SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Kallasfalt. Asfaltløsning beregnet for fuktisolering av mur og betongflater på og under jord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Kallasfalt. Asfaltløsning beregnet for fuktisolering av mur og betongflater på og under jord"

Transkript

1 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Kallasfalt. Koldasfalt. Kaldasfalt. Kallasfaltilla. Cold asphalt Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes ANBEFALT BRUK: Asfaltløsning beregnet for fuktisolering av mur og betongflater på og under jord Leverandørens art.nr Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Hagmans Kemi AB Adresse Box 112 Postnr./sted Fritsla Land Sverige/Sweden/Ruotsi/Szwecja E-postadresse Internett Tlf. +46 (0) Telefaks +46 (0) Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonssentralen Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare 0-24 DEL 2: Fareidentifisering 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: CLP Klassifisering: Viktigste skadevirkninger:: 2.2. Etikettelementer R10, N; R51/5, R66, R67 Flam. Liq. ;H226, STOT SE ;H6, Aquatic Chronic 2;H411, ;EUH066 Brannfarlig væske og damp.kan forårsake døsighet eller svimmelhet.giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Signalord: EF-etikett: Advarsel Nei SAMMENSETNING Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (40-50 %) 1 / 7

2 H-setninger H226 Brannfarlig væske og damp. H6 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. P-setninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P27 Unngå utslipp til miljøet. P01/10 HVIS SVELGET: Ring øyeblikkelig et GIFTSENTER/lege P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale /internasjonale forskrifter. VOC Dette produktet inneholder maksimalt 400 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er 450 g VOC/L (kat. A/c) 2.. Andre farer DEL : Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer.2. Blandinger Ingrediensnavn Reg.nr. EC-nr. CAS-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering Hydrocarbons, C9-C12, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) % Xn,N,R10 - R51/5 - R65 - R66 - R67 Flam. Liq. H226 STOT SE H6 Asp. Tox. 1 H04 Aquatic Chronic 2 H411 EUH066 Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. DEL 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING Til sykehus hvis kraftig hoste eller brekning forekommer, eller om større mengde er svelget. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Gi fløte eller matolje. HUD Fjern tilsølt tøy. Vask huden med vann og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ØYNE Ta ut ev. kontaktlinser. Løft øyelokket. Skyll straks med mye vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. GENERELT Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig DEL 5: Brannslukning 2 / 7

3 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Bruk ikke sterk vannstråle som muliggjør spredning av brannen Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen SPESIELLE FARER Brannfarlig. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 5.. Anvisninger for brannvesen ANVISNINGER FOR BRANNVESEN Bruk trykkluftapparat og verneklær beregnet på brannbekjempelse. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Unngå utslipp til avløp eller omgivende miljø. Brannrester og slokkevann håndteres i henhold til lokale bestemmelser. DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Ventiler godt. Se punkt 8 for type verneutstyr Miljøverntiltak MILJØVERNTILTAK Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark. 6.. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Absorberes i et inert materiale (sand, vermikulitt etc.) og samles opp i egnede beholdere Henvisning til andre punkter HENVISNINGER Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7. Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 1. DEL 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING Se punkt 8 for type verneutstyr. Røyking, ild, sveising eller gnistdannende arbeid forbudt. Ventiler godt BETINGELSER FOR SIKKER OPPBEVARING, HERUNDER EVENTUELT INKOMPATIBILITET Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares på godt ventilert sted. Oppbevares godt lukket. Oppbevares adskilt fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Oppbevares i henhold til bestemmelsene for brannfarlige varer. DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre / 7

4 Administrative normer Ingrediensnavn CASnr. Intervall ppm mg/m År Anmerkninger Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-15 min. 25%) Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-8 timer %) R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen) ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Inneholder et stoff som det er angitt en hygienisk grenseverdi for Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Bruk bare utstyr som er sikret mot eksplosjon. Mekanisk ventilasjon ved dampdannende håndtering. Sørg for god personlig hygien. ØYEVERN Bruk øyevern ved risiko for direkte kontakt eller sprut. BESKYTTELSE AV HUD Verneklær etter behov. HÅNDVERN Vernehansker skal benyttes ved fare for direktekontakt og sprut. Bruk kjemikalieresistente beskyttelseshansker. Beskyttelseshansker (nitrilgummi, PVA). ÅNDEDRETTSVERN Bruk åndedrettsvern med filter A ved for dårlig ventilasjon. Kontroller at masken er tett og skift filter i tide. DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper AGGREGATTILSTAND Væske. FARGE Brunsvart. LUKT Karakteristisk. LØSELIGHET Løselig i: Organiske løsemidler. LØSELIGHET I VANN Uløselig Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktintervall C Flammepunkt > 9 C Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser 0,6-8 % Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur ~ 250 C Nedbrytningstemperatur Viskositet ~ 900 mm2/s 40 C 1 4 / 7

5 9.2. Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet ~ 90 kg/m³ VOC 400 g/l Merknad nr. Kommentar 1 Kinematisk visk DEL 10: Stabilitet og reaktivitet KJEMISK STABILITET Stabil under anbefalte lagrings og håndteringsforhold RISIKO FOR FARLIGE REAKSJONER Ingen kjente FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS Brannfarlig væske. Hold atskilt fra antennelseskilder. Røyking, ild, sveising eller gnistdannende arbeid forbudt MATERIALER SOM MÅ UNNGÅS Sterke syrer/ Sterke baser/ Sterke oksidasjonsmidler/ Sterke reduksjonsmidler FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER Inga kjente ved normal håndtering. Ved brann dannes karbonmonoksid og karbondioksid. DEL 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger AKUTT TOKSISITET - ORAL Kan gi lignende plager som ved innånding. Kan gi magesmerter eller brekninger. AKUTT TOKSISITET - DERMAL Avfetter huden, noe som kan føre til tørr hud eller hudsprekker, og ved langvarig eller gjentatt kontakt fare for eksem. AKUTT TOKSISITET INNÅNDING Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Kan gi hoste, hodepine, trøtthet, svimmelhet. ALVORLIG ØYESKADE/ØYEIRRITASJON Sprut i øynene kan gi svie/irritasjon. DEL 12: Miljøopplysninger Toksisitet ØKOTOKSISITET Inneholder komponent/komponenter som er giftige for organismer som lever i vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet Holdbarhet og nedbrytbarhet PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET De viktigste bestanddelene antas å være biologisk nedbrytbare Bioakkumuleringspotensiale 5 / 7

6 BIOAKKUMULASJONSPOTENSIAL Inneholder komponent/komponenter som kan bioakkumuleres Mobilitet i jord MOBILITET Produktet er ikke vannløselig og forventes derfor ha lav mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering RESULTATER AV PBT- OG VPVB-VURDERING Produktet inneholder ikke PBT- eller vpvb-stoffer Andre negative virkninger ANDRE SKADEVIRKNINGER Ingen kjente. ANNEN INFORMASJON Unngå utslipp i naturen. DEL 1: Fjerning av kjemikalieavfall 1.1. Metoder for avfallsbehandling GENERELT Deponeres eller destrueres i henhold til lokale forskrifter. Rester og avfall skal håndteres som farlig avfall. AVFALLSGRUPPER EAL koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAL kode * Måling og lakkavfall som inneheld organiske løysemiddel eller andre farlege stoff Andre bitumenblandinger enn dem nevnt i AVSNITT 14: Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Landtransport (ADR/RID) FN-nummer Paint/Maling(white spirit) 14.. Transportfareklasse Fareseddel Farenummer Tunnelrestriksjonskode D/E Ja Transport via indre vannveier (ADN) FN-nummer Paint/Maling(white spirit) 14.. Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskip 6 / 7

7 Sjøtransport (IMDG) FN-nummer Paint.(white spirit) Miljøfarer 14.. Transportfareklasse(r) Sub. risiko: IMDG Code A segregation group Marine pollutant ja EMS: F-E S-E Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) FN-nummer Paint.(white spirit) 14.. Transportfareklasse(r) Fareseddel BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL VEDLEGG II I MARPOL 7/78 OG IBC-REGELVERKET Ikke relevant. DEL 15: Reguleringsinformasjon Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Kjemikaliesikkerhetsvurdering ANNEN INFORMASJON En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført. DEL 16: Andre opplysninger UTGITT: LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Sikkerhetsdatabladet/HMS databladet er utarbeidet på grunnlag av kjente data på utgivelsedato. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R10 Brannfarlig. R51/5 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER H226 Brannfarlig væske og damp. H04 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H6 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. 7 / 7

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Aquabarr MIR

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Aquabarr MIR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,SOLSIKKE 01. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,SOLSIKKE 01. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. FS Fasad/Lasyr. Sist endret: 04.04.2012 Erstatter dato: 17.05.2010 Internt nr: 3.0

SIKKERHETSDATABLAD. FS Fasad/Lasyr. Sist endret: 04.04.2012 Erstatter dato: 17.05.2010 Internt nr: 3.0 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse SYNONYMER FS Fasadebeis, FS Facade stain, FS Elewacyjny lazur 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR BORAKS, TEKNISK GRANULERT. Sist endret: 10.10.2012 Erstatter dato: 19.07.2010

SIKKERHETSDATABLAD NITOR BORAKS, TEKNISK GRANULERT. Sist endret: 10.10.2012 Erstatter dato: 19.07.2010 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Färgsättningsburk Inomhus. Sist endret: 08.10.2012 Erstatter dato: 01.10.2007

SIKKERHETSDATABLAD. Färgsättningsburk Inomhus. Sist endret: 08.10.2012 Erstatter dato: 01.10.2007 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Elegant Aqua Lackfärg Halvblank. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 18.05.2010

SIKKERHETSDATABLAD. Elegant Aqua Lackfärg Halvblank. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 18.05.2010 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 Cleartron MRD208 SW Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Cleartron MRD208 SW FLOKKULANT. Leverandørens artikkelnummer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-07-2012 Versjon: 10 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling Deklarasjonsnummer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interiør Sanding

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interiør Sanding Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-06-2012 Versjon: 1.0 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Interiør Sanding 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interior Whiteboard Finish, komp. B

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interior Whiteboard Finish, komp. B Sikkerhetsdatablad Endret: 01-01-2012 Erstatter: 01-11-2011 Versjon: 11 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Interior Whiteboard

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler

SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Synonymer Hagmans, Body 500 Bruksområde Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler Artikkelnummer

Detaljer

Navn E-post Tlf. (arb.) Land Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Sverige

Navn E-post Tlf. (arb.) Land Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Sverige 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Kjemisk navn Synonymer Bruksområde Nafta(petroleum), hydrogenbehandlet tung Hagmans Silikonborttagning S Rengjøringsmiddel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Scandia Repafiller ute

Sikkerhetsdatablad. Scandia Repafiller ute Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-09-2013 Versjon: 10 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Scandia Repafiller ute Deklarasjonsnummer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Aktivator. Utstedelsesdato: 06-03-2012 Versjon: 01.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Aktivator. Utstedelsesdato: 06-03-2012 Versjon: 01.00/NOR Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 06-03-2012 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Aktivator 12 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 16-02-2012 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LIP Epoxy primer 12 Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01012015 Versjon: 10 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Rusta Acaciaolja 12 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 25-01-2011 Erstatter: 24-01-2011 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Methanol Stoffnavn:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 29-05-2012 Erstatter: 02-11-2011 Versjon: 0102/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Saltsyre 25-35%

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Synonymer Bruksområde Stålplast Skarvspackel komp A Polyestersparkel 2-Komp. Artikkelnummer 11125 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer