Endring av reguleringsplan for Krokstad senterområde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring av reguleringsplan for Krokstad senterområde."

Transkript

1 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO NEDRE EIKER KOMMUNE Ordfører Saksbehandler: Bent Inge Bye Direkte tlf.: Dato: L.nr /2012 Arkiv: 2008/ /L12 Att. Statsråd Bård Vegar Solhjell Endring av reguleringsplan for Krokstad senterområde. Det vises til Miljøverndepartementets brev av med foreløpig vurdering av endring av reguleringsplan for Krokstad senterområde i Nedre Eiker kommune. Departementet ber her om kommunens uttalelse før endelig vedtak i saken treffes. Nedre Eiker kommune har etter mottak av brevet hatt en prosess med prosjekteier Storebrand Eiendom AS og tiltakshaver Sektor Eiendomsutvikling AS for å vurdere departementets endringsforslag og faktiske konsekvenser endringene vil få for mulig gjennomføring av planen. Nedre Eiker kommune vil kommentere hvert enkelt endringsforslag og til slutt gi en samlet vurdering av forslaget og dets konsekvenser. Reguleringsbestemmelsene 4.1 Rekkefølgebestemmelser bokstav l) Utbyggingsrekkefølge endres som følger: 2. setning strykes: Dersom etterspørselen i markedet blir lav i forhold til utbyggingstakt kan det dispenseres fra denne bestemmelsen. Bestemmelsen ble utformet under finanskrisa i 2008 med den usikkerhet som preget boligmarkedet på det tidspunkt. Situasjonen i dag er en helt annen og forbeholdet i bestemmelsen anses unødvendig. Nedre Eiker kommunes vurdering av forslaget er at dette er greit og endringen aksepteres. Reguleringsbestemmelsene 4.10 Parkering endres som følger: skal ikke overstige 950 biloppstillingsplasser Bestemmelsens opprinnelige ordlyd er: skal ikke overstige 1030 biloppstillingsplasser. Reguleringsplanen legger opp til en stor forbedring av kollektivtilgangen til området, i tråd Postboks C, 3051 Mjøndalen Besøksadresse: Tlf.: Fax.:

2 med føringene for Buskerudbysamarbeidet, gjennom store infrastrukturmessige forbedringer i veisystemet (fv283). Dette sammen med økt frekvens for busslinjene gjør at Nedre Eiker kommune aksepterer reduksjoner i antall parkeringsplasser tilknyttet område for kjøpesenter (KS1-KS5), forretning, plasskrevene handel (F). Reguleringsbestemmelsene 5.4 og 5.5 endres som følger: - Plasskrevende varer er biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og varer fra planteskoler/hagesentre. - Arealkrevende handel er hvitevarer, brunevarer, møbler, større varer som krever annen fraktmåte enn kollektiv hjemtransport, samt virksomheter med krav til særlig stort leieareal/leieareal over m2. Vi oppfatter at departementets forslag til endring er en presisering av hva som ligger i begrepene plasskrevende varer og arealkrevende handel. Kommunen er enig i definisjonen og oppfatter av rent redigerings- og oversiktsmessige hensyn at det riktige vil være å legge definisjonen under 4 Fellesbestemmelser som en ny 4.12 Definisjon av varetyper, slik: 4.12 Definisjon av varetyper - Plasskrevende varer er biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og varer fra planteskoler/hagesentre. - Arealkrevende handel er hvitevarer, brunevarer, møbler, større varer som krever annen fraktmåte enn kollektiv hjemtransport, samt virksomheter med krav til særlig stort leieareal/leieareal over m2. Miljøverndepartementet forutsetter også at Nedre Eiker kommune endrer 5.4 og 5.5 om grad av utnytting for de ulike områdene slik at disse blir i samsvar med departementets vedtak. Nedre Eiker kommune oppfatter at dette henger sammen med endelig vedtak om totalstørrelse på handelsareal. En endring av dette vil derfor først kunne skje etter endelig beslutning/vedtak. Reguleringsbestemmelsene 4.3 Begrensninger på areal til forretning og kjøpesenter, første setning endres som følger: Totalt forretnings- og kjøpesenterareal innenfor planområdet skal ikke overstige m2 BRA. Høringsforslaget til reguleringsplan for Krokstad senterområde hadde et totalt handelsareal på m2. Dette førte til innsigelser fra flere parter. Gjennom prosessen etter høring og forhandlinger med innsigelsespartene ble dette arealet redusert til m2. Høringsforslaget inneholdt også infrastrukturtiltak på veisystem, flomsikring, gang- og sykkeltilrettelegging og kollektivtrafikkløsninger inne på senterområdet. Gjennom prosessen etter høring og forhandlinger med innsigelsespartene ble kravene skjerpet ved at kollektivsystemet skal betjenes fra fv283, noe som medførte rekkefølgebestemmelse om 4-felts utbygging i planområdet og i tilgrensende plan. Videre skal det bygges holdeplasser langs fv283 som blant annet krever ramper og ytterligere feltutvidelser. Rekkefølgebestemmelsen om Side 2

3 infrastrukturtiltakene var i høringsforslaget kun knyttet opp mot brukstillatelse for ny bebyggelse sør for fv283. I det endelige planforslag er rekkefølgebestemmelsene betydelig skjerpet til å gjelde alle tiltak av infrastrukturmessig karakter og knyttet opp mot brukstillatelse for bebyggelse både nord og sør for fv283. Dette har som konsekvens at alle rekkefølgebestemmelser med tilknytning til infrastruktur skal være innfridd før brukstillatelse til ny handelsbebyggelse kan gis. I tillegg kommer rekkefølgebestemmelse for flomsikring av området som er knyttet opp til brukstillatelse for ny handelsbebyggelse på sørsiden av fv283 som vender ut mot elva. Nedre Eiker kommune er en av landets mest flomutsatte kommuner og samarbeider nært med NVE om flomsikring av hovedvassdraget og sidevassdrag. Dette krever meget store investeringer fra stat og kommune. Gjennom reguleringsplanen for Krokstad senterområde vil realisering av denne medføre flomsikring mot Drammenselva innenfor planområdet. Denne kostnad vil måtte bæres av utbygger. Dersom reguleringsplanen ikke gjennomføres vil denne kostnaden påløpe stat og kommune. Den økonomiske konsekvens av dette er at alle kostnader til infrastruktur påløper før prosjektet får inntekt fra handelsdelen som skal dekke disse investeringene. Parallelt med denne forskyving av kostnader og økte krav til infrastruktur er altså handelsarealet som skal betjene dette redusert med m2. Kommunen plikter i henhold til regelverket om utbyggingsavtaler å hensynta totaløkonomien i et utbyggingsprosjekt når tiltak som gir samfunnsmessig gevinst skal utbygges. Anslåtte kostnader til nevnte tiltak utgjør ca. 100 mill. NOK. Beregninger har vist at en totalutbygging hvor handelsarealet vil utgjøre m2 som vedtatt av Nedre Eiker kommunestyre ville kunne bære denne investering, dog marginalt, noe som viste at Nedre Eiker kommune hensyntok totaløkonomien i utbyggingsprosjektet gjennom balanserte rekkefølgebestemmelser. En ytterligere reduksjon av handelsarealene med 5000 m2 vil gjøre at prosjektet vanskelig er økonomisk bærekraftig. Konsekvensene av dette er at staten, fylkeskommunen og kommunen taper en samfunnsmessig gevinst som ville vært tilført gjennom vesentlig forbedret infrastruktur til en verdi av mill. NOK. Infrastrukturtiltakene som ligger i planen, herunder flomsikring, vil uansett være nødvendige tiltak som vil måtte gjennomføres i løpet av en 5-års periode, men da finansiert av staten, fylkeskommunen og kommunen som dermed vil pådra seg en kostnad på ca. 100 mill. NOK. Dette er ikke god samfunnsøkonomi. Nedre Eiker kommune registrerer at departementet i sitt brev hevder at reguleringsplanen for Krokstad senterområde ikke er i samsvar med rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter og målene og retningslinjene i fylkesdelsplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud. Dette er det formelle grunnlaget for Departementets endringsforslag. Nedre Eiker kommune bestrider denne tolking og viser til at departementet ikke har hensyntatt den prosess som har vært i Buskerud fylkeskommune og Nedre Eiker kommune i årene etter fylkesplanens vedtakelse i Denne prosess har ført til at Buskerud fylkeskommune, som er planens eier, gjennom klare politiske vedtak sier at det ikke er motstrid. Dette er underbygget i den juridiske vurdering gjennomført av Kvale & Co som departementet har fått oversendt. Nedre Eiker kommune blir noe usikre på hva som egentlig menes når statsråden i Drammens Tidende lørdag 15. september 2012 uttaler følgende: Hovedbildet er å ikke etablere nye kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Men dette er ikke et nytt kjøpesenter og det er en sterk og bred enighet i lokalmiljøet om byggingen. Dette er også et prosjekt som har flere elementer i seg enn bare kjøpesenter. Her Side 3

4 er det boliger og andre tiltak, så det er i utgangspunktet ikke i strid med hovedprinsippet i de rikspolitiske bestemmelsene, sier statsråden. Nedre Eiker kommune deler for øvrig statsrådens syn. Nedre Eiker kommune understreker at de m2 ikke er netto handelsareal m2 er fellesareal, blant annet gjennomgående gangareal som forbinder lokalsamfunnet Krokstadelva til elvebredden og som er en del av det samlede gangsystemet i området. I høringsforslaget var det gjennomgående gangareal en utvendig hovedgangveg ned til elvebredden. I vedtatt plan er dette bygd inn med et tak og to endevegger med dør. Det er dette som gjør at arealet inngår i totalt handelsareal. Nedre Eiker kommune mener at dette er et vesentlig argument for å opprettholde m2 som utbyggingsareal inkludert fellesareal. Nedre Eiker kommune vil utnytte reguleringsplanens bestemmelser på boligsiden fullt ut, noe som betyr at man vil åpne for rundt 400 nye boliger i området mot tidligere anslått 250. Dette som en oppfølging av departementets understrekning av viktigheten av å få fart på boligbyggingen og fortettingsstrategien i Buskerudbyen. Samlet nytt areal etter reguleringsplanen slik kommunestyrets vedtak legger opp til vil være i overkant av m2 hvorav handel utgjør m2 eller 25 %. Dette understreker prosjektets samfunnsverdi. Nedre Eiker kommune ber på bakgrunn av overstående argumenter departementet godkjenne en totalramme på m2 handelsareal. Reguleringsbestemmelsene 4.1 Rekkefølgebestemmelser bokstav l) Utbyggingsrekkefølge endres som følger: Følgende krav inntas: Før det gis brukstillatelse til om- og nybygging for felt F, KS1, KS2 og KS3 som øker dagens areal til forretning og kjøpesenter, må utbygging av områdene T og K/T være igangsatt. Departementet foreslår et nytt rekkefølgekrav for å sikre byggingen av badeland og kulturhus som ligger i planene for Buskerud Park. Nedre Eiker kommune har hele tida lagt til grunn at dette er helt sentrale elementer i utbyggingsplanene. Gjennom hele den fem år lange planleggingsprosessen har det vært en felles forståelse mellom kommunen og utbygger/tiltakshaver av rekkefølgen i utbyggingen. Det er handels- og næringsdelen som skal være med på å finansiere samfunnselementene i planene flomsikring, utbedringer av veisystemet, tiltak for bedring av kollektivtrafikken og bygging av badeland og kulturbygg. Nå er det fra Nedre Eiker kommunes side åpnet for 400 boliger i prosjektet. Dette styrker både det driftsmessige og finansielle grunnlaget for badeland og kulturbygg. Det kan også legges til at kommunen i dag har en svømmehall i nærheten som er moden for omfattende restaurering. Det kan i stedet være høyst aktuelt for kommunen i stedet å inngå i et samarbeid med det planlagte badeland i Buskerud Park. Nedre Eiker kommune har i dag alene ikke økonomisk bæreevne de samfunnselementene som ligger i planene for Buskerud Park. Vi føler oss ganske sikre på at badeland/kulturbygg vil bli suksessfaktor både for boliger, handel og lokalmiljøet for øvrig. Under hele planleggingsprosessen har det vært drøftet driftsog selskapsmodeller for badeland og kulturbygg. Men det har hele tida vært en klar holdning fra kommunens side at utbyggingen av Buskerud Park ikke kan starte med badeland og kulturhus, men vurdere utviklingen av handelsarealet og nå boligbyggingen som noe av det finansielle fundamentet for samfunnselementene i planene. Partene har i tillit til hverandre Side 4

5 understreket sin vilje til å gå videre i en slik prosess gjennom å inngå en intensjonsavtale om etablering av badeland og kulturhus. Nedre Eiker kommune har tillit til at en seriøs utbygger som inngår en slik avtale samtidig påtar seg en forpliktelse til å følge opp og har derfor ikke sett grunnlag for den type rekkefølgebestemmelsen som departementet legger opp til. Nedre Eiker kommune er som departementet kjenner til en part i Buskerudbysamarbeidet. Dette samarbeidet fører til at sentrumsområdene definert som Mjøndalen og Krokstadelva er i stor utvikling, hvor bolig- og næringsutviklingen vil kunne føre til endringer i forhold til gamle plasseringer av offentlige tilbud. Målet er å skape et livskraftig sentrum med redusert privatbilisme. En slik utvikling er dynamisk på samme måte som utviklingen av Krokstad senterområde vil være det. Igjen er offentlig og privat samhandling nøkkelen til den dynamiske utvikling. Nedre Eiker kommune har tidligere i brevet referert til økonomien i forhold til rekkefølgebestemmelser og gjennomføring. En ny rekkefølgebestemmelse slik departementet forslår vil øke den økonomiske risikoen i så stor grad at det er tvilsomt om selv opprettholdelse av m2 vil være tilstrekkelig. På bakgrunn av dette ber Nedre Eiker kommune departementet vurdere på nytt forslaget til ny rekkefølgebestemmelse og vise Nedre Eiker kommune samme tillit som Nedre Eiker kommune baserer sitt samarbeid med utbygger på. Departementet forutsetter at Nedre Eiker kommune og Storebrand Eiendom AS arbeider målrettet for å oppnå en kollektivandel på henholdsvis 17 % og 20 % på mellomlang og lang sikt. Nedre Eiker kommune kan forsikre departementet om at det er helt samsvar mellom departementets og Nedre Eiker kommunes syn på dette. Derfor er også Nedre Eiker kommune en aktiv part i Buskerudbysamarbeidet, og vil arbeide for at målsettingen kan nås gjennom frekvensøkninger og tilrettelegging for kollektivtilbudet. Reguleringsplanen for Krokstad senterområde er det viktigste verktøyet som Buskerudbyen har fått for å underbygge en slik utvikling. Konklusjon: - Nedre Eiker kommune godtar departementets forslag til endring av rekkefølgebestemmelsenes 4.1 Rekkefølgebestemmelser bokstav l) Utbyggingsrekkefølge hvor 2. setning strykes. - Nedre Eiker kommune godtar departementets forslag til reguleringsbestemmelse 4.10 Parkering. Nedre Eiker kommune godtar departementets definisjon av varetyper og forslår dette lagt inn under 4 Fellebestemmelser med følgende ordlyd: 4.12 Definisjon av varetyper - Plasskrevende varer er biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og varer fra planteskoler/hagesentre. - Arealkrevende handel er hvitevarer, brunevarer, møbler, større varer som krever annen fraktmåte enn kollektiv hjemtransport, samt virksomheter med krav til særlig stort leieareal/leieareal over m2. - Nedre Eiker kommune ber departementet godkjenne en totalramme på m2 handelsareal. Side 5

6 - Nedre Eiker kommune ber departementet vurdere på nytt sitt forslag til tillegg i rekkefølgebestemmelsenes 4.1 Rekkefølgebestemmelser bokstav l) som lyder: Før det gis brukstillatelse til om- og nybygging for felt F, KS1, KS2 og KS3 som øker dagens areal til forretning og kjøpesenter, må utbygging av områdene T og K/T være igangsatt. Nedre Eiker kommune inviterer Statsråd Bård Vegar Solhjell til et møte i Nedre Eiker, kombinert med en befaring innenfor planområdet, i nærmeste fremtid med formål å drøfte seg frem til en omforent løsning som vil gi grunnlag for realisering av reguleringsplanen. Nedre Eiker kommune ser frem til en snarlig bekreftelse om et slikt møte. Vennlig hilsen Bent Inge Bye Ordfører Kopi til: Storebrand Eiendom AS Postboks LYSAKER Sektor Eiendomsutvikling AS Box 164 Skøyen 0212 OSLO Side 6

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: 2008005 OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 10/00215-7 : 026, N00 Vår dato: 21.10.2010 Tlf.: 38 17 67 36 Vår ref.: 2010/4426 Arkivkode: 421.4 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til

Detaljer

Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate

Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2008/3763 14/6980-7 17.06.2015 Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg

Detaljer

Fylkesmannen må si nei til bygging av nytt IKEA varehus i kulturlandskap på Nyborg

Fylkesmannen må si nei til bygging av nytt IKEA varehus i kulturlandskap på Nyborg Naturvernforbundet Hordaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger Bergen 15.05.2009 Fylkesmannen må si nei til bygging av nytt IKEA varehus i kulturlandskap på Nyborg 1. Sammendrag

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utvalg for byutvikling 15.10.08 sak 110/08 vedlegg 4 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utgave: 1 Dato: 2008-09-10 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING - VESTBY SENTRUM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING - VESTBY SENTRUM Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0216 Arkivsaksnr.: 12/1542-14 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -34/12 29.10.2012

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring Hurdal kommune Arkivsak: 2014/383-33 Arkiv: L00 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Levekårsutvalget Eldrerådet Kommunestyre Plan- og næringsutvalget Formannskapet Kommunalt

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Lars Grimsgaard Arkiv: // 0162 Arkivsaksnr.: 06/2099 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Planutvalget PL -17/07 11.06.2007 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Tønsberg Kommune postmottak@tonsberg.kommune.no Tønsberg, 27. februar 2015 Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Det vises til Kommuneplanens arealdel, med høringsfrist 27. februar 2015. Tønsberg Næringsforening

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer