Prosjekt Bryggen 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Bryggen 2011"

Transkript

1 Prosjekt Bryggen 2011 Utført arbeid i dei delprosjekta kor Hordaland fylkeskommune fordelar tilskota PB-100 Istandsetting PB-102 / PB-103 Holmedalsgården, bygning 8a og 8b Delprosjekt byrja: 2004 Delprosjekt planlagt avslutta: 2012 Eigar og tiltakshavar: Stiftelsen Bryggen PB og PB-103.1, bygning 8a: Tilbakeføring av empirevindauge i fasaden, med ein førindustriell produksjonsteknikk. Arbeidet med vindauga blei starta opp på slutten av 2010 og fullført i siste halvdel av Det meste av reparasjonsarbeida av tømmerkassen i 1. etasje var ferdig i Det stod att å avslutte bakveggen i rom 1.02 og 1.03 inkl. dei øvste omfara av tverrveggar. Likeeins blei laftekassa reparert i første etasje mot gata. Ute i svalgangen i første etasje blei bolverket kappa til i forhold til den utvendige stolperekka. Heile bunnsvillen under den utvendige stolperekka blei fornya som firhogd boks. Stolpene blei skjøtt ned på bunnsvillen. Utvendig kledning blei reparert i de nedre bordgangar. 1. september kunne bygningen endeleg settast ned på plattingen av grov plank på bolverket. For å spare tid var reparasjonane av laftekassen i første etasje utført nedanifrå og opp og ikkje frå oppunder gammalt laft og nedover. Overalt i møte mellom nytt og gammalt laft var det ein glipe på nøyaktig 13 cm. Den bevarte delen av laftekassen blei senka ned på dei nye delane. I september blei det oppdaga at alle tverrbjelkane for golva i kontora i andre etasje var knekt tvers av, der dei passerte den lafta ytterveggen mot passasjen. Dette medførte ein ganske omfattande uførutsett reparasjon av heile tverrbjelkelaget, eit arbeid som haldt fram inn i På slutten av året byrja førebuingane til reparasjon av dei lafta veggane og loftsbjelkane, mot dråpefallet, i dei bakre delane av andre etasje. Brannsikring I 2011 blei sprinklarleidningen mellombels lagt om i Holmedalsgården for å kunne fullføre reparasjon av lafteveggar i første etasje. Vidare blei tre konsulentfirma invitert til å lage anbod på prosjektering av nytt sprinklaranlegg som skal installerast i dei ferdig restaurerte bygningane. BT brannteknikk A/S ved Jan Haraldseth vant anbodskonkurransen, og starta prosjektering av nytt sprinklaranlegg. PB-102.2, bygning 8b: I 2011 byrja arbeidet med å tilbakeføre det innvendig ståande faspanelet på veggar og i himling. I dei bakre romma i første etasje i 8a og b var det støypt opp ein brystning på om lag ein meter i armert betong langs alle veggar. Etter at desse var reve var det naturleg å fortsette faspanelet ned over det opne feltet etter den tidlegare betongbrystningen, men med ein overgangslist mellom nytt og gammalt 1

2 panel. Svalen blei avdelt til gang/lager og et personaltoalett, med isolasjon og panel. Dette arbeidet blei påbyrja hausten PB-104 / PB-105 Svensgården, bygning 4a-d og 5a-c Delprosjekt byrja: 2006 Delprosjekt planlagt avslutta: Ikkje avklart Eigar og tiltakshavar: Vats AS, som del av Olav Thon Gruppen AS Prosjekterande: Elin Thorsnes Arkitektkontor Utførande: Laft og Bygg AS PB og PB-105.2, bygning 4b Ved årsskiftet 2010/2011 var nytt bolverk og plankegolv på plass og opplaftinga var i full gong. I 2011 er blant anna følgjande arbeid utført: Gjenopplafting av rom 4B101 med gjenbruk av så mye gammal laft som mogeleg. Samankoplinga av laft i etasjeskiljet 4B101 og 4B201blei særs tidkrevjande på grunna av "opp-ned"-lafting, skeivhetar og vanskeleg tilkomst. I vegg V4 mot passasjen er gammal døropning med beitskier etablert tilbake. Mot dråpefallet til Enhjørningsgården og i glipen mot bygning 4c er rom 4B101 utvendig trekktetta og brannsikra. Bygningen blei senka ned på det nye fundamentet hausten Bjelkelaget og diverse eldre påforingar er justert og dei gamle golvborda er remontert i rom 4B201, supplert med nokre få kopierte nye bord, festa med smidd spiker. Vindaugsreparasjonar / rekonstruksjonar i rom 4B401 og 4B402 Utvendige arbeider på gavlvegg mot bygning 4c blei sett i sett i gong. PB og PB Bygning 4c Blant anna er følgjande arbeid utført i 2011: Ferdigstilling av to rekonstruerte krysspostvindauge i ytterveggen i rom 4C201. Påbegynt reparasjon av to gamle vindauge til same rom. Tillaging av profilert listing, inklusive sliping av høvelstål til ny profilert listing til innside og utside av nye vindauge. Tillaging av enkelfalsa sletthøvla ytterkledning til utside vegg V4, rom 4C201. Ferdigstilling inklusive maling av ytterkledningen. Utvendig isolering og kledning samt montering av vindauge og altanrekkverk. Ferdigstilling av sinktekt "altan" utanfor rom 4C201. PB og PB Bygning 4d Ved årsskiftet 2009/2010 var konstruksjonane i bygning 4d ferdig restaurert og delvis fornya. Blant anna er følgjande utført i 2011: Romma i første etasje er tømt og dei originale golvplankane er reparert og remontert, supplert med noko ny plank. På de reparerte golva er det lagt varegolv. Det står framleis att ein del arbeid med detaljar. PB og PB Bygning 5b Blant anna er følgjande arbeid utført i 2011: Ferdigstilling av dokumentasjon og utgraving av grunnen under bygningen, ned til ca. kote +100 / +105 cm NN54. Montering av jekkerigg av same type som i 4b. Stabilisering av bygningen på jekkeriggen. Fjerning av ròten laft i botn av lafteveggar og restar av bolverk under lafteveggane. 2

3 Gjenoppbygging av fundament med to lag bolverk, delvis gjenbruk frå fjerna 1 ein og delvis nytt salta bolverk levert frå Hordatre via Stiftelsen Bryggen. Deretter eitt lag ikkje salta levert frå Hordatre. Never mellom lag 1 og 2. Fiberduk mot gamle massar. Litt avretting med grus under og mellom bolverket, lag 3. Ny kotehøgde for topp nytt golvbjelkelag 1 er kote +155cm NN54. Tørrmura steinsetting under posisjon lafteveggar, som før. Heving og noko justering av bygningens skeivhetar. Reparasjon og fornying av fleire omfar ròten laft i botn alle veggar i rom 5B101 og 102. Takkonstruksjonane er senka nedpå reparert laft i tredje etasje. Senking av den reparerte laftebygningen ned på nytt fundament. Mye gjenstår før 5B er ferdig sett i stand "uansett bruk". PB-106 / PB-107 Bellgården, bygning 7d Delprosjekt byrja: 2011 Delprosjekt planlagt avslutta: 2013 Eigar og tiltakshavar: Bellgården AS Prosjekterande: Gamle3Hus AS Utførande: Laft og Bygg AS PB-106 og PB-107, bygning 7d Hovuddelen av arbeidet fram godt ut på hausten var prosjektering, planlegging og dokumentasjon. I august byrja arbeida med å tømme lokala. Alle moderne installasjonar blei fjerna. Fotodokumentasjon for verktøysporing og detaljfotografering. Anna fotodokumentasjon for produksjon av 3D-bilete og videoillustrasjon. Oppmåling og oppteikning av bygget føregjekk heile hausten, inklusive merking av bygningsdelar for nedplukking og merking av skadde bygningsdelar som skal skiftast ut. Det er utført omfattande stillasarbeid. Rassikring for snø og is og renner for å unngå skade og overbelastning på nabobygningar. Det er montert traverskran i byggeteltet for å kunne gjennomføre arbeidet på en forsvarlig måte. Heile bygningen blei dekka inn med plast og tak over tak. Sikring av gammalt sprinkelanlegg med hovudføringar i dråpefall. I tillegg er naudsynt arbeid utført for å beskytte nabobygg og å avstenge byggeplassen. Det blei utført ein god del arbeid med å klargjøre reparasjonslokala på Fammestad. PB-200 Sikring og prosjektering PB-203 Fellessløyser i fronten Arbeidet blei utført vinteren 2011 Eigarar: Fleire eigarar Tiltakshavar: Stiftelsen Bryggen Utførande: Øyvind Grindeland og Carlsen på taket AS 3

4 Dei årlege kontrollane av taka på Bryggen viste at mest alle sløysene mellom frambygningane har fall bakover, fordi frontgavlane sig langsammare enn dei bakre delane av frontbygningane. Vatnet stod difor bakover i sløysene slik at det blei lekkasjar i dråpefalla. Det er utført utbetring av sløysene mellom 1-2a og 1a, mellom 1-2a og 2a, og mellom 2a 3a. Når det gjeld sløysene frontbygningane i Svensgården og nabobygga, samt frontbygningane i Holmedalsgården og nabobygg, blir desse inkludert som ein del av dei pågåande istandsettingsprosjekta. PB-205 Felles brannsikring; Gradvis fornying av sprinklaranlegget Arbeidet blei utført i 2010 og 2011 Eigarar: Alle eigarane på Bryggen Ansvarleg: Stiftelsen Bryggen og Bryggen Private Gårdeierforening Delprosjektet blei starta i Det er i 2011 arbeidd med digitalisering av noverande sprinklaranlegg på teikningar. Enkle plate/skivemodellar er bygd opp i Archicad med standardiserte etasjar. Rørføringar og sprinklarhovud er registrert og teikna inn. Det vil bli sett saman ein modell med heile Bryggen, med offentleg vassleidning og inntak til private ventilar, men dette arbeidet må avventast til kvar einskild gardrekke er heilt ferdig. Det er arbeidd med å sette saman modellar etter ventilar framføre gardrekker. Her er ventil i Bugården og Bredsgården ferdig. Planen er at oppdateringar leggast inn i den digitale modellen etter kvart som framtidige endringar blir gjennomført. I tillegg er det produsert: Oversiktskart heile Bryggen - Kartlegging av offentleg vassleidning og inntak til Bryggen, dimensjonar og plassering. Oversiktskart brannsikring heile Bryggen - Inneheld plassering av ventilar og dekningsgrad av desse, brannsentralar, BB-safer, brannhydrantar, oversiktstablå, oversikt over bygningars grad av sprinkling. Oversiktskart heile Bryggen - omtrentleg tidfesting av alder på sprinklaranlegget i dei einskilde bygningane. BT Brannteknikk ved Jan Haraldseth blei engasjert for å gi faglege råd til korleis ein bør gå fram for å få til ei systematisk fornying av sprinklaranlegget. PB Sikring av bygning 1c, nordre Bredsgården Arbeidet blei utført i 2011 Eigar og tiltakshavar: Stiftelsen Bryggen og Knut Paulsen AS I 2010 byrja tiltakshavar eit forprosjekt for oppjekking av skeivsetningar i nordre Bredsgården og Bugården. Registreringar synte at skeivsettingane var særleg store i bygning 1c. Sikringstiltaket var å mellombels avstemple bygningen med utvendige skråstrevarar i stål. Arbeidet starta med at betong på golv og vegger i første etasje måtte fjernast. Då blei om lag 85 tonn murstein og betong kjørt bort. Så kom gammalt golv og veggar til syne som til dels var fullstendig øydelagde. 4

5 Betongen hadde vore med å bere bygningen, og det var naudsynt å montere nye søyler og veggforsterkingar. Ein langsgåande dragar på nordveggen overførar vekta av fasaden til stålsøylene, som står på ein betongdragar nede i bakken. Arbeidet med å fjerne betongen blei utført av entreprenør Knut Paulsen A/S, medan tømmerarbeida er utført av Stiftelsen Bryggen. For å kunne legge nye mellombelse golv var det naudsynt å fjerne delar av bolverket i det austlegaste rommet. Her var bolverket totalt øydelagt, og mykje av den synlege skeivsettinga skyldast at laftebygningen har sege gjennom det rotna bolverket. Bolverket er dokumentert og ein mindre utgraving av rommet blei gjennomført i samarbeid med NIKU. I samband med dette arbeidet blei det avdekka eit steinsett golv og ein tverrgåande, smal mur av steinhellar. Nye provisoriske golv er lagt, med kryssfiner oppå. På nokre av veggene er dei skadde lafteveggane kledt med kryssfiner som mellombelse overflatar. Tiltakshavar meiner at bygningen vil vere sikra dei næraste fem til ti åra. PB Forprosjekt bygning 2a, Bredsgården Arbeid i 2010 og 2011 Eigar og tiltakshavar: Stiftelsen Bryggen Det blei i 2010 gitt tilsegn om tilskot til utarbeiding av eit forprosjekt for istandsetting. Forprosjektet blei innlevert hausten Det er naudsynt med nærare undersøkingar av fundamenteringa for bygningen og for nabobygningen 1-2a, då ein antek at bygningane har samanbygd bolverk. PB Forprosjekt bygning 2d, Bredsgården Arbeid i 2010 og 2011 Eigar: Margrethe Storheim Tiltakshavar: Stiftelsen Bryggen og Jan Lohne Arkitekter Det blei i 2010 gitt tilsegn om tilskot til utarbeiding av eit forprosjekt for istandsetting av bygningen. Forprosjektet er ikkje ferdigstilt, og tilskotet er overført til PB-2010 Sikring av bygning 8e, Holmedalsgården Arbeidet utført vinteren 2010/ 2011 Eigar: Holmedalsgården AS ved Hans Hag Tiltakshavar: Holmedalsgården AS Veggen mot nord, mot dråpefallet til Bellgården, har i alle år stått utan bordkledning. Dette har ført til råte i lafteveggen på grunn av sprut frå tak på nabobygningen og rekn direkte på veggen. For å hindre ytterligare utvikling av rote i veggen, samstundes som inneklimaet og kunne forbetrast, isolerte ein veggen med papp, 10 cm mineralull, nytt papplag og utvendig ny kledning. Fylkeskommunen har vurdert arbeidet som dels sikring og dels vedlikehald, og har difor berekna høgare eigendel for eigar. 5

6 PB-2011 Sikring av bygning 3a og 3c, Enhjørningsgården Arbeidet byrja hausten 2011 Eigar: Enhjørningsgården Tiltakshavar: Thongård AS (som leigetakar) Ansvarleg søker og RIB: Konstruksjonsteknikk AS Utførande: Laft & Bygg AS PB , bygning 3a Det blei i 2007 gjort sikringsarbeid i andre etasje i veggen mot dråpefallet / Svensgården. I 2011 blei det gitt tilskot til å fullføre påbyrja sikringsarbeid og å utføre ytterlegare forsterkingar. Mesteparten av arbeidet vil gjerast i PB , bygning 3c Det er registrert lokale skader på bygning 3c som dei ein førebels ikkje finn klare årsakssamanhengar til. Tiltak for bygningen skal diskuterast nærare, og vil bli satt til utføring våren PB-500 Fellesoppgåver PB-501 Driftsoppgåver Utførande: Stiftelsen Bryggen Stiftelsen Bryggen utførte fellesoppgåver og tenester for alle eigarane på verdsarvstaden Bryggen, til dømes vakthald, taksjekk og brannsikringsarbeid. PB-502 Materialbank Utførande: Stiftelsen Bryggen Materialbanken er lokalisert i og utanfor eit moderne uisolert lagerbygg på Kokstad, og er oppretta som et fjernlager for dei store materialmengdene som i periodar trengst til istandsettingsarbeida på Bryggen. Her føregår òg saltimpregnering av materialar. Leveransane har så langt hovudsakeleg vært til istandsettinga i Holmedalsgården. Det kan hentast ut ein del laftestokkar, bolverk og rundstokkar til istandsettingane i Svensgården og Bellgården. PB-505 Tilstandsvurdering Utføring: Vinteren 2011 / 2012 Utførande: Bygningsverntenesta, HFK 13 bygningar blei påbyrja tilstandsregistrert hausten Dette gjeld bygningar som er tidlegare sett i stand, og som ein ikkje reknar med vil inngå i Prosjekt Bryggen. I 2012 vil ein gjere nærare vurderingar av resultata frå tilstandsregistreringa i perioden 2010 (39 bygningar) 2012/2012 (13 bygningar). 6

7 Tabell 1: Tilskot og forbruk i 2011 Forbruk 2011 eks PB 100 Istandsetting Tilskot 2011 eigendel PB-102 Holmedalsgården, bygn 8a og 8b PB-103 Brannsikring ism istandsetting Delsum PB-104 Svensgården, bygn 4a-d og 5a-c PB-105 Brannsikring ism istandsetting Delsum PB-106 Bellgården, bygning 7d PB-107 Brannsikring ism istandsetting Delsum Totalt PB 200 Sikring og prosjektering Tilskot 2011 Øyremerka, ikkje utbet. tilskot 2010 Disponibelt totalt Forbruk 2010 / 2011 eks eigendel PB-203 Fellessløyser i fronten PB-205 Gradvis fornying av sprinklaranlegget PB-207 Sikring bygningar, ubrukt PB Sikring bygning 1c, nordre Bredsgården PB Forprosjekt bygning 2a, Bredsgården PB Forprosjekt bygning 2d, Bredsgården PB-210 Sikring bygning 8e, Holmedalsgården PB-211 Sikring bygning 3a og 3c, Enhjørningsgården Totalt PB 500 Fellesoppgåver Tilskot 2011 Øyremerka, ikkje utbet. tilskot 2010 Diponibelt totalt Forbruk 2010 / 2011 eks eigendel PB-501 Driftsoppgåver PB-502 Materialbank PB-505 Tilstandsvurdering Totalt PB 800 Administrasjon Budsjett 2011 Forbruk 2011 Totalt SUM Midlar i Prosjekt Bryggen 2011 som blei administrert eller fordelt av Riksantikvaren I 2011 var totalt kr ,- av Prosjekt Bryggens samla budsjett hovudpostar eller delprosjekt som Riksantikvaren administrerte: PB-300 Grunn og miljøovervaking grunn, PB-400 Kunnskapsinnhenting og overvaking av bygningar, PB-503 Dokumentasjons- og rapporteringsstandard, PB-504 Arkiv, PB- 506 Fargeundersøkingar, PB-700 Formidling og publisering og PB-805 Diverse. I tillegg kom kr ,- til grunnvassrestaurering. 7

Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009

Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009 Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009 Innhald: 1. Bakgrunn. 2. Klokkargarden og Prestegardsstabburet Historie 3. Eksisterande bygg. Tilstandsvurdering. 4. Plan for restaurering og ny bruk. 5. Klokkartunet

Detaljer

M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen

M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen M/S Bilfergen Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen Hardanger Fartøyvernsenter Rapport nr. 2-2010 1 September 2006. Bilfergen vert gjort klar for slippsetting ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Detaljer

RÅD OM ISTANDSETTING AV ELDRE HUS

RÅD OM ISTANDSETTING AV ELDRE HUS , RÅD OM ISTANDSETTING AV ELDRE HUS Informasjon utarbeidd av fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal Informasjonsmateriellet bygger på erfaringar med rådgiving til eigarar av eldre trehus i fylket. Utvalde

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. Rapport fra istandsetting av bygning 4e, nordre Svensgården - pilotprosjekt 2002-2005

PROSJEKT BRYGGEN. Rapport fra istandsetting av bygning 4e, nordre Svensgården - pilotprosjekt 2002-2005 V E R D E N S K U L T U R M I N N E T B R Y G G E N I B E R G E N PROSJEKT BRYGGEN Rapport fra istandsetting av bygning 4e, nordre Svensgården - pilotprosjekt 2002-2005 Einar Mørk, Stiftelsen Bryggen Bygning

Detaljer

FORVALTNING AV KULTURMILJØ

FORVALTNING AV KULTURMILJØ Foto: Ann Steindal DEL 3: FORVALTNING AV KULTURMILJØ HOVUDMÅLSETTING: Verdskulturminnet Bryggen er av universell verdi og skal sikrast for framtida. Forvaltninga av kulturmiljøet skal legge til rette for

Detaljer

Tilstandsrapport. Eigedom: Gnr: 146 Bnr: 2 Adresse: 6869 Hafslo Kommune: Luster. Hafslo barne og ungdomsskule, eldre del frå 1910

Tilstandsrapport. Eigedom: Gnr: 146 Bnr: 2 Adresse: 6869 Hafslo Kommune: Luster. Hafslo barne og ungdomsskule, eldre del frå 1910 Hafslo barne og ungdomsskule, eldre del frå 1910 Eigedom: Gnr: 146 Bnr: 2 Adresse: 6869 Hafslo Kommune: Luster Rapporten har totalt 14 sider + vedlegg på 4 sider. Eigedomsdata Gnr: 146 Bnr: 2 Firma Kjell

Detaljer

Døme på søknad om tilskot til fartyvern

Døme på søknad om tilskot til fartyvern Døme på søknad om tilskot til fartyvern Sakshandsamarane hjå Riksantikvaren skal gå gjennom ein omfattande bunke med søknader. Desse kan ha mange vedlegg, være formulerte og disponerte på svært ulike måtar

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) 4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) omfattar røyrleggjarfaget, ventilasjons- og blekkslagarfaget og taktekkjarfaget. Dette området har fokus på å ha kontroll på

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

DYKKAR DATO VÅR DATO 2 5 SEPT 2006

DYKKAR DATO VÅR DATO 2 5 SEPT 2006 SAKSHANDSAMAR INNVALSTELEFON seniorkonsulent Siv Leden Nytrøen 22 94 04 00 DYKKAR REF. DYKKAR DATO TELEFAKS 22 94 04 04 VÅR REF. 06/1385 s1n Ark. Bf-260 VÅR DATO 2 5 SEPT 2006 Anne-Margrethe Konow Lund

Detaljer

RETTLEIING VED PLANLEGGING

RETTLEIING VED PLANLEGGING ORGANISERT BEITEBRUK: INVESTERINGSTILTAK I BEITEOMRÅDE RETTLEIING VED PLANLEGGING INNHALD: DEL A: ULIKE TYPAR INVESTERINGSTILTAK I ELLER I TILKNYTING TIL BEITEFELT 1 Sperregjerde 2 Grinder og klyv 3 Ferister

Detaljer

BAKGRUNN. Huset ligg nedste enden av Isterdalen, Ca. 5km frå Åndalsnes sentrum. Opprinneleg snitt-teikning

BAKGRUNN. Huset ligg nedste enden av Isterdalen, Ca. 5km frå Åndalsnes sentrum. Opprinneleg snitt-teikning Innhald: Bakgrunn side 3 Idé, organisering, søknad, rådgjeving Enova. «5 Hovudprosjekt og val av løysingar «7 Kostnader, avgjerd om igangsetting «13 Detaljprosjektering og bygging. «14 Utførande entreprenørar

Detaljer

Omtale av SMIL-søknader våren 2012

Omtale av SMIL-søknader våren 2012 Omtale av SMIL-søknader våren 2012 Rydding av gamal beitemark i Engjadalen 12/690 Anders Olav Ekrene Oppgjeven kostnad Ikkje oppgjeve Omsøkt tilskot Ikkje oppgjeve Framlegg til løyving 45 000,- Beskriving

Detaljer

Rettleiing. Norddal kommune Revisjon av føresegner i arealdelen av kommuneplanen Oppdragsgivar. Norddal kommune Oppdrag

Rettleiing. Norddal kommune Revisjon av føresegner i arealdelen av kommuneplanen Oppdragsgivar. Norddal kommune Oppdrag Norddal kommune Revisjon av føresegner i arealdelen av kommuneplanen Oppdragsgivar Norddal kommune Oppdrag Brannsikringstiltak campingplassar Rapport type Rettleiingsdel revisjon føresegner Prosjektnr.

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

årsrapport 2011 På oppdrag for samfunnet

årsrapport 2011 På oppdrag for samfunnet årsrapport 2011 På oppdrag for samfunnet På oppdrag for samfunnet Våre tenester skal kome både Forsvaret og heile landet til gode. Forsvarsbygg sitt hovudoppdrag er å medverke til den vidare moderniseringa

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik

Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik Forprosjekt Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik Dreis AS, www.dreis.no 1 INNHALD FORORD 3 1 BAKGRUNN... 4 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål 1.3 Delmål 1.4 Rammer 1.5 Omfang og avgrensing 1.6 Organisering

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering.

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. I det store bokverket Norske bygder, bnd. 4 fra 1937, skriver Gisle Midtun i artikkelen Sognahus: No er det snautt att eit einaste urupla stort tun.. [i Sogn].

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-542 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-542 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 04.05.04 072/04 HHOE Kvam heradsstyre 25.05.04 055/04 HHOE Avgjerd av: Saksh.: Hogne Høysæter Arkiv:

Detaljer

Brannvern i Helse Førde.

Brannvern i Helse Førde. Førde 19.02.09 EKB/AF Brannvern i Helse Førde. Plan for lukking av avvik i tilsynsrapportar Helse Førde og internrevisjonsrapport Helse Vest RHF, samt branntekniske tilstandsrapporter. Innhald 1. Innleiing...4

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 53/09 Kommunestyret 12.11.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 53/09 Kommunestyret 12.11.2009 Saknummer: 09/990 Løpenummer: 5232/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 53/09 Kommunestyret 12.11.2009 SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

Dok 06/347-13. Årdal kommune REGISTRERING AV SKRED- OG FLAUMSIKRINGSTILTAK I ÅRDAL KOMMUNE

Dok 06/347-13. Årdal kommune REGISTRERING AV SKRED- OG FLAUMSIKRINGSTILTAK I ÅRDAL KOMMUNE 2007 Dok 06/347-13 Årdal kommune REGISTRERING AV SKRED- OG FLAUMSIKRINGSTILTAK I ÅRDAL KOMMUNE Samandrag Rapporttittel: Prosjekttittel: Registrering av skred- og flaumsikringstiltak i Årdal kommune. Risiko

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

BYGG AUST. Rapport frå forprosjekt. «Frå forprosjekt til detaljprosjekt» Mai 2015

BYGG AUST. Rapport frå forprosjekt. «Frå forprosjekt til detaljprosjekt» Mai 2015 BYGG AUST Rapport frå forprosjekt Mai 2015 «Frå forprosjekt til detaljprosjekt» PROSJEKTINFORMASJON Helse Førde har planlagt eit avlastingsbygg, Bygg Aust, for framtidige utvidingar ved Sentralsjukehuset.

Detaljer