Prosjekt Bryggen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Bryggen 2011"

Transkript

1 Prosjekt Bryggen 2011 Utført arbeid i dei delprosjekta kor Hordaland fylkeskommune fordelar tilskota PB-100 Istandsetting PB-102 / PB-103 Holmedalsgården, bygning 8a og 8b Delprosjekt byrja: 2004 Delprosjekt planlagt avslutta: 2012 Eigar og tiltakshavar: Stiftelsen Bryggen PB og PB-103.1, bygning 8a: Tilbakeføring av empirevindauge i fasaden, med ein førindustriell produksjonsteknikk. Arbeidet med vindauga blei starta opp på slutten av 2010 og fullført i siste halvdel av Det meste av reparasjonsarbeida av tømmerkassen i 1. etasje var ferdig i Det stod att å avslutte bakveggen i rom 1.02 og 1.03 inkl. dei øvste omfara av tverrveggar. Likeeins blei laftekassa reparert i første etasje mot gata. Ute i svalgangen i første etasje blei bolverket kappa til i forhold til den utvendige stolperekka. Heile bunnsvillen under den utvendige stolperekka blei fornya som firhogd boks. Stolpene blei skjøtt ned på bunnsvillen. Utvendig kledning blei reparert i de nedre bordgangar. 1. september kunne bygningen endeleg settast ned på plattingen av grov plank på bolverket. For å spare tid var reparasjonane av laftekassen i første etasje utført nedanifrå og opp og ikkje frå oppunder gammalt laft og nedover. Overalt i møte mellom nytt og gammalt laft var det ein glipe på nøyaktig 13 cm. Den bevarte delen av laftekassen blei senka ned på dei nye delane. I september blei det oppdaga at alle tverrbjelkane for golva i kontora i andre etasje var knekt tvers av, der dei passerte den lafta ytterveggen mot passasjen. Dette medførte ein ganske omfattande uførutsett reparasjon av heile tverrbjelkelaget, eit arbeid som haldt fram inn i På slutten av året byrja førebuingane til reparasjon av dei lafta veggane og loftsbjelkane, mot dråpefallet, i dei bakre delane av andre etasje. Brannsikring I 2011 blei sprinklarleidningen mellombels lagt om i Holmedalsgården for å kunne fullføre reparasjon av lafteveggar i første etasje. Vidare blei tre konsulentfirma invitert til å lage anbod på prosjektering av nytt sprinklaranlegg som skal installerast i dei ferdig restaurerte bygningane. BT brannteknikk A/S ved Jan Haraldseth vant anbodskonkurransen, og starta prosjektering av nytt sprinklaranlegg. PB-102.2, bygning 8b: I 2011 byrja arbeidet med å tilbakeføre det innvendig ståande faspanelet på veggar og i himling. I dei bakre romma i første etasje i 8a og b var det støypt opp ein brystning på om lag ein meter i armert betong langs alle veggar. Etter at desse var reve var det naturleg å fortsette faspanelet ned over det opne feltet etter den tidlegare betongbrystningen, men med ein overgangslist mellom nytt og gammalt 1

2 panel. Svalen blei avdelt til gang/lager og et personaltoalett, med isolasjon og panel. Dette arbeidet blei påbyrja hausten PB-104 / PB-105 Svensgården, bygning 4a-d og 5a-c Delprosjekt byrja: 2006 Delprosjekt planlagt avslutta: Ikkje avklart Eigar og tiltakshavar: Vats AS, som del av Olav Thon Gruppen AS Prosjekterande: Elin Thorsnes Arkitektkontor Utførande: Laft og Bygg AS PB og PB-105.2, bygning 4b Ved årsskiftet 2010/2011 var nytt bolverk og plankegolv på plass og opplaftinga var i full gong. I 2011 er blant anna følgjande arbeid utført: Gjenopplafting av rom 4B101 med gjenbruk av så mye gammal laft som mogeleg. Samankoplinga av laft i etasjeskiljet 4B101 og 4B201blei særs tidkrevjande på grunna av "opp-ned"-lafting, skeivhetar og vanskeleg tilkomst. I vegg V4 mot passasjen er gammal døropning med beitskier etablert tilbake. Mot dråpefallet til Enhjørningsgården og i glipen mot bygning 4c er rom 4B101 utvendig trekktetta og brannsikra. Bygningen blei senka ned på det nye fundamentet hausten Bjelkelaget og diverse eldre påforingar er justert og dei gamle golvborda er remontert i rom 4B201, supplert med nokre få kopierte nye bord, festa med smidd spiker. Vindaugsreparasjonar / rekonstruksjonar i rom 4B401 og 4B402 Utvendige arbeider på gavlvegg mot bygning 4c blei sett i sett i gong. PB og PB Bygning 4c Blant anna er følgjande arbeid utført i 2011: Ferdigstilling av to rekonstruerte krysspostvindauge i ytterveggen i rom 4C201. Påbegynt reparasjon av to gamle vindauge til same rom. Tillaging av profilert listing, inklusive sliping av høvelstål til ny profilert listing til innside og utside av nye vindauge. Tillaging av enkelfalsa sletthøvla ytterkledning til utside vegg V4, rom 4C201. Ferdigstilling inklusive maling av ytterkledningen. Utvendig isolering og kledning samt montering av vindauge og altanrekkverk. Ferdigstilling av sinktekt "altan" utanfor rom 4C201. PB og PB Bygning 4d Ved årsskiftet 2009/2010 var konstruksjonane i bygning 4d ferdig restaurert og delvis fornya. Blant anna er følgjande utført i 2011: Romma i første etasje er tømt og dei originale golvplankane er reparert og remontert, supplert med noko ny plank. På de reparerte golva er det lagt varegolv. Det står framleis att ein del arbeid med detaljar. PB og PB Bygning 5b Blant anna er følgjande arbeid utført i 2011: Ferdigstilling av dokumentasjon og utgraving av grunnen under bygningen, ned til ca. kote +100 / +105 cm NN54. Montering av jekkerigg av same type som i 4b. Stabilisering av bygningen på jekkeriggen. Fjerning av ròten laft i botn av lafteveggar og restar av bolverk under lafteveggane. 2

3 Gjenoppbygging av fundament med to lag bolverk, delvis gjenbruk frå fjerna 1 ein og delvis nytt salta bolverk levert frå Hordatre via Stiftelsen Bryggen. Deretter eitt lag ikkje salta levert frå Hordatre. Never mellom lag 1 og 2. Fiberduk mot gamle massar. Litt avretting med grus under og mellom bolverket, lag 3. Ny kotehøgde for topp nytt golvbjelkelag 1 er kote +155cm NN54. Tørrmura steinsetting under posisjon lafteveggar, som før. Heving og noko justering av bygningens skeivhetar. Reparasjon og fornying av fleire omfar ròten laft i botn alle veggar i rom 5B101 og 102. Takkonstruksjonane er senka nedpå reparert laft i tredje etasje. Senking av den reparerte laftebygningen ned på nytt fundament. Mye gjenstår før 5B er ferdig sett i stand "uansett bruk". PB-106 / PB-107 Bellgården, bygning 7d Delprosjekt byrja: 2011 Delprosjekt planlagt avslutta: 2013 Eigar og tiltakshavar: Bellgården AS Prosjekterande: Gamle3Hus AS Utførande: Laft og Bygg AS PB-106 og PB-107, bygning 7d Hovuddelen av arbeidet fram godt ut på hausten var prosjektering, planlegging og dokumentasjon. I august byrja arbeida med å tømme lokala. Alle moderne installasjonar blei fjerna. Fotodokumentasjon for verktøysporing og detaljfotografering. Anna fotodokumentasjon for produksjon av 3D-bilete og videoillustrasjon. Oppmåling og oppteikning av bygget føregjekk heile hausten, inklusive merking av bygningsdelar for nedplukking og merking av skadde bygningsdelar som skal skiftast ut. Det er utført omfattande stillasarbeid. Rassikring for snø og is og renner for å unngå skade og overbelastning på nabobygningar. Det er montert traverskran i byggeteltet for å kunne gjennomføre arbeidet på en forsvarlig måte. Heile bygningen blei dekka inn med plast og tak over tak. Sikring av gammalt sprinkelanlegg med hovudføringar i dråpefall. I tillegg er naudsynt arbeid utført for å beskytte nabobygg og å avstenge byggeplassen. Det blei utført ein god del arbeid med å klargjøre reparasjonslokala på Fammestad. PB-200 Sikring og prosjektering PB-203 Fellessløyser i fronten Arbeidet blei utført vinteren 2011 Eigarar: Fleire eigarar Tiltakshavar: Stiftelsen Bryggen Utførande: Øyvind Grindeland og Carlsen på taket AS 3

4 Dei årlege kontrollane av taka på Bryggen viste at mest alle sløysene mellom frambygningane har fall bakover, fordi frontgavlane sig langsammare enn dei bakre delane av frontbygningane. Vatnet stod difor bakover i sløysene slik at det blei lekkasjar i dråpefalla. Det er utført utbetring av sløysene mellom 1-2a og 1a, mellom 1-2a og 2a, og mellom 2a 3a. Når det gjeld sløysene frontbygningane i Svensgården og nabobygga, samt frontbygningane i Holmedalsgården og nabobygg, blir desse inkludert som ein del av dei pågåande istandsettingsprosjekta. PB-205 Felles brannsikring; Gradvis fornying av sprinklaranlegget Arbeidet blei utført i 2010 og 2011 Eigarar: Alle eigarane på Bryggen Ansvarleg: Stiftelsen Bryggen og Bryggen Private Gårdeierforening Delprosjektet blei starta i Det er i 2011 arbeidd med digitalisering av noverande sprinklaranlegg på teikningar. Enkle plate/skivemodellar er bygd opp i Archicad med standardiserte etasjar. Rørføringar og sprinklarhovud er registrert og teikna inn. Det vil bli sett saman ein modell med heile Bryggen, med offentleg vassleidning og inntak til private ventilar, men dette arbeidet må avventast til kvar einskild gardrekke er heilt ferdig. Det er arbeidd med å sette saman modellar etter ventilar framføre gardrekker. Her er ventil i Bugården og Bredsgården ferdig. Planen er at oppdateringar leggast inn i den digitale modellen etter kvart som framtidige endringar blir gjennomført. I tillegg er det produsert: Oversiktskart heile Bryggen - Kartlegging av offentleg vassleidning og inntak til Bryggen, dimensjonar og plassering. Oversiktskart brannsikring heile Bryggen - Inneheld plassering av ventilar og dekningsgrad av desse, brannsentralar, BB-safer, brannhydrantar, oversiktstablå, oversikt over bygningars grad av sprinkling. Oversiktskart heile Bryggen - omtrentleg tidfesting av alder på sprinklaranlegget i dei einskilde bygningane. BT Brannteknikk ved Jan Haraldseth blei engasjert for å gi faglege råd til korleis ein bør gå fram for å få til ei systematisk fornying av sprinklaranlegget. PB Sikring av bygning 1c, nordre Bredsgården Arbeidet blei utført i 2011 Eigar og tiltakshavar: Stiftelsen Bryggen og Knut Paulsen AS I 2010 byrja tiltakshavar eit forprosjekt for oppjekking av skeivsetningar i nordre Bredsgården og Bugården. Registreringar synte at skeivsettingane var særleg store i bygning 1c. Sikringstiltaket var å mellombels avstemple bygningen med utvendige skråstrevarar i stål. Arbeidet starta med at betong på golv og vegger i første etasje måtte fjernast. Då blei om lag 85 tonn murstein og betong kjørt bort. Så kom gammalt golv og veggar til syne som til dels var fullstendig øydelagde. 4

5 Betongen hadde vore med å bere bygningen, og det var naudsynt å montere nye søyler og veggforsterkingar. Ein langsgåande dragar på nordveggen overførar vekta av fasaden til stålsøylene, som står på ein betongdragar nede i bakken. Arbeidet med å fjerne betongen blei utført av entreprenør Knut Paulsen A/S, medan tømmerarbeida er utført av Stiftelsen Bryggen. For å kunne legge nye mellombelse golv var det naudsynt å fjerne delar av bolverket i det austlegaste rommet. Her var bolverket totalt øydelagt, og mykje av den synlege skeivsettinga skyldast at laftebygningen har sege gjennom det rotna bolverket. Bolverket er dokumentert og ein mindre utgraving av rommet blei gjennomført i samarbeid med NIKU. I samband med dette arbeidet blei det avdekka eit steinsett golv og ein tverrgåande, smal mur av steinhellar. Nye provisoriske golv er lagt, med kryssfiner oppå. På nokre av veggene er dei skadde lafteveggane kledt med kryssfiner som mellombelse overflatar. Tiltakshavar meiner at bygningen vil vere sikra dei næraste fem til ti åra. PB Forprosjekt bygning 2a, Bredsgården Arbeid i 2010 og 2011 Eigar og tiltakshavar: Stiftelsen Bryggen Det blei i 2010 gitt tilsegn om tilskot til utarbeiding av eit forprosjekt for istandsetting. Forprosjektet blei innlevert hausten Det er naudsynt med nærare undersøkingar av fundamenteringa for bygningen og for nabobygningen 1-2a, då ein antek at bygningane har samanbygd bolverk. PB Forprosjekt bygning 2d, Bredsgården Arbeid i 2010 og 2011 Eigar: Margrethe Storheim Tiltakshavar: Stiftelsen Bryggen og Jan Lohne Arkitekter Det blei i 2010 gitt tilsegn om tilskot til utarbeiding av eit forprosjekt for istandsetting av bygningen. Forprosjektet er ikkje ferdigstilt, og tilskotet er overført til PB-2010 Sikring av bygning 8e, Holmedalsgården Arbeidet utført vinteren 2010/ 2011 Eigar: Holmedalsgården AS ved Hans Hag Tiltakshavar: Holmedalsgården AS Veggen mot nord, mot dråpefallet til Bellgården, har i alle år stått utan bordkledning. Dette har ført til råte i lafteveggen på grunn av sprut frå tak på nabobygningen og rekn direkte på veggen. For å hindre ytterligare utvikling av rote i veggen, samstundes som inneklimaet og kunne forbetrast, isolerte ein veggen med papp, 10 cm mineralull, nytt papplag og utvendig ny kledning. Fylkeskommunen har vurdert arbeidet som dels sikring og dels vedlikehald, og har difor berekna høgare eigendel for eigar. 5

6 PB-2011 Sikring av bygning 3a og 3c, Enhjørningsgården Arbeidet byrja hausten 2011 Eigar: Enhjørningsgården Tiltakshavar: Thongård AS (som leigetakar) Ansvarleg søker og RIB: Konstruksjonsteknikk AS Utførande: Laft & Bygg AS PB , bygning 3a Det blei i 2007 gjort sikringsarbeid i andre etasje i veggen mot dråpefallet / Svensgården. I 2011 blei det gitt tilskot til å fullføre påbyrja sikringsarbeid og å utføre ytterlegare forsterkingar. Mesteparten av arbeidet vil gjerast i PB , bygning 3c Det er registrert lokale skader på bygning 3c som dei ein førebels ikkje finn klare årsakssamanhengar til. Tiltak for bygningen skal diskuterast nærare, og vil bli satt til utføring våren PB-500 Fellesoppgåver PB-501 Driftsoppgåver Utførande: Stiftelsen Bryggen Stiftelsen Bryggen utførte fellesoppgåver og tenester for alle eigarane på verdsarvstaden Bryggen, til dømes vakthald, taksjekk og brannsikringsarbeid. PB-502 Materialbank Utførande: Stiftelsen Bryggen Materialbanken er lokalisert i og utanfor eit moderne uisolert lagerbygg på Kokstad, og er oppretta som et fjernlager for dei store materialmengdene som i periodar trengst til istandsettingsarbeida på Bryggen. Her føregår òg saltimpregnering av materialar. Leveransane har så langt hovudsakeleg vært til istandsettinga i Holmedalsgården. Det kan hentast ut ein del laftestokkar, bolverk og rundstokkar til istandsettingane i Svensgården og Bellgården. PB-505 Tilstandsvurdering Utføring: Vinteren 2011 / 2012 Utførande: Bygningsverntenesta, HFK 13 bygningar blei påbyrja tilstandsregistrert hausten Dette gjeld bygningar som er tidlegare sett i stand, og som ein ikkje reknar med vil inngå i Prosjekt Bryggen. I 2012 vil ein gjere nærare vurderingar av resultata frå tilstandsregistreringa i perioden 2010 (39 bygningar) 2012/2012 (13 bygningar). 6

7 Tabell 1: Tilskot og forbruk i 2011 Forbruk 2011 eks PB 100 Istandsetting Tilskot 2011 eigendel PB-102 Holmedalsgården, bygn 8a og 8b PB-103 Brannsikring ism istandsetting Delsum PB-104 Svensgården, bygn 4a-d og 5a-c PB-105 Brannsikring ism istandsetting Delsum PB-106 Bellgården, bygning 7d PB-107 Brannsikring ism istandsetting Delsum Totalt PB 200 Sikring og prosjektering Tilskot 2011 Øyremerka, ikkje utbet. tilskot 2010 Disponibelt totalt Forbruk 2010 / 2011 eks eigendel PB-203 Fellessløyser i fronten PB-205 Gradvis fornying av sprinklaranlegget PB-207 Sikring bygningar, ubrukt PB Sikring bygning 1c, nordre Bredsgården PB Forprosjekt bygning 2a, Bredsgården PB Forprosjekt bygning 2d, Bredsgården PB-210 Sikring bygning 8e, Holmedalsgården PB-211 Sikring bygning 3a og 3c, Enhjørningsgården Totalt PB 500 Fellesoppgåver Tilskot 2011 Øyremerka, ikkje utbet. tilskot 2010 Diponibelt totalt Forbruk 2010 / 2011 eks eigendel PB-501 Driftsoppgåver PB-502 Materialbank PB-505 Tilstandsvurdering Totalt PB 800 Administrasjon Budsjett 2011 Forbruk 2011 Totalt SUM Midlar i Prosjekt Bryggen 2011 som blei administrert eller fordelt av Riksantikvaren I 2011 var totalt kr ,- av Prosjekt Bryggens samla budsjett hovudpostar eller delprosjekt som Riksantikvaren administrerte: PB-300 Grunn og miljøovervaking grunn, PB-400 Kunnskapsinnhenting og overvaking av bygningar, PB-503 Dokumentasjons- og rapporteringsstandard, PB-504 Arkiv, PB- 506 Fargeundersøkingar, PB-700 Formidling og publisering og PB-805 Diverse. I tillegg kom kr ,- til grunnvassrestaurering. 7

Prosjekt Bryggen - Årsplan 2011

Prosjekt Bryggen - Årsplan 2011 Prosjekt Bryggen - Årsplan 2011 Kostnadsramma for prosjektet i 2011 er sett til ca. 74 millionar kronar. Fordeling og oppfølging av budsjettpostane gjerast hovudsakeleg av Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Prosjekt Bryggen Årsmelding 2010

Prosjekt Bryggen Årsmelding 2010 Prosjekt Bryggen Årsmelding 2010 Forside: Frå istandsettingsarbeida i Svensgården. Foto: Elin Thorsnes arkitektkontor as Prosjekt Bryggen - Årsmelding 2010 Prosjekt Bryggen er eit i hovudsak statleg finansiert,

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Fylkeskonservatoren PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Innretning og føremål Forvaltninga av offentlege midlar til sikring og istandsetting av bygningane på verdsarvstaden

Detaljer

NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009

NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009 NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009 FLORA KOMMUNE 1. BRUK AV VASSMÅLAR 1.1 Anskaffing og installasjon Hushaldningsabonnentar/abonnentar

Detaljer

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald Fagsjef VA Stig Hagenes Litt om Fjellvar AS Utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga til Fjell kommune, samt drift av renovasjonstenestene

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010

D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 Arbeidet med innreiing og trearbeid på D/S Stord 1 har gått over fl eire år. Det heile starta på med dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011

D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 April og halve mai var siste periode i dette prosjektet. Søndag 15. mai var det arrangement om bord i samband med

Detaljer

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk S breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk 1 2 Breivik sementvarer Vårt sementvarespekter består av forskalingsblokk (heil, halv- og hjørneblokk), i tillegg til nopsastein.

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar For å sikre ei einskapleg rapportering i samband med oppmoding om utbetalingar, og ved årsrapportering/sluttrapportering etter ferdig utført (del-)prosjekt,

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg 1 1 ORIENTERING. Flekke skule vart bygd i 1979 og har eit areal på 830 m 2 fordelt på to plan. I 1997 vart det bygd på 280 m 2 fordelt

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Arbeidsvekebok. Museet, Ny-Ålesund 2014. Tore Storm Jortveit

Arbeidsvekebok. Museet, Ny-Ålesund 2014. Tore Storm Jortveit Arbeidsvekebok Museet, Ny-Ålesund 2014 Tore Storm Jortveit Innleiing Denne arbeidsdagboka tar for seg restaureringarbeidet som er gjort på bymuseet i Ny-Ålesund, med formål å gjere bygget klart for ny

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

U-verdi: 0,10 / 0,16

U-verdi: 0,10 / 0,16 01 VARTDAL VEGGSYSTEM U-verdi: 0,10 / 0,16 Vartdal Veggsystem gir deg hurtig byggjeprosess, solide veggar og svært energisparande konstruksjon 03 02 FRAMTIDAS VEGGSYSTEM Vartdal Veggsystem er eit fleksibelt

Detaljer

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Byggjeskikk og istandsetjing Stig Nordrumshaugen, restaureringsleiar i kulturavdelinga INNHALD Kva har vi, og kva er viktig å ta vare på? Eldre ressursbruk i kulturlandskapet

Detaljer

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-4 Saksbehandlar: Inger Lena Gåsemyr, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ 1 Innhald: 1. Innleiing og eigedomsdata 2. Konklusjon 3. Tilstandsanalyse 4. Bildedokumentasjon Side 2 av 17 1. Innleiing 1.1 Generelt TDV

Detaljer

Kjøp og installasjon av vassmålar

Kjøp og installasjon av vassmålar Kjøp og installasjon av vassmålar Vassmålaren blir kjøpt inn og betalt av kommunen, og er kommunen sin eigedom. Du som er abonnent må betale for installasjon og eventuell flytting av vassmålaren. Vassmålaren

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Vi vil begynne med å takke SIU for at dei har gjort det mulig for oss og reise på ein slik lærerik og kjekk tur til Spania, dette er vi veldig

Vi vil begynne med å takke SIU for at dei har gjort det mulig for oss og reise på ein slik lærerik og kjekk tur til Spania, dette er vi veldig Spania 2012 Vi vil begynne med å takke SIU for at dei har gjort det mulig for oss og reise på ein slik lærerik og kjekk tur til Spania, dette er vi veldig takknemlige for. Arbeidsplassen Arbeidet vi vart

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6

Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6 Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6 1. Campingkvartal Kvart campingkvartal/ oppstillingsområde for ei gruppe campingeiningar skal ikkje

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER 13665001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

TEIKNINGAR KVA VERT KRAVD?

TEIKNINGAR KVA VERT KRAVD? Når må du senda inn teikningar? Du må senda inn teikningar til kommunen når du skal utføra byggje-/anleggsarbeid som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova 20-2 20-4 og byggesaksforskrifta (SAK10)

Detaljer

Tilskot i Prosjekt bryggen - Framlegg til justering av retningslinjer

Tilskot i Prosjekt bryggen - Framlegg til justering av retningslinjer KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-2 Saksbehandlar: Helene Moe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.10.2014 Fylkesutvalet 30.10.2014 Tilskot i Prosjekt

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3

Detaljer

RAPPORT. Røldal stavkyrkje. - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet

RAPPORT. Røldal stavkyrkje. - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet RAPPORT Røldal stavkyrkje - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og fagleg rådgivar for Klima- og miljødepartementet i utviklinga av den statlege

Detaljer

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Geit i Vekst Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Kva er Geit i Vekst? Treårig prosjekt retta inn mot geitehaldet i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal,

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200800137-4 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 13.03.2008 INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2 SAMANDRAG

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kursdagane 2009 Feilfrie bygg

Kursdagane 2009 Feilfrie bygg 1 Kursdagane 2009 Feilfrie bygg Arvid Dalehaug Institutt for bygg, anlegg og transport Faggruppe for bygnings- og materialteknikk Feilfrie bygg, opplæringsbehov og mål. 2 Kunnskapar om byggeteknikk Kva

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon om innlegging eller

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1

Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1 Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1 Eksteriør sett frå nordvest, med Fjøsangerveien i forgrunnen. Til høgre Danmarksplass, reist samtidig og teikna av same arkitekt som Forum kino. Fjøsangerveien,

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Stabbursberging på Åsen Bygdemuseum

Stabbursberging på Åsen Bygdemuseum Stabbursberging på Åsen Bygdemuseum På Åsen Bygdemuseum har ein i løpet av mange års museumsverksemd samla gjenstandar og bygningar som fortel om levesett og tradisjonar i vårt eige nærmiljø gjennom tidene.

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 25.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:30 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100,

Detaljer

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og 20-2) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak jf. plan- og bygningslova 20-1 20-2 Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Ot.prp. nr. 52, Innst.O. nr. 122 og Besl.O. nr. 105 (2004-2005). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 9. og 14. juni 2005. Fremmet

Detaljer

Haltdalen stavkyrkje

Haltdalen stavkyrkje RAPPORT Haltdalen stavkyrkje - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og fagleg rådgivar for Klima- og miljødepartementet i utviklinga av den statlege

Detaljer

Rapport - Grønland. Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid. Helge Paulsen

Rapport - Grønland. Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid. Helge Paulsen Rapport - Grønland Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid Helge Paulsen Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab Dendrokronologi NNU Rapport 35-2011 Regionalavdeling - Fylkeskonservatoren

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Etter 2010. Eldre hus <=> stort energiforbruk? Nye hus <=> mindre energiforbruk? Kursdagane 2011

Etter 2010. Eldre hus <=> stort energiforbruk? Nye hus <=> mindre energiforbruk? Kursdagane 2011 1 Kursdagane 2011 Oppgradering av eksisterande bygningar, mulegheiter og begrensningar Amanuensis Arvid Dalehaug, Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Redusert energibruk ved tiltak på bygningskroppen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer