VIKTIG FJERN DE TO SKRUENE SOM BLOKKERER MOTVEKTENE FOR BEVEGELSE AV DØREN FRA TERMOKAMINEN. DISSE ER PLASSERT PÅ DØRENE SOM VIST I FIGUREN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKTIG FJERN DE TO SKRUENE SOM BLOKKERER MOTVEKTENE FOR BEVEGELSE AV DØREN FRA TERMOKAMINEN. DISSE ER PLASSERT PÅ DØRENE SOM VIST I FIGUREN."

Transkript

1 INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO TERMOCAMINO Testet i henhold til: EN 13229! NO FOR Å UNNGÅ SKADER MÅ DU KUN BRUKE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE FOR FØRSTE ANTENNING I HENHOLD TIL BRUKSANVISNINGEN. SIKKERHETSNORMER PÅ APPARATENE I henhold til sikkerhetsnormene på apparatet er kjøper og bruker forpliktet til å sette seg inn i korrekt funksjon av apparatet i overensstemmelse med bruksanvisningen.

2 VIKTIG FJERN DE TO SKRUENE SOM BLOKKERER MOTVEKTENE FOR BEVEGELSE AV DØREN FRA TERMOKAMINEN. DISSE ER PLASSERT PÅ DØRENE SOM VIST I FIGUREN Rev.10 IT

3 INNHOLD NO 1. GENERELLE ADVARSLER BESKRIVELSE INSTALLASJONSNORMER KOBLING OG PÅFYLLING AV ANLEGGET BRANNSIKKERHET TILTAK VED BRANN BESKYTTELSE AV BJELKER RØYKRØR ELLER SKORSTEIN PIPEHATT KOBLING TIL SKORSTEINEN LUFTINNGANG TIL INSTALLASJONSSTEDET UNDER FORBRENNINGEN TILLATT / IKKE TILLATT BRENNSTOFF ANTENNING OG FUNKSJONSTEST NORMAL FUNKSJON FUNKSJON I OVERGANGSPERIODER STRØMBRUDD VEDLIKEHOLD OG BEHANDLING RENGJØRING AV RØYKRØR ELLER SKORSTEIN RENGJØRING AV GLASSET RENGJØRING AV ASKESKUFFEN VEDLIKEHOLD AV DE UTTREKKBARE SPORENE VEDLIKEHOLD AV DET HYDRAULISKE ANLEGGET SOMMERSTANS INSTALLASJONSPLAN TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE EGENSKAPER DEFLETTORE FUMO / POSITION OF THE SMOKE DEFLECTOR / STELLUNG DER RAUCHUMLENKPLATTE / DÉFLECTEUR FUMÉE Rev.10 IT 3

4 PRODUSENTENS SAMSVARSERKLÆRING Emne: Fravær av asbest og kadmium Vi erklærer med dette at alle våre apparater lages med materialer som ikke inneholder asbest eller derivater av asbest og at det ikke finnes noen form for kadmium i sveisematerialene, i overensstemmelse med gjeldende relevant norm. Emne: EU-forordning nr. 1935/2004 Vi erklærer at i alle apparatene vi produserer, er de materialene som kommer i kontakt med matvarer egnet til bruk med matvarer, i overensstemmelse med ovennevnte EU-forordning Rev.10 IT

5 1. GENERELLE ADVARSLER La NORDICA S.p.A.s ansvar er begrenset til levering av apparatet. Installasjon av apparatet må skje i overensstemmelse med korrekte håndverkstradisjoner, forutsetningene som ligger til grunn i denne bruksanvisningen og regler på området og må utføres av en kvalifisert person som handler i henhold til anleggsregler egnet til å ta ansvar for anlegget som helhet. La Nordica S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for produkter som er endret uten autorisasjon, og heller ikke for eventuell bruk av ikke originale reservedeler. VIKTIG: For å oppnå best mulig ytelse, må du plassere trekubber med en lengde på maksimalt 30 cm inne i brennkammeret, slik som anvist i Figur 1 Figur 1 2. BESKRIVELSE Definisjon: Termoprodukt i overensstemmelse med EN Apparatet består av malte og galvaniserte stålplater og deler i støpejern. Selve kjelekroppen er i 4 mm tykt stål, mens både brennflaten og den tilhørende uttrekkbare risten er i støpejern. Apparatene er utstyrt med en røykdeflektor, plassert mellom de to øvre sylinderformede rørene, og som er enkel og rask å trekke ut og enkel å rengjøre innvendig. Det runde brennkammeret er ustyrt med en gjennomhullet sentral bakvegg i støpejern. Gjennom disse hullene kommer den forhåndsoppvarmede luften inn i brennkammeret, og på den måten dannes en etterforbrenning med påfølgende bedret effektivitet og reduserte utslipp av forbrenningsgasser. Panoramadøren er montert på uttrekkbare kulespor som garanterer solid, stille og pålitelig funksjon. Motvekten for heving av døren er støttet av to solide kjeder med tilhørende kjedetannhjul. Gjennom det keramiske glasset (som tåler opp til 700 C i døra har du utsikt til de fascinerende flammene, og ingen gnister eller røyk slipper ut. Apparatet er utstyrt med en kontroll for å regulere primærluften. Sekundær- og tertiærluften er forhåndsregulerte. A Figur 2 Kontroll av PRIMÆRLUFT (Figur 2 pos.a Med kontrollåpningen for primærluften, som er plassert under døren til brennkammeret reguleres strømmen av primærluft gjennom askeskuffen og risten i retning av brennstoffet. Primærluften er nødvendig for forbrenningsprosessen. Med kontrollåpningen plassert hel til høyre er all luften åpen. Askeskuffen må tømmes regelmessig slik at asken ikke hindrer for inngangen av denne primærluften, som er nødvendig for forbrenningen. Ilden holdes levende ved hjelp av primærluften. 3. INSTALLASJONSNORMER Installasjon av termoproduktet og utstyret som trengs til oppvarmingssystemet må være i overensstemmelse med gjeldende standarder og regler og med gjeldende lov. Installasjonen, tilhørende koblinger til anlegget, igangsetting og kontroll av korrekt funksjon må foretas på korrekt måte av profesjonelt kvalifiserte personer, i full overensstemmelse med gjeldende regler, både nasjonale, regionale og kommunale, i det landet der apparatet installeres, og med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Installasjonen må foretas av autorisert personale, som må gi brukeren en samsvarserklæring for hele anlegget, og som påtar seg det fulle ansvaret for den endelige installasjonen og påfølgende korrekt og god funksjon av det installerte produktet. La NORDICA S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for manglende respekt for disse forholdsreglene. Før installasjonen anbefaler vi å utføre en grundig rengjøring av alle rørene i anlegget for å fjerne eventuelle rester som vil kunne komme i veien for en korrekt funksjon av apparatet Rev.10 NO 5

6 VIKTIG: a I tilfeller av vannlekkasje må du stenge vanntilførselen og straks søke teknisk hjelp. b Driftstrykket i anlegget må kontrolleres jevnlig. c Hvis kjelen ikke blir brukt over lengre tid anbefaler vi at teknisk personale skal foreta minst følgende operasjoner: - Stenge vannkranene både på varmeanlegget og kranene i det sanitære anlegget. - Tømme varmeanlegget og det sanitære anlegget for vann hvis det er fare for forfrysing. La Nordica S.p.A. fraskriver seg ethvert ansvar for skader på gjenstander og/eller personer forårsaket av anlegget. Firmaet kan ikke holdes ansvarlig for produkter som er endret uten autorisasjon, og heller ikke for eventuell bruk av ikke originale reservedeler. Din lokale feier må informeres om installasjonen av ovnen, slik at vedkommende kan kontrollere at røykrøret eller skorsteinen er korrekt tilkoblet og fungerer effektivt. Før installasjonen må følgende kontroller foretas: Kontroller at gulvet tåler vekten av apparatet og sørge for passende isolering hvis det er konstruert i et brennbart materiale. Kontroller at rommet der kaminen installeres har egnet ventilasjon (det må finnes luftåpninger, se kapittel 0. Unngå installasjon i lokaler der det finnes felles ventilasjonskanaler, kapper med eller uten avtrekk, gassapparater av typen B, varmepumper eller hvis det finnes apparater som fungerer samtidig med ovnen og som kan skape depresjon i lokalet (ref. UNI-norm 10683/98 Forsikre deg om at skorsteinen og røykrøret som apparatet kobles til passer til dennes funksjon. etterlat alltid minst 6cm med tomt luftrom mellom kaminen og veggen på siden og bak. (se Figur 3 Figur 14 Figur 15 Bruk de regulerbare føttene og et vater til å forsikre deg om at apparatet står perfekt i vater slik at døren kan åpnes korrekt. Vi anbefaler at du lar feieren i området kontrollere både koblingen til skorsteinen og at lufttilstrømningen for forbrenningen på installasjonsstedet er tilstrekkelig. Figur 3 DET ER IKKE MULIG Å FORETA ENDRINGER PÅ APPARATET. Åpningsdiameteren på koblingen til skorsteinen må tilsvare åpningen på røykrøret. Åpningen må være utstyrt med en veggkobling for plassering av røykrøret og en spjeldventil. Termokaminen modell må OBBLIGATORISK installeres i et anlegg med ÅPENT EKSPANSJONSKAR. Anlegg med åpent ekspansjonskar må OBLIGATORISK være utstyrt med: min. 5cm 6cm 1. ÅPENT EKSPANSJONSKAR: Ekspansjonskar med en kapasitet på 10 % av det totale vanninnholdet i termokaminen og anlegget. Ekspansjonskaret skal plasseres på det høyeste punktet i anlegget, minst 2 m over den høyest plasserte radiatoren. 2. SIKKERHETSSLANGE: Slange som i kortest mulig distanse kobler uttaket fra termokaminen til den øvre delen av det åpne ekspansjonskaret, uten fallende deler eller sifonger. Sikkerhetsslangen skal ha et minste innvendig snitt på 1" gass. 3. MATESLANGE: Slange som kobler bunnen av det åpne ekspansjonskaret til anleggets returslange. Minimumssnittet skal være ¾ gass. Alle disse elementene må ikke under noen omstendigheter ha avskjæringsorganer (av/på-innretninger som utilsiktet vil kunne ekskludere dem, og de må plasseres på steder som ikke utsettes for frost, da de, hvis de skulle fryse, vil kunne føre til skader på eller til og med eksplosjon av kjelekroppen. Ved fare for utsettelse for frost må du tilsette en passende mengde egnet frysevæske i anlegget, og på den måten fjerne problemet. Det må ikke under noen omstendigheter forekomme sirkulering av vann i ekspansjonskaret mellom sikkerhetsslangen og mateslangen. Dette vil føre til oksygenisering av vannet og påfølgende korrosjon på termokaminen og anlegget på svært kort tid Rev.10 NO

7 4. TERMISK AVLØPSVENTIL: Utgjør en ytterligere positiv sikkerhet i stand til å hindre koking selv ved strømbrudd. Den består av et ventilhus som ligner på en trykksikkerhetsventil, men som til forskjell fra denne åpnes ved en forhåndsinnstilt temperatur (vanligvis C og tømmer varmt vann fra anleggets innløp som erstattes av en tilsvarende mengde kaldt vann som tilføres fra innløpsslangen fra det åpne ekspansjonskaret og på den måten kvitter seg med den ekstra varmen. 5. SIKKERHETSVENTIL på 1,5 bar: Maksimalt tillatt driftstrykk for anlegget er på 1,5 bar (tilsvarende 15m vannsøyle. Høyere trykk vil kunne føre til deformasjoner og skader på kjelekroppen. 6. SIKKERHETSINNRETNINGER forutsatt av gjeldende lover på området. 7. SIRKULASJONSPUMPE: Denne skal helst plasseres på anleggets returdel, for å forhindre at den kan stanse ved svært høye vanntemperaturer, Du må imidlertid forsikre deg om at den ikke lar vannet sirkulere i ekspansjonskaret, da det vil føre til kontinuerlig oksygenisering av vannet med medførende hurtig korrodering av kjelekroppen. Nivåforskjellen må være slik at den ikke forårsaker noen tvungen sirkulasjon i det åpne ekspansjonskaret. Den må dessuten være koblet til en termostat eller til den elektroniske kontrollen som kan leveres som EKSTRAUTSTYR. 8. AUTOMATISK TERMOSTATISK BLANDEVENTIL (EKSTRAUTSTYR Figur 4 Den automatiske termostatiske blandeventilen brukes i termoprodukter for fast brennstoff for å hindre at kaldt vann returnerer til varmeveksleren. Delene 1 og 3 er alltid åpne, og sammen med pumpen som er installert på returen (R garanterer de at vannet sirkulerer inne i varmeveksleren til biobrennstoff-kjelen (CB. Høy returtemperatur gjør det mulig å bedre effektiviteten, den reduserer dannelsen av kondens i røyken og forlenger kjelens liv. Ventilene på markedet finnes med forskjellige innstillinger, La NORDICA anbefaler bruk av en modell for 55 C med hydrauliske koblinger på 1. Når ventilens innstilte temperatur er nådd åpnes delen 2 og vannet fra kjelen går til anlegget via innløpet (M. VIKTIG manglende installasjon av denne innretningen fører til bortfall av garantien for varmeveksleren. CB M 55 3 R TERMOPRODOTTO 1 2 Figur 4 VIKTIG: Temperatursikkerhetssensorene må være på selve maskinen eller i en avstand på maksimalt 30 cm fra innløpet til termoproduktet. Hvis generatorene ikke skulle være utstyrt med alle innretningene, kan de som mangler installeres på termoproduktets innløpsslange innenfor en avstand på maksimalt 1 m fra dette. ADVARSEL: Ikke under noen omstendigheter må du tenne i ovnen hvis anlegget ikke først er fylt med vann. Det vil kunne føre til svært alvorlige skader på hele strukturen. Vi anbefaler å sørge for en inspeksjonsluke på kappen eller der det anses som passende slik at du har engel adgang og utsyn til sikkerhetsinnretningene (manometre, ventiler, sirkulasjonspumpe KOBLING OG PÅFYLLING AV ANLEGGET På høyre eller venstre side av den øvre delen av termokaminen finner du koblingene for uttaket til oppvarming, og på høyre og venstre side nederst på termokaminen finner du returkoblingene. VI ANBEFALER EN INSTALLASJON MED KRYSSENDE STRØMNINGER (UTTAK TIL HØYRE MED RETUR TIL VENSTRE ELLER UTTAK TIL VENSTRE MED RETUR TIL HØYRE. ADVARSEL: Oppfylling av anlegget må utelukkende skje ved at vannet renner naturlig fra det åpne ekspansjonskaret gjennom en mateslange for å unngå at et for stort trykk i vannledningen kan føre til deformering eller eksplosjon i kjelekroppen. I løpet av denne fasen må du åpne alle ventilene på radiatorene for å unngå at det dannes luftbobler. Følg med på vannuttømmingen, for å unngå uønskede oversvømmelser. Kontroll og godkjenning av systemet foretas med trykket i det åpne ekspansjonskaret. Systemet må konstant være fylt med vann, også i perioder da termokaminen ikke er i bruk. Om vinteren må man ved en eventuell inaktiv periode sørge for å tilsette en passende frysevæske Rev.10 NO 7

8 4. BRANNSIKKERHET Ved installasjon av apparatet må følgende sikkerhetsregler følges: a Det må ikke plasseres noen brennbare gjenstander eller materialer i en avstand på minst 80 cm foran ildstedet. b Hvis apparatet skal installeres på et gulv som ikke er fullstendig ildfast må det sørges for et brannsikkert underlag, for eksempel en stålplate (med dimensjoner i henhold til lokalt lovverk (se Figur 5 Termokaminen må kun brukes med askeskuffen i. Fast avfall fra forbrenningen (aske må samles opp i en hermetisk og brannsikker beholder. Apparatet må aldri antennes ved forekomst av gass- eller damputslipp (for eksempel lim for linoleum, bensin, etc. Plasser aldri brennbare materialer i nærheten av apparatet. Under forbrenningen frigjøres termisk energi som medfører en betydelig oppvarming av apparatets overflater, dører, håndtak, reguleringer, glass, røykrør og eventuelt framsiden av apparatet. Unngå kontakt med disse elementene uten å bruke egnet beskyttelsesutstyr eller uten beskyttende hjelpemidler (hansker som tåler varme, reguleringsinnretninger. Sørg for at barna vet om disse farene og hold dem langt borte fra ovnen når den er i bruk. Fortell barna at apparatet blir svært varmt og at de ikke må ta på det. Hvis du bruker feil eller for fuktig brennstoff vil det kunne danne seg avleiringer (kreosot i røykrøret eller skorsteinen, med mulig påfølgende brann i skorsteinen. Beskyttelse av gulvet med Ikke brennbart materiale Gulv i brennbart materiale A H B Høyde fra gulvet for bunnen av brennkammeret A= Sidegrense for beskyttet område (A=H+20 cm=> 40 cm B= Frontgrense for beskyttet område (B=H+30 cm=> 60 cm Figur TILTAK VED BRANN Hvis det skulle oppstå en brann i skorsteinen eller i røykrøret: a Steng matedøren. b Steng luftåpningene c Slukk brannen ved hjelp av brannslokkingsapparater med karbondioksid (CO2-pulver d Kontakt brannvesenet for umiddelbar hjelp IKKE SLUKK BRANNEN MED VANN Når røykrøret eller pipen slutter å brenne må det kontrolleres av en spesialist for å avdekke eventuelle sprekker eller utette deler Rev.10 NO

9 4.2. BESKYTTELSE AV BJELKER Med tanke på strålingen fra arnestedet må du være spesielt oppmerksom på beskyttelse av bjelkene når du planlegger installasjon av kaminen. Ta hensyn både til avstanden mellom bjelkene og overflatene på termokaminen, og til strålingen fra den keramiske glassdøren, som vanligvis er svært nærme bjelkene. Vær oppmerksom på at de (3 10 mm (1 (3 10 mm (1 (1 (3 10 mm innvendige eller nedre overflatene på bjelker i brennbart materiale ikke under (2 (2 (2 (4 noen omstendigheter må komme i kontakt (1 med temperaturer over 65 C. ( mm (1 (3 10 mm (3 10 mm (1 ADVARSEL: Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for dårlig funksjon av anlegget grunnet manglende (2 (2 (2 overholdelse av reglene i denne (4 bruksanvisningen, eller som skyldes bruk av uegnede (1 Bjelke, (2 Brannsikkert isolasjonsmateriale; (3 Luftrom, (4 Metallbeskyttelse. tilleggsprodukter. Figur 6 I Figur 6 finner du noen løsningsforslag. 5. RØYKRØR ELLER SKORSTEIN Viktige krav til skorsteinen for at apparatet skal fungere korrekt: Det interne snittet må være perfekt sirkelformet, Det interne snittet må være varmeisolert og vanntett, og bygget med materialer som er egnet for å tåle varme, forbrenningsproduktene og eventuell kondens, Det innvendige snittet må være fritt for svinger og løpe vertikalt med deviasjoner som ikke overstiger 45, Det interne snittet må være rent, hvis det allerede er brukt, Respekter de tekniske dataene i bruksanvisningen. Hvis skorsteinen skulle være kvadratisk eller rektangulær må de innvendige hjørnene være avrundet med en radius som er minst 20 mm. For rektangulært snitt må det maksimale forholdet mellom sidene være 1,5. Et for lite snitt gir dårligere trekk. Vi anbefaler en høyde på minst 4 m. Følgende materialer er forbudte fordi de hemmer god funksjon av apparatet: Asbestsement, galvanisert stål, ujevne og porøse innvendige overflater. I Figur 7 finner du noen løsningsforslag. Minimumssnittet må være 4 dm 2 (for eksempel 20 x 20 cm for apparater med rørdiameter under 200 mm, eller 6,25 dm 2 (for eksempel 25 x 25 cm for apparater med diameter over 200 mm. Trekken som skapes i skorsteinen må være tilstrekkelig, men ikke for sterk. For stort snitt i skorsteinen kan gi et for stort oppvarmingsvolum og dermed gi apparatets funksjonsproblemer. For å unngå dette må den legges i rør i hele høyden. For lite snitt fører til dårligere trekk. (1 (2 (3 (4 A+1/2A Max. A+1/2A 1. Røykrør i stål AISI 316 med dobbel isolert vegg i ildfast materiale som tåler 400 C. Effektivitet 100% ypperlig. 2. Røykrør i ildfast materiale med dobbel isolert vegg og utvendig kledt i lett betong. Effektivitet 100% ypperlig. 3. Tradisjonell skorstein i mur med kvadrat snitt med isolasjonskamre. Effektivitet 80% ypperlig. 4. Unngå røykrør med innvendig rektangulært snitt der forholdet er annerledes enn på tegningen (MAX=A+½A. Effektivitet 40% middels. A Figur 7 Røykrøret eller pipen må være i plassert i tilstrekkelig avstand fra alle brennbare materialer eller brennstoff gjennom skikkelig isolasjon og luftrom. Det er forbudt å la luftkanaler passerer gjennom den samme skorsteinen eller røykrøret. Det er forbudt å lage permanente eller midlertidige åpninger for å koble til andre apparater på røykrøret eller pipa Rev.10 NO 9

10 NEI JA I (1 Luke for rengjøring (2 Eksempel på korrekt skorstein med tett luke for oppsamling og tømming av aske. Figur 8 (1 Det frarådes å koble røykrøret til flere apparater. Alle apparater bør ha et eget røykrør. Figur PIPEHATT Pipens eller skorsteinens trekk avhenger også av om den har en egnet pipehatt. Det er det derfor viktig at pipens utgang, hvis den er håndverksmessig utført, er mer enn to ganger større enn pipens utvendige snitt. Siden pipen alltid må rage over toppen av taket, må pipehatten garantere at gassene forsvinner ut, også når det er vind (se Figur 10 Pipehatten må ha følgende egenskaper: Ha et innvendig snitt som tilsvarer selve pipens snitt. Ha et utgangssnitt som er dobbelt så stort som pipens innvendige snitt. Den må være laget på en måte slik at det ikke kommer regn, snø eller alle andre slags fremmedlegemer ned i pipa. Være lett å inspisere for eventuelle rengjørings- og vedlikeholdsoperasjoner. (1 Industriell pipehatt med prefabrikkerte elementer, muliggjør ypperlig utstrømming av røyken. (2 Håndverksmessig utført pipehatt. Korrekt utgangssnitt må være minst 2 ganger så stort som pipens innvendige snitt, det ideelle er 2,5 ganger. (3 Pipehatt for røykrør i stål med innvendig kjegle og røykdeflektor. Figur Rev.10 NO

11 50 cm (1 I tilfeller med piper som står ved siden av hverandre må en pipehatt rage minst 50 cm opp over den andre, for å forhindre trykkoverføringer mellom pipene. Figur 11 2 m 10 m 1 m (1 Pipehatten må ikke ha hindringer innenfor 10 m fra vegger, høyder eller trær. I motsatt fall må pipehatten heves minst 1 m over hindringen. Pipehatten må rage over toppen av taket med minst 1 m. Figur 12 >A > _ A 0,5 m H min. (1Mønetopp α (2Tak Figur 13 AVSTANDER OG PLASSERINGER AV PIPEHATTENE UNI 10683/98 Takets inklinasjon Avstand mellom toppen av taket og pipen Minimumsavstand fra skorsteinen (målt fra utløpet A (m H (m < 1,85 m 0,50 m over toppen av taket > 1,85 m 1,00 m fra taket < 1,50 m 0,50 m over toppen av taket > 1,50 m 1,30 m fra taket < 1,30 m 0,50 m over toppen av taket > 1,30 m 2,00 m fra taket < 1,20 m 0,50 m over toppen av taket > 1,20 m 2,60 m fra taket Rev.10 NO 11

12 6. KOBLING TIL SKORSTEINEN Koblingen (røykkanal eller skjøt til skorsteinen må gjennomføres med stive rør i aluminiumskledt stål med en minimumstykkelse på 2 mm eller i rustfritt stål 316 med en minimumstykkelse på 1 mm. Det er FORBUDT å bruke fleksible metallrør eller rør i asbestsement, da det vil sette sikkerheten til selve koblingen i fare, da de ofte er gjenstand for rifter eller sprekker som medfører utsiving av røyk. Røykuttaket skal festes hermetisk til kaminen og må ha en helling på maksimalt 45, for å unngå at det samler seg for mye kondens produsert under antenningsfasen og/eller sot som dermed vil kunne forsinke utstrømningen av røyken. Hvis koblingen ikke er hermetisk vil det kunne føre til at apparatet fungerer dårlig. Den innvendige diameteren til koblingsrøret må svare til den utvendige diameteren til røykrørsutgangen fra apparatet. Dette garanteres med rør som er i overensstemmelse med DIN Depresjonen i skorsteinen skal være Pa (1,7-2 mm vannsøyle. Målingen må alltid utføres med varmt apparat (anslått brennverdi. Når depresjonen overstiger 20 Pascal (2 mm vannsøyle må den reduseres ved hjelp av installasjon av en ekstra regulator for ekstra trekk (spjeldventil på røykrøret eller skorsteinspipen. VIKTIG: Med bruk av metallrør er det helt nødvendig at disse er isolert med passende materialer, (kledt i isolerende fibrer som tåler opptil 600 C slik at veggene og kappen ikke skades. Det er helt nødvendig at plassen mellom den øvre delen av apparatet, sidene på apparatet og deflektoren i ikke-brennbart materiale er tilskrekkelig ventilert. Det må derfor sørges for et lavt plassert luftinntak (frisk luft og et høyt plassert luftuttak (utløp av varm luft. Gli spazi previsti per la circolazione dell aria indicati nella Figur 14 sono i requisiti minimi: 1000 cm 2 Topp: Base: Minimumsåpning 1000 cm2 Minimumsåpning 750 cm2 Dermed oppnås: Større sikkerhet Mer varme takket være at luften sirkulerer rundt apparatet. ADVARSEL vi anbefaler at du sørger for en kappe i ikkebrennbart gipsmateriale med selvbærende ramme i metall, slik at vekten ikke hviler på selve den estetiske kledningen (marmor. Luftristen (Figur 15 pos. 6 installeres med den øvre delen av peiskappen omtrent 20 cm fra taket. Denne må alltid være installert, da den har som funksjon å slippe ut varmen som samler seg opp inne i kappen (overtrykk. Figur cm 6 cm bak og på sidene 7. LUFTINNGANG TIL INSTALLASJONSSTEDET UNDER FORBRENNINGEN For at apparatet skal fungere godt er det nødvendig at det er tilstrekkelig luft for forbrenningen på installasjonsstedet. Det betyr at forbrenningsluften må kunne sirkulere gjennom egne lufteåpninger, også med dører og vinduer lukket. Luftinntaket må være plassert på en slik måte at det ikke blir blokkert. Luftinntaket må kommunisere med apparatets installasjonssted og være beskyttet med en rist. Luftinntak som oppnås ved hjelp av åpninger som kommuniserer med nærliggende lokaler bør unngås (FORBUDT, som luftinntak i forbindelse med garasje, kjøkken, baderom, varmesentraler. Minimumsdimensjoner: - Termocamino 800: 250 / 300 mm - Termocamino 650: 200 / 250 mm Rev.10 NO

13 (1 Isolasjon (2 Forsegle (3 Isolerende kledning med aluminium på utsiden (6 Lufterist (7 Brannsikker kaminkappe (8 Maksimal helling 45 (4 Rengjøringsluke (5 Luftåpning (9 Beskytt deler i tre med isolerende materiale 10 Minimumsavstand bak og på sidene: 6 cm Figur 15 Figur 17 Figur TILLATT / IKKE TILLATT BRENNSTOFF Tillatt brennstoff er vedkubber. Du må kun bruke tørre vedkubber (vanninnhold maks. 20 %. Treet som brukes som brennstoff må ha et fuktighetsinnhold på under 20 %, og det oppnås med en tørketid på minst ett år (mykt tre eller to år (hardt tre på et tørt og ventilert sted (for eksempel under et tak. Fuktig tre gjør forbrenningen vanskeligere, siden det behøves mer energi til å fordampe vannet som finnes i treet. Det fuktige har dessuten den ulempen at det kondenseres tidligere i arnestedet og dermed i skorsteinen når temperaturen synker. Ferskt tre inneholder omtrent 60 % H 2 O, og bør dermed ikke brennes. Blant andre kan følgende materialer ikke brennes: Rester av kull, deler av bark og paneler, fuktig tre eller tre som er behandlet med maling, plastmaterialer. Hvis slike materialer brennes i ovnen bortfaller garantien. Papir og papp må kun brukes til opptenning. Det er FORBUDT å brenne søppel i ovnen, da det vil kunne skade termokaminen og skorsteinen, og dessuten forårsake helseskader og problemer med lukt og klager fra nabolaget. Tre er ikke et langvarig brennstoff, og det er derfor ikke mulig å oppnå en kontinuerlig oppvarming med termokaminen over natten. ADVARSEL: Kontinuerlig og langvarig bruk av tre som er særlig rikt på aromatiske oljer (for eksempel eukalyptus, myrt, etc. fører til rask forringelse (splitting av produktets støpejernsdeler Rev.10 NO 13

14 Treslag Kg/m3 KWh/Kg 20 % fuktighet Bøk 750 4,0 Eik 900 4,2 Alm 640 4,1 Poppel 470 4,1 Lerk* 660 4,4 Gran * 450 4,5 Furu * 550 4,4 * KVAERIKT TRE SOM ER LITE EGNET FOR BRENNING I TERMOKAMINEN 9. ANTENNING OG FUNKSJONSTEST Før installasjon av den estetiske kledningen og antenning av termokaminen, må systemet og termokaminen fylles med vann gjennom at vannet faller naturlig via det åpne ekspansjonskaret, (se Kap VED FULLSTENDIG ELLER DELVIS MANGEL PÅ VANN MÅ DU IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANTENNE ILDEN I TERMOKAMINEN (HELLER IKKE SOM TEST, DA DET VIL KUNNE FØRE TIL UOPPRETTELIGE SKADER PÅ APPARATET OG BORTFALL AV GARANTIEN. Etter å ha forsikret seg om minst en radiator alltid er på, åpne døra oppover ved hjelp av håndtaket og legg i en liten mengde tre. For å antenne ilden anbefaler vi at du bruker trefliser eller papir eller andre opptenningsmidler som finnes i handelen. DET ER FORBUDT å bruke alle slags former for væsker, som f.eks. alkohol, bensin, olje og lignende. Åpne fullstendig for primærluften (spak helt til høyre, se Figur 2. Når treet begynner å brenne kan det legges i mer brennstoff ved å åpne døra forsiktig (heve den, slik at det ikke kommer ut røyk, og regulere forbrenningsluften i henhold til indikasjonene i kapittel 10. Du må aldri legge for mye ved inn i apparatet (se den tekniske tabellen maks. tillatt brennstoffmengde / time, kapittel 17. For mye brennstoff og for mye forbrenningsluft vil kunne føre til overoppheting og dermed skade apparatet. Tenn aldri opp apparatet hvis det finnes forbrenningsgasser i rommet. For å foreta en korrekt første antenning av apparater som er behandlet med maling for høye temperaturer, bør du ha kjennskap til følgende: Konstruksjonsmaterialene som dette produktet består av er ikke homogene. Produktet består av deler i støpejern, stål, ildfaste materialer og majolika. Temperaturen som produktet utsettes for er ikke homogen: Temperaturene på de forskjellige delene varierer fra 300 C til 500 C; I løpet av produktets levetid utsettes det for en rekke opptenninger og slukkinger i løpet av samme dag, og for intense bruksperioder eller ingen bruk i det hele tatt, avhengig av sesongen. Før det kan anses som tørket må det nye apparatet ha vært utsatt for flere opptenningssykluser slik at alle materialene og malingen har fullført de elastiske variasjonene. Særlig i begynnelsen vil man kunne merke at ovnen gir fra seg den typiske lukten av metaller som utsettes for store varmepåkjenninger, og fremdeles fersk maling. Selv om den i konstruksjonsfasen herdes ved 250 C i et par timer, vil malingen måtte tåle en temperatur på 350 C over et visst tidsrom, og gjentatte gang er, før den inkorporeres perfekt med metalloverflatene. Det er derfor viktig å ta hensyn til følgende enkle regler under opptenningsfasen: 1 Forsikre deg om at det er god ventilasjon i rommet der apparatet er installert. 2 Ikke fyll opp brennkammeret for mye de første gangene du tenner opp i ovnen (bruk omtrent halvparten av mengden som er angitt i bruksanvisningen og la produktet være tent i minst 6-10 timer sammenhengende, med mindre åpning på luftåpningene enn det som er angitt i bruksanvisningen. 3 Gjenta denne operasjonen minst 4-5 ganger, eller flere, om du har anledning. 4 Deretter kan du legge inn stadig mer ved, (men hele tiden i overensstemmelse med bruksanvisningen hva angår maksimal mengde brennstoff og la kjelen om mulig fremdeles være tent over lengre perioder. Forsøk i det minste i denne startfasen å unngå sykluser med kortvarige antenninger og slukkinger. 5 Ingen gjenstander må lenes opp mot apparatet under de første antenningene, og særlig ikke mot de lakkerte overflatene. De lakkerte overflatene må ikke berøres under oppvarmingen. 6 Når denne innarbeidingsfasen er over kan du bruke produktet ditt som om den var en bil, og unngå brå oppvarminger med overdrevne mengder brennstoff. ADVARSEL: Under de første opptenningene vil det kunne forekomme en konsistent kondensering av røyk med liten utstrømming av vann fra termokaminen. Dette er et fenomen som forsvinner etter kort tid, men hvis problemet skulle vedvare må du kontrollere trekket i skorsteinen eller røykrøret Rev.10 NO

15 VIKTIG: KUN etter noen dagers funksjon (den tiden som er nødvendig for å avgjøre at apparatet fungerer korrekt, kan du fortsette med å bygge opp den estetiske kledningen. 10. NORMAL FUNKSJON Etter å ha plassert luftåpningskontrollene korrekt, legg i indikert anbefalt mengde tre i kaminen (se kapittel 17. Unngå å legge i for mye ved, da det kan føre til unormale vibreringer og deformeringer. Manglende overholdelse av denne regelen fører til bortfall av garantien. Med luftåpningen som er plassert på framsiden av apparatet reguleres uttaket av varme fra arnestedet. Regulering skjer på bakgrunn av varmebehovet. Regulering av luftåpningene som er nødvendig for å oppnå nominell termisk ytelse med et trekk i skorsteinen på Pa (1,7 2 mm vannsøyle er følgende: Hvis vanntemperaturen overstiger den innstilte sikkerhetstemperaturen må du straks slutte å legge i ved, kontrollere at temperaturen på vannet og flammene synker og fjerne årsaken til overoppheting (eventuelt stenge luftåpningen. Hvis termoproduktet er koblet til sanitærvannet kan du åpne varmtvannskranen for å påskynde avkjølingen av selve apparatet. I tillegg til av regulering av forbrenningsluften påvirkes forbrenningsintensiteten og dermed apparatets termiske ytelse av skorsteinen. En god trekk i skorsteinen krever en regulering av forbrenningsluften med redusert åpning, mens dårlig trekk i skorsteinen behøver en mer eksakt regulering av forbrenningsluften. For å kontrollere at forbrenningen er god, kan du se om røyken som kommer ut fra skorsteinen er gjennomsiktig. Hvis røyken er hvit betyr det at apparatet ikke er riktig regulert eller at veden er for våt. Hvis røyken derimot er grå eller svart betyr det at forbrenningen ikke er komplett (det behøves mer sekundærluft. Termokaminen må aldri lastes for mye. For mye brennstoff og for mye forbrenningsluft vil kunne føre til overoppheting og dermed skade termokaminen. Skader som følge av overoppheting dekkes ikke av garantien. Derfor må termokaminen alltid brukes med døren lukket for å unngå klinkereffekt. 11. FUNKSJON I OVERGANGSPERIODER ADVARSEL: Ikke under noen omstendigheter må du antenne produktet hvis anlegget ikke først er fylt med vann. Det vil kunne føre til svært alvorlige skader på hele strukturen. Systemet må konstant være fylt med vann, også i perioder da termokaminen ikke er i bruk. Om vinteren må man ved en eventuell inaktiv periode sørge for å tilsette en passende frysevæske. I overgangsperiodene, når utendørstemperaturen er høyere, vil det kunne forekomme forstyrrelser i skorsteinen som gjør at forbrenningsgassene ikke suges helt ut. Utløpsgassene føres ikke fullstendig ut (intens gasslukt. I slike tilfeller må du bevege risten oftere og øke forbrenningsluften. Legg deretter i en redusert mengde brennstoff, slik at det brenner raskere (med utvikling av flamme, og på den måten stabiliseres trekket i skorsteinen. Kontroller deretter at alle rengjøringsåpninger og koblinger til skorsteinen er hermetisk lukket. 12. STRØMBRUDD Brennstoff Primærluft Flat Tre ÅPEN Prismeformet Tre ÅPEN Hvis det skulle oppstå et strømbrudd mens systemet er i normal funksjon må du gjennomføre disse enkle operasjonene for å unngå at termokaminen overopphetes som følgende av manglende pumpefunksjon Steng åpningene for primær- og sekundærluft fullstendig slik at flammene dempes mest mulig Steng luftåpningskontrollen, hvis den finnes, for å begrense flyten av forbrenningsluft via eventuelle sprekker ytterligere. 13. VEDLIKEHOLD OG BEHANDLING La feieren som er ansvarlig i området regulere installasjonen av termokaminen, kobling til skorsteinen og ventilasjonen. VIKTIG: Du må kun bruke reservedeler som er uttrykkelig autorisert og levert av La Nordica. Ved behov vil vi deg ta kontakt med din spesialiserte forhandler. APPARATET MÅ IKKE ENDRES! RENGJØRING AV RØYKRØR ELLER SKORSTEIN Korrekt antenningsprosedyre, bruk av passende type og mengde brennstoff, korrekt åpning av luftreguleringen, tilstrekkelig trekk i skorsteinen og tilstedeværelsen av forbrenningsluft er uvurderlig for at apparatet skal fungere optimalt. Under normal bruk skades ikke kaminen på noen måte Rev.10 NO 15

16 Apparatet må rengjøres fullstendig minst en gang i året, og ellers når det måtte være nødvendig. Overdrevne sotavleiringer (kreosot vil kunne føre til problemer med røykutslippet og påfølgende brann i skorsteinen. Rengjøring må alltid kun utføres når apparatet er kaldt. Denne operasjonen må utføres av en godkjent feier som samtidig kan gjennomføre en inspeksjon. For store avleiringer på veggene inne i arnestedet reduserer effektiviteten i varmevekslingen betydelig, og det blir derfor nødvendig å fjerne disse avleiringene med en stålspatel. Du må aldri bruke korroderende stoffer som vil kunne skade termokaminen og kjelen. Under rengjøringen må du ta ut askeskuffen, risten og luftdeflektorene fra apparatet slik at det blir lettere å fjerne avleiringene. Det er lett å trekke deflektorene ut fra plassene sine, da de ikke er festet med noen form for skruer. Når rengjøringen er ferdig settes de på plass igjen. ADVARSEL: Manglende røykdeflektorer fører til et sterkt trekk eller depresjon, med for rask forbrenning, overdrevent forbruk av tre og påfølgende overoppheting av apparatet RENGJØRING AV GLASSET Dannelsen av smuss på glasset i døren forsinkes effektivt ved hjelp av en egen inngang for sekundærluft. Det er likevel ikke til å unngå at bruken av solid brennstoff (særlig fuktig tre, at glasset blir skittent, og dette må ikke anses som en defekt ved produktet. Etter å ha kontrollert at døren er fullstendig senket, åpne den med den medfølgende nøkkelen, rengjør glasset, og blokker døren igjen med nøkkelen før du hever døren på nytt. VIKTIG: Rengjøring av panoramaglasset må kun foretas når apparatet er avkjølt, dette for å unngå eksplosjon. Du kan bruke spesifikke produkter til rengjøringen, eller en ball av sammenkrøllet avispapir som er fuktet og dyppet i aske. A Korrekt antenningsprosedyre, bruk av passende type og mengde brennstoff, korrekt åpning av sekundærluftreguleringen, tilstrekkelig trekk i pipen og tilstedeværelsen av forbrenningsluft er uvurderlig for at apparatet skal fungere optimalt, og for at glasset skal holdes rent. HVIS GLASSET ØDELEGGES: Glassene er laget i resistent keramisk glass som tåler termiske svingninger på 750 C, og utsettes dermed ikke for termiske sjokk. At glasset ødelegges kan kun forårsakes av mekanisk sjokk (støt eller voldsom stengning av døren, etc.. Utskifting av dørglasset omfattes dermed ikke av garantien. Figura RENGJØRING AV ASKESKUFFEN Alle LA NORDICA-produktene har en rist i arnestedet og en askeskuff. Vi anbefaler at du tømmer askeskuffen jevnlig og sørger for at den aldri fylles helt opp, for at risten ikke varmes opp for mye. Vi anbefaler at du alltid lar det være omtrent 3-4 cm aske i arnestedet. ADVARSEL: Asken som er fjernet fra arnestedet må plasseres i en beholder laget i et ikke brennbart materiale, utstyrt med et vanntett lokk. Beholderen må plasseres på et gulv i ikke brennbart materiale, langt fra alle brennbare materialer, til all ilden er slukket og asken er fullstendig avkjølt VEDLIKEHOLD AV DE UTTREKKBARE SPORENE For at dørene skal fungere på en stille, pålitelig og solid måte festes de til uttrekkbare kulespor. Ved kontinuerlig bruk av apparatet vil smøringene i disse sporene etter hvert brukes opp, slik at de sporene glir dårligere og blir mer støyende. Derfor leveres alle apparater med en sprøyte med fett som tåler høye temperaturer slik at brukeren skal kunne smøre disse sporene hiv og når det skulle måtte bli nødvendig (når sporene ikke lenger glir godt, eller det kommer overdreven støy når du åpner døren. Etter å ha hevet døren til kaminen fullstendig bruker du den medfølgende sprøyten til å påføre to små kuler med fett (tilsvarende 0,5 ml på skalaen som er preget på sprøyten, på sporet i det øverst mulige synlige punktet. Pass på å ikke påføre mer enn anbefalt mengde. Gjenta operasjonen på det andre sporet og hev og senk døren flere ganger slik at fettet fordeler seg jevnt over hele sporet. ADVARSEL: Bruk kun fett som leveres i sprøyten fra La Nordica VEDLIKEHOLD AV DET HYDRAULISKE ANLEGGET Foreta følgende kontroller minst én gang i året, med anlegget slukket: Rev.10 NO

17 Kontroller at alle sikkerhetsventilene fungerer korrekt. Ta kontakt med autorisert installatør hvis de skulle være defekte. DET ER STRENGT FORBUDT Å FJERNE ELLER FORETA ENDRINGER PÅ DISSE SIKKERHETSINNRETNINGENE. Kontroller varmeisolasjon til påfyllingsslangen og sikkerhetsslangen. Forsikre deg om at anlegget er fylt og under trykk, kontroller vannivået inne i ekspansjonskaret, og kontroller at det fungerer, og at sikkerhetsslangen fungerer skikkelig. 14. SOMMERSTANS ADVARSEL: Systemet må konstant være fylt med vann, også i perioder da termokaminen ikke er i bruk. Om vinteren må man ved en eventuell inaktiv periode sørge for å tilsette en passende frysevæske. Etter å ha rengjort arnestedet, kaminen og røykrøret fjerner du all aske og eventuelle alle rester av forbrenningen, stenger alle dørene og tilhørende lufteåpninger. Vi anbefaler at du rengjør røykrøret eller skorsteinen minst én gang året. Kontroller samtidig tilstanden til alle pakningene. Hvis pakningene ikke er perfekte og hele (helt klistret inntil døren garanterer de ikke lenger at apparatet fungerer korrekt! I så tilfelle må pakningene skiftes ut. Hvis lokalet der apparatet er plassert er fuktig, må du plassere absorberende salter inne i arnestedet. Hvis du ønsker å beholde ovnens estetikk over tid, må du beskytte støpejernsdelene med nøytral vaselin. Kontroller vannivået i ekspansjonskaret og slipp ut eventuell luft i systemet ved å åpne ventilene på radiatorene, kontroller dessuten funksjonaliteten til det forskjellige hydrauliske og elektriske tilbehøret (kontrollkort, pumpe Rev.10 NO 17

18 15. INSTALLASJONSPLAN NO - La NORDICA S.p.A.s ansvar er begrenset til levering av apparatet. Installasjon av apparatet må skje i overensstemmelse med korrekte håndverkstradisjoner, forutsetningene som ligger til grunn i denne bruksanvisningen og regler på området og må utføres av en kvalifisert person som handler i henhold til anleggsregler egnet til å ta ansvar for anlegget som helhet, slik det er beskrevet i kapittel 3. De skjemaene som presenteres er kun veiledende og har ingen prosjekteringsverdi. I henhold til loven er denne dokumentasjonen strengt konfidensiell og reservert, og all reproduksjon, kopiering, bruk eller videreføring til tredjeparter er forbudt. Spredning av dette materialet uten godkjenning fra La NORDICA S.p.A. vil straffeforfølges. NO - FORKLARING C CM CR F M P Sirkulasjonspumpe Greinrør utløp Greinrør retur Strømningsmåler Manometer Sirkulasjonspumpe P1 Pumpe nr. 1 P2 Pumpe nr. 2 SF SP T V VB VDM VEA VEAC VEC VECT S VMS VR VSP Ventil Platevarmeveksler Termometer Kuleventil Utjevningsventil Motorisert avløpsventil Åpent ekspansjonskar Åpent ekspansjonskar kjele Lukket ekspansjonskar Lukket ekspansjonskar kjele Sanitær blandeventil Tilbakeslagsventil Sikkerhetsventil VST VTMA Termisk avløpsventil Automatisk termisk blandeventil 1 Sikkerhetsslange på Ø 1 2 Mateslange ø ¾ 3 Innløp kaldt vann 4 Venturikobling 5 Regulatorsonde 6 Sanitærvann 7 Strømforsyning 230 Volt 50 Hz 8 Varmeveksler 30 plater 9 Veggmontert gasskjele 10 Termisk utløp Rev.10 NO

19 NO - FORKLARING 11 Påfylling av anlegget 12 Utløp fra anlegget 20 Elektronisk sentral - VALGFRITT 21 Integrert DSA-system 22 Sanitær varmeveksler 23 Strømningsmåler E 20 A B C F G D H 20 NO A B C D E F G H Sikring Aktiv sirkulasjonspumpe Alarm for høy temperatur Treveisventil Visning Regulering av ventil (20-80 C Lydalarm Regulering av sirkualsjonspumpe (20-80 C Reguler til 50 C Rev.10 NO 19

20 Anlegg med termoprodukt fra La Nordica med produksjon av sanitærvann fra varmtvannsbeholder. OFF ON VEAC 7 20 V (6 bar VSP (1,5 bar VST VSP T M VDM Boiler 7 T VECTS V V 6 CM CR 5 VB V C VMTA OFF ON VEAC 7 20 V (6 bar VSP (1,5 bar VST VSP T M T Boiler VECTS V V 6 CM CR VDM V 5 4 VB C VMTA Rev.10 NO

21 Anlegg med termoprodukt fra La Nordica med produksjon av sanitærvann fra platevarmeveksler. OFF VEAC ON VSP 6bar 7 9 T V 7 BOILER (1,5 bar VST T M VSP VDM VSP 3bar VECTS V CM VR 5 VC1V 8 V C2VR VETC V CR Anlegg med termoprodukt fra La Nordica med ENKELT sanitærvannsanlegg for produksjon av sanitærvann. VEAC V CM CR SF VDM VST (1,5 bar VSP 22 C T M 23 V V V Rev.10 NO 21

22 Anlegg med termoprodukt fra La Nordica med KOMBINERT sanitærvannsanlegg for produksjon av sanitærvann, i kombinasjon med veggkjele 9 VEAC CM CR 3 VR SF VDM VST T M VSP 22 SP VR 23 C C V V V V V 16. TEKNISK INFORMASJON NO - FORKLARING 01 Varmtvannsutløp 02 Innløp for kaldt vann 03 Muffe for innsetting av termisk sonde Rev.10 NO

23 650 FLAT PRISMEFORMET Rev.10 NO 23

24 800 FLAT PRISMEFORMET Rev.10 NO

25 17. TEKNISKE EGENSKAPER TERMOCAMINO 650 Flat Prismatisk Totalt termisk ytelse Netto termisk ytelse Termisk ytelse til væsken H2O Termisk ytelse til rommet Brennstoff tre maks. lengde (cm Innhold varmevekslingsvæske Forbruk per time(kg/h Ytelse (% Tilkobling av kjele Trekk i skorsteinen (mm H 2O Maksimalt driftstrykk (bar Røykutgang Ø (cm Røykrør Høyde = (m Mål (cm Ekspansjonskar Sikkerhetsslange 5 22x22 Ø22 kw 29.1 kw kw 21 kw 11 kw 11 kw 10 kw 10 kw l 75 l 6,76 6, /4 F 1 1/4 F 1,7 2,0 1,7 2,0 1,5 bar 1,5 bar Åpent 4 25x25 Ø x22 Ø22 Åpent 4 25x25 Ø25 I henhold til DM 1/12/75 I henhold til DM 1/12/75 Regulerbar primærluft Sekundærluft Tertiærluft SI / YES / JA / OUI FORHÅNDSINNSTILT FORHÅNDSINNSTILT SI / YES / JA / OUI FORHÅNDSINNSTILT FORHÅNDSINNSTILT Omtrentlig vekt (kg Utvendige mål (mm: L= bredde H= høyde P= dybde Eksternt luftinntak (cm Optimal driftstemperatur ( C Ø Ø Regulerbare føtter JA JA CO målt ved 13 % oksygen i % Utløpsgass i g/s- tre Gasstemperatur ved utløp i C Sikkerhetsavstander 0,24 0, Kapittel Rev.10 NO 25

26 Termocamino TERMOCAMINO 800 Flat Prismatisk Totalt termisk ytelse 34,3 kw 34,3 kw Netto termisk ytelse 25 kw 25 kw Termisk ytelse til væsken H2O 14 kw 14 kw Termisk ytelse til rommet 11 kw 11 kw l 125 l Forbruk per time(kg/h 7,9 7,9 Ytelse (% Tilkobling av kjele 1 1/4 F 1 1/4 F Trekk i skorsteinen (mm H2O Maksimalt driftstrykk (bar 1,5 bar 1,5 bar Brennstoff tre maks. lengde (cm Innhold varmevekslingsvæske Røykutgang Ø (cm Røykrør: Høyde = (m Mål (cm (# x25 Ø25 30x30 Ø30 25x25 Ø25 30x30 Ø30 Ekspansjonskar Åpent Åpent Sikkerhetsslange I henhold til DM 1/12/75 I henhold til DM 1/12/75 JA JA Sekundærluft FORHÅNDSINNSTILT FORHÅNDSINNSTILT Tertiærluft FORHÅNDSINNSTILT FORHÅNDSINNSTILT Ø Ø Optimal driftstemperatur ( C Regulerbare føtter JA JA 0,47 0,47 248,9 248, Regulerbar primærluft Omtrentlig vekt (kg Utvendige mål (mm: L= bredde H= høyde P= dybde Eksternt luftinntak (cm CO målt ved 13 % oksygen i % Utløpsgass i g/s- tre Gasstemperatur ved utløp i C Sikkerhetsavstander Kapittel 4 (# Diameter 200 mm til bruk med røykkanal på 6 m eller mer Rev.10 NO

27 18. DEFLETTORE FUMO / POSITION OF THE SMOKE DEFLECTOR / STELLUNG DER RAUCHUMLENKPLATTE / DÉFLECTEUR FUMÉE Rev.10 NO 27

28 Rev.10 NO Termocamino

29 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione, il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG (Wyroby Budowlane, Rozporządzeniem Komisji WE nr. 1935/2004 (Materiały i Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. N di identificazione Nr. identyfikacyjny - Identifikasjonsnummer - Идентификационный N 058 Emesso da - Wydany przez - Utstedt av - Выпущена SAMSVARSERKLÆRING I overensstemmelse med direktivet 89/106/EØF (konstruksjonsprodukter, EU-regulering nr. 1935/2004 (Materialer og gjenstander som skal komme i kontakt med matvarer. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ В соответствии с Директивой 89/106/ЕЭС (Строительные Материалы, Директивой 2006/95 CE (Низкое напряжение, Директивой 2004/108 ЕС (ЭMC, Регламентом ЕС. 1935/2004 (Материалы и Предметы, входящие в контакт с пищевыми продуктами. La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax Tipo di apparecchio Rodzaj urządzenia - Apparattype - Вид прибора Marchio commerciale Znak handlowy - Varemerke - Торговый знак Caminetti a combustibile solido Kominki na paliwo stałe Kaminer med fast brennstoff Камины на твёрдом топливе La NORDICA Modello o tipo Model lub typ - Modell eller type Модель или тип TERMOCAMINO 650 Uso - Zastosowanie - Bruk - Применение Costruttore Producent - Produsent - Завод-изготовитель Ente notificato - Jednostka notyfikowana - Teknisk kontrollorgan - Уполномоченный орган IMQ 1881 Riscaldamento domestico Ogrzewanie mieszkań Romoppvarming i bygning Бытовое отопление La NORDICA S.p.A. Via Summano, Montecchio Precalcino (VICENZA Fax IMQprimacontrol S.R.L. I Zoppè - San Vendemiano (TV Via dell Industria, 55 Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : Zharmonizowane normy lub wyszczególnienia techniczne (ustalenia wdrożone zgodnie z regułami dobrej praktyki w sprawie bezpieczeństwa obowiązującymi w EWG to : Følgende harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner (betegnelser som er i overensstemmelse med regler for god konstruksjonspraksis angående sikkerhet som gjelder i EU er benyttet: Согласованными нормами и техническими требованиями (наименования которые были применены по правилам техники по действующим правилам техники безопасности в ЕЭС, являются : Norme o altri riferimenti normative Normy lub inne dokumenty normatywne Standarder eller andre referansenormer Стандарты и другие нормативные требования Rapporto di Prova ITT Raport Testów ITT Testrapport ITT Отчёт об испытаниях ITT CS EN Informazioni marcatura CE Informacje o oznaczeniu CE Informasjon om CE-merking Информация о маркировке CE Vedi allegato Patrz załącznik Se vedlegg Смотреть приложение Condizioni particolari Warunki szczególne : - Spesielle betingelser : - Особые условия : In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. W charakterze producenta i/lub przedstawiciela upoważnionego przez firmę w granicach EWG, oświadcza się na własną odpowiedzialność, że urządzenia są zgodne z niezbędnymi wymogami przewidzianymi przez Dyrektywy podane powyżej. I egenskap av produsent og/eller autorisert representant for firmaet i EØF erklærer undertegnede på eget ansvar at apparatene er i overensstemmelse med kravene og forutsetningene i de ovennevnte direktivene. B качестве изготовителя и/или уполномоченного представителя компании в рамках ЕЭС, заявляют под собственной ответственностью, что приборы отвечают основным требованиям, предусмотренными перечисленными Директивами. 08/03/2007 Montecchio Precalcino (VICENZA (Data e luogo di emissione - Data i miejsce wydania - utstedelesdato og -sted - дата и место выпуска GIANNI RAGUSA Amministratore delegato - Managing Director Geschäftsführer... - Administrateur délégué ( nome, posizione e firma - nazwisko, stanowisko i podpis - navn, stilling og underskrift - имя, должность и подпись La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

30 INFORMAZIONI MARCATURA CE INFORMACJE O OZNACZENIU CE INFORMASJON OM CE-MERKING ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКЕ CE LA NORDICA S.p.A. 07 Distanza minima da materiali infiammabili Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych Minimumsavstand til brennbare materialer Минимальное расстояние от возгораемых материалов Emissione di CO (13 % O 2 Emisja CO (13 % O 2 CO-utslipp (13 % O 2 Выделение CO (13 % O 2 Emissioni polveri (13 % O 2 Emisja pyłów (13 % O 2 Støvutslipp (13 % O 2 Выделение пыли (13 % O 2 Massima pressione idrica di esercizio ammessa Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie wodne pracy Maksimalt tillatt driftstrykk Максимально допустимое рабочее давление воды Temperatura gas di scarico Temperatura odprowadzanych gazów Temperatur på utslippsgassene Температура выхлопного газа Potenza termica nominale Znamionowa moc termiczna Nominell termisk ytelse Номинальная тепловая мощность Rendimento Wydajność Virkningsgrad КПД Tipi di combustibile Rodzaje paliwa Brennstoff Вид топлива EN TERMOCAMINO 650 Laterale / Boczna / Sidene / Боковое 6 cm Posteriore / Tylna / Baksiden / Заднее 6 cm 0,24% 1,5 bar 301,3 C 21 kw 73% LEGNA - DREWNO - TRE - ДРОВА VKF Nr. SINTEF Nr. 15a B-VG Nr. La NORDICA S.p.A. Via Summano, MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA Tel Fax Capitale Sociale Euro I.v. R.E.A. n /VI Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese M. VI

MAMY - SUPREMA - ITALY Hard Top

MAMY - SUPREMA - ITALY Hard Top INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER VEDKOMFYR MAMY - SUPREMA - ITALY Hard Top Vedkomfyr i henhold til EN 12815! NO FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET MÅ DU KUN BRUKE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE

Detaljer

FULVIA Fulvia stekeovn GAIA Gaia stekeovn

FULVIA Fulvia stekeovn GAIA Gaia stekeovn INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO FULVIA Fulvia stekeovn GAIA Gaia stekeovn Testet i henhold til EN 13240. Gratulerer med ditt kjøp av et vedprodukt fra LA NORDICA! Med produkter

Detaljer

TermoRossella Plus DSA TermoNicoletta DSA TermoRossella Plus stekeovn DSA TermoNicoletta stekeovn DSA

TermoRossella Plus DSA TermoNicoletta DSA TermoRossella Plus stekeovn DSA TermoNicoletta stekeovn DSA INSTALLASJONS-, BRUKS- OG EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO TermoRossella Plus DSA TermoNicoletta DSA TermoRossella Plus stekeovn DSA TermoNicoletta stekeovn DSA Testet i henhold til EN 13240.! NO FOR Å UNNGÅ

Detaljer

INNLEGGSDEL CRYSTAL 50-50 VERTIKAL - 70-80 - 100

INNLEGGSDEL CRYSTAL 50-50 VERTIKAL - 70-80 - 100 VEILEDNING FOR INSTALLASJON, BRUK OG VEDLIKEHOLD - NO INNLEGGSDEL CRYSTAL 50-50 VERTIKAL - 70-80 - 100 Testet ifølge: EN13229 Takk for at du valgte et produkt fra: La NORDICA. Med LA NORDICA sine produkter

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0 Fulvia Vedovn etter DIN 18 891 Brukerveiledning ver. N-1.0 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA NORDICA kan du nyte hyggen ved vedfyring og samtidig spare energi. Sikkerhet I

Detaljer

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer Opptenningsproblemer Røykutslag i rommet Sot på glass i ildstedet Bålet slukker Soting og røyklukt fra ildstedet

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Rosa-Rosetta. Brukerveiledning. Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH. Sintef godkjenning nr 045-159. ver. N-1.1. Importeres til Norge av: Side 1

Rosa-Rosetta. Brukerveiledning. Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH. Sintef godkjenning nr 045-159. ver. N-1.1. Importeres til Norge av: Side 1 Rosa-Rosetta Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH Sintef godkjenning nr 045-159 Brukerveiledning ver. N-1.1 Importeres til Norge av: Side 1 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA

Detaljer

Stefany Svezia, Norvegia

Stefany Svezia, Norvegia Stefany Svezia, Norvegia Vedovn etter DIN 18 891 Sintef godkjenning nr 043-172 Installasjons- og brukerveiledning ver. N-1.0 Importeres til Norge av: Side 1 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013 Model 6 - Innsats 1 INDHOLD Takk for tilliten... 3 Teknisk datablad... 4 Før montering... 5 Emballasje... 5 Første

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 110-0260 Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22 bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. kleberstein Med omtanke for miljøet Fyring med ved er en alternativ energiform da brenning av tre er en CO 2 -nøytral prosess. Et WIKING brennkammer er

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler Til pelletsoppvarmning brukes pellets som er fornybar biobrensel og dette fremstilles med tre, f.eks. sagflis eller spon, som råvare. Treet blir presset

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm KINGFIRE-PARAT Monterings - og bruksanvisning TEKNISKE DATA PEISMODUL L x B x H: 550 x 550 x 2623mm Vekt: ca. 750 kg VARMEINNSATS Nominell varmeeffekt: 3-7 kw Virkningsgrad: > 84% Frontplate (H x B): 1301

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Jäspi vedkjeler. Virkningsgrad 91 % www.kaukora.fi

Jäspi vedkjeler. Virkningsgrad 91 % www.kaukora.fi Jäspi vedkjeler Virkningsgrad 91 % www.kaukora.fi Jäspi vedkjeler (kjeler for fast brensel) Veden som brukes til vedoppvarmning er en innlandsk, billig, fornybar og miljøvennlig energikilde. Avhengig av

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

hvorfor velge Nordpeis stålpipe?

hvorfor velge Nordpeis stålpipe? STÅLPIPE Stålpipe er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipe blir da inngrepene

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Arne Bergli AS Tlf: (+47) 407 25 420 E-post: post@arnebergli.no www.arnebergli.no Org. Nr. 977 06 1415 Ved å velge en innbyggingskamin / peisinnsats kan du veldig enkelt

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Levert av: AS Brdr. Michaelsen Nedre rommen 3 0988 OSLO Telefon: 2279 0990 Telefaks: 2279 0999 E-post: bm@bmpro.no Hjemmeside: www.bmpro.

Levert av: AS Brdr. Michaelsen Nedre rommen 3 0988 OSLO Telefon: 2279 0990 Telefaks: 2279 0999 E-post: bm@bmpro.no Hjemmeside: www.bmpro. Installasjons- og Brukerveiledning PEISOVN EN 13240 Skilt: Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse...2 2. Generell informasjon sikkerhet...2 3. Data for å kalkulere dimensjoner på røykrør og skorstein: (se

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Awarded the ecolabel! www.froeling.com

Awarded the ecolabel! www.froeling.com Awarded the ecolabel! www.froeling.com Varme fra ved Fra et anerkjent firma Helt fra starten, har Fröling spesialisert seg på effektiv bruk av ved som energikilde. I dag er navnet Fröling forbundet med

Detaljer

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Sist oppdatert 26.03.2008 Innsats NI-22 bifold eller panorama Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer