Grensesetting og tidlig forebygging av voldtekter. Arendal, 24. oktober 2014 Rannveig Kvifte Andresen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grensesetting og tidlig forebygging av voldtekter. Arendal, 24. oktober 2014 Rannveig Kvifte Andresen"

Transkript

1 Grensesetting og tidlig forebygging av voldtekter Arendal, 24. oktober 2014 Rannveig Kvifte Andresen

2 Formål DIXI arbeider for å hjelpe voldtatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader, samt drive holdningsskapende og forebyggende arbeid. DIXI er latin og betyr jeg har talt, jeg har fortalt.

3 Metode DIXI arbeider etter metoden hjelp-til-selvhjelp og prinsippet om at alle har ansvar for sitt eget liv Individuelle og gruppesamtaler DIXI er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet

4 DIXI Ressurssenter tilbyr: Tjenester Individuelle samtaler for voldtatte og pårørende Samtalegrupper for voldtatte Samtalegruppe for pårørende og partner Telefonrådgivning Veiledning på e-post og sms Informasjon om rettigheter Temakvelder Opplysning om hjelpeapparatet Foredrag på skoler, for politikere, foreninger og hjelpeapparatet generelt Gratis advokathjelp og informasjon om bistandsadvokater

5 Tjenester DIXIs tilbud gjelder også for voldtatte gutter og menn For minoriteter/flerkulturelle Senteret er et lavterskeltilbud som betyr at det er ikke nødvendig med henvisning fra psykolog eller lege Tilbudet er gratis Vi har taushetsplikt!

6 Statistikk DIXI har totalt hatt 1252 henvendelser fra utsatte i 2013, i alderen 14 til over 60 år. Nye brukere (utsatte): 249

7 Brukernes behov omer kompetanse hos aktuelle instanser; leger, helsesøstre, politiet, sykepleiere, rettsapparatet, tannleger, nav ofra anmeldelse til dom må gå raskere enn i dag ofrihet fra fordommer i politi og i rettsapparat

8 Erfaringer Oppsøke overgrepsmottaket raskest mulig for å sikre bevis For at politiet skal klare å oppklare slike voldtekter, er de nesten helt avhengige av biologiske spor Nesten alle overfallsvoldtekter oppklares ved hjelp av DNA Voldtatte bør gå til anmeldelse. Men erfaringen er at brukerne opplever anmeldelsesprosessen negativt saken blir ofte henlagt tar for lang tid brukere kan oppleve ikke å bli sett og ivaretatt

9 Erfaringer Hvorfor flere ikke anmelder Risikofritt å voldta i Norge 1 % av anmeldte saker får straff 195 dager i gjennomsnitt før henleggelse/tiltale 217 dager gjennomsnitt når det blir tiltale 80 % bli henlagt Redd for ikke å bli trodd Holdninger Oppleves som nedprioriterte saker Mange voldtatte har ikke tillit til politiet

10 Hvordan få flere til å anmelde? Tiden fra anmeldelse til henleggelse/tiltale må ned Tillit til politi/rettsystem Informasjon om voldtekt Egne team som jobber med overgrepssaker Ang. skyld: Snu fokus fra den utsatte til overgriper Rask etterforskning Bli tatt på alvor 10

11 Alene med tankene Gjennomsnittlig tid før den voldtatte fortalte om voldtekten: 3,3 år varierende fra 0 til 30 år I omfangsundersøkelsen fant de at 29 % aldri fortalte noen om voldtekt. Kun 11 % var til medisinsk undersøkelse eller behandling den første tida etterpå

12 HVA ER VOLDTEKT Ifølge den norske straffelovens 192 blir voldtekt definert slik: det å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd det å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen det å ved vold eller ved truende atferd få noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv

13 Voldtekt eller andre seksuelle overgrep innebærer å bli tvunget eller presset til å gjøre noe seksuelt mot din vilje. Den som utsettes Det er aldri din skyld hvis du blir utsatt for for voldtekt kan være mann eller kvinne, voksen eller barn. voldtekt. Kun overgriperen har ansvar.

14 VOLDTEKT ER: Voldtekt er en sammensatt forbrytelse som rammer flere sider av ens personlige frihet, rettskaffenhet, moral og karakter. Offeret tvinges til seksuell omgang, enten ved vold eller ved å fremkalle alvorlig frykt for ens liv eller helse. Voldtektsforbrytelsen er en alvorlig krenkelse av ens personlige integritet, dvs. frihet og mulighet til å avvise tilnærmelser av seksuell karakter og til selv å bestemme over egen seksualitet. Voldtekt er ikke bare en krenkelse av det enkelte offer, men skaper også frykt hos andre, slik at deres frihet kan bli berørt. Voldtektsforbrytelsen er dermed en fredskrenkelse som rammer mange flere enn den voldtatte selv.

15 VOLDTEKT ER: Forbrytelsens sammensetning avspeiles i dens skadevirkninger. Ofrene kan bli påført en lang rekke skadevirkninger, både fysiske og psykiske. De psykiske følgene av en voldtekt er ofte omfattende og langvarige, og kan gi seg utslag i kroppslige plager. En voldtekt oppleves nesten alltid som en fare for den som blir voldtatt En voldtektssituasjon kommer gjerne helt uventet og plutselig En voldtekt kan føre til et vendepunkt i livet

16 Hvor skjer voldtekter Tall fra Politiet voldtekt i den globale byen 35.2 % Festrelatert voldtekt (40 % i 2012) 22.1 % Sårbarhetsvoldtekt 16.6 % Relasjonsvoldtekt 15.2 % Overfallsvoldtekt 11.1 % Annet

17 Omfang av voldtekt og seksuelle overgrep NKVTSs omfangsundersøkelse 2014: 9,4 % kvinner, 1,1 % menn rapporterer å ha blitt voldtatt Halvparten av kvinnene voldtekt før fylte 18 år Seksuelle overgrep: 55,3 % av kvinner og 22,7 % av menn (Steine m/fl. 2012) 24 % jenter og 10 % gutter før fylte 18 år (NOVA 2007) Funksjonshemmede 3 ganger mer utsatt Betydelig andel overgrep mellom jevnaldrende i ungdomstida Unge overgripere

18 Nettbruk og hva vi vet 92 % av norske barn under 16 år har tilgang på Internett hjemme 62 % er på nettet flere ganger daglig 87 % av alle norske barn har chattet på nett og mange legger ut informasjon om seg selv 22 % hadde fysisk møtt noen de er blitt kjent med på nettet 10 % (antall: 6000) av dem sier noe ubehagelig skjedde 60 % ville ikke fortalt til foreldrene hvis det skjedde noe ubehagelig Nettet senker psykologisk barriere, annen sosial kontakt

19 Grooming, hva er det og hvorfor virker det? * Betyr "å forberede seg" * Bygge opp et tillitsforhold i den hensikt å utnytte barn og unge seksuelt Ny lovbestemmelse fra 2007: - "Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som har avtalt et møte med et barn under 16 år, og som med forsett om å begå en handling som nevnt i bokstav b eller 311 første ledd bokstav a, har kommet fram til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas." * Straffansvar oppstår altså før selve overgrepet skjer - Avtale, møtested, forsett - vankelige saker å etterforske og bevise

20 Lyver barn om overgrep? * Kan barn og ungdom lyve om overgrep? * 4 av 5 barn tier om opplevde overgrep - hvorfor gjør de det? * Barn lyver seg ut av problemer, ikke inn i problemer * Underkommunisering av det som faktisk har skjedd er et betydelig større problem * Barn og unges troverdighet * Hvordan traumer lagres i hukommelsen * Er det blitt lettere for barn å si fra, er tabuer bygget ned? Vi ser det ikke før vi tror det!

21 Umiddelbare reaksjoner Sjokk Uvirkelighetsfølelse / som en film Skjelving Kvalme Initiativløs / apati Vanskelig å falle til ro

22 Vanlige reaksjoner Skam og skyldfølelse Vanskelig å sove Kroppslige plager Tristhet Konsentrasjonsproblemer Hukommelsesproblemer Flashback Hukommelsesproblemer Sinne og frustrasjon Problemer med nærhet og seksualitet Kontrollbehov Sårbar Isolasjon, trekker seg unna Vanskelig å forholde seg til andre Nummenhet Forakt for egen kropp Avmaktsfølelse Ukritisk sex Frafall skole/jobb Depresjoner Rusproblemer Angst og frykt Selvmordstanker Spiseforstyrrelser

23 Traume 1) Selve hendelsen skjer (f eks voldtekt) 2) Reaksjonen (fysisk, følelsesmessig, kognitivt) innebærer frykt, hjelpeløshet, skrekk, overveldelse, Dette makter jeg ikke. Når sammenhengen mellom hendelsen og reaksjonen på hendelsen kobles vekk, skjer dissosiering. Mao: Ikke hendelsen i seg selv som er traumet. Traumet er/skaden skjer ved at hendelsen ikke blir integrert i bevisstheten som noe som skjedde meg og som gjorde meg vondt. Uintegrerte hendelser og følelsene knyttet til disse er selve motoren i traumelidelsen

24 voldtekt Traume FIGHT FLIGHT FREEZE BLIR BEARBEIDET IKKE BEARBEDET PTDS UNNGÅR PTDS BEARBEIDE

25 PTDS Gjenopplevelse, flashback og mareritt Aktivering, skvetten, alarmberedskap og uro Unngåelse av minner,steder og personer Varig spenningstilstans etter en traume

26 Hvorfor skjer voldtekter? Holdninger Kjønnsroller Seksualisert samfunn Ordbruk Kroppsfiksering Kunnskap

27 Redd Barna Reaksjoner fra vgs-elever Hva tror ungdom?

28

29 Hva tror ungdom? Russ Britisk undersøkelse: 48 %: ikke voldtekt, selv om kvinnen de har sex med er så full at hun ikke klarer å gjøre rede for seg 46 %: ikke er voldtekt, selv om kvinnen ombestemmer seg etter at samleiet har starta 23 %: ikke voldtekt selv om jenta helt fra starten av sier nei 28 % av norske menn mener at voldtektsutsatte kvinner delvis er ansvarlig dersom hun i forkant har flørtet åpenlyst med mannen (2013) 10 % av norske menn mener kvinnen delvis er ansvarlig for å ha blitt utsatt for en voldtekt dersom hun er kjent for å ha mange partnere (2013) 17 % (flesteparten menn) svarer at de er usikre eller mener det ikke er voldtekt, selv om partneren motsetter seg samleiet (2013) 35 % sier de har fått opplæring eller informasjon om grensesetting, seksuelle overgrep og voldtekt gjennom Internett, 22 % i skolen (2013)

30 Mytenes kraft er stor Mytene om voldtekt sitter hardt, både hos offeret, gjerningsmannen og behandlingsapparatet. En årsak til at så mange griper til mytene istedenfor virkeligheten, kan være fordi en myte kan være en måte å beskytte seg mot virkeligheten. Mytene eksisterer både hos den voldtektsutsatte selv, hos den utsattes familie, venner og naboer, på arbeidsplassen og innenfor det offentlige hjelpeapparat og rettsvesenet. 28

31 Det verdige ofret: Overfalt, edru, påkledd, blåmerker, jomfru Det uverdige ofret: På fest, lettkledd, full, flørtete, tidligere sexpartnere Hvor plasserer vi skylden? Mytene Hun bare angra dagen etter liksom Kvinner lyver om voldtekt Hun la opp til sex. Da kan hun ikke si nei etterpå Enhver kvinne som virkelig vil det, unngår å bli voldtatt Kvinner ber om å bli voldtatt

32 Bak lukkede dører Retten feller ingen moralsk dom over kvinnen, men konstaterer at hun i beruset tilstand ikke er fremmed for å kunne ha sex med menn hun ikke kjenner så godt. Dette har bevismessig betydning i relasjon til å forstå hennes handlemåte i forhold til de tiltalte. Oslo Tingrett 2011

33 Myter og fakta om voldtekt Voldtektene forekommer oftest om sommeren. Riktig! De fleste voldtekter skjer på helgekvelder i sommerhalvåret. Dette gjelder overfallsvoldtekter. Det er bare pene jenter som blir voldtatt Galt! Voldtektsutsatte finnes i alle aldre, fra barn til gamle. De finnes i alle sosiale lag. 31

34 Myter Voldtekt begås på grunn av behov for sex Galt! Voldtekt har lite med sex å gjøre. Voldtekt blir begått for å dominere, ydmyke, degradere og terrorisere. Voldtekter skjer spontant og er ikke planlagt Galt! Voldtekt er ofte planlagt. Voldtektsmannen har bestemt seg for å voldta en kvinne, en hvilken som helst kvinne, eller en spesiell. Alle menn er potensielle voldtektsmenn Galt! De fleste menn respekterer kvinners rettigheter. 32

35 Myter Når en jente sier nei så mener hun egentlig ja. Galt! Hvis jenta skulle ønske det, hvorfor anmelder hun det som voldtekt?. Det er mye uvitenhet på dette område, en kunstig kobling mellom voldtekt og sex. Voldtekt er en kriminell voldshandling. - og kan benyttes som en ingrediens for å skape spenning i enkelte film og bøker. Selve ordet voldtekt blir også misbrukt i pressen, og benyttes om svært mye som er totalt irrelevant i forhold til hva ordet innebærer. 33

36 Myter Det er bare jenter som voldtas Galt! De fleste voldtekter begås av menn mot kvinner. Men menn voldtar også menn, fortrinnsvis unge gutter. Kvinner voldtar ikke Galt! Kvinner voldtar også menn og kvinner I de fleste voldtekter er gjerningsmannen ukjent Galt! De fleste voldtektsmenn er ektemenn, kjærester, samboere eller bekjente. Dixis undersøkelse viser 63% relasjonsvoldtekter 34

37 Er det enkelt å si til andre hva man liker og ikke liker? Hvordan kan man vise andre at de har trådt over ens egne grenser? Hva kan man gjøre hvis man selv overskrider en annens grense? Hvordan kan man se på andre at man har trådt over deres grenser? Grenser

38 Utfordringer Få ressurser til forebygging Lite forskning Mangel på kunnskap blant profesjonsutøvere Lite undervisning i skolen Travle helsesøstre Ikke tilbud til unge overgripere Få lavterskeltilbud Varierende tilbud ved overgrepsmottakene Ventetid på behandling hos psykolog Fordommer blant dommere og jurymedlemmer Manglende/treg etterforskning av overgrepssaker Utrygge byrom å ferdes i

39 Tiltak - forebygging Holdningskampanjer Undervisning Foreldreveiledning Tilbud til ung overgriper

40 Tiltak - forebygging Øremerkede midler til forebygging av voldtekt og andre seksuelle overgrep Økt kunnskap om seksualitet, grensesetting og voldtekt i relevante profesjonsutdannelser - kunne oppdage - kunne undervise TIDLIG Undervisning om grenser, seksuelle krenkelser og voldtekt må gjennomføres i skolen - kompetent underviser Styrke skolehelsetjenestetilbudet Obligatorisk opplæring for dommere og jurymedlemmer som bevisstgjør hvordan vanlige fordommer og holdninger om kjønn og seksualitet urettmessig kan påvirke domsavsigelsen i voldtektssaker

41 Kommunale tiltak Styrke helsesøstertjenesten Etablere flere lavterskeltilbud Korte ned ventetiden på behandling hos psykolog Styrke overgrepsmottakene Innføre trygghetsindeksen Holdningskampanjer

42 Nasjonale tiltak Egen post på statsbudsjettet til forebygging Omfangsundersøkelse om voldtekt Undervisning for profesjonsutøvere Undervisning for elever i skolen Behandling av overgripere Lovfeste overgrepsmottak Obligatorisk opplæring for dommere og jurymedlemmer Styrke etterforskning av overgrepssaker Etablere en nasjonal nettportal

43 Kunnskap og informasjon Forskning (Sverige) Undersøkelser

44 Kunnskap og informasjon Oppdage tidlig -kompetanse -Forskning viser at personer som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen har dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for nye overgrep som ungdom og unge voksne - Effektiv behandling av psykiske seinskader etter seksuelle overgrep kan potensielt vise seg å være en god måte å forebygge seinere voldtekter

45 Kunnskap og informasjon God seksualundervisning Gir arena for refleksjon rundt grenser og til å snakke om retten til å bestemme over egen kropp. Respekt for andre Lære å snakke om seksualitet, forhandle om sex og vise respekt for den andre part

46 Du har rett til å bestemme over din egen kropp og seksualitet. Du avgjør selv om, når, hvor og med hvem du vil ha sex Du skal respektere at andre har den samme retten Du kan alltid ombestemme deg. Det kan også den andre parten En person som er svært beruset eller sover kan ikke samtykke til sex Ta vare på hverandre, og bry deg om hva vennene dine gjør! Tommelfingerregel: Dersom to eller flere personer skal ha sex sammen, må det være noe alle parter er enige om. Er du i tvil, så spør!

Rapport fra spørreundersøkelse om voldtekt

Rapport fra spørreundersøkelse om voldtekt Somalisk Urdu Russisk Spansk Arabisk Polsk Fransk Kurdisk Ring oss:: 22 44 40 50 ELLER RING/SEND SMS TIL930 58 070 OM DIXI OM VOLDTEKT ADVOKATHJELP SAMTALEGRUPPER KONTAKT OSS DIXIPRISEN BLOGG STØTT OSS

Detaljer

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 Kripos Taktisk etterforskningsavdeling Voldtektsgruppa Februar 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Om Voldtektsgruppa...3 1.2 Formålet med rapporten...3 1.3 Hovedfunn...4 1.4

Detaljer

Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje?

Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje? Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje? I dette heftet finner du informasjon om vanlige reaksjoner blant gutter og menn og om

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold FORORD 6 INNLEDNING 7 OM VOLDTEKT 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg?

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg? OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken Hva mener jeg? Dette opplegget tar opp temaer som gjelder grensesetting og seksualitet. Man kan plukke ut temaer og metoder

Detaljer

Ungdom og seksualitet. Gjensidighet, grenser og krenkelser. Fenomenbeskrivelser, omfang og forståelser.

Ungdom og seksualitet. Gjensidighet, grenser og krenkelser. Fenomenbeskrivelser, omfang og forståelser. BRIS: Ungdomsvoldtekter Drammen 14. mars 2012 Svein Mossige: Ungdom og seksualitet. Gjensidighet, grenser og krenkelser. Fenomenbeskrivelser, omfang og forståelser. Kan dette kalles voldtekt? Jeg var ung

Detaljer

Rapport - kortversjon

Rapport - kortversjon Rapport - kortversjon Forebyggende tiltak rettet mot gutters og yngre menns kjærestevold Innledning søkte høsten 2011 midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å gjennomføre tidsbegrenset

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Jonas Gahr Støre. Ny Folkehelsemelding

Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Jonas Gahr Støre. Ny Folkehelsemelding Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd Jonas Gahr Støre Ny Folkehelsemelding Norske Kvinners Sanitetsforening takker for muligheten til å sende innspill i arbeidet med ny folkehelsemelding og viser til

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. Omfang og rettsapparatets behandling

Seksuelle overgrep mot barn. Omfang og rettsapparatets behandling Seksuelle overgrep mot barn Omfang og rettsapparatets behandling Ragnhild Hennum ISBN 82-7481-101-1 Rapportnummer 05-04 16.03.2004 Forord. Barnets beste også i overgrepssaker Redd Barna har i en årrekke

Detaljer

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Krisesenteret i Sogn og Fjordane Krisesenteret i Sogn og Fjordane Lokalisert i Florø 12 faste ansatte 9,7 årsverk Dekker heile Sogn og Fjordane Finansiert av kommunene i Sogn og Fjordane Rom for 13 kvinner 1 mann + barn Lov om kommunale

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Tema: Hjelpeapparatet og incestsaker

Tema: Hjelpeapparatet og incestsaker ikke Stikka - VI TRENGER HVERANDRE nr.02/2004 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST - OSLO Tema: Hjelpeapparatet og incestsaker 1 www.sentermotincest.no SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN - HJELPEAPPARATETS ROLLE

Detaljer

VEILEDER FOR HÅNDTERING AV MISTANKE OM SEKSUELLE OVERGREP I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO

VEILEDER FOR HÅNDTERING AV MISTANKE OM SEKSUELLE OVERGREP I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO Tromsø kommune Rådmannen VEILEDER FOR HÅNDTERING AV MISTANKE OM SEKSUELLE OVERGREP I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO Utarbeidet høsten 2011 av: Bente Wilhelmsen, barnehagefaglig rådgiver Anne Stine Rørnes, skolefaglig

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Handlingsplan om Vold i nære relasjoner

Handlingsplan om Vold i nære relasjoner HURUM KOMMUNE Handlingsplan om Vold i nære relasjoner I Hurum Kommune har vi erklært nulltoleranse mot vold. Det betyr at alle ansatte, så langt det står i deres makt, skal gjøre sitt til å forhindre at

Detaljer

Balsfjord kommune. - for framtida

Balsfjord kommune. - for framtida Balsfjord kommune - for framtida HANDLINGSPLAN SAMMEN MOT VOLD 2013-2016 1 1.0. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for planen 3 1.2 Formålet med planen 3 1.3. Avgrensning 4 2.0. VOLD I NÆRE RELASJONER 4 2.1. Definisjon

Detaljer

VOLD I NÆRE RELASJONER

VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER SØGNE KOMMUNE 2011-2016 1 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål med handlingsplanen... 3 2. Definisjoner og ulike typer vold... 4 2.1. Hva er vold?...

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREP

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREP KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREP 1 Kirkerådet 2013 INNHOLD Forord 4 Innledning: Seksuelle krenkelser i kirkens frivillige arbeid 5 Utgangspunkt 5 Målsetting og

Detaljer

Vi vil gi en stor takk til alle barn og unge som har formidlet sine fortellinger og vært med å gjøre Ung - heftene bra.

Vi vil gi en stor takk til alle barn og unge som har formidlet sine fortellinger og vært med å gjøre Ung - heftene bra. Kursmanus Hver eneste dag jobbes det for at barn og unge skal få god omsorg og behandling i Bufetats tiltak. Bufetat skal sikre at alle barn og unge som trenger våre tjenester får god hjelp. Dette forutsetter

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse , tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

12. Vedlegg: Vedlegg 1: Utdrag fra heftet Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet. (Sosial- og helsedirektoratet, 2003.

12. Vedlegg: Vedlegg 1: Utdrag fra heftet Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet. (Sosial- og helsedirektoratet, 2003. Innhold 1. Innledning. 2. Mindas historie som utgangspunkt for prosjektet. 3. Målsettinger. 3.1. Prosjektets holdningsskapende målsettinger. 3.2. Prosjektets museale målsettinger. 3.3. Prosjektet og Kunnskapsløftet.

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Seminar; NETTOVERGREP Hønefoss, 16.03.2011 Disposisjon FNs konvensjon om barnets rettigheter Barns nettbruk; muligheter, risikoer, håndtering og skade Nettovergrep;

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer