Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015"

Transkript

1 Unntatt offentlighet Rapport Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015 Rapport-nr.: <Automatisk>

2

3 Rapport: Avdeling: Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015 ARA/SBU Dato: Ansvarleg: Bidragsytarar: Aud-Ingrid Krefting Astrid Elin Halse Rapport-nr.: Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i

4 Innhaldsoversikt 1 Innleiing.. s. 3 2 Jordlova s Omdisponering jordlova 9. s Nydyrking jordlova s Deling - jordlova 12.. s Varig fritak frå driveplikta s Pålegg etter jordlova 8a.. s. 8 3 Konsesjonslova 3.1 «Vanleg» konsesjon. s Søkjar er eit aksjeselskap. s Søknader etter 9 siste ledd.. s Nedsett konsesjonsgrense berre tidlegare heilårsbustader. s Nedsett konsesjonsgrense - slektskapsunntaket sett ut av kraft s Odelslova 4.1 Odelsfrigjering odelslova 31. s Omgjering og kontroll 5.1 Omgjering av eige tiltak forvaltningslova 35 s Innhenting av kommunane sine vedtak s Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

5 1 INNLEIING Dette notatet er ei samanstilling og ein kommentar til dei opplysningane Landbruksdirektoratet har henta inn om fylkesmennene si behandling av saker i 2015 etter dei nemnde lovene. Det er henta inn opplysningar om praksis på desse områda: Omdisponering (jordlova 9, gjeld også delingssaker som fører til ei omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark) Omdisponert areal i dekar Nydyrking Deling (jordlova 12) Søknad om varig fritak frå driveplikta (jordlova 8a) Pålegg etter jordlova 8 som følgje av brot på driveplikta Søknad om konsesjon Søknad om konsesjon der søkjaren er eit aksjeselskap Søknad om konsesjon etter konsesjonslova 9 siste leddet 0-grensesaker heilårsbustad 0-grensesaker der slektskapsunntaket er oppheva Odelsfrigjering Overprøving av kommunane sine vedtak etter forvaltningslova 35 Saker henta inn for kontroll av kommunen sin praksis jf. jordlova 3 Vi har tidsseriar for desse opplysningane for perioden Så langt det er passande, er også tala for 2004 tatt med. Tala for heile denne perioden kan ikkje samanliknast direkte, då det har skjedd nokre endringar i lovane undervegs. 2 JORDLOVA 2.1 Omdisponering etter jordlova 9 Fylkesmannen som førsteinstans Tab. 1. Talet på saker behandla av Fylkesmannen i førsteinstans fordelt på utfall, Saker i Utfall av søknaden År alt Innvilga Avslått Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i

6 Av tabell 1 ser vi at talet på søknader om omdisponering behandla av Fylkesmannen som førsteinstans har variert noko i perioden I 2015 vart det behandla i alt 20 slike saker, av desse sakene vart 18 søknader innvilga og to søknader vart avslåtte. Både talet på søknader og andelen som vart avslått er omtrent det same vi har sett tidlegare i denne perioden. Fylkesmannen som klageinstans Tab. 2. Talet på klagesaker behandla av Fylkesmannen fordelt på utfall, Vedtak Vedtak Utfall klagebeh. Vedtak År Saker i alt endra oppretthalde Innvilga Avslått endra % I 2015 behandla fylkesmennene i alt 24 omdisponeringssaker som klageinstans. Kommunane sine vedtak vart oppretthaldne i alle sakene, og ingen av sakene vart innvilga etter klagebehandlinga. Talet på klager over kommunane sine vedtak i omdisponeringssaker etter jordlova 9 var om lag like stort som det vi har sett i dei tidlegare åra, men litt lågare enn i Andelen vedtak som vart endra etter klagebehandling var lågare enn tidlegare år, då kommunane sine vedtak ikkje vart endra i nokon av sakene i Areal tillate omdisponert etter jordlova Figur 1. Talet på dekar tillate omdisponert etter Fylkesmannen sin behandling av saker etter jordlova 9 4 Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

7 Som det går fram av figuren kan det variere mykje frå år til år kor stort areal som vert tillate omdisponert av fylkesmennene. I og med at det er relativt få saker som vert behandla, er denne variasjonen noko ein må vente seg. I 2015 vart det i alt omdisponert ca. 53 daa dyrka mark og ca. 5 daa dyrkbar mark av fylkesmennene ved behandling av saker etter jordlova Nydyrking etter jordlova 11 Fylkesmennene behandla ingen slike saker i førsteinstans i Fylkesmennene behandla i alt fire klagesaker som gjaldt nydyrking i Av desse sakene vart ei sak innvilga utan vilkår, to saker vart innvilga med redusert areal og ei sak vart avslått. I klageomgangen vart to av kommunane sine vedtak endra, og to vart oppretthaldne. Etter avslutta klagebehandling ga Fylkesmannen løyve til nydyrking av i alt 75 daa i Deling etter jordlova 12 Fylkesmannen som førsteinstans Tab. 3. Talet på delingssaker behandla av Fylkesmannen i førsteinstans fordelt på utfall, Utfall av søknaden Innvilga År Saker i alt I alt Tilleggsjord Busetting Avslått Avslag % Med «tilleggsjord» meiner vi saker der søkjaren har fått delingssamtykke på grunn av at produktive areal vert selde som tilleggsareal til andre landbrukseigedomar. Med «busetting» meiner vi saker der søknaden om deling vart innvilga på grunn av at det var behov for å styrke busettinga i området. I 2015 behandla Fylkesmannen i alt 79 søknader om deling etter jordlova i førsteinstans. Av desse sakene vart 78 søknader innvilga, og berre ei sak fekk avslag. Av tabellen ser vi at talet på behandla saker var høgare enn i dei føregåande åra, men går vi attende til dei første åra etter 2005 ser vi at talet på saker behandla kvart år då var omtrent like stort. Andelen saker som vart avslått i 2015 er omtrent den same som i åra før. Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i

8 Fylkesmannen som klageinstans Tab. 4. Talet på delingssaker behandla av Fylkesmannen som klageinstans, fordelt på utfall, Utfall av klagebehandlinga Saker i Vedtak Vedtak Innvilga Vedtak År alt endra oppretthalde I alt Tilleggsjord Busetting Avslått endra % Fig. 2. Talet på klagesaker etter jordlova 12 behandla av Fylkesmannen, Av figur 2 ser vi at talet på klager over kommunane sine vedtak etter jordlova 12 går nedover i perioden I 2015 behandla fylkesmennene i alt 114 klager over kommunane sine vedtak i saker etter jordlova 12. Dette er ei klår auke frå året før, men eit lågare tal enn i åra rett etter Fylkesmennene endra kommunen sitt vedtak i 17 av dei 114 sakene som vart behandla i Utfallet av fylkesmennene si klagebehandling var at i 27 saker vart søknaden om deling innvilga, medan 87 søknader vart avslegne. 6 Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

9 Fig. 3. Andelen vedtak i delingssaker endra i klageomgangen, Av figur 3 går det fram at andelen saker der kommunen sitt vedtak vart endra i klageomgangen går ned i perioden frå 2005 til Særleg klårt ser vi denne trenden i perioden Gjennomsnittleg endringsprosent for heile perioden er 20 %. At endringsprosenten går nedover frå 2005 til 2015 peiker i retning av at kommunane i stor grad held seg innafor ramma av jordlova 12. I 2015 var andelen vedtak endra ved Fylkesmannen sin behandling av klager etter jordlova 12 på 15 %. 2.4 Søknad om varig fritak frå driveplikta Fylkesmannen som førsteinstans Tabell 5. Talet på søknader om varig fritak frå driveplikta behandla av Fylkesmannen i førsteinstans fordelt på utfall, År Utfall av saka Saker i alt Varig fritak Avslått Som det går fram av tabell 5 behandla ikkje fylkesmennene nokre slike saker i Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i

10 Fylkesmannen som klageinstans Tab. 6. Talet på saker fordelt på utfall av Fylkesmannen si klagebehandling av søknader om varig fritak frå driveplikta, Vedtak Utfall av saka År Saker i Oppretthalde Varig fritak alt Endra Avslått I 2015 behandla fylkesmennene i alt to klager over kommunane sine vedtak om ikkje å gi varig fritak frå driveplikta etter jordlova 8a. I begge desse sakene vart kommunane sine vedtak oppretthaldne, og det vart ikkje gitt varig fritak frå driveplikta. Talet på slike klager behandla av Fylkesmannen var omtrent det same i 2015 som i åra før. 2.5 Pålegg etter jordlova 8a som følgje av brot på driveplikta På same måte som i alle åra etter at vi fikk denne regelen i 2010, har ikkje fylkesmennene behandla nokre slike saker i KONSESJON 3.1 «Vanleg» konsesjon Dette er saker der kjøparen ikkje kan ta over eigedomen konsesjonsfritt, jf. konsesjonslova 4 og 5. Fylkesmennene som førsteinstans Tab. 7. Talet på «vanlege» konsesjonssaker behandla av Fylkesmannen som førsteinstans, fordelt på utfall av sakene, Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

11 Utfall av søknaden Antall saker Antall vilkår Saker i Innvilga Innvilga på Buplikt Driveplikt År alt utan vilkår vilkår Avslått I alt Pers. Upers. Pers. Upers * * I 2015 behandla fylkesmennene i alt 94 «vanlege» søknader om konsesjon. Alle desse sakene vart innvilga, men i 36 av sakene vart det satt vilkår. Fig. 4. Talet på «vanlege» søknader om konsesjon behandla i førsteinstans av Fylkesmannen, Av figur 4 ser vi at talet på konsesjonssøknader behandla av Fylkesmannen i førsteinstans i 2015 er klårt høgare enn åra før. Vi finn ikkje att denne aukinga i talet på «vanlege» konsesjonssøknader i KOSTRA-tala. Ei muleg forklaring på kvifor vi ser denne aukinga i talet på «vanlege» konsesjonssaker behandla av Fylkesmannen i førsteinstans i 2015 kan vere at fleire kommunar har vore kjøpar eller seljar av areal, og med det ikkje har vore habile til å behandle konsesjonssakene. Dette har vi ikkje undersøkt nærare. Fylkesmannen som klageinstans Tab. 8. Talet på klagesaker «vanleg» konsesjon behandla av Fylkesmannnen fordelt på utfall, Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i

12 År Saker i alt Vedtak endra Vedtak oppretthalde Innvilga utan vilkår Utfall klagebehandling Talet på saker Innvilga på vilkår Avslått Av tabell 8 ser vi at talet på klager på konsesjonssaker behandla av Fylkesmannen i 2015 var litt høgare enn i 2014, men omtrent det same som i åra før Fylkesmennene behandla i alt 35 klager i «vanlege» konsesjonssaker i Av desse 35 sakene vart kommunane sine vedtak endra i 10 saker. Etter avslutta klagebehandling hos Fylkesmannen vart det i 4 saker gitt konsesjon utan vilkår, i 12 saker vart konsesjon gitt på vilkår og 19 søknader vart avslåtte. Fig.5. Andelen «vanlege» konsesjonssaker der søkjaren fekk avslag etter Fylkesmannen sin klagebehandling, Av figuren ser vi at andelen saker som vert avslått har variert noko i perioden , men vi kan ikkje sjå nokon klår trend med omsyn på utviklinga av avslagsprosenten. I gjennomsnitt vart ca. 50 % av søknadene avslått etter klagebehandlinga hos Fylkesmannen. Fig. 6. Andelen kommunale vedtak i «vanlege» konsesjonssaker som vart endra i klageomgangen, Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

13 I denne perioden vart gjennomsnittleg ca. 33 % av kommunane sine vedtak endra i klageomgangen. Figuren ovanfor viser ikkje på same vis som for delingssakene nokon klår trend i denne perioden. Det er derfor ikkje grunnlag for å trekke nokre konklusjonar med omsyn på kvaliteten av kommunane si behandling av søknader om konsesjon. Tab.9. Fordeling av vilkår i klagesaker konsesjon behandla av Fylkesmannen i perioden Saker innvilga Buplikt Driveplikt År med vilkår Vilkår i alt Pers. Upers. Pers. Upers * * Tabell 9 viser at det i klageomgangen i 2015 vart innvilga søknader på vilkår i alt i 12 «vanlege» konsesjonssøknader. Det vart sett i alt 12 vilkår i desse sakene. Av desse vilkåra var seks vilkår om personleg buplikt, medan to var vilkår om upersonleg buplikt. Talet på vilkår i klagesaker på konsesjon sett i 2015 var omtrent som i åra før, men det er ganske få slike saker behandla på landsbasis. Variasjonen frå år til år kan då verte stor målt i prosent. Tabell 9 viser at den lovendringa som vart gjort med verknad frå og med 2010 har redusert talet på vilkår i klagesaker vedrørande konsesjon i stor grad, i og med at det ikkje lenger vert sett vilkår om driveplikt i konsesjonssakene. Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i

14 Når vi ser nærare på tabell 9 i åra før 2015, ser vi at det er lite samsvar mellom talet på søknader innvilga på vilkår og sjølve talet på vilkår. Grunnen til dette er truleg at det ikkje alltid har vorte ført rett tal i kolonna for «vilkår i alt». Det kan truleg skyldast at det har blitt oppgitt at ei sak har vorte innvilga på vilkår utan at det står noko tal større enn null i kolonna for «vilkår i alt». Det kan også ha vorte rapportert null saker i denne kolonna, medan det samstundes kan ha vorte satt vilkår om til dømes personleg buplikt i saka. Dei feila som ev. tidlegare har vorte gjort her har ikkje hatt noko å seie for dei analysane Landbruksdirektoratet har gjort. 3.2 Søknader om konsesjon der søkjaren er eit aksjeselskap Fylkesmannen som førsteinstans Tab.10. Talet på konsesjonssaker behandla i førsteinstans av Fylkesmannen der søkjaren er eit aksjeselskap, Utfall Innvilga (med eller utan År Saker i alt vilkår) Avslått Vi gjer merksam på at desse sakene også er med i tabellen for «vanlege» konsesjonssaker er det fjerde året vi har hatt eiga rapportering for dei konsesjonssakene der søkjaren er eit aksjeselskap. Det er rapportert svært få saker som fylkesmennene har behandla i førsteinstans. Det er derfor vanskeleg å si noko med rimeleg sikkerheit om ev. trendar her. I 2015 behandla Fylkesmannen ei slik sak i førsteinstans, og den søknaden vart innvilga. Fylkesmannen som klageinstans Tab. 11. Talet på klagesaker behandla av Fylkesmannen der søkjaren om konsesjon er eit aksjeselskap, Vedtak Utfall Oppretthalde Innvilga (med eller utan vilkår) Avslått År Saker i alt Endra I 2015 behandla Fylkesmannen ei klagesak på konsesjon der søkjar var aksjeselskap. I den saka vart kommunen sitt vedtak oppretthalde, og søknaden om konsesjon vart avslått. 12 Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

15 3.3 Søknader om konsesjon etter konsesjonslova 9 siste ledd Dette er søknader om konsesjon der søkjaren i utgangspunktet kan ta over eigedomen utan å søkje om konsesjon på grunn av nært slektskap eller odelsrett, men der søkjaren ikkje kan eller vil oppfylle kravet om buplikt. Denne søknadstypen kjem som ei følgje av endringa i konsesjonslova. Endringa trådde i kraft I 2015 behandla fylkesmennene ingen slike saker i førsteinstans. Fylkesmannen som klageinstans Tab. 12. Talet på konsesjonssaker behandla av Fylkesmannen etter konsesjonslova 9 siste ledd, fordelt på utfall i perioden Vedtak Utfall av søknaden Vilkår Oppretthalde Innvilga utan vilkår Innvilga på vilkår Upersonleg buplikt Tilflytting - seinare tidspunkt alt Endra Avslått År Saker i I 2015 behandla Fylkesmennene i alt ti klager etter konsesjonslova 9 siste ledd. Av desse sakene vart kommunen sitt vedtak oppretthalde i åtte saker, medan to saker vart endra i klageomgangen. Etter klagebehandlinga vart ei sak innvilga utan vilkår, ei sak vart innvilga på vilkår om seinare tilflytting og åtte saker vart avslegne. Det datamaterialet vi har om denne typen saker gir oss ikkje noko sikkert grunnlag for å peike på eventuelle trendar for utviklinga over tid for denne sakstypen. 3.4 Nedsett konsesjonsgrense berre tidlegare heilårsbustader Dette er konsesjonssaker som oppstår som følgje av at kommunen har innført forskrift etter konsesjonslova 7. Slik forskrift sett konsesjonsfridomen (jf. konsesjonslova 4 nr. 2 og 4) ut av kraft for kjøp eller liknande av ein eigedom har vore nytta som heilårsbustad i dei tilfella der kjøparen ikkje vil busette seg på eigedomen. Kjøparen må da søkje om konsesjon. Fylkesmennene behandla ingen slike saker i førsteinstans i Fylkesmannen som klageinstans Tab. 13. Talet på klagesaker etter forskrift om nedsett konsesjonsgrense behandla av Fylkesmannen fordelt på utfall, Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i

16 Det vart behandla i alt fem slike klagesaker av Fylkesmannen i I alle desse sakene vart kommunane sine vedtak oppretthaldne, og alle søknadene vart avslegne. 3.5 Nedsett konsesjonsgrense slektskapsunntaket sett ut av kraft Dette er søknader om konsesjon som kjem som ei følgje av at kommunen har innført forskrift etter konsesjonslova 7 der slektskapsunntaket i konsesjonslova 5 første ledd nr. 1 er sett ut av kraft. Fylkesmennene har ikkje behandla nokre slike saker i ODELSLOVA 4.1 Odelsfrigjering odelslova 31 Vedtak Utfall År Saker i alt Endra Oppretthalde Innvilga Avslått Tab. 14. Talet på søknader om odelsfrigjering behandla av Fylkesmannen (som førsteinstans) i perioden Odelsfrigjering År Saker i alt nytta % nytta Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

17 Odelslova 31 vart oppheva med verknad frå og med På grunn av overgangsreglane har fylkesmennene i 2015 behandla to slike saker. Odelsfrigjering vart ikkje nytta i nokon av desse sakene. 5 FYLKESMANNEN SIN PRAKTISERING AV OMGJERING ETTER FORVALTNINGSLOVA OG INNHENTING AV SAKER FOR KONTROLL ETTER JORDLOVA 5.1 Fylkesmannen sin omgjering av eige tiltak forvaltningslova 35 Tab. 15. Talet på saker behandla av Fylkesmannen fordelt på lovområde og utfall, Deling Omdisp. Konsesjon Bu- og driveplikt År Saker beh. Omgjort Saker beh. Omgjort Saker beh. Omgjort Saker beh. Omgjort Vi gjør merksam på at tala i tabell 15 ikkje omfattar dei sakene som vert henta inn med heimel i jordlova 3. Med omgrepet «Saker behandla» meiner vi kommunale vedtak som er henta inn av Fylkesmannen for vurdering av ev. overprøving etter forvaltningslova 35. Fig. 7. Talet på delings- og konsesjonsvedtak henta inn av Fylkesmannen for vurdering av overprøving etter forvaltningslova 35, Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i

18 Av figur 7 ser vi at det har vore ein nedgang i talet vedtak Fylkesmannen har henta inn for vurdering av spørsmålet om overprøving i tida etter Dette gjeld både delingssaker og «vanlege» konsesjonssaker. Kva som er bakgrunnen for denne nedgangen gir ikkje dei innhenta tala noko forklaring på. I 2015 henta Fylkesmannen inn i alt 13 delingsvedtak for vurdering av spørsmålet om omgjering. Av desse 13 sakene vart kommunen sitt vedtak gjort om i åtte saker. I alt fire omdisponeringsvedtak vart henta inn for vurdering, og i to av desse sakene vart kommunen sitt vedtak gjort om. Ingen konsesjonssaker eller bu- og drivepliktsaker vart henta inn for vurdering av spørsmålet om ev. overprøving i Vedtak henta inn for kontroll jordlova 3 Frå fikk Fylkesmannen heimel til å hente inn avgjerder etter jord- og konsesjonslova for kontroll i ein avgrensa periode. Tab. 16. Talet på delingsvedtak henta inn av Fylkesmannen for kontroll, Deling Ant. kom Saker i alt Vedtak omgjort I 2015 vart det henta inn i alt 90 delingsvedtak (jordlova 12) for slik kontroll frå i alt 6 kommunar. Gjennomgangen av desse sakene førte til at kommunen sitt vedtak vart omgjort i kun ei sak. Tab. 17. Talet på omdisponeringsvedtak henta inn av Fylkesmannen for kontroll, Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

19 Omdisponering Ant. kom Saker i alt Vedtak omgjort I 2015 vart det henta inn ei omdisponeringsvedtak for kontroll. Kommunen sitt vedtak vart ikkje gjort om i denne saka. Tab. 18. Talet på konsesjonsvedtak henta inn av Fylkesmannen for kontroll, Konsesjon Ant. kom Saker i alt Vedtak omgjort Fylkesmannen henta inn i alt 61 konsesjonsvedtak for kontroll i Desse vedtaka var fordelt på 6 kommunar. Ingen av desse 61 vedtaka vart omgjort i Det vart ikkje henta inn nokre drivepliktvedtak for kontroll i Reint rapporteringsmessig er det vanskeleg å fordele desse sakene på rett år, i og med at perioden for innhenting ikkje følgjer kalenderåret. Det er derfor mogleg at ei sak kan bli rapportert to gonger om innhentingsperioden hamnar på begge sider av årsskiftet, utan at vi kjenner til at dette har skjedd. Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i

KOSTRA landbruk Ei vurdering av rapporteringa for 2016 RAPPORT NR. 24 /

KOSTRA landbruk Ei vurdering av rapporteringa for 2016 RAPPORT NR. 24 / KOSTRA landbruk Ei vurdering av rapporteringa for 2016 RAPPORT NR. 24 / 2017 30.06.2017 Rapport: Avdeling: KOSTRA landbruk Ei vurdering av rapporteringa for 2016 Ressurs og areal Dato: 30.06.17 Ansvarleg:

Detaljer

KOSTRA landbruk Ei vurdering av rapporteringa for 2015 RAPPORT NR. 16 /

KOSTRA landbruk Ei vurdering av rapporteringa for 2015 RAPPORT NR. 16 / KOSTRA landbruk Ei vurdering av rapporteringa for 2015 RAPPORT NR. 16 / 2016 30.06.2016 Rapport: Avdeling: KOSTRA landbruk Ressurs og areal Dato: 01.07.16 Ansvarleg: Bidragsytarar: Aud-Ingrid Krefting

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /84 Kommunestyret. Buplikt for nær slekt - endring av forskrift for Vinje kommune

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /84 Kommunestyret. Buplikt for nær slekt - endring av forskrift for Vinje kommune Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2012/1768 Løpenr.: 12503/2012 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.08.2012 12/84 Kommunestyret Sakshandsamar: Thor Christiansen for

Detaljer

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Konsesjonsjonslova Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Lova sitt utgangspunkt: - trengst løyve for å overta fast eigedom - lova gjer sjølv mange unntak ): dei fleste overtakingar

Detaljer

Hjelpeskjema KOSTRA tabell 32 - Forvaltning av landbruksarealer - til bruk i kommunenes løpende saksbehandling for rapporteringsåret 2017

Hjelpeskjema KOSTRA tabell 32 - Forvaltning av landbruksarealer - til bruk i kommunenes løpende saksbehandling for rapporteringsåret 2017 Hjelpeskjema KOSTRA tabell 32 - Forvaltning av landbruksarealer - til bruk i kommunenes løpende saksbehandling for rapporteringsåret 2017 2.2. Antall søknader behandlet etter jordloven 9 Har kommunen i

Detaljer

KOSTRA landbruk Ei vurdering av rapporteringa for 2014 RAPPORT NR. 28 /

KOSTRA landbruk Ei vurdering av rapporteringa for 2014 RAPPORT NR. 28 / KOSTRA landbruk Ei vurdering av rapporteringa for 2014 RAPPORT NR. 28 / 2015 21.07.2015 Rapport: Avdeling: KOSTRA landbruk Ressurs og areal Dato: 05.08.15 Ansvarlig: Bidragsytere: Aud-Ingrid Krefting

Detaljer

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009 Landbruks- og matdepartementet Vår dato: 14.06.2010 Vår referanse: 200905952-5/360 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tidsserier KOSTRA Postadresse: Pb. 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse:

Detaljer

Grunngjevingsplikta til forvaltninga

Grunngjevingsplikta til forvaltninga Grunngjevingsplikta til forvaltninga Oversikt: o Grunngjevingsplikt, fvl. 24 og 25 o Opplysningsplikt, fvl. 17 o Generelt om vilkår o Verknad ved feil o Juridisk metode Grunngjevingsplikt: Dei aller fleste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

1_4111tål?'E'1e. 7k_ HØRING OM ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN

1_4111tål?'E'1e. 7k_ HØRING OM ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN INDERØY 7670 INDERØY KOMMUNE Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 dep. 0030 OSLO 1_4111tål?'E'1e 7k_, Sg j t,-, ArK. : ar dat : 28.04.2008 Deres r f.: Emnekode: 640 Saksnr. 08/00219-004 Saksbehandler:

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune Landbruk /næring og teknisk 2966 SLIDRE Telefon: 61 34 50 00 Fax: 61 34 50 50 Internett: www.vestre-slidre.kommune.no E-post: post@vestre-slidre.kommune.no SÆRUTSKRIFT KU pi: Saksnr.

Detaljer

Interkommunalt landbrukskontor

Interkommunalt landbrukskontor Interkommunalt landbrukskontor Det kongelege Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2008172-21 Halvor Fjone,35068100

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /15 AEB K3-&13

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /15 AEB K3-&13 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 19.01.2015 004/15 AEB Saksansvarleg: Anne E. Bamle Arkiv: K1-483, K3-&13 Arkivnr.: 15/44 HØYRINGSUTTALE TIL LANDBRUKS-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

STRAND KOMMUNE. Deres ref. Vår ref. JournalpostID: Arkivkode Dato 13/ /

STRAND KOMMUNE. Deres ref. Vår ref. JournalpostID: Arkivkode Dato 13/ / STRAND KOMMUNE Landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. JournalpostID: Arkivkode Dato 13/4456-16 16/19582 025 16.09.2016 Høyringsuttale - Framlegg om lovendring av

Detaljer

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven til andre formål enn skogplanting

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven til andre formål enn skogplanting Vedlegg til Statens landbruksforvaltning sine kommentarer til foreløpige KOSTRA tall for 2010 - (mars 2011) OMDISPONERING AV DYRKA OG DYRKBAR JORD TIL ANDRE FORMÅL ENN LANDBRUK. 2005-2010* Omfatter ikke

Detaljer

Endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsrett og åsetesretten - høyringssvar

Endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsrett og åsetesretten - høyringssvar Landbruks - og matdepartementet Sakshandsamar: Karina Nerland Tlf: 57 62 96 14 Vår ref. 16/3450-4 Dykkar ref. 16/570 Dato 23.09.2016 Endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsrett og åsetesretten

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Landbrukskontoret

ØRSTA KOMMUNE Landbrukskontoret ØRSTA KOMMUNE Landbrukskontoret Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO iv10ti:4: ak N! n.. 2 8 Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2008/402 5492/2008 KLOKK V00 25.04.2008

Detaljer

Statens landbruksforvaltning

Statens landbruksforvaltning 2 Rapport: Avdeling: KOSTRA - Landbruk En vurdering av rapporteringen for 2005 ARA Dato: 20.10.2006 Ansvarlig: Bidragsytere: Geir Grønningsæter Astrid Elin Halse og Erik Anders Aurbakken Rapport-nr.: 16/2006

Detaljer

Praktisering av drivepliktsbestemmelsene

Praktisering av drivepliktsbestemmelsene Praktisering av drivepliktsbestemmelsene MARIT H. FJELLTUN LANDBRUKSSJEF I DRAMMEN, LIER, RØYKEN OG HURUM Regelverk Det er jordlovens 8 og 8a, i tillegg til forpaktningsloven, som regulerer driveplikt

Detaljer

LOV nr 23: Lov om jord (jordlova). INNHOLD

LOV nr 23: Lov om jord (jordlova). INNHOLD Page 1 of 6 LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord (jordlova). DATO: LOV-1995-05-12-23 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1995 Nr. 8 IKRAFTTREDELSE: 1995-07-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-06-19-98

Detaljer

Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar.

Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar. STRYN KOMMUNE Servicekontoret Det kgl. landbruks- og matdepartement Vår ref. Dykkar ref. Dato: 14/1055-3/K1-V60//ABE 14/1567 25.11.2014 Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsaksnr.: 09/2713-1

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsaksnr.: 09/2713-1 Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsaksnr.: 09/2713-1 Organisering av planarbeidet i tråd med ny plan- og bygningslov 3-3 -Delegasjon- * TILRÅDING: 1. Nytt delegasjonsreglement

Detaljer

Landbruksforvaltninga

Landbruksforvaltninga 11 FJALER kommune Landbruksforvaltninga Det kongelige Landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO MELDING OM POLITISK VEDTAK Vår ref. Dykkar ref. Dato: 14/1509-3/K2-V63//GEG 22.12.2014 14/10284

Detaljer

Arkivsaknr: 16/3410 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune K2 - V60 Dag Gjermund Roheim

Arkivsaknr: 16/3410 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune K2 - V60 Dag Gjermund Roheim Høring på forslag til endringer i jordlova, konsesjonslova og odelslova Arkivsaknr: 16/3410 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016011013 K2 - V60 Dag Gjermund Roheim Forvaltningsorgan Dato Sak nr

Detaljer

Stadfesting av vedtak - Kvinnherad - Gnr 64 Bnr 16 - Rosendal - Deling av grunneigedom etter jordlova

Stadfesting av vedtak - Kvinnherad - Gnr 64 Bnr 16 - Rosendal - Deling av grunneigedom etter jordlova Sakshandsamar, telefon Trond Håkon Stadheim, 5557 2189 Vår dato 06.03.2017 Dykkar dato Vår referanse 2016/6469 422.5 Dykkar referanse 9624515/1 Advokatfirmaet Thommessen v/endre Grande Postboks 43 Nygårdstangen

Detaljer

Melding om politisk behandling - Høyring - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og

Melding om politisk behandling - Høyring - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og Landbruk og naturforvaltning Landbruks - og matdepartementet Via høyringsportal 15.09.2016 Arkivsak: 16 / 2745 Løpenr.: 16 / 11262 Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Melding om politisk behandling - Høyring

Detaljer

Rapport-nr.: 18/2014 14.06.2014. KOSTRA landbruk. En vurdering av rapporteringen for 2013

Rapport-nr.: 18/2014 14.06.2014. KOSTRA landbruk. En vurdering av rapporteringen for 2013 Rapport-nr.: 18/2014 14.06.2014 KOSTRA landbruk En vurdering av rapporteringen for 2013 Rapport: Avdeling: KOSTRA landbruk Ressurs og areal, seksjon arealbruksutvikling Dato: 27.06.14 Ansvarlig: Bidragsyter:

Detaljer

Vedlegg til Statens landbruksforvaltning sine kommentarer til endelige KOSTRA tall for (juni 2011)

Vedlegg til Statens landbruksforvaltning sine kommentarer til endelige KOSTRA tall for (juni 2011) Vedlegg til Statens landbruksforvning sine kmentarer til endelige KOSTRA tall for 2010 - (juni 2011) OMDISPONERING AV DYRKA OG DYRKBAR JORD (Daa) Følgende 11 kmuner har ikke rapportert på KOSTRA -landbruk:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda Saka gjeld: GNR/BNR 155/3 OG 153/13 - SØKNAD OM KONSESJON,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 16/317

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 16/317 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 16/317 Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseigedom gbnr. 66/1 og 75/1 - klage Lars Tore Stokkenes Rådmannen si tilråding:

Detaljer

Rapport-nr.: 21/ KOSTRA landbruk. En vurdering av rapporteringen for 2011

Rapport-nr.: 21/ KOSTRA landbruk. En vurdering av rapporteringen for 2011 Rapport-nr.: 21/2012 01.10.2012 KOSTRA landbruk En vurdering av rapporteringen for 2011 Rapport: Avdeling: KOSTRA landbruk Areal og ressurs Dato: 01.10.12 Ansvarlig: Bidragsytere: Aud-Ingrid Krefting

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2015/2871 Løpenr.: 1360/2016 Arkivkode: 136/7/136/30/1 36/34 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Thor Christiansen Klage - søknad

Detaljer

Høyring - forslag om å oppheve konsesjonslova og buplikta

Høyring - forslag om å oppheve konsesjonslova og buplikta Landbruks- og matdepartement Pb. 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2014001269 - Saksbeh: Siv Marislett Sekse Arkivkode: Dato: 3 Journalpostid: 2015000310 Telefon: 53 65 46 80 K2 - V60, K3

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/77 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/77 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2008/945-6 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/77 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret Høyringsuttale -Endring i odelslov, konsesjonslov og jordlov

Detaljer

1. Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune går ikkje inn for å oppheve konsesjonslova og reglane om buplikt i odelslova.

1. Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune går ikkje inn for å oppheve konsesjonslova og reglane om buplikt i odelslova. Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Arne Monrad Johnsen, Næringsavdelinga Sak nr.: 14/6855-3 Høyring - Forslag om å oppheva konsesjonslova og buplikta Fylkesrådmannen rår hovudutval for plan og næring

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Høyring - søknad om fornya konsesjon for fire helikopterplassar i Stranda kommune

Høyring - søknad om fornya konsesjon for fire helikopterplassar i Stranda kommune Jf. adresseliste Sakshandsamar: Finn Owen Meling Telefon direkte: 45427874 Dato: 07.08.2017 Referanse: 16/14635-14 Høyring - søknad om fornya konsesjon for fire helikopterplassar i Stranda kommune Stranda

Detaljer

Endringene i jordloven

Endringene i jordloven Endringene i jordloven FMHEs fagsamling for kommunal landbruksforvaltning 3. okt. 2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordloven av 12.05.1995 nr 23 Sist endret, med ikrafttredelse 1/7/2013. Sentrale bestemmelser

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven Bosetting Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven 1. INNLEDNING Formål Regjeringen ønsker å legge til rette for at landbrukseiendommenes ressurser på en best mulig måte skal kunne

Detaljer

KOSTRA - Landbruk En vurdering av rapporteringen for 2006

KOSTRA - Landbruk En vurdering av rapporteringen for 2006 Rapport KOSTRA - Landbruk En vurdering av rapporteringen for 2006 Rapport-nr.: 20/2007 12. november 2007 2 Rapport: Avdeling: KOSTRA - Landbruk En vurdering av rapporteringen for 2006 ARA Dato: 12.11.2007

Detaljer

Veiledning til rapporteringen på skjema 32 i KOSTRA. Forvaltning av landbruksarealer 2015

Veiledning til rapporteringen på skjema 32 i KOSTRA. Forvaltning av landbruksarealer 2015 Veiledning til rapporteringen på skjema 32 i KOSTRA Forvaltning av landbruksarealer 2015 Innledning Kommunenes vedtak om omdisponering av landbruksarealer etter plan- og bygningsloven og jordloven, samt

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Høringsbrev - framlegg til endring av konsesjonslova, odelslova og jordlova

Høringsbrev - framlegg til endring av konsesjonslova, odelslova og jordlova Sakshandsamar, innvalstelefon Trond Håkon Stadheim, 5557 2189 Vår dato 19.09.2016 Dykkar dato 27.06.2016 Vår referanse 2016/8850 422.0 Dykkar referanse 16/570 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

NORDRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR Kommunal landbruksforvaltning for Skodje, Stordal, Sula, Ørskog og Ålesund

NORDRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR Kommunal landbruksforvaltning for Skodje, Stordal, Sula, Ørskog og Ålesund NORDRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR Kommunal landbruksforvaltning for Skodje, Stordal, Sula, Ørskog og Ålesund Det kongelege mat- og landbruksdepartement. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 15/461-V60, V62, &13/HEFA

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 09.09.2009 Ref. nr.: 09/10794 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 60/09 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte tysdag den

Detaljer

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet,

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet, Fra: Merete Glorvigen [mailto:merete.glorvigen@nordre-land.kommune.no] Sendt: 6. mars 2013 14:03 Til: Postmottak LMD Kopi: Geir Steinar Loeng; Halvor Askvig; Sekretariat; Postmottak Emne: Vedr. forslag

Detaljer

Vedtak om å krevje tilbake feil utbetalt bustøtte

Vedtak om å krevje tilbake feil utbetalt bustøtte Side 1 av 6 Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 Bodø Vår dato 0325 Per Soap Persson Pers vei 11 Leilighet 2 1281 OSLO Vedtak om å krevje tilbake feil utbetalt bustøtte Vi viser til varselet om mogleg

Detaljer

Oversending av klage på vedtak om driftseining etter jordlova 12 sjette ledd - Kvinnherad - Gnr 64 Bnr 16 - Rosendal

Oversending av klage på vedtak om driftseining etter jordlova 12 sjette ledd - Kvinnherad - Gnr 64 Bnr 16 - Rosendal Sakshandsamar, innvalstelefon Trond Håkon Stadheim, 5557 2189 Vår dato 28.09.2016 Dykkar dato 09.09.2016 Vår referanse 2016/6469 422.5 Dykkar referanse Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Språkstatistikk for departementa i 2012

Språkstatistikk for departementa i 2012 Kulturdepartementet 18. april 2013 Språkstatistikk for departementa i 2012 1. GRUNNLAGET FOR STATISTIKKEN Språkstatistikken for departementa blir utarbeidd kvart år som ledd i det tilsynsarbeidet Kulturdepartementet

Detaljer

OM OPPDRAGET EVALUERING AV OFFENTLEGLOVA

OM OPPDRAGET EVALUERING AV OFFENTLEGLOVA OM OPPDRAGET EVALUERING AV OFFENTLEGLOVA 1. BAKGRUNN OG GENERELLE RAMMER Justis- og beredskapsdepartementet ynskjer tilbod på ei forskingsbasert evaluering som skal frambringe fakta om korleis offentleglova

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Høyringsuttale - endring i odelslova, konsesjonslova og j ordlova - Føresegnar om bu- ogdriveplikt m.m.

Høyringsuttale - endring i odelslova, konsesjonslova og j ordlova - Føresegnar om bu- ogdriveplikt m.m. Vinje kommune Næringskontoret Det kgl. Landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato TCH 2008/927 5782/2008 V00 28.04.2008 Høyringsuttale - endring i odelslova,

Detaljer

Forsand kommune Rådmannen

Forsand kommune Rådmannen R å d m a n n e n Forsand kommune Rådmannen Landbruks- og matdepartementet Dato: 02.01.2015 Vår ref.: 12/508-8/K2-L90//ALO Saksbeh. e-post: alo@forsand.kommune.no Saksbeh. tlf.: 51 700 127 Dykkar ref.:

Detaljer

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad.

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Samordna opptak 217: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 4/217 Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Plan- og kommunalteknisk utval

Tilleggsinnkalling av Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Gamle og nye nyheter om endringer i odelslov og jordlov

Gamle og nye nyheter om endringer i odelslov og jordlov Gamle og nye nyheter om endringer i odelslov og jordlov Seniorrådgiver Marianne Smith Landbruksrettsforeningen 7. november 2013 Odelsloven oversikt over endringene Innskrenking av odelskretsen Odelsloven

Detaljer

Interkommunalt landbrukskontor. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato:

Interkommunalt landbrukskontor. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: Interkommunalt landbrukskontor Olav Mikkjel Eielsen Solborgveien 14 4021 Stavanger Melding om vedtak Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/60-35 Peter Rieber-Mohn,35068122 Peter.Rieber-

Detaljer

Høyring - Framlegg om å oppheve regelen om priskontroll i konsesjonslova - Mindretalsanke

Høyring - Framlegg om å oppheve regelen om priskontroll i konsesjonslova - Mindretalsanke Ordføraren Det kongelige landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep, Dato: 18.02.2014 Arkiv: Vår ref (saksnr.): 14/80-6 Journalpostid.: 14/5510 Dykkar ref.: K3-&13, K1-105, K2- S05 0030 OSLO Høyring

Detaljer

Opphevinga er gjort med heimel i forvaltningslova (fvl) 35 fjerde ledd andre setning.

Opphevinga er gjort med heimel i forvaltningslova (fvl) 35 fjerde ledd andre setning. Sakshandsamar, innvalstelefon Christian Johan Alstad, 5557 2112 Trond Håkon Stadheim, 5557 2189 Vår dato 31.08.2016 Dykkar dato 30.08.2016 Vår referanse 2016/11221 421.3 Dykkar referanse 16/1341 Kvinnherad

Detaljer

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15.

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15. Foto: Bekkjarvik maritime FUS barnehage Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i Gjeldande frå 05.02.2015 Vedteke i tenesteutvalet 05.02.2015 i sak 008/15. 1 INNLEIING Alle godkjende barnehagar

Detaljer

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16 Kommunestyret /16. Arkiv: K2 - V60 Arkivsaknr.

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16 Kommunestyret /16. Arkiv: K2 - V60 Arkivsaknr. Bø kommune Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring 30.08.2016 79/16 Kommunestyret 12.09.2016 92/16 Saksansvarleg: Dag Gjermund Roheim Arkiv: K2 - V60 Arkivsaknr.: 16/3779 Høyring

Detaljer

I møte gjorde Fylkeslandbruksstyret slik vedtak med 5 mot 2 røyster i sak nr. 08/4004:

I møte gjorde Fylkeslandbruksstyret slik vedtak med 5 mot 2 røyster i sak nr. 08/4004: FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar, tlf Vår dato Terje Øvrebø - 57 72 32 51 20102008 E-post Dykkar dato tov@fmsfno 15092008 Vår referanse 2008/4004-4220 Dykkar referanse Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

MØTEBOK F lkeslandbruksstyreti Ro ala :I p} :

MØTEBOK F lkeslandbruksstyreti Ro ala :I p} : Fylkesmannen i Rogaland - Landbruksavdelinga MØTEBOK F lkeslandbruksstyreti Ro ala :I p} : Motedato: 25.04.2008 Sakslistenr.: 38/2008 Vår ref: 2008/1709 Arkiv: 422.3 Saksbehandler: Telefon: Kirsten Smedvig

Detaljer

BRUK AV OFFENTLEGE TILSKOT OG FORELDREBETALING

BRUK AV OFFENTLEGE TILSKOT OG FORELDREBETALING BRUK AV OFFENTLEGE TILSKOT OG FORELDREBETALING Regelverksamling 12.juni 2013 1 Endringar i barnehagelova frå 1.1.2013 Ny 14a: Bruk av offentlege tilskot og foreldrebetaling Endra 16: Økonomiske reaksjonsmiddel

Detaljer

Svar - Høyring - Forslag om å oppheva konsesjonslova og buplikta.

Svar - Høyring - Forslag om å oppheva konsesjonslova og buplikta. Side 1 av 1 Næringsavdelinga Det Kongelige Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Sakshandsamar: Arne Monrad Johnsen E-post: arne.monrad.johnsen@sfj.no Tlf.: 57 65 62 48 Vår ref. Sak

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 28.01.2014 8/14 Saksbehandler: Atle Barkve Arkiv: V60 &00 Arkivsak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Driftsutvalet. Lena Landsverk Sande nestleiar Lasse Rindal Nils Olav Moen Harald Søvdsnes Idar Brekke

MØTEPROTOKOLL. Driftsutvalet. Lena Landsverk Sande nestleiar Lasse Rindal Nils Olav Moen Harald Søvdsnes Idar Brekke Vanylven kommune MØTEPROTOKOLL Driftsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Combisenteret, Fiskå Møtedato: 29.06.2006 Tid: 14.00 15.55 Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert 23.03.06 Desse medlemene

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016 // Notat 2 // 2017 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

Språkstatistikk for departementa for 2009

Språkstatistikk for departementa for 2009 Kulturdepartementet 30. mars 2010 Språkstatistikk for departementa for 2009 Det er fastsett i 1 i forskrift til lov om målbruk i offentleg teneste at Kulturdepartementet skal føra tilsyn med gjennomføringa

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Melås Helse AS PB ØVRE ÅRDAL VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDA OVERTID ARBEIDSMILJØLOVA INNLEIING

Melås Helse AS PB ØVRE ÅRDAL VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDA OVERTID ARBEIDSMILJØLOVA INNLEIING VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.08.2015 2015/34961 DYKKAR DATO 06.07.2015 VÅR SAKSHANDSAMAR Ingrid Aanderud Sælen tlf 951 62 315 DYKKAR REFERANSE Melås Helse AS PB 164 6882 ØVRE ÅRDAL VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

2.2: Eit prioritert utval arkeologiske kulturminne skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020.

2.2: Eit prioritert utval arkeologiske kulturminne skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020. 2.2: Eit prioritert utval arkeologiske kulturminne skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 22. Årleg tap og skade på arkeologiske kulturminne i utvalte område og etter årsaksforhold + Få går tapt,

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - FORSLAG TIL ENDRING I JORDLOVA 12 - DELING

HØYRINGSUTTALE - FORSLAG TIL ENDRING I JORDLOVA 12 - DELING Arkivsak-dok. 13/00336-2 Saksbehandler Svein Magne Bråten Saksgang Teknisk utvalg HØYRINGSUTTALE - FORSLAG TIL ENDRING I JORDLOVA 12 - DELING Saken avgjøres av: Teknisk Utvalg Vedlegg: Høyringsbrev og

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Høyring - endringar i konsesjonslova, jordlova og odelslova

Høyring - endringar i konsesjonslova, jordlova og odelslova ULLENSVANG HERAD DKG. Landbruks- og matdepartementet Vår ref. 16/919-4 Saksh. Rannveig Børve Arkiv Dato Jp.id. 16/9898 Tlf. 53671562 N - 000 30.09.2016 Høyring - endringar i konsesjonslova, jordlova og

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Dispensasjon frå reguleringsplan Nordøyvegen-delområde 1 Skjeltene-Lepsøy-Austnes, Skjelten Dispensasjon frå regulert rundkøyring for å bygge T-kryss

Dispensasjon frå reguleringsplan Nordøyvegen-delområde 1 Skjeltene-Lepsøy-Austnes, Skjelten Dispensasjon frå regulert rundkøyring for å bygge T-kryss RÅDMANN Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE ArkivsakID-nr Saksbehandlar: Dato 17/54- Gjøsund Hege 09.03.2017 3 Vedtak gjort av: Byggesak landbruk og arealforvaltning Delegert saknr.: 055/17

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll Ullensvang herad Plan- og ressursutval Møteprotokoll Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 08:30 09:10 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 049/11-055/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

tapte årsverk i 2011

tapte årsverk i 2011 662 000 tapte årsverk i 2011 Av Jorunn Furuberg, Xu Cong Qiu og Ola Thune Samandrag I 2011 gjekk til saman 662 000 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dette er ein auke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 28.01.04 Tid: 15.00 18.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov Nord-Aurdal kommune Utvalgssak ournalid: 16/7541 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 25.08.2016 053/16 KARTER Kommunestyret 08.09.2016 089/16 KARTER Høring - forslag til endring av

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK Bruk av rapporteringshjemmelen i Hedmark. Kola Viken, 19. oktober 2011 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Rapporteringshjemmel i jordloven 3. Handsaming av landbrukssaker Kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer