ffi ffi ffi ffi KAMPENruTE}.I ffi: A/lsA Tlr KAfilPEN VEri"3{II?" + FAMILIEKROKEN + REHABTLITERING + GJØR-DET-SELV-SIDE og mye annet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffi ffi ffi ffi KAMPENruTE}.I ffi: A/lsA Tlr KAfilPEN VEri"3{II?" + FAMILIEKROKEN + REHABTLITERING + GJØR-DET-SELV-SIDE og mye annet"

Transkript

1 KAMPENruTE}.I A/lsA Tlr KAfilPEN VEri"3{II?" W$ ffi: ffi ffi ffi ffi WW AV INNHOLDET: VEL-INFORMASJON,/ARRANGEMENT + ISHUSET PÅ KAMPEN + FAMILIEKROKEN + REHABTLITERING + GJØR-DET-SELV-SIDE og mye nnet

2 IF KATilPEN VEL NYTT KAMPENTRTI\4}4EN ER STARTET Torsdg 6- oktober kl-l;-.1 5 strtet vi neci trimming i FROGGs regi. Det vr ikke sir mnge sor.' kom oå fdrste trening, nen clef tkerne vr s..'ært entusistiske- Flere runclers oppvnling i gymslen på skolen, ø\'cls('r cg til slutt L.IIspiJ I g jorde oss \irl:re cs-ii tr.re. ii e'rii kn være rned på trinimen? Alfe kn være ned, gmle, unge spreke 1;<, J-te. Vi legger opp sånr, t lle kn trirnmc etter sitt nir'å. Så her er det Lre å kste seg utpå og kcmme i forrn. i.rår foreg;'.r det? Iiver TORSDAG kl i gymslerr på Kmpen skole.ttøt opp på Kmpentrimmen du orrså FORENINGEN TIL NORSKE FORTIDSMINNESMERKERS BEVÅRING hr Kmpen Vel innledet et smrbeid med. Det er Brinken 3l som er det første huset vi smrbeider om for å hindre riving v. Vi vr på befring der s unmen med dem, og fnt huset i sterkt forfll. Dette vr i begynnelsen v september, og siden d hr huset blitt end dårligere. Presenningene hr b1åst v tket flere steder, slik t det regner inn. Dørene er brutt opp, og det er tydeligvis noen som holder til der. Oslo Iiommunes politikk med å l huset stå uten å reprere gjør t det i dg ser temmelig iiie ut. Krnpen VeI hr plner om en fel1es ryddeksjon og ny offensiv ovenfor myndighetene snrmen med fortidsminnesmerkersforeningen. Måtte det føre til t huset bevresl Kmpen Vel- hr meldt seg inn i foreningen for i tillegg til loklt smrbeid å holde oss orientert om bevrir^gsrbeid ellers i Indet. PLANER FRAM TIL JUL VEL-MøTE 26.OKTOBER PÅ DETI'E MøTE SKAL VI DISKUTERE REHABIL- ITERINGSPIÅNENE FOR FAI{ILIEKROKEN. HVA VIL DET KOSTE? FÅR BEBOERNE ANLEDNING TIL Å NOEN EGENINNSATS? I TILLEGG TIL DEITE EKSEUPLET PÅ REHABILITERING, SKAL VT FÅ IGANG DEBATTEN OM PLANENE FOR REHABILITERING ELLERS PÅ KAMPEN. VT SKA]. INVITERE DE SOM ARBEIDER MED DISSE SAKENE TIL MøTET, OG HÅPER PÅ STOR OPPSLUTING. VELMEDLEMMENE INNKAI.LES I{ED EGET RUNDSKRTV, trdisjonen Arrngement november. Se detljer. BARN åf56'så iår tenkt å fortsette med rebusløp i bydelen. skl gjennonføres i slutten på brnesiden for flere I DESEMBER julestri Litt visesng, et kåseri, knskje en film, noe å spise på og utloddning. Plnene er foreløpig noe 1Øse, men hyggelig håper vi det skl b1i. KAMPENPOST.EII. NR..4 Årets siste utgve v loklvis skf distribueres før IilIe julften. Det blir intervjuer med noen v bydelens "kjendiser" loklhistorie, Brinkenreportsje, lok1e nyheter, og nnet vi håper hr interesse. TIL SLUTT VIL VI OPPFORDRE DERE SOM LESER AVISA Å SKRIVE TIL OSS. VI VIL GJERNE HA MER KONTAKT. SKAL AVISA VIRKELIG BLI BYDEL- ENS EGEN, MÅ VI FÅ INN FLERE LESERINNLEGG, HøRE I\.18R FRA DERE SOM BOR I STRøKET. GOD LESING - VENNLIG HILSEN REDAKSJON. En ting i tillegg: om du bor på Kmpen og ikke er medlem v K rmpen Vel, du snrest bl-i det! Det er idg omtrent 500 medlemmer. Med deg blir vi 501! Kontkt redksjonen - v KAMPENPOSTE}I AVTSA Ttt KAtlPEht VE[r3,t979 SKRIV TIL OSS 3G SI DIN MENTNG OI4 AVISA. ADRESSE: ROBERT LORANGE BRINKEN l6c REDAKSJONEN HAR BESTÅTT' AV: ROBERT, JON,GRY FRøYDIS,SIGRUN'ANNE TIAI{}JE,STIG OG JOHN GUNNAR,KNUT,KIRSTEN Redksj onen vsluttet 5/LO-78 2

3 REFERAT d< {< REFERAT {< REFERAT < REFERAT REFERAT EGET VEL-KONTOR OG UTSTILL. INGSLOKALER se l sknel- Kilnsf p: Arhei dsnl ssen hr kjøpt Nnnestdgt.T. Huset skl moderni- ssre> vy l.'l urr i L-+r rrorkqf ori rt+c+'i ^vrrlur r ^d vy qur llzrlo T År l-ron,,++^- i^r åir r-^^ l l i nc- -..ycces oec crr rger og er til flten nytte for strøket. Kmpen Ve1 hr vært på et orienteringsmøte med dqlig lcder v selskncf- oo dcf qfr rrf som om vi kn leie kontorolss i huset. Dessuten skl det gi-s mulighet fcr lokfe kunstnere til å bruke utstilj-ingslokl-et. Vi ser f rrn tilvidere smrbeid om prosiektet. \/^f'r^j 5T 6qI- 7' AILE GULVENE ER VARMEISOLERTE: Både i mi og september hr Kmpen Vel og boligokkupntene i Brinken 49, 49b, 53 og 53b smrbeidet om å forbedre boligene. Ved siden v å isofere qulv hr vi mlt rr+6 i hh6 16nrrorf f r i ndrr ^d ^L ^d " r..-_er, stt inn ovner, reprert oq pusset murveggene o.l v nesten 5OO velmedleruner fikk : rl.^ i i^{ e ^r^ i { +,lnnå mfn f cnk hrr Yr!r Vi kunne h gjort hvis vi hdde vært flerel I pu- Tsenc lrclde vi fe-lies bespisning og diskusjo-.)er. \ri r Vef-styret hr furt på hvorfor tict ikke er større oppslutning om dugndene. Er det stor uenighet om å å bevre Ijrinken? Bør vi rbeide på en nnen måte? Tidlig på nyåret 1979 skl Boligutvlget behndfe Brj-nkensken. De komrner gnske si sikkert ti1 å gå inn for å rive noe! Hv o idr vi f cr å h i.ndre det? SKRIV INN TIL AVISA OG SI DIN I,IENING: j:,,::,i: i "i'r,,,' t,, ' : :.,. ",,,,,.. ii,,,,.:::: '_,,,::t.iiiii i.,, "i'...,.111,;r11lrr+111f,::,ii;;;lli;:;ii;it....:..: : ll,...,, r,, lj: i tltl' j;, :ir.l:lii:,,,+,,,.,,,,.::,.iii,:...,,,,,:,..t, ffi+ 1' #iiiiiit itil.tliiu I VÅR LAGET I'AMPEIi VEL LEKEPLASS Bk de nylig oppussede husene i Normnnsgt. 37 eier Oslo kommune en tomt som hr ligget brkk i ffere år.på denne tomt vr det vi i I976 qtonnff hwoocnl åncne som TlnodorruTlens Selvbyggelg skulle stå for, Nå er det for nnen gng kommet forslg om å bygge blokkr hr dnn d^hd6n i qtrn c roi lclcl:net for innvndrer-boliger). Kmpen Vef hr hele tiden, unsett hvemsom bygger, ment t denne tomt ikke bør bebygdfq- mcn henvffes ti I fcl lcs fornål: det er dprfor rri I oct I ekeol ss her 20-2lrni.Det Ingsiktige måiet er t tomt skf brukes fi I.l:dhi6h Ffl-år mrrnd i nhotonoc hṟ egnrnger er det behov for c. I00 plsser i hrrdelen- oo nofn v disse kunne det vært f int å gi plss tl l- her. KAMPEIJ VEL - }JÅ SOM STATISTER I TV 'lidl io i lrrr'sf f ikl' (:-rnn'r vol nf l r r\l4f nnt'cnclcl- Y se f r NRK om r,i vil le r,'ære rrec'l i f jernsy'nsteteret. De trengtc oss sc.nr sttister Lil siste defen r' "Crensclncl" v Sigurcl Lvensmo. llndlinqen utspillel seu før', rrncler oo I i\e ottr '-r'or,lnnsl'ri,r- slr-rllscenene hvor cle trengte vår h;e1p, ble innspilt nederst i llrinken. Bå<le gt oc-1,,^r^^r vc-.llc(llcllul.s! 1\r ur3 ^ -rni nl.rf - L t..n,r nn ^ : rp..lllnc Bifdet viser nocn v cleltkerne og c1e:t cr tyclel j q t dette vr!ø)' Det bf e en velkonrlcn inrrtcllt. ti 1 linrot n Ve1, hefe 50OOkr rett i kss. JUBILEUMSAFTEII PÅ ØSTK}}]TENS FOLKETS HUS ^nc.l^d )f\ ccn+mrr^r hrlde KårDer vol Sdt.uilen med Våfereng Vef, Gmblebyen VeI og 1O årsjubilnten Norsk Forfttersentrun en større ku'[turf ten. Oddvr Løkse, Lillen Jkobsen, ttilce Rl'gh, llnne Sfetten, F'inn Alsos og l,tilly Storn, l-le fr Kmpen, sti1te ut noen v kunstrbeidene sine. Pr de ndre bydelene rrr det ndre som stilte ut. Med dette som dekorsion i store sl på Østknten Folkets Hus, bl-e det omfttende progrmmet vholdt. Svend Lsse Efskind og Mrgrete T^Lrh-^n I ^-+^ fvr hø1kono ci n q\/rro uurrqrrscrr rl:rls!!!prrerrl rrrre, r!l!te Thd- trry std sng viser fr Chile og Østknten i Oslo, mens Kmpen Ve1 sto for kffe og kke-slg. De c. 60 frmmøtte hdde en fin kveld, og med utlodning v nærmere 50 rykende ferske romner til s1utt, kunne de flesf rronde h'iom mod mrr hr 'l oqoc+nf f 3

4 KAMPEN VELS ELDRETURER Som kjent pii Kmpen, rrngerer velet 2 turc'r i året for våre eldre. Det er stor rift om disse turene. Ettersom hver tr,r koster borti 4000 kr og dellgelsc er grtis, hr vi dessrrerre mirttet bcgrense ntllet til i f ørste rekke å g jelcie velnrccllemnrer. Derf or oppf orclrer vi cle re som vi f være mecl på neste tur I ocl sonr ikke cr mecl lenrmer, ti I å melde clere inn. Llct \'11 stvrke dkonomic.n vrir. StØtten fr By'rlu. lsr,rtr'.r:,j..t t,le iår rednsert ti kr, jniol 1000 kr ifjor. l)et synes vi i styrct: L-r cn cli lrtvillj1ng, etterson vi synes rlissc turcne er vil:tige å gjennonrf6re. vånrun IVIED KAI"IPEN VEL i5 v Kmpens cf ilrc. r'r pi t lr i vires. \.'i besøkte Norderhov kir!:e o.j I! j',.nrlcfr-ontnlrseet på Ringerrrke. Iler ]rlc nrr.r(-rc ninncr f r krigen trukket frem, gnlo l.mpen-\'ctcrn rr f ylte Llt med historicr f r- i:r-igcr.r. )lyrlel ig \'ær vr clet, så r'i!lunnc spscr-c rrrn<1t i sol, og titte pi clcn gnle prestoc_rir11en. Her hclc'le.\nn Ctrlb jørr.rs(l.rttcr ler,<1, og iclg hdric ):ruscct si:rc lut:rlr.r'i )'yctttingcn. Bevertning '.'r Cct c.cså. stl'rset pir h jemturen t'ecl cn vcil:ro nccl "'i not.tyrif jorcie n. Iler rrnket clet rlrr-rclstl'l:ke--r og kffe-.. I stor snennino lrle rlet trr'l:ninc i lotteri.ct. f Iotte gevinstcr l,lc clclt Ut, cg ne' sr-en IC00 kr r velllss. IJTAqTFTTTTID.f]V/J I I LJr\ rt]t I I! T. r T;'AFTfPTT'qrn^ :\uui.\rrrv Illl--,, N l'c busser mecl 70 v Knpens clclre grde rlr<' 5.oktober til -:.lnlebyen i l'reclrikstcl. "'J'enk om de kunne pusse opp r'å re hus så nyclei j-g som j Cnilebyen'J J, (let vr: stor interesse for å høre on den gm.le bebyggels- enfr 1700 tlle-- og kirk som ble innviet I 1119.!1en kldt vr c1et, og fitt sfitne i Lcin l-' rnoc- f)fqro -or rrnoncrcr.cle t flertflet bl,e ned rundt på lng sosertur i byen. Rene Bingo-ster:ningen ble det:å Tmburen kf e, der rri- hdcle stort lotteri no en krrnre vi nne håde kf rn - hdl:fr oq overrskelsespkke med t'ske,rid1er. ll50 kr I-nn rlcf s frrrrt i nn no vy vvv def cr rnl orris.r l o f of eicf e- turene. Dessllten bie det servert deilige runclstykker og kffe. Allsng i bussen og 1)r'n.^rof nå f nnn T'kk ror lrwooo I i o tur. LESERINNtEGG t-jlllic\1.-l --,ttr Dgerr oddr?nt i.,:i; ::,, I o l l:cri' hinrne l. Vi.nir-.te : uten j'ol' ll;:r,r.:- si:rle, o5 humol'et vr '.:'orr Lr'::.1e. Tu:' gi-:. --ii Ringrrike tlvcr vi besi Irlordrl'lLov kirke og: dcn gnle D].e siegår r :: scii. bl',r.'- :r.net t jente son :,.t.r.:j, fl. -lei en lett og gc': serv. r'j rg. i.ile syi.t.s de hcce ht" en:tr'ålellce cg. T,:f; fc,r turen. T---i... r_^-- IlrE)l f \. - sf 6. 'Er- l: : : :.: c- J s:: rjv.' loler-.:e; '-' "l \- BL-, 1,,';eirLuS ri, i iit,ilke r. _l i, står..t g;rre1t utliue.det vli si nståt'" er ken:r!:j: lit.t st:r'kr- slrgt. Skurr':t. ':- hillvvei s brent nei. o:'r :"..::n.t rr ut t j L : kur.ne f:lle rrår,..it :-.'l:t.1.år' i.-'1-t-- iki:r- ir:r'.,,r;eic,krn det birre 3.:]'les 3r- husene p Kriper flr rrn:ntst- -"k vil;e t.il 1 bll s,;iel'c.l,.en rkurr. C :t 'rli:ei ijen::r it<k-e ::kurut til lorsr:rbni,els!.!v st.reket. De'; vlrrel- tv,,.r.t i;:ot til å ti,:legge.inntr,1'kkr'u v en eller.,. enel,tåen- Ce koselig b5rje].liltn i!:i-:e ncer..-i :r:u:'et :-.i ct? l:r. e:.irre..r li'- :u:- :(,:. :r-ll.!i!. K:rnper,boel'. r.gt:':- \ { 4 il',=i

5 R,EINHAR,D tar,sen; VI ER JO TEt FOR Å HJETPE HVERANDRE Kjenner du ikke hn Reinhrd, sier du? D må du være gnske ny her på xmpen. Hn er å se I gtene her oppe hver eneste dg. Du ser hm gjerne med en eske mtvrer under rmene, eller en pose el1er to j- hendene. Alltld på vei, lltid ute i et eller nnet ærend. For seg sjøl? Å, nel. D måtte hn h vært litt v en storeter. Reinhrd er som regel ute i oppdrg for ndre. For folk som hr vondt for å gå sjpf, eller hr vnskelig for å komme seg ut, er Reinhrd en kjær og hjelper. Andre hjelper hn bre for godt vennskps skyid. Vi tok oss en tur innom Reinhrd en dg 2tor å siå v en prt. Vi lurte på hv det /r som drev et menneske ut i tjeneste for ndre slik hver eneste dg. Svret vr gnske enkelt: "Vi skl jo hjelpe hverndre." Mer vr det ikke å si om den sken. Men det holder jo i mssevis. Det er bre så rrt t så få hr forstått det. LIKER MØTER Reinhrd fortefler ellers t hn er mve med på på Krnpen. Hn er trofst i Kristi menighet to kvelder i uk. Her blir det endel sng og musikk, og det er hn svært gld i, særj-ig trekkspill. Andre hr fortlt t opprydding etterpå sjelden skjer uten Reinhrd. Hn møter også l-ike trofst i Velret. Den dgen vi kom på besøk hdde Reinhrd vært på busstur til Fredrikstd med Velret. Allsng i bussen vr mj-dt i bllnken, - og dessuten gevinst i lotteri-et, en pose twist. Vi grtulerer: ::,',:''r^., ffi, 7 WryYrffi"w EKTE KAMPIANER Reinhrd Lrsen er en ekte Kmpiner, og hn hr bodd på Xmpen hele sitt liv. Hn er blitt en kjent og kjær skikkelse her oppe. Det t folk omsorg og nsvr for hverndre, er noe mn føl-er sterkt her på KmDen. I denne forbindelse tror jeg nåinhrå er en slgs hjørnestein. Hjelpsomhet og med. menneskefighet er nemlig smittsomt. Det eneste som dernper smittefren, tror jeg er å t håndsrekningen som en selvfølge. 8øgt. t0 T[ GARN. TRIKOTASJ PARFYME KOLONIAL AUD GRøNSTAD, Sonsst. 7 :iilii KAMPEN VASKERI Apent:9 NORMANNSGATA 43 TIf. r 9-t30s VI VASKER OG SKYLLER. STRYKER OG RULLER DERES TøY I Att \oronrrvar f (it N ^\vt)i I i\c ELG MIDT I KAMPEBAKKEN RADIO_TV_STEREO TIL RIMLIGE PRISER ODD W: ELG Nnnestdgt. 4 OSLO 6 tlf [ntl,ux fnpfgt GARDINER MARKISER GARDINBRETT UTSTYRSVARER RU LLGARI)INER I.'OLDEDORER PERSIENNER GULVTEPPER Måltgning giå etter kl. 17. Forslg til frgevlg og pppheng. Mo n tering Egen systue BOGATA 24. OSLO 6 Tlf:670963

6 FAM I t I E K RO K E N $EHåPå''.IH'.}Iffå PLANENE Arkifekf Folf TFriFqen hr nå loet et SkiSseforslg ti1 plnløsning med kostndsovers1g. D kommunen ønsker flere fmilielei ligheter i det sentrle O 1o, vif nr, 1, 3 og 5 b1i omgjort ti] fire-roms leiligheter på c. 86 m' - en leil"ighet i hver etsje. Det hr vært hcldt to hvor b1.. forsl o ti I fordel i n :r' I i I i nh+or flg frer,lgt. Så snrt kommunens kjøp v nr. I n lh hlir rrirlolinninr+ rtj\erryyjv! u, rril >ll mn --+^ kontrkter få tildelt Ieiligheter etter utbedringen. Leieboere med ndre leieforhold kn søke Sneringssjefen om tildeling v leilighet, men det er ikke vgjort om de får bl-i- boende. Plnleggingen vil- fortsette utover høsten. Husene skl gås nøye igjennom srtrnen med beboerne, Anbudsmteril-et vil være ferdig på nrrårcf slik :f rrfhodrinc:rl-roidono Itrn /\gri l-'ovrrv vly vnne ti I h.tsten - Def er nl nen f rehbilitering skl- være fullført til neste høst. Plnene for rehbj-litering v Fmiliekroken virker nøkterne. Utbedring v tk og trpperr+rrnåi ih^ ^^ ih-+-lld -ry-ssrng og rnsrl.rslon v nye våtrom utgjør de største utgiftspostv^c+h/]6h6 -r hereoref fi I noc Under 2OO0 kr,/m' leierel. En fire-rorns Ieilighet vil, totl-t koste c kr, Egeninnsts er ikke medregnet i denne prisen. I kostndsoverslget er det ntydet en mu- J-ig egeninnsts som vi1 bety en besprelse på 102 v totlsummen. Vi tror det er mul1g å øke egenj-nnstsen betydelig. Hvis beboerne deftr i rivingsrbeidene lnnvendig, tr det meste v opp- ^,.--i--^- PusDrr19srr r i rerrr9rre r^i ri^holn etrr åot+rr mr i snekker- og m]errbel-cene utvendig oq tr seg v gårdsplssene, kn det oppnås en besprelse på minst 30%. Hver enkel-t bør h njedning til å velge grden v egeninnsts. Beboerne vil b1i codtoiorf e!v! for vyvu edcf rbeid etter nbgdets prlser. Boutqiftene i Ce rehbiliterte husene vilfordele seg slik: Nedbetfing v utbedrrngslån 6C? Irri f tsrrtoi f f er - l,nmn.rpn!,^^ t h. 30:. Le ie v tomt f 0 innskuddet e., kommer i tillegg tif huslei. lor pensjonerte finnes clet støtteorcninger. Huslei skl- ikke overstige 380 kr/mnd (13: v grunnpensjonen) Det Iinnes også ndre støtteordninqer, i.l-.. fcr enslige og fmifier hed inntekt uncer kr. Vi vjl redegjøre for støtleorcninger mer utfl,llende i neste nr. v Kmpenposten. HVA i,':.:::i i.i,:l? o SIER BEBOERNE 2 trmiliekrok-beboere: IngebjØrg og Leif Østhgen (venstre) og Kjellug og Arne Ilebkke (høyre). Kmpenposten hr snkket mecl noen v beboerne i Fmil-iekroken. llvordn ser plnene ut fr deres side? Ilr de for.nøyd med det som hittif er gjort? - ol:nli^^ l,nnnr i J v i\vtlul'u ^nn Men rri qrrnpq di nlr coi n1- c;.,r ;: io I l:r,- - -J9 09 Arne Ifebkke. De hr tre brn, så for Cem er sfirrenslåing v leilighcter en stor fordel. Men smtidig mener cre Cet j-kke ville h vært riktig å kste ut noen dersom clet hdde vært nødvcndig for å Ige slørrc Ieiligheter. - Synes dere det bj-ir dyrl? - Smmenliknet rned hv det eflers koster å bo j- Cs-Lo-områcleL blir det knsk je i\ke dyrr. Men vi kn ikke forstå t det kn koste så nrye - i lle fl-l må 'ler det bli store forskjel- fr lciliohet til reiiiryhef. sicr Arne fl-ebkke, som LydeJigvis hr lgl ned nye rbeid i leiligheten. - Her hos oss tret-gs io i orunnen l-re nvc vindrror- nv,,j clictqlgd- " ning, pluss bd selvfølgel jg. IIvis clet hclde vært opp til meg, så ville jeg forbedr J-eiligheLen litt etler Iitt, og gjorl myc v rbeidet siø1, - Men hv med dem som ikke kn elfer ikke vil så mye sjøl; det bor jo f.eks, r"srry m^nnc! omle i oården deres? - T ^^ i^r^r r.ilre vu, vy clet L lj\ufyl rjkf ioe \/æii- vo ct ffexsibeft system slik t rehbilitering kunne filosseq hehovet til den enkelte. Eksempel på leilighetspln fsr og etter rehbilitering. Norderhovsgt. lb. "r! I -1ni-'

7 r.t Nå vil kommunen 9JØre lt på en qng. Vi veit ikke om de vil t hensyn til særlige ønsker f.eks.. når det gjelder romfordeling. Arkitektene hr sgt t de skl komme og snkke med oss, men hr vi ikke hørt noe. tket }ekker fremdeles Krnpenposten intervju i forrige nunmer (pril) Gerd og Kje1l Ellertsen- som fortlte t tket lekker og t Ieiligheten deres blir Øde]gt, - Er tket tett nå, Ilebkke? - Nej-d, ingen ting er bfitt gjort. Sneringssjefen hr Iovt t det skl bli reprert før vinteren. Men det reqner jo nå også, Jeg kn ikke forstå t d.et l<n t så',nn tid å få gjort den jobben, det kn jo Sløres midlertidig. Så tket lekker fortstt dcf- ueu, oo vy Fi lerfsen >Ndr -r--r lry tr.,!!^ LLs. ^^ ^fker ik- hv med dem med midlertidig kontrkt? Kor.munen hr hittil vært fir, svnes hn. Så urimef ig clyrt blir det heller il:ke, Men som lfebkke kunne hn tenke ses å spr:e penger ved å gjøre mye sjøi, i. lle fll Lo mr nc F 1 i li kko mcd nå reh:bi 'l i f cri no -, vy vrr!,hva STAGS R.EHABITITER.ING TR.ENGER. VI Kmpen VeL skl rrneere et åpent møte den 26.f0. D skl vi diskutere rehbi'- Iiferino hådc å\/ FåniIiekroken oo -'Sten s år/ v K^mn^n j\er(,yvrr Omfrenf 70n Iei I ioheftrr ef mgd- ne for moderniserinq. llvordn skl så det- + clzi" snrmenslåing.v -l-eiligheter For Kmpen er det snkk om t rundt 200 Ici I iohcfer rzi l oå fnf 6nskor vi det? er det nødvendig? Vi mener t end6l- J-eiligheter må utvides, men uten t bebc:re presses ut. D må smmensfåing skje grdvis, etter hvert som noe b1j r ledig. En kn også t i bruk l-oft og lger LiI leiligheter. Ofte kn bkgårdsbygninger l;.,'qoes om til brukbre leiligheter (jfr. Normnnsgt, 36). Vi tror det er mulig å oppnå mye uten t Fnlk nå flrrttc- od,,+6^ hllzl,l'r'nih^ i StOr stil. Noe bygging må vi regne rned, men vi d^.if år iul,o f rr skl qk ic nå ånnc tomter son trenos Fi I fel lcsformil el ler ved å rive hus. det- rnå ikke bl-i for C1'rt Det dyreste kostndsoverslget sneringssjefen hr fget på Kmpen gjelder Brinken 65. -Rehbilitering her nslås tii c'2000 v- /^z. T F^mi I i ekrnken vri erer orisen fr ^!/rtr c. 12OO til 1700 kr/m' ( 1976-priser) ' vl synes lt dette er dyrt, selv om-prisenerpå nye boliger i dg ligger rundt 3500 kr,zm-. uåt er fl-ere måter å redusere prisene på. Eksempel på leilighetspln føt og etter rehbi litering. llorderhovsgt. 3. l:'-mrqlflr+fi+it<r# [ '-1.i-1r:t: t-l l- J m:linn..-'r.. f:nolcr' ^d -y -r'--', ln9. I Nordertrovsgt lb bor flere som Ieier mdhlorl. hrre hr midlertidio kontrkt. Korrununen hr ikke bestemt seg for om di-sse skl få b1i boende eller i-kke. Ln i denne grupp er Kurt Rcichelt. IIn hr dette å si: - Så snt det er ledige leiligheter når lfe med fst kontrkt er Cel:ket, så må de ned korttidskontrkt komme i betl-ktning - Vil du selv gjerne bli boende? - J, og jeg hr søkt sneringssjefen om Fol-k med midlertidig kontrkt "bor lik e mye" som folk med fst kontrkt. Vi syn derfor det er gll t de skl behndles fore skje11i9. Lltgngspunktet må være t l-l trenger et sted å bo, og t ingen nå fty tlver ombygging må..rurderes for seg. 7 Kn bel-,norno cidr nno don i nnqåiq? Prrddp:rhi dr YJPIU,rrvu vlrvur t mling v vegger og tk, endel snekring og muring kn mnge få ti1. Mterilutgiftene utgjør knpt 30% v totl-kostndene, så det c! r(rju.3 (r opuru cn:r rrod vrv c9clrllrll>ls. ^-^-r--^-!^ n6+ r J\ clrr ldol VJPf,YLAf9 i^ ^^-3 U9JA gl f -l i +i ek qnrrq- PUfTLIJI. JYP!J måf hvem som skl betle: Ofte dreier rehbilitering seg om forsømt vedlikehold. Det Iigger også politikk bk Husbnkrent; ved å senke den vil det bli billjlere for beboerne. lcrryle T.hdrc fi lhkehefår LorrrrY- i^^^ i Ltu I vy ^^ ^---e - Lpr! lån.:: r L- ----^ ^rs^r. -.,.'... =', =^t. hvor fint skl det gjøres? l-5. februr vedtok Kmpen Vel retningslinjer fnr rehhiliicrino- de omfåtffl l-r'l.,: Vnn- Ll^c+f ol ir :dn:nc l- i I.ll-fo fnrcrr:rl ic vrmeisofering, skikkelige oppvrmingsmulighefor nc mtt l i chpf fnr f i dqmocq i 9 J\ k J ikl.en- Y/J\r\v t l hehoernes egne Ønsker må frml : I ].nsrrrsloner. -^!^l ^-l^-^- usse prr-nsrppene mener v1 f ortstl er kt-uef fe. cle blir: nepr:e f or dyre å gjennomfpre <-le flesle steclår. Xorffnunen legger opp tli et snrbelcl med beboerne i rehbilir,cringssker, men det kn f ett bf i ensidig infor:ms jon. Kon'ununen dj-kterer, beboerne nikkeri Slikt "snrrbeid" er vi i mot. Det bør krerres t beboerne selv får bestemme, i lle fll må de være direkte med i plnlegging v hr,, som sk-i g jørcs i leil iqhclene deres, l,\'ordn det skl ioregå oq i lrvilkel tempo. irel f rpros hlismdf er f or.3 drø'f p nl:nnne f9y lg pnl<cltc hls-.lof 'renoq kvrtlsmøfor for,', '-r^-1^^^^ J^!-'r^q Pf, rr!sq9s rrleonr.å,lnro orr r11,1 trengs bydelsm/ter for å besternme hefheten nå r<mnen- ArheidcL må drives v vrofc l.nl:oerrepresentjntcl., oq (ict må sk je ctter fste rutiner. borettsl.g eller stndrd. leiekontrkt? Begge disse feief orholclene er.rktuel Ie. dirlrrl rn,lrn lyus l,rr,llr h:r ctrdkqfnrnninono \r!.r-'.y\ ^"'f ih^ '.! 9.rLL tril for stndrcl leiekontr:kter, \/i i redksjonpn ^r rrsik-e- nq r^rer del I ronoq on r]gbf L om oecte. I 7

8 ''ISHUSET(( KAMPEN FOLKE,BAD IIJIJGANGEIJ TIL KAI'{PEN FOLKEBAD SETT FRA ELVERUMSGATA f sommerhlvåret kunne mrr på Kmpen fdr i tid se flokker v brn,og enkelte voksne, som vndrel ned linnestdlrkken til ende - holdcplssen for' trikkerute f c.tg L2.EnkeIte sprecte seg rundt i Kmpens egne gter, men et eiendonrrelig fellestreilk ved dem lle vr et forfrossent utseende, sel v på grlske ' vrrne C ger. Den LlLprerrde tnngrcen og de biå Ieppene qkrrlrltee i dc fleste tllf'elle ikke blodmngel,men et besok på Kmpens IoLket;d,eLLer "fshuset"sorn bcet het blnt folk f1est. Det vr en v bydelens fordu,trs stoltheter, og vr det f orste og -'neste friluf 1 sbd i Chrlstini. BADET ÅPNEI I I92I D Osl-o Komnur e hdde åpn-'t s jobd på Hovedby i l!1{,begynce plnleggingen v et friluftsbd også inrie i selve byen.det vr snkk om svori.-rnebd både på BisIet,ENterstd og Bjblsen,men det vl på Km.perr clet fbrst, begynte å skje nc,e.i f9f7 kibpte korrr-unen en tomt bk Kmpe'rL skole,og byggerbeidet b egynte. I 192f slod Krnperr Folkcbd feldig,og Ccn I!. juni,ved skoleferie:rls begynneise,ble bdet offisielt åpnet.det vr en stor beglven - het oo folk frz: hlve Christini vr m6tt frm. Selve frorrterr vr' en stor "folkets hus 1i knend?' e bygn i r..g. De nrrc Iå met i r.ng, nge n mol- Elverumsg+.ir, så når mr, g.ir.<,r.c'- it-t.gngen hrldo mån Kmnen skole på venstre hånd. Bdet Cekket irele det lelet som nå er'prkerirrgsplsser,og sportsplessen. Bk hcvec - hvgni rrpen vr tr-e sidcr Cef;ket, v 3t lett plnkegjerde.dette utgjorde tilsrulerl et firkntet rom,og derr inne,med en flislgt srripe r'nåf rufr\] vrvq no q 2 Ir.vf m hnerl vvt Lå selve bsserlget.dette vr ZJn x 12,!m,med skrånende bunn.dybden vr frc 1 rn. til. c. 3,5 n. I den dypeste enden vr det stupebrett rned forskiellig hoydc hvor de dristigste kunne kste seg uti. R

9 ENKLE FORHOLD Selve bssenget er utført i rmert betong. Det gv en noe grov bunn for de bdende, men fungerte likevdl utmerket. Når en kom opp v bssenget, vr det dusjer lngs knten. En msse kngger lngs veggene i den store hllen tjente som grderober. Til tross for mnge mennesker i løpet v dgen, vr det visstnok lite tyveri. Men så vr det jo også lite å hente. Bdet vr i sommerhlvåret åpent fr 9 morgen til 9 kveld, unsett værforhold. En gng i uk stengte bdet tidlig. D ble vnnet tppet og bdet rengjort. Det vr d stor sts for strøkets guttunger å få være med bdemester NordstrØm å sbrubbe og vske. Det vr forresten en slik sonunerkveld t en v bdets få trgiske ulykker skjedde. En overstdig forfrisket mnn hdde under komnet seg inn og kltret opp på det høyeste stupebrettet. Hn ropte friskt "unn vei" og stupte uti. Vnnstnden vr d bre c. 20cm og stupet b1e dessverre hns siste. GJENNOMSNITTSTEI,IPERATUR I4O C : Mer' det vr :elve bdev,nnet son gr,v Kmpen bd tilnvr'et rrlshusetr'.det vr uten filtreri nr" ns nnnvrmi nr".vnnet, rislet friskt ff Mri rl;" nn pie'nr)q Krne- """'v '' l'.rl ^s vi dere ned + i l Os'nfir,rdorr v\'4l.vj Gle' rors'''l.sr.ernertufen bie nålt LjI 14 grccr',med -r- mksimum på 17 og bånntenpertur prl lo -ll grerd er,l Det vr merring.rn 1 sol skuli. vrn opp vnnetrmen Cen ble delvis skjern-cl v de floye plnkegjerdene rundt bssenget. Bdet ble stor"t sett br'ukt v ungcr' og rbeidsledig ungdl,nr fr ostknten. Det vr skjelden helt fullt,merr Ldri helt tomt. De som br'c s<ull e vrske sce;.gi(k heller på helårsbiel, i kjelleren på Kmpen skole.der f j,kk merl såp e, hånclile og C us j f or en 2J ore. GRATIS ADGANG... f fer'ie,n hdde Kmperi bd skrp konkurrnse v Hovedåiv hnd,hvor vnnet vr vrmere. De l'rråmto rrqlrh'l icno krrnnrr nr ondo Åttøøn frkte opptil L2000 mennesker ut dit. Kmpen Bd hcloe i åpningsåret, c!1000 bdende.men besoket snk litt etterhvert.?'ishusetilvr lj kevel en populær og kjær instirrsinrr hlpnt. onlk nå 6stknten.ltet e1' viktig å nevne t i lle de år bdet ble d?frr+ fnk knrmrrnn ldr"i innonoqn, f 3nge1'. Bdet vr helt grti.s.det vr' forresten også bådc båtturen og dgngen tii Hovedoy Bd,l 35 Ån FøR NESTE BAD BLE Åpunt T{ornon F.nr ru hoå hle drevet frm t j I krips_.!r r 5u utbruddet i 1!{O,rnen det vr stengt under hele okkupsjcnen. Etter krigen ble bdet, ru-r'r +1d.i gjetrpne!roo oi-å-n^+ ^o Åøl rrn rnk _-,_e flr grunner til dette.en omfttende modernisering vr nodvendig, ( oppvrnring, filtrerj.ng v vnn), og kofiinunens okonomi vr tynnslitt etter fen års kris'-det sni I t,e nok osså j nn t felleshrd i nø 'l noq qtnondno i fr'nnden,. h'l,^e mer vånlip vurrtb.r tr'nlk knm qco rrf qrr hrrcn,!!v!urrulrrnd5j9- lrnmm"-:t.^-:^ nene ble bedre,og sykler vr i ferd med å bli lle mnns ele. Frognerbdet visf,e siden t friluftsbd i-nnen byens gfenser vr svært populært,bre mn greide å holde en jevn bdetempertur. Likevel skulle det t 35 nye år fdr ostknten fikk et nyttsverfimebd,denne gngen på Toyen. Tårrcnhdot. er nnk ikkø orl iq no r nå grunn v klubbtrening er det heller ikke lltid åpent for publikum. Oslo Kommune hr knskje noe å Iære v å stnse litt og se seg tilbke? REVET ETTER KRIGEN - -^.4. f lo,1 h hl - L L)AY h.lntc qltichnp cndeliø srroiinrt Formnnskpet vgjorde t det ikke skufle gjenåpnesrog kort etter b1e det revet.klpen Folkebd led ltså snmre skjebne son Kmpen Sportshll, ( omtlt i forrige nr.v K.P. ),men nådde nok i sin tid ikke helt den smrne be - rdmmelse. Likevel vr folk gld i bdet sitt og svnet vr merkbrt.?tfshusetnblir derfor end omtlt med vrme v eldre Kmpenfolk. F'RA APNINGE}] I I92I

10 FORANDRINGER PÅ GODT OG YONDT blitt mlt i sortrmer Brinken I6 h:r få nrr Hv kostet å6++6 h^h +r^? :::!"r: tønmes nå for Ieieboere.Vil e11er rehbilitere?,, "# J'%. i+#i ^hf vvrr = i euf rr!! vy TrrÅol i n l : ;, -"f ' ii"i] +:r d - i.sj'rj;. ::i:::r: i:+.. n nå r+ rohrl-'i I i t -, --rrng er rgng. ffi s i ruru.. i;,,. t, "t't ' (rmh6nd+ T? h:r vinduer. #i $f l';6ir"'r 'd. W'' # -- -å ffi 1i : ::i :'i:lii J. rvy skiftet ei-er som nå skifter ffi'"t'":1,,, Det bfåser fremdeles frisk bris gjennom Nordcrl^orrsot -2? f nrdi årdoi cr Ricrke ikke rri'l nnele owl\/codpnc-når skl ;r^n interesf nr :nn{- onn ri rrinc n nrrhrrcci nc? r3 &^1:i ffi E i" hr f Betn I nngn r inne 1 i '.:lzfn ry! eq/\! v rmen?,',.tttiill':: ffi i;r ii, ' :.'.':t,::, #-,Wiit: Erinken 55. \.7edtk om rehb. :rksis er visst li'.:iil.,. ;i::-::'_.i i'.,;irr;iii::riiiirririåiiii.9.1tiii,i.,iil#i.:l;riiiiiin:j,.liirii.riiints. å++ nt/ff oicrde occ, men oo tåk o1/ei. hvorfor ikke den opp-- ''#,'' w lilrl m., 1.øl, i:l d,.f,.?j hr ir k ii å $ er en tingrgjennomf6ring noe nnet... 1i{ lil);];r:ro ed+n't'#f:ti'fi+''-"'l'"'#{t4$'%' ffiffiffiffi; pcinoklubb'en tii ble nylig stengt Stenberg i Vill de1 CmPo ved en politirzzi

11 G]ØKDEI 5FN INNSETTING AV DOBBELTVINDUER Et betydelig vrmetp fr huset skjer gjennom vinduene. Glsset i seg selv hr høy vrmeledningsevne. Derfor er det viktig t det dnnes et lg med stillestående, isolerende luft mellom to eller flere ruter. EN LAGER INNERVINDUER MED TRERAMMER: Er en fingernem og hr det nødvendige -rtstyr, kn en lge rmmene til innervinduene selv.rmtre får en kjøpt hos trevrehndleren, glsset bestilles ferdig kppet hos glssmesteren.i gmle hus skjer det ofte t vinduskrmene biir skjeve Med en vinkel kontrollerer mn dette. vviker hjørnene fr 90" vinkelen.må en overføre den skjeve vinkelentil de nye rmmene en lger. Dette gjøres med en stillbr vinkel- en smygvinkel. Er det bre snkk om mindre skjevheter, rettes dette bre opp på innlistingen v innsettkrmen som innervinduene ligger i. INNERVINDUER I PLAST Dette er en nødløsning, men plsten vil vhjelpe den verste trekken og lge et y'solerende luftlg på smme måten som l,nnervinduer i glss. Hos frgehndlere og jernvrehndlere får mn kjøpt bygningsplst for en billig penge. Enkelt vindu forsynt med innervindu i plstfolie.f Festet til krmen med lekter. En klr nødløsning. Dobbeltvindu stt direkte inn i krmen. God løsning, men lite ktuell pg. tilpssingsproblemene. Forseglede ruter (isolerthermoglss) stt direkte inn i krmen. Kn ikke åpnes. Isettskrm som Vnlig vrevindu. Den beste metoden for innseting v dobbeltvindu i gmle vinduer. INNSETTING AV THERMOPAN ELLER ISOLERGLASS I GAMLE VINDUER Det er fullt mulig å sette inn slike doble glss i gmle vinduer. Men det nytter ikke å beholde rmmene:glsset må monteres direkte inn i krmen. Det betyr t vinduet ikke kn åpnes. Lufting må ltså skje et nnet sted, og en må kunne komme til vinduet utenfr for å vske det. BESTILTE INNERVINDUER Går en til en snekker for å få lget innervinduer, vil prisen vriere på smme måte som for komplette vinduer. T nøyktig mål v krmen innvendig. T også begge digonlmålene. gmmel, slitt rmme. enkelt vindu BRUK AV GAMLE INNERVINDUER Hr en mulighet til å undersøke på rivingsgårder, hos skrphndlere eller rivefirmer, kn en få fullt brukbre innervinduer for en rimelig penge. Dersom mn ikke klrer å gjøre dette selv, finnes det lokle håndverkere som kn påt seg jobben.

12 .FREDENSBOR,GVEI EN,,..,y.,- klivl for rehlbj.iitering v hus på Kmpen. For å få et innblikk i hv som skjer 1 ndre blrcleler,oppsøkte vi rkitekt Knut Fbrtf-ius som hr stått for rehbiliteringen v fire hus i Fredensborg\/eien,like bk Deichmnsj.e Bibliotek. Kåmnh \/ol h:r j rl-- -^-^r^ ri i -,.ejl senere rr(] engsjerc ^h^- seg Bkgrr,:nnen for t kommunen ønsket å rehbili- Lere irusene,vr et reguleringsforslg fr b)'- ntikvren.forslget gikk ut på t hcle Iredensl:orgvcien frm til Thor Olsens gte skul-l-c være bevringsområde. De clårj.igst vedlikehofcite hlrsene vr nr.1-et lite trehrrs, oq nr. f B, 3 og ir. - 1l-e små murhus. Knut fbritius forteller: Vårt kontor ble j- november -75 engsjert v sneringssjefen til ii foret en rehbiliterrngsvurdering r,' husene.vi- leverte mterif et i februr -16,o9 konkluderte med t lfe hus- Fne vår i meoof rl.3r'l io Forftnino-Trg V leil.ighetene vr kcndemnert v llelserådet og stod tomme. rh6r6dn6+ nriccfirninn Frrm fi I I i"li lc)77, regnet vi med en prj-s pr,m' leierel på kr.inkl.moms.litterhvert som utbed - rinoq:rltcidcf hlo -^!! boll : I -.^--..i ^!^ dof qoc 9dIrV r vf 5Ls usu JLy t forfll-et vr end mer dyptgripende enn først nttt,oq det medførte t sluttsunmen b1e end høyerå. T2 t0 K;ni.'enbocre nrølle poli tik.'re f r.r BoliguLvlget og reprcsenlntcr for I-11'ntikv:rren, Rtnl rnlrnt n rof ^^ ER,FAR,INGER. FR,A KOfNUNENS FøR,STE R,EHABITITER,INSPR,OSJEKT T Det er to hovedgrunner til t kostndene b1e v så høye,sier Knut Fbritj-us.Det viktigste er t husene overhodet ikke vr blitt vedlike - holdt siden korununen erhvervet dem i I920. Minst 2/3 v utglftene skyldes forsømt ved - likehold gjennom nesten 60 år. Dernest er t.lcrrfni fl,np!--_r r'drrif I _,,i ^ L,..^ Yv5 rrpys!,r ^- i rqrr li l ryrrgl iohet når husene er små. Hvordn stil-fer beboerne seg tii t det b1e så dvrt? :Månåb: r''orrys v beboerno or fr\zfl.lo.lo nd <Ommef inn rrndcr ordni frryerr nocn rrres mpd rtvre orcnqe fo: huslei på 380 kr.pr.mnd.det kjedelige vr t l-ie måtte godt fornyede feiekontrkter før'husl-ei vr f stj-gt. Det viste seg jo t hus - l-ei ble ukseptbel,oe beboerne hr eng - sjert seg ktivt for å få husl-ei ned på et kseptbeit nivå. De mener det er grovt t cle skl betle for kom munens forsømte ved- Iikehold gjennom 60 år,-og det kn jeg jo være enig i,sier Knut Fbritius. Iln vsluttcr mcd å nånpke t husene i FredenshoroveivrY vrr en ikke kn brukes som eksempel på t rehb-- iliforinc ikko lrinnor c no, -... må r, - egnes som et særtilfelle som på tross v efendig for - ftning ble rehbilitert v ntikvriske Vi i Kmpen Vel er enlge i ^ion :.16+ r.\+f f ordioc lrelrncrl:l-a\.et. STORT VARMØTE 25. APRTL q:nori ncc i'lon nå r>no- LqyL tet sto Ciskusjon om onrådet nel-iom Normnnsgt og lløindsgt, og Brinken-området. Fine lysbilcle:scener og innlegg fr V.jlstyret g en grej. innflring i probfemene. R.i nlzn.le f i nesi,e gtene D,q Kn,tr, n, den vil vi bevre. IIer godtr r, i inge n riving! Og clette rzr Johnser. f r Byntikvrer h,e lt enig i; clet vr også sler. Men pc l-itike-.rne f ornektet seg 1kI:e. Onr clenr sken prtet de også i srrt genere I I e tendinger. S.rneringss jefens repres rtnt vr derimct klr, Itn mente t noen v husere Lr rclc rir,res 1 Det bl-e en hef tig d }:,tt, der beboerne irof dt på sl tt: Ingen riving i Brlnken - lle husenc skl rehbil-iteres. Sjst på m6tet ble Cet fortlt om t Femiliekroken vr veclttt rehbil-i-. telt'. V AA JØNLAND Frukt &Tobkk TOBAKK, FRUKT, BRUS, MINERALVANN OC SNACS Åpningstider: Hverdger: 9-- 2l Lørdger: 9-20 Søndg: STENGT Kjølberggt.24 ciette, og vil B]jBOURNU SKAL IKIiLi L]tiTAL IrOn I,OTiS(1t1.t, \'1:it)- I,IKI]IlOLD -DL]T ER CÅRDLTLRI:]NS A\S\'AN O(I II,IKIf Det skyldes ikke minst \/e.l'ets innsts. Folk qikk hjem uten å vite nc,e særlio nor om hv nolitikerne til o,i inn for. trnoc+o {-rdcr6r r,år t l,i hclcle qitt <lern klr besk jed on vår nrenirrg. Selv nå i ohl nl-ror I Q7F or i nnon Lcc I rr+h i n^ +rf r ' _":-'^ f H9ll3n65nt cr det pln,:,-orn å rjr.c noen hus 1 ti J- lcgg ti 1 å t i Lrrr.rJ.: de åpne områdene me1lom denne qdt og Normnnsgt til bygging. Her kom dct kl,rrt frm f r Lle i s1er,,rt vi ikkegocltr noe rii.inq, - ei hef l-er ikke bl,ts-kbebyggelse. Dct vi trenger er dghjem på den åpne tornt b.-rk Normnnsg,.Lt 37. Som ventet gikk pol-itikerne mye runclt gr,y'ten, men som en i slen r;,t, "ettersom politikerrre ikke hr bestemt seg, si bør de jo opplgt kunr,: gjøre det nå. \/i hr jo klrt sgt hv vi Ønsker.,' v GÅrrL: {< F /-, Il ncy Jhop H & S HASSFJELL Kjølberggt. 24 OSLO 6 Prfymer Kosmetikk Smykker i ekte sdlv og vnlig enkle ting Hjertelig velkommen! Deodornter Hårlkk Shmpoo Hull i ørene klippes smertefritt, ferdig på et pr minutter. Gvertikler Vesker Belter Smykkeskrin Speihett etc. Dukker, L ommebøker, Punger

13 NYTT FRA ANDRE BYDELER NEDR,E TøYEN & GR.øNLAND- PR.OSJ E KT ET er et smrbeid nrellorn sosil,rådmnnen og sosilskolen på Ckern, of strtet opp foi onlrent et hlvt år siden. l.ålsettins er å orgnisere beboerne i onråd--t oe i 5mrbeid med dem strte opp utbedringsrbeid. Til nå hr det vlst seg åt det er Jterkt behov for: Gå rds roms for be,l ri,nge r istndsetting v grontreler istndsettlng v fel,leslok"rler bedre trflkkforhold. Nedre T6yen & Grdnlnd - prosjektet disponerer ikke sel-v over bevllgninger, men forsdker å smordne enlettbehoveie os formidle den videre tii kommunle myndigheter. Prosjekter hr fått kontorei 1 det l-4oo år,gmte huset Cronlnd 28, og hr 591!o_"!iq mndg-fredg IOLiO-J,2()O + onsdg !. seotember vr det et vellykket beboermcjte på Hersleb skole. Det ble orlenlert om prosjektet, og vist lysbllder. Ett v problemene som ble tbt opp vr mngel på dghjen i,str6ket: De.. er 1!00 brn neilom O og 6 år, men bre_2!! dghjensplsser! I Helmdlsgt 2b hr beboerne stt i gng store qårdsromsforbedrlngerl de s6kte - og flkk - penger fr komrnunen - se blldet! BtIR DET BEBOERFORENING ND I Gronlnd & llerire Toyen-prosjektet lr sikt.p nå hre å frrnpere {? vs yq vqrl q rsrrb! år- l).-rfor må folk orgnlsere seg selv for t det kn hl i li^ri nnc med nrnhlcnenc onså et,tgr vr åjvr den Ltci. På mdtet ble behovet for beboerforening brukket frm flere gnger. Interesserte folk skrelv seg på liste' og det er nå godt håp orn t en forening kn komme i gng.!o1k i str6ket som Kmpenposten hr snkket med trekker frm store problemer som det ikke ser ut ti1 t myndig,hetene vil g.i5re noe med. Gårder forfller, både de son eies v kormunen og v privtel folks bostndrd er ntkellg dårilgere enn noe nnet sled I byen. -tore trflkkproblemer i dg og Elner om en ny motorvei (Husmnnslinj) Lover ikke godt for Nedre Tdyen-Cr'onl-nd som bomi I jd 1 frm- Lid- IJessuten trengs eldreturer, brneskirenn, prkfest osv. ikke bre på Kmoen! Kmnpn Vcl ånskpr fnlk nå Ncdro -_., T" ^oyen og Gronlnd lykke til dnne beboerforenins! i- rbeidet for å FøR Er De vhengig v telefon, i bilen, på jobben,eller tu.' Vi forhondler også bilstereor, rodiotelefoner, lyssigno lutstyr, bilutstyr, v,nsrer Å, _re tåfbnrx Aflcnrcr^,,/=\ NORMANNSGT.I3, OSLO 6, s,clar co^ipany Scur-Am lforge A/S i Telefon: og Mobiltelefon:(rc21) D bør De kontl<te oss, vi er spesilister i mobiltelefoneroooo S_ ALT I DAGLIGVARER TOBAKK AVISER UKEBLADER Åpningstider: Mndg: l0 - l? Tirsdg - Fredg.:9-17 Lordgi (9 - t4! Oslo Smvirkelg. vd. 44 i Bøgt 25. to O r3

14 RODFIØKKA STANDARD KONTRAKTER Oslo kommune hr nå endelig infridd det 1 år gmle krvet om stndrd leiekontrkter til lle med horti_d.skoner-.- RIVINGSPLANENE GIKK ICJENNOM PÅ NYTT: Bystyret hr vedttt: 1. I0 gårder rives. 2. Bergensgt. opprettholdes som hovedfrl-cåro 3. Kongsbergt.lg og 2L omgleres fr bolighus til dghjem. Flere enkeltpersoner og orgnissjoner hr protestert mot disse plnene. BI.. hdde BjØlsen Beboerforening en deputsjon til bystyret. lkke en v disse protester fnt bystyremedlemmene å kunne t hensyn til. Politi-kerne t de visste svært Iite konkret om byfornyelsesplnen. Sigurd Østen innrømmet t flere v gårdene Økonomisk sett lå i grenselnd mht - rehbilitering / riving. {.{ FREDENSBORC _På Fredensborg hr kommunen strtet rehbilitering v sine gårder bl.. i Fredensborgvn. Huslej- hr steget fr 105 til 1200 kr. pr. mnd. etter rehbilitering. Kommunene hr forsøkt å kneble motstnden mot ved å si opp de gmle leie kontrktene. Beboerne skulle så godt nye kontrkter før den nye huslei ble bestemt v Husleienemnd. Komnunen vil selge hus til leieboerne. Dette gjør e for å slippe billigst mulig unn forpliktelsene sine. Kommunen vj-l tpe msse penger dersom den blir tvunget ti1 å utføre ålt-innqlende vedlikehold såm den hr utstt I håp oir riving. Ved slg v hus vil leieboerne bli nødt tii å bekoste dette vedlikeholdet, som de egentlig hr betlt for gjennom huslei i mnge år. For leieboere uten spesielt vi1 det b1i billiqere å fortsette s m leieboere og presse kommunen til å utføre pliktig vedlikehold og foret instllsjon v snitærutstyr. og konununen skl h ved eventuelt s19 v husene seinere. F+ frtle,8dll2!' ÅlA,(r,vrr,/tu4, & "-, /E FELLESMØTE FOR BEBOERFORENI NGENE I OSLO Smrbeidet mellom de eldre bydelene i oslo or råft ^nn idrn etter å h liooef!;6 i snrt 2 år. Noen fr Kmpen Ve1 deftok 19. sentemher nå ct f e l I esmdte nå ttt l I cqte skole. Vj- diskuterte Osfo kommunes politikk i de gmle bydelene, kom;nunl rehblfitering på Fredensborg og Søndre Grunerl-økk og myndig hetenes plner om å strte Byfornyelsesselskp\ Det vr et interessnt møte som skl- følges opp med ny smllng i Gmlebyen l-9,oktober. Vi i styret synes det er fint med dette snrbeidet. Trfikk og støy, forfl-1, rivingsfre, hvordn oppnå rehbilitering qnm hlrrn r f ionl- morl hnl inlzlzrr -ps I oner, o.1. All-e er felles problemer. Det er klrt l vi kn lære mye v hverndre for å løse dem! :r NÅR DET GJEIDER SEISI(APSMAT 6ÅR Yr Tlt gtttd fuzd Norderhovsgl. 7 Tr{. l9 5? 90 - lt PERSIENNER -25% HviLe og brune Vi utfører også reprsjoner MORMORSTENGER: Messing og hvite I4 SNITTER. XOtDÅilNETil'I'gER MIDDAS låt(en -,s l. ll, tvolitl. Prrv sclv! lc om brosiyrc. MARKISER lves etter bestilling - /o GARDINBRETT _ 30%_40% RINGER I MESSING: Kr. 2,80 pr. stk. Vi fører også: RULLGARDNER. FOLDEDØRER KONTAKT OSS FOR ET PRISOVERSLAG (OGSÅ ETTER KL. I? SWL.HA SOLSKJERMINC :B]yl}!r- Bøst 6. Oslo 6 Tlf. le 60 6s -B9slt:-6.-

15 fm.s\ds Vi i- redksjonen håper t mnge brn Ieser Kmpen-posten. 'J For t dere også skl finne noe som er spesielt for brn vil vi prøve å lge ei fst brneside i hvert nummer- Derfor vil vi gjerne h brev fr dere- Skriv om det dere er oppttt v: om skolen, om fritidstilbud på Kmpen, send inn tegningler, vitser osv- Forslg tii på brnesid vil vi også gjerne h- -nvn REBUSLøPET KoMr{ER ocså r Ån, ANTAGELIGVIS I SLUTTEN AV NOVEMBER G^ÅtB: Hv er det som hr begynnelse og ende overlt og som er noe v dec Iengste i verden. 'utoa :uvas 1x +s +L+ +r-ffb De"te :;kl bl1 nvn.t på et m.usikkstykke" Ldsning nederst på sid. Lekeplssen bk Normnnsgt. ST - Denne flot-te lekeplssen er Iget v brn orr voksne på Knp'.n i fellesskp. ',rde iir snekret husker, kltresttiv, sndksser osv- Irør vr det ei tomt med mye søppel'. på, nå er det blitt en riktig flott Li ltreplss forbrn i strøket- 'uoleucsuuut>lsueii :TrosnqoJ ed ;elg I5

16 6cmTnerjuurt" DET STORE SOMMERLOTTERIET : Forbredelser til festen. SOMMERFESTEN I KAMPEN PARK. LØrdg 19.ugust, en vrm sensommer - krrcld_ hle dpt ^^irf ^^^ +il NVSIU, rjls ucu --v!!l uvl/ dns i Kmpen prk. Endeliq lget Kmpen VeI fest for oss. Vlse- og rockemusi-kk strømmet fr høttlerne til orkestret "Stein og jord". Både gmle og unge qrri notp qen i dri rzondo rrrf! Lrrrv! mor. r Aldri r! hr 1 ' det vei vært slik slemning her.kulørte I rzlzl- or 'l rzqj. o nnn i dn rz:kro n:rken -on!y^us! rlrls v}/t/ f, usrl Ys!r:!rrrvY de 250 festglde menneskene holdt det Åondo 'l. i I mi rin1. i- noj- tc \r+r ct(1 Y jeg ' g håper Kmpen Vel vil q)øre trdisjon v det. oc dot or ieo rrel ikke lene om å mene? ) " T lrånet rz festen foretok velformnnen vyl!qugly.- F-rrr Ror.J f rekni nc i dpf s+nre vei- lotteriet. F'rlloonde norq.)ner vnf (oev-i r PlYUrrsL \Y!- ". nstene.-" ef --' overlevert) : Fru. AIlum: fire kuverter med snitter. Anno Måri l{:on. oi lzrinlo Inger Krogen: +i biøtkke. F'rrÅrrdi c'lnrcfoncn- ( hårlzl i nn r\fyy Elisbeth McAdm: loddebolt E non: McAd:m. dråhh nl rnf^ \jl\2rltl PrOir us Robert Amundsen: grønn plnle JrIe GrØnstd: jrønn plnte Luritz Nilsen: dme håndveske Li v Bidrnsoå rd: eu de r--ol.oqne,t-orie K:lheims fine hrrådfieler oikk tii: fsrjs (nlrzoi!urtut llrrl-qon D:Fi nn Knrrf qen Ocl F tcå ts to l I (herrefrisør) HiIsen dnseentusisl - ;"' tl: '-7^,, \ frb,// -, 'i /./ - /t / #J. -78

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rsch-Hlvorsen Oddvr Asen Illustrtør: Bjørn Eidsvik 7B NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 2011 Mterilet i denne publiksjonen er omfttet v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Kapittel 10 Setningsledd

Kapittel 10 Setningsledd Kpittel 10 Setningsledd 10.1 Kn de hjelpe oss? J, dem kn vi lltid stole på. Bestemor hns or i Spni. Henne esøker hn hver vinter. I dg inviterte mnnen som or i noleiligheten meg på kffe. De unge i yen krever

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Løsningsforslag til øving 4

Løsningsforslag til øving 4 1 Oppgve 1 FY1005/TFY4165 Termisk fysikk Institutt for fysikk, NTNU åren 2015 Løsningsforslg til øving 4 For entomig gss hr vi c pm = 5R/2 og c m = 3R/2, slik t γ = C p /C = 5/3 Lngs dibten er det (pr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Eksmen i : MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Det mtemtisk-nturvitenskpelige fkultet INF5110 - Kompiltorteknikk Eksmensdg : Onsdg 6. juni 2012 Tid for eksmen : 14.30-18.30 Oppgvesettet er på : Vedlegg

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

Basisoppgaver til 2P kap. 1 Tall og algebra

Basisoppgaver til 2P kap. 1 Tall og algebra Bsisoppgver til P kp. Tll og lger. Potenser. Nye potenser. Store og små tll. Stnrform. Tllsystemer. Femtllsystemet. Totllsystemet.7 Prosentregning me vekstfktor.8 Renteregning Ashehoug www.lokus.no Ashehoug

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål Fsit 9 Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Lineære funksjoner rette linjer. ƒ(x) = 4x + 5 ƒ() = 3 ƒ(4) = ƒ(6) = 9.6 ƒ(x) = -x b ƒ(x) = x b ƒ(x) = (x + ) 3 ƒ() = ƒ(4) = 8 ƒ(6) = 4 ƒ(x) = x 4 ƒ() = - ƒ(4) =

Detaljer

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18 EVALUERINGS- RAPPORT GJELDER 16. Nsjonle seminr om Hydrogeologi og Miljøgeokjemi GÅR TIL Jn Crmer Rolf Tore Ottesen VP-møtet BEHANDLING X X NOTAT UTTALELSE ORIENTERING X ETTER AVTALE PROSJEKT DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

Bioberegninger - notat 3: Anvendelser av Newton s metode

Bioberegninger - notat 3: Anvendelser av Newton s metode Bioberegninger - nott 3: Anvendelser v Newton s metode 20. februr 2004 1 Euler-Lotk ligningen L oss tenke oss en populsjon bestående v individer v ulik lder. L n være mksiml lder. L m i være ntll vkom

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1100, uka 20-24/9

Fasit til utvalgte oppgaver MAT1100, uka 20-24/9 Fsit til utvlgte oppgver MAT00, uk 20-24/9 Øyvind Ryn oyvindry@ifi.uio.no September 24, 200 Oppgve 5..5 år vi viser t f er kontinuerlig i ved et ɛ δ-bevis, er det lurt å strte med uttrykket fx f, og finne

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

Mer øving til kapittel 2

Mer øving til kapittel 2 Mer øving til kpittel 2 KAPITTEL 2 GEOMETRI OG MÅLING Oppgve 1 Oppgve 2 Oppgve 3 Anne hr vært på ferie til sine esteforeldre fr 28. juni til 9. ugust. Hvor mnge dger hr hun vært på ferie? Fr hun kom hjem

Detaljer

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00.

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00. Lopp kommune MØteprotokoll Utvlg: MØtested: Dto: Tid: Kommunestyre Kommunestyresl, Lopp rådhus 23.09.20L4 10:00-L4:00 Fste medlemmer som møtte: Nvn Funksjon Representerer Jn Eirik Jensen LEDER KP Ki Mrtin

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 8 Rom Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 809 Vi skl gå ett hkk mot venstre, og deler derfor med 10. 40 dl = (40 :10) L = 4 L Vi skl gå to hkk mot venstre, og deler derfor med 10 10 = 100.

Detaljer

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator G høgskolen i oslo nne: Mterillære og husbyggingsteknikk Gruppe(r): BC, BB ogtba Emnekode: LO270 B Fglig veiieder:- Morten Opshl. Dto: 27.05.04 Eksmenstid: 09.00 - Eksmensoppgven består v: r- : -- Antll

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Løsningsforslag TFE4120 Elektromagnetisme 24. mai = 2πrlɛE(r) = Q innenfor S =

Løsningsforslag TFE4120 Elektromagnetisme 24. mai = 2πrlɛE(r) = Q innenfor S = Norges teknisk nturvitenskpelige universitet Institutt for elektronikk og telekommuniksjon Side 1 v 5 Løsningsforslg TFE4120 Elektromgnetisme 24. mi 2011 Oppgve 1 ) Av symmetrigrunner må det elektriske

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

R1 kapittel 7 Sannsynlighet. Kapitteltest. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Del 1 Uten hjelpemidler. Løsninger til oppgavene i boka

R1 kapittel 7 Sannsynlighet. Kapitteltest. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Del 1 Uten hjelpemidler. Løsninger til oppgavene i boka Løsninger til oppgvene i ok R1 kpittel 7 Snnsynlighet Løsninger til oppgvene i ok Kpitteltest Del 1 Uten hjelpemidler Oppgve 1 De fem lppene kn ordnes i rekkefølge på 5! = 15 = forskjellige måter. Vi kn

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer