ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD"

Transkript

1 Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF

2 1. INNLEDNING MÅL I HENHOLD TIL VEDTATTE PROSJEKTDIREKTIV ORGANISERING AV PROSJEKTET ANBEFALINGER DAGENS TILBUD STYRINGSDATA HISTORIKK REHABILITERINGSTJENESTER UTFØRT I SYKEHUSET ØSTFOLD I REHABILITERINGSTJENESTER UTFØRT EKSTERNT TIL PASIENTER I SYKEHUSOMRÅDE SØ ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN I SØ BESKRIVELSE AV UTVIKLINGSTREKK INNEN FYSIKALSK- OG REHAB. TJENESTER MOT DEFINISJON FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSTJENESTER PASIENTENE - OMRÅDEFUNKSJONER I SØ INNSPILL FRA FAGMILJØENE I SØ EKSKLUSJONSKRITERIER FORSLAG TIL PLAN OG DIMENSJONERING FOR REHABILITERING I SØ Rehabilitering av slagpasienter Rehabilitering ved moderate og lette hodeskader Rehabilitering ved kreftsykdom Hjerterehabilitering Lungerehabilitering Revmatologisk rehabilitering Annet DIAGNOSER DET SKAL UTARBEIDES PASIENT-/BEHANDLINGSLINJER FOR ORGANISERING INDIVIDUELL PLAN (IP) KOORDINERENDE ENHET ENHET FOR FYSIKALSKMEDISIN OG REHABILITERING SERVICENIVÅAVTALE (SNA- AVTALE) BEHOV FOR LOKALER OG UTSTYR MEDARBEIDERNE BEMANNING OG KOMPETANSESAMMENSETNING IHT. PRODUKSJONSTALL KOMPETANSE STRATEGISK KOMPETANSEPLAN MULIGHETER TIL FORLØPSFORSKNING OG UTDANNING INNEN FAGFELTET ØKONOMI SAMARBEID MED EKSTERNE AKTØRER KOMMUNENE OG FASTLEGENE PRIVATE REHABILITERINGSINSTITUSJONENE INNEN OMRÅDE ET HELHETLIG TILBUD INFORMASJONSPLAN RISIKOVURDERING Endelig rapport 1

3 1. Innledning Helse Sør-Øst vedtok i november 2008 at de alminnelige rehabiliteringstjenestene skal desentraliseres og inngå som en del av den ordinære behandlingen for den enkelte pasient i sykehusområdene. Bestilling er gitt i oppdragsdokumentet HSØ - SØ Mål i henhold til vedtatte prosjektdirektiv Effektmål: Rehabiliteringstilbudet i SØ er innarbeidet som en del av den ordinære behandlingen for den enkelte pasient i henhold til oppdragsdokumentet Sikre en optimal samhandling mellom de ulike sykehusområdene, mot regionalt nivå, mot kommunene og private aktører Valgt modell videreutvikles og tilpasses i nytt østfoldsykehus Resultatmål: Det er utarbeidet forslag til rehabiliteringstilbud som omhandler døgn- og dagbaserte tjenester, poliklinikk, ambulant team og lærings- og mestringstjenester (gruppebasert opplæring) innenfor sykehusområdet SØ (se kap. 5.3) Organisering, bemanning, komp. sammensetning og lokaliteter er beskrevet (se kap. 6.5/ 7.1) Kostnadene er beregnet og gevinstene er beskrevet (se kap. 9) Funksjonsfordelingen er avklart mot reg. nivå, mot kommunale og private aktører (se kap. 10) Mandat (se vedlegg 4) 1.2 Organisering av prosjektet Oppdragsiver: administrerende direktør Oppdragstaker: divisjonsdirektør for divisjon for medisin Prosjektstart: Prosjektavslutning: Prosjektgruppemøter (ant.): 11 Prosjektgruppen: Johannessen Anne Avdelingssjef/prosjektleder Gamst Anne-Lise Seniorrådgiver/sekretær Almås Trine Overlege Thorsen Hilde Fagansvarlig fysioterapeut Koren Thea Ass. avd.sjef Berntsen Kristin Ass. avd.sjef Tungevåg Per Jarle Overlege Olsen Ingunn Seksjonsleder for Lærings- og mestringssentret (LMS) Kobbevik Åsmund Observatør Askim kommune Johansen Jan Børre Lege/stipendiat, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS Nilsen May-Britt Brukerorganisasjonene Slåtten/ Guttormsen Anne Grethe Maud Avdelingssjef/ kst. avd. sjef Høsten 2010: Birkestrand Trond Prosjektleder samhandling/ komm. SØ 2015 Finnanger Eirin Prosjektleder behandlingslinjer/ pas.forløp SØ 2015 Arnesen Sissel Tillitsvalgt Lindahl Jane-Ann Tillitsvalgt Endelig rapport 2

4 2. Anbefalinger VEDTAK: Prosjektgruppens anbefalinger oversendes divisjonsdirektør medisin Prosjektgruppens anbefalinger bygger på følgende: bestillingen innen rehabilitering i oppdragsdokument HSØ - SØ datert HSØ- vedtak i sak (reg. utviklingsområder innen rehab.) (jfr. vedl. 1) sentrale dokumenter som omhandler utviklingstrekk innen rehabilitering Prosjektgruppen mener å ha svart på resultatmålene og presiserer at anbefalingene gjelder somatisk virksomhet voksne. Prosjektgruppen har følgende anbefalinger: 1. Følgende områdefunksjoner i SØ foreslås: rehabilitering av slagpasienter rehabilitering ved moderate og lette hjerneskader rehabilitering ved kreftsykdom hjerte-, lunge- og revmatologisk rehabilitering rehabilitering av pasienter med ortopediske tilstander 7-døgns tjenester Diagnose Beskrive tilbud for 2011 Antall pasienter Liggetid Totale liggedøgn Antall senger Slagpasienter Kompleks rehabilitering Hodeskader Kompleks rehabilitering Totalt 13 Poliklinisk rehabilitering: Diagnose Beskrive tilbud for 2011 Ant. pas. pr. år Slagpasienter Tverrfaglig pol. 396 Hodeskader Tverrfaglig pol. 60 Kreft Tverrfaglig pol. 50 Hjerte Elektivt rehabiliteringsprogram/ organisert gruppeundervisning 150 Lunge Elektivt rehabiliteringsprogram/ organisert 75 gruppeundervisning.. Totalt: 731 Merknad (eksempel): 1. Tverrfaglig poliklinikk baseres på 6 pasienter pr. dag. Det betyr 122 poliklinikk dager pr. år, hvis 731 pasienter får en poliklinisk konsultasjon 2. Prosjektgruppen har kun beregnet ant. pas. Ant. konsultasjoner og teamsammensetning beskrives i neste fase Gruppebasert opplæring: Diagnose Ant. pas. pr. år Slagpasienter 396 Hodeskader 60 Kreft 120 Revmatologi 60 Totalt: 636 Merknad (eksempel): 636 pasienter pr. år får et 5 dagers (30 timers) tilbud med 10 deltakere pr. tilbud. Under disse forutsetningene vil det gjennomføres gruppebasert opplæring for rehab. pas. i SØ 318 dager pr. år. Dette er et grovt anslag det vil være store variasjoner Endelig rapport 3

5 2. Ambulante team videreutvikles i samarbeid med rehabiliteringsenheten og kommunene. Gjensidig kompetanseoverføring (som beskrevet i samhandlingsreformen) vektlegges 3. Individuell plan (IP) rehabiliteringsenheten tuftes på intensjonene som ligger i retten pasientene har til å få utarbeidet IP etter eget ønske 4. Koordinerende enhet for voksenrehabilitering etableres i tilknytning til enhet for fysikalskmedisin og rehabilitering 5. Lokaler og utstyr - følgende må ivaretas for å få en faglig forsvarlig og effektiv drift av det totale rehabiliteringstilbudet i SØ: ensengsrom med heis i taket og handikaptoalett/ bad undersøkelses- og behandlingsrom til bruk for tverrfaglige faggrupper spesialtilpassede konsultasjonsrom (nevropsykologer, fysioterapeuter, logopeder m.fl.) treningssal og undervisningslokaler treningsrom (med bl.a. behandlingsbenk, gangbane, trappemodul, tredemølle, ergo. sykkel) treningskjøkken 6. Bemanning i sengepost med 13 senger (7- døgnsdrift) 1 årsverk spesialist i fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin 1 årsverk spesialist i nevrologi 2 årsverk lege i spesialisering (LIS) i fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin/ nevrologi 1 årsverk seksjonsleder 1 årsverk til adm. av IP, koordinerende enhet og oppfølging av interne serviceavtaler 3 årsverk fagstillinger (høyskoleutdannede m. spes. komp.) 16.5 årsverk sykepleiere og hjelpepleiere/ helsefagarbeidere (forutsatt at sengeposten kan samkjøres med annen sengepost ift. aften, natt og helger) 0.5 årsverk sekretær Beregnet forbruk av fagtjenester gjennom serviceavtaler: o 2,6 årsverk fysioterapeut o 1,3 årsverk ergoterapeut o 0,8 årsverk logoped o 1,0 årsverk nevropsykolog o Sosionom (skal ha tilgang på tjenesten) o Ernæringsfysiolog (skal ha tilgang på tjenesten) 7. Bemanning i poliklinikk- og dagbaserte tjenester, gruppebasert opplæring og ambulant team Totale legeresurser foreslått under døgnbaserte tjenester (over) skal også dekke dette området Øvrige faggrupper beregnes i neste fase - på nåværende tidspunkt er det vanskelig å beregne behov for bemanning og teamsammensetting 8. Kompetanse Medarbeidere i rehabiliteringsenheten bør ha spesialkompetanse Det bør utarbeides en strukturert og systematisk plan for utdanning og internopplæring, så vel særfaglig som tverrfaglig Enheten bør legge til rette for gjensidig hospitering Rehabilitetsenheten beskriver selv sitt kompetansebehov på kort og lang sikt. 9. Forløpsforskning etableres og implementeres i daglig drift i samarbeid med forskningssjefen Endelig rapport 4

6 10. Samarbeid med eksterne aktører SØ bør satse videre på ambulante tjenester i samarbeid med regionale (kommune)sentra. Andre tiltak/ tjenester som har vist seg å ha god effekt (også påvist i eksterne undersøkelser) er for eksempel gjensidig hospitering, kompetanseoverføring, praksiskonsulentordninger og felles opplæring/ utvikling, eventuelt felles fagstillinger (delt ansvar) Når det gjelder private rehabiliteringsinstitusjoner avventes resultatene fra avtalene som HSØ inngår med disse 11. Økonomi Personellkostnadene på sengepost beregnes til kr Annet fagpersonell beregnes til en kostnad på kr Variabel lønn er beregnet tilkr Driftskostnader kr Sum kostnader er på kr for å opprette en sengepost med 11 senger 7- døgnsdrift. I denne beregningen ligger 2 årsverk legespesialist og 2 årsverk assistentlege. Fire årsverk legeressurser skal også dekke bemanning til poliklinisk- og dagbaserte tjenester, gruppebasert opplæring og ambulant team. 3. Dagens tilbud styringsdata 3.1 Historikk Frem til 24. mars 2003 hadde SØ en avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Avdelingen hadde 10 senger, uteteam og poliklinikk. Etter overflyttingen av indremedisinsk avdeling (slagenheten) fra SØ Askim til SØ Moss ble Askim utvidet fra 10 til 21 senger for rehabilitering. Avdelingen ble driftet med 14 senger primærrehabilitering og 7 senger til korttidsopphold. I henhold til driftsavtale mellom HSØ og SØ var avtalen basert på en rehabiliteringsenhet på 10 senger. Økningen i antall senger utløste kun ISF- refusjon for SØ. I Plan for virksomhetsoverdragelse datert pkt 13, økonomi står det: Ifm virksomhetsoverdragelse vil SØ overføre basisrammen for driften av fysikalsk medisin og rehabilitering (5.5 mill. kroner) til Sunnaas sykehus. Videre vil den økonomiske risikoen (7,37 mill. kroner) fordeles med like store deler mellom Helse Øst RHF, SØ og Sunnaas sykehus. De økonomiske forutsetningene vil bli regulert i partenes driftsavtaler for 2004 Tilleggsavtale datert : Sunnaas sykehus ivaretar primærrehabilitering for SØ opptaksområde tilsvarende 14 senger. I tillegg ivaretar Sunnaas, veiledning og samarbeide med SØ og kommunen i opptaksområde, ved ambulante tjenester utgående fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering SØA Driftsansvaret ble overført til Sunnaas 1. august 2003 og virksomhetsoverdragelsen ble vedtatt i styremøte i SØ 9. februar Rehabiliteringstjenester utført i Sykehuset Østfold i 2009 Prosjektgruppen har innhentet en oversikt/ beskrivelse fra avdelingssjefene over rehabiliteringstilbudet som ble gitt i SØ i Oversikten er utelatt fra denne rapporten fordi den viser få relevante rehabiliteringstilbud utført i SØ. Kodet aktivitet i SØ innen rehabilitering i 2009 tall fra analyseavd. mars 2010: Område Hovedkode Bikode rehabilitering rehabilitering Poliklinikk: Endelig rapport 5

7 Innlagte pasienter: 1 66 Merk: Tallene kan indikere at det er dårlig kodekvalitet/ at SØ driver med lite rehabilitering 3.3 Rehabiliteringstjenester utført eksternt til pasienter i sykehusområde SØ Prosjektet har på dette området hatt problemer med å innhente aktivitetstall. Totalt ant. pasienter til eksterne fra Østfold: Til virksomhet Sunnaas Private inst. (11) 455 Merk: De to største er Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering AS og Jeløy Kurbad AS Fra Østfold til Sunnaas i 2008 kategorisert Område Primæropphold Sekundæropphold (senfase) Nevrologi Smerte Vurdering Traumatiske hjerneskade 8 8 Hjerneslag Kognitiv rehab Multitraumer 0 53 Ryggmargskade 20 2 SUM Ref.: Tallene ble presentert på styringsgruppemøte av Kirsten Sæther (Sunnaas) Fra Østfold til Sunnaas i 2009 kategorisert Sunnaas 2009 Primæropphold Sekundæropphold Totalt Ant. liggedøgn (senfase) Nevrorehab., Askim (Parkinson, MS, osv.) Smerte, Askim Funksjonsvurd. (polio, CP, osv), Askim Traumatiske hjerneskade Hjerneslag Kognitiv rehab Multitraumer 4 4 Guillain-Barre 4 4 MS 1 1 Ryggmargskade (primær) 890 Ref.: Fra Sveinung Thornås, leder ved Klinikk for hjerneskader og kvalitetsrådgiver Siv Anita Thorn ved Klinikk for ryggmargsskader og multitraumer (begge Sunnaas) Merk: Jfr. de oppgitte tallene kan det se ut som om hovedtyngden ligger på vurderinger av smertepas. (i stor grad i trygdemedisinsk sammenheng gjennom raskere tilbake- prosjekter). Det dreier seg altså i så måte ikke om rehabilitering men om vurderinger av sykemeldte, dvs. i hovedsak om VK- opphold og kursopphold for MS- pasienter og postpolio-pasienter Fra SØ til rehab.inst. (privat) i 2008 kategorisert Privat leverandør Antall pasienter Bakke 256 Jeløy 136 Beitostølen 3 Godthaab 5 Grande Endelig rapport 6

8 Hokksund kurbad 2 Landaasen 11 Paulsrud 5 Ringen 6 Sølvskottberget 3 Tonsåsen 3 SUM 455 Fra SØ til Bakke i Antall pas. Ant. liggedøgn SØ Fredrikstad SØ Moss SØ, Sarpsborg SUM Etablering av fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin i SØ 4.1 Beskrivelse av utviklingstrekk innen fysikalsk- og rehab. tjenester mot 2016 Prosjektgruppen har gjennomgått sentrale dokumenter (jfr. henvisninger) og i dette kap. redegjøres det for hva prosjektgruppen mener vil ha betydning for rehabilitering i framtiden. Dette har også vært førende for forslag til etableringen av fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin i SØ. Slagrehabilitering De Nasjonale faglige retningslinjer sier at hvert år rammes ca personer i Norge av hjerneslag. Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning, og er en stor utfordring både for den enkelte som rammes, de pårørende, for helsetjenesten og for samfunnet. Antallet hjerneslag vil kunne øke med 50 prosent de neste 20 årene fordi det blir flere eldre. Poliklinikk og dagbaserte tjenester gis til pasienter som trenger spesialisert rehabilitering, etter behandling i slagenhet. Pasienter i senfase som trenger utredning og spesifikk trening for å nå konkrete mål. Det skal gis veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten og andre instanser. Henviste pasienter utredes og initiering av utarbeidelse av individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerende tjenester skal være blant tilbudene. Døgnbaserte tjenester Gis til pasienter med alvorlige sensomotoriske utfall, kognitive utfall og/eller språkproblemer, høy risiko for ernæringsdeficit og alvorlige blære/tarmproblemer, er eksempler på pasienter som trenger døgnbasert rehabilitering i sykehus. Likeså pasienter i yrkesaktiv alder som trenger en spesifikk yrkesrettet rehabilitering eller spesifikke intensive treningsopplegg. Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende. Slagpasienter og pårørende skal tilbys relevante lærings- og mestringstilbud. Pasient og pårørende bør få relevant og forståelig informasjon fra hjelpeapparatet. Det bør henvises til brukerorganisasjoner og lærings- og mestringssentra som kan bidra med informasjon og støttetiltak. Kreftrehabilitering Endelig rapport 7

9 Rehabilitering omfatter opptrening av fysiske funksjoner og ferdigheter, psykisk mestring og sosial tilpasning. Ansvaret for rehabilitering er fordelt mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende. Kreftpasienter og pårørende skal tilbys relevante lærings- og mestringstilbud. Pasient og pårørende bør få relevant og forståelig informasjon fra hjelpeapparatet. Det bør henvises til brukerorganisasjoner og lærings- og mestringssentra som kan bidra med informasjon og støttetiltak. Dette er beskrevet i utkast til SØs kreftplan Hjerte- og lungerehabilitering Det vil bli økende behov for hjerterehabilitering i årene som kommer. Samfunnsutviklingen med overvektsproblematikk, inaktivitet og økningen i forekomst av diabetes og metabolsk syndrom hos stadig yngre personer vil føre til at flere får hjertesykdom. I tillegg vil befolkningsøkningen i de eldste aldersgruppene bidra til flere hjertesyke, særlig hjertesvikt og klaffesykdom. Mennesker med kronisk lungesykdom utgjør en stor gruppe med behov for rehabilitering. Hoveddiagnosene er kols og astma. I Norge angis at nær mennesker har kols. Det anslås at kols innen 2020 er den 3. hyppigste dødsårsaken i verden. Poliklinikk og dagbaserte tjenester Alle sykehusområder bør ha tilbud om poliklinisk lungerehabilitering til mennesker med kronisk lungesykdom. Hoveddiagnosene er kols og astma. De sykehus som har eget poliklinisk hjerterehabiliteringstilbud, synes også å være bevisste på behovet for rehabilitering Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende. Alle helseforetak bør ha lærings- og mestringstilbud til lungepasienter. Det er behov for ytterligere samarbeid mellom LMS og poliklinikkene. Læringstilbudene må inngå i pasientforløpne. Ambulante team Angående lungehabilitering er samhandling og oppfølging av enkeltpasienter for eksempel oksygenbrukere viktig. Dette tilbudet bør forefinnes i alle sykehusområder. Revmatologisk rehabilitering Innenfor revmatologien har behandling med biologiske medisiner medført at kurativ behandling og rehabilitering knyttes enda tettere sammen. Tradisjonelt skilles det mellom behandlingsfase og rehabiliteringsfase. Denne inndelingen passer dårlig innen revmatologisk rehabilitering. Rehabilitering for mennesker med revmatisk sykdom er en integrert del av behandlingstilbudet ved de revmatologiske avdelingene. Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende. Revmatiske sykdommer har et kronisk, men individuelt og varierende forløp. Med dagens medisinske behandlingsregime får en stor andel av pasientene god effekt av behandlingen og kan leve godt med sin sykdom. Andre har en aggressiv sykdomsutvikling og får utfordringer knyttet til funksjon og deltagelse i samfunnslivet. Det er viktig at helseforetakene har et lærings- og mestringstilbud til disse pasientene. Annet I henhold til oppdragsdokumentet 2010 skal følgende områder ha særskilt fokus innen rehabilitering: Kronisk utmattelsessyndrom Tilbud om lærings- og mestringskurs. Tilbudet skal utvikles i samarbeid med kommunene og Nasjonalt kompetansenettverk for CFS/ ME. Det skal bygges opp et poliklinisk tilbud til ME- pasienter i alles sykehusområder Endelig rapport 8

10 Sykelig overvekt SØ skal beskrive hvordan man skal møte den stadig økende utfordringen med sykelig overvekt, også i samhandling med primærhelsetjenesten. 4.2 Definisjon fysikalsk- og rehabiliteringstjenester Rehabiliteringsbegrepet (jfr. HSØ, Rehabiliteringskonferansen ) Tidsavgrenset, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. For å få klare definisjoner på rehabilitering har prosjektgruppen valgt å bruke definisjonene fra Helsedirektoratet Regelverk; Innsatsstyrt finansiering Poliklinisk rehabilitering (Z-kode) Med poliklinisk rehabilitering menes elektive rehabiliteringsprogram i spesialisthelsetjenesten bestående av serier polikliniske opphold. Poliklinisk rehabilitering karakteriseres av sammensatte tilbud som gis i løpet av samme dag. Eksempler på disse er kombinasjoner av organisert gruppeundervisning (pasientopplæring e.l.), fysioterapi, andre rehabiliterende tiltak, diettveiledning med mer. Rehabilitering som innlagt Her menes tverrfaglig, individuell rehabilitering som i hovedsak er døgnbehandling, men kan i en avslutningsfase også være dagbehandling. Vanligvis gjelder dette rehabilitering etter akuttopphold i sykehus. Aktuelle pasientgrupper er slagpasienter, pasienter med bindevevssykdommer (for eksempel leddgikt), amputasjonspasienter og multitraumepasienter. Andre typer pasienter som rehabiliteres uten innleggelse hører vanligvis hjemme under poliklinisk rehabilitering. Krav til vanlig rehabilitering: Tverrfaglig team bestående av min. 4 spesialiserte helsefaggrupper, målrettet arbeid med bruk av individuell behandlingsplan og samarbeid med relevante etater utenfor helseforetaket (vanlig). For kompleks rehabilitering gjelder i tillegg følgende krav: Arbeidet foregår store deler av dagen/døgnet fram til utskrivning eller minimum virkedager. Pasienten har minimum en overnatting Pasienten har i tillegg funksjonstrening, trening i kompenserende teknikker og tilpassing av hjelpemidler/miljø. Det foretas en vurdering av tiltak i forhold til personlig mestring i hjem, skole og fritid. Arbeidet ledes av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Innen fagområde reumatologi, geriatri, nevrolog eller pediatri kan rehabilitering ledes av spesialist innen nevnte område. Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende (takst A-99) Gruppebasert opplæring er tiltak der pasienter og/eller pårørende møtes i grupper for å lære mer om sykdommen/funksjonsnedsettelsen. Lærings- og mestringssenter samarbeider med de enkelte fagområdene om utvikling og gjennomføring av opplæringstiltaket. Målet med opplæringen er at pasienter og/eller pårørende skal: få utvidet innsikt i egen situasjon bli styrket i egen mestring av hverdagen slippe unødige sykehusinnleggelser Innholdet i den gruppebaserte opplæringen skal være i henhold til kravene som er beskrevet i taksten A99, erstattes fra av kode WPCK00. Dette innebærer blant annet at: Deltakeren må være henvist fra lege. Opplæringen må minimum bestå av 7 undervisningstimer Endelig rapport 9

11 Opplæringen må gjennomføres i regi av sykehuset, og lege skal være ansvarlig for medisinskfaglig innhold. Opplæringen må inkludere brukerkompetanse. Det utløses én egenandel pr. deltaker pr. opplæringstiltak. Epikrise sendes til fastlege og henvisende lege hvis denne er en annen enn fastlegen. Ved poliklinisk gruppebasert opplæring av pasienter eller pårørende er det alltid pasienten opplæringstiltaket utføres til fordel for, som skal rapporteres gjennom NPRmeldingselementet Pasient. Dette gjelder uavhengig av om det er pasienten selv, pasientens pårørende, eller både pasienten og pasientens pårørende som mottar selve opplæringen. Ambulant team Med ambulant behandling menes tjenester som gjennomføres av spesialisthelsetjenesten, utenfor rammen av ordinære fysiske lokaler i spesialisthelsetjenesten, og med bruk av virksomhetens eget personell. Polikliniske kontakter som gjennomføres i pasientens hjem eller i sykehjem er eksempler på aktivitet som regnes som ambulant behandling. Aktiviteten skal rapporteres på samme måte som tjenester gjennomført i virksomhetens ordinære lokaler, dog med følgende regler for rapportering av attributtet Sted for aktivitet innen NPR-meldingselementet Kontakt: Aktivitet som utføres i pasientens hjem, herunder i sykehjem eller annen institusjon hvis pasienten er registrert bosatt der, rapporteres med kodeverdi 4 Hjemme hos pasienten Annen aktivitet utført i sykehjem, annen institusjon eller virksomhet med primær basis i primærhelsetjenesten, eller på andre steder utenfor spesialisthelsetjenesten, rapporteres med kodeverdi 5 Annen ambulant behandling 5. Pasientene - områdefunksjoner i SØ I styringsgruppen for rehabilitering i SØ ble det den fattet følgende vedtak: Områdefunksjoner for SØ. SØ skal som videreføring av arbeidet i HSØ utarbeide forslag til områdefunksjoner for spesialisthelsetjenesten i Østfold. Prosjektgruppen skal utarbeide hvilke funksjoner som skal ligge i SØ, og framtidige funksjoner opp mot Sunnaas og opp mot kommunene. Gruppen skal vurdere om behov for evt. senger., evt. som en del av egen avdeling for fysikalsk og rehabiliteringsmedisin, og framtidig behov for kjøp av eksterne tjenester. Mulige områdefunksjoner kan være: Rehabilitering ved moderat hjerneskade, hjerneslag Kreftrehabilitering ved vanlige kreftlidelser Vanlig hjerte- og lungerehabilitering Revmatologisk rehabilitering Ortopedi og revmakirurgi I henhold til oppdragsdokumentet 2010 skal følgende områder ha særskilt fokus: Ernæring Kronisk Utmattelsessyndrom CI- opererte Sykelig overvekt 5.1 Innspill fra fagmiljøene i SØ Prosjektgruppen bad om innspill fra de respektive avdelingssjefer for å kunne begynne å planlegge å dimensjonere rehabiliteringstilbudet. De innkomne svarene oppsummeres skjematisk slik: Endelig rapport 10

12 Områder for SØ Pas. utskrevet SØ 2009 Rehabiliteringstilbudet i SØ 2011 bør omfatte følgende: Poliklinikk Døgn- Ambulant Gruppebasert og dag- baserte virks. opplæring av pas. baserte tjenester og pårørende tjenester Slagpasienter 719 Ja Ja Ja Ja Moderate og lette hodeskader Diagn.kode S Ja Ja Ja Ja Rehabilitering ved kreftsykdom Hjerterehabilitering Takst A99 Lungerehabilitering Diagnosekoder: J44.0-9, J og J Ja Ingen Ja Ja 120 Ja Ingen Ja Ja 917 Ja Ingen Ja Ja Revmatologisk - Ingen Ingen ingen Ja rehabilitering Ortopediske tilstander - Ingen Ingen ingen Ingen NOTE: Alle tall er hentet fra DIPS Rehabilitering av slagpasienter trenger rehabiliteringstilbud innen poliklinikk og dagbaserte tjenester, døgntilbud og tilbud om gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende. Rehabilitering ved moderate og lette hodeskader: Alle moderate og lette hodeskader behøver ikke gi sequele. Det kan man dog ikke vurdere på forhånd, så alle bør ha en oppfølgning med mindre premorbid funksjonsnivå tilsier noe annet. Rehabilitering ved kreftsykdom: Pasienter som skal gjennomføre et behandlingsregime i form av cellegift eller annen støttebehandling, bør kunne få et rehabiliteringstilbud. Andre pasienter kan benytte tilbud fra kommune og/eller kreftforeningen. Oversikt (Østfold) over de hyppigste kreftformer og forventet utvikling: Kreft i: Bryst (kvinner) Tykktarm Lunge Underliv (kvinner) Prostata (menn) Lymfekreft Hjerterehabilitering: I dag finnes to ulike modeller for oppfølging av hjertepasienter, noen blir henvist til gruppeundervisning, og noen blir fulgt opp individuelt med enkeltstående poliklinisk konsultasjon, der samme tematikk blir gjennomgått. Kriterier for henvisning til hjerterehabilitering er: o Pasienter med første gangs akutt hjertesykdom; ustabil angina, hjerteinfarkt, gjennomgått PCI/ ACB o Pasientene bør være i yrkesaktiv alder o Pasienter som kan nyttiggjøre seg gruppeundervisning og gruppetrening. Pasienter som ikke fyller kriteriene for deltagelse i hjerterehabilitering er: o Pasienter som elektivt er ACB operert. o Pasienter med kjent koronarsykdom og hjerteinfarkt/pci flere ganger tidligere. o Ventilopererte. o Akutt hjertesyke pasienter som ikke er i yrkesaktiv alder. o Pasienter med uttalt hjertesvikt; disse henvises til oppfølging ved hjertesviktpoliklinikk i Fredrikstad eller Moss Endelig rapport 11

13 Lungerehabilitering: Lungerehabilitering prøves ut nå som pilotprosjekt i Moss. Dette er et samarbeid mellom indremedisinsk avdeling i Fredrikstad, medisinsk avdeling i Moss og andre faggrupper. Lege står ansvarlig for faglig innhold og gjennomføring. Forut for rehabiliteringen gjennomføres poliklinisk konsultasjon for å vurdere pasientens individuelle rehabiliteringsbehov. Revmatologisk rehabilitering Innspillene fra avdelingssjef: Fra revmatologisk hold ser de ikke behov for kapasitet til revmatologisk rehabilitering. Behovet er dekket ved vår revmatologiske avdeling samt ved Jeløya kurbad. Sistnevnte har både varmtvannsbasseng, revmatolog, fysikalsk medisiner, fysioterapeut med mer. Forutsetningen er at kapasiteten ved revmatisk avdeling Moss opprettholdes. Revmatologiske pasienter trenger tilbud om gruppebasert opplæring. Rehabilitering av pasienter med ortopediske tilstander: Behovet for rehabilitering for pasienter som har hatt operasjoner på større ledd (hofte, lår, bekken) er avtagende på grunn av nye behandlingsmetoder i SØ. Rehabilitering av Cochlea-opererte (CI- opererte) Tilbakemeldingen fra Øre-nese-hals avdelingen sier at all CI-implantasjon og oppfølging foregår på Rikshospitalet. Dette vil være lite aktuelt for SØ. 5.2 Eksklusjonskriterier I henhold til Nasjonale faglige retningslinjer skal pasienter med hjernestammeslag og store utfall ( locked-in syndrom ) gis rehabilitering i helseregionens enhet med spesiell kompetanse (Sunnaas). Traumatiske hjerneskader og ryggmargsskader er definert som regionsfunksjon (Sunnaas). Vedtak i styringsgruppen rehabilitering SØ sak sier følgende: I forhold til dagens tjenestetilbud og kjøp av eksterne tjenester anbefales videreføring av dagens praksis innenfor følgende områder: - Utredning og behandling av nakke, rygg og komplekse muskelskjelettlidelser med behov for samtidig fysikalsk medisinsk, ortopedisk, nevrologisk og nevroradiologisk kompetanse og tverrfaglig utredning - Rehabilitering av beinamputerte - Utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler - Rehabilitering ved spesifikke nevrologiske sykdommer som Parkinson, MS mv. - Førerkortvurderinger - Rehabilitering ved sykelig overvekt Det betyr at dagens praksis videreføres innenfor de områdene som beskrevet i vedtaket ved at tjenestene kjøpes av eksterne leverandører og er ikke en del av Sykehuset Østfold rehabiliteringstilbud. 5.3 Forslag til plan og dimensjonering for rehabilitering i SØ Pasienter med diagnosene moderate hjerneskader, hjerneslag, kreft, hjerte-, lunge- og revmatologisk sykdom kan tilbys rehabilitering innen sykehusområdet til SØ. Tilbudene utvikles innenfor rammene som beskrevet under. Døgnbaserte tjenester Prosjektgruppens anbefaling: 7-døgns sengepost (på bakgrunn av de foreslåtte diagnosene) o 12 døgnbaserte senger for rehabilitering av slagpasienter o 1 seng for rehabilitering av moderate hodeskader Endelig rapport 12

14 Diagnose Tilbud 2011 Ant. pas. Liggetid Tot. liggedøgn Ant. senger Slagpasienter Kompleks rehabilitering ,8 Hodeskader Kompleks rehabilitering Totalt 12,8 Poliklinikktjenester Definisjon: Elektive rehabiliteringsprogram bestående av serier polikliniske opphold. Poliklinisk rehabilitering karakteriseres av sammensatte tilbud som gis i løpet av samme dag. Prosjektgruppens anbefaling: Diagnose Tilbud 2011 Ant. pas. pr. år Slagpasienter Tverrfaglig pol. 396 Hodeskader Tverrfaglig pol. 60 Kreft Tverrfaglig pol. 50 Hjerte Elektivt rehabiliteringsprogram/ 150 organisert gruppeundervisning Lunge Elektivt rehabiliteringsprogram/ 75 organisert gruppeundervisning Totalt: 731 Merknad (eksempel): 636 pasienter pr. år får et 5 dagers (30 timers) tilbud med 10 deltakere pr. tilbud. Under disse forutsetningene vil det gjennomføres gruppebasert opplæring for rehab. pas. i SØ 318 dager pr. år. Dette er et grovt anslag det vil være store variasjoner Diagnose Tilbud 2011 Ant. pas. pr. år Annen nevrologi Tverrfaglig pol. *257 *Avhengig av Sunnaas; se kapittel Annen nevrologi Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende Prosjektgruppens anbefalinger: Gruppebasert opplæring (pasienter) bør være en integrert del av det polikliniske- / dagtilbudet og bestilling gjøres iht. servicenivåavtale Ansvarsfordeling som vil bli dokumentert gjennom servicenivåavtalen bygger på følgende prinsipper: Lege er ansvarlig for medisinsk faglig innhold Den enkelte fagenhet bidrar med sin faglige kompetanse Lærings- og mestringssenter bidrar med sin helsepedagogiske kompetanse og yter service iht. til inngått servicenivåavtale Diagnose Ant. pas. pr. år Slagpasienter 396 Hodeskader 60 Kreft 120 Revmatologi 60 Totalt: 636 Merknad (eksempel): 636 pasienter pr. år får et 5 dagers (30 timers) tilbud med 10 deltakere pr. tilbud. Under disse forutsetningene vil det gjennomføres gruppebasert opplæring for rehab. pas. i SØ 318 dager pr. år. Dette er et grovt anslag det vil være store variasjoner ift. hva de ulike pasientgruppene vil ha behov for av læringstilbud, både med tanke på varighet, kompetanse og metodikk. Diagnose Ant. pas. pr. år Annen nevrologi *257 *Avhengig av Sunnaas; Se kapittel 5.3.1Annen nevrologi Beregnet behov i forhold til pårørende Prosjektgruppens anbefalinger: Endelig rapport 13

15 Pårørende er ikke inkludert i beregningen over, men det er viktig å ta høyde for at pårørende, som har behov for det, får relevante lærings- og mestringstilbud. Eksisterende pårørendetilbud må evalueres (f.eks. kurs for pårørende til personer med hjertesvikt) og utvikling av nye og aktuelle pårørendetilbud må vurderes (f.eks. pårørende til personer med hodeskader eller hjerneslag). Anslagsvis vil pårørende til en tredjedel av totalt antall pasienter i beregningen over komme i tillegg. Ambulante team Gjennom ambulante behandling gis tjenester som gjennomføres av spesialisthelsetjenesten, utenfor rammen av ordinære fysiske lokaler i spesialisthelsetjenesten, og med bruk av virksomhetens eget personell. De ambulante teamene kan bestå av ansatte med tverrfaglig kompetanse, ofte med videreutdanning innenfor de respektive fagområdene. Formålet med teamene er å bidra til kompetanseoverføring mellom behandlingsnivåene, forebygge innleggelser, og motvirke at pasienter og pårørende får lang reise vei til sykehus. Dette bør videreutvikles i samarbeid med rehabiliteringsenheten og kommunene for gjensidig kompetanseoverføring som beskrevet i Samhandlingsreformen Rehabilitering av slagpasienter Døgnbaserte tjenester Behov/ dimensjonering i SØ (basert på erfaringstall ovenfor): 12 senger (7-døgns sengepost) Gj.sn. liggetid 18 dager totalt 4314 liggedøgn I 2009 ble 719 pasienter utskrevet fra SØ med diagnosen hjerneslag. Grovt anslagsvis vil en tredjedel ha behov for spesialisert rehabilitering i sykehus, det vil si ca. 240 pasienter årlig innen sykehusområdet til Sykehuset Østfold Rehabiliteringsavdelingen ved nevroklinikken A-hus hadde i 2009 en gjennomsnittlig liggetid på 16,6 dager, Sunnaas 21 dager. Overført til SØ blir dette gjennomsnittlig 18 dager, som medfører et behov for 11,8 senger i SØ. De pasientene som vil få et tilbud om behandling i rehabiliteringsenheten, har en medisinsk tilstand som krever et så stort hjelpebehov at rehab. må organiseres slik at adekvat hjelp gis 24 t/ døgn. Utviklingstendens: I Nasjonale faglige retningslinjer; Behandling og rehabilitering av hjerneslag står det: Antallet hjerneslag vil kunne øke med 50 prosent de neste 20 årene fordi det blir flere eldre Prosjektgruppens forslag på 12 senger til rehabilitering for slagpasienter er beregnet ut i fra dagens behov og tar ikke høyde for at antall hjerneslag vil øke de nærmeste årene. Poliklinikk og dagbaserte tjenester Beregnet behov: Totalt 396 pasienter pr. år. Dette legges til grunn for å beregne behovet i SØ: o 66 pasienter som i 2009 fikk senfasetilbud ved Sunnaas med diagnose hjerneslag eller kognitiv rehabilitering, har et behov for poliklinisk- og dagbaserte rehabiliterings tjenester o 240 pasienter pr. år (innlagt til primærrehab. ved rehab.avd. SØ etter gjennomgått hjerneslag) trenger et oppfølgingstilbud o 90 pasienter pr. år (1/3 av de slagpasientene som ble utskrevet direkte til kommunene uten opphold i rehab.avd.) har behov for et senfasetilbud Basert på innhentede tall fra Sunnaas sykehus har 323 pasienter fra Østfold fått senfaseopphold der i Dette tilbudet vil ved omorganisering av Sunnaas tjenester nå falle bort. Disse pasientene anses å være egnet for poliklinisk- og dagbaserte rehabiliterings- tilbud. Totalt dreier det seg om: o 23 pasienter hjerneslag o 43 pasienter kognitiv rehabilitering o 130 pasienter Parkinson, MS eller andre nevrologiske symptomer Endelig rapport 14

16 o 127 pasienter poliosequele, CP og liknende. Grunnleggende elementer for utvikling av tilbudet: pasienter som trenger spesialisert rehabilitering, etter behandling i slagenhet pasienter i senfase som trenger utredning og spesifikk trening for å nå konkrete mål veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten og andre instanser utredning av henviste pasienter initiere individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester Annen nevrologi (avhengig av organiseringsendringer ved Sunnaas) Beregnet behov: 257 pasienter pr år. Vedtaket i styringsgruppen rehabilitering ( sak ) sier at man anbefaler videreføring av dagens tilbud for pasienter i gruppen MS og Parkinson. Dersom det viser seg at organisasjonsendringer ved Sunnaas avdeling Askim fører til at man her ikke lenger skal ivareta gruppen MS og Parkinson, vil også disse pasientene ha behov for senfaseopphold i form av poliklinikk- og dagopphold ved SØ. Gruppebasert opplæring Beregnet behov: 396 pasienter per år. Gruppebasert opplæring bør være en integrert del av det poliklinikk- og dagtilbudet ved senfase opphold. Annen nevrologi (avhengig av organiseringsendringer ved Sunnaas) Beregnet behov: 257 pasienter pr år Rehabilitering ved moderate og lette hodeskader Døgnbaserte tjenester Beregnet behov: 1 seng: Gj.sn. 30 pasienter med gj.sn. liggetid på 12 dager utgjør totalt 360 liggedøgn. Pr. september 2010/ hele 2009 har det vært innlagt 52/ 87 pasienter med diagnosekode S i kirurgisk avdeling i SØ med en liggetid på ca 12 dager. Anslagsvis vil en tredjedel ha behov for spesialisert rehabilitering i sykehus. Disse diagnosekodene er moderate til alvorlige hodeskader som har et rehabiliteringsbehov avhengig av skadens art, tilleggskader og eventuelle følgetilstander etter hodeskaden. I tillegg har pasienter som trenger kognitiv trening og har andre fysiske sequeler et rehabiliteringsbehov. De alvorligste traumatiske hodeskadene går direkte til Ullevål og deretter til Sunnaas. Poliklinikk og dagbaserte tjenester Beregnet behov: 60 pasienter, dvs. 2/ 3 av pasienter med diagnosekode S (tverrfaglig poliklinisk oppfølging) Pasienter som trenger kognitiv trening og rehabilitering av andre fysiske tilleggslidelser kan ha behov for poliklinisk-/ dagbehandling. Gruppebasert opplæring Beregnet behov: Endelig rapport 15

17 60 pasienter, dvs. 2/ 3 av pasienter med diagnosekode S Det dreier seg om: o pårørende til pasienter med kognitiv svikt etter hodeskader o hodeskadepasienter med andre fysiske skader og/eller følgetilstander Rehabilitering ved kreftsykdom Poliklinikk og dagbaserte tjenester Beregnet behov: 50 pasienter pr. år (anslag). For å forebygge og minske skader som følge av både kurativ og palliativ behandling ses et behov for poliklinisk rehabilitering av sammensatte individuelle tilbud med spesielt fokus på tilpasset fysisk aktivitet. Det er ikke tatt høyde for en forventet økning på 20 til 30 % per år. Gruppebasert opplæring Beregnet behov: 120 pr. år. Det er behov for gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende slik som beskrevet i sykehusets kreftplan. Et forslag er å danne grupper på 8-10 deltakere med undervisning i aktuelle temaer, fokus på fysisk aktivitet og muligheter for kontakt med tverrfaglig team Hjerterehabilitering Poliklinikk- og dagbaserte tjenester. Beregnet behov: 150 pasienter pr. år. Dagens hjerterehabilitering er ivaretatt med ulike typer tilpasset tilbud for hjertepasienter (med. div.), flere av tilbudene gjennomføres i tett samarbeid med andre avdelinger i SØ. Dette skal videreføres i 2011 og tilpasses i henhold til krav beskrevet i samhandlings- reformen. Nåværende hjerterehabilitering endres fra gruppebasert opplæring for pasienter og pårørende (A99) til poliklinisk rehabilitering, elektivt rehabiliteringsprogram med serie av polikliniske opphold basert på gruppeundervisning.(z50.9). Poliklinisk hjerterehabilitering opprettes i henhold til anbefalingene fra rapporten til fagrådet i HSØ. Poliklinisk hjerterehabiliteringen er beregnet for pasienter med førstegangs akutt hjertesykdom, ustabil angina, hjerteinfarkt, gjennomgått PCI/ACB. Pasientene bør være i yrkesaktiv alder og det må være pasienter som kan nyttiggjøres seg gruppeundervisning/ gruppetrening. I gruppebasert opplæring er livsstilsendring et gjennomgående tema sammen med medikamentoppfølging og fysisk aktivitet Lungerehabilitering Poliklinikk- og dagbaserte tjenester. Beregnet behov: 75 pasienter pr. år. Det finnes lungerehabilitering i medisinsk divisjon ivaretatt med ulike tilbud tilpasset lungepasienter. Dette er planlagt videreført i Det er opprettet poliklinisk lungerehabilitering i henhold til anbefalingene fra rapporten til fagrådet i Helse Sør-Øst. Dette er elektivt rehabiliteringsprogram med serie av polikliniske opphold basert på gruppeundervisning.(z50.9). Det beregnes 75 pasienter i 2011 og med forventet økt aktivitet i årene fremover. Denne lungerehabiliteringen tilpasses samhandlingsreformen. Prosjektet har heller ikke tatt høyde for følgende opplysning fra fagrådet: I Norge angis at nær mennesker har kols. Det anslås at kols innen 2020 er den 3.hyppigste dødsårsaken i verden Endelig rapport 16

18 Poliklinikk- og dagtilbud som anbefales videreført:: Hver pasient kan få et tilbud om inntil 10 dagers program pr. kalenderår. Hoveddiagnose Z50.9 = Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak, DRG 462O, bidiagnose: KOLS, astma etc. Program 2 x pr. uke, 5 uker, hver pasient kan delta 1 gang per år. Deltakere: Foremiddag: undervisning Ettermiddag: trening og fysioterapi Faggrupper: Lege, sykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, prest, ernæringsfysiolog og LMSsenter Evaluering Legekonsultasjon (avsluttende samtale og behandlingsplan) i regi av lungeavdelingen. Behandlingsplan fra fysioterapeut og henvisning til fysioterapi i kommunen for videre opptrening Det er realistisk å gjennomføre 5, maksimalt 6 programmer per år Revmatologisk rehabilitering Gruppebasert opplæring av pasienter Beregnet behov: 60 pasienter pr. år fordelt på 4 kurs Sykdomsspesifikke kurs for pasienter med Revmatoid Artritt, Psoriasis Artritt, Mb. Bechterew, Sjøgren, SLE og polyartrose Annet Prosjektgruppen har ikke tatt høyde for pasienter med flere sammensatte lidelser som kan ha behov for rehabilitering. I henhold til oppdragsdokumentet gis tilbud til pasienter med sykelig overvekt gjennom gruppebasert opplæring utført i regi av Lærings- og mestringssentret. Prosjektet har ikke hatt fokus på pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (ME), men foreslår at disse pasientene gis tilbud på regionalt nivå. 5.4 Diagnoser det skal utarbeides pasient-/behandlingslinjer for Det utarbeides diagnoseuavhengig behandlingsforløp for rehabilitering. 6. Organisering Det opprettes en egen enhet/ seksjon for fysikalsk og rehabiliteringsmedisin. Denne skal ha et spesialisert rehabiliteringstilbud til de målgruppene som er beskrevet i kapitel Individuell plan (IP) Forslag: Enheten tuftes på intensjonene som ligger i retten pasientene har til å få utarbeidet en IP basert på eget ønske. IP skal inneholde en oversikt over/ beskrive løsninger og tiltak som gir pasienten et sammenhengende og individuelt tilpasset tjenestetilbud og utarbeides i samarbeid med pasienten. Enheten er avhengig av et tett samarbeid med kommunens sosial- og helsetjeneste for å lykkes. Ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene beskrives i rutine for IP vedtatt av Administrativt samarbeidsutvalg. Nytt lovverk sendt ut på høring stadfester kommunens hovedansvar, men påpeker også spesialisthelsetjenestens ansvar for å initiere planer Endelig rapport 17

19 6.2 Koordinerende enhet Forslag: Koordinerende enhet for voksenrehabilitering etableres i tilknytning til enhet for fysikalskmedisin og rehabilitering Definisjon av koordinerende enhet (Forskrift om habilitering og rehabilitering), utdrag fra IS-1530/0108, Sosial- og helsedirektoratet: I spesialisthelsetjenesten Koordinerende enhet bør etableres innenfor hvert enkelt helseforetak Koordinerende enhet bør ha et hovedansvar for å etablere faste og stabile samarbeidsrutiner og møteplasser med kommunene i helseforetakets primære nedslagsfelt Koordinerende enhet bør utvikle et formalisert samarbeid med brukerorganisasjonene Den regionale koordinerende enheten bør ha ansvar for å utvikle et nettsted med oversikt over koordinerende enhet i helseforetak og i kommuner Den koordinerende enheten vil ha god oversikt over det totale tjenestetilbudet i foretaket/ helseregionen. Oppgavene vil være både individrettede og systemrettede. Rehabiliteringsenheten skal medvirke til tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og det kommunale tjenestetilbudet og ha faste møteplasser for å utveksle informasjon. Rehabiliteringsenheten skal også være et knutepunkt for samarbeid mellom nivåene og interne og eksterne tjenesteytere slik at pasientene får det riktige tilbudet. 6.3 Enhet for fysikalskmedisin og rehabilitering Forslag: Se kap. 5 Enkelte faggrupper bør tilhøre enheten. For andre faggrupper kan det inngås servicenivåavtaler med aktuelle enheter. Måloppnåelse bygges på tverrfaglighet og leveranser gitt gjennom servicenivåavtaler. 6.4 Servicenivåavtale (SNA- avtale) Forslag: Det etableres SNA- avtaler for utvalgte områder Avtalen er et skriftlig styringsverktøy der det etableres felles forventninger og forståelse mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. SNA- avtalen regulerer seks nøkkelområder: De tjenester som tjenesteyter avtaler å levere Hvordan tjenesteyter vil levere i henhold til disse avtalene Hvem som skal måle leveransene og hvordan Hva skjer hvis tjenesteyter ikke leverer som avtalt Hvordan SNA endres over tid Kansellering av avtalen Vedlegg 3 viser utkast til en SNA- avtale mellom fysioterapiavdelingen og rehabiliteringsenheten. 6.5 Behov for lokaler og utstyr Forslag: Dimensjoneringen og tilpassing av areal starter etter at antall senger, omfang av poliklinikkog dagbaserte tjenester og omfanget av gruppebasert opplæring er vedtatt. Prosjektgruppen foreslår følgende prinsipper for en faglig forsvarlig og effektiv drift av total tilbudet innen rehabilitering i SØ: ensengsrom med heis i taket og handikaptoalett/ bad undersøkelses- og behandlingsrom til bruk for tverrfaglige faggrupper Endelig rapport 18

20 spesialtilpassede konsultasjonsrom (nevropsykologer, fysioterapeuter, logopeder m.fl.) treningssal og undervisningslokaler treningsrom (med bl.a. behandlingsbenk, gangbane, trappemodul, tredemølle, ergo. sykkel) treningskjøkken 7. Medarbeiderne Prosjektgruppen har lagt til grunn beregningene beskrevet i Nasjonale faglige retningslinjer; behandling og rehabilitering ved hjerneslag, kapitel Bemanning. Dette er bemanningsnorm i slagenheter som kan dokumentere effekt. 7.1 Bemanning og kompetansesammensetning iht. produksjonstall Døgnbaserte tjenester 13 senger Forslag: 1 årsverk spesialist i fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin 1 årsverk spesialist i nevrologi 2 årsverk lege i spesialisering (LIS) i fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin/ nevrologi 1 årsverk seksjonsleder 1 årsverk til adm. av IP, koordinerende enhet og oppfølging av interne serviceavtaler 3 årsverk fagstillinger (høyskoleutdannede m. spes. komp.) 16.5 årsverk sykepleiere og hjelpepleiere/ helsefagarbeidere (forutsatt at sengeposten kan samkjøres med annen sengepost ift. aften, natt og helger) 0.5 årsverk sekretær Beregnet forbruk av fagtjenester gjennom serviceavtaler: o 2,6 årsverk fysioterapeut o 1,3 årsverk ergoterapeut o 0,8 årsverk logoped o 1,0 årsverk nevropsykolog o Sosionom (skal ha tilgang på tjenesten) o Ernæringsfysiolog (skal ha tilgang på tjenesten) Poliklinisk- og dagbaserte tjenester, gruppebasert opplæring og ambulant team Forslag: Totale legeresurser foreslått under døgnbaserte tjenester (over) skal også dekke dette området Øvrige faggrupper beregnes i neste fase - på nåværende tidspunkt er det vanskelig å beregne behov for bemanning og teamsammensetting 8. Kompetanse Forslag: Medarbeidere i rehabiliteringsenheten bør ha spesialkompetanse Det bør utarbeides en strukturert og systematisk plan for utdanning og internopplæring, så vel særfaglig som tverrfaglig Enheten bør legge til rette for gjensidig hospitering 8.1 Strategisk kompetanseplan Forslag: Rehabilitetsenheten beskriver selv sitt kompetansebehov på kort og lang sikt. Fagrådet i Helse Sør-Øst skriver at en øket satsing på utdanning av helsepersonell med spesialkompetanse innenfor rehabilitering er nødvendig. Flere av høyskoleutdanningene har relevante videreutdanning og med videre master- og doktorgrad muligheter Endelig rapport 19

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Vi skal fremme helse og livskvalitet Avdeling for rehabilitering Avd,sjef Koordinerende enhetsfunksjon

Detaljer

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. februar 2008 Foreløpig veileder Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. Innledning...2 2. Grupperettet pasientopplæring...2 2.1 Type

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.17 SAK NR 099 2017 HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om organisering og utvikling av tilbud

Detaljer

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde VEDLEGG 2 Områdeplan rehabilitering Vestre Viken helseområde Arbeidsgruppe Hjerneslag Medlemmer i arbeidsgruppen: Navn: Funksjon: Representerer: Ingvild Akeren Teamleder/fagleder ergoterapeut Fram helserehabilitering

Detaljer

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet

Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet Helse i utvikling, Oslo 1. nov 2012 Sigrunn Gjønnes, senorrådgiver, avd minoritetshelse og rehabilitering 06.11.2012 Tema for presentasjonen 1 HISTORIKK

Detaljer

Kartlegging av spesialiserte rehabiliteringstilbud i sykehusområdet

Kartlegging av spesialiserte rehabiliteringstilbud i sykehusområdet Sørlandet sykehus HF Kartlegging av spesialiserte rehabiliteringstilbud i sykehusområdet I HSØ sitt arbeid med å dimensjonere rehabiliteringstilbudet på område-, flerområde- og regionalt nivå, er hvert

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Østfold. Demografi og rehabiliteringstilbud 2012. Stein Arne Rimehaug

Østfold. Demografi og rehabiliteringstilbud 2012. Stein Arne Rimehaug Østfold Demografi og rehabiliteringstilbud 2012 Stein Arne Rimehaug Definisjon rehabilitering Tidsavgrenset prosess -aktivitet og deltakelse som mål Tverrfaglig, planmessig innsats Målavklaring/brukermedvirkning

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015?

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak Tor Åm Samhandlingsdirektør Tilsyn rehabiliteringstjenesten St. Olavs Hospital HF Avvik 1. St. Olavs Hospital har ikke system for å ha oversikt

Detaljer

Anskaffelse rehabilitering

Anskaffelse rehabilitering Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Anskaffelse rehabilitering Omfang av anskaffelsen

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde VEDLEGG 3 Områdeplan rehabilitering Vestre Viken helseområde Arbeidsgruppe Ortopedi Medlemmer i arbeidsgruppen: Navn: Funksjon: Representerer: Roar Høidal Fysioterapeut Helseløft for Kongsbergområdet (gruppeleder)

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Tilbud ved rehabiliteringsinstitusjonene Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Jeløy Kurbad - tilbud og behov

Jeløy Kurbad - tilbud og behov Jeløy Kurbad - tilbud og behov Dialogkonferanse rehabilitering i Østfold, 10.02. 12 77 pasientrom, 60, 35 døgnplasser/17,5 dagplasser, bygningsmasse 5700 m 2 SH Wigers 2010 1 1 og uteareal 18 mål Sentral

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade

Barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, Barne- og ungdomsklinikken 0-15 år, unntak Habu 0-18 år Barne- og ungdomssjukehus 2022/23 aldersgrense somatikk 18 år HUS startet overføring av pasienter,

Detaljer

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Sunnaas sykehus Frank Becker

Sunnaas sykehus Frank Becker Sunnaas sykehus Frank Becker Seksjonsoverlege, førsteamanuensis Sunnaas sykehus Seksjon hjerneskader Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Noen fakta 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim

Detaljer

Innovativ rehabilitering Indre Østfold Fagdag Sarpsborg

Innovativ rehabilitering Indre Østfold Fagdag Sarpsborg Innovativ rehabilitering Indre Østfold Fagdag Sarpsborg 16.06.17 Hva er rehabilitering? Tidsavgrensede planlagte prosesser med klare mål og virkemidler der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand

Detaljer

Kilder: Innlagt døgn "annen" rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn "enkel (vanlig)" rehabilitering Z 50.89 DRG 462B.

Kilder: Innlagt døgn annen rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn enkel (vanlig) rehabilitering Z 50.89 DRG 462B. Rehabilitering v/ omsorg eller innleggelse. Gruppebasert Poliklinisk. Individuell og gruppebasert "kompleks" "enkel (vanlig)" "annen" Dag Opplæringsprogram med informasjon om sykdommen, behandlingsformer,

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Fagsjef Stab Helse Christian Fossum Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg, 8. april 2015 Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Aller først må vi berømme den innsats

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Hvilke muligheter for måling av rettighetstildeling, ventelister, fristbrudd og aktivitet finnes på habiliteringsområdet?

Hvilke muligheter for måling av rettighetstildeling, ventelister, fristbrudd og aktivitet finnes på habiliteringsområdet? Hvilke muligheter for måling av rettighetstildeling, ventelister, fristbrudd og aktivitet finnes på habiliteringsområdet? samt hva rører seg på rehabiliteringsområdet, og hvilken relevans har dette for

Detaljer

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta.

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer Workshop 2009 - Gruppe 1 Det er inngått nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Finnmark om

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER «PROGRESSIVE NEVROLOGISKE SYKDOMMER»

KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER «PROGRESSIVE NEVROLOGISKE SYKDOMMER» KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER «PROGRESSIVE NEVROLOGISKE SYKDOMMER» Idedugnad «anskaffelse av rehabiliteringstjenester» 6. og 7. oktober 2016 OM KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER: Kastvollen Rehabiliteringssenter

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Styresak Regional plan for øre-nese-hals

Styresak Regional plan for øre-nese-hals Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 Formål Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Rehabilitering må prioriteres først ved utvikling og ressurstildeling innen helsetjenesten

Detaljer

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Tilsyn med rehabiliteringstjenesten til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade og påfølgende behov for rehabilitering

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer