Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter"

Transkript

1 Byrådssak 219/17 Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter LRS ESARK Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har lagt fram forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). Høringsfristen er 19. juni Det foreslås å innføre krav om tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. Det foreligger allerede krav til norskspråklige kunnskaper for alle med utenlandsk fagbakgrunn som søker stilling som styrer eller pedagogisk leder. For å bedre barnas mulighet til å utvikle sine språkferdigheter ønsker departementet å hjemle språkkravet også for assistenter med annen språkbakgrunn enn norsk, samisk, svensk, dansk, islandsk eller færøysk som morsmål. Departementet foreslår at alle minoritetsspråklige søkere må beherske norsk språk på nivå B1 på muntlig kommunikasjon og nivå A2 i skriftlig framstilling, dersom de skal ansettes i barnehagen. Muntlig nivå B1 kjennetegnes ved at en kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Skriftlig nivå A2 kjennetegnes ved at en kan skrive korte, enkle beskjeder og meldinger knyttet til hverdags- og arbeidsliv og at man kan gjengi opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger. Dette tilsvarer kravene som stilles til de fleste gruppene som ønsker norsk statsborgerskap. Kravet knytter seg til søkere til assistentstillinger, og med assistenter mener departementet alle ufaglærte i barnehagen som arbeider direkte med barna. Språkkravet skal gjelde alle som skal arbeide i barnehagen uavhengig av lengden på ansettelsesforholdet. Det betyr at språkkravet også vil gjelde vikarer og andre på korttidsengasjement. Kravet skal gjelde ved nyansettelser og vil ikke få tilbakevirkende kraft. Departementet ber om høringsinstansenes innspill på valg av hvordan språkkravet bør innrettes, og fremmer to ulike alternativ til ny 18 a: 1. For å ansettes i barnehage kreves det at arbeidssøker har bestått språkprøve i norsk språk og kommunikasjon (norsk språkprøve) som tilsvarer Europarådets nivåskala for språk (CEFR) nivå A2 i skriftlig kommunikasjon og nivå B1 i muntlig kommunikasjon, leseforståelse og lytteforståelse eller 2. For å ansettes i barnehage kreves det at arbeidssøker har tilfredsstillende norskferdigheter, det vil si ferdigheter som tilsvarer Europarådets nivåskala for språk (CEFR) nivå A2 i skriftlig kommunikasjon og nivå B1 i muntlig kommunikasjon, leseforståelse og lytteforståelse. Det er opp til barnehageeier å vurdere om søkeren har tilfredsstillende norskferdigheter. Departementet foreslår at det kan gis unntak fra språkkravet der dette er «pedagogisk forsvarlig» ut ifra eiers vurdering av det norskspråklige nivået til de som allerede er ansatt i barnehagen, samt barnegruppens behov for ansatte med gode norskferdigheter. Departementet ber om innspill på behovet for unntaksregler. 1

2 Departementet har også drøftet forslaget om språkkrav ved ansettelse av assistenter opp mot forholdet til diskrimineringsforbudet i EØS-avtalen, og kommet til at et språkkrav kan begrunnes i barnehagens formål. Byrådets vurderinger og merknader til lovforslaget Byrådet støtter innføring av et nasjonalt krav tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. Bergen kommune har allerede en praksis på at de som ansettes som assistenter må dokumentere tilfredsstillende språkferdigheter i norsk, tilsvarende de kravene som skisseres i høringsnotatet. Byrådet støtter valg av alternativ 1 som lovfester et krav til at søkere til assistentstillinger må ha bestått norskprøve på nivå B1 muntlig og A2 skriftlig før de ansettes. I Bergen kommune er det Nygård skole, opplæringssenter for fremmedspråklige, som gir opplæring i norsk og arrangerer norskprøven for innvandrere. Prøvekapasiteten er god; norskprøve avholdes to ganger årlig og alle oppmeldte får gjennomført testen. Dersom språkkravet innrettes på denne måten vil alle som søker assistentstillinger være underlagt det samme kravet. Byrådet registrerer at departementet vurderer at språkkravet kan fravikes blant annet hvis det norskspråklige nivået til de som allerede er ansatt i barnehagen er godt. Byrådet mener imidlertid at det er sårbart om eier skal kunne vurdere situasjonen ved ansettelsen ut fra den eksisterende personalgruppen, som jo er en skiftende gruppe. Byrådet mener at unntak fra språkkravet skal praktiseres strengt, og at det i så tilfelle skal stilles krav til at søkeren deltar på tiltak som raskt vil heve søkerens norskferdigheter. Ved å kreve deltakelse på tiltak sikres tilstrekkelig kompetanse på sikt. I Bergen kommune er det i utgangspunktet ikke et stort behov for unntaksregler, og i de tilfeller det er nødvendig med unntak fra språkkravet for å få stillingen besatt, er praksis i Bergen kommune at den ansatte må forplikte seg gjennom avtale til å gjennomføre norskopplæring på egen kostnad innen et år. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådets fullmakter 7. Byrådet gir selv høringsuttalelse på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveiinger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold til bystyrets kontor til orientering. Forretningsutvalget behandlet saken i møte 25. april i sak fattet følgende vedtak: «Komite for barnehage, skole og idrett innstiller til bystyret som avgir høringsuttalelse til Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). Høringsfristen er 19. juni og skal bystyret avgi høringsuttalelse må det skje i maimøtet. Det vil bli berammet ekstramøte i komite for barnehage, skole og idrett samme dag som bystyrets maimøte finner sted dvs. 31. mai». Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret støtter departementets forslag om å innføre krav til tilfredsstillende norskferdigheter for assistenter som søker jobb i barnehager framover. 2. Bystyret støtter alternativ 1 i utformingen av 18a, det vil si at arbeidssøker må ha bestått språkprøve i norsk språk og kommunikasjon (norsk språkprøve) som tilsvarer Europarådets nivåskala for språk (CEFR) nivå A2 i skriftlig kommunikasjon og nivå B1 i muntlig kommunikasjon, leseforståelse og lytteforståelse. 3. Bystyret mener at unntak fra språkkravet skal praktiseres strengt. I slike tilfeller skal det stilles krav til at søkeren deltar på tiltak, eller at barnehageeier setter i gang tiltak, som raskt vil heve søkerens norskferdigheter. 2

3 Dato: 23. mai 2017 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder Pål Hafstad Thorsen byråd for barnehage, skole og idrett Vedlegg: Høring om endringer i barnehageloven - forslag om å innføre krav om norskspråklig kompetanse for assistenter. 3

4 Saksutredning: Bakgrunn Ansatte i barnehagen må ha tilstrekkelig norskspråklig kompetanse for å støtte opp om barnets språk og utvikling. På bakgrunn av dette har kunnskapsdepartementet lagt fram forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). Det foreslås å innføre et nasjonalt krav om tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. Det foreligger allerede krav til norskspråklige kunnskaper for alle med utenlandsk fagbakgrunn som søker stilling som styrer eller pedagogisk leder. Departementet forslår en ny 18 a i barnehageloven som hjemler språkkravet også for assistenter med annen språkbakgrunn enn norsk, samisk, svensk, dansk, islandsk eller færøysk som morsmål. Departementet foreslår at alle minoritetsspråklige søkere til assistentstilling må beherske norsk språk på nivå A2 skriftlig og nivå B1 muntlig dersom de skal ansettes i barnehagen. Kravet skal gjelde ved nyansettelser og ikke få tilbakevirkende kraft. Språkkravet skal gjelde alle som skal arbeide i barnehagen uavhengig av lengden på ansettelsesforholdet. Det betyr at språkkravet også vil gjelde vikarer og andre på korttidsengasjement. Departementet er oppmerksomt på at det brukes andre stillingsbetegnelser enn assistent for personale uten barnehagelærerutdanning, men har i høringen valgt å bruke begrepet assistenter for alle ufaglærte i barnehagen som arbeider direkte med barna. Forslag om språkkrav begrenser seg altså til ansatte som er i direkte kontakt med barna, og for eksempel renholdspersonale og vaktmestere faller utenfor kravet. Språk og språkutvikling i barnehagen Det er i dag stor variasjon i barns språkferdigheter ved skolestart. Departementet mener det er grunn til å anta at det ikke bare er forskjeller i barnas utgangspunkt før de begynte i barnehagen som kan forklare den store variasjonen, men at den også skyldes hvor lenge barna har gått i barnehage og kvaliteten på det tilbudet barna får i barnehagen. Personalets kompetanse i å støtte barns språkutvikling gjennom lek, samspill og samtaler er av vesentlig betydning. Forskning viser at minoritetsspråklige barn er spesielt avhengig av å omgås gode norskspråklige rollemodeller, både barn og voksne. Barnehageloven krever at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet der barna kan utvikle grunnleggende ferdigheter og der barnas språk blir tatt hensyn til, jf. 1 og 2. Loven krever også at barnehagen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, jf. 2. I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) fremheves språklig kompetanse som en viktig del av barnehagens læringsmiljø. Det nye fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst i den nye rammeplanen inneholder mål for arbeidet med å fremme barnas språkutvikling og læring og konkretiserer personalets ansvar. Det er barnehageeiers ansvar å sikre at de ansatte, både ved ansettelse og i arbeidsforholdet, har nødvendige kvalifikasjoner for å oppfylle barnehagens mandat. Dette omfatter både formelle kvalifikasjoner som riktig utdanning for å jobbe som styrer eller pedagogisk leder, generell egnethet til å jobbe i barnehage og tilstrekkelig norskspråklig kompetanse til å oppfylle rammeplanens føringer. Språkkrav til styrere og pedagogiske ledere i barnehagen Det foreligger allerede krav til statsborgere med utenlandsk yrkeskvalifikasjon som søker stilling som styrer eller pedagogisk leder. Dette er regulert gjennom Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat 10. Utdanningsdirektoratet har i praktiseringen av dette kravet lagt til grunn at søkeren må dokumentere norskkunnskaper på minst nivå B2 etter det europeiske rammeverket. De ulike alternativene for å dokumentere dette er norsk med 393 timer fra videregående opplæring eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene fullført studium i høyere utdanning med minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter test i norsk, høyere nivå, skriftlig, Bergenstesten med minimum 450 poeng eller bestått etter ny vurderingsordning fra og med høsten 2009 norskprøven for voksne innvandrere fra VOX med resultatet B2 på alle fire delprøver. 4

5 Det foreligger ingen konkrete nasjonale språkkrav til andre stillinger enn styrer og pedagogisk leder. Arbeidsgiver har likevel mulighet til å stille egne krav til språklige ferdigheter. Departementet viser til at dette delvis gjøres i blant annet Oslo kommune og Bærum kommune for sykepleiere og/eller miljøterapeuter. Assistenter Assistentene utgjør 52 prosent av personalet i barnehagene i Norge i dag, men er en sammensatt gruppe som varierer mye både i alder, yrkeserfaring og realkompetanse. Barnehageloven stiller ingen krav til assistentenes kompetanse, og kompetansen varierer fra å være barnehagelærer til ingen formell kompetanse. Tall fra SSB viser at i overkant av 16 prosent av assistentene i barnehagene var innvandrere i Dette tilsvarer nærmere personer. Kommunale barnehager oppgir å ha litt flere ansatte med annet førstespråk enn norsk enn private barnehager. Departementets vurderinger og forslag Siden assistentene utgjør en stor andel av barnehagens grunnbemanning og er den ansattgruppen som ofte er mest sammen med barna, mener departementet at det er viktig at også assistentene, i likhet med pedagogiske ledere og styrer, behersker det norske språket på en god måte. Når det gjelder hvilket nivå det bør være på kravet til norskferdighetene, mener departementet at det ikke er nødvendig å stille like strenge språkkrav til en assistent som til ansatte som skal lede den pedagogiske virksomheten. For styrer og pedagogisk leder er det krav om å dokumentere norskkunnskaper på minst nivå B2 etter det europeiske rammeverket (se over). Når det gjelder assistenter foreslår departementet at språkkravet ikke å være like strengt som for styrere og pedagogiske ledere. For sikre at barna i barnehagen møter ansatte med tilfredsstillende norskferdigheter foreslår departementet at søkere til assistentstillinger må ha ferdigheter som tilsvarer nivå B1 i muntlig kommunikasjon, lytteforståelse og leseforståelse, og A2 i skriftlig framstilling etter Europarådets nivåskala for språk (CEFR). Muntlig nivå B1 kjennetegnes ved at personen kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Skriftlig nivå A2 kjennetegnes ved at personen kan skrive korte, enkle beskjeder og meldinger knyttet til hverdags- og arbeidsliv og at man kan gjengi opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger. Disse kravene tilsvarer kravene som stilles til de fleste gruppene som ønsker norsk statsborgerskap. Departementet ber videre om høringsinstansenes innspill på valg av hvordan språkkravet bør innrettes, og fremmer to ulike alternativer til ny 18 a: 1. For å ansettes i barnehage kreves det at arbeidssøker har bestått språkprøve i norsk språk og kommunikasjon (norsk språkprøve) som tilsvarer Europarådets nivåskala for språk (CEFR) nivå A2 i skriftlig kommunikasjon og nivå B1 i muntlig kommunikasjon, leseforståelse og lytteforståelse eller 2. For å ansettes i barnehage kreves det at arbeidssøker har tilfredsstillende norskferdigheter, det vil si ferdigheter som tilsvarer Europarådets nivåskala for språk (CEFR) nivå A2 i skriftlig kommunikasjon og nivå B1 i muntlig kommunikasjon, leseforståelse og lytteforståelse. Barnehageeier må vurdere om søkeren har tilfredsstillende norskferdigheter. Alternativ 1 lovfester et krav til at søkere til assistentstillinger må ha bestått norskprøve på nivå B1 muntlig og nivå A2 skriftlig før de ansettes. Dersom språkkravet innrettes på denne måten vil alle som søker assistentstillinger være underlagt det samme kravet uavhengig av geografi, barnehagens profil osv. Alternativet bidrar til at søkerne får en lik og rettferdig behandling, men samtidig fører det til mer byråkrati fordi søker må framskaffe nødvendige papirer og barnehage eier må gjennomgå dokumentasjonen. Departementet viser i den forbindelse til at prøvesystemet knyttet til norskprøven for innvandrere allerede er under press, da norskprøven per i dag kun avholdes to ganger i året, og det er ventetid mange steder. Dersom det innføres krav til bestått norskprøve for barnehageassistenter vil det kunne medføre et ytterligere press på prøvekapasiteten og en risiko for at aktuelle søkere til assistentstillinger ikke får mulighet til å søke. Krav om bestått norskprøve kan således i noen tilfeller skape utfordringer for barnehageeiere ved at de kan få problemer med å rekruttere assistenter dersom ingen av søkerne har eller får gjennomført norskprøven 5

6 Med alternativ 2 vil det ikke gjennom barnehageloven være opp til barnehageeier å vurdere om søker har tilfredsstillende norskferdigheter, det vil si norskferdigheter som tilsvarer nivå B1 og A2, men at det gjennom barnehageloven ikke stilles nasjonale krav om bestått norskprøve. I vurderingen av om søkeren har tilfredsstillende norskferdigheter må eier vurdere om personen kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale, kan skrive korte og enkle beskjeder på norsk og om søkeren kort kan gjengi hendelser med enkle setninger. Det vil følgelig være opp til barnehageeier å avgjøre om søker til assistentstilling må fremlegge noen form for dokumentasjon eller om eier for eksempel vurderer dette i intervju. Etter det departementet kjenner til er det i Oslo kommune etablert en praksis som krever at alle nyansatte skal ha norskferdigheter tilsvarende norskprøve B1, men at det er opp til styrer å vurdere om søker oppfyller dette kravet. Det er utarbeidet en veileder av Kompetanse Norge, kalt «Basisferdigheter for jobben som barnehageassistent», som et hjelpemiddel for barnehageeier når han eller hun skal vurdere søkerens norskferdigheter. Alternativ 2 betyr noe mindre byråkrati og sannsynligvis et mindre press på prøvekapasiteten. Samtidig vil denne måten å innrette språkkravet på i større grad enn et krav til bestått norskprøve åpne opp for ulik praksis ved at barnehageeiere har ulike forutsetninger for å vurdere søkernes norskferdigheter, og dermed øker risikoen for usaklig forskjellsbehandling. Behov for unntaksregler Innføringen av et språkkrav kan bety at enkelte som ønsker å arbeide i barnehagen, ikke vil ha mulighet til dette på grunn av manglende norskferdigheter. For mange ufaglærte og minoritetsspråklige er barnehagen en viktig arena for arbeidserfaring og arbeidslivstilknytning. Departementet er usikker på i hvilken grad et språkkrav kan medføre rekrutteringsproblemer for barnehageeierne. Departementet ser at det kan være et behov for at språkkravet fravikes i enkelte tilfeller. Departementet foreslår derfor eier kan ansette en søker uten bestått norskprøve eller tilfredsstille norskferdigheter dersom dette er «pedagogisk forsvarlig». I vurderingen av om det er pedagogisk forsvarlig å ansette en søker uten bestått norskprøve eller tilfredsstillende norskferdigheter, må eier blant annet vurdere det norskspråklige nivået til de som allerede er ansatt i barnehagen. Departementet mener det ikke vil være pedagogisk forsvarlig å ansette en søker uten bestått norskprøve eller tilfredsstille norskferdigheter, dersom ikke store deler av de som allerede er ansatt behersker norsk på et høyt nivå. Departementet ber også om innspill på behovet for unntaksregler. Om språkkravet er diskriminerende Departementet har også drøftet forslaget om språkkrav ved ansettelse av assistenter opp mot forholdet til diskrimineringsforbudet, slik det framkommer i EØS-avtalen artikkel 4 og 28. For at et språkkrav ikke skal rammes av forbudet mot diskriminering, må det kunne begrunnes i at kravet er nødvendig for å ivareta relevante hensyn. Departementet mener et språkkrav kan begrunnes i barnehagens formål. Byrådets vurdering Byrådet støtter innføring av et nasjonalt krav tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. Bergen kommune har allerede en praksis på at de som ansettes som assistenter må dokumentere tilfredsstillende språkferdigheter i norsk, tilsvarende de kravene som skisseres i høringsnotatet. Det er utarbeidet et eget rundskriv som omhandler tiltak for å sikre at alle som skal arbeide med barnehagebarn og skoleelever har et funksjonelt språk for stillingen. Av rundskrivet framgår det at for å bli tilsatt må søkere med annet morsmål enn norsk dokumentere tilfredsstillende språkferdigheter i norsk. Med tilfredsstillende nivå menes dokumentert norsknivå A2 på alle de fire områdene lytteforståelse, leseforståelse, muntlig kommunikasjon og skriftlig framstilling. I tillegg må søkeren under jobbintervjuet bruke det norske språket på en så tilfredsstillende måte at det anses som funksjonelt for arbeid i barnehage og skole. Språkkravet må gå frem av utlysningsteksten og det er søkernes ansvar å dokumentere tilfredsstillende språknivå. Byrådet støtter valg av alternativ 1 som lovfester et krav til at søkere til assistentstillinger må ha bestått norskprøve på nivå B1 muntlig og A2 skriftlig før de ansettes. Kravene om dokumenterte tilfredsstillende språkferdigheter i norsk for assistentstillinger i Bergen kommune tilsvarer de kravene som skisseres i høringsnotatets alternativ 1, i og med at det kreves bestått norskprøve. Byrådet mener at alternativ 2 vil kunne medføre større forskjeller mellom barnehagenes praksis. Det vil også bli 6

7 vanskeligere å etterspørre og finne avvik ved tilsyn i Bergen kommune, som har over 90 ulike private barnehageeiere. I Bergen kommune er det Nygård skole, opplæringssenter for fremmedspråklige, som gir opplæring i norsk og som arrangerer norskprøven for innvandrere. Prøvekapasiteten ved Nygård skole er god; norskprøve avholdes to ganger årlig og alle oppmeldte får gjennomført testen. Byrådet mener at krav om bestått norskprøve ikke vil innebære et ytterligere press på prøvekapasiteten. Dersom språkkravet innrettes på denne måten vil alle som søker assistentstillinger være underlagt det samme kravet. Byrådet registrerer at departementet viser til at språkkravet kan fravikes blant annet hvis det norskspråklige nivået til de som allerede er ansatt i barnehagen er godt. Byrådet mener imidlertid at det er sårbart om eier skal kunne vurdere situasjonen ved ansettelsen ut fra den eksisterende personalgruppen, som jo er en skiftende gruppe. Byrådet mener at unntak fra språkkravet skal praktiseres strengt, og at det i slike tilfeller skal stilles krav til at søkeren deltar på tiltak som raskt vil heve søkerens norskferdigheter, eller at barnehageeier setter i gang slike tiltak. Ved å kreve deltakelse på tiltak sikres tilstrekkelig kompetanse på sikt. I Bergen kommune er det i utgangspunktet ikke et stort behov for unntaksregler, og i de tilfeller det er nødvendig med unntak fra språkkravet for å få en stilling besatt, praktiseres det i dag en forpliktelse for den tilsatte om å gjennomføre norskopplæring på egen kostnad innen et år. Byrådet støtter departementets vurderinger i forhold til at en innføring av språkkrav ikke rammes av forbudet mot diskriminering, men kan begrunnes i barnehagens formål. 7

Harstad, Harstad lokallag. E-post/Internett /harstad

Harstad, Harstad lokallag. E-post/Internett  /harstad Harstad lokallag Harstad, 19.06.2017 Høringsnotat - Forslag til endringer i barnehageloven (krav til tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage.) Bakgrunn

Detaljer

SLIK FÅR DU GODKJENT UTDANNING FRA UTLANDET

SLIK FÅR DU GODKJENT UTDANNING FRA UTLANDET Godkjenning av utenlandske utdanninger For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer. Barnehagelærere må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder for å bli fast ansatt i

Detaljer

Postmottak KD. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Gun Aamodt

Postmottak KD. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Gun Aamodt Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 24.01.2018 10.11.2017 17/02119-2 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 17/5228-1 62 24142228 forskning

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse Krav om utdanning og norskferdigheter til ansatte i barnehage, skole og aktivitetsskole

Høringsuttalelse Krav om utdanning og norskferdigheter til ansatte i barnehage, skole og aktivitetsskole Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Vår ref: 17/167 Vår dato 30.03.17 Høringsuttalelse Krav om utdanning og norskferdigheter til ansatte i barnehage, skole og aktivitetsskole Vi viser

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK-03-201600938-82 Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven mv.

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven mv. Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven mv. (norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder, og barnehagetilbud til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)) 10. november

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november Byrådssak /17 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november LRS ESARK-03-201600938-92 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits Høringsfrist: 2.oktober

Detaljer

Prop. 170 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)

Prop. 170 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse) Prop. 170 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold.. 5 2 Høringen... 6 3 Bakgrunnen

Detaljer

Byrådssak 152/16 ESARK

Byrådssak 152/16 ESARK Byrådssak 152/16 Høringsuttalelse til endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til ferdighetsprøve i svømming på barnetrinnet

Høringsuttalelse til forslag til ferdighetsprøve i svømming på barnetrinnet Byrådssak 126/16 Høringsuttalelse til forslag til ferdighetsprøve i svømming på barnetrinnet LIGA ESARK-03-201600938-18 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å lage et utkast til

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Presentasjon av yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 17. 18. november 2014

Presentasjon av yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 17. 18. november 2014 Presentasjon av yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 17. 18. november 2014 Plan for presentasjonen Et overblikk over regulerte yrker og godkjenningsordninger

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 040/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 036/13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Byrådssak 276/16.1 Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager LRS ESARK-03-201600938-50 Hva saken gjelder: På oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter Byrådssak 429/14 Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter LRS ESARK-03-201300286-156 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 18.november 2014 ut

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Byrådssak 461/16 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver LRS ESARK-03-201600938-71 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag

Detaljer

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191 Byrådssak 1090 /15 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager LRS ESARK-03-201300286-191 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 17. desember 2014 ut på høring

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato:

Vår ref.: Deres ref.: Dato: (LDO Oslo kommune Sykehjemsetaten v/ Ane Nore Nyhus Postboks 435 Sentrum 0103 OSLO Unntatt offentlighet Offi 13 Oppiysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 13/1872- i6- AKH 201301237-2

Detaljer

MOTTATT 16 OKT Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften .UTDANNING,(: FORBUNDET

MOTTATT 16 OKT Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften .UTDANNING,(: FORBUNDET 1.UTDANNING,(: FORBUNDET Arbeids- og inlduderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.10.2009 09/00956-6 MarianneLekholm Lewin Avdeling Deres

Detaljer

Byrådssak 1078 /13. Høringsuttalelse om syv nye læreplaner for valgfag på ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014 ESARK

Byrådssak 1078 /13. Høringsuttalelse om syv nye læreplaner for valgfag på ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014 ESARK Byrådssak 1078 /13 Høringsuttalelse om syv nye læreplaner for valgfag på ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014 ASKI ESARK-03-201300286-4 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 03.12.2012 fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i

Høringsuttalelse til forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i Byrådssak 119/15 Høringsuttalelse til forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i barnehager LRS ESARK-03-201300286-210 Hva saken gjelder: På bakgrunn av budsjettforliket

Detaljer

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 10. juni 2011 Byrådssak 1292/11 Byrådet Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen SOSE SARK-03-201100086-26 Hva saken gjelder: Arbeidsdepartementet

Detaljer

Evaluering av krav om minimum Norskprøve 3 ved ansettelse av innvandrere

Evaluering av krav om minimum Norskprøve 3 ved ansettelse av innvandrere Evaluering av krav om minimum Norskprøve 3 ved ansettelse av innvandrere Rapport, mai 2013 BÆRUM KOMMUNE Innhold INNLEDNING...3 UNDERSØKELSEN...3 BAKGRUNNSSPØRSMÅL...4 VURDERING AV EFFEKTER/MÅLOPPNÅELSE...6

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Byrådssak 1539 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven LIGA ESARK-03-201300286-75 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den

Detaljer

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten Byrådssak 435/15 Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten AGES ESARK-03-201500090-166 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat Utskriftsdato: 22.12.2017 08:23:24 Status: Gjeldende Dato: 12.9.2008 Nummer: FOR-2008-09-12-1071

Detaljer

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Dato: 14. april 2010 Byrådssak 1152/10 Byrådet Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring ASKI SARK-03-201001730-2 Hva saken gjelder: Det foreligger brev fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre Byrådssak 1390 /14 Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre LIGA ESARK-03-201300286-125 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den 08.07.2014 sendt

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM AVSLUTTENDE PRØVER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE MV

HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM AVSLUTTENDE PRØVER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE MV ArkivsakID.: 16/10400 Arkivkode: FA - X64, TI - &72, TI - &13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 001/17 Innvandrerråd 31.01.2017 002/17 Kultur- og oppvekstkomiteen 01.02.2017 004/17 Formannskapet 08.02.2017

Detaljer

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Byrådssak 270/17 Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid ASKI ESARK-03-201600938-148 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 14.6.2017 på

Detaljer

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune.

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune. Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200501974-10 SARK-2000 7. november 2005 LRS Høringsinnspill - forslag til revidert rammeplan

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser Byrådssak 454/16 Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser BYK/INKV ESARK-03-201601643-25 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet har sendt

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012)

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) Seminar om godkjenningsordningen 4.9.14 Jeg skal snakke om Læreplanen i norsk, revidert i 2012 De nye digitale norskprøvene Tittel Forfatter

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden )

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden ) Rundskriv Til barnehageeiere, kommuner, fylkesmenn o.a. Nr. Vår ref Dato Q-04/2004 200306019-/KKVS 02.03.2004 Rundskriv Q-04/2004 - Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige

Detaljer

LIGA. Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.

LIGA. Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m. Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 201005135- /SRM 201001730-54 SARK-03 3. januar 2011 LIGA Oversendelse av høringsuttalelse

Detaljer

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 1. Minimumskrav til grunnbemanning. Som det presiseres i forslaget har det hittil

Detaljer

Byrådssak 436/15 ESARK

Byrådssak 436/15 ESARK Byrådssak 436/15 Høringsuttalelse om forslag om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister SANO ESARK-03-201500090-162 Hva

Detaljer

Utvalget har bestått av 12 medlemmer og vært ledet av leder i FUG Loveleen Rihel Brenna.

Utvalget har bestått av 12 medlemmer og vært ledet av leder i FUG Loveleen Rihel Brenna. Dato: 11. januar 2011 Byrådssak 1015/11 Byrådet Høringsnotat - NOU 2010:8 Med forskertrang og leselyst LRS SARK-03-201001730-50 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring innstillingen

Detaljer

Yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet: Godkjenning av lærere i grunnopplæringen og styrere / pedagogiske ledere i barnehagen i Norge

Yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet: Godkjenning av lærere i grunnopplæringen og styrere / pedagogiske ledere i barnehagen i Norge Yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet: Godkjenning av lærere i grunnopplæringen og styrere / pedagogiske ledere i barnehagen i Norge NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 28. november 2011

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Meld. St. 19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Halvor Hals Kolsrud, 18. mars 2016

Meld. St. 19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Halvor Hals Kolsrud, 18. mars 2016 Meld. St. 19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Halvor Hals Kolsrud, 18. mars 2016 Litt historikk Våren 2013: Faglig arbeidsgruppe får i oppdrag å lage utkast til revidert rammeplan. Våren

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Etter 7 i fullmakter for byrådet gjelder følgende for høringsuttalelser:

Etter 7 i fullmakter for byrådet gjelder følgende for høringsuttalelser: /16 Høringssaker tatt på fullmakt 010716 BBVE ESARK-0223-201531396-118 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har mottatt følgende høringssaker: 1. Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Byrådssak 1101/17 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MV. OM GRUNNBEMANNINGSNORM, SKJERPET KRAV TIL PEDAGOGISK BEMANNING

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial Byrådssak 357/16 Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial LIGA ESARK-03-201600938-63 Hva saken gjelder: Et offentlig utvalg ledet av utdanningsdirektør

Detaljer

Språkkrav ved nyansettelser i Drammen kommune

Språkkrav ved nyansettelser i Drammen kommune Språkkrav ved nyansettelser i Drammen kommune Gjeldene fra 1. desember 2016 Vedtatt av bystyret 20.9.16. Hvorfor språkkrav i Drammen kommune? Drammen kommune skal levere kvalitetsmessige gode, sikre og

Detaljer

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK Byrådssak 1353/14 Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak TDTO ESARK-03-201400030-265 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3.7.2014 forslag

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m.

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. Byrådssak 1200 /15 Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. LIGA ESARK-03-201500012-26 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 6.5.2015 på høring

Detaljer

1hetsepersonettnemnd. Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS.

1hetsepersonettnemnd. Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. rstatens 1hetsepersonettnemnd Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar 2015 Høringsuttalelse ny autorisasjonsordning for helsepersonell

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. Byrådssak 256/16 Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. TROH ESARK-03-201600085-110 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 14/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 14/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/11310-2 Dato: 26.11.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER â INNSTILLING TIL BYTYREKOMITE FOR OPPVEKST

Detaljer

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14. Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.juni-16 Meldingen ble lagt frem fredag 11.mars Steffen Handal var

Detaljer

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap VOXNASJONALT FORKOMPETANSEPOLITIKK FAGORGAN Barne-, likestillings- Vår ref: 2014/590 Deres ref: og inkluderingsdepartementet Vår dato: 20.01.2015 Deres dato: 24.10.2014 Postboks 8036 Dep 0030 OSLO q/cco

Detaljer

Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet?

Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet? Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet? Norskopplæring på veien til arbeid, Oslo 20.-21. oktober 2014 Cecilie Hamnes Carlsen, Vox, Bergen Mål Prøver som portvakt eller som døråpner Norskprøvens betydning

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

1 Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvollen, 7. oktober 2013.

1 Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvollen, 7. oktober 2013. Høring forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Det følger av regjeringens politiske plattform

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i opplæringsloven. Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring mm.

Høringsuttalelse til forslag til endringer i opplæringsloven. Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring mm. Byrådssak 437/15 Høringsuttalelse til forslag til endringer i opplæringsloven. Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring mm. LIGA ESARK-03-201500012-73 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

Implementering av fagområdet i kommunen

Implementering av fagområdet i kommunen Implementering av fagområdet i kommunen hvordan få det til og lykkes Porsgrunn kommune Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Grunnskole

Detaljer

samfunnsokonomisk-analyse.no Undersøkelse av samsvar mellom prøver i norsk språk for opptak til høyere utdanning

samfunnsokonomisk-analyse.no Undersøkelse av samsvar mellom prøver i norsk språk for opptak til høyere utdanning samfunnsokonomisk-analyse.no 23.05.2017 Undersøkelse av samsvar mellom prøver i norsk språk for opptak til høyere utdanning Rapport 67-2017 Rapport nr. 67-2017 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS ISBN-nummer:

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Høringsnotat om endringer i forskrift om avsluttende prøver

Høringsnotat om endringer i forskrift om avsluttende prøver Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Innføring av avsluttende prøver... 3 1.2 Forslagene her og bakgrunnen for dem... 3 1.3 Nærmere om prøvene og hvordan de avvikles... 4 1.4 Nye vilkår for permanent oppholdstillatelse

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Prosjekt Oslobarnehagen mars 2011

Prosjekt Oslobarnehagen mars 2011 Prosjekt Oslobarnehagen mars 2011 Prosjekt Oslobarnehagen setter søkelys på mange områder innenfor barnehagesektoren, og Utdanningsforbundet Oslo er positive til store deler av prosjektet. For eksempel

Detaljer

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK Byrådssak 393/16 Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ASKI ESARK-2257-201632597-1 Hva saken gjelder: Av økonomiplan for 2015-2018 fremgår det at parallelt med fremleggelsen av barnehagebruksplanen

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune:

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune: HØRING - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Fra: Olav Neander [Olav.Neander@ullensaker.kommune.no] Sendt: 14. november 2007 15:20 Til: Postmottak KD Emne: HØRING - forslag til

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SPRÅKKRAV OG NORSKOPPLÆRING I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SPRÅKKRAV OG NORSKOPPLÆRING I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMN-12/7232-5 32878/14 25.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 06.05.2014 SPRÅKKRAV

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Barnehage TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING

Barnehage TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING OPPDAG TALENTENE DINE I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING Barnehage PRAKSIS I BARNEHAGE Opplæringsplan for deltakere fra flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune. Flyktning- og innvandretjenesten

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13 Fra: Berg, Halvard [mailto:halvard.berg@austagderfk.no] Sendt: 30. november 2012 12:56 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein; Askestad, Toril Emne: Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endring i lov og forskrift om bostøtte, nytt inntektsgrunnlag for bostøtte

Høringsuttalelse - Forslag til endring i lov og forskrift om bostøtte, nytt inntektsgrunnlag for bostøtte Byrådssak 1364 /16 Høringsuttalelse - Forslag til endring i lov og forskrift om bostøtte, nytt inntektsgrunnlag for bostøtte TONA ESARK-166-201602660-36 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Språkkrav ved nyansettelser i Drammen kommune

Språkkrav ved nyansettelser i Drammen kommune Språkkrav ved nyansettelser i Drammen kommune Vedtatt av bystyret 20.9.16. Hvorfor språkkrav i Drammen kommune? Drammen kommune skal levere kvalitetsmessige gode, sikre og verdige tjenester til innbyggerne.

Detaljer