Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6"

Transkript

1 Regnskap Årsberetning

2 Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6 DRIFTSRESULTAT 6 LÅNEGJELD/GJELDSUTVIKLING 6 KAPITALUTGIFTER 6 FOND 6 AKSJER 6 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 7 AVSKRIVNINGER 7 VURDERING AV LIKVIDITETSGRADEN. 8 REGNSKAP ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 9 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 9 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 10 BALANSEREGNSKAPET 11 MEMORIAKONTO 11 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 12 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS) 13 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING 14 KAPITALREGNSKAP 15 INVESTERINGER 15 DRIFTSREGNSKAP BALANSEREGNSKAPET 19 BALANSE AKTIVA 19 BALANSE PASSIVA 21 PENSJONSFORPLIKTELSER 22 FULLSTENDIGHETSERKLÆRING 23 KAPITALKONTO 24

3 Båtsfjord Havn K/F s.3 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON ANSATTE Båtsfjord Havn K/F hadde i år ,26 årsverk. Året var preget av mange utskiftninger av personell. Her følger en kort presentasjon over oss som jobber i havna ; Havnesjef; Økonomikonsulent; Havneinspektører; Odd Jarle Jensen; o Ansatt fra 23 Juli 2007, Security godkjent og havnelos Heidi Bech; 9 års fartstid og ansvarlig for regnskap, fakturering, lønn og sentralbord. Oddvar Pedersen; Havnelos. Ansatt i 9 år. Kristian Solhaug; Havnelos. Ansatt i 2007, Security ansvarlig ISPS Havnebetjent; Miljøarbeider; Bjørn Johnny Eriksen; Ansatt som vikar fra Åshild Jakobsen; Ansatt i 6 år.

4 Båtsfjord Havn K/F s.4 av 24 HAVNESJEFENS KOMMENTAR Første halvår av 2008 har Båtsfjord Havn KF slitt med til dels store utgifter på flere områder og resultatet var da heller ikke bra. I den forbindelse ble det satt inn en del tiltak for om mulig å kunne forbedre resultatet til årsskiftet I tilegg har vi i andre halvår hatt en god del båter i opplag noe som har medført en del investeringer i 400 volt strøm. Noe som har vist seg å være en meget god investering da vi har overskudd på strømleveranse til disse fartøy. gjennomstrømningstrafikken har vært bra, slik at her har flere ting gitt positivt bidrag til regnskapet. Vi har også foretatt en full rehabilitering av motor på havnebåten, en investering som ble på NOK ,-. Etter min vurdering var dette nødvendig for å kunne assistere ved losing og leieslep-pushing ved anløp av utlandske fartøy. Vi kan nå vise til ett årsregnskap som viser ett positivt driftsresultat på tot: NOK ,28 Debitormassen er ganske stor, men størstedelen av denne gjelder for 2- mnd. november og desember og som forfaller til betaling først i De fleste restanser er sikret med legalpant d.v.s førsteprioritets pant uten tinglysning. Eldre restanser blir vurdert hvert år, noen av disse er det inngått avtale om betaling eller er sendt til inkasso. Selv om vi sliter med noen store restanser er det min vurdering at også disse er mulig å få innfordret. INNTEKTER: På inntektssiden har vi totalt sum NOK ,15 mot budsjettert NOK ,- og dette tilsvarer mer enn budsjett på NOK ,- og NOK ,- merinntekt enn året før (2007). UTGIFTER: Hovedpost ( ) Lønn på NOK ,54 pluss sosiale utgifter (pensjonskostnader) på NOK ,84 Her har vi til fradrag Post Refusjon sykepenger på tot. NOK ,-. Når det gjelder pensjonskostnadene har de tidligere vært amortisert på 15 år istedenfor 1 år. For å komme i samsvar med Aktuarberegningen fra Storebrand har vi endret dette, noe som har ført til en regnskapsmessig merutgift på NOK ,81. Lønns- og pensjonskostnaden gir da en netto overskridelse i forhold til budsjett på NOK ,- en overskridelse som har vært nødvendig på grunn av overlappinger i stillinger og høy aktivitet i andre halvår. Viser i denne forbindelse til ovennevnte inntektsside.

5 Båtsfjord Havn K/F s.5 av 24 Hovedpost vederlag: Denne hovedpost inneholder utgifter som ikke er direkte relatert til det som betegnes som havneavgifter, men gjenspeiler aktiviteten i havna. Her kan nevnes at vi har store overskridelser på strømleveranser, men ser vi på inntektssida for leveranse av strøm har vi et netto overskudd på NOK ,- Dersom vi ser utgifts- og inntektssida for vederlag under ett har vi netto overskudd her på NOK ,-, selv om vi har dekket tidligere års underskudd på NOK ,32. Hovedpost renter: Her har vi en overskridelse på NOK ,- i forhold til budsjett. Gjeldsbyrden og rentekostnadene er derfor svært belastende for vår drift og vi ser med stor optimisme fram til nedgang i rentekostnadene. På grunn av rentekostnadene og den store gjeldsbyrden har vi sett oss nødt til å få forlenget avdragstiden på våre lån. Ser man Båtsfjord Havn KF isolert fra kommunen har forlengelsen av avdragstiden medført at vi har betalt NOK ,- forlite i avdrag (Kommuneloven 50 nr. 7). Da Båtsfjord Havn KF er en del av kommunens totale drift vil jeg anta at Båtsfjord Havn KF og kommunen kan sees på som en enhet. Leasing bil kto avtalenummer Med Toyota Financial Services ble inngått leverandør er Brødr. Harila A/S. Leieperiode er fra til og en årlig pris på NOK ,- i leieperioden. Utbetalt til Finnmark Kommunerevisjon IKS på NOK ,- Lønn Havnesjef på NOK ,- pluss NOK ,- i åremålstillegg. Båtsfjord Odd Jarle Jensen Havnesjef

6 Båtsfjord Havn K/F s.6 av 24 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET DRIFTSRESULTAT Årsregnskapet for 2008 er gjort opp med et positivt driftsresultat LÅNEGJELD/GJELDSUTVIKLING Gjeldsutvikling de siste 3 år; Bank Kto. Nr Norges Komm.Bank kr ,00 kr ,00 kr ,00 Norges Komm.Bank kr 0,00 kr ,00 kr - Norges Komm.Bank Ny kai kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sparebanken kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 Sparebanken kr 0,00 kr ,00 kr - Kassekreditt kr ,00 kr ,16 kr - Nordea nr kr ,39 kr ,00 kr ,00 Nordea nr kr -372,35 kr ,00 kr ,00 Pensjonsforpliktelser kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum Lånegjeld kr ,00 kr ,16 kr ,00 KAPITALUTGIFTER Renter/Avdrag de siste 3 år; Renter kr ,93 kr ,88 kr ,18 Avdrag kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum Kapitalutgifter kr ,99 kr ,88 kr ,18 FOND Kto. Navn Saldo pr Saldo pr Ubundne investeringsfond , , Tilsk.forurensede sedimenter , , Fondsavsetn. Gamle DS Kai 0,00 0, Renovering DS Kai Holmen , , Salg av Havnebygg , , Fond Ny kai Holmen momskomp , ,00 SUM SEKTOR , , Overskudd ,09 0,00 SUM SEKTOR ,09 0,00 AKSJER Kto. Navn 2008 Opp-nedskriving Aksjer BFJ. Sentralfryselager kr ,00 kr ,00 kr , Aksjer Finnmark Fiskeprosess kr 5 000,00 kr 0,00 kr 5 000, Aksjer Båtsfjord Trading kr 5 000,00 kr 0,00 kr 5 000, Aksjer Linken Næringshage kr 5 000,00 kr 0,00 kr 5 000, Aksjer Port of Barents kr ,00 kr 0,00 kr ,00 Sum beholdning Aksjer pr kr ,00 kr ,00 kr ,00

7 Båtsfjord Havn K/F s.7 av 24 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL I flg. BALANSEN Omløpsmidler Pr. 31/12.07 Pr. 31/12.08 Endringsbalansen Kasse, bank og postgiro , , , Andre fordringer , , , , , , kortsiktig gjeld , , ,40 Endring mem.konti.ubrukte låbemidl , , ,28 = ARBEIDSKAPITAL , , ,67 I flg. BEVILGNINGSREGNSKAPET Drift Investering Sum inntekter , ,28 Sum utgifter , ,28 Eksterne finansinntekter ,96 0,00 Eksterne finansutgifter ,99 0,00 Endring i arbeidskapital ,41 0, ,41 DIFFERANSE I ARBEIDSKAPITAL (SKAL VÆRE 0,-) 264,26 AVSKRIVNINGER Avskrives 10 år Konto nr. År Gjenstand Funk. Avskriv Bokf. verdi e. avskrivning Avskriv 2007 Traktor 330-1, Avskriv 2007 Bunnkjetting 330-1, Avskriv 2007 Kran Havnebåt 330-1,00 Sum: 0 3,00 Avskrives 20 år Avskriv 2007 Oljevernbåt "Foma" , , Avskriv 2007 Havnebåt "Havna" (Kr ,- + kr ,-) , ,35 Sum: , ,35 Avskrives 50 år Avskriv 2008 Servicekai , , Avskriv 2008 Nessekai , , Avskriv 2008 DS Kai/Havnebygg Holmen , , Avskriv 2008 Flytebrygger , , Avskriv 2008 Bunkringshus kai Nessekai , , Avskriv 2008 Havneutvikling Dypvannskai , , Avskriv 2008 Nye Flytebrygger (kr ,- + kr ,-) , , Avskriv 2008 Strøm ProBio , , Avskriv 2008 Pumpehus gamle DS kai , ,80 Sum: , ,39

8 Båtsfjord Havn K/F s.8 av 24 VURDERING AV LIKVIDITETSGRADEN. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad og forteller om havnas evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Viser her en vurdering av Båtsfjord Havn KF's likviditetsgrad pr Omløpsmidler kto kr ,45 Kortsiktige fordringer kto kr ,00 Omløpsmidler Kr ,45 Vurdert opp mot kortsiktig gjeld (sum kto ) kr ,00 gir dette et forholdstall på: (T) kr ,45 = 1,75 (N) kr ,00 Likviditetsgraden vurderes å være bra når T/N > 2,0 Disponering av overskudd: Positivt driftsresultat for 2008 på kr ,29 foreslås avsatt til avdrag lån. Dette begrunnes med hjemmel i Kommuneloven 50 nr. 7 samt brev fra KRD datert Hvor det står at den samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for anleggsmidler ved siste årsskifte. I henhold til ovennevnte er det beregnet at Båtsfjord Havn KF har betalt kr ,- forlite i avdrag i Odd Jarle Jensen Havnesjef

9 Båtsfjord Havn K/F s.9 av 24 REGNSKAP 2008 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet KOSTRA - ART Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 L1 Skatt på inntekt og formue 870 0,00 0,00 0,00 L2 Ordinært Rammetilskudd 800 0,00 0,00 0,00 L3 Skatt på eiendom 874 0,00 0,00 0,00 L4 Andre direkte eller indirekte skatter 877 0,00 0,00 0,00 L5 Andre generelle statstilskudd 810 0,00 0,00 0,00 L6 Sum frie disponible inntekter Sum:(L1:L5) 0,00 0,00 0,00 L7 Renteinntekter og utbytte Sum(900:905) , , ,74 L8 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter , , ,88 L9 Avdrag på lån , , ,00 L10 Netto Finansinntekter/- utgifter Sum(L7:L9) , , ,14 L11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk ,32 0, ,01 L12 Til ubundne avsetninger ,00 0,00 0,00 L13 Til bundne avsetninger 550 0,00 0,00 0,00 L14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige Mindreforbruk 930 0,00 0, ,90 L15 Bruk av ubundne avsetninger ,00 0,00 0,00 L16 Bruk av bundne avsetninger 950 0,00 0,00 0,00 L17 Netto avsetninger Sum(L11:L16) ,32 0, ,11 L18 Overført til investeringsregnskapet 570 0,00 0,00 50,00 L19 Til fordeling drift (L6+L10-0,00 0,00 0,00 L17-L18) , , ,25 L20 Sum fordelt til drift (fra skjema lb) Sum(010:490; , , ,43 520;590; ,00 0, ,00 600:790; , , ,25 830:860; 0,00 0, ,11 880:890;920 0,00 0,00 0,00 990) ,00 0, ,00 Sum: , , ,93 L21 Regnskapsmessig Merforbruk/mindreforbruk L20 - L ,28 0, ,32

10 Båtsfjord Havn K/F s.10 av 24 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Kostra - art Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 L1 Investeringer i anleggsmidler Sum(010:490) , , ,85 ( ) ,00 ( ) - 0,00 L2 Utlån og forskutteringer 520-0,00 L3 Avdrag på lån 510-0,00 L4 Avsetninger SUM(548:550) ,15 L5 Årets finansieringsbehov Sum(L1:L4) , , ,00 L6 Finansiert slik: - - L7 Bruk av lånemidler , , ,00 L8 Inntekter fra salg av anleggsmidler Sum(660:670) L9 Tilskudd til investeringer Sum(810:850; ,00 880:890) - - L10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum(700:770) L11 Andre inntekter Sum(600:650; - 900:905) - - L12 Sum Ekstern Finansieing Sum(L7:L11) , , ,00 L13 Overført fra driftsregnskapet ,00 L14 Bruk av avsetninger Sum(940:960) ,00 L15 Sum Finansiering Sum(L12:L14) , , ,00 L16 Udekket/Udisponert - - -

11 Båtsfjord Havn K/F s.11 av 24 Eiendeler Balanseregnskapet 2008 Kapittel Regnskap 2008 Regnskap 2007 Anleggsmidler Kap , ,61 Faste eiendommer og anlegg (4.3784) , ,61 Utstyr, maskiner og transportmidler (4.3780) , ,00 Utlån (4.379) 0,00 0,00 Aksjer og andeler (4.372) , ,00 Penjonsmidler ,00 0,00 Omløpsmidler Kap , ,66 Kortsiktige fordringer (4.374) , ,00 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, Postgiro, Bankinnskudd (4.370) , ,66 Sum eiendeler:(a + B) , ,27 Egenkapital og gjeld Egenkapital Kap , ,42 Disposisjonsfond (4.387) , ,05 Bundne driftsfond (4.387) 0,00 0,00 Ubundne investeringsfond 0,00 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,28 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0, ,32 Udisponert i investeringsregnskap 0,00 0,00 Udekket i investeringsregnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,69 Gjeld Langsiktig gjeld Kap , ,00 Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån (4.383) , ,00 Kortsiktig gjeld ( ) , ,85 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld ( ) , ,39 Premieavvik 0, ,46 Sum egenkapital og gjeld (c+d) , ,27 Memoriakonto Memoriakonto: Kap Ubrukte lånemidler (4.3791) , ,67 Andre memoriakonti (4.3793) 0,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene (4.3891) , ,67 Motkonto for memoriakontiene (4.3893) 0,00 0,00 Sum: 0,00 0,00

12 Båtsfjord Havn K/F s.12 av 24 Økonomisk oversikt Drift Kostraart Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Brukerbetalinger Sum(600:619) 0,00 0,00 0,00 L3 Andre salgs- og leieinntekter Sum(620:670) , , ,25 L4 Overføringer med krav til motytelse Sum(700:770) ,00 0, ,00 L5 Rammetilskudd 800 0,00 0,00 0,00 L6 Andre statlige overføringer 810 0,00 0,00 0,00 L7 Andre overføringer Sum(830:850; 0,00 0, ,11 880:890) 0,00 0,00 0,00 L8 Inntekts- og formueskatt 870 0,00 0,00 0,00 L9 Eiendomsskatt 874 0,00 0,00 0,00 L10 Andre direkte og indirekte skatter 877 0,00 0,00 0,00 L11 Sum driftsinntekter Sum(L3:L11) , , ,36 L12 Lønnsutgifter Sum(010:080; 160:165) , , ,74 L14 Sosiale utgifter Sum(090:099) , , ,63 L15 Kjøp av varer og tjenester som inngår Sum(100:285) - 0,00 0,00 0,00 i kommunens tjenesteproduksjon Sum(160:165) , , ,33 L16 Kjøp av tjenester som erstatter 0,00 0,00 0,00 kommunal tjenesteproduksjon Sum(300:380) , , ,00 L17 Overføringer Sum(400:490) ,50 0, ,73 L18 Avskrivninger ,00 0, ,00 L19 Fordelte utgifter Neg(690) + 0,00 0,00 0,00 ( ) , , ,00 L20 Sum driftsutgifter Sum(L14:L20) , , ,43 L21 Brutto Driftsresultat L12 - L , , ,93 L23 Renteinntekter og utbytte Sum(900:905) , , ,74 L25 Motatte avdrag på utlån 920 0,00 0,00 0,00 L26 Sum eksterne finansinntekter Sum(L25:L26) , , ,74 L27 Renteutgifter og låneomkostninger , , ,88 L29 Avdrag på lån , , ,00 L30 Utlån 520 0,00 0,00 0,00 L31 Sum eksterne finansutgifter Sum(L29:L31) , , ,88 L32

13 Båtsfjord Havn K/F s.13 av 24 Økonomisk oversikt - drift (forts) Resultat eksterne finansierings- transaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Kostra - art Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 L27 - L , , ,14 L , ,00 L35 L23+L34+L , ,21 L36 0,00 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ,90 L38 Bruk av disposisjonsfond 940 0,00 0,00 0,00 L39 Bruk av bundne fond 950 0,00 0,00 0,00 L40 Bruk av likviditetsreserve 960 0,00 0,00 0,00 L41 Sum bruk av avsetninger Sum(L38:L41) 0,00 0, ,90 L42 0,00 0,00 Overført til investeringsregnskapet ,00 L44 Dekning av tidligere års 0,00 regnskapsmessige merforbruk ,32 0, ,01 L45 Avsatt til disposisjonsfond 540 0,00 L46 Avsatt til bundne fond 550 0,00 L47 Avsatt til likviditetsreserven 560 0,00 L48 Sum avsetninger Sum(L44:L48) ,32 0, ,01 L49 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L36+L42+l ,28 0, ,32 Foto 1 Eva Antonsen

14 Båtsfjord Havn K/F s.14 av 24 Økonomisk oversikt investering 2008 Kostraart Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Salg av driftsmidler og fast eiendom Sum(660:670) L3 Andre salgsinntekter Sum(600:650) 0,00 0, ,00 L4 Overføringer med krav til motytelse Sum(700:770) 0,00 0,00 0,00 L5 Statlige overføringer Sum(800:810) 0,00 0,00 0,00 L6 Andre overføringer Sum(830:890) 0,00 0,00 0,00 L7 Renteinntekter utbytte Sum(900:905) 0,00 0,00 0,00 L8 Sum inntekter Sum(L3:L8) 0,00 0, ,00 L9 Lønnsutgifter Sum(010:080; 160:165) 0,00 0,00 0,00 L11 Sosiale utgifter Sum(090:099) 0,00 0,00 0,00 L12 Kjøp av varer og tjenester som inngår Sum(100:285) , , ,00 i kommunens tjenesteproduksjon Sum(160:165) 0,00 0,00 0,00 L13 Kjøp av tjenester som erstatter 0,00 0,00 0,00 kommunal tjenesteproduksjon Sum(300:380) 0,00 0,00 0,00 L14 Overføringer Sum(400:490) 0,00 0,00 0,00 L15 Renteutgifter og omkostninger 500 0,00 0,00 0,00 L16 Fordelte utgifter 690+( ) 0,00 0,00 0,00 L17 Sum utgifter Sum(L11:L17) , , ,00 L18 Avdrag på lån 510 0,00 0,00 0,00 L20 Utlån 520 0,00 0,00 0,00 L21 Kjøp av aksjer andeler 529 0,00 0,00 0,00 L22 Dekning av tidligere års udekket 530 0,00 0,00 0,00 L23 Avsatt til ubundne investeringsfond 548 0,00 0,00 0,00 L24 Avsatt til bundne fond 550 0,00 0,00 0,00 L25 Avsatt til likviditetsreserven 560 0,00 0,00 0,00 L26 Sum finansieringstransaksjoner Sum(L20:L26) 0,00 0,00 0,00 L27 Finansieringsbehov L18+L27-L , , ,00 L28 Bruk av lån ,28 0, ,00 L30 Motatte avdrag på utlån 920 0,00 0,00 0,00 L31 Salg av aksjer og andeler 929 0,00 0,00 0,00 L32 Bruk av tidligere års udisponert 930 0,00 0,00 0,00 L33 Overført fra driftsregnskapet 970 0,00 0,00 0,00 L34 Bruk av disposisjonsfond 940 0,00 0,00 0,00 L35 Bruk av ubundne investeringsfond 948 0,00 0,00 0,00 L36 Bruk av bundne fond 950 0,00 0,00 0,00 L37 Bruk av likviditetsreserven 960 0,00 0,00 0,00 L38 Sum finansiering Sum(L30:L38) , , ,00 L39 Udekket/udisponert L28-L39 0,00 0,00 0,00 L40

15 Båtsfjord Havn K/F s.15 av 24 KAPITALREGNSKAP NYBYGG OG NYANLEGG Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 UTGIFTER Rehabilitering Havnebåt , , Ny Kai Holmen , Pumpehus gamle D/S kai , , Strøm ProBio , , Nye Flytebrygger , Strøm Servicekai , , Kjøp av aksjer , Avsetn. Til ubundne investeringsfond ,15 Sum Utgifter Nybygg og Nyanlegg , , ,00 INNTEKTER Statstilskudd Nye Flytebrygger , Lån Ny Kai , Bruk av lån , , Bruk av Disp. fond , Overføring fra driftsregnskap ,00 Sum Inntekter Nybygg Nyanlegg , , ,00 INVESTERINGER Kto Investering i 2008 Finansiering Rehabilitering Havnebåt kr ,00 Bruk av lån kr ,00 kr ,00 kr ,00 Aktivert Kto Pumpehus Gamle D/S kai Bruk av lån Aktivert Kto kr ,80 kr ,80 kr ,80 kr ,80 Strøm ProBio Bruk av lån Aktivert Kto kr ,28 kr ,28 kr ,28 kr ,28 Strøm Servicekai Bruk av lån Aktivert Kto kr ,20 kr ,20 kr ,20 kr ,20

16 Båtsfjord Havn K/F s.16 av 24 DRIFTSREGNSKAP 2008 Driftsregnskap 2008 KOSTRA UTGIFTER Funksjon Havnevesen KONTO.NR. TEKST Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap FELLESUTGIFTER Lønn faste stillinger , , Faste tillegg lør-søn , , Lønn vikarer , , Overtid , , Overtid Los , , Møtegodtgjørelse Havnestyre , , Avsatte feriepenger , , Pensjon , , Ulykkes og Gruppelivsforsikring , , Innberetning Forsikring 3 246, , Motpost innberetning forsikring , , Trekkpliktig Naturalytelser 4 000,00 0 0, Motkonto trekkpl- Naturalytelser ,00 0 0, Arbeidsgiveravgift 0,00 0 0, Telefongodtgjørelse 5 874, , Uniformer Arbeidsklær , ,10 LØNN INKL.SOSIALE UTGIFTER , , Kontor Rekvisita , , EDB-Utstyr , , Vedlikehold Havnebygg egen del 0, , Vedlikehold utstyr/inventar 0, ,00 UTSTYR/VEDLIKEH.BYGG/ANLEGG , , Velferdsutgifter , , Til Havnestyrets disposisjon 8 850, , Tilfeldige utgifter 1 850, , Øreavrunding -22, , Advokat salær , , Telefon-Faks-VHF-Porto , , Gebyr Bank , , Annonser-Reklame , , Aviser-Tidsskrifter , , Kursutgifter ansatte 8 900, , Utgifter landsmøte 8 400,00 0 0, Utgifter Fiskerimessa 0, , Reiseutg. Oppg.pliktig , , Reiseutg.ikke oppg.pliktig , , Drift bil , , Vedlikehold bil 2 338, , Strøm-Olje-Renhold havnebygg egen del , , Forsikring bil 4 426, , Andre Kontingenter 4 500, , Kontingent havneforbundet , , Medlemsavgift Handelst.Fiskerigruppe , , Utstyr inventar 0, , Leasing bil , , Leie av maskiner/arbeidskraft 0, , Edb-program , , Drift Havnebygget , , Kjøp av konsulenttjenester , , Revisjonshonorar , , Tap på fordringer , ,73 ANDRE DRIFTSUTGIFTER , , ,13 Sum andre driftsutgifter: , , ,00

17 Båtsfjord Havn K/F s.17 av 24 Kontonummer Tekst Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap FARLED Diverse utgifter , , Inkassogebyr 4 117, , Leieslep-Pushing 0, , Vedlikehold lykter- merker , , Drift lykter-merker , ,51 DRIFTSUTGIFTER FARLED , , , FARLED OLJEVERN Diverse utgifter oljevern , , Forsikring 4 049, , Vedlikehold utstyr 0, , Vedlikehold Oljevernbåt 2 609, , Drift Oljevernbåt 4 196, ,79 DRIFTSUTGIFTER OLJEVERN , , , FARLED HAVNEBÅT HAVNA Årsgebyr Skipskontrollen-radiokontroll 7 271, , Forsikring Havnebåt , , Vedlikehold Havnebåt , , Drift Havnebåt , ,41 DRIFTSUTGIFTER HAVNEBÅT HAVNA , , , KAIFRONT Forsikring Flytebrygger/Kaier , , Vedlikehold Servicekai , , Vedlikehold D/S Kaien , , Vedlikehold Nessekaien , , Vedlikehold flytebrygger , ,86 DRIFTSUTGIFTER KAIFRONT , , , KAIAREALER Provisjon Vareavgift , , Drift Traktor , , Vedlikehold Traktor , , Forsikring Traktor 1 000, ,00 DRIFTSUTGIFTER KAIAREALER , , , VEDERLAG Renhold Havnebygget 0, ,00 0, Utgifter spillolje, spesialavfall 1 230, ,00 0, ISPS , , , Strøm flytebrygge , , , Strøm servicekai , , , Strøm Nessekai , , , Strøm Havnebygget Industrikai , , , Leie av kai ProBio Båtsfjord A/S ,00 0,00 0, Vannavgift til kommunen , ,00 0, ISPS Årsgebyr 0,00 0, , Snørydding kaier , , , Renovasjon, bygg og kaier , , , Dekn.Tidl.års regnskapsm.undersk ,32 0, , Overføring til Investeringregnskap 0,00 0,00 50, Regnskapsmessig overskudd ,28 0,00 0, Avskrivninger ,00 0, ,00 DRIFTSUTGIFTER VEDERLAG , , , LÅN Sparebank , , Nordea lån nr , , Nordea lån nr , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken Ny Kai 0, , Kommunalbanken lån nr ,00 0 0,00 AVDRAG LÅN , , RENTER Gebyr 0, , Renter lån Nordea Bank , , Renter lån Kommunalbanken , , Renter Diverse 4 297, , Renter lån ny kai , , Påløpne ikke forfalte renter , , Renter lån Sparebank , ,16 RENTER GEBYR PÅ LÅN , ,88 SUM UTGIFTER , , ,32

18 Båtsfjord Havn K/F s.18 av 24 INNTEKTER KONTO.NR. TEKST Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap FARLED Refusjoner , , Fortøyningstjeneste 0, , Anløpsavgift vanlig , , Anløpsavgift fiskebåter 0, , Anløpsavg. Fiskebåter m/m.v.a , , Anløpsavgift m/m.v.a , , Fortøyningstjeneste m/m.v.a. 0, , Losing , ,50 INNTEKTER FARLED , , , FARLED HAVNEBÅT Havnebåt uten MVA , , Diverse inntekter 0, , Diverse inntekter m/m.v.a. 0, , Havnebåt med MVA , ,00 INNTEKT FARLED HAVNEBÅT , , , KAIAVGIFTER Kaiavgift vanlig m/m.v.a , , Kaiavgift fiskebåter m/m.v.a , , Avgift flytebrygger m/m.v.a , , Avg.flytebr.Aker Seafood m/m.v.a , , Kaiavgift vanlig , , Kaiavgift fiskebåter 0, , Avgift flytebrygger , , Kaiavgifter Havprod/Aarnes 0,00 0 0,00 INNTEKT KAIAVGIFTER , , , KAIAREALER Vareavgift m/m.v.a , , Gjennomstrømmingsavgift m/m.v.a , , Bunkring Bunker Oil m/m.v.a , , Vareavgift 0, , Gjennomstrømmingsavgift 0, , Snørydding 0, , Bunkring Bunker Oil 0, ,00 INNTEKT KAIAREALER , , , VEDERLAG Diverse inntekter uten MVA , , Avgift overliggende varer , , Renovasjonsavgift , , Levert vann uten MVA , , Levert strøm uten MVA , , Refusjon Strøm , , Refusjon Renhold , , Refusjon arbeid uten MVA , , Arealavgift flytebrygge 0, , Ref. IUA Øst-Finnmark , , Leie av fartøy til ISPS 0, , Diverse inntekter med MVA , , Renovasjonsavgift med. MVA , , Levert vann med MVA , , Levert strøm Servicekaia med MVA , , Levert strøm Nessekaien med MVA -691, , Levert strøm Flytebrygger med MVA , , Kort/Portåpner ISPS m.mva. 0, , Avgift overliggende varer med MVA -200,00 0 0, Leie av fartøy ISPS m/m.v.a , , Ref. IUA Øst-Finnmark m/m.v.a , ,30 INNTEKTER VEDERLAG , , , ANDRE INNTEKTER Refusjon Sykepenger , , Overføring fra kommunen 0, , Renter av bankinnskudd , , Renter på fordringer , , Aksjeutbytte ,00 0 0, Bruk av tidl.års.regnskapsm.mindreforb. 0, , Regnskapsmessig underskudd 0, , Motpost avskrivninger , ,00 SUM ANDRE INNTEKTER , , ,07 SUM INNTEKTER , , ,32 Utgifter , , ,32 Inntekter , , ,32 Merforbruk 0,00 0,00 0,00

19 Båtsfjord Havn K/F s.19 av 24 BALANSEREGNSKAPET BALANSE AKTIVA Kontonr Tekst Regnskap 2008 Regnskap BALANSE AKTIVA KASSE/BANK/POSTGIRO BANK Sparebanken kto , , Sparebanken Skattetrekkskto , , Kreditkassen , Sparebanken kto , , Sparebanken kto , ,16 SUM SEKTOR , , AKSJER Aksjer BFJ.Sentralfryselager , , Aksjer Finnmark Fiskeprosess 5 000, , Aksjer Bfj. Trading 5 000, , Aksjer Linken Næringshage AS 5 000, , Aksjer Port of Barents , ,00 SUM SEKTOR , , ANDRE FORDRINGER KORTSIKTIGE Forskudd lønn 1 200, Debitorer , Debitorer refusjoner 1 200, , Debitorer , Debitorer , Debitorer , , Premieavvik , , Debitorer/ Lanes Agency , , Debitorer , , Port Of Barents ,50 - SUM SEKTOR , , REALAKTIVA/VARIGE DRIFTSMIDL Ny traktor m/utstyr 1,00 1, Oljevernbåt "FOMA" , , Bunnkjetting 1,00 1, Kran Havnebåt 1,00 1, Ny Bil/ZP Servicekai , ,00 SUM SEKTOR , ,00

20 Båtsfjord Havn K/F s.20 av 24 Kontonr Tekst Regnskap 2008 Regnskap REALAKTIVA/VARIGE DRIFTSMIDLER FORTS Nessekai , , DS Kai/Havnebygg Holmen , , Fylling gamle DS Kai , , Sjøgrunn matr. Nr , , Sjøgrunn matr. Nr , , Flytebrygger , , Prosjekt Holmen , , Ny kai Holmen , , Bunkringshus kai Nessekai , , Havnebåt "Havna" , , Havneutvikling Dypvannskai , , Pensjonsmidler , , Nye Flytebrygger , , Strøm kai ProBio , Pumpehus Gamle DS kai ,80 - SUM SEKTOR , , REGNSKAPSMESSIG AKTIVA Regnsk. Messig aktiva ekst.lån , , Memoriakto. Ubrukte lånemidler , ,13 SUM SEKTOR , , Underskudd ,32 SUM SEKTOR ,32 - SUM KAPITTEL , ,26 Foto 3 Alf Magne Karlsen

21 Båtsfjord Havn K/F s.21 av 24 BALANSE PASSIVA Kontonr Tekst Regnskap 2008 Regnskap BALANSE PASSIVA ANDRE LÅN Kommunalbanken 0, , Lån ny kai Kommunalbanken 0, , Lån Komm.banken nr , , Lån Kommunalbanken nr ,00 0,00 SUM SEKTOR , , Lån Sparebanken ,00 0, Lån Sparebanken , , Lån Sparebanken ,00 0, Lån Nordea nr , , Lån Nordea nr , ,00 SUM SEKTOR , , Pensjonsforpliktelser , ,00 SUM SEKTOR , ,00 ANNEN GJELD-KORTSIKTIG Utgående mva. 0,00 0, Avgiftsoppgj.kto , ,67 SUM SEKTOR , , Skyldig skattetrekk , , Skyldig Arbeidsgiveravgift -391,95-391, Påleggstrekk ,00 0, Båtsfjord Kommuneforening 0,00 0, KFO 0,00 0, Premieavvik , ,46 SUM SEKTOR , , Ubetalte regninger , , Tilbakebet. Ikke avhentet lønn -150,00-150, Påløpte ikke forfalte renter , ,00 SUM SEKTOR , , Avsatt skyldig feriepenger ,00 0, Skyldig feriepenger , ,84 SUM SEKTOR , , FOND Ubundne investeringsfond , , Tilsk.forurensede sedimenter , , Fondsavsetn. Gamle DS Kai 0,00 0, Renovering DS Kai Holmen , , Salg av Havnebygg , , Fond Ny kai Holmen momskomp , ,00 SUM SEKTOR , , KAPITAL/REGNSK.MESSIG PASSIVA Ubrukte lånemidl.renov.gamle DS Kai , , Mem.kto. ubrukte lånemidler , , Mem.kto.ubrukte lånemidl.kassekr. 0,00 0,00 SUM SEKTOR , , Overskudd ,28 0,00 SUM SEKTOR ,28 0, Likviditetsreserve 0,00 0, Kapitalkonto , ,69 SUM KONTO , ,69 SUM KAPITTEL , ,26

22 Båtsfjord Havn K/F s.22 av 24 Foto 4 Alf Magne Karlse PENSJONSFORPLIKTELSER Hovedstørrelser fra aktuarberegning 2008 (tall oppgitt fra Storebrand) Tekst. Dato Utbetalte pensjoner kr - Påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 kr ,00 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 kr ,00 Verdi av pensjonsmidler kr ,00 kr ,00 Estimert verdi av pensjonsmidler kr ,00 kr ,00 Nåverdi av årets pensjonsopptjening kr ,00 kr ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 kr ,00 Forventa avkastning på pensjonsmidler kr ,00 kr ,00 Administrasjonskostnader kr 5 769,00 kr ,00 Årets netto Pensjonskostnader (eks.adm) kr ,00 kr ,00 Premieinnbetaling i året (eks.adm.kost) kr ,00 kr ,00 Premieavvik 2008 kr ,00 kr ,00 Premieavviket for 2008 er ført over drift. Når det gjelder pensjonskostnadene har de tidligere vært amortisert på 15 år istedenfor 1 år. For å komme i samsvar med Aktuarberegningen fra Storebrand har vi endret dette til 1 år.

23 Båtsfjord Havn K/F s.23 av 24 Foto 5 Alf Magne Karlsen FULLSTENDIGHETSERKLÆRING I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2008 kan vi bekrefte følgende: 1. Båtsfjord Havn K/F har eiendomsrett til alle sine eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke tilknyttet pant eller heftelser til noen av disse utover den verdi som er oppført i balansen. 2. All gjeld er medtatt og gruppert i balansen. 3. Båtsfjord Havn K/F har ingen skjulte eller betingede forpliktelser utover det som fremgår av årsoppgjøret. 4. Båtsfjord Havn K/F har ingen gjeld til kommunale institusjoner. 5. Vi kjenner ikke til krav mot Båtsfjord Havn K/F som vil kunne føre til økonomiske forpliktelser utover det som framgår av årsoppgjøret. 6. Det er i årsberetningen gitt fyllestgjørende opplysninger om kontrakter og andre forhold av viktighet for Båtsfjord Havn K/F's finansiering og likviditet. 7. Det er i årsberetningen gitt fyllestgjørende opplysninger om alle forhold som måtte være inntruffet etter regnskapets utgang og som er av betydning for bedømmelse av årsoppgjøret. 8. Vi kjenner ikke til andre forhold som etter vårt skjønn vil ha betydning for årsoppgjøret. Etter vår oppfatning gir årsoppgjøret et fullstendig og korrekt uttrykk for Båtsfjord Havn K/F's stilling og for resultatet av årets drift. Båtsfjord, den 3. april 2009 Odd Jarle Jensen, sign Havnesjef Andor Sund, sign Havnestyrets leder

24 Båtsfjord Havn K/F s.24 av 24 KAPITALKONTO Debet Kredit Saldo(undersk. I kapital) Saldo(kapital) Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom Aktivering av fast eiendom Nedskriving av fast eiendom Oppskriving av fast eiendom Avskrivning av maskiner og transportm Aktivering av maskiner og transp. Salg av aksjer Kjøp av aksjer Nedskrivning av aksjer Oppskrivning av aksjer Lån av fondsmidler Endring av pensjonsmidler Avdrag på eksterne lån Bruk av lånemidler fra eksterne lån Endring Pensjonsforpliktelser Balanse (kapital) Båtsfjord, den 3. april 2009 Odd Jarle Jensen Havnesjef Andor Sund Leder Havnestyret

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 UTGIFTER Budsjett Budsjett 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 750 000 1 600 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 200 000 120 000 42000200 Lønn vikarer

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett Budsjett KONTO.NR. TEKST 2010 2009 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 544 000 1 750 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 252 000 200

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer