BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR GAMLE DRØBAK Hensynssone bevaring av kulturmiljøer og kulturminner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR GAMLE DRØBAK Hensynssone bevaring av kulturmiljøer og kulturminner"

Transkript

1 1 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR GAMLE DRØBAK Hensynssone bevaring av kulturmiljøer og kulturminner Plan nr. FROGN KOMMUNE SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon Utkast Kommunestyrets vedtak: 2. gangs behandling idet faste utvalg for plansaker Offentlig ettersyn fra til 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker Kunngjøring av oppstart av planarbeid 130/ LLN Innhold SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Planens hensikt... 3 GENERELLE BESTEMMELSER Avgrensning Forhold til andre planer Reguleringsformål (pbl 12-5)... 4 FELLES BESTEMMELSER FOR HENSYNSSONE BEVARING KULTURMILJØ Bylandskap, bebyggelsesstruktur Hensynssone landskap- siktlinjer Eksisterende bebyggelse Bevaring Restaurering Tilbakeføring Ombygging tilbygg og påbygg Fjerning av mindre uthusbygninger og bygningsdeler Nye bygningsdeler Vinduer

2 2 6.8 Taktekking Etterisolering Fargesetting Veranda Brannsikring Bruksendring innenfor samme arealformål Tekniske installasjoner Skilt Oppføring av mindre bygg Utomhusområde Vegetasjon Parkering Renovasjon Overvann Plankrav Tomter - Nybygg ( jfr 5 plankrav) Krav til nye tomter Plassering av ny bebyggelse og terrengtilpasning Utforming av ny bebyggelse Uteoppholdsareal For utforming av uteoppholdsareal for ny bebyggelse gjelder SÆRSKILTE BESTEMMELSER KNYTTET TIL UTVIKLING Endringskapasitet innenfor delområder SÆRSKILTE BESTEMMELSER KNYTTET TIL AREALFORMÅL Blandet formål Bolig/Forretning/Kontor Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Samferdselsanlegg Veiareal: Torg Havn Grønnstruktur, LNF, sjø og vassdrag Friområde Park Parker skal bevares Naturområde (prestegården)

3 Turdrag LNF vern av kulturminner og kulturmiljø, hageanlegg Særskilte bestemmelser for Badeparken Park ( # 1) Hensynssone Badeparken, #2 (Gamleparken) Hensynssone Badeparken, #3 (Parrstranda) Hensynssone gjennomføringssone: krav til felles planlegging (PBL 11-8 e) BESTEMMELSER KNYTTET TIL SAKSBEHANDLING Fellesbestemmelser knyttet til saksbehandling Søknadsplikt - tillatelse Endring av farge på bygning skal godkjennes av kommunen (foregå i dialog) som kan kreve spesiell materialbruk og detaljering Dispensasjon Eksterne uttalelser Dokumentasjonskrav Disse bestemmelsene gjelder innenfor de rammer som er fastsatt av plan- og bygningensloven (pbl) 2008 i 12-7 nr. 6. «bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur» Hensynssone for hele området med formål bevaring av kulturmiljø og kulturminner er hjemlet i pbl 12-6, jf. pbl 11-8 annet ledd bokstav c. Arealformål er hjemlet i pbl Kommuneplanens bestemmelser i 15 kulturminner og kulturmiljø og retningslinjer 27 Bevaring av kulturmiljø er implementert i denne planen. Til denne planen er det utarbeidet en veileder. Veilederen skal bidra til å skape forutsigbarhet både for de som søker om tiltak- og være et verktøy for saksbehandlere og myndighet. Veilederen er ikke et bindende dokument i seg selv, men sier hvordan bestemmelsene i denne planen skal forstås. 1 Planens hensikt Områdeplanens målsetning er å bevare og styrke: Gamle Drøbaks særegne kulturminner og kulturmiljøer med områdets kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, slik at kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier ikke forringes eller går tapt. den gamle trehusbyen fra 17-og tallet inkludert murhus, og verdifulle kulturminner fra tallet og fram til i dag. Gamle Drøbaks betydning for historisk forankring, stedstilhørighet og trivsel både for nåværende og framtidige generasjoner. kulturminner som positivt bidrag til et godt bomiljø og til lokal verdiskapning. Tiltak og videreutvikling innenfor hensynssonen skal skje med respekt for byens kulturhistoriske og arkitektoniske verdier, og skje på kulturminnenes premisser. 3

4 4 GENERELLE BESTEMMELSER 2 Avgrensning Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for planområdet som er vist på plankart merket Områderegulering for Gamle Drøbak (i målestokk 1: 2500) datert X. 3 Forhold til andre planer Der det er motstrid mellom overordnet plan og herværende områderegulering, gjelder herværende områderegulering. Detaljreguleringer skal utarbeides i tråd med denne plan, og gjelder foran denne. Eldre planer oppheves i egne vedtak! 4 Reguleringsformål (pbl 12-5) Området er regulert med følgende arealformål: Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Forretning/Kontor, Offentlig eller privat tjenesteyting, samt kombinerte formål bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, Torg, parkering, havn, samt kombinerte formål. Grønnstruktur: friområde, naturområde, park, turdrag Landbruks-, natur og friluftsformål: Vern av kulturminner og kulturmiljø Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde, småbåthavn Hele planområdet er angitt med hensynssone: særlige hensyn, bevaring kulturmiljø. Siktlinjer er vist med hensynssone: særlige hensyn, landskap Et område er angitt med hensyn: gjennomføringssone, krav til felles planlegging Registrerte hule eiker er regulert med punktsymbol: tre som skal bevares Gjeldende arealformål r r n r r FELLES BESTEMMELSER FOR HENSYNSSONE BEVARING KULTURMILJØ Hele planområdet er angitt med hensynssone: særlige hensyn, bevaring kulturmiljø. Hensynssonen samsvarer med plangrensen. (plan og bygningsloven 12-6.) 5.0 Bylandskap, bebyggelsesstruktur Hele Gamle Drøbaks kulturmiljø, bylandskap og bystruktur skal bevares. Det er ikke tillatt å oppføre tiltak som bryter med de kulturhistoriske bebyggelsesstrukturene. Eksisterende skala og plassering av bebyggelse og dens forhold til uteområde skal bevares og videreføres. Utomhusanlegg som veier, smug, stier, gangveier, torg, plasser, parker, hager mm skal bevares. Eksisterende elementer som brygger/kai, trapper, rekkverk, porter, murer, vannposter, gatelykter og utvendig belegg som f.eks. brostein, skiferheller, kantstein mm skal bevares. 4

5 5 5.1 Hensynssone landskap- siktlinjer Siktlinjer er vist med egne hensynssoner på plankartet. Disse skal bevares, og ikke bebygges. Byromselementer med maks høyde på 1 m, enkeltstående stammetrær, skilt og andre slanke innretninger kan tillates om det ikke forringer sikten. Følgende siktlinjer finnes: - 6 Eksisterende bebyggelse 6.1 Bevaring Eksisterende bebyggelse skal bevares og tillates ikke revet eller fjernet. Bygningene innenfor planområdet skal bevares gjennom kontinuerlig vedlikehold og reparasjon framfor utskifting og fornyelse. Eksisterende bygningsdeler og detaljer, både opprinnelige bygningsdeler og verdifulle historiske tilføyelser, skal bevares og tillates ikke revet eller fjernet. Dette gjelder hovedkonstruksjon, takform, taktekking, panel/kledning, pipe, trapper, svalgang, veranda, vinduer, dører, belistning, utsmykning, skilt, ol. Listen er ikke uttømmende. 6.2 Restaurering Ved restaurering (nødvendig utbedring) av bygninger eldre enn 1945 er det ikke tillatt å skifte ut/fjerne opprinnelig eller viktige historisk tilføyelser, som taktekking, fasadekledning, vinduer, ytterdører, listverk, andre fasadematerialer og detaljering ol. med mindre det har vært utført en kulturminnefaglig vurdering om at en restaurering er umulig å gjennomføre. Bare defekte bygningsdeler kan fjernes og erstattes. De nye bygningsdelene skal være kopi av det som erstattes. 6.3 Tilbakeføring Tilbakeføring av bygningen og/eller bygningsdeler til tidligere periode kan kun skje på historisk dokumentert grunnlag og i samsvar med bygningsmyndighetenes tillatelse. Om eksakt dokumentasjon ( detaljer) ikke foreligger i sin helhet, kan det vurderes om enkelte bygningsdeler kan tilbakeføres til stilhistorisk riktig utforming og materialbruk ut fra eksempler på tilsvarende bygninger. 6.4 Ombygging tilbygg og påbygg Oppføring av tilbygg, påbygg på bygning skal ikke forstyrre oppfatningen av eksisterende bygning, men underordne seg denne og tilpasse seg bygningens karakteristiske utforming og materialbruk, slik at: bygningens og områdets helhetlige arkitektoniske- og kulturhistoriske kvaliteter ikke blir redusert. bygningens verneverdige eksteriør og stilart opprettholdes ved at nytt tiltak tilpasses volum, utforming, proporsjoner, takform, materialbruk, overflate, fargesetting, bygningsdetaljering ol. bygningens opprinnelige form skal være lesbar. tiltaket er tilpasset omkringliggende bebyggelse når det gjelder: plassering, skala, proporsjoner, høyder, volum, takform, materialbruk, overflate ol. tiltaket er tilpasset øvrig bebyggelse i forhold til eksponering fra sjø og sentrale steder i byen. 5

6 6 Utvidelse av bygning skal fortrinnsvis skje mot bakgårdsmiljøet som ikke er synlig for offentligheten, og tillates kun når tiltak ikke kommer i konflikt med bygningens egen verneverdi eller kulturmiljøverdier. 6.5 Fjerning av mindre uthusbygninger og bygningsdeler Tilbygg/påbygg oppført etter 1945 på eldre bygning fra før 1945, kan tillates revet dersom det foreligger en kulturminnefaglig vurdering som sier at tiltaket ikke vil medføre svekking av verneverdiene. Det samme gjelder også mindre uthusbygninger oppført etter Det kan stilles krav om teknisk tilstandsvurdering utført av kulturminnefaglig konsulent vedlagt rivesøknaden. 6.6 Nye bygningsdeler Ved innsetting av nye bygningsdeler som ikke er erstatning for tidligere bygningsdeler, skal disse være i stilriktig utforming i forhold til bygningens stilepoke og arkitektur. Dette gjelder kledning, vinduer, listverk, utvendige dører ol. 6.7 Vinduer Krav til vinduskopi i bygninger oppført før 1945: - skal være identisk med opprinnelig vindu, i dimensjoner og proporsjoner i lysåpninger og rammeverk ol - skal ha trerammer, sidehengslede og utadslående vinduer der dette er opprinnelig - erstatning for sprossevinduer skal ha gjennomgående sprosser i yttervindu. Det brukes enten koblede glass med gjennomgående sprosser i yttervindu, eller enkeltvindu med gjennomgående sprosser og evt. et innad slående varevindu. - det tillates ikke løse, utenpåliggende sprosser eller tilsvarende løsninger. - det tillates ikke synlig metallbeslag. 6.8 Taktekking Ved skifte av taktekking skal det benyttes uglasert rød teglstein, om ikke annet har vært brukt opprinnelig. Sort glasert tegl og skifer kan benyttes der dette har vært brukt opprinnelig og er arkitekturhistorisk riktig. 6.9 Etterisolering Etterisolering skal som hovedregel skje innvendig på eksisterende bygninger av hensyn til proporsjoner og dimensjoner på bygningens eksteriør, såfremt dette er bygningsteknisk forsvarlig Fargesetting For bygninger oppført før 1945 skal eldre fargesetting på bygningen være retningsgivende. Fargeundersøkelse må utføres for å dokumentere tidligere fargelag. For bygninger etter 1945 skal ny fargesetting velges ut fra hva som er tidsriktig for bygningsstilen og/eller som er godt tilpasset det øvrige bygningsmiljøet Veranda Ny veranda/balkong/altan/terrasse kan bare oppføres på bygninger der dette er forenlig med bygningens arkitektoniske stiluttrykk. Der tradisjonell uteplass har vært på bakkenivå tilstrebes dette, også i materialbruk. Takterrasser tillates ikke. 6

7 Brannsikring Ved ulike byggetiltak skal det alltid vurderes muligheten for å utføre brannsikring av bygningen samtidig Bruksendring innenfor samme arealformål Bruksendring fra uthus til anneks kan tillates dersom dette ikke innebærer fasadeendring 6.14 Tekniske installasjoner Tekniske installasjoner, herunder alle typer gatelys, parabol, antenner, varmepumper, ventilasjon, markiser o.l. skal ikke dominere bebyggelsen og/eller miljøet. Plassering skal ikke være til hinder for ferdselen eller drift av byrom. For all bebyggelse i sentrale bystrøk (blandet formål bolig/næring), i tette boliggater med små eiendommer og i bygninger med flere boenheter bør det etterstrebes fellesløsninger ved oppføring av tekniske installasjoner i stedet for individuelle løsninger vs. Tekniske installasjoner kan kun oppføres etter nærmere avtale med kommunen Skilt Skilt tillates kun i form av virksomhetsskilt. Kommunen kan kreve at skilt inngår i en godkjent skiltplan før det tillates oppføring. Skilt og reklameinnretninger skal ta hensyn til og underordne seg områdets karakter og byrommets/bygningens/anleggets dimensjoner og egenart med hensyn til fasadedetaljering, material- og fargebruk og utformes i tråd med krav i veileder. Krav i veileder: For hver virksomhet tillates det kun ett uthengsskilt og ett veggskilt, i noen tilfeller kun det ene. Kommunen kan gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate. Vindusblending/folie anbefales ikke og tillates ikke på mer enn 20 % av vindusflaten. Uthengsskilt skal ha maks. størrelse på 0,5 m2 og monteres slik at underkant er minst 2,5 m over trafikk- og gangareal. Skilt som henger lavere enn 2,8 m må henges i kjetting el. slik at de ikke er til hinder for vanlig vedlikehold. Ved veggskilt bør det benyttes frittstående bokstaver/tekst direkte på veggen. Ingen type lysinnrettinger i skiltene er tillatt. Skilt må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk eller gesims. Utforming og plassering av skilt for forskjellige virksomheter på samme husfasade, skal samordnes slik at det oppnås en helhetsvirkning. Frittstående skal ikke dominere bebyggelsen og/eller miljøet. Plassering skal ikke være til hinder for ferdselen eller drift av byrom. Skilt kan ikke settes opp uten samtykke fra bygningsmyndighetene 7 Oppføring av mindre bygg Oppføring av mindre uthusbygninger som carport, garasje, drivhus, dukkestue ol. kan kun tillates på eiendommer som har tilstrekkelig plass, og der dette ikke svekker kulturmiljøet og øvrige kulturhistoriske verdier. Mindre uthusbygninger kan kun oppføres i en etasje, og det er ikke tillatt med takoppløft ol på denne type bygning. 7

8 8 Badehus tillates kun oppført der det foreligger historisk dokumentasjon for at dette har eksistert på eiendommen tidligere. Brygge for privat bruk kan kun oppføres der det foreligger historisk dokumentasjon for at det har eksistert tidligere Lysthus tillates kun oppført der dette har sammenheng med bygningens stilhistoriske epoke og eiendommens størrelse. 8 Utomhusområde Istandsetting og nye utomhusanlegg skal tilpasses eksisterende anlegg og omgivelsene. Eksisterende terreng skal legges til grunn for beregning av byggehøyde. Terrenginngrep skal begrenses og større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer skal unngås. Ved konflikt skal bevaring av landskapskvaliteter vektlegges framfor ønsket om private, funksjonelle uteoppholdsarealer 8.1 Vegetasjon Karakteristisk vegetasjon og store trær kan kreves bevart. Felling av trær med stammeomkrets på 60 cm målt 60 cm over terreng kan kun skje etter avtale med kommunen. Trær som må fjernes skal vurderes erstattet med tilsvarende art eller trær som er karakteristisk for området. Kommunen kan kreve fjerning av trær som er til risiko og skade for bygninger. Hule eiker skal bevares. Felling av hule eiker kan kun skje etter avtale med kommunen. Tiltak i treets rotsone skal meldes til kommunen. Kommunen kan kreve at hekker mot offentlig vei blir plassert i tilstrekkelig avstand fra veikant av hensyn til trafikktrygghet, drift og vedlikehold. 8.2 Parkering Bestemmelsene gjelder ved oppføring, ombygging og bruksendring av bygninger og ved fradeling av grunneiendom, med mindre annet fastsettes eller er fastsatt i reguleringsplan. Kommunen kan ved behandling av plan eller byggesak foreta en skjønnsmessig vurdering av parkeringskravet når forholdene tilsier dette. Forholdet til eksisterende bymiljø, landskap og bebyggelsesstruktur skal vektlegges ved denne vurderingen. Parkeringskrav (antall plasser) samsvarer med til enhver tid gjeldende kommuneplan. Parkering skal løses på egen tomt eller på fellesarealer avsatt til formålet. Utforming og plassering skal være terrengtilpasset, og godt integrert i omkringliggende kulturmiljø. Sykkelparkering skal etableres på egen grunn i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm. Frikjøp: Kommunen kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp for hver manglende plass til kommunen for bygging av 8

9 9 parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. Innbetalte beløp kan bare benyttes til opparbeiding av offentlige parkeringsanlegg. Beløpet skal innbetales før det gis igangsettingstillatelse. 8.3 Renovasjon Frittstående individuelle renovasjon/gjenvinningsbeholdere skal oppbevares på egen eiendom. Felles nedgravde renovasjon/gjenvinningsstasjoner kan etableres på grunnlag av egen reguleringsplan. 8.4 Overvann Overvann skal håndteres lokalt, på egen eiendom. Tak- og overflatevann tillates ikke ledet direkte til kommunal ledning. 9.0 Plankrav Det skal utarbeides detaljregulering for alle tiltak der det søkes om: Fradeling og/eller sammenslåing av tomter Nye større bygninger og ny(e) boenhet(er) Større terrenginngrep eller tiltak der planmyndigheten mener det er behov for detaljregulering. Interiørvern i bygninger. Nye detaljregulering skal innholdsmessig følge opp denne områdeplanens målsetning og rammer. For forhold som ikke omtales i denne områdeplanen skal kommuneplanen legges til grunn for ny detaljregulering. Detaljregulering kan for flere eiendommer/større arealer hvis dette etter plan- og bygningsmyndighetenes skjønn er nødvendig. Følgende tiltak er ikke reguleringspliktige Grensejusteringer Bruksendringer innenfor samme arealformål f.eks loftsutbygging Garasjer, uthus o.l Tomter - Nybygg ( jfr 5 plankrav) Krav til nye tomter Karakteristisk tomtestruktur i området skal opprettholdes og videreføres. Tomt som søkes fradelt gjennom detaljplan skal være egnet for bebyggelse i tråd med krav satt i denne områdeplanen. Tomten skal ha en egnet form og terreng Plassering av ny bebyggelse og terrengtilpasning Nærområdets karakteristiske bebyggelsesstruktur skal opprettholdes ved plassering av ny bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses terreng, landskap og grøntstruktur slik at uttak og forflytting av masse minimeres og terreng og verdifull vegetasjon i størst mulig grad bevares. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå. Plassering av ny bebyggelse må ikke forringe bevaringsverdige elementer. Det må sikres at eksisterende bygninger har nok uterom og grønt/hageanlegg rundt seg i samsvar med bebyggelsesstrukturen i nærområdet. 9

10 10 Det tillates ikke: Terrenginngrep for å plassere tiltaket høyere enn tomtens naturlige topografi legger til rette for. Synlige skjæringer og /eller store fyllinger i terrenget Utforming av ny bebyggelse Nybygg tillates kun når det ikke forringer de verneverdige bygningene og kulturmiljøet. Nybygg skal tilpasses eksisterende kulturmiljø og utformes slik at: det forsterker stedets identitet og særpreg områdets arkitektoniske, estetiske og verneverdige kvaliteter ikke reduseres nærområdets bygningsvolum/skala skal opprettholdes stedstypisk bygningshøyde i nærområdet skal opprettholdes tiltaket har gode arkitektoniske, bruksmessige og fysiske kvaliteter Følgende utformingsfaktorer skal hentes fra/tilpasses eksisterende bebyggelse i nærområdet; plassering, størrelse, proporsjoner, grunnflate, møneretning, takform, taktekking, størrelse på vinduer og dører, materialbruk og fargesetting, terrasser/verandaer/balkonger Støttemurer, fyllinger og skjæringer skal ikke være en del av selve bygningsanlegget. Eksisterende bygninger skal ha nok uterom og grønt/hageanlegg rundt seg i samsvar med bebyggelsesstrukturen i nærområdet. Ved større nybygg skal fasaden utformes i seksjoner som bevarer målestokken i den omkringliggende bebyggelsen. I blandet arealformål bolig/næring skal det ved etablering av nye næringsbygg være utadrettet næring i 1. etasje med inngang fra gata. Ved gjenoppbygging etter brann skal nye bygninger få en form og struktur i samsvar med punktene ovenfor. Avvik fra disse kravene om tilpasning skal kun gis dersom det gir en samlet bedre funksjonell eller arkitektonisk løsning, og det ikke fører til at områdets arkitektoniske, estetiske og verneverdige kvaliteter reduseres. Offentlige bygninger og bygninger til bruk for allmennyttig formål kan vurderes unntatt fra en eller flere av disse kravene. 10

11 Uteoppholdsareal For utforming av uteoppholdsareal for ny bebyggelse gjelder 8. SÆRSKILTE BESTEMMELSER KNYTTET TIL UTVIKLING 11 Endringskapasitet innenfor delområder Planområdet er inndelt i delområder etter endringskapasitet, som er gradert i fire kategorier: 1) ingen endringskapasitet 2) liten endringskapasitet 3) liten/middels endringskapasitet 4) middels endringskapasitet Delområdene sier noe om områdets kulturminneverdier og sårbarhet for endring, som vil bli utdypet i veilederen ( DIVE-analysen Kart T3-2 og Verdi- og sårbarhetstabell s ) 1) Områder med ingen endringskapasitet Badeparken 2) Områder med liten endringskapasitet Ringedammen, Husvik og Nordbyen, Niels Carlsens gate 24-30, Bankløkka Torget - nordre del av Storgata, nedre del av Buggebakken, øvre del av Seimbakken, Drøbak prestegård, Osloveien Tranga, Fiskekroken, Badehusgata og Havnegata, Jørnsebakken - Strandveien 3) Områder med liten/middels endringskapasitet Sørlige del av Storgata, Båthavna og Sjøtorget, Lindtruppbakken 4) Områder med middels endringskapasitet Seimbakken og Buggebakken, Biologveien, Lehmannsbrygga, Hamborgbrygga, Finnes vei, Vestbyveien Under disse områdene kan det settes egne bestemmer. Så lang har ikke arbeidet kommet ennå. SÆRSKILTE BESTEMMELSER KNYTTET TIL AREALFORMÅL 12 Blandet formål Bolig/Forretning/Kontor nn n r r r n r Bolig/Forretning/Kontor skal boligandel ikke overstige 70 % av total BRA. Næringsformålet skal opprettholdes som bruksformål på gateplan (1. etasje). 11

12 12 13 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 13.1 Samferdselsanlegg Veier, gater og plasser skal i hovedtrekk bevares. Ved tiltak skal det vektlegges gode løsninger for gående/syklende, samt varelevering Veiareal: Allmenheten har rett til ferdsel på private veier Torg Arealet er avsatt til byliv og næring. Midlertidige tiltak og installasjoner kan tillates etter avtale med kommunen. Permanente tiltak skal godkjennes av bygningsmyndigheten Havn Havna skal være offentlig tilgjengelig. Allmennheten har rett til ferdsel langs kaifronten. Tiltak som fremmer allmenn tilgjengelighet tillates, så fremt det ikke strider mot hensikten i denne plan. 14 Grønnstruktur, LNF, sjø og vassdrag 14.1 Friområde Friområder skal bevares som offentlig oppholdsareal, stier og gangveier og være offentlig tilgjengelig for allmenn ferdsel. Privatiserende tiltak tillates ikke. Skilt kan plasseres i tråd med godkjent skiltplan. Følgende friområder er offentlig: Park Parker skal bevares Naturområde (prestegården) nn n r r n r r r n r r r. Det skal tas særskilt hensyn til hule eiker, jfr forskrift om utvalgte naturtyper Nye bygninger og kultiverende tiltak utover nødvendig skjøtsel tillates ikke. Tiltak skal være i tråd med skjøtselsplan godkjent at kommunen Turdrag Turdrag skal være offentlig tilgjengelige for allmenn ferdsel LNF vern av kulturminner og kulturmiljø, hageanlegg nn n r r r rn r nn r r r t av anlagt hage bevares, eventuelt tilbakeføres. Mindre bygninger og tiltak knyttet til bruk som hageanlegg kan tillates. 12

13 13 15 Særskilte bestemmelser for Badeparken 15.1 Park ( # 1) Parken med eksisterende bebyggelse skal som hovedregel bevares. Større endringer/oppgraderinger skal håndteres gjennom detaljregulering. Evt. endringer skal harmonere med eksisterende bebyggelse og anlegg, ikke forringe bevaringsverdige elementer, og bidra til å forsterke stedets identitet og særpreg. Det tillates ingen nye, faste installasjoner/anlegg/bygninger innenfor området som ikke er i samsvar med vedtatt detaljregulering og / eller forvaltningsplan. Traseer for opprinnelige gangvei/stier skal ivaretas Vanlig vedlikehold, skjøtsel og pleie av stier, gangvei, gressplen, bygninger, anlegg osv skal skje i samsvar med skjøtselsplan for parken. Trær som må felles, skal vurderes erstattet med tilsvarende art. Alle endringer utover vanlig vedlikehold/skjøtsel skal skje i dialog med bygningsmyndighetene i kommunen Hensynssone Badeparken, #2 (Gamleparken) Innenfor hensynssonen tillates kun vedlikehold, skjøtsel og pleie av stier, gangvei, gressplen, bygninger, anlegg osv i samsvar med skjøtselsplan for parken. Området skal ha et åpent preg, med siktlinjer til Oscarsborg festning. Fjerning av større trær kan vurderes i hht prinsipper gitt i naturmangfoldloven før felling. Oppgradering eller ombygging av nyere bygninger og anlegg kan tillates (kiosken, scenen) 15.3 Hensynssone Badeparken, #3 (Parrstranda) Innenfor hensynssonen tillates vedlikehold, skjøtsel og pleie av stier, gangvei, gressplen, bygninger, anlegg osv i samsvar med skjøtselsplan for parken. Området kan tilrettelegges for badeaktiviteter og aktiv fritid. Endringer skal harmonere med eksisterende bebyggelse og anlegg, ikke forringe bevaringsverdige elementer, og bidra til å forsterke stedets identitet og særpreg. Større endringer/oppgraderinger skal håndteres gjennom detaljregulering. Det tillates ingen nye, faste installasjoner/anlegg/bygninger innenfor området som ikke er i samsvar med vedtatt detaljregulering og / eller forvaltningsplan. 16 Hensynssone gjennomføringssone: krav til felles planlegging (PBL 11-8 e) (Råkeløkkveien 3,7, 9 og Lindtruppbakken 7) For området skal det utarbeides en felles detaljreguleringsplan for alle eiendommer i sonen før det kan gis tillatelse til tiltak. Detaljplanen skal utarbeides i tråd med bestemmelsene i denne planen. Ved større nybygg skal fasaden utformes i seksjoner som bevarer målestokken i den omkringliggende bebyggelsen. I tillegg skal 1. etasje ha utadrettet næring med inviterende fasader ut mot gateplan med innganger fra gatenivå, og parkering skal legges under bakken. Se eget kart. 13

14 14 BESTEMMELSER KNYTTET TIL SAKSBEHANDLING 17 Fellesbestemmelser knyttet til saksbehandling 17.1 Søknadsplikt - tillatelse Tiltakshaver/eier/ansvar søker må ta kontakt med bygningsmyndighetene før tiltaket starter opp for å avklare om tiltaket krever søknad. Bygningsmyndighetene skal vurdere dette i hvert enkelte tilfelle. Kommunen gir tilbud om samtale/rådgiving/forhåndskonferanse, med presentasjon av bl.a. områdereguleringens rammer. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3 kan kun benyttes etter nærmere avtale med bygningsmyndighetene. Utvalgte tekniske installasjoner er søknadsplikt innenfor verneområdet på alle bygninger i sentrale bystrøk (blandet formål bolig/næring) og på bygninger oppført før 1950 innenfor hele planområdet om ikke annet er avtalt med bygningsmyndigheten. Dette gjelder alle typer skilt, utelys, gatelys, parabol, antenner, varmepumper, markiser osv. Listen er ikke uttømmende. Fasadeendringer kan endre bygningens karakter. Endring av farge på bygning skal godkjennes av kommunen (foregå i dialog) som kan kreve spesiell materialbruk og detaljering. Eksisterende elementer som brygger/kai, trapper, rekkverk, porter, murer, terrasser, vannposter, gatelykter og utvendig belegg som f.eks. brostein, skiferheller, kantstein mm skal bevares og kan ikke fjernes uten bygningsmyndighetens godkjennelse. Listen er ikke uttømmende. Det samme gjelder oppføring av nye tilsvarende elementene som trenger kommunens godkjenning Dispensasjon Dispensasjon fra denne plan kan ikke påregnes og gis ikke med mindre hensynene i denne plan ikke blir vesentlig tilsidesatt og fordelene ved tiltaket er større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dispensasjon gjelder for alt som ikke er i samsvar med planbestemmelsene. Rivning av bebyggelse krever enten dispensasjon eller detaljreguleringen. Dette vurderes av kommunen i hver enkelt sak Eksterne uttalelser Akershus fylkeskommune er kulturminnemyndighet for fredningssaker og rådgiver etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal uttale seg til alle saker som dreier seg om: rivespørsmål vesentlige om- eller påbygginger i byggesak og ved detaljregulering. nybygg/erstatningsbygg og større anlegg både i byggesak og ved detaljregulering. dispensasjoner alle tiltak innenfor område avsatt til hensynssone bevaring friområde i sjø og vassdrag endringer/mindre vesentlige endringer av herværende områderegulering saker av prinsipiell betydning Arkeologi må avklares med fylkeskommunen i detaljplansaker. 14

15 15 Utover dette er det opp til den kommunale myndighet å avgjøre hvilke saker som skal forelegges fylkeskommunen. Saker av prinsipiell betydning bør som hovedregel forelegges fylkeskommunens kulturvernmyndighet og lokale interesseorganisasjoner. Verneforeningen Gamle Drøbak skal ha oversendt alle plan- og byggesaker innenfor området, for å ha mulighet til å uttale seg. Frist for tilbakemelding er satt til 4 uker. Fortidsminneforeningen Oslo/Akershus kan vurderes som høringsinstans i plansaker. For fredete bygninger innenfor planområdet er Akershus fylkeskommune forvaltningsmyndighet. Frist kan settes for tilbakemelding. Regional kulturminneforvaltning skal gis anledning til å uttale seg om dispensasjonssaken før den behandles Dokumentasjonskrav Detaljeringsgrad på tegninger og annen dokumentasjon i plan- og byggesaker utover planog bygningslovens bestemmelser kan, etter bygningsmyndighetens skjønn, bli krevet. Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde en kulturhistorisk, arkitektonisk og estetisk redegjørelse som forklarer hvordan tiltaket forholder seg til vernehensynene. Kommunen kan kreve en tilstandsvurdering ved søknad om endring av kulturminner Der søknad om tiltaket har betydning for uteareal kreves det innsending av utomhusplan. Denne skal vise både eksisterende og planert terreng på eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, samt opparbeidelse av utearealet. Terrengbehandling, beplantning og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan må være utført før midlertidig brukstillatelse gis. Ved behandling av detaljplaner skal en tilpasningsbeskrivelse inngå som en del av planbeskrivelsen, og skal vise konsekvensene av tiltaket i omgivelsene med eksisterende nabobebyggelse og fjernvirkning fra sjøen og sentral steder i byen. Illustrasjoner og/eller modell som viser tiltaket i omgivelsene skal følge beskrivelsen. Dokumentasjonskravenes skal stå i forhold til tiltaket det søkes om og kommunen kan forenkle dokumentasjonskravene. Byggesaker Detaljeringsgrad på tegninger og annen dokumentasjon utover plan- og bygningsloven s bestemmelser kan, etter bygningsmyndighetenes skjønn, bli krevet. Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde en kulturhistorisk, arkitektonisk og estetisk redegjørelse som forklarer hvordan tiltaket forholder seg til vernehensynene. Om nødvendig skal en tilstandsvurdering vedlegges søknad om endring av kulturminner 15

16 16 Håndverkskompetanse For tiltak som omfattende inngrep i bevaringsverdige kulturminner, kan bygningsmyndigheten stille krav til håndverkskompetanse for utførelse. Dette kan være krav om sentral- eller lokal godkjenning innenfor godkjenningsområdet for utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk. Krav til lokal godkjenning må dokumentere kompetanse og erfaring. Det kan stilles krav til relevante tradisjonelle håndverksteknikker, referanseprosjekt, kunnskap fra kurs i teknisk bygningsvern ol. Det forutsettes at foretaket som påtar seg rollen som ansvarlig utførende og viser til håndverkskompetanse, selv utfører tiltaken, og ikke benytter seg av underentreprenører. 16

17 17 VEDLEGG GJELDENDE PLANER INNENFOR HENSYNSSONENE VERN AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ. Se Knut sin liste. GJELDENDE PLANER INNENFOR HENSYNSSONENE VERN AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ. Revidert Jostein Øverby Planer innenfor hensynssonen vern av kulturminner og kulturmiljø (verneplanen) som er vedtatt før og som gjelder i tillegg til områderegulering for hensynssonen vern av kulturminner og kulturmiljø: Gnr./bnr. Adresse Plantype Vedtaksdato Innhold 71/71 Vestbyvn. 42 Bebyggelsesplan Ny bolig 86/ Drøbak torv med tilgrensende veier Reguleringsplan r r r r r 86/12 nn r n Reguleringsplan m/ endring Boligbebyggelse 86/83 Paveltomten, Storgt. Reguleringsplan Forretning/bolig 86/90 Storgt. 27 Reguleringsplan Forretning/bolig 86/162, 213, Hvistendal 313 Reguleringsplan Boliger 86/228 Badeparken Reguleringsplan r r 86/421 Tento, Biologivn. Reguleringsplan Boliger 86/433 Storgt. 32, Løktabakken 3 Reguleringsplan Hotell og boliger 86/485/486 n Reguleringsplan Boliger 86/724 Bakerivn. Reguleringsplan Forretning Planer innenfor hensynssonen vern av kulturminner og kulturmiljø (verneplanen)som er vedtatt etter og som gjelder i tillegg til områderegulering for hensynssonen vern av kulturminner og kulturmiljø: Gnr./bnr. Adresse Plantype Vedtaksdato Innhold 71/13 Vestbyvn. 36 Bebyggelsesplan Tomtedeling, tiving, ny bolig 86/167, 914 Strandvn. 12 Bebyggelsesplan Ny bolig 86/383 Finnes vei 3 Reguleringsendrin g Alle tidligere vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor området opprettholdes, med unntak av: Reguleringsplan for Torget, Løktabakken, Bekkegt.(Hamborgveien), stadfestet Reguleringsplan for Kirken, Gamlehjemmet, Seimbakken, stadfestet Reguleringsplan for Oslovn. 3/Storgt. 2, stadfestet Reguleringsplan for Bakerivn. 6 (Wienebrødskjæret) 86/312, stadfestet Reguleringsplan for Apotekerhagen 86/90, stadfestet Reguleringsplan for gnr. 86, bnr. 25, Storgt., stadfestet Tidligere vedtatte regulerings- eller bebyggelseplaner som viser mer detaljert arealbruk en herværende plan skal legges til grunn ved disponering av arealer. 17

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene 4.5 Spesielle bestemmelser for de enkelte kulturmiljøene - delområder

Detaljer

Område BS1 (Wienerbrødskjæringa 6)

Område BS1 (Wienerbrødskjæringa 6) 6.3.5. Område BS1 (Wienerbrødskjæringa 6) 6.3.6. Område BS2 (Storgata 3 Kinoen) 6.3.7. Område BS3 (Storgata 12-16 Vimpelfabrikken) 6.3.8. Område BS4 (Storgata 20-22 Hagesenteret) 6.3.9. Område BS5 (Storgata

Detaljer

områdeplan for gamle Drøbak

områdeplan for gamle Drøbak områdeplan for gamle Drøbak Informasjonsmøte- Offentlig ettersyn/høring Tirsdag 25. april. Drøbak kino Høringsfrist 15. juni! Skriftlige innspill! Hvor finner du planforslaget? Kommunens hjemmeside: www.frogn.kommune.no

Detaljer

Planbestemmelser 113 GAMLE SKUDENESHAVN - REGULERINGSBESTEMMELSER

Planbestemmelser 113 GAMLE SKUDENESHAVN - REGULERINGSBESTEMMELSER Planbestemmelser 113 GAMLE SKUDENESHAVN - REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak: 99/02212 Arkivkode: L12 &21 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN REGULERINGSENDRING VEDR. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

OMRÅDEREGULERING GAMLE DRØBAK 2017

OMRÅDEREGULERING GAMLE DRØBAK 2017 OMRÅDEREGULERING GAMLE DRØBAK 2017 VERNEFORENINGENS FORELØPIGE ENDRINGSFORSLAG TIL KOMMUNESTYRETS HØRINGSUTKAST DATERT 21.3.2017 GAMLE DRØBAK - HVA DREIER DET SEG OM? Ca 950 eiendommer (hvorav 5 fredet,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for spesialområde bevaring i henhold til Plan- og bygningsloven 25.6 1. Planens formål Flaskebekk, Nesodden kommune 1.1 Formålet med reguleringsplanen og disse bestemmelsene

Detaljer

Eksempler på god og dårlig tilpasning av tilbygg/påbygg på verneverdig bygninger. Å respektere bygningens særegne byggeskikk

Eksempler på god og dårlig tilpasning av tilbygg/påbygg på verneverdig bygninger. Å respektere bygningens særegne byggeskikk Eksempler på god og dårlig tilpasning av tilbygg/påbygg på verneverdig bygninger karakteristisk byggeskikk tålegrense sårbarhet autentisitet særpreg Å respektere bygningens særegne byggeskikk Eksempler

Detaljer

I medhold av i plan- og bygningsloven av nr. 71 har kommunestyret i møte godkjent disse bestemmelser. Arthur Wøhni plansjef

I medhold av i plan- og bygningsloven av nr. 71 har kommunestyret i møte godkjent disse bestemmelser. Arthur Wøhni plansjef BÆRUM KOMMUNE ArkivsakID: 15/21521 JournalpostID: 2015052047 Dokument: 2657470 I medhold av 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har kommunestyret i møte 17.6.2105 godkjent disse bestemmelser.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering Arkivsak: 2013/5461 Arkivkode: 09062013-17 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.08.2014, PS 14/116 Plankartets dato: 27.01.2014, sist revidert

Detaljer

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02.

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FRIBETEN 6 MED OMGIVELSER PlanID: 0403635 Arkivsaknr.: 05/989 Journalnr: 42 Arkivkode: L 12 Saksbehandler: Randi Engan Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland.

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Dato FOR-20xx-xx-xx-xx Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Karmøy kommune, Rogaland Hjemmel LOV-1978-06-09-50-

Detaljer

"Fredriksten festning"

Fredriksten festning Plan nr: G-712 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Fredriksten festning" Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 28.09.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Detaljregulering for østre del av kvartal 57, plan nr Bestemmelser Administrasjonens forslag

Detaljregulering for østre del av kvartal 57, plan nr Bestemmelser Administrasjonens forslag Detaljregulering for østre del av kvartal 57, plan nr. 1418 - Bestemmelser Administrasjonens forslag Dato: 12.05.16 1. Bebyggelse og anlegg 1.1 Fellesbestemmelser 1.1.1 Det skal være minimum 25 m2 pr.

Detaljer

Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Detaljregulering Skadberg Camping- og feriesenter, Skadberg - Gnr.4, Bnr.6

Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Detaljregulering Skadberg Camping- og feriesenter, Skadberg - Gnr.4, Bnr.6 Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering Skadberg Camping- og feriesenter, Skadberg - Gnr.4, Bnr.6 Bestemmelsene er datert: 12.04.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.03.2016

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for: Skadberg Camping- Skadberg - Gnr.4, Bnr.6

Forslag til reguleringsbestemmelser for: Skadberg Camping- Skadberg - Gnr.4, Bnr.6 EIGERSUND KOMMUNE Forslag til reguleringsbestemmelser for: Skadberg Camping- Skadberg - Gnr.4, Bnr.6 Datert: (12.04.2013) Sist revidert: (04.11.2013) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Plan datert: 20.05.2011 Kommunestyrets vedtak: 15.12.2011 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN BEVARINGSOMRÅDE - FUNKSJONÆRBOLIGENE PÅ RÅNÅSFOSS

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN BEVARINGSOMRÅDE - FUNKSJONÆRBOLIGENE PÅ RÅNÅSFOSS REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN BEVARINGSOMRÅDE - FUNKSJONÆRBOLIGENE PÅ RÅNÅSFOSS Arkiv nr. PLAN NR. 174 Vedtatt dato 18.10.06 ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse.

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FARTANGEN ( AVGRENSET AV E. SUNDTSGT., H. BØTTGERSGT., FARELVA OG FALKUMELVA ). DAT. 14/3-85. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan for M A R S T R A N D. Det regulerte området er på plankartet i målestokk 1:1000 vist avgrenset med stiplet strek.

Bestemmelser til reguleringsplan for M A R S T R A N D. Det regulerte området er på plankartet i målestokk 1:1000 vist avgrenset med stiplet strek. Bestemmelser til reguleringsplan for M A R S T R A N D 1. REGULERINGSPLANEN 1.1 Planområdets utstrekning Det regulerte området er på plankartet i målestokk 1:1000 vist avgrenset med stiplet strek. 1.2

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C Kongsberg kommune Bestemmelsene er sist revidert 24.11.14 1. PLANTYPE OG PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen er en detaljplan

Detaljer

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 24.03.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 23.03.2017 PLANENS

Detaljer

S-4220 SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN Knytning(er) mot andre planer: V V

S-4220 SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN Knytning(er) mot andre planer: V V Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4220 Vedtaksdato: 15.03.2006 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN 10.05 21.06.2010

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2 SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18 Alternativ 2 Planen er datert 20.05.2009 sist revidert 07.10.2010 Bestemmelsene er datert 20.05.2009, sist revidert 21.01.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1)

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1) KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Bestemmelser og retningslinjer Generelt Disse bestemmelsene og retningslinjene gjelder for områdene med verneverdige kulturminner og miljøer (herunder også

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Områdeplan Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - Gimle

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Områdeplan Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - Gimle ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Områdeplan Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - Gimle Arkivsak: 2010/3408 Arkivkode: 09062012-9 Områdeplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 30.05.2013, PS 13/66

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

S Ullernåsen, reguleringsplan Byggeområde for bolig og friområde Bydel Ullern gnr.28 bnr.408 m.fl. Knytning(er) mot andre planer:

S Ullernåsen, reguleringsplan Byggeområde for bolig og friområde Bydel Ullern gnr.28 bnr.408 m.fl. Knytning(er) mot andre planer: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-3812 Vedtaksdato: 18.10.2000 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Ullernåsen, reguleringsplan Byggeområde for bolig og friområde Bydel Ullern gnr.28

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Områderegulering for Gamle Drøbak

Områderegulering for Gamle Drøbak Områderegulering for Gamle Drøbak Presentasjon av planleggere og byantikvar v/ Enhet for samfunnsutvikling - Frogn kommune -Jochen Cæsar, Mari Magnus og Liv Lund Nygaard 23. januar 2017 Innhold i presentasjonen:

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER Arkivsak Planident 20120003 Vedtatt Forslag ved X Førstegangs behandling (16.5.2013) X Offentlig ettersyn (11.6.2013) X Sluttbehandling (14.11.2013)

Detaljer

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er:

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Molde kommune Plan ID: 1502201110 Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET PLANBESTEMMELSER Plan dato: 18.01.2012 Dato sist rev.: 01.03.2017 Dato vedtak: 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart.

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart. BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR Plandato: Sist revidert: Godkjent: Planid: 1 PLANENS FORMÅL 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart. Planen erstatter helt/delvis reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Planbestemmelser 2040 - OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Arkivsak: 09/2613 Arkivkode: PLAN 2040 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Områdereguleringsplan for Bønsdalen Gnr/bnr 137/1, 138/5 m.fl.

EIDSVOLL KOMMUNE. Områdereguleringsplan for Bønsdalen Gnr/bnr 137/1, 138/5 m.fl. EIDSVOLL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for Områdereguleringsplan for Bønsdalen Gnr/bnr 137/1, 138/5 m.fl. -PlanID 023723500- Planen er datert: 06.09.2013 Bestemmelsene er datert: 05.02.2014, rev. 23.10.2014

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

ANTIKVARISK SPESIALOMRÅDE DRØBAK FROGN KOMMUNE

ANTIKVARISK SPESIALOMRÅDE DRØBAK FROGN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR ANTIKVARISK SPESIALOMRÅDE DRØBAK FROGN KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon Endret best.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato Sist revidert ArkivsakID: Plan nr. Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange,... 20.... ordfører OPPLYSNINGER DEFINISJONER PBL Plan- og bygningsloven.

Detaljer

Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund

Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund Arkivsak: 09/2125 Arkivkode: PLANR 5019 Sakstittel: PLAN 5019 - REGULERINGSPLAN FOR YTRE RØYKSUND (RAMSVIK)- GNR/BNR 120/123 Godkjent i Karmøy kommunestyre 13.06.13

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde Planident: 1557.20010001 Utarbeidet dato: 12.04.2016 Revidert dato: 19.08.2016 Vedtatt i kommunestyret: 25.10.2016 DETALJREGULERING Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde REGULERINGSBESTEMMELSER 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Forslag til Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland

Forslag til Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland Forslag til Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland Dato Fxx.xx.20xx nr. xxx Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Karmøy kommune, Rogaland Hjemmel

Detaljer

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign:

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign: Føresegner Plan: Privat detaljreguleringsplan Amfi, K-39 og K-40 Planid: 20120109 Arkiv nr.: 12/2108 Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014 Revisjon i prosess: 26.01.2015, 15,05.2015, 26.05.2015 Vedtak/stadfesting:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074201 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse SJEF

Detaljer

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune E 453100 E 453000 E 452900 E 452800 E 452700 E 452600 E 452500 E 452400 E 452300 E 452200 E 452100 N 6966500 N 6966500 N 6966400 N 6966400 N 6966300 N 6966300 N 6966200 N 6966200 N 6966100 N 6966100 N

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29.09.2011, sak. nr. 11/39 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde Planident: 1557.20010001 Utarbeidet dato: 12.04.2016 Revidert dato: 18.05.2016 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Vestby kommune Ramme gård - Reguleringsbestemmelser Egengodkjent av kommunestyret 10.9.2012.

Vestby kommune Ramme gård - Reguleringsbestemmelser Egengodkjent av kommunestyret 10.9.2012. Vestby kommune Ramme gård - Reguleringsbestemmelser Egengodkjent av kommunestyret 10.9.2012. 1 Fellesbestemmelser Rekkefølge Det skal ikke gis tillatelse til tiltak i N2 før gnr 39 bnr 29 er sammenføyd

Detaljer

BESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØYGARDSJORDET. Plandato: Godkjent: Planid:

BESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØYGARDSJORDET. Plandato: Godkjent: Planid: BESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØYGARDSJORDET Plandato: 07.09.2012 Bestemmelser dato: 19.09.2012 Sist revidert: 19.09.2012 Godkjent: Planid: 20120001 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM

Detaljer

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T V E R N A V F L A S K E B E K K 1 D A G E N S S I T U A S J O N - Flaskebekk trues med stadig oftere tilfeldige, ikke helhetlige bygge og reguleringssaker. V E R N E G R U P P A S M Å L S E T T I N G -

Detaljer

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m².

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m². REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR KORNVEIEN GNR 51 BNR 118, 261, 307, 317, 376, 378, 379, 431, 443, 454, 470, 475 OG 505 I FROGN KOMMUNE Plan nr. 051-0400 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG

Detaljer

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014)

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) Bestemmelser Områderegulering Birkeland sentrum Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart sist revidert 17.07.2014. 2 Arealformål og

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

MOLDE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR NORDSKOGVEGEN 2. Plan ID: 1 Generelt

MOLDE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR NORDSKOGVEGEN 2. Plan ID: 1 Generelt 1 Generelt 1.1 I henhold til plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 13/01/2014. 1.2

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer