Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6"

Transkript

1 Regnskap Årsberetning

2 Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6 DRIFTSRESULTAT 6 LÅNEGJELD/GJELDSUTVIKLING 6 KAPITALUTGIFTER 6 FOND 6 AKSJER 6 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 7 AVSKRIVNINGER 7 VURDERING AV LIKVIDITETSGRADEN. 8 REGNSKAP ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 9 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 9 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 10 BALANSEREGNSKAPET 11 MEMORIAKONTO 11 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 12 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS) 13 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING 14 KAPITALREGNSKAP 15 INVESTERINGER 15 DRIFTSREGNSKAP BALANSEREGNSKAPET 19 BALANSE AKTIVA 19 BALANSE PASSIVA 21 PENSJONSFORPLIKTELSER 22 FULLSTENDIGHETSERKLÆRING 23 KAPITALKONTO 24

3 Båtsfjord Havn K/F s.3 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON ANSATTE Båtsfjord Havn K/F hadde i år ,26 årsverk. Året var preget av mange utskiftninger av personell. Her følger en kort presentasjon over oss som jobber i havna ; Havnesjef; Økonomikonsulent; Havneinspektører; Odd Jarle Jensen; o Ansatt fra 23 Juli 2007, Security godkjent og havnelos Heidi Bech; 9 års fartstid og ansvarlig for regnskap, fakturering, lønn og sentralbord. Oddvar Pedersen; Havnelos. Ansatt i 9 år. Kristian Solhaug; Havnelos. Ansatt i 2007, Security ansvarlig ISPS Havnebetjent; Miljøarbeider; Bjørn Johnny Eriksen; Ansatt som vikar fra Åshild Jakobsen; Ansatt i 6 år.

4 Båtsfjord Havn K/F s.4 av 24 HAVNESJEFENS KOMMENTAR Første halvår av 2008 har Båtsfjord Havn KF slitt med til dels store utgifter på flere områder og resultatet var da heller ikke bra. I den forbindelse ble det satt inn en del tiltak for om mulig å kunne forbedre resultatet til årsskiftet I tilegg har vi i andre halvår hatt en god del båter i opplag noe som har medført en del investeringer i 400 volt strøm. Noe som har vist seg å være en meget god investering da vi har overskudd på strømleveranse til disse fartøy. gjennomstrømningstrafikken har vært bra, slik at her har flere ting gitt positivt bidrag til regnskapet. Vi har også foretatt en full rehabilitering av motor på havnebåten, en investering som ble på NOK ,-. Etter min vurdering var dette nødvendig for å kunne assistere ved losing og leieslep-pushing ved anløp av utlandske fartøy. Vi kan nå vise til ett årsregnskap som viser ett positivt driftsresultat på tot: NOK ,28 Debitormassen er ganske stor, men størstedelen av denne gjelder for 2- mnd. november og desember og som forfaller til betaling først i De fleste restanser er sikret med legalpant d.v.s førsteprioritets pant uten tinglysning. Eldre restanser blir vurdert hvert år, noen av disse er det inngått avtale om betaling eller er sendt til inkasso. Selv om vi sliter med noen store restanser er det min vurdering at også disse er mulig å få innfordret. INNTEKTER: På inntektssiden har vi totalt sum NOK ,15 mot budsjettert NOK ,- og dette tilsvarer mer enn budsjett på NOK ,- og NOK ,- merinntekt enn året før (2007). UTGIFTER: Hovedpost ( ) Lønn på NOK ,54 pluss sosiale utgifter (pensjonskostnader) på NOK ,84 Her har vi til fradrag Post Refusjon sykepenger på tot. NOK ,-. Når det gjelder pensjonskostnadene har de tidligere vært amortisert på 15 år istedenfor 1 år. For å komme i samsvar med Aktuarberegningen fra Storebrand har vi endret dette, noe som har ført til en regnskapsmessig merutgift på NOK ,81. Lønns- og pensjonskostnaden gir da en netto overskridelse i forhold til budsjett på NOK ,- en overskridelse som har vært nødvendig på grunn av overlappinger i stillinger og høy aktivitet i andre halvår. Viser i denne forbindelse til ovennevnte inntektsside.

5 Båtsfjord Havn K/F s.5 av 24 Hovedpost vederlag: Denne hovedpost inneholder utgifter som ikke er direkte relatert til det som betegnes som havneavgifter, men gjenspeiler aktiviteten i havna. Her kan nevnes at vi har store overskridelser på strømleveranser, men ser vi på inntektssida for leveranse av strøm har vi et netto overskudd på NOK ,- Dersom vi ser utgifts- og inntektssida for vederlag under ett har vi netto overskudd her på NOK ,-, selv om vi har dekket tidligere års underskudd på NOK ,32. Hovedpost renter: Her har vi en overskridelse på NOK ,- i forhold til budsjett. Gjeldsbyrden og rentekostnadene er derfor svært belastende for vår drift og vi ser med stor optimisme fram til nedgang i rentekostnadene. På grunn av rentekostnadene og den store gjeldsbyrden har vi sett oss nødt til å få forlenget avdragstiden på våre lån. Ser man Båtsfjord Havn KF isolert fra kommunen har forlengelsen av avdragstiden medført at vi har betalt NOK ,- forlite i avdrag (Kommuneloven 50 nr. 7). Da Båtsfjord Havn KF er en del av kommunens totale drift vil jeg anta at Båtsfjord Havn KF og kommunen kan sees på som en enhet. Leasing bil kto avtalenummer Med Toyota Financial Services ble inngått leverandør er Brødr. Harila A/S. Leieperiode er fra til og en årlig pris på NOK ,- i leieperioden. Utbetalt til Finnmark Kommunerevisjon IKS på NOK ,- Lønn Havnesjef på NOK ,- pluss NOK ,- i åremålstillegg. Båtsfjord Odd Jarle Jensen Havnesjef

6 Båtsfjord Havn K/F s.6 av 24 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET DRIFTSRESULTAT Årsregnskapet for 2008 er gjort opp med et positivt driftsresultat LÅNEGJELD/GJELDSUTVIKLING Gjeldsutvikling de siste 3 år; Bank Kto. Nr Norges Komm.Bank kr ,00 kr ,00 kr ,00 Norges Komm.Bank kr 0,00 kr ,00 kr - Norges Komm.Bank Ny kai kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sparebanken kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 Sparebanken kr 0,00 kr ,00 kr - Kassekreditt kr ,00 kr ,16 kr - Nordea nr kr ,39 kr ,00 kr ,00 Nordea nr kr -372,35 kr ,00 kr ,00 Pensjonsforpliktelser kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum Lånegjeld kr ,00 kr ,16 kr ,00 KAPITALUTGIFTER Renter/Avdrag de siste 3 år; Renter kr ,93 kr ,88 kr ,18 Avdrag kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum Kapitalutgifter kr ,99 kr ,88 kr ,18 FOND Kto. Navn Saldo pr Saldo pr Ubundne investeringsfond , , Tilsk.forurensede sedimenter , , Fondsavsetn. Gamle DS Kai 0,00 0, Renovering DS Kai Holmen , , Salg av Havnebygg , , Fond Ny kai Holmen momskomp , ,00 SUM SEKTOR , , Overskudd ,09 0,00 SUM SEKTOR ,09 0,00 AKSJER Kto. Navn 2008 Opp-nedskriving Aksjer BFJ. Sentralfryselager kr ,00 kr ,00 kr , Aksjer Finnmark Fiskeprosess kr 5 000,00 kr 0,00 kr 5 000, Aksjer Båtsfjord Trading kr 5 000,00 kr 0,00 kr 5 000, Aksjer Linken Næringshage kr 5 000,00 kr 0,00 kr 5 000, Aksjer Port of Barents kr ,00 kr 0,00 kr ,00 Sum beholdning Aksjer pr kr ,00 kr ,00 kr ,00

7 Båtsfjord Havn K/F s.7 av 24 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL I flg. BALANSEN Omløpsmidler Pr. 31/12.07 Pr. 31/12.08 Endringsbalansen Kasse, bank og postgiro , , , Andre fordringer , , , , , , kortsiktig gjeld , , ,40 Endring mem.konti.ubrukte låbemidl , , ,28 = ARBEIDSKAPITAL , , ,67 I flg. BEVILGNINGSREGNSKAPET Drift Investering Sum inntekter , ,28 Sum utgifter , ,28 Eksterne finansinntekter ,96 0,00 Eksterne finansutgifter ,99 0,00 Endring i arbeidskapital ,41 0, ,41 DIFFERANSE I ARBEIDSKAPITAL (SKAL VÆRE 0,-) 264,26 AVSKRIVNINGER Avskrives 10 år Konto nr. År Gjenstand Funk. Avskriv Bokf. verdi e. avskrivning Avskriv 2007 Traktor 330-1, Avskriv 2007 Bunnkjetting 330-1, Avskriv 2007 Kran Havnebåt 330-1,00 Sum: 0 3,00 Avskrives 20 år Avskriv 2007 Oljevernbåt "Foma" , , Avskriv 2007 Havnebåt "Havna" (Kr ,- + kr ,-) , ,35 Sum: , ,35 Avskrives 50 år Avskriv 2008 Servicekai , , Avskriv 2008 Nessekai , , Avskriv 2008 DS Kai/Havnebygg Holmen , , Avskriv 2008 Flytebrygger , , Avskriv 2008 Bunkringshus kai Nessekai , , Avskriv 2008 Havneutvikling Dypvannskai , , Avskriv 2008 Nye Flytebrygger (kr ,- + kr ,-) , , Avskriv 2008 Strøm ProBio , , Avskriv 2008 Pumpehus gamle DS kai , ,80 Sum: , ,39

8 Båtsfjord Havn K/F s.8 av 24 VURDERING AV LIKVIDITETSGRADEN. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad og forteller om havnas evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Viser her en vurdering av Båtsfjord Havn KF's likviditetsgrad pr Omløpsmidler kto kr ,45 Kortsiktige fordringer kto kr ,00 Omløpsmidler Kr ,45 Vurdert opp mot kortsiktig gjeld (sum kto ) kr ,00 gir dette et forholdstall på: (T) kr ,45 = 1,75 (N) kr ,00 Likviditetsgraden vurderes å være bra når T/N > 2,0 Disponering av overskudd: Positivt driftsresultat for 2008 på kr ,29 foreslås avsatt til avdrag lån. Dette begrunnes med hjemmel i Kommuneloven 50 nr. 7 samt brev fra KRD datert Hvor det står at den samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for anleggsmidler ved siste årsskifte. I henhold til ovennevnte er det beregnet at Båtsfjord Havn KF har betalt kr ,- forlite i avdrag i Odd Jarle Jensen Havnesjef

9 Båtsfjord Havn K/F s.9 av 24 REGNSKAP 2008 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet KOSTRA - ART Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 L1 Skatt på inntekt og formue 870 0,00 0,00 0,00 L2 Ordinært Rammetilskudd 800 0,00 0,00 0,00 L3 Skatt på eiendom 874 0,00 0,00 0,00 L4 Andre direkte eller indirekte skatter 877 0,00 0,00 0,00 L5 Andre generelle statstilskudd 810 0,00 0,00 0,00 L6 Sum frie disponible inntekter Sum:(L1:L5) 0,00 0,00 0,00 L7 Renteinntekter og utbytte Sum(900:905) , , ,74 L8 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter , , ,88 L9 Avdrag på lån , , ,00 L10 Netto Finansinntekter/- utgifter Sum(L7:L9) , , ,14 L11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk ,32 0, ,01 L12 Til ubundne avsetninger ,00 0,00 0,00 L13 Til bundne avsetninger 550 0,00 0,00 0,00 L14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige Mindreforbruk 930 0,00 0, ,90 L15 Bruk av ubundne avsetninger ,00 0,00 0,00 L16 Bruk av bundne avsetninger 950 0,00 0,00 0,00 L17 Netto avsetninger Sum(L11:L16) ,32 0, ,11 L18 Overført til investeringsregnskapet 570 0,00 0,00 50,00 L19 Til fordeling drift (L6+L10-0,00 0,00 0,00 L17-L18) , , ,25 L20 Sum fordelt til drift (fra skjema lb) Sum(010:490; , , ,43 520;590; ,00 0, ,00 600:790; , , ,25 830:860; 0,00 0, ,11 880:890;920 0,00 0,00 0,00 990) ,00 0, ,00 Sum: , , ,93 L21 Regnskapsmessig Merforbruk/mindreforbruk L20 - L ,28 0, ,32

10 Båtsfjord Havn K/F s.10 av 24 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Kostra - art Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 L1 Investeringer i anleggsmidler Sum(010:490) , , ,85 ( ) ,00 ( ) - 0,00 L2 Utlån og forskutteringer 520-0,00 L3 Avdrag på lån 510-0,00 L4 Avsetninger SUM(548:550) ,15 L5 Årets finansieringsbehov Sum(L1:L4) , , ,00 L6 Finansiert slik: - - L7 Bruk av lånemidler , , ,00 L8 Inntekter fra salg av anleggsmidler Sum(660:670) L9 Tilskudd til investeringer Sum(810:850; ,00 880:890) - - L10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum(700:770) L11 Andre inntekter Sum(600:650; - 900:905) - - L12 Sum Ekstern Finansieing Sum(L7:L11) , , ,00 L13 Overført fra driftsregnskapet ,00 L14 Bruk av avsetninger Sum(940:960) ,00 L15 Sum Finansiering Sum(L12:L14) , , ,00 L16 Udekket/Udisponert - - -

11 Båtsfjord Havn K/F s.11 av 24 Eiendeler Balanseregnskapet 2008 Kapittel Regnskap 2008 Regnskap 2007 Anleggsmidler Kap , ,61 Faste eiendommer og anlegg (4.3784) , ,61 Utstyr, maskiner og transportmidler (4.3780) , ,00 Utlån (4.379) 0,00 0,00 Aksjer og andeler (4.372) , ,00 Penjonsmidler ,00 0,00 Omløpsmidler Kap , ,66 Kortsiktige fordringer (4.374) , ,00 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, Postgiro, Bankinnskudd (4.370) , ,66 Sum eiendeler:(a + B) , ,27 Egenkapital og gjeld Egenkapital Kap , ,42 Disposisjonsfond (4.387) , ,05 Bundne driftsfond (4.387) 0,00 0,00 Ubundne investeringsfond 0,00 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,28 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0, ,32 Udisponert i investeringsregnskap 0,00 0,00 Udekket i investeringsregnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,69 Gjeld Langsiktig gjeld Kap , ,00 Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån (4.383) , ,00 Kortsiktig gjeld ( ) , ,85 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld ( ) , ,39 Premieavvik 0, ,46 Sum egenkapital og gjeld (c+d) , ,27 Memoriakonto Memoriakonto: Kap Ubrukte lånemidler (4.3791) , ,67 Andre memoriakonti (4.3793) 0,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene (4.3891) , ,67 Motkonto for memoriakontiene (4.3893) 0,00 0,00 Sum: 0,00 0,00

12 Båtsfjord Havn K/F s.12 av 24 Økonomisk oversikt Drift Kostraart Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Brukerbetalinger Sum(600:619) 0,00 0,00 0,00 L3 Andre salgs- og leieinntekter Sum(620:670) , , ,25 L4 Overføringer med krav til motytelse Sum(700:770) ,00 0, ,00 L5 Rammetilskudd 800 0,00 0,00 0,00 L6 Andre statlige overføringer 810 0,00 0,00 0,00 L7 Andre overføringer Sum(830:850; 0,00 0, ,11 880:890) 0,00 0,00 0,00 L8 Inntekts- og formueskatt 870 0,00 0,00 0,00 L9 Eiendomsskatt 874 0,00 0,00 0,00 L10 Andre direkte og indirekte skatter 877 0,00 0,00 0,00 L11 Sum driftsinntekter Sum(L3:L11) , , ,36 L12 Lønnsutgifter Sum(010:080; 160:165) , , ,74 L14 Sosiale utgifter Sum(090:099) , , ,63 L15 Kjøp av varer og tjenester som inngår Sum(100:285) - 0,00 0,00 0,00 i kommunens tjenesteproduksjon Sum(160:165) , , ,33 L16 Kjøp av tjenester som erstatter 0,00 0,00 0,00 kommunal tjenesteproduksjon Sum(300:380) , , ,00 L17 Overføringer Sum(400:490) ,50 0, ,73 L18 Avskrivninger ,00 0, ,00 L19 Fordelte utgifter Neg(690) + 0,00 0,00 0,00 ( ) , , ,00 L20 Sum driftsutgifter Sum(L14:L20) , , ,43 L21 Brutto Driftsresultat L12 - L , , ,93 L23 Renteinntekter og utbytte Sum(900:905) , , ,74 L25 Motatte avdrag på utlån 920 0,00 0,00 0,00 L26 Sum eksterne finansinntekter Sum(L25:L26) , , ,74 L27 Renteutgifter og låneomkostninger , , ,88 L29 Avdrag på lån , , ,00 L30 Utlån 520 0,00 0,00 0,00 L31 Sum eksterne finansutgifter Sum(L29:L31) , , ,88 L32

13 Båtsfjord Havn K/F s.13 av 24 Økonomisk oversikt - drift (forts) Resultat eksterne finansierings- transaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Kostra - art Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 L27 - L , , ,14 L , ,00 L35 L23+L34+L , ,21 L36 0,00 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ,90 L38 Bruk av disposisjonsfond 940 0,00 0,00 0,00 L39 Bruk av bundne fond 950 0,00 0,00 0,00 L40 Bruk av likviditetsreserve 960 0,00 0,00 0,00 L41 Sum bruk av avsetninger Sum(L38:L41) 0,00 0, ,90 L42 0,00 0,00 Overført til investeringsregnskapet ,00 L44 Dekning av tidligere års 0,00 regnskapsmessige merforbruk ,32 0, ,01 L45 Avsatt til disposisjonsfond 540 0,00 L46 Avsatt til bundne fond 550 0,00 L47 Avsatt til likviditetsreserven 560 0,00 L48 Sum avsetninger Sum(L44:L48) ,32 0, ,01 L49 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L36+L42+l ,28 0, ,32 Foto 1 Eva Antonsen

14 Båtsfjord Havn K/F s.14 av 24 Økonomisk oversikt investering 2008 Kostraart Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Salg av driftsmidler og fast eiendom Sum(660:670) L3 Andre salgsinntekter Sum(600:650) 0,00 0, ,00 L4 Overføringer med krav til motytelse Sum(700:770) 0,00 0,00 0,00 L5 Statlige overføringer Sum(800:810) 0,00 0,00 0,00 L6 Andre overføringer Sum(830:890) 0,00 0,00 0,00 L7 Renteinntekter utbytte Sum(900:905) 0,00 0,00 0,00 L8 Sum inntekter Sum(L3:L8) 0,00 0, ,00 L9 Lønnsutgifter Sum(010:080; 160:165) 0,00 0,00 0,00 L11 Sosiale utgifter Sum(090:099) 0,00 0,00 0,00 L12 Kjøp av varer og tjenester som inngår Sum(100:285) , , ,00 i kommunens tjenesteproduksjon Sum(160:165) 0,00 0,00 0,00 L13 Kjøp av tjenester som erstatter 0,00 0,00 0,00 kommunal tjenesteproduksjon Sum(300:380) 0,00 0,00 0,00 L14 Overføringer Sum(400:490) 0,00 0,00 0,00 L15 Renteutgifter og omkostninger 500 0,00 0,00 0,00 L16 Fordelte utgifter 690+( ) 0,00 0,00 0,00 L17 Sum utgifter Sum(L11:L17) , , ,00 L18 Avdrag på lån 510 0,00 0,00 0,00 L20 Utlån 520 0,00 0,00 0,00 L21 Kjøp av aksjer andeler 529 0,00 0,00 0,00 L22 Dekning av tidligere års udekket 530 0,00 0,00 0,00 L23 Avsatt til ubundne investeringsfond 548 0,00 0,00 0,00 L24 Avsatt til bundne fond 550 0,00 0,00 0,00 L25 Avsatt til likviditetsreserven 560 0,00 0,00 0,00 L26 Sum finansieringstransaksjoner Sum(L20:L26) 0,00 0,00 0,00 L27 Finansieringsbehov L18+L27-L , , ,00 L28 Bruk av lån ,28 0, ,00 L30 Motatte avdrag på utlån 920 0,00 0,00 0,00 L31 Salg av aksjer og andeler 929 0,00 0,00 0,00 L32 Bruk av tidligere års udisponert 930 0,00 0,00 0,00 L33 Overført fra driftsregnskapet 970 0,00 0,00 0,00 L34 Bruk av disposisjonsfond 940 0,00 0,00 0,00 L35 Bruk av ubundne investeringsfond 948 0,00 0,00 0,00 L36 Bruk av bundne fond 950 0,00 0,00 0,00 L37 Bruk av likviditetsreserven 960 0,00 0,00 0,00 L38 Sum finansiering Sum(L30:L38) , , ,00 L39 Udekket/udisponert L28-L39 0,00 0,00 0,00 L40

15 Båtsfjord Havn K/F s.15 av 24 KAPITALREGNSKAP NYBYGG OG NYANLEGG Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 UTGIFTER Rehabilitering Havnebåt , , Ny Kai Holmen , Pumpehus gamle D/S kai , , Strøm ProBio , , Nye Flytebrygger , Strøm Servicekai , , Kjøp av aksjer , Avsetn. Til ubundne investeringsfond ,15 Sum Utgifter Nybygg og Nyanlegg , , ,00 INNTEKTER Statstilskudd Nye Flytebrygger , Lån Ny Kai , Bruk av lån , , Bruk av Disp. fond , Overføring fra driftsregnskap ,00 Sum Inntekter Nybygg Nyanlegg , , ,00 INVESTERINGER Kto Investering i 2008 Finansiering Rehabilitering Havnebåt kr ,00 Bruk av lån kr ,00 kr ,00 kr ,00 Aktivert Kto Pumpehus Gamle D/S kai Bruk av lån Aktivert Kto kr ,80 kr ,80 kr ,80 kr ,80 Strøm ProBio Bruk av lån Aktivert Kto kr ,28 kr ,28 kr ,28 kr ,28 Strøm Servicekai Bruk av lån Aktivert Kto kr ,20 kr ,20 kr ,20 kr ,20

16 Båtsfjord Havn K/F s.16 av 24 DRIFTSREGNSKAP 2008 Driftsregnskap 2008 KOSTRA UTGIFTER Funksjon Havnevesen KONTO.NR. TEKST Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap FELLESUTGIFTER Lønn faste stillinger , , Faste tillegg lør-søn , , Lønn vikarer , , Overtid , , Overtid Los , , Møtegodtgjørelse Havnestyre , , Avsatte feriepenger , , Pensjon , , Ulykkes og Gruppelivsforsikring , , Innberetning Forsikring 3 246, , Motpost innberetning forsikring , , Trekkpliktig Naturalytelser 4 000,00 0 0, Motkonto trekkpl- Naturalytelser ,00 0 0, Arbeidsgiveravgift 0,00 0 0, Telefongodtgjørelse 5 874, , Uniformer Arbeidsklær , ,10 LØNN INKL.SOSIALE UTGIFTER , , Kontor Rekvisita , , EDB-Utstyr , , Vedlikehold Havnebygg egen del 0, , Vedlikehold utstyr/inventar 0, ,00 UTSTYR/VEDLIKEH.BYGG/ANLEGG , , Velferdsutgifter , , Til Havnestyrets disposisjon 8 850, , Tilfeldige utgifter 1 850, , Øreavrunding -22, , Advokat salær , , Telefon-Faks-VHF-Porto , , Gebyr Bank , , Annonser-Reklame , , Aviser-Tidsskrifter , , Kursutgifter ansatte 8 900, , Utgifter landsmøte 8 400,00 0 0, Utgifter Fiskerimessa 0, , Reiseutg. Oppg.pliktig , , Reiseutg.ikke oppg.pliktig , , Drift bil , , Vedlikehold bil 2 338, , Strøm-Olje-Renhold havnebygg egen del , , Forsikring bil 4 426, , Andre Kontingenter 4 500, , Kontingent havneforbundet , , Medlemsavgift Handelst.Fiskerigruppe , , Utstyr inventar 0, , Leasing bil , , Leie av maskiner/arbeidskraft 0, , Edb-program , , Drift Havnebygget , , Kjøp av konsulenttjenester , , Revisjonshonorar , , Tap på fordringer , ,73 ANDRE DRIFTSUTGIFTER , , ,13 Sum andre driftsutgifter: , , ,00

17 Båtsfjord Havn K/F s.17 av 24 Kontonummer Tekst Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap FARLED Diverse utgifter , , Inkassogebyr 4 117, , Leieslep-Pushing 0, , Vedlikehold lykter- merker , , Drift lykter-merker , ,51 DRIFTSUTGIFTER FARLED , , , FARLED OLJEVERN Diverse utgifter oljevern , , Forsikring 4 049, , Vedlikehold utstyr 0, , Vedlikehold Oljevernbåt 2 609, , Drift Oljevernbåt 4 196, ,79 DRIFTSUTGIFTER OLJEVERN , , , FARLED HAVNEBÅT HAVNA Årsgebyr Skipskontrollen-radiokontroll 7 271, , Forsikring Havnebåt , , Vedlikehold Havnebåt , , Drift Havnebåt , ,41 DRIFTSUTGIFTER HAVNEBÅT HAVNA , , , KAIFRONT Forsikring Flytebrygger/Kaier , , Vedlikehold Servicekai , , Vedlikehold D/S Kaien , , Vedlikehold Nessekaien , , Vedlikehold flytebrygger , ,86 DRIFTSUTGIFTER KAIFRONT , , , KAIAREALER Provisjon Vareavgift , , Drift Traktor , , Vedlikehold Traktor , , Forsikring Traktor 1 000, ,00 DRIFTSUTGIFTER KAIAREALER , , , VEDERLAG Renhold Havnebygget 0, ,00 0, Utgifter spillolje, spesialavfall 1 230, ,00 0, ISPS , , , Strøm flytebrygge , , , Strøm servicekai , , , Strøm Nessekai , , , Strøm Havnebygget Industrikai , , , Leie av kai ProBio Båtsfjord A/S ,00 0,00 0, Vannavgift til kommunen , ,00 0, ISPS Årsgebyr 0,00 0, , Snørydding kaier , , , Renovasjon, bygg og kaier , , , Dekn.Tidl.års regnskapsm.undersk ,32 0, , Overføring til Investeringregnskap 0,00 0,00 50, Regnskapsmessig overskudd ,28 0,00 0, Avskrivninger ,00 0, ,00 DRIFTSUTGIFTER VEDERLAG , , , LÅN Sparebank , , Nordea lån nr , , Nordea lån nr , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken Ny Kai 0, , Kommunalbanken lån nr ,00 0 0,00 AVDRAG LÅN , , RENTER Gebyr 0, , Renter lån Nordea Bank , , Renter lån Kommunalbanken , , Renter Diverse 4 297, , Renter lån ny kai , , Påløpne ikke forfalte renter , , Renter lån Sparebank , ,16 RENTER GEBYR PÅ LÅN , ,88 SUM UTGIFTER , , ,32

18 Båtsfjord Havn K/F s.18 av 24 INNTEKTER KONTO.NR. TEKST Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap FARLED Refusjoner , , Fortøyningstjeneste 0, , Anløpsavgift vanlig , , Anløpsavgift fiskebåter 0, , Anløpsavg. Fiskebåter m/m.v.a , , Anløpsavgift m/m.v.a , , Fortøyningstjeneste m/m.v.a. 0, , Losing , ,50 INNTEKTER FARLED , , , FARLED HAVNEBÅT Havnebåt uten MVA , , Diverse inntekter 0, , Diverse inntekter m/m.v.a. 0, , Havnebåt med MVA , ,00 INNTEKT FARLED HAVNEBÅT , , , KAIAVGIFTER Kaiavgift vanlig m/m.v.a , , Kaiavgift fiskebåter m/m.v.a , , Avgift flytebrygger m/m.v.a , , Avg.flytebr.Aker Seafood m/m.v.a , , Kaiavgift vanlig , , Kaiavgift fiskebåter 0, , Avgift flytebrygger , , Kaiavgifter Havprod/Aarnes 0,00 0 0,00 INNTEKT KAIAVGIFTER , , , KAIAREALER Vareavgift m/m.v.a , , Gjennomstrømmingsavgift m/m.v.a , , Bunkring Bunker Oil m/m.v.a , , Vareavgift 0, , Gjennomstrømmingsavgift 0, , Snørydding 0, , Bunkring Bunker Oil 0, ,00 INNTEKT KAIAREALER , , , VEDERLAG Diverse inntekter uten MVA , , Avgift overliggende varer , , Renovasjonsavgift , , Levert vann uten MVA , , Levert strøm uten MVA , , Refusjon Strøm , , Refusjon Renhold , , Refusjon arbeid uten MVA , , Arealavgift flytebrygge 0, , Ref. IUA Øst-Finnmark , , Leie av fartøy til ISPS 0, , Diverse inntekter med MVA , , Renovasjonsavgift med. MVA , , Levert vann med MVA , , Levert strøm Servicekaia med MVA , , Levert strøm Nessekaien med MVA -691, , Levert strøm Flytebrygger med MVA , , Kort/Portåpner ISPS m.mva. 0, , Avgift overliggende varer med MVA -200,00 0 0, Leie av fartøy ISPS m/m.v.a , , Ref. IUA Øst-Finnmark m/m.v.a , ,30 INNTEKTER VEDERLAG , , , ANDRE INNTEKTER Refusjon Sykepenger , , Overføring fra kommunen 0, , Renter av bankinnskudd , , Renter på fordringer , , Aksjeutbytte ,00 0 0, Bruk av tidl.års.regnskapsm.mindreforb. 0, , Regnskapsmessig underskudd 0, , Motpost avskrivninger , ,00 SUM ANDRE INNTEKTER , , ,07 SUM INNTEKTER , , ,32 Utgifter , , ,32 Inntekter , , ,32 Merforbruk 0,00 0,00 0,00

19 Båtsfjord Havn K/F s.19 av 24 BALANSEREGNSKAPET BALANSE AKTIVA Kontonr Tekst Regnskap 2008 Regnskap BALANSE AKTIVA KASSE/BANK/POSTGIRO BANK Sparebanken kto , , Sparebanken Skattetrekkskto , , Kreditkassen , Sparebanken kto , , Sparebanken kto , ,16 SUM SEKTOR , , AKSJER Aksjer BFJ.Sentralfryselager , , Aksjer Finnmark Fiskeprosess 5 000, , Aksjer Bfj. Trading 5 000, , Aksjer Linken Næringshage AS 5 000, , Aksjer Port of Barents , ,00 SUM SEKTOR , , ANDRE FORDRINGER KORTSIKTIGE Forskudd lønn 1 200, Debitorer , Debitorer refusjoner 1 200, , Debitorer , Debitorer , Debitorer , , Premieavvik , , Debitorer/ Lanes Agency , , Debitorer , , Port Of Barents ,50 - SUM SEKTOR , , REALAKTIVA/VARIGE DRIFTSMIDL Ny traktor m/utstyr 1,00 1, Oljevernbåt "FOMA" , , Bunnkjetting 1,00 1, Kran Havnebåt 1,00 1, Ny Bil/ZP Servicekai , ,00 SUM SEKTOR , ,00

20 Båtsfjord Havn K/F s.20 av 24 Kontonr Tekst Regnskap 2008 Regnskap REALAKTIVA/VARIGE DRIFTSMIDLER FORTS Nessekai , , DS Kai/Havnebygg Holmen , , Fylling gamle DS Kai , , Sjøgrunn matr. Nr , , Sjøgrunn matr. Nr , , Flytebrygger , , Prosjekt Holmen , , Ny kai Holmen , , Bunkringshus kai Nessekai , , Havnebåt "Havna" , , Havneutvikling Dypvannskai , , Pensjonsmidler , , Nye Flytebrygger , , Strøm kai ProBio , Pumpehus Gamle DS kai ,80 - SUM SEKTOR , , REGNSKAPSMESSIG AKTIVA Regnsk. Messig aktiva ekst.lån , , Memoriakto. Ubrukte lånemidler , ,13 SUM SEKTOR , , Underskudd ,32 SUM SEKTOR ,32 - SUM KAPITTEL , ,26 Foto 3 Alf Magne Karlsen

21 Båtsfjord Havn K/F s.21 av 24 BALANSE PASSIVA Kontonr Tekst Regnskap 2008 Regnskap BALANSE PASSIVA ANDRE LÅN Kommunalbanken 0, , Lån ny kai Kommunalbanken 0, , Lån Komm.banken nr , , Lån Kommunalbanken nr ,00 0,00 SUM SEKTOR , , Lån Sparebanken ,00 0, Lån Sparebanken , , Lån Sparebanken ,00 0, Lån Nordea nr , , Lån Nordea nr , ,00 SUM SEKTOR , , Pensjonsforpliktelser , ,00 SUM SEKTOR , ,00 ANNEN GJELD-KORTSIKTIG Utgående mva. 0,00 0, Avgiftsoppgj.kto , ,67 SUM SEKTOR , , Skyldig skattetrekk , , Skyldig Arbeidsgiveravgift -391,95-391, Påleggstrekk ,00 0, Båtsfjord Kommuneforening 0,00 0, KFO 0,00 0, Premieavvik , ,46 SUM SEKTOR , , Ubetalte regninger , , Tilbakebet. Ikke avhentet lønn -150,00-150, Påløpte ikke forfalte renter , ,00 SUM SEKTOR , , Avsatt skyldig feriepenger ,00 0, Skyldig feriepenger , ,84 SUM SEKTOR , , FOND Ubundne investeringsfond , , Tilsk.forurensede sedimenter , , Fondsavsetn. Gamle DS Kai 0,00 0, Renovering DS Kai Holmen , , Salg av Havnebygg , , Fond Ny kai Holmen momskomp , ,00 SUM SEKTOR , , KAPITAL/REGNSK.MESSIG PASSIVA Ubrukte lånemidl.renov.gamle DS Kai , , Mem.kto. ubrukte lånemidler , , Mem.kto.ubrukte lånemidl.kassekr. 0,00 0,00 SUM SEKTOR , , Overskudd ,28 0,00 SUM SEKTOR ,28 0, Likviditetsreserve 0,00 0, Kapitalkonto , ,69 SUM KONTO , ,69 SUM KAPITTEL , ,26

22 Båtsfjord Havn K/F s.22 av 24 Foto 4 Alf Magne Karlse PENSJONSFORPLIKTELSER Hovedstørrelser fra aktuarberegning 2008 (tall oppgitt fra Storebrand) Tekst. Dato Utbetalte pensjoner kr - Påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 kr ,00 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 kr ,00 Verdi av pensjonsmidler kr ,00 kr ,00 Estimert verdi av pensjonsmidler kr ,00 kr ,00 Nåverdi av årets pensjonsopptjening kr ,00 kr ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse kr ,00 kr ,00 Forventa avkastning på pensjonsmidler kr ,00 kr ,00 Administrasjonskostnader kr 5 769,00 kr ,00 Årets netto Pensjonskostnader (eks.adm) kr ,00 kr ,00 Premieinnbetaling i året (eks.adm.kost) kr ,00 kr ,00 Premieavvik 2008 kr ,00 kr ,00 Premieavviket for 2008 er ført over drift. Når det gjelder pensjonskostnadene har de tidligere vært amortisert på 15 år istedenfor 1 år. For å komme i samsvar med Aktuarberegningen fra Storebrand har vi endret dette til 1 år.

23 Båtsfjord Havn K/F s.23 av 24 Foto 5 Alf Magne Karlsen FULLSTENDIGHETSERKLÆRING I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2008 kan vi bekrefte følgende: 1. Båtsfjord Havn K/F har eiendomsrett til alle sine eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke tilknyttet pant eller heftelser til noen av disse utover den verdi som er oppført i balansen. 2. All gjeld er medtatt og gruppert i balansen. 3. Båtsfjord Havn K/F har ingen skjulte eller betingede forpliktelser utover det som fremgår av årsoppgjøret. 4. Båtsfjord Havn K/F har ingen gjeld til kommunale institusjoner. 5. Vi kjenner ikke til krav mot Båtsfjord Havn K/F som vil kunne føre til økonomiske forpliktelser utover det som framgår av årsoppgjøret. 6. Det er i årsberetningen gitt fyllestgjørende opplysninger om kontrakter og andre forhold av viktighet for Båtsfjord Havn K/F's finansiering og likviditet. 7. Det er i årsberetningen gitt fyllestgjørende opplysninger om alle forhold som måtte være inntruffet etter regnskapets utgang og som er av betydning for bedømmelse av årsoppgjøret. 8. Vi kjenner ikke til andre forhold som etter vårt skjønn vil ha betydning for årsoppgjøret. Etter vår oppfatning gir årsoppgjøret et fullstendig og korrekt uttrykk for Båtsfjord Havn K/F's stilling og for resultatet av årets drift. Båtsfjord, den 3. april 2009 Odd Jarle Jensen, sign Havnesjef Andor Sund, sign Havnestyrets leder

24 Båtsfjord Havn K/F s.24 av 24 KAPITALKONTO Debet Kredit Saldo(undersk. I kapital) Saldo(kapital) Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom Aktivering av fast eiendom Nedskriving av fast eiendom Oppskriving av fast eiendom Avskrivning av maskiner og transportm Aktivering av maskiner og transp. Salg av aksjer Kjøp av aksjer Nedskrivning av aksjer Oppskrivning av aksjer Lån av fondsmidler Endring av pensjonsmidler Avdrag på eksterne lån Bruk av lånemidler fra eksterne lån Endring Pensjonsforpliktelser Balanse (kapital) Båtsfjord, den 3. april 2009 Odd Jarle Jensen Havnesjef Andor Sund Leder Havnestyret

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 UTGIFTER Budsjett Budsjett 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 750 000 1 600 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 200 000 120 000 42000200 Lønn vikarer

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett Budsjett KONTO.NR. TEKST 2010 2009 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 544 000 1 750 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 252 000 200

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

" Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2016 godkjennes.

 Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2016 godkjennes. Havnestyresak nr.: 09/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2016. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2016

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Havnestyre sak : 07/2015 Vardø havnestyre: 14.10.15 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 07/2015 Vardø havnestyre: 14.10.15 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 07/2015 Vardø havnestyre: 14.10.15 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP 2014 INNSTILLING: «Det fremlagte regnskap for regnskapsåret 2014 fastsettes som

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2010 18462/2010 2010/625 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Bystyret 15.04.2010 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Sammendrag

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Årsregnskap 2008 Side 2 av 111

Årsregnskap 2008 Side 2 av 111 Årsregnskap 28 ÅRSREGNSKAP 28... 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 3 DRIFTSREGNSKAP... 3 INVESTERINGSREGNSKAP... 4 BALANSEREGNSKAP... 5 KONKLUSJON... 6 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 8

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer