Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6"

Transkript

1 Regnskap Årsberetning

2 Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6 DRIFTSRESULTAT 6 LÅNEGJELD/GJELDSUTVIKLING 6 KAPITALUTGIFTER 6 FOND 6 AKSJER 6 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 7 AVSKRIVNINGER 7 VURDERING AV LIKVIDITETSGRADEN. 8 REGNSKAP ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 9 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 9 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 10 BALANSEREGNSKAPET 11 MEMORIAKONTO 11 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 12 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS) 13 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING 14 KAPITALREGNSKAP 15 INVESTERINGER 15 DRIFTSREGNSKAP BALANSEREGNSKAPET 19 BALANSE AKTIVA 19 BALANSE PASSIVA 21 PENSJONSFORPLIKTELSER 22 FULLSTENDIGHETSERKLÆRING 23 KAPITALKONTO 24

3 Båtsfjord Havn K/F s.3 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON ANSATTE Båtsfjord Havn K/F hadde i år ,26 årsverk. Året var preget av mange utskiftninger av personell. Her følger en kort presentasjon over oss som jobber i havna ; Havnesjef; Økonomikonsulent; Havneinspektører; Odd Jarle Jensen; o Ansatt fra 23 Juli 2007, Security godkjent og havnelos Heidi Bech; 9 års fartstid og ansvarlig for regnskap, fakturering, lønn og sentralbord. Oddvar Pedersen; Havnelos. Ansatt i 9 år. Kristian Solhaug; Havnelos. Ansatt i 2007, Security ansvarlig ISPS Havnebetjent; Miljøarbeider; Bjørn Johnny Eriksen; Ansatt som vikar fra Åshild Jakobsen; Ansatt i 6 år.

4 Båtsfjord Havn K/F s.4 av 24 HAVNESJEFENS KOMMENTAR Første halvår av 2008 har Båtsfjord Havn KF slitt med til dels store utgifter på flere områder og resultatet var da heller ikke bra. I den forbindelse ble det satt inn en del tiltak for om mulig å kunne forbedre resultatet til årsskiftet I tilegg har vi i andre halvår hatt en god del båter i opplag noe som har medført en del investeringer i 400 volt strøm. Noe som har vist seg å være en meget god investering da vi har overskudd på strømleveranse til disse fartøy. gjennomstrømningstrafikken har vært bra, slik at her har flere ting gitt positivt bidrag til regnskapet. Vi har også foretatt en full rehabilitering av motor på havnebåten, en investering som ble på NOK ,-. Etter min vurdering var dette nødvendig for å kunne assistere ved losing og leieslep-pushing ved anløp av utlandske fartøy. Vi kan nå vise til ett årsregnskap som viser ett positivt driftsresultat på tot: NOK ,28 Debitormassen er ganske stor, men størstedelen av denne gjelder for 2- mnd. november og desember og som forfaller til betaling først i De fleste restanser er sikret med legalpant d.v.s førsteprioritets pant uten tinglysning. Eldre restanser blir vurdert hvert år, noen av disse er det inngått avtale om betaling eller er sendt til inkasso. Selv om vi sliter med noen store restanser er det min vurdering at også disse er mulig å få innfordret. INNTEKTER: På inntektssiden har vi totalt sum NOK ,15 mot budsjettert NOK ,- og dette tilsvarer mer enn budsjett på NOK ,- og NOK ,- merinntekt enn året før (2007). UTGIFTER: Hovedpost ( ) Lønn på NOK ,54 pluss sosiale utgifter (pensjonskostnader) på NOK ,84 Her har vi til fradrag Post Refusjon sykepenger på tot. NOK ,-. Når det gjelder pensjonskostnadene har de tidligere vært amortisert på 15 år istedenfor 1 år. For å komme i samsvar med Aktuarberegningen fra Storebrand har vi endret dette, noe som har ført til en regnskapsmessig merutgift på NOK ,81. Lønns- og pensjonskostnaden gir da en netto overskridelse i forhold til budsjett på NOK ,- en overskridelse som har vært nødvendig på grunn av overlappinger i stillinger og høy aktivitet i andre halvår. Viser i denne forbindelse til ovennevnte inntektsside.

5 Båtsfjord Havn K/F s.5 av 24 Hovedpost vederlag: Denne hovedpost inneholder utgifter som ikke er direkte relatert til det som betegnes som havneavgifter, men gjenspeiler aktiviteten i havna. Her kan nevnes at vi har store overskridelser på strømleveranser, men ser vi på inntektssida for leveranse av strøm har vi et netto overskudd på NOK ,- Dersom vi ser utgifts- og inntektssida for vederlag under ett har vi netto overskudd her på NOK ,-, selv om vi har dekket tidligere års underskudd på NOK ,32. Hovedpost renter: Her har vi en overskridelse på NOK ,- i forhold til budsjett. Gjeldsbyrden og rentekostnadene er derfor svært belastende for vår drift og vi ser med stor optimisme fram til nedgang i rentekostnadene. På grunn av rentekostnadene og den store gjeldsbyrden har vi sett oss nødt til å få forlenget avdragstiden på våre lån. Ser man Båtsfjord Havn KF isolert fra kommunen har forlengelsen av avdragstiden medført at vi har betalt NOK ,- forlite i avdrag (Kommuneloven 50 nr. 7). Da Båtsfjord Havn KF er en del av kommunens totale drift vil jeg anta at Båtsfjord Havn KF og kommunen kan sees på som en enhet. Leasing bil kto avtalenummer Med Toyota Financial Services ble inngått leverandør er Brødr. Harila A/S. Leieperiode er fra til og en årlig pris på NOK ,- i leieperioden. Utbetalt til Finnmark Kommunerevisjon IKS på NOK ,- Lønn Havnesjef på NOK ,- pluss NOK ,- i åremålstillegg. Båtsfjord Odd Jarle Jensen Havnesjef

6 Båtsfjord Havn K/F s.6 av 24 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET DRIFTSRESULTAT Årsregnskapet for 2008 er gjort opp med et positivt driftsresultat LÅNEGJELD/GJELDSUTVIKLING Gjeldsutvikling de siste 3 år; Bank Kto. Nr Norges Komm.Bank kr ,00 kr ,00 kr ,00 Norges Komm.Bank kr 0,00 kr ,00 kr - Norges Komm.Bank Ny kai kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sparebanken kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 Sparebanken kr 0,00 kr ,00 kr - Kassekreditt kr ,00 kr ,16 kr - Nordea nr kr ,39 kr ,00 kr ,00 Nordea nr kr -372,35 kr ,00 kr ,00 Pensjonsforpliktelser kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum Lånegjeld kr ,00 kr ,16 kr ,00 KAPITALUTGIFTER Renter/Avdrag de siste 3 år; Renter kr ,93 kr ,88 kr ,18 Avdrag kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum Kapitalutgifter kr ,99 kr ,88 kr ,18 FOND Kto. Navn Saldo pr Saldo pr Ubundne investeringsfond , , Tilsk.forurensede sedimenter , , Fondsavsetn. Gamle DS Kai 0,00 0, Renovering DS Kai Holmen , , Salg av Havnebygg , , Fond Ny kai Holmen momskomp , ,00 SUM SEKTOR , , Overskudd ,09 0,00 SUM SEKTOR ,09 0,00 AKSJER Kto. Navn 2008 Opp-nedskriving Aksjer BFJ. Sentralfryselager kr ,00 kr ,00 kr , Aksjer Finnmark Fiskeprosess kr 5 000,00 kr 0,00 kr 5 000, Aksjer Båtsfjord Trading kr 5 000,00 kr 0,00 kr 5 000, Aksjer Linken Næringshage kr 5 000,00 kr 0,00 kr 5 000, Aksjer Port of Barents kr ,00 kr 0,00 kr ,00 Sum beholdning Aksjer pr kr ,00 kr ,00 kr ,00

7 Båtsfjord Havn K/F s.7 av 24 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL I flg. BALANSEN Omløpsmidler Pr. 31/12.07 Pr. 31/12.08 Endringsbalansen Kasse, bank og postgiro , , , Andre fordringer , , , , , , kortsiktig gjeld , , ,40 Endring mem.konti.ubrukte låbemidl , , ,28 = ARBEIDSKAPITAL , , ,67 I flg. BEVILGNINGSREGNSKAPET Drift Investering Sum inntekter , ,28 Sum utgifter , ,28 Eksterne finansinntekter ,96 0,00 Eksterne finansutgifter ,99 0,00 Endring i arbeidskapital ,41 0, ,41 DIFFERANSE I ARBEIDSKAPITAL (SKAL VÆRE 0,-) 264,26 AVSKRIVNINGER Avskrives 10 år Konto nr. År Gjenstand Funk. Avskriv Bokf. verdi e. avskrivning Avskriv 2007 Traktor 330-1, Avskriv 2007 Bunnkjetting 330-1, Avskriv 2007 Kran Havnebåt 330-1,00 Sum: 0 3,00 Avskrives 20 år Avskriv 2007 Oljevernbåt "Foma" , , Avskriv 2007 Havnebåt "Havna" (Kr ,- + kr ,-) , ,35 Sum: , ,35 Avskrives 50 år Avskriv 2008 Servicekai , , Avskriv 2008 Nessekai , , Avskriv 2008 DS Kai/Havnebygg Holmen , , Avskriv 2008 Flytebrygger , , Avskriv 2008 Bunkringshus kai Nessekai , , Avskriv 2008 Havneutvikling Dypvannskai , , Avskriv 2008 Nye Flytebrygger (kr ,- + kr ,-) , , Avskriv 2008 Strøm ProBio , , Avskriv 2008 Pumpehus gamle DS kai , ,80 Sum: , ,39

8 Båtsfjord Havn K/F s.8 av 24 VURDERING AV LIKVIDITETSGRADEN. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad og forteller om havnas evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Viser her en vurdering av Båtsfjord Havn KF's likviditetsgrad pr Omløpsmidler kto kr ,45 Kortsiktige fordringer kto kr ,00 Omløpsmidler Kr ,45 Vurdert opp mot kortsiktig gjeld (sum kto ) kr ,00 gir dette et forholdstall på: (T) kr ,45 = 1,75 (N) kr ,00 Likviditetsgraden vurderes å være bra når T/N > 2,0 Disponering av overskudd: Positivt driftsresultat for 2008 på kr ,29 foreslås avsatt til avdrag lån. Dette begrunnes med hjemmel i Kommuneloven 50 nr. 7 samt brev fra KRD datert Hvor det står at den samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for anleggsmidler ved siste årsskifte. I henhold til ovennevnte er det beregnet at Båtsfjord Havn KF har betalt kr ,- forlite i avdrag i Odd Jarle Jensen Havnesjef

9 Båtsfjord Havn K/F s.9 av 24 REGNSKAP 2008 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet KOSTRA - ART Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 L1 Skatt på inntekt og formue 870 0,00 0,00 0,00 L2 Ordinært Rammetilskudd 800 0,00 0,00 0,00 L3 Skatt på eiendom 874 0,00 0,00 0,00 L4 Andre direkte eller indirekte skatter 877 0,00 0,00 0,00 L5 Andre generelle statstilskudd 810 0,00 0,00 0,00 L6 Sum frie disponible inntekter Sum:(L1:L5) 0,00 0,00 0,00 L7 Renteinntekter og utbytte Sum(900:905) , , ,74 L8 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter , , ,88 L9 Avdrag på lån , , ,00 L10 Netto Finansinntekter/- utgifter Sum(L7:L9) , , ,14 L11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk ,32 0, ,01 L12 Til ubundne avsetninger ,00 0,00 0,00 L13 Til bundne avsetninger 550 0,00 0,00 0,00 L14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige Mindreforbruk 930 0,00 0, ,90 L15 Bruk av ubundne avsetninger ,00 0,00 0,00 L16 Bruk av bundne avsetninger 950 0,00 0,00 0,00 L17 Netto avsetninger Sum(L11:L16) ,32 0, ,11 L18 Overført til investeringsregnskapet 570 0,00 0,00 50,00 L19 Til fordeling drift (L6+L10-0,00 0,00 0,00 L17-L18) , , ,25 L20 Sum fordelt til drift (fra skjema lb) Sum(010:490; , , ,43 520;590; ,00 0, ,00 600:790; , , ,25 830:860; 0,00 0, ,11 880:890;920 0,00 0,00 0,00 990) ,00 0, ,00 Sum: , , ,93 L21 Regnskapsmessig Merforbruk/mindreforbruk L20 - L ,28 0, ,32

10 Båtsfjord Havn K/F s.10 av 24 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Kostra - art Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 L1 Investeringer i anleggsmidler Sum(010:490) , , ,85 ( ) ,00 ( ) - 0,00 L2 Utlån og forskutteringer 520-0,00 L3 Avdrag på lån 510-0,00 L4 Avsetninger SUM(548:550) ,15 L5 Årets finansieringsbehov Sum(L1:L4) , , ,00 L6 Finansiert slik: - - L7 Bruk av lånemidler , , ,00 L8 Inntekter fra salg av anleggsmidler Sum(660:670) L9 Tilskudd til investeringer Sum(810:850; ,00 880:890) - - L10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum(700:770) L11 Andre inntekter Sum(600:650; - 900:905) - - L12 Sum Ekstern Finansieing Sum(L7:L11) , , ,00 L13 Overført fra driftsregnskapet ,00 L14 Bruk av avsetninger Sum(940:960) ,00 L15 Sum Finansiering Sum(L12:L14) , , ,00 L16 Udekket/Udisponert - - -

11 Båtsfjord Havn K/F s.11 av 24 Eiendeler Balanseregnskapet 2008 Kapittel Regnskap 2008 Regnskap 2007 Anleggsmidler Kap , ,61 Faste eiendommer og anlegg (4.3784) , ,61 Utstyr, maskiner og transportmidler (4.3780) , ,00 Utlån (4.379) 0,00 0,00 Aksjer og andeler (4.372) , ,00 Penjonsmidler ,00 0,00 Omløpsmidler Kap , ,66 Kortsiktige fordringer (4.374) , ,00 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, Postgiro, Bankinnskudd (4.370) , ,66 Sum eiendeler:(a + B) , ,27 Egenkapital og gjeld Egenkapital Kap , ,42 Disposisjonsfond (4.387) , ,05 Bundne driftsfond (4.387) 0,00 0,00 Ubundne investeringsfond 0,00 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,28 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0, ,32 Udisponert i investeringsregnskap 0,00 0,00 Udekket i investeringsregnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,69 Gjeld Langsiktig gjeld Kap , ,00 Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån (4.383) , ,00 Kortsiktig gjeld ( ) , ,85 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld ( ) , ,39 Premieavvik 0, ,46 Sum egenkapital og gjeld (c+d) , ,27 Memoriakonto Memoriakonto: Kap Ubrukte lånemidler (4.3791) , ,67 Andre memoriakonti (4.3793) 0,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene (4.3891) , ,67 Motkonto for memoriakontiene (4.3893) 0,00 0,00 Sum: 0,00 0,00

12 Båtsfjord Havn K/F s.12 av 24 Økonomisk oversikt Drift Kostraart Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Brukerbetalinger Sum(600:619) 0,00 0,00 0,00 L3 Andre salgs- og leieinntekter Sum(620:670) , , ,25 L4 Overføringer med krav til motytelse Sum(700:770) ,00 0, ,00 L5 Rammetilskudd 800 0,00 0,00 0,00 L6 Andre statlige overføringer 810 0,00 0,00 0,00 L7 Andre overføringer Sum(830:850; 0,00 0, ,11 880:890) 0,00 0,00 0,00 L8 Inntekts- og formueskatt 870 0,00 0,00 0,00 L9 Eiendomsskatt 874 0,00 0,00 0,00 L10 Andre direkte og indirekte skatter 877 0,00 0,00 0,00 L11 Sum driftsinntekter Sum(L3:L11) , , ,36 L12 Lønnsutgifter Sum(010:080; 160:165) , , ,74 L14 Sosiale utgifter Sum(090:099) , , ,63 L15 Kjøp av varer og tjenester som inngår Sum(100:285) - 0,00 0,00 0,00 i kommunens tjenesteproduksjon Sum(160:165) , , ,33 L16 Kjøp av tjenester som erstatter 0,00 0,00 0,00 kommunal tjenesteproduksjon Sum(300:380) , , ,00 L17 Overføringer Sum(400:490) ,50 0, ,73 L18 Avskrivninger ,00 0, ,00 L19 Fordelte utgifter Neg(690) + 0,00 0,00 0,00 ( ) , , ,00 L20 Sum driftsutgifter Sum(L14:L20) , , ,43 L21 Brutto Driftsresultat L12 - L , , ,93 L23 Renteinntekter og utbytte Sum(900:905) , , ,74 L25 Motatte avdrag på utlån 920 0,00 0,00 0,00 L26 Sum eksterne finansinntekter Sum(L25:L26) , , ,74 L27 Renteutgifter og låneomkostninger , , ,88 L29 Avdrag på lån , , ,00 L30 Utlån 520 0,00 0,00 0,00 L31 Sum eksterne finansutgifter Sum(L29:L31) , , ,88 L32

13 Båtsfjord Havn K/F s.13 av 24 Økonomisk oversikt - drift (forts) Resultat eksterne finansierings- transaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Kostra - art Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 L27 - L , , ,14 L , ,00 L35 L23+L34+L , ,21 L36 0,00 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ,90 L38 Bruk av disposisjonsfond 940 0,00 0,00 0,00 L39 Bruk av bundne fond 950 0,00 0,00 0,00 L40 Bruk av likviditetsreserve 960 0,00 0,00 0,00 L41 Sum bruk av avsetninger Sum(L38:L41) 0,00 0, ,90 L42 0,00 0,00 Overført til investeringsregnskapet ,00 L44 Dekning av tidligere års 0,00 regnskapsmessige merforbruk ,32 0, ,01 L45 Avsatt til disposisjonsfond 540 0,00 L46 Avsatt til bundne fond 550 0,00 L47 Avsatt til likviditetsreserven 560 0,00 L48 Sum avsetninger Sum(L44:L48) ,32 0, ,01 L49 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L36+L42+l ,28 0, ,32 Foto 1 Eva Antonsen

14 Båtsfjord Havn K/F s.14 av 24 Økonomisk oversikt investering 2008 Kostraart Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Salg av driftsmidler og fast eiendom Sum(660:670) L3 Andre salgsinntekter Sum(600:650) 0,00 0, ,00 L4 Overføringer med krav til motytelse Sum(700:770) 0,00 0,00 0,00 L5 Statlige overføringer Sum(800:810) 0,00 0,00 0,00 L6 Andre overføringer Sum(830:890) 0,00 0,00 0,00 L7 Renteinntekter utbytte Sum(900:905) 0,00 0,00 0,00 L8 Sum inntekter Sum(L3:L8) 0,00 0, ,00 L9 Lønnsutgifter Sum(010:080; 160:165) 0,00 0,00 0,00 L11 Sosiale utgifter Sum(090:099) 0,00 0,00 0,00 L12 Kjøp av varer og tjenester som inngår Sum(100:285) , , ,00 i kommunens tjenesteproduksjon Sum(160:165) 0,00 0,00 0,00 L13 Kjøp av tjenester som erstatter 0,00 0,00 0,00 kommunal tjenesteproduksjon Sum(300:380) 0,00 0,00 0,00 L14 Overføringer Sum(400:490) 0,00 0,00 0,00 L15 Renteutgifter og omkostninger 500 0,00 0,00 0,00 L16 Fordelte utgifter 690+( ) 0,00 0,00 0,00 L17 Sum utgifter Sum(L11:L17) , , ,00 L18 Avdrag på lån 510 0,00 0,00 0,00 L20 Utlån 520 0,00 0,00 0,00 L21 Kjøp av aksjer andeler 529 0,00 0,00 0,00 L22 Dekning av tidligere års udekket 530 0,00 0,00 0,00 L23 Avsatt til ubundne investeringsfond 548 0,00 0,00 0,00 L24 Avsatt til bundne fond 550 0,00 0,00 0,00 L25 Avsatt til likviditetsreserven 560 0,00 0,00 0,00 L26 Sum finansieringstransaksjoner Sum(L20:L26) 0,00 0,00 0,00 L27 Finansieringsbehov L18+L27-L , , ,00 L28 Bruk av lån ,28 0, ,00 L30 Motatte avdrag på utlån 920 0,00 0,00 0,00 L31 Salg av aksjer og andeler 929 0,00 0,00 0,00 L32 Bruk av tidligere års udisponert 930 0,00 0,00 0,00 L33 Overført fra driftsregnskapet 970 0,00 0,00 0,00 L34 Bruk av disposisjonsfond 940 0,00 0,00 0,00 L35 Bruk av ubundne investeringsfond 948 0,00 0,00 0,00 L36 Bruk av bundne fond 950 0,00 0,00 0,00 L37 Bruk av likviditetsreserven 960 0,00 0,00 0,00 L38 Sum finansiering Sum(L30:L38) , , ,00 L39 Udekket/udisponert L28-L39 0,00 0,00 0,00 L40

15 Båtsfjord Havn K/F s.15 av 24 KAPITALREGNSKAP NYBYGG OG NYANLEGG Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 UTGIFTER Rehabilitering Havnebåt , , Ny Kai Holmen , Pumpehus gamle D/S kai , , Strøm ProBio , , Nye Flytebrygger , Strøm Servicekai , , Kjøp av aksjer , Avsetn. Til ubundne investeringsfond ,15 Sum Utgifter Nybygg og Nyanlegg , , ,00 INNTEKTER Statstilskudd Nye Flytebrygger , Lån Ny Kai , Bruk av lån , , Bruk av Disp. fond , Overføring fra driftsregnskap ,00 Sum Inntekter Nybygg Nyanlegg , , ,00 INVESTERINGER Kto Investering i 2008 Finansiering Rehabilitering Havnebåt kr ,00 Bruk av lån kr ,00 kr ,00 kr ,00 Aktivert Kto Pumpehus Gamle D/S kai Bruk av lån Aktivert Kto kr ,80 kr ,80 kr ,80 kr ,80 Strøm ProBio Bruk av lån Aktivert Kto kr ,28 kr ,28 kr ,28 kr ,28 Strøm Servicekai Bruk av lån Aktivert Kto kr ,20 kr ,20 kr ,20 kr ,20

16 Båtsfjord Havn K/F s.16 av 24 DRIFTSREGNSKAP 2008 Driftsregnskap 2008 KOSTRA UTGIFTER Funksjon Havnevesen KONTO.NR. TEKST Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap FELLESUTGIFTER Lønn faste stillinger , , Faste tillegg lør-søn , , Lønn vikarer , , Overtid , , Overtid Los , , Møtegodtgjørelse Havnestyre , , Avsatte feriepenger , , Pensjon , , Ulykkes og Gruppelivsforsikring , , Innberetning Forsikring 3 246, , Motpost innberetning forsikring , , Trekkpliktig Naturalytelser 4 000,00 0 0, Motkonto trekkpl- Naturalytelser ,00 0 0, Arbeidsgiveravgift 0,00 0 0, Telefongodtgjørelse 5 874, , Uniformer Arbeidsklær , ,10 LØNN INKL.SOSIALE UTGIFTER , , Kontor Rekvisita , , EDB-Utstyr , , Vedlikehold Havnebygg egen del 0, , Vedlikehold utstyr/inventar 0, ,00 UTSTYR/VEDLIKEH.BYGG/ANLEGG , , Velferdsutgifter , , Til Havnestyrets disposisjon 8 850, , Tilfeldige utgifter 1 850, , Øreavrunding -22, , Advokat salær , , Telefon-Faks-VHF-Porto , , Gebyr Bank , , Annonser-Reklame , , Aviser-Tidsskrifter , , Kursutgifter ansatte 8 900, , Utgifter landsmøte 8 400,00 0 0, Utgifter Fiskerimessa 0, , Reiseutg. Oppg.pliktig , , Reiseutg.ikke oppg.pliktig , , Drift bil , , Vedlikehold bil 2 338, , Strøm-Olje-Renhold havnebygg egen del , , Forsikring bil 4 426, , Andre Kontingenter 4 500, , Kontingent havneforbundet , , Medlemsavgift Handelst.Fiskerigruppe , , Utstyr inventar 0, , Leasing bil , , Leie av maskiner/arbeidskraft 0, , Edb-program , , Drift Havnebygget , , Kjøp av konsulenttjenester , , Revisjonshonorar , , Tap på fordringer , ,73 ANDRE DRIFTSUTGIFTER , , ,13 Sum andre driftsutgifter: , , ,00

17 Båtsfjord Havn K/F s.17 av 24 Kontonummer Tekst Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap FARLED Diverse utgifter , , Inkassogebyr 4 117, , Leieslep-Pushing 0, , Vedlikehold lykter- merker , , Drift lykter-merker , ,51 DRIFTSUTGIFTER FARLED , , , FARLED OLJEVERN Diverse utgifter oljevern , , Forsikring 4 049, , Vedlikehold utstyr 0, , Vedlikehold Oljevernbåt 2 609, , Drift Oljevernbåt 4 196, ,79 DRIFTSUTGIFTER OLJEVERN , , , FARLED HAVNEBÅT HAVNA Årsgebyr Skipskontrollen-radiokontroll 7 271, , Forsikring Havnebåt , , Vedlikehold Havnebåt , , Drift Havnebåt , ,41 DRIFTSUTGIFTER HAVNEBÅT HAVNA , , , KAIFRONT Forsikring Flytebrygger/Kaier , , Vedlikehold Servicekai , , Vedlikehold D/S Kaien , , Vedlikehold Nessekaien , , Vedlikehold flytebrygger , ,86 DRIFTSUTGIFTER KAIFRONT , , , KAIAREALER Provisjon Vareavgift , , Drift Traktor , , Vedlikehold Traktor , , Forsikring Traktor 1 000, ,00 DRIFTSUTGIFTER KAIAREALER , , , VEDERLAG Renhold Havnebygget 0, ,00 0, Utgifter spillolje, spesialavfall 1 230, ,00 0, ISPS , , , Strøm flytebrygge , , , Strøm servicekai , , , Strøm Nessekai , , , Strøm Havnebygget Industrikai , , , Leie av kai ProBio Båtsfjord A/S ,00 0,00 0, Vannavgift til kommunen , ,00 0, ISPS Årsgebyr 0,00 0, , Snørydding kaier , , , Renovasjon, bygg og kaier , , , Dekn.Tidl.års regnskapsm.undersk ,32 0, , Overføring til Investeringregnskap 0,00 0,00 50, Regnskapsmessig overskudd ,28 0,00 0, Avskrivninger ,00 0, ,00 DRIFTSUTGIFTER VEDERLAG , , , LÅN Sparebank , , Nordea lån nr , , Nordea lån nr , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken Ny Kai 0, , Kommunalbanken lån nr ,00 0 0,00 AVDRAG LÅN , , RENTER Gebyr 0, , Renter lån Nordea Bank , , Renter lån Kommunalbanken , , Renter Diverse 4 297, , Renter lån ny kai , , Påløpne ikke forfalte renter , , Renter lån Sparebank , ,16 RENTER GEBYR PÅ LÅN , ,88 SUM UTGIFTER , , ,32

18 Båtsfjord Havn K/F s.18 av 24 INNTEKTER KONTO.NR. TEKST Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap FARLED Refusjoner , , Fortøyningstjeneste 0, , Anløpsavgift vanlig , , Anløpsavgift fiskebåter 0, , Anløpsavg. Fiskebåter m/m.v.a , , Anløpsavgift m/m.v.a , , Fortøyningstjeneste m/m.v.a. 0, , Losing , ,50 INNTEKTER FARLED , , , FARLED HAVNEBÅT Havnebåt uten MVA , , Diverse inntekter 0, , Diverse inntekter m/m.v.a. 0, , Havnebåt med MVA , ,00 INNTEKT FARLED HAVNEBÅT , , , KAIAVGIFTER Kaiavgift vanlig m/m.v.a , , Kaiavgift fiskebåter m/m.v.a , , Avgift flytebrygger m/m.v.a , , Avg.flytebr.Aker Seafood m/m.v.a , , Kaiavgift vanlig , , Kaiavgift fiskebåter 0, , Avgift flytebrygger , , Kaiavgifter Havprod/Aarnes 0,00 0 0,00 INNTEKT KAIAVGIFTER , , , KAIAREALER Vareavgift m/m.v.a , , Gjennomstrømmingsavgift m/m.v.a , , Bunkring Bunker Oil m/m.v.a , , Vareavgift 0, , Gjennomstrømmingsavgift 0, , Snørydding 0, , Bunkring Bunker Oil 0, ,00 INNTEKT KAIAREALER , , , VEDERLAG Diverse inntekter uten MVA , , Avgift overliggende varer , , Renovasjonsavgift , , Levert vann uten MVA , , Levert strøm uten MVA , , Refusjon Strøm , , Refusjon Renhold , , Refusjon arbeid uten MVA , , Arealavgift flytebrygge 0, , Ref. IUA Øst-Finnmark , , Leie av fartøy til ISPS 0, , Diverse inntekter med MVA , , Renovasjonsavgift med. MVA , , Levert vann med MVA , , Levert strøm Servicekaia med MVA , , Levert strøm Nessekaien med MVA -691, , Levert strøm Flytebrygger med MVA , , Kort/Portåpner ISPS m.mva. 0, , Avgift overliggende varer med MVA -200,00 0 0, Leie av fartøy ISPS m/m.v.a , , Ref. IUA Øst-Finnmark m/m.v.a , ,30 INNTEKTER VEDERLAG , , , ANDRE INNTEKTER Refusjon Sykepenger , , Overføring fra kommunen 0, , Renter av bankinnskudd , , Renter på fordringer , , Aksjeutbytte ,00 0 0, Bruk av tidl.års.regnskapsm.mindreforb. 0, , Regnskapsmessig underskudd 0, , Motpost avskrivninger , ,00 SUM ANDRE INNTEKTER , , ,07 SUM INNTEKTER , , ,32 Utgifter , , ,32 Inntekter , , ,32 Merforbruk 0,00 0,00 0,00

19 Båtsfjord Havn K/F s.19 av 24 BALANSEREGNSKAPET BALANSE AKTIVA Kontonr Tekst Regnskap 2008 Regnskap BALANSE AKTIVA KASSE/BANK/POSTGIRO BANK Sparebanken kto , , Sparebanken Skattetrekkskto , , Kreditkassen , Sparebanken kto , , Sparebanken kto , ,16 SUM SEKTOR , , AKSJER Aksjer BFJ.Sentralfryselager , , Aksjer Finnmark Fiskeprosess 5 000, , Aksjer Bfj. Trading 5 000, , Aksjer Linken Næringshage AS 5 000, , Aksjer Port of Barents , ,00 SUM SEKTOR , , ANDRE FORDRINGER KORTSIKTIGE Forskudd lønn 1 200, Debitorer , Debitorer refusjoner 1 200, , Debitorer , Debitorer , Debitorer , , Premieavvik , , Debitorer/ Lanes Agency , , Debitorer , , Port Of Barents ,50 - SUM SEKTOR , , REALAKTIVA/VARIGE DRIFTSMIDL Ny traktor m/utstyr 1,00 1, Oljevernbåt "FOMA" , , Bunnkjetting 1,00 1, Kran Havnebåt 1,00 1, Ny Bil/ZP Servicekai , ,00 SUM SEKTOR , ,00

20 Båtsfjord Havn K/F s.20 av 24 Kontonr Tekst Regnskap 2008 Regnskap REALAKTIVA/VARIGE DRIFTSMIDLER FORTS Nessekai , , DS Kai/Havnebygg Holmen , , Fylling gamle DS Kai , , Sjøgrunn matr. Nr , , Sjøgrunn matr. Nr , , Flytebrygger , , Prosjekt Holmen , , Ny kai Holmen , , Bunkringshus kai Nessekai , , Havnebåt "Havna" , , Havneutvikling Dypvannskai , , Pensjonsmidler , , Nye Flytebrygger , , Strøm kai ProBio , Pumpehus Gamle DS kai ,80 - SUM SEKTOR , , REGNSKAPSMESSIG AKTIVA Regnsk. Messig aktiva ekst.lån , , Memoriakto. Ubrukte lånemidler , ,13 SUM SEKTOR , , Underskudd ,32 SUM SEKTOR ,32 - SUM KAPITTEL , ,26 Foto 3 Alf Magne Karlsen

21 Båtsfjord Havn K/F s.21 av 24 BALANSE PASSIVA Kontonr Tekst Regnskap 2008 Regnskap BALANSE PASSIVA ANDRE LÅN Kommunalbanken 0, , Lån ny kai Kommunalbanken 0, , Lån Komm.banken nr , , Lån Kommunalbanken nr ,00 0,00 SUM SEKTOR , , Lån Sparebanken ,00 0, Lån Sparebanken , , Lån Sparebanken ,00 0, Lån Nordea nr , , Lån Nordea nr , ,00 SUM SEKTOR , , Pensjonsforpliktelser , ,00 SUM SEKTOR , ,00 ANNEN GJELD-KORTSIKTIG Utgående mva. 0,00 0, Avgiftsoppgj.kto , ,67 SUM SEKTOR , , Skyldig skattetrekk , , Skyldig Arbeidsgiveravgift -391,95-391, Påleggstrekk ,00 0, Båtsfjord Kommuneforening 0,00 0, KFO 0,00 0, Premieavvik , ,46 SUM SEKTOR , , Ubetalte regninger , , Tilbakebet. Ikke avhentet lønn -150,00-150, Påløpte ikke forfalte renter , ,00 SUM SEKTOR , , Avsatt skyldig feriepenger ,00 0, Skyldig feriepenger , ,84 SUM SEKTOR , , FOND Ubundne investeringsfond , , Tilsk.forurensede sedimenter , , Fondsavsetn. Gamle DS Kai 0,00 0, Renovering DS Kai Holmen , , Salg av Havnebygg , , Fond Ny kai Holmen momskomp , ,00 SUM SEKTOR , , KAPITAL/REGNSK.MESSIG PASSIVA Ubrukte lånemidl.renov.gamle DS Kai , , Mem.kto. ubrukte lånemidler , , Mem.kto.ubrukte lånemidl.kassekr. 0,00 0,00 SUM SEKTOR , , Overskudd ,28 0,00 SUM SEKTOR ,28 0, Likviditetsreserve 0,00 0, Kapitalkonto , ,69 SUM KONTO , ,69 SUM KAPITTEL , ,26

22 Båtsfjord Havn K/F s.22 av 24 Foto 4 Alf Magne Karlse PENSJONSFORPLIKTELSER Hovedstørrelser fra aktuarberegning 2008 (tall oppgitt fra Storebrand) Tekst. Dato Utbetalte pensjoner kr - Påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 kr ,00 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 kr ,00 Verdi av pensjonsmidler kr ,00 kr ,00 Estimert verdi av pensjonsmidler kr ,00 kr ,00 Nåverdi av årets pensjonsopptjening kr ,00 kr ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 kr ,00 Forventa avkastning på pensjonsmidler kr ,00 kr ,00 Administrasjonskostnader kr 5 769,00 kr ,00 Årets netto Pensjonskostnader (eks.adm) kr ,00 kr ,00 Premieinnbetaling i året (eks.adm.kost) kr ,00 kr ,00 Premieavvik 2008 kr ,00 kr ,00 Premieavviket for 2008 er ført over drift. Når det gjelder pensjonskostnadene har de tidligere vært amortisert på 15 år istedenfor 1 år. For å komme i samsvar med Aktuarberegningen fra Storebrand har vi endret dette til 1 år.

23 Båtsfjord Havn K/F s.23 av 24 Foto 5 Alf Magne Karlsen FULLSTENDIGHETSERKLÆRING I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2008 kan vi bekrefte følgende: 1. Båtsfjord Havn K/F har eiendomsrett til alle sine eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke tilknyttet pant eller heftelser til noen av disse utover den verdi som er oppført i balansen. 2. All gjeld er medtatt og gruppert i balansen. 3. Båtsfjord Havn K/F har ingen skjulte eller betingede forpliktelser utover det som fremgår av årsoppgjøret. 4. Båtsfjord Havn K/F har ingen gjeld til kommunale institusjoner. 5. Vi kjenner ikke til krav mot Båtsfjord Havn K/F som vil kunne føre til økonomiske forpliktelser utover det som framgår av årsoppgjøret. 6. Det er i årsberetningen gitt fyllestgjørende opplysninger om kontrakter og andre forhold av viktighet for Båtsfjord Havn K/F's finansiering og likviditet. 7. Det er i årsberetningen gitt fyllestgjørende opplysninger om alle forhold som måtte være inntruffet etter regnskapets utgang og som er av betydning for bedømmelse av årsoppgjøret. 8. Vi kjenner ikke til andre forhold som etter vårt skjønn vil ha betydning for årsoppgjøret. Etter vår oppfatning gir årsoppgjøret et fullstendig og korrekt uttrykk for Båtsfjord Havn K/F's stilling og for resultatet av årets drift. Båtsfjord, den 3. april 2009 Odd Jarle Jensen, sign Havnesjef Andor Sund, sign Havnestyrets leder

24 Båtsfjord Havn K/F s.24 av 24 KAPITALKONTO Debet Kredit Saldo(undersk. I kapital) Saldo(kapital) Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom Aktivering av fast eiendom Nedskriving av fast eiendom Oppskriving av fast eiendom Avskrivning av maskiner og transportm Aktivering av maskiner og transp. Salg av aksjer Kjøp av aksjer Nedskrivning av aksjer Oppskrivning av aksjer Lån av fondsmidler Endring av pensjonsmidler Avdrag på eksterne lån Bruk av lånemidler fra eksterne lån Endring Pensjonsforpliktelser Balanse (kapital) Båtsfjord, den 3. april 2009 Odd Jarle Jensen Havnesjef Andor Sund Leder Havnestyret

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 UTGIFTER Budsjett Budsjett 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 750 000 1 600 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 200 000 120 000 42000200 Lønn vikarer

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett Budsjett KONTO.NR. TEKST 2010 2009 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 544 000 1 750 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 252 000 200

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret 19.06.2014, Sak 27/14 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET...

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2012 for Lund kommune

Regnskap 2012 for Lund kommune Regnskap 2012 for Lund kommune Den gamle stolfabrikken på Moi Foto: Kenneth Gjesdal. INNHOLD Hovedoversikt Driftsregnskap Side 3 Hovedoversikt Investeringsregnskap Side 4 Hovedoversikt Balanse Side 5 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013 Mulighetenes OPPLAND ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer