ffi ffi ffi ffi KAMPENruTE}.I ffi: A/lsA Tlr KAfilPEN VEri"3{II?" + FAMILIEKROKEN + REHABTLITERING + GJØR-DET-SELV-SIDE og mye annet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffi ffi ffi ffi KAMPENruTE}.I ffi: A/lsA Tlr KAfilPEN VEri"3{II?" + FAMILIEKROKEN + REHABTLITERING + GJØR-DET-SELV-SIDE og mye annet"

Transkript

1 KAMPENruTE}.I A/lsA Tlr KAfilPEN VEri"3{II?" W$ ffi: ffi ffi ffi ffi WW AV INNHOLDET: VEL-INFORMASJON,/ARRANGEMENT + ISHUSET PÅ KAMPEN + FAMILIEKROKEN + REHABTLITERING + GJØR-DET-SELV-SIDE og mye nnet

2 IF KATilPEN VEL NYTT KAMPENTRTI\4}4EN ER STARTET Torsdg 6- oktober kl-l;-.1 5 strtet vi neci trimming i FROGGs regi. Det vr ikke sir mnge sor.' kom oå fdrste trening, nen clef tkerne vr s..'ært entusistiske- Flere runclers oppvnling i gymslen på skolen, ø\'cls('r cg til slutt L.IIspiJ I g jorde oss \irl:re cs-ii tr.re. ii e'rii kn være rned på trinimen? Alfe kn være ned, gmle, unge spreke 1;<, J-te. Vi legger opp sånr, t lle kn trirnmc etter sitt nir'å. Så her er det Lre å kste seg utpå og kcmme i forrn. i.rår foreg;'.r det? Iiver TORSDAG kl i gymslerr på Kmpen skole.ttøt opp på Kmpentrimmen du orrså FORENINGEN TIL NORSKE FORTIDSMINNESMERKERS BEVÅRING hr Kmpen Vel innledet et smrbeid med. Det er Brinken 3l som er det første huset vi smrbeider om for å hindre riving v. Vi vr på befring der s unmen med dem, og fnt huset i sterkt forfll. Dette vr i begynnelsen v september, og siden d hr huset blitt end dårligere. Presenningene hr b1åst v tket flere steder, slik t det regner inn. Dørene er brutt opp, og det er tydeligvis noen som holder til der. Oslo Iiommunes politikk med å l huset stå uten å reprere gjør t det i dg ser temmelig iiie ut. Krnpen VeI hr plner om en fel1es ryddeksjon og ny offensiv ovenfor myndighetene snrmen med fortidsminnesmerkersforeningen. Måtte det føre til t huset bevresl Kmpen Vel- hr meldt seg inn i foreningen for i tillegg til loklt smrbeid å holde oss orientert om bevrir^gsrbeid ellers i Indet. PLANER FRAM TIL JUL VEL-MøTE 26.OKTOBER PÅ DETI'E MøTE SKAL VI DISKUTERE REHABIL- ITERINGSPIÅNENE FOR FAI{ILIEKROKEN. HVA VIL DET KOSTE? FÅR BEBOERNE ANLEDNING TIL Å NOEN EGENINNSATS? I TILLEGG TIL DEITE EKSEUPLET PÅ REHABILITERING, SKAL VT FÅ IGANG DEBATTEN OM PLANENE FOR REHABILITERING ELLERS PÅ KAMPEN. VT SKA]. INVITERE DE SOM ARBEIDER MED DISSE SAKENE TIL MøTET, OG HÅPER PÅ STOR OPPSLUTING. VELMEDLEMMENE INNKAI.LES I{ED EGET RUNDSKRTV, trdisjonen Arrngement november. Se detljer. BARN åf56'så iår tenkt å fortsette med rebusløp i bydelen. skl gjennonføres i slutten på brnesiden for flere I DESEMBER julestri Litt visesng, et kåseri, knskje en film, noe å spise på og utloddning. Plnene er foreløpig noe 1Øse, men hyggelig håper vi det skl b1i. KAMPENPOST.EII. NR..4 Årets siste utgve v loklvis skf distribueres før IilIe julften. Det blir intervjuer med noen v bydelens "kjendiser" loklhistorie, Brinkenreportsje, lok1e nyheter, og nnet vi håper hr interesse. TIL SLUTT VIL VI OPPFORDRE DERE SOM LESER AVISA Å SKRIVE TIL OSS. VI VIL GJERNE HA MER KONTAKT. SKAL AVISA VIRKELIG BLI BYDEL- ENS EGEN, MÅ VI FÅ INN FLERE LESERINNLEGG, HøRE I\.18R FRA DERE SOM BOR I STRøKET. GOD LESING - VENNLIG HILSEN REDAKSJON. En ting i tillegg: om du bor på Kmpen og ikke er medlem v K rmpen Vel, du snrest bl-i det! Det er idg omtrent 500 medlemmer. Med deg blir vi 501! Kontkt redksjonen - v KAMPENPOSTE}I AVTSA Ttt KAtlPEht VE[r3,t979 SKRIV TIL OSS 3G SI DIN MENTNG OI4 AVISA. ADRESSE: ROBERT LORANGE BRINKEN l6c REDAKSJONEN HAR BESTÅTT' AV: ROBERT, JON,GRY FRøYDIS,SIGRUN'ANNE TIAI{}JE,STIG OG JOHN GUNNAR,KNUT,KIRSTEN Redksj onen vsluttet 5/LO-78 2

3 REFERAT d< {< REFERAT {< REFERAT < REFERAT REFERAT EGET VEL-KONTOR OG UTSTILL. INGSLOKALER se l sknel- Kilnsf p: Arhei dsnl ssen hr kjøpt Nnnestdgt.T. Huset skl moderni- ssre> vy l.'l urr i L-+r rrorkqf ori rt+c+'i ^vrrlur r ^d vy qur llzrlo T År l-ron,,++^- i^r åir r-^^ l l i nc- -..ycces oec crr rger og er til flten nytte for strøket. Kmpen Ve1 hr vært på et orienteringsmøte med dqlig lcder v selskncf- oo dcf qfr rrf som om vi kn leie kontorolss i huset. Dessuten skl det gi-s mulighet fcr lokfe kunstnere til å bruke utstilj-ingslokl-et. Vi ser f rrn tilvidere smrbeid om prosiektet. \/^f'r^j 5T 6qI- 7' AILE GULVENE ER VARMEISOLERTE: Både i mi og september hr Kmpen Vel og boligokkupntene i Brinken 49, 49b, 53 og 53b smrbeidet om å forbedre boligene. Ved siden v å isofere qulv hr vi mlt rr+6 i hh6 16nrrorf f r i ndrr ^d ^L ^d " r..-_er, stt inn ovner, reprert oq pusset murveggene o.l v nesten 5OO velmedleruner fikk : rl.^ i i^{ e ^r^ i { +,lnnå mfn f cnk hrr Yr!r Vi kunne h gjort hvis vi hdde vært flerel I pu- Tsenc lrclde vi fe-lies bespisning og diskusjo-.)er. \ri r Vef-styret hr furt på hvorfor tict ikke er større oppslutning om dugndene. Er det stor uenighet om å å bevre Ijrinken? Bør vi rbeide på en nnen måte? Tidlig på nyåret 1979 skl Boligutvlget behndfe Brj-nkensken. De komrner gnske si sikkert ti1 å gå inn for å rive noe! Hv o idr vi f cr å h i.ndre det? SKRIV INN TIL AVISA OG SI DIN I,IENING: j:,,::,i: i "i'r,,,' t,, ' : :.,. ",,,,,.. ii,,,,.:::: '_,,,::t.iiiii i.,, "i'...,.111,;r11lrr+111f,::,ii;;;lli;:;ii;it....:..: : ll,...,, r,, lj: i tltl' j;, :ir.l:lii:,,,+,,,.,,,,.::,.iii,:...,,,,,:,..t, ffi+ 1' #iiiiiit itil.tliiu I VÅR LAGET I'AMPEIi VEL LEKEPLASS Bk de nylig oppussede husene i Normnnsgt. 37 eier Oslo kommune en tomt som hr ligget brkk i ffere år.på denne tomt vr det vi i I976 qtonnff hwoocnl åncne som TlnodorruTlens Selvbyggelg skulle stå for, Nå er det for nnen gng kommet forslg om å bygge blokkr hr dnn d^hd6n i qtrn c roi lclcl:net for innvndrer-boliger). Kmpen Vef hr hele tiden, unsett hvemsom bygger, ment t denne tomt ikke bør bebygdfq- mcn henvffes ti I fcl lcs fornål: det er dprfor rri I oct I ekeol ss her 20-2lrni.Det Ingsiktige måiet er t tomt skf brukes fi I.l:dhi6h Ffl-år mrrnd i nhotonoc hṟ egnrnger er det behov for c. I00 plsser i hrrdelen- oo nofn v disse kunne det vært f int å gi plss tl l- her. KAMPEIJ VEL - }JÅ SOM STATISTER I TV 'lidl io i lrrr'sf f ikl' (:-rnn'r vol nf l r r\l4f nnt'cnclcl- Y se f r NRK om r,i vil le r,'ære rrec'l i f jernsy'nsteteret. De trengtc oss sc.nr sttister Lil siste defen r' "Crensclncl" v Sigurcl Lvensmo. llndlinqen utspillel seu før', rrncler oo I i\e ottr '-r'or,lnnsl'ri,r- slr-rllscenene hvor cle trengte vår h;e1p, ble innspilt nederst i llrinken. Bå<le gt oc-1,,^r^^r vc-.llc(llcllul.s! 1\r ur3 ^ -rni nl.rf - L t..n,r nn ^ : rp..lllnc Bifdet viser nocn v cleltkerne og c1e:t cr tyclel j q t dette vr!ø)' Det bf e en velkonrlcn inrrtcllt. ti 1 linrot n Ve1, hefe 50OOkr rett i kss. JUBILEUMSAFTEII PÅ ØSTK}}]TENS FOLKETS HUS ^nc.l^d )f\ ccn+mrr^r hrlde KårDer vol Sdt.uilen med Våfereng Vef, Gmblebyen VeI og 1O årsjubilnten Norsk Forfttersentrun en større ku'[turf ten. Oddvr Løkse, Lillen Jkobsen, ttilce Rl'gh, llnne Sfetten, F'inn Alsos og l,tilly Storn, l-le fr Kmpen, sti1te ut noen v kunstrbeidene sine. Pr de ndre bydelene rrr det ndre som stilte ut. Med dette som dekorsion i store sl på Østknten Folkets Hus, bl-e det omfttende progrmmet vholdt. Svend Lsse Efskind og Mrgrete T^Lrh-^n I ^-+^ fvr hø1kono ci n q\/rro uurrqrrscrr rl:rls!!!prrerrl rrrre, r!l!te Thd- trry std sng viser fr Chile og Østknten i Oslo, mens Kmpen Ve1 sto for kffe og kke-slg. De c. 60 frmmøtte hdde en fin kveld, og med utlodning v nærmere 50 rykende ferske romner til s1utt, kunne de flesf rronde h'iom mod mrr hr 'l oqoc+nf f 3

4 KAMPEN VELS ELDRETURER Som kjent pii Kmpen, rrngerer velet 2 turc'r i året for våre eldre. Det er stor rift om disse turene. Ettersom hver tr,r koster borti 4000 kr og dellgelsc er grtis, hr vi dessrrerre mirttet bcgrense ntllet til i f ørste rekke å g jelcie velnrccllemnrer. Derf or oppf orclrer vi cle re som vi f være mecl på neste tur I ocl sonr ikke cr mecl lenrmer, ti I å melde clere inn. Llct \'11 stvrke dkonomic.n vrir. StØtten fr By'rlu. lsr,rtr'.r:,j..t t,le iår rednsert ti kr, jniol 1000 kr ifjor. l)et synes vi i styrct: L-r cn cli lrtvillj1ng, etterson vi synes rlissc turcne er vil:tige å gjennonrf6re. vånrun IVIED KAI"IPEN VEL i5 v Kmpens cf ilrc. r'r pi t lr i vires. \.'i besøkte Norderhov kir!:e o.j I! j',.nrlcfr-ontnlrseet på Ringerrrke. Iler ]rlc nrr.r(-rc ninncr f r krigen trukket frem, gnlo l.mpen-\'ctcrn rr f ylte Llt med historicr f r- i:r-igcr.r. )lyrlel ig \'ær vr clet, så r'i!lunnc spscr-c rrrn<1t i sol, og titte pi clcn gnle prestoc_rir11en. Her hclc'le.\nn Ctrlb jørr.rs(l.rttcr ler,<1, og iclg hdric ):ruscct si:rc lut:rlr.r'i )'yctttingcn. Bevertning '.'r Cct c.cså. stl'rset pir h jemturen t'ecl cn vcil:ro nccl "'i not.tyrif jorcie n. Iler rrnket clet rlrr-rclstl'l:ke--r og kffe-.. I stor snennino lrle rlet trr'l:ninc i lotteri.ct. f Iotte gevinstcr l,lc clclt Ut, cg ne' sr-en IC00 kr r velllss. IJTAqTFTTTTID.f]V/J I I LJr\ rt]t I I! T. r T;'AFTfPTT'qrn^ :\uui.\rrrv Illl--,, N l'c busser mecl 70 v Knpens clclre grde rlr<' 5.oktober til -:.lnlebyen i l'reclrikstcl. "'J'enk om de kunne pusse opp r'å re hus så nyclei j-g som j Cnilebyen'J J, (let vr: stor interesse for å høre on den gm.le bebyggels- enfr 1700 tlle-- og kirk som ble innviet I 1119.!1en kldt vr c1et, og fitt sfitne i Lcin l-' rnoc- f)fqro -or rrnoncrcr.cle t flertflet bl,e ned rundt på lng sosertur i byen. Rene Bingo-ster:ningen ble det:å Tmburen kf e, der rri- hdcle stort lotteri no en krrnre vi nne håde kf rn - hdl:fr oq overrskelsespkke med t'ske,rid1er. ll50 kr I-nn rlcf s frrrrt i nn no vy vvv def cr rnl orris.r l o f of eicf e- turene. Dessllten bie det servert deilige runclstykker og kffe. Allsng i bussen og 1)r'n.^rof nå f nnn T'kk ror lrwooo I i o tur. LESERINNtEGG t-jlllic\1.-l --,ttr Dgerr oddr?nt i.,:i; ::,, I o l l:cri' hinrne l. Vi.nir-.te : uten j'ol' ll;:r,r.:- si:rle, o5 humol'et vr '.:'orr Lr'::.1e. Tu:' gi-:. --ii Ringrrike tlvcr vi besi Irlordrl'lLov kirke og: dcn gnle D].e siegår r :: scii. bl',r.'- :r.net t jente son :,.t.r.:j, fl. -lei en lett og gc': serv. r'j rg. i.ile syi.t.s de hcce ht" en:tr'ålellce cg. T,:f; fc,r turen. T---i... r_^-- IlrE)l f \. - sf 6. 'Er- l: : : :.: c- J s:: rjv.' loler-.:e; '-' "l \- BL-, 1,,';eirLuS ri, i iit,ilke r. _l i, står..t g;rre1t utliue.det vli si nståt'" er ken:r!:j: lit.t st:r'kr- slrgt. Skurr':t. ':- hillvvei s brent nei. o:'r :"..::n.t rr ut t j L : kur.ne f:lle rrår,..it :-.'l:t.1.år' i.-'1-t-- iki:r- ir:r'.,,r;eic,krn det birre 3.:]'les 3r- husene p Kriper flr rrn:ntst- -"k vil;e t.il 1 bll s,;iel'c.l,.en rkurr. C :t 'rli:ei ijen::r it<k-e ::kurut til lorsr:rbni,els!.!v st.reket. De'; vlrrel- tv,,.r.t i;:ot til å ti,:legge.inntr,1'kkr'u v en eller.,. enel,tåen- Ce koselig b5rje].liltn i!:i-:e ncer..-i :r:u:'et :-.i ct? l:r. e:.irre..r li'- :u:- :(,:. :r-ll.!i!. K:rnper,boel'. r.gt:':- \ { 4 il',=i

5 R,EINHAR,D tar,sen; VI ER JO TEt FOR Å HJETPE HVERANDRE Kjenner du ikke hn Reinhrd, sier du? D må du være gnske ny her på xmpen. Hn er å se I gtene her oppe hver eneste dg. Du ser hm gjerne med en eske mtvrer under rmene, eller en pose el1er to j- hendene. Alltld på vei, lltid ute i et eller nnet ærend. For seg sjøl? Å, nel. D måtte hn h vært litt v en storeter. Reinhrd er som regel ute i oppdrg for ndre. For folk som hr vondt for å gå sjpf, eller hr vnskelig for å komme seg ut, er Reinhrd en kjær og hjelper. Andre hjelper hn bre for godt vennskps skyid. Vi tok oss en tur innom Reinhrd en dg 2tor å siå v en prt. Vi lurte på hv det /r som drev et menneske ut i tjeneste for ndre slik hver eneste dg. Svret vr gnske enkelt: "Vi skl jo hjelpe hverndre." Mer vr det ikke å si om den sken. Men det holder jo i mssevis. Det er bre så rrt t så få hr forstått det. LIKER MØTER Reinhrd fortefler ellers t hn er mve med på på Krnpen. Hn er trofst i Kristi menighet to kvelder i uk. Her blir det endel sng og musikk, og det er hn svært gld i, særj-ig trekkspill. Andre hr fortlt t opprydding etterpå sjelden skjer uten Reinhrd. Hn møter også l-ike trofst i Velret. Den dgen vi kom på besøk hdde Reinhrd vært på busstur til Fredrikstd med Velret. Allsng i bussen vr mj-dt i bllnken, - og dessuten gevinst i lotteri-et, en pose twist. Vi grtulerer: ::,',:''r^., ffi, 7 WryYrffi"w EKTE KAMPIANER Reinhrd Lrsen er en ekte Kmpiner, og hn hr bodd på Xmpen hele sitt liv. Hn er blitt en kjent og kjær skikkelse her oppe. Det t folk omsorg og nsvr for hverndre, er noe mn føl-er sterkt her på KmDen. I denne forbindelse tror jeg nåinhrå er en slgs hjørnestein. Hjelpsomhet og med. menneskefighet er nemlig smittsomt. Det eneste som dernper smittefren, tror jeg er å t håndsrekningen som en selvfølge. 8øgt. t0 T[ GARN. TRIKOTASJ PARFYME KOLONIAL AUD GRøNSTAD, Sonsst. 7 :iilii KAMPEN VASKERI Apent:9 NORMANNSGATA 43 TIf. r 9-t30s VI VASKER OG SKYLLER. STRYKER OG RULLER DERES TøY I Att \oronrrvar f (it N ^\vt)i I i\c ELG MIDT I KAMPEBAKKEN RADIO_TV_STEREO TIL RIMLIGE PRISER ODD W: ELG Nnnestdgt. 4 OSLO 6 tlf [ntl,ux fnpfgt GARDINER MARKISER GARDINBRETT UTSTYRSVARER RU LLGARI)INER I.'OLDEDORER PERSIENNER GULVTEPPER Måltgning giå etter kl. 17. Forslg til frgevlg og pppheng. Mo n tering Egen systue BOGATA 24. OSLO 6 Tlf:670963

6 FAM I t I E K RO K E N $EHåPå''.IH'.}Iffå PLANENE Arkifekf Folf TFriFqen hr nå loet et SkiSseforslg ti1 plnløsning med kostndsovers1g. D kommunen ønsker flere fmilielei ligheter i det sentrle O 1o, vif nr, 1, 3 og 5 b1i omgjort ti] fire-roms leiligheter på c. 86 m' - en leil"ighet i hver etsje. Det hr vært hcldt to hvor b1.. forsl o ti I fordel i n :r' I i I i nh+or flg frer,lgt. Så snrt kommunens kjøp v nr. I n lh hlir rrirlolinninr+ rtj\erryyjv! u, rril >ll mn --+^ kontrkter få tildelt Ieiligheter etter utbedringen. Leieboere med ndre leieforhold kn søke Sneringssjefen om tildeling v leilighet, men det er ikke vgjort om de får bl-i- boende. Plnleggingen vil- fortsette utover høsten. Husene skl gås nøye igjennom srtrnen med beboerne, Anbudsmteril-et vil være ferdig på nrrårcf slik :f rrfhodrinc:rl-roidono Itrn /\gri l-'ovrrv vly vnne ti I h.tsten - Def er nl nen f rehbilitering skl- være fullført til neste høst. Plnene for rehbj-litering v Fmiliekroken virker nøkterne. Utbedring v tk og trpperr+rrnåi ih^ ^^ ih-+-lld -ry-ssrng og rnsrl.rslon v nye våtrom utgjør de største utgiftspostv^c+h/]6h6 -r hereoref fi I noc Under 2OO0 kr,/m' leierel. En fire-rorns Ieilighet vil, totl-t koste c kr, Egeninnsts er ikke medregnet i denne prisen. I kostndsoverslget er det ntydet en mu- J-ig egeninnsts som vi1 bety en besprelse på 102 v totlsummen. Vi tror det er mul1g å øke egenj-nnstsen betydelig. Hvis beboerne deftr i rivingsrbeidene lnnvendig, tr det meste v opp- ^,.--i--^- PusDrr19srr r i rerrr9rre r^i ri^holn etrr åot+rr mr i snekker- og m]errbel-cene utvendig oq tr seg v gårdsplssene, kn det oppnås en besprelse på minst 30%. Hver enkel-t bør h njedning til å velge grden v egeninnsts. Beboerne vil b1i codtoiorf e!v! for vyvu edcf rbeid etter nbgdets prlser. Boutqiftene i Ce rehbiliterte husene vilfordele seg slik: Nedbetfing v utbedrrngslån 6C? Irri f tsrrtoi f f er - l,nmn.rpn!,^^ t h. 30:. Le ie v tomt f 0 innskuddet e., kommer i tillegg tif huslei. lor pensjonerte finnes clet støtteorcninger. Huslei skl- ikke overstige 380 kr/mnd (13: v grunnpensjonen) Det Iinnes også ndre støtteordninqer, i.l-.. fcr enslige og fmifier hed inntekt uncer kr. Vi vjl redegjøre for støtleorcninger mer utfl,llende i neste nr. v Kmpenposten. HVA i,':.:::i i.i,:l? o SIER BEBOERNE 2 trmiliekrok-beboere: IngebjØrg og Leif Østhgen (venstre) og Kjellug og Arne Ilebkke (høyre). Kmpenposten hr snkket mecl noen v beboerne i Fmil-iekroken. llvordn ser plnene ut fr deres side? Ilr de for.nøyd med det som hittif er gjort? - ol:nli^^ l,nnnr i J v i\vtlul'u ^nn Men rri qrrnpq di nlr coi n1- c;.,r ;: io I l:r,- - -J9 09 Arne Ifebkke. De hr tre brn, så for Cem er sfirrenslåing v leilighcter en stor fordel. Men smtidig mener cre Cet j-kke ville h vært riktig å kste ut noen dersom clet hdde vært nødvcndig for å Ige slørrc Ieiligheter. - Synes dere det bj-ir dyrl? - Smmenliknet rned hv det eflers koster å bo j- Cs-Lo-områcleL blir det knsk je i\ke dyrr. Men vi kn ikke forstå t det kn koste så nrye - i lle fl-l må 'ler det bli store forskjel- fr lciliohet til reiiiryhef. sicr Arne fl-ebkke, som LydeJigvis hr lgl ned nye rbeid i leiligheten. - Her hos oss tret-gs io i orunnen l-re nvc vindrror- nv,,j clictqlgd- " ning, pluss bd selvfølgel jg. IIvis clet hclde vært opp til meg, så ville jeg forbedr J-eiligheLen litt etler Iitt, og gjorl myc v rbeidet siø1, - Men hv med dem som ikke kn elfer ikke vil så mye sjøl; det bor jo f.eks, r"srry m^nnc! omle i oården deres? - T ^^ i^r^r r.ilre vu, vy clet L lj\ufyl rjkf ioe \/æii- vo ct ffexsibeft system slik t rehbilitering kunne filosseq hehovet til den enkelte. Eksempel på leilighetspln fsr og etter rehbilitering. Norderhovsgt. lb. "r! I -1ni-'

7 r.t Nå vil kommunen 9JØre lt på en qng. Vi veit ikke om de vil t hensyn til særlige ønsker f.eks.. når det gjelder romfordeling. Arkitektene hr sgt t de skl komme og snkke med oss, men hr vi ikke hørt noe. tket }ekker fremdeles Krnpenposten intervju i forrige nunmer (pril) Gerd og Kje1l Ellertsen- som fortlte t tket lekker og t Ieiligheten deres blir Øde]gt, - Er tket tett nå, Ilebkke? - Nej-d, ingen ting er bfitt gjort. Sneringssjefen hr Iovt t det skl bli reprert før vinteren. Men det reqner jo nå også, Jeg kn ikke forstå t d.et l<n t så',nn tid å få gjort den jobben, det kn jo Sløres midlertidig. Så tket lekker fortstt dcf- ueu, oo vy Fi lerfsen >Ndr -r--r lry tr.,!!^ LLs. ^^ ^fker ik- hv med dem med midlertidig kontrkt? Kor.munen hr hittil vært fir, svnes hn. Så urimef ig clyrt blir det heller il:ke, Men som lfebkke kunne hn tenke ses å spr:e penger ved å gjøre mye sjøi, i. lle fll Lo mr nc F 1 i li kko mcd nå reh:bi 'l i f cri no -, vy vrr!,hva STAGS R.EHABITITER.ING TR.ENGER. VI Kmpen VeL skl rrneere et åpent møte den 26.f0. D skl vi diskutere rehbi'- Iiferino hådc å\/ FåniIiekroken oo -'Sten s år/ v K^mn^n j\er(,yvrr Omfrenf 70n Iei I ioheftrr ef mgd- ne for moderniserinq. llvordn skl så det- + clzi" snrmenslåing.v -l-eiligheter For Kmpen er det snkk om t rundt 200 Ici I iohcfer rzi l oå fnf 6nskor vi det? er det nødvendig? Vi mener t end6l- J-eiligheter må utvides, men uten t bebc:re presses ut. D må smmensfåing skje grdvis, etter hvert som noe b1j r ledig. En kn også t i bruk l-oft og lger LiI leiligheter. Ofte kn bkgårdsbygninger l;.,'qoes om til brukbre leiligheter (jfr. Normnnsgt, 36). Vi tror det er mulig å oppnå mye uten t Fnlk nå flrrttc- od,,+6^ hllzl,l'r'nih^ i StOr stil. Noe bygging må vi regne rned, men vi d^.if år iul,o f rr skl qk ic nå ånnc tomter son trenos Fi I fel lcsformil el ler ved å rive hus. det- rnå ikke bl-i for C1'rt Det dyreste kostndsoverslget sneringssjefen hr fget på Kmpen gjelder Brinken 65. -Rehbilitering her nslås tii c'2000 v- /^z. T F^mi I i ekrnken vri erer orisen fr ^!/rtr c. 12OO til 1700 kr/m' ( 1976-priser) ' vl synes lt dette er dyrt, selv om-prisenerpå nye boliger i dg ligger rundt 3500 kr,zm-. uåt er fl-ere måter å redusere prisene på. Eksempel på leilighetspln føt og etter rehbi litering. llorderhovsgt. 3. l:'-mrqlflr+fi+it<r# [ '-1.i-1r:t: t-l l- J m:linn..-'r.. f:nolcr' ^d -y -r'--', ln9. I Nordertrovsgt lb bor flere som Ieier mdhlorl. hrre hr midlertidio kontrkt. Korrununen hr ikke bestemt seg for om di-sse skl få b1i boende eller i-kke. Ln i denne grupp er Kurt Rcichelt. IIn hr dette å si: - Så snt det er ledige leiligheter når lfe med fst kontrkt er Cel:ket, så må de ned korttidskontrkt komme i betl-ktning - Vil du selv gjerne bli boende? - J, og jeg hr søkt sneringssjefen om Fol-k med midlertidig kontrkt "bor lik e mye" som folk med fst kontrkt. Vi syn derfor det er gll t de skl behndles fore skje11i9. Lltgngspunktet må være t l-l trenger et sted å bo, og t ingen nå fty tlver ombygging må..rurderes for seg. 7 Kn bel-,norno cidr nno don i nnqåiq? Prrddp:rhi dr YJPIU,rrvu vlrvur t mling v vegger og tk, endel snekring og muring kn mnge få ti1. Mterilutgiftene utgjør knpt 30% v totl-kostndene, så det c! r(rju.3 (r opuru cn:r rrod vrv c9clrllrll>ls. ^-^-r--^-!^ n6+ r J\ clrr ldol VJPf,YLAf9 i^ ^^-3 U9JA gl f -l i +i ek qnrrq- PUfTLIJI. JYP!J måf hvem som skl betle: Ofte dreier rehbilitering seg om forsømt vedlikehold. Det Iigger også politikk bk Husbnkrent; ved å senke den vil det bli billjlere for beboerne. lcrryle T.hdrc fi lhkehefår LorrrrY- i^^^ i Ltu I vy ^^ ^---e - Lpr! lån.:: r L- ----^ ^rs^r. -.,.'... =', =^t. hvor fint skl det gjøres? l-5. februr vedtok Kmpen Vel retningslinjer fnr rehhiliicrino- de omfåtffl l-r'l.,: Vnn- Ll^c+f ol ir :dn:nc l- i I.ll-fo fnrcrr:rl ic vrmeisofering, skikkelige oppvrmingsmulighefor nc mtt l i chpf fnr f i dqmocq i 9 J\ k J ikl.en- Y/J\r\v t l hehoernes egne Ønsker må frml : I ].nsrrrsloner. -^!^l ^-l^-^- usse prr-nsrppene mener v1 f ortstl er kt-uef fe. cle blir: nepr:e f or dyre å gjennomfpre <-le flesle steclår. Xorffnunen legger opp tli et snrbelcl med beboerne i rehbilir,cringssker, men det kn f ett bf i ensidig infor:ms jon. Kon'ununen dj-kterer, beboerne nikkeri Slikt "snrrbeid" er vi i mot. Det bør krerres t beboerne selv får bestemme, i lle fll må de være direkte med i plnlegging v hr,, som sk-i g jørcs i leil iqhclene deres, l,\'ordn det skl ioregå oq i lrvilkel tempo. irel f rpros hlismdf er f or.3 drø'f p nl:nnne f9y lg pnl<cltc hls-.lof 'renoq kvrtlsmøfor for,', '-r^-1^^^^ J^!-'r^q Pf, rr!sq9s rrleonr.å,lnro orr r11,1 trengs bydelsm/ter for å besternme hefheten nå r<mnen- ArheidcL må drives v vrofc l.nl:oerrepresentjntcl., oq (ict må sk je ctter fste rutiner. borettsl.g eller stndrd. leiekontrkt? Begge disse feief orholclene er.rktuel Ie. dirlrrl rn,lrn lyus l,rr,llr h:r ctrdkqfnrnninono \r!.r-'.y\ ^"'f ih^ '.! 9.rLL tril for stndrcl leiekontr:kter, \/i i redksjonpn ^r rrsik-e- nq r^rer del I ronoq on r]gbf L om oecte. I 7

8 ''ISHUSET(( KAMPEN FOLKE,BAD IIJIJGANGEIJ TIL KAI'{PEN FOLKEBAD SETT FRA ELVERUMSGATA f sommerhlvåret kunne mrr på Kmpen fdr i tid se flokker v brn,og enkelte voksne, som vndrel ned linnestdlrkken til ende - holdcplssen for' trikkerute f c.tg L2.EnkeIte sprecte seg rundt i Kmpens egne gter, men et eiendonrrelig fellestreilk ved dem lle vr et forfrossent utseende, sel v på grlske ' vrrne C ger. Den LlLprerrde tnngrcen og de biå Ieppene qkrrlrltee i dc fleste tllf'elle ikke blodmngel,men et besok på Kmpens IoLket;d,eLLer "fshuset"sorn bcet het blnt folk f1est. Det vr en v bydelens fordu,trs stoltheter, og vr det f orste og -'neste friluf 1 sbd i Chrlstini. BADET ÅPNEI I I92I D Osl-o Komnur e hdde åpn-'t s jobd på Hovedby i l!1{,begynce plnleggingen v et friluftsbd også inrie i selve byen.det vr snkk om svori.-rnebd både på BisIet,ENterstd og Bjblsen,men det vl på Km.perr clet fbrst, begynte å skje nc,e.i f9f7 kibpte korrr-unen en tomt bk Kmpe'rL skole,og byggerbeidet b egynte. I 192f slod Krnperr Folkcbd feldig,og Ccn I!. juni,ved skoleferie:rls begynneise,ble bdet offisielt åpnet.det vr en stor beglven - het oo folk frz: hlve Christini vr m6tt frm. Selve frorrterr vr' en stor "folkets hus 1i knend?' e bygn i r..g. De nrrc Iå met i r.ng, nge n mol- Elverumsg+.ir, så når mr, g.ir.<,r.c'- it-t.gngen hrldo mån Kmnen skole på venstre hånd. Bdet Cekket irele det lelet som nå er'prkerirrgsplsser,og sportsplessen. Bk hcvec - hvgni rrpen vr tr-e sidcr Cef;ket, v 3t lett plnkegjerde.dette utgjorde tilsrulerl et firkntet rom,og derr inne,med en flislgt srripe r'nåf rufr\] vrvq no q 2 Ir.vf m hnerl vvt Lå selve bsserlget.dette vr ZJn x 12,!m,med skrånende bunn.dybden vr frc 1 rn. til. c. 3,5 n. I den dypeste enden vr det stupebrett rned forskiellig hoydc hvor de dristigste kunne kste seg uti. R

9 ENKLE FORHOLD Selve bssenget er utført i rmert betong. Det gv en noe grov bunn for de bdende, men fungerte likevdl utmerket. Når en kom opp v bssenget, vr det dusjer lngs knten. En msse kngger lngs veggene i den store hllen tjente som grderober. Til tross for mnge mennesker i løpet v dgen, vr det visstnok lite tyveri. Men så vr det jo også lite å hente. Bdet vr i sommerhlvåret åpent fr 9 morgen til 9 kveld, unsett værforhold. En gng i uk stengte bdet tidlig. D ble vnnet tppet og bdet rengjort. Det vr d stor sts for strøkets guttunger å få være med bdemester NordstrØm å sbrubbe og vske. Det vr forresten en slik sonunerkveld t en v bdets få trgiske ulykker skjedde. En overstdig forfrisket mnn hdde under komnet seg inn og kltret opp på det høyeste stupebrettet. Hn ropte friskt "unn vei" og stupte uti. Vnnstnden vr d bre c. 20cm og stupet b1e dessverre hns siste. GJENNOMSNITTSTEI,IPERATUR I4O C : Mer' det vr :elve bdev,nnet son gr,v Kmpen bd tilnvr'et rrlshusetr'.det vr uten filtreri nr" ns nnnvrmi nr".vnnet, rislet friskt ff Mri rl;" nn pie'nr)q Krne- """'v '' l'.rl ^s vi dere ned + i l Os'nfir,rdorr v\'4l.vj Gle' rors'''l.sr.ernertufen bie nålt LjI 14 grccr',med -r- mksimum på 17 og bånntenpertur prl lo -ll grerd er,l Det vr merring.rn 1 sol skuli. vrn opp vnnetrmen Cen ble delvis skjern-cl v de floye plnkegjerdene rundt bssenget. Bdet ble stor"t sett br'ukt v ungcr' og rbeidsledig ungdl,nr fr ostknten. Det vr skjelden helt fullt,merr Ldri helt tomt. De som br'c s<ull e vrske sce;.gi(k heller på helårsbiel, i kjelleren på Kmpen skole.der f j,kk merl såp e, hånclile og C us j f or en 2J ore. GRATIS ADGANG... f fer'ie,n hdde Kmperi bd skrp konkurrnse v Hovedåiv hnd,hvor vnnet vr vrmere. De l'rråmto rrqlrh'l icno krrnnrr nr ondo Åttøøn frkte opptil L2000 mennesker ut dit. Kmpen Bd hcloe i åpningsåret, c!1000 bdende.men besoket snk litt etterhvert.?'ishusetilvr lj kevel en populær og kjær instirrsinrr hlpnt. onlk nå 6stknten.ltet e1' viktig å nevne t i lle de år bdet ble d?frr+ fnk knrmrrnn ldr"i innonoqn, f 3nge1'. Bdet vr helt grti.s.det vr' forresten også bådc båtturen og dgngen tii Hovedoy Bd,l 35 Ån FøR NESTE BAD BLE Åpunt T{ornon F.nr ru hoå hle drevet frm t j I krips_.!r r 5u utbruddet i 1!{O,rnen det vr stengt under hele okkupsjcnen. Etter krigen ble bdet, ru-r'r +1d.i gjetrpne!roo oi-å-n^+ ^o Åøl rrn rnk _-,_e flr grunner til dette.en omfttende modernisering vr nodvendig, ( oppvrnring, filtrerj.ng v vnn), og kofiinunens okonomi vr tynnslitt etter fen års kris'-det sni I t,e nok osså j nn t felleshrd i nø 'l noq qtnondno i fr'nnden,. h'l,^e mer vånlip vurrtb.r tr'nlk knm qco rrf qrr hrrcn,!!v!urrulrrnd5j9- lrnmm"-:t.^-:^ nene ble bedre,og sykler vr i ferd med å bli lle mnns ele. Frognerbdet visf,e siden t friluftsbd i-nnen byens gfenser vr svært populært,bre mn greide å holde en jevn bdetempertur. Likevel skulle det t 35 nye år fdr ostknten fikk et nyttsverfimebd,denne gngen på Toyen. Tårrcnhdot. er nnk ikkø orl iq no r nå grunn v klubbtrening er det heller ikke lltid åpent for publikum. Oslo Kommune hr knskje noe å Iære v å stnse litt og se seg tilbke? REVET ETTER KRIGEN - -^.4. f lo,1 h hl - L L)AY h.lntc qltichnp cndeliø srroiinrt Formnnskpet vgjorde t det ikke skufle gjenåpnesrog kort etter b1e det revet.klpen Folkebd led ltså snmre skjebne son Kmpen Sportshll, ( omtlt i forrige nr.v K.P. ),men nådde nok i sin tid ikke helt den smrne be - rdmmelse. Likevel vr folk gld i bdet sitt og svnet vr merkbrt.?tfshusetnblir derfor end omtlt med vrme v eldre Kmpenfolk. F'RA APNINGE}] I I92I

10 FORANDRINGER PÅ GODT OG YONDT blitt mlt i sortrmer Brinken I6 h:r få nrr Hv kostet å6++6 h^h +r^? :::!"r: tønmes nå for Ieieboere.Vil e11er rehbilitere?,, "# J'%. i+#i ^hf vvrr = i euf rr!! vy TrrÅol i n l : ;, -"f ' ii"i] +:r d - i.sj'rj;. ::i:::r: i:+.. n nå r+ rohrl-'i I i t -, --rrng er rgng. ffi s i ruru.. i;,,. t, "t't ' (rmh6nd+ T? h:r vinduer. #i $f l';6ir"'r 'd. W'' # -- -å ffi 1i : ::i :'i:lii J. rvy skiftet ei-er som nå skifter ffi'"t'":1,,, Det bfåser fremdeles frisk bris gjennom Nordcrl^orrsot -2? f nrdi årdoi cr Ricrke ikke rri'l nnele owl\/codpnc-når skl ;r^n interesf nr :nn{- onn ri rrinc n nrrhrrcci nc? r3 &^1:i ffi E i" hr f Betn I nngn r inne 1 i '.:lzfn ry! eq/\! v rmen?,',.tttiill':: ffi i;r ii, ' :.'.':t,::, #-,Wiit: Erinken 55. \.7edtk om rehb. :rksis er visst li'.:iil.,. ;i::-::'_.i i'.,;irr;iii::riiiirririåiiii.9.1tiii,i.,iil#i.:l;riiiiiin:j,.liirii.riiints. å++ nt/ff oicrde occ, men oo tåk o1/ei. hvorfor ikke den opp-- ''#,'' w lilrl m., 1.øl, i:l d,.f,.?j hr ir k ii å $ er en tingrgjennomf6ring noe nnet... 1i{ lil);];r:ro ed+n't'#f:ti'fi+''-"'l'"'#{t4$'%' ffiffiffiffi; pcinoklubb'en tii ble nylig stengt Stenberg i Vill de1 CmPo ved en politirzzi

11 G]ØKDEI 5FN INNSETTING AV DOBBELTVINDUER Et betydelig vrmetp fr huset skjer gjennom vinduene. Glsset i seg selv hr høy vrmeledningsevne. Derfor er det viktig t det dnnes et lg med stillestående, isolerende luft mellom to eller flere ruter. EN LAGER INNERVINDUER MED TRERAMMER: Er en fingernem og hr det nødvendige -rtstyr, kn en lge rmmene til innervinduene selv.rmtre får en kjøpt hos trevrehndleren, glsset bestilles ferdig kppet hos glssmesteren.i gmle hus skjer det ofte t vinduskrmene biir skjeve Med en vinkel kontrollerer mn dette. vviker hjørnene fr 90" vinkelen.må en overføre den skjeve vinkelentil de nye rmmene en lger. Dette gjøres med en stillbr vinkel- en smygvinkel. Er det bre snkk om mindre skjevheter, rettes dette bre opp på innlistingen v innsettkrmen som innervinduene ligger i. INNERVINDUER I PLAST Dette er en nødløsning, men plsten vil vhjelpe den verste trekken og lge et y'solerende luftlg på smme måten som l,nnervinduer i glss. Hos frgehndlere og jernvrehndlere får mn kjøpt bygningsplst for en billig penge. Enkelt vindu forsynt med innervindu i plstfolie.f Festet til krmen med lekter. En klr nødløsning. Dobbeltvindu stt direkte inn i krmen. God løsning, men lite ktuell pg. tilpssingsproblemene. Forseglede ruter (isolerthermoglss) stt direkte inn i krmen. Kn ikke åpnes. Isettskrm som Vnlig vrevindu. Den beste metoden for innseting v dobbeltvindu i gmle vinduer. INNSETTING AV THERMOPAN ELLER ISOLERGLASS I GAMLE VINDUER Det er fullt mulig å sette inn slike doble glss i gmle vinduer. Men det nytter ikke å beholde rmmene:glsset må monteres direkte inn i krmen. Det betyr t vinduet ikke kn åpnes. Lufting må ltså skje et nnet sted, og en må kunne komme til vinduet utenfr for å vske det. BESTILTE INNERVINDUER Går en til en snekker for å få lget innervinduer, vil prisen vriere på smme måte som for komplette vinduer. T nøyktig mål v krmen innvendig. T også begge digonlmålene. gmmel, slitt rmme. enkelt vindu BRUK AV GAMLE INNERVINDUER Hr en mulighet til å undersøke på rivingsgårder, hos skrphndlere eller rivefirmer, kn en få fullt brukbre innervinduer for en rimelig penge. Dersom mn ikke klrer å gjøre dette selv, finnes det lokle håndverkere som kn påt seg jobben.

12 .FREDENSBOR,GVEI EN,,..,y.,- klivl for rehlbj.iitering v hus på Kmpen. For å få et innblikk i hv som skjer 1 ndre blrcleler,oppsøkte vi rkitekt Knut Fbrtf-ius som hr stått for rehbiliteringen v fire hus i Fredensborg\/eien,like bk Deichmnsj.e Bibliotek. Kåmnh \/ol h:r j rl-- -^-^r^ ri i -,.ejl senere rr(] engsjerc ^h^- seg Bkgrr,:nnen for t kommunen ønsket å rehbili- Lere irusene,vr et reguleringsforslg fr b)'- ntikvren.forslget gikk ut på t hcle Iredensl:orgvcien frm til Thor Olsens gte skul-l-c være bevringsområde. De clårj.igst vedlikehofcite hlrsene vr nr.1-et lite trehrrs, oq nr. f B, 3 og ir. - 1l-e små murhus. Knut fbritius forteller: Vårt kontor ble j- november -75 engsjert v sneringssjefen til ii foret en rehbiliterrngsvurdering r,' husene.vi- leverte mterif et i februr -16,o9 konkluderte med t lfe hus- Fne vår i meoof rl.3r'l io Forftnino-Trg V leil.ighetene vr kcndemnert v llelserådet og stod tomme. rh6r6dn6+ nriccfirninn Frrm fi I I i"li lc)77, regnet vi med en prj-s pr,m' leierel på kr.inkl.moms.litterhvert som utbed - rinoq:rltcidcf hlo -^!! boll : I -.^--..i ^!^ dof qoc 9dIrV r vf 5Ls usu JLy t forfll-et vr end mer dyptgripende enn først nttt,oq det medførte t sluttsunmen b1e end høyerå. T2 t0 K;ni.'enbocre nrølle poli tik.'re f r.r BoliguLvlget og reprcsenlntcr for I-11'ntikv:rren, Rtnl rnlrnt n rof ^^ ER,FAR,INGER. FR,A KOfNUNENS FøR,STE R,EHABITITER,INSPR,OSJEKT T Det er to hovedgrunner til t kostndene b1e v så høye,sier Knut Fbritj-us.Det viktigste er t husene overhodet ikke vr blitt vedlike - holdt siden korununen erhvervet dem i I920. Minst 2/3 v utglftene skyldes forsømt ved - likehold gjennom nesten 60 år. Dernest er t.lcrrfni fl,np!--_r r'drrif I _,,i ^ L,..^ Yv5 rrpys!,r ^- i rqrr li l ryrrgl iohet når husene er små. Hvordn stil-fer beboerne seg tii t det b1e så dvrt? :Månåb: r''orrys v beboerno or fr\zfl.lo.lo nd <Ommef inn rrndcr ordni frryerr nocn rrres mpd rtvre orcnqe fo: huslei på 380 kr.pr.mnd.det kjedelige vr t l-ie måtte godt fornyede feiekontrkter før'husl-ei vr f stj-gt. Det viste seg jo t hus - l-ei ble ukseptbel,oe beboerne hr eng - sjert seg ktivt for å få husl-ei ned på et kseptbeit nivå. De mener det er grovt t cle skl betle for kom munens forsømte ved- Iikehold gjennom 60 år,-og det kn jeg jo være enig i,sier Knut Fbritius. Iln vsluttcr mcd å nånpke t husene i FredenshoroveivrY vrr en ikke kn brukes som eksempel på t rehb-- iliforinc ikko lrinnor c no, -... må r, - egnes som et særtilfelle som på tross v efendig for - ftning ble rehbilitert v ntikvriske Vi i Kmpen Vel er enlge i ^ion :.16+ r.\+f f ordioc lrelrncrl:l-a\.et. STORT VARMØTE 25. APRTL q:nori ncc i'lon nå r>no- LqyL tet sto Ciskusjon om onrådet nel-iom Normnnsgt og lløindsgt, og Brinken-området. Fine lysbilcle:scener og innlegg fr V.jlstyret g en grej. innflring i probfemene. R.i nlzn.le f i nesi,e gtene D,q Kn,tr, n, den vil vi bevre. IIer godtr r, i inge n riving! Og clette rzr Johnser. f r Byntikvrer h,e lt enig i; clet vr også sler. Men pc l-itike-.rne f ornektet seg 1kI:e. Onr clenr sken prtet de også i srrt genere I I e tendinger. S.rneringss jefens repres rtnt vr derimct klr, Itn mente t noen v husere Lr rclc rir,res 1 Det bl-e en hef tig d }:,tt, der beboerne irof dt på sl tt: Ingen riving i Brlnken - lle husenc skl rehbil-iteres. Sjst på m6tet ble Cet fortlt om t Femiliekroken vr veclttt rehbil-i-. telt'. V AA JØNLAND Frukt &Tobkk TOBAKK, FRUKT, BRUS, MINERALVANN OC SNACS Åpningstider: Hverdger: 9-- 2l Lørdger: 9-20 Søndg: STENGT Kjølberggt.24 ciette, og vil B]jBOURNU SKAL IKIiLi L]tiTAL IrOn I,OTiS(1t1.t, \'1:it)- I,IKI]IlOLD -DL]T ER CÅRDLTLRI:]NS A\S\'AN O(I II,IKIf Det skyldes ikke minst \/e.l'ets innsts. Folk qikk hjem uten å vite nc,e særlio nor om hv nolitikerne til o,i inn for. trnoc+o {-rdcr6r r,år t l,i hclcle qitt <lern klr besk jed on vår nrenirrg. Selv nå i ohl nl-ror I Q7F or i nnon Lcc I rr+h i n^ +rf r ' _":-'^ f H9ll3n65nt cr det pln,:,-orn å rjr.c noen hus 1 ti J- lcgg ti 1 å t i Lrrr.rJ.: de åpne områdene me1lom denne qdt og Normnnsgt til bygging. Her kom dct kl,rrt frm f r Lle i s1er,,rt vi ikkegocltr noe rii.inq, - ei hef l-er ikke bl,ts-kbebyggelse. Dct vi trenger er dghjem på den åpne tornt b.-rk Normnnsg,.Lt 37. Som ventet gikk pol-itikerne mye runclt gr,y'ten, men som en i slen r;,t, "ettersom politikerrre ikke hr bestemt seg, si bør de jo opplgt kunr,: gjøre det nå. \/i hr jo klrt sgt hv vi Ønsker.,' v GÅrrL: {< F /-, Il ncy Jhop H & S HASSFJELL Kjølberggt. 24 OSLO 6 Prfymer Kosmetikk Smykker i ekte sdlv og vnlig enkle ting Hjertelig velkommen! Deodornter Hårlkk Shmpoo Hull i ørene klippes smertefritt, ferdig på et pr minutter. Gvertikler Vesker Belter Smykkeskrin Speihett etc. Dukker, L ommebøker, Punger

13 NYTT FRA ANDRE BYDELER NEDR,E TøYEN & GR.øNLAND- PR.OSJ E KT ET er et smrbeid nrellorn sosil,rådmnnen og sosilskolen på Ckern, of strtet opp foi onlrent et hlvt år siden. l.ålsettins er å orgnisere beboerne i onråd--t oe i 5mrbeid med dem strte opp utbedringsrbeid. Til nå hr det vlst seg åt det er Jterkt behov for: Gå rds roms for be,l ri,nge r istndsetting v grontreler istndsettlng v fel,leslok"rler bedre trflkkforhold. Nedre T6yen & Grdnlnd - prosjektet disponerer ikke sel-v over bevllgninger, men forsdker å smordne enlettbehoveie os formidle den videre tii kommunle myndigheter. Prosjekter hr fått kontorei 1 det l-4oo år,gmte huset Cronlnd 28, og hr 591!o_"!iq mndg-fredg IOLiO-J,2()O + onsdg !. seotember vr det et vellykket beboermcjte på Hersleb skole. Det ble orlenlert om prosjektet, og vist lysbllder. Ett v problemene som ble tbt opp vr mngel på dghjen i,str6ket: De.. er 1!00 brn neilom O og 6 år, men bre_2!! dghjensplsser! I Helmdlsgt 2b hr beboerne stt i gng store qårdsromsforbedrlngerl de s6kte - og flkk - penger fr komrnunen - se blldet! BtIR DET BEBOERFORENING ND I Gronlnd & llerire Toyen-prosjektet lr sikt.p nå hre å frrnpere {? vs yq vqrl q rsrrb! år- l).-rfor må folk orgnlsere seg selv for t det kn hl i li^ri nnc med nrnhlcnenc onså et,tgr vr åjvr den Ltci. På mdtet ble behovet for beboerforening brukket frm flere gnger. Interesserte folk skrelv seg på liste' og det er nå godt håp orn t en forening kn komme i gng.!o1k i str6ket som Kmpenposten hr snkket med trekker frm store problemer som det ikke ser ut ti1 t myndig,hetene vil g.i5re noe med. Gårder forfller, både de son eies v kormunen og v privtel folks bostndrd er ntkellg dårilgere enn noe nnet sled I byen. -tore trflkkproblemer i dg og Elner om en ny motorvei (Husmnnslinj) Lover ikke godt for Nedre Tdyen-Cr'onl-nd som bomi I jd 1 frm- Lid- IJessuten trengs eldreturer, brneskirenn, prkfest osv. ikke bre på Kmoen! Kmnpn Vcl ånskpr fnlk nå Ncdro -_., T" ^oyen og Gronlnd lykke til dnne beboerforenins! i- rbeidet for å FøR Er De vhengig v telefon, i bilen, på jobben,eller tu.' Vi forhondler også bilstereor, rodiotelefoner, lyssigno lutstyr, bilutstyr, v,nsrer Å, _re tåfbnrx Aflcnrcr^,,/=\ NORMANNSGT.I3, OSLO 6, s,clar co^ipany Scur-Am lforge A/S i Telefon: og Mobiltelefon:(rc21) D bør De kontl<te oss, vi er spesilister i mobiltelefoneroooo S_ ALT I DAGLIGVARER TOBAKK AVISER UKEBLADER Åpningstider: Mndg: l0 - l? Tirsdg - Fredg.:9-17 Lordgi (9 - t4! Oslo Smvirkelg. vd. 44 i Bøgt 25. to O r3

14 RODFIØKKA STANDARD KONTRAKTER Oslo kommune hr nå endelig infridd det 1 år gmle krvet om stndrd leiekontrkter til lle med horti_d.skoner-.- RIVINGSPLANENE GIKK ICJENNOM PÅ NYTT: Bystyret hr vedttt: 1. I0 gårder rives. 2. Bergensgt. opprettholdes som hovedfrl-cåro 3. Kongsbergt.lg og 2L omgleres fr bolighus til dghjem. Flere enkeltpersoner og orgnissjoner hr protestert mot disse plnene. BI.. hdde BjØlsen Beboerforening en deputsjon til bystyret. lkke en v disse protester fnt bystyremedlemmene å kunne t hensyn til. Politi-kerne t de visste svært Iite konkret om byfornyelsesplnen. Sigurd Østen innrømmet t flere v gårdene Økonomisk sett lå i grenselnd mht - rehbilitering / riving. {.{ FREDENSBORC _På Fredensborg hr kommunen strtet rehbilitering v sine gårder bl.. i Fredensborgvn. Huslej- hr steget fr 105 til 1200 kr. pr. mnd. etter rehbilitering. Kommunene hr forsøkt å kneble motstnden mot ved å si opp de gmle leie kontrktene. Beboerne skulle så godt nye kontrkter før den nye huslei ble bestemt v Husleienemnd. Komnunen vil selge hus til leieboerne. Dette gjør e for å slippe billigst mulig unn forpliktelsene sine. Kommunen vj-l tpe msse penger dersom den blir tvunget ti1 å utføre ålt-innqlende vedlikehold såm den hr utstt I håp oir riving. Ved slg v hus vil leieboerne bli nødt tii å bekoste dette vedlikeholdet, som de egentlig hr betlt for gjennom huslei i mnge år. For leieboere uten spesielt vi1 det b1i billiqere å fortsette s m leieboere og presse kommunen til å utføre pliktig vedlikehold og foret instllsjon v snitærutstyr. og konununen skl h ved eventuelt s19 v husene seinere. F+ frtle,8dll2!' ÅlA,(r,vrr,/tu4, & "-, /E FELLESMØTE FOR BEBOERFORENI NGENE I OSLO Smrbeidet mellom de eldre bydelene i oslo or råft ^nn idrn etter å h liooef!;6 i snrt 2 år. Noen fr Kmpen Ve1 deftok 19. sentemher nå ct f e l I esmdte nå ttt l I cqte skole. Vj- diskuterte Osfo kommunes politikk i de gmle bydelene, kom;nunl rehblfitering på Fredensborg og Søndre Grunerl-økk og myndig hetenes plner om å strte Byfornyelsesselskp\ Det vr et interessnt møte som skl- følges opp med ny smllng i Gmlebyen l-9,oktober. Vi i styret synes det er fint med dette snrbeidet. Trfikk og støy, forfl-1, rivingsfre, hvordn oppnå rehbilitering qnm hlrrn r f ionl- morl hnl inlzlzrr -ps I oner, o.1. All-e er felles problemer. Det er klrt l vi kn lære mye v hverndre for å løse dem! :r NÅR DET GJEIDER SEISI(APSMAT 6ÅR Yr Tlt gtttd fuzd Norderhovsgl. 7 Tr{. l9 5? 90 - lt PERSIENNER -25% HviLe og brune Vi utfører også reprsjoner MORMORSTENGER: Messing og hvite I4 SNITTER. XOtDÅilNETil'I'gER MIDDAS låt(en -,s l. ll, tvolitl. Prrv sclv! lc om brosiyrc. MARKISER lves etter bestilling - /o GARDINBRETT _ 30%_40% RINGER I MESSING: Kr. 2,80 pr. stk. Vi fører også: RULLGARDNER. FOLDEDØRER KONTAKT OSS FOR ET PRISOVERSLAG (OGSÅ ETTER KL. I? SWL.HA SOLSKJERMINC :B]yl}!r- Bøst 6. Oslo 6 Tlf. le 60 6s -B9slt:-6.-

15 fm.s\ds Vi i- redksjonen håper t mnge brn Ieser Kmpen-posten. 'J For t dere også skl finne noe som er spesielt for brn vil vi prøve å lge ei fst brneside i hvert nummer- Derfor vil vi gjerne h brev fr dere- Skriv om det dere er oppttt v: om skolen, om fritidstilbud på Kmpen, send inn tegningler, vitser osv- Forslg tii på brnesid vil vi også gjerne h- -nvn REBUSLøPET KoMr{ER ocså r Ån, ANTAGELIGVIS I SLUTTEN AV NOVEMBER G^ÅtB: Hv er det som hr begynnelse og ende overlt og som er noe v dec Iengste i verden. 'utoa :uvas 1x +s +L+ +r-ffb De"te :;kl bl1 nvn.t på et m.usikkstykke" Ldsning nederst på sid. Lekeplssen bk Normnnsgt. ST - Denne flot-te lekeplssen er Iget v brn orr voksne på Knp'.n i fellesskp. ',rde iir snekret husker, kltresttiv, sndksser osv- Irør vr det ei tomt med mye søppel'. på, nå er det blitt en riktig flott Li ltreplss forbrn i strøket- 'uoleucsuuut>lsueii :TrosnqoJ ed ;elg I5

16 6cmTnerjuurt" DET STORE SOMMERLOTTERIET : Forbredelser til festen. SOMMERFESTEN I KAMPEN PARK. LØrdg 19.ugust, en vrm sensommer - krrcld_ hle dpt ^^irf ^^^ +il NVSIU, rjls ucu --v!!l uvl/ dns i Kmpen prk. Endeliq lget Kmpen VeI fest for oss. Vlse- og rockemusi-kk strømmet fr høttlerne til orkestret "Stein og jord". Både gmle og unge qrri notp qen i dri rzondo rrrf! Lrrrv! mor. r Aldri r! hr 1 ' det vei vært slik slemning her.kulørte I rzlzl- or 'l rzqj. o nnn i dn rz:kro n:rken -on!y^us! rlrls v}/t/ f, usrl Ys!r:!rrrvY de 250 festglde menneskene holdt det Åondo 'l. i I mi rin1. i- noj- tc \r+r ct(1 Y jeg ' g håper Kmpen Vel vil q)øre trdisjon v det. oc dot or ieo rrel ikke lene om å mene? ) " T lrånet rz festen foretok velformnnen vyl!qugly.- F-rrr Ror.J f rekni nc i dpf s+nre vei- lotteriet. F'rlloonde norq.)ner vnf (oev-i r PlYUrrsL \Y!- ". nstene.-" ef --' overlevert) : Fru. AIlum: fire kuverter med snitter. Anno Måri l{:on. oi lzrinlo Inger Krogen: +i biøtkke. F'rrÅrrdi c'lnrcfoncn- ( hårlzl i nn r\fyy Elisbeth McAdm: loddebolt E non: McAd:m. dråhh nl rnf^ \jl\2rltl PrOir us Robert Amundsen: grønn plnle JrIe GrØnstd: jrønn plnte Luritz Nilsen: dme håndveske Li v Bidrnsoå rd: eu de r--ol.oqne,t-orie K:lheims fine hrrådfieler oikk tii: fsrjs (nlrzoi!urtut llrrl-qon D:Fi nn Knrrf qen Ocl F tcå ts to l I (herrefrisør) HiIsen dnseentusisl - ;"' tl: '-7^,, \ frb,// -, 'i /./ - /t / #J. -78

KAMPENruTE}{ A/tsA Tlt KA'nPEN VEtI**!?.7n LAKAMPEN LEVE! TEMANUIVITVIER OM KOIVTVIUNENS PI-ANER

KAMPENruTE}{ A/tsA Tlt KA'nPEN VEtI**!?.7n LAKAMPEN LEVE! TEMANUIVITVIER OM KOIVTVIUNENS PI-ANER ir i'- KAMPENruTE}{ A/tsA Tlt KA'nPEN VEt**!?.7n LAKAMPEN LEVE! TEMANUVTVER OM KOVTVUNENS P-ANER il3*{3**kampen VEL NYTT rl3 rf {c {3 {3 * HVA SKJER MED PLANEN NÅ? VA SKJER MED PLå$ENE Pianene olil bltforrryelsen

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

INNHOLD. Sterke krefter

INNHOLD. Sterke krefter 2 3 INNHOLD Sterke krefter 4 7 9 12 16 20 22 28 31 34 38 En rel utfordring Tkk, begge deler Spisser kompetnsen Teknologisprnget Lokker jenter til ingeniørfg Stille etter stormen Fr hvets sølv til sort

Detaljer

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s) Lopp kommune lv[61sin ft lling Utvlg: Møtested: Dto: Tid: Formnnskp Kommunestyresl, Lopp Rådhus 13.04.2015 09:00 Forfll meldes til utvlgssekretær som sørger for innklling v vrmenn. Vrmenn møter kun ved

Detaljer

{: r ' KAMPENruTEN. A/ISA TIt KAftlPEN VEIY2,I98O. løssalg kr. 2,50. \ t\ h\

{: r ' KAMPENruTEN. A/ISA TIt KAftlPEN VEIY2,I98O. løssalg kr. 2,50. \ t\ h\ {: r ' {r KAMPENruTEN A/ISA TIt KAftlPEN VEIY2,I98O løssalg kr. 2,50 \ t\ h\ * IF * * 'F KAMPEN VEL NYTT {3 {T * * {3 * SIDEN SIST ENT VEL-MøTE 8. MAI. rsdag 8. mai arranqerte ampen-vel åpent møte. Arkitekt

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

24. - 28. juni 2015 Flekkerøy - Vennesla - Kristiansand

24. - 28. juni 2015 Flekkerøy - Vennesla - Kristiansand Foto: Chrlotte Østervold, Henrik Hnselmnn, Philip Bergset, Dyreprken AS Fotbllglede Rikt ktivitetstilbud Ledertreff Cupshow Dyreprken Fotbllfestivlen for gutter og jenter 7-19 år 24. - 28. juni 2015 Flekkerøy

Detaljer

POSTEN! T U t E N 1993. ukraina KAIIIPEN SEKSTENDE ARGANG TOKALAVIS FOR KAMPEN. Gode busser Tøtrejenter Ikf nytt - og takk for oss! \.. \ f.

POSTEN! T U t E N 1993. ukraina KAIIIPEN SEKSTENDE ARGANG TOKALAVIS FOR KAMPEN. Gode busser Tøtrejenter Ikf nytt - og takk for oss! \.. \ f. Gode busser Tøtrejenter Ikf nytt - og takk for oss! TOKALAVIS FOR KAMPEN ukraina KAIIIPEN SEKSTENDE ARGANG POSTEN! T U t E N 1993 t,.ff' t& +{Ftt\...\.'.\\ \.. \ f. r\ \\ "+E { \ '.. Vi gleder oss til

Detaljer

Lokalt engasjement - en tapt sak? side6-9

Lokalt engasjement - en tapt sak? side6-9 Lokalt engasjement - en tapt sak? side6-9 Trenger vi Kampen Bydelshus? side 12-13 Må skolekorpset legges ned? side4-5? Siste utgave av Kampenposten? Kampenposten dukket opp i lokalmiliøet for første gang

Detaljer

v / å"4 d "-' " ",r\.

v / å4 d -'  ,r\. v / å"4 d "-' " ",r\. 7V VIKTIGE ADRESSER KampenVel Styret: Erik Mevold, Sonsgt. 5 468 70 33 Hanne Sletten, Bøgata 10 419 23 60 Sverre Syversen, Bøgata 30 AD 27 40 Anne Ditlefsen, Nannestadgt. 5D A67 63

Detaljer

.4$'7. I. 1r" l.i. .'-:"n:iitt..'irr.s.åfif-i:- r', [, I. l' J LI9EJII

.4$'7. I. 1r l.i. .'-:n:iitt..'irr.s.åfif-i:- r', [, I. l' J LI9EJII .4$'7 I. 1r" l.i -I 'T.ImḤSide 4-5 l' J r', [, I.'-:"n:iiTt..'irr.s.åFiF-i:- LI9EJII!) Hver gang så er vi igang igien! Ofte med lange mellomrom. Men denne gangen har vi med et nytt proff-team- som skal

Detaljer

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset 03.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf. 751 97000 Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle.

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget,

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget, Tom Lindstrøm Tilleggskpitler til Klkulus 3. utgve Universitetsforlget, Oslo 3. utgve Universitetsforlget AS 2006 1. utgve 1995 2. utgve 1996 ISBN-13: 978-82-15-00977-3 ISBN-10: 82-15-00977-8 Mterilet

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Medarbeidere søkes! Den gømle da,men NYTTIGE NAVN OG NUTWIWER. - og sinnet fyb med liuslærdom du kan ane lengselen

Medarbeidere søkes! Den gømle da,men NYTTIGE NAVN OG NUTWIWER. - og sinnet fyb med liuslærdom du kan ane lengselen Medarbeidere søkes! Et nytt nummer av Kampenposten, denne gang kraftig forsinket, til fleres frustrasjon, tror vi. Årsaken til at dette senhøstes nummer ikke kommer ut før nå, er simpelthen at den fra

Detaljer

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken.

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken. En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005 bidrag til en revisjon av boligpolitikken Av Anne Helset En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle.

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. Juleutgave Vestfold Nytt Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. VESTFOLD DØVEFORENING 2008/09: Vestfold Nytt blad nr. 3 og 4-2008 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA

HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA Historien om Esther er sann. Tidsmessig går vi fra oktober 2011 og frem til idag 2014. Det er en historie om en lut-fattig familie og hvordan vi steg

Detaljer

Nyhetsbrev fra Team Albania

Nyhetsbrev fra Team Albania Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp 13.12.2010 11:04 Side 1 Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra

Detaljer

4t s. k # s $ 'ffi. &'t h.:"' Filminnspilling. Kiempedager! Kampen - en mønster-hydel? ;,3f q; ,ffip \#v- ^ {-*,*-- \ \" {m il* aaa. aaa. ..

4t s. k # s $ 'ffi. &'t h.:' Filminnspilling. Kiempedager! Kampen - en mønster-hydel? ;,3f q; ,ffip \#v- ^ {-*,*-- \ \ {m il* aaa. aaa. .. "*ryw%$ k # w 4t s 'ffi {m il* ^ {*,* ;,3f q; &'t h.:"' w..,:*i\ s $ '$ \ \",ffip \#v Kiempedager! Filminnspilling aaa Kampen en mønsterhydel? aaa Sommeren lot vente på se$.,.... ihvertfall den riktig

Detaljer

... og mykje meir - God lesing! I denne utgåva av Leikanger kyrkjelydsblad kan du blant anna lese om:

... og mykje meir - God lesing! I denne utgåva av Leikanger kyrkjelydsblad kan du blant anna lese om: I denne utgåv v Leiknger kyrkjelydsbld kn du blnt nn lese om: Kyrkj er hekl inn i våre liv, seier Henning Rivedl Grunnlovsjubileum 2014 - Leiknger, Leiknger kyrkje og hendingne i 1814 Om å leve enklre

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t" Kaf s. r'* l. *th {"r, T'.i# ffi,*

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t Kaf s. r'* l. *th {r, T'.i# ffi,* { #,t..f&4- It.åEl Hva skier Ki for, tie jli t" Kaf s 'i *th {"r, ffi,* r'* l. T'.i# - ai lør Tommy & Tigeru?, oaerbringe re da,k sj one ns s omme røn s k er (rry ber Rlculkompcntiet As

Detaljer

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB ommune som gir lyst Arsmelding 20fB Årsmeldi for Steigen kommune INNHOLD 1. Rådmnnens generelle regnskpskommentrer 3 3 3 j 2.2 Regnskpsmessig resu tot... 2.3 ljtvikling ov driftsinntekter og driftsutgifter

Detaljer