2009/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009/1520-7 16.03.2009"

Transkript

1 Fosnes kommune Plan og utvikling Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Stig Bjøru Referanse 2009/ Dato Årsmelding Plan- og utvikling Kap. 1, beskrivelse av virksomheten endringer Plan- og utviklingsavdelingen omfatter i dag følgende driftsområder og tjenester: Administrering og drift Vaktmestertjenesten kommunaltekniske anlegg og tjenester - 4 stk kommunale vannverk med 8 pumpestasjoner, 3 stk høydebassenger og ca 35 km ledningsnett - 3 stk avløpsanlegg bestående av 5 stk pumpestasjoner og 3 stk større slamavskillere - Feietjeneste og tilsyn pipe/ildsteder - Slamtømming av private og kommunale slamavskillere - Renovasjon, drift av miljøtorgene og div. henvendelser som gjelder renovasjonsordningen. (drives av MNA) Mottaksordning for kasserte biler og ordning med vrakpant Kommunale eiendommer og anlegg bestående av: - 5 stk kommunale boliger for utleie med til sammen 11 boenheter - Brekka bolig sist brukt som skolefritidsbygning - 10 stk boenheter for omsorg- og eldreboende - 2 stk barnehagebygg - Sykeheim med helsesenter - Jøa og Salsnes skoler med 3 enheter - Jøa samfunnshus og Jøa svømmehall - 2 stk administrasjonsbygg på Dun - Museumsbygg på Stein - Kjelbotnet med overnattingsbygg og uthus - Diverse lagerbygg Kommunale veier og plasser bestående av 28 km vei og ca 10 parkeringsplasser/områder Brann- og ulykkesberedskap: - forebyggende arbeid

2 Side 2 av 7-2 brannstasjoner - 20 deltidsmannskaper - Røykdykkertjeneste med 8 personer - 3 stk brannbiler med utstyr Bygge og plansakbehandling Deling og oppmåling Kartverk, GIS, matrikkel, ajourhold- oppdatering Bemanningshjemler og årsverk: - Plan- og utviklingssjef 0,9 - Ingeniør 1,0 - Matrikkelfører (Fast fra 1. juli 2008) 0,2 - Sekretær (redusert fra tidligere 50% stilling i avdelingen) 0,25 - Vaktmestertjenesten (økt med 32,5% fra 2006) 3,85 - Landbruksvikarordningen er opphørt fra ,0 - Forebyggende brann 0,1 - Brannmannskaper beredskap 0,3 Sum årsverk 6,6 Kap 2, samarbeidsløsninger og bruk av eksterne ressurser: Kommunen har samarbeidsløsninger MNR innenfor følgende områder: - jord, skogbruk, vilt og fiskeforvaltning - naturforvaltning - miljøvern - friluftsliv - motorferdsel i utmark - utviklingsoppgaver - næringsutvikling Det vises for øvrig til egen årsmelding fra MNR vedrørende samarbeidsløsningene. Eksternt samarbeid/innleie og kjøp av tjenester til drift og vedlikehold: For å ha en hensiktsmessig driftsform med tilpassede ressurser for oppgaveløsninger, er det inngått avtaler om kjøp og salg av følgende tjenester og oppgaver: - Salg av brannberedskap for Smines Lundområdene til Nærøy kommune - Kjøp av brannforebyggende tjeneste (tilsyn brann) fra Namsos kommune - Kjøp av feietjeneste fra privat firma Pyrosec AS, Namsos - Avtale med Namsos brannvesen og redningstjeneste fra Organisering og innsamling av husholdningsavfall og spesielle fraksjoner innenfor avfall, MNA - Kjøp av private tjenester for vedlikehold av kommunale veier og plasser utenom Salsnes som betjenes av kommunalt ansatt og med kommunalt vedlikeholdsutstyr. - Kjøp av konsulenttjenester innenfor større utbyggingsoppgaver - Kjøp av entreprenørtjenester til oppgaver innenfor bygg og anlegg. Kap. 3. Økonomi og regnskap 2008 Regnskap Rev. Budsjett Resultat Utgifter hele avdelingen Inntekter hele avdelingen Resultat totalt

3 Side 3 av 7 Som det framgår av regnskapsoppsettet så viser dette et totalt driftsoverskudd på kr for avdelingen i Dette beror i helhet på at inntektssiden har økt med kr i forhold til budsjett, mens utgiftssiden også er økt med kr i forhold til budsjettet. Kommentarer til større differanser (< ) i driftsbudsjettet: 4000, plan- og utvikl. sjefens kontor: Overskudd kr Hovedsaken til det relativt store overskuddet på lønn, er at lønnsutgifter til ny ingeniør i 2008 ble vesentlig lavere enn budsjettert. I dette ligger både redusert brutto lønn og det at avdelingen de første mnd. i 2008 var uten tilsatt ingeniør. Videre er det belastet lønn direkte fra en del ansvarsområder, selv om lønnskostnaden i sin helhet er budsjettert på ansvar 4000, plan- og utviklingssjefens kontor Fysisk tilrettelegging og planlegging: Underskudd kr Ansvarsområdet er belastet med ca til kjøp av konsulenttjenester ifm. utarbeidelse av energi og klimaplan i kommunen. Videre er fastlønn til plan- og utviklingssjefen belastet ansvarsområdet med ca kr uten at dette er budsjettert Næringsbygg (NTE-bygg): Overskudd kr Reduserte utgifter i forhold til budsjettet. Feilføring av renholdsutgifter med kr samt reduserte vedlikeholdsutgifter med ca samt reduserte energikostnader med ca Kommunale boliger: Overskudd kr Utgiftssiden redusert med ca samtidig som inntektene er økt med ca i forhold til budsjett Jøa skole: Overskudd kr På utgiftssiden har utgiftene til vaktmester- og reholdstjenesten økt til sammen kr i forhold til budsjett. På inntektssiden er det tilført kr som momskompensasjon for mva i investeringsregnskapet som ikke var budsjettert Fosnes sykeheim: Underskudd kr I regnskapet inngår ekstraordinær oppussingsarbeider som i 2008 beløp seg til ca kr , mens tilleggsfinansieringen av disse arbeidene var på ca kr , hvorav kr var bruk av fondsmidler. Kjøp av vaktmestertjenester ble regnskapsført med kr ca over budsjettert beløp. Energiog avfallskostnadene økte også med ca i forhold til budsjettet. Selv om både inntektene og utgiftene økte, ble det dessverre et stort overforbruk på anvarsområdet som i hovedsak er forårsaket av oppussing og økte kostnader til vedlikehold Jøa samfunnshus: Overskudd kr I denne summen inngår ekstraordinært utvendig vedlikehold med nye vinduer og nu kledning for vestveggen på bygget som bla ble finansiert med bruk av fondsmidler med kr Kommunale veier løpende drift: Underskudd kr I dette inngår konsulenthonorar med ca til statusplan for kommunale veier. Videre måtte det gjennomføres utskifting av et par større stikkrenner som bidrog til overskridelsen.

4 Side 4 av Fosnes brannvesen: Overskudd kr Deltidsreformen med obligatorisk kursing av mannskaper, kom ikke i gang i 2008 og ubrukte kursavgifter med ca ble til gode. Videre viser inntektene en økning på ca som følge av økt kompensasjon for mva fra investeringsregnskapet og fra driftsregnskapet samt refusjon fra forsikringsselskaper Vaktmestertjeneste: Overskudd kr Ved en feil var det budsjettert med overskudd for tjenesten som skal gå ut i 0 da utgiftene fordeles rundt på de ulike ansvarsområdene som benytter vaktmestertjenesten Landbrukskontortjenester MNR: Overskudd kr Kostnadene til fosnes andel i samarbeidet ble redusert i forhold til tidligere år. Bruk av fondsmidler ble også redusert fra budsjettert til Landbruksvikarordningen: Overskudd kr På grunn av økte inntekter i forhold tol budsjett viser ansvarsområdet overskudd. I regnskapet er det benyttet fei tjenestefunksjon i stedet for Veterinærvakt: 0 Det er innført ett nytt ansvarsområde der utgifter og inntekter går ut i +- 0 for Gjestehavn Seierstad: Underskudd kr Det ble dessverre ikke budsjettert med avskrivningskostnader på kr og kommunale avgifter for avfall for kaianlegget på Seierstead Havneleie går til båteierlaget som også drifter gjestekaia 6100 Vannforsyning produksjon: Underskudd kr Fastlønn var underbudsjettert med kr Videre påløp ekstrakostnader til utskifting av UV lamper Kostnadene til prøvetaking og gebyr mattilsynet ble også høyere enn budsjettert. Det ble igjen en tørkesommer som medførte en del problemer og bruk av alternative vannkilder som tilleggsforsyning i vannforsyningen Ledningsnett avløp: Lnderskudd kr Regnskapsbelastet fastlønn underbudsjettert med ca Kap. 4. Sykefravær Avdelingen har gjennom flere år hatt et forholdsvis lavt legemeldt sykefravær og for 2008 ble dette på????? Kap. 5. Kommunaltekniske anlegg vann- og avløp samt kom. veier Kommunal vannforsyning: - Kommunal vannforsyning har 190 abonnenter hvorav 46 ligger på Salsnes. 82 abonnenter er tilknyttet Dun vannverk, mens 62 abonnenter er tilknyttet Fosnesmoan vannverk.

5 Side 5 av 7 - Etter retts- og domsavgjørelse i 2006 vedr. årsavgifter for 25 stk abonnenter til gamle Dun vannverk, blir det fortsatt utbetalt tilskudd for disse abonnentene. Tilskuddet er differansen mellom ordinær vannavgift og vannavgift etter tidligere avtale med det private gamle Dun vannverk. I praksis fikk disse abonnentene samlet redusert årsavgiften i 2008 med kr ,- + mva som ble beregnet differanse mellom årsavgiftene. - I 2008 ble det samlet for alle vannverk produsert ca m³ drikkevann. - Det var ingen lekkasjer på ledningsnettet i Vannforsyningen ga samlet en regnskapsmessig nettoutgift på kr inkl. utgifter til avskrivninger og fordelte lønnskostnader..- Fordelt på antall abonnenter så gir driftsunderskuddet i gjennomsnitt en subsidiering med kr 1.905,- pr. abonnent i Kommunale avløpsanlegg og slambehandling: - Kommunale avløpsanlegg har 102 abonnenter hvorav 62 på Jøa og 40 på Salsnes. Tjenesten ga i 2008 et regnskapsmessig driftsunderskudd på kr ,- inkl. utgifter til avskrivninger med kr ,- og fordelte lønnskostnader med kr ,-. Fordelt på antall abonnenter gir dette i 2007 en subsidiering med kr 638,85 pr abonnent. Kommunale veger: - Netto drift og vedlikeholdskostnader for 27 km kommunale veger eks. veglys og trafikksikkerhet, ble på kr Dette gir en gjennomsnittlig drift og vedlikeholdskostnad på kr 24,60 pr lm/år. Av dette utgjorde vintervedlikeholdet kr 10,83 pr lm/år. Det ble i 2008 foretatt en statusgjennomgang av det kommunale vegnettet. Kap. 6. Ekstraordinær ressursbruk utover ordinært nivå: Salsnes skole: Utbedring etter vannskade i 1. og 2. etasje. Opprusting av uteområde ved skolen. Jøa barnehage: Leikestue anskaffet og satt opp Jøa samfunnshus: Restaurert fasade mot vest og skiftet ut gamle vinduer. Restaurering av kjøkken med bla. ny kjøkkeninnredning. Sykeheim. Utskifting av altandører og hovedinngang. Oppussing av fellesrom matsal, kjøkkenkrok med bla. ny kjøkkeninredning. Deltatt i Sykkel- og fornminneprosjektet Kommentarer: Med god innsats fra vaktmestrene har en del av forannevnte tiltak blitt gjennomført på en rimelig og god måte. Sykkel/fornminne prosjektet kom i gang og ble drevet av ekstern prosjektleder og er finansiert med eksterne midler og med en mindre egenandel fra kommunen. Kap. 6. Investeringer 2008 Prosj. Tiltak/status Kostnad Budsjett 0447 Utbygging Seierstad gjestehavn ble ferdig Nytt brannvarslingsanlegg Fosnes sykeheim Utbygging av vannforsyning Salsnes Gjestehavn Salsnes. Prosjektet startet ENØK-tiltak i kommunale bygg Ventilasjon Jøa ungdomsskole ferdig

6 Side 6 av Redningsutstyr Salsnes anskaffet Prosjekt som ikke ble satt i gang: 0613 Utvidelse av vannkilder Dun/Fosnesmoan Pga. kapasitetsmangel ble ikke tiltaket prioritert i Gjennomføres i ENØK tiltak sykeheimen Gjelder rom for kjøle og fryseaggregater. Tiltaket utvidet pga. at det må gjennomføres bygningsmessige arbeider Kommentarer: Med grunnlag i bla. lov- og forskrifter om offentlige anskaffelser, må i prinsippet alle tjenester og materielle innkjøp ut på konkurranse. Dette medfører mye arbeid med kravspesifikasjoner og med grunnlagene for tilbud som skal sendes ut. Kap. 7. Resultater Det vises til kap. 5 og 6. Tilsatt ingeniør sluttet i stillingen med virkning fra og det ble ansatt ny ingeniør fra Utskifting av personell som mangler arbeidserfaring fra kommunal virksomhet, gir en innkjøringsperiode som medfører redusert produktivitet. Da kontoret også har fått redusert sekretærressursen fra 50% til 25%, så har også dette bidratt til ytterligere reduksjon av kapasiteten ved kontoret. Det bedrives heller ikke lenger kveldsarbeid for å holde avdelingen à jour med oppgavemengden. Slik man ser utviklingen med oppgaver og tjenester innenfor avdelingen, har det utviklet seg et misforhold mellom mengden av disse og tilgjengelige ressurser for tilfredsstillende løsning av oppgavene. Kap. 8. Prioriterte oppgaver 2009 Ettersom kommunens forvaltning og drifttjenester er til for kommunens innbyggere, må disse områdene prioriteres. Det må derfor prioriteres og målrettes innsats med å få behandlet og effektuert ulike søknader og henvendelser fra innbyggerne og kundene. Mer perifere oppgaver og tjenester som ikke i samme grad går på personer og grupper av personer, må da nedprioriteres. Videre synes det nødvendig at det benyttes mer ekstern bistand til utbyggingsoppgaver der kravene og reglene omkring offentlige anskaffelser medfører rigide krav til form og dokumentasjon. Skulle gjerne sett at det ble etablert et felles innkjøpskontor for Namdalskommunene, der man kunne bestille innkjøpstjenester både for direkte kjøp/anskaffelser og for anskaffelser som må og skal gå via tilbuds/anbudsformen. Utover forannevnte vil følgende ekstraordinære drifts- og investeringstiltak måtte gjennomføres: Oppgaver som skal løses budsjett 1. Sluttstille oppussingsarbeider ved Sykeheimen Etterisolering i sykeheimen Utskifting av kjølemaskiner og bygningskonstruksjoner Ferdigstille helsehuset som lager og lokale for renholdstjenesten Etablere ny kjel- og oppvarmingsløsning i samfunnshuset Forprosjekt for totalrenovering av Jøa svømmehall og vurderinger for oppføring av mulig hall 7. Etablere nye reservekilder for Dun og Fosnesmoan vannanlegg Forsterkning og asfaltering i Dun sentrum

7 Side 7 av 7 9. Diverse utbyggingstiltak ved Salsnes barnehage ENØK prosjekter. Energi/miljøplan ferdigstilling 11. Salsnes havn videreføring av prosjektet for havneutbygging Med hilsen Stig Bjøru Med hilsen Stig Bjøru Plan og utviklingssjef

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle Fosnes kommune Tegning: Knut Høyhjelle Side 2 av 24 Årsmelding 2007 Innhold INNHOLD...3 INNLEDNING/FORORD...4 HOVEDMÅL...5 VISJON...5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING...5 ANLEGG...5 SAMARBEIDSPARTER...6 INTERKOMMUNALT

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer

Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Referanse Dato Notat 2008/8725 20.11.2008 Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer Oppvekst og kultur Generelt for avdelingen: Budsjettet for avdelingen

Detaljer

Fosnes kommune. Årsmelding 2011 17.04.12

Fosnes kommune. Årsmelding 2011 17.04.12 Fosnes kommune Årsmelding 2011 17.04.12 Innhold 1.Forord side 3 2. Virksomheten til kommunestyret og politiske organ side 4 2.1 Sammensetning av politiske utvalg i perioden side 4 2.2 Aktivitet side 4

Detaljer

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Forutsetninger på nasjonalt nivå...4 Statsbudsjett 2010...4 Skatteinntekter...4 Skatt på formue og inntekt...4 Rammeoverføring...4 3 Driftsbudsjettet...5 Forutsetninger

Detaljer

2009/1520-1 27.02.2009

2009/1520-1 27.02.2009 Fosnes kommune Oppvekst og kultur Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Knut O. Dypvik Referanse 2009/1520-1 27.02.2009 Dato Årsmelding oppvekst og kultur 2008 1: BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN - ENDRINGER 1.1.

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

BARDU KOMMUNE AVDELINGENENS BUDSJETTKOMMENTARER

BARDU KOMMUNE AVDELINGENENS BUDSJETTKOMMENTARER BARDU KOMMUNE AVDELINGENENS BUDSJETTKOMMENTARER Innhold BARDU KOMMUNE... 1 Barnehagene... 3 Nedre Bardu barnehage... 4 Fredly barnehage... 4 Bekkebo barnehage... 4 Fageråsen barnehage... 4 Barnas Hus barnehage...

Detaljer

Årsmelding for 2011. Innhold

Årsmelding for 2011. Innhold Årsmelding for 2011 Innhold 2. REGNSKAPSANALYSE... 3 3. PERSONELL OG LIKESTILLING... 15 4. PLAN OG FORVALTNING... 19 5. STØTTETJENESTER... 24 6. OPPLÆRING OG BOLIG... 27 7. OPPDAL HELSESENTER... 30 8.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak 16/12-2013 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift)... 7 1.2.

Detaljer

Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014

Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 25.05.2014 Arkiv: :FE-240, TI-&14 Arkivsaksnr.: 14/344 Journalpostløpenr.: 14/15462 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2012... 3 Daglig leders innledning...

Detaljer

ÅRSMELDING VERRAN KOMMUNE 2009

ÅRSMELDING VERRAN KOMMUNE 2009 ÅRSMELDING VERRAN KOMMUNE 2009 1 Innholdsfortegnelse Forord... 5 Administrasjon... 5 Saksbehandling... 5 Informasjonsarbeidet... 6 Personalarbeidet... 7 Arbeidsmiljø... 7 Interkommunalt samarbeid... 8

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBERETNING 2011. Vedtatt av kommunestyret

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBERETNING 2011. Vedtatt av kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBERETNING 2011 Vedtatt av kommunestyret 21.6.2012 Innhold 1. Forklaringer og nøkkeltall... 3 1.1 Årsregnskap og årsberetning... 3 1.2 Regnskapet... 3 1.3 Balansen... 4 1.4

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Daglig leders innledning... 3 Organisasjon... 3 Formål... 4 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 Økonomi... 5 Driftsbudsjettet... 5 Investeringsbudsjettet...

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2013 Tomteveien, mai 2014 2013/5939 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser 2013... 1 Målekort... 2 Utvikling... 2 Bygg og eiendom

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Budsjett/årsplan 2010 Rådmannens arbeidsutkast til formannskapet den 1.12.09 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap Årsrapport

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Årsmelding 2011 ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Vinterbilde. Foto: Karl Fredrik Normann Postadresse: Telefon: 77021816 Bankgiro: 7874 0681086 Postboks 152 Telefax: 77021805 Bankgiro: 4790 0790119

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING- OG TEKNISK DRIFT. Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019

ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING- OG TEKNISK DRIFT. Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING- OG TEKNISK DRIFT Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK Utviklingstrekk Energi og miljø bygg:

Detaljer