SIKKERHETSDATABLAD Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Crafco Roadsaver, Polyflex, Parking Lot, Asphalt Rubber, DF, Superflex, Loop Detector, Pavement Joint Adhesive, Polyfiber, Fiber Asphalt, Marker Adhesive Products, Quikstix BITUMEN Modifisert asfalt. Fuging og reparasjon av skader, sprekker og fuger i asfalt og betong. Hovedsakelig på flyplasser, veier, parkeringsplasser, industrigulv etc. PR-nr: 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør/omsetter: Fjerby AS Postadresse: Postboks 53 Postnummer 2025 Poststed: Fjerdingby Land: NORGE Telefon: Telefax: E-post: www: Kontaktperson: Heidie Hjemstad Kontaktperson e-post: 1.4. Nødtelefon Nødtelefon1: Rubrikk 2. Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding 2.2. Etikettinformasjon Farebestemmende komponenter: Særlige merkebestemmelser: Ec-etikett: 2.3. Andre farer PBT/vPvB: PBT-/vPvB-vurdering ikke utført Klassifisering av stoff eller blanding Stoffets/blandingens farlige egenskaper: Kjemikaliet oppfyller ikke kriteriene til klassifisering iht. gjeldende regelverk. Generell farebeskrivelse: 2.2. Etikettinformasjon R-setninger: Ingen Eksponering for varmt produkt kan gi brannskader. Danner små mengder hydrogensulfid under oppvarming. Annen farebeskrivelse: Se også seksjon 5, 11 og 12. Rubrikk 3. Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Identifikasjon Komponentnavn Klassifisering Innhold CAS-nr: EC-nr: CAS-nr: EC-nr: CAS-nr: EC-nr: Asfalt % Mineralfyllstoff (kalkstein) 0-50 % Vulkanisert gummiforbindelse 0-25 % destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske Xn;R %

2 CAS-nr: Styrenbutadien blokk-kopolymer 0-15 % CAS-nr: Etylenbutadien blokk-kopolymer 0-15 % CAS-nr: Polyesterfibre 0-15 % Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, IK=Ikke Klassifiseringspliktig Ingrediens informasjon Rubrikk 4. Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt: Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Stoff 4 inneholder <3% DMSO-ekstrakt. Dette innebærer at stoffet ikke er kreftfremkallende. Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask huden grundig med såpe og vann. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Lite relevant. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Potensielle akutte helseeffekter: Innånding: Damp kan irritere luftveiene. Langvarig innånding i mengder over administrativ norm kan føre til pustevansker, kramper, effekter på sentralnervesystemet samt mulig sirkulasjonssvikt. Hudkontakt: Kan irritere huden. Varmt produkt kan gi brannskader. Tilsølt hud som utsettes for sollys kan resultere i fototoksiske reaksjoner. Langvarig og gjentatt hudkontakt kan føre til dermatitis (betennelse i huden), folliculitis (betente hårsekker), oljeakne eller svulster i huden. Øyekontakt: Eksponering for damp samt sprut av produktet vil kunne irritere øynene. Symptomer kan være svie, lysømfintlighet og røde, rennende øyne. Kan gi rifter på hornhinnen. Sprut av varmt produkt vil gi brannsår og mulig blindhet. Svelging: Irriterer munn, svelg og fordøyelseskanalen. Kan gi irritasjon av slimhinner, oppkast og diaré Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Førstehjelpsinformasjon: Rubrikk 5. Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende slukningsmiddel: Uegnet slukningsmiddel: Svelging: Fremkall brekning. Etter utført brekning, gi evt. en oppløsning av 100 g aktivt kull i 2,5 dl vann. Se forøvrig seksjon 4.1. Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer: Farlige forbrenningsprodukter: 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Produktet er brennbart, men ikke brannfarlig. Ved oppvarming dannes eksplosive blandinger med luft. Giftige gasser/damper/røyk av: bla. Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Svovelholdige gasser (SOx). Hydrogensulfid (H2S). Personlig verneutstyr ved slukking av brann: Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Se forøvrig seksjon 8. Brannslukningsprosedyrer: Hold avrenningsvann borte fra kloakk og vannkilder. Grøft (lag diker) for å kontrollere vannavrenning. Kommentarer Brann- og eksplosjonsfare: Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Rubrikk 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak: Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding. Fjern alle tennkilder. Sørg for god ventilasjon For ikke-innsatspersonell Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon For innsatspersonell 6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø: 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Egnede metoder for opprensking: Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og

3 Egnede metoder for opprensking: leveres som farlig avfall (se seksjon 13) Referanse til andre seksjoner Referanse til andre avsnitt: Se også seksjon 8 og 13. Rubrikk 7. Håndtering og lagring Spesielle egenskaper og farer: 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndteringsveiledning: Generell yrkeshygiene: Danner små mengder hydrogensulfid under oppvarming. Kontakt med kaldt produkt representerer ingen fare. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Lagringsanvisning: Lagringsforhold 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger: Spesielle bruksområder: Se seksjon 1.2. Rubrikk 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Lagres i tett lukket beholder på et godt ventilert sted, beskyttet mot varmekilder. tennere eller andre antennelseskilder. Type Identifikasjon Komponentnavn Grenseverdi AN AN CAS-nr: EC-nr: CAS-nr: EC-nr: Indeksnr.: Forebyggende tiltak: Generelt (annen informasjon): Åndedrettsvern: Arbeidshansker: Passende materialer for håndvern: Gjennomtrengningstid håndvern: Øyevern: Verneklær: Norm år Kommentarer Asfalt 8t: 5 mg/m3 Asfalt, røyk Hydrogensulfid Rubrikk 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 8t: 5 ppm 8t: 7 mg/m3 Korttid: 10 ppm Korttid: 14 mg/m3 Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Mekanisk ventilasjon kan være påkrevet. Vask tilsølte klær før de brukes. Annen informasjon om grenseverdier Det dannes små mengder hydrogensulfid under oppvarming av fugemassen. Nøddusj og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes halv- eller helmaske med brunt filter (A) mot organiske løsemidler. Godkjent åndedrettsvern med filter B skal brukes på steder hvor hydrogensulfid kan akkumuleres. Bruk friskluftsmaske dersom produktet brukes i lukkede rom og administrativ norm for hydrogensulfid overskrides, dersom mengden hydrogensulfid er ukjent eller det overstiger 20 ppm. Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen. Ved arbeid med varmt produkt brukes varmebestandige hansker. Nitrilgummi. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Støvler, forkle Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform: Fast ved romtemperatur. Væske Lukt: Petroleum Farge: Svart Mørkebrun. Grenseverdi lukt:. Ph produkt: Kommentar: (handelsvare) Ikke relevant. Smeltepunkt: Kokepunkt: Verdi: > 426 C Flammepunkt: Verdi: > 204 C Fordampningshastighet: Anntennelighet (fast stoff, gass): Eksplosjonsgrense: Damptrykk: Relativ tetthet: Verdi: 1,0-1,9 Metode: Vann = 1 Løselighet: Løselighet i vann: Uløselig. Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): 2011

4 Selvantenningstemperatur: Verdi: > 371 C Eksplosive egenskaper: Ikke kjent Oksiderende egenskaper: Ikke kjent 9.2 Annen informasjon Viskositet: Andre fyiske og kjemiske egenskaper: Rubrikk 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet: Kjemisk stabilitet Kjemisk stabilitet: Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner: Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås:. Kommentarer, Damptetthet: Ikke kjent Kommentarer, Dekomponeringstemperatur: Ikke kjent. Flyktige bestanddeler: < 1% Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Ikke kjent Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås: 10.6 Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter: Ingen kjente. Sterke oksidasjonsmidler. Rubrikk 11. Toksikologisk informasjon Opplysninger om toksikologiske virkninger Toksikologiske data fra komponenter Toksikologiske data på produktet Øvrig helsefareopplysninger Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Akutte og kroniske skadevirkninger: Allergi og overfølsomhet: Fare for aspirering: Kreft: Mutagene effekter: Reproduksjonskade effekter: Fosterskadelige effekter: Annen toksiologisk informasjon: Kommentar: Rubrikk 12. Miljøopplysninger Økotoksisitet Økotoksikologiske data fra komponenter Økotoksikologiske data på produktet Andre økotoksiske data: Karbonmonoksid (CO). Hydrogensulfid (H2S). Aldehyder. Aromater. Ved brann kan det dannes giftige og irriterende gasser. Damp irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og pustevansker. Langvarig innånding i mengder over administrativ norm kan føre til pustevansker, kramper, effekter på sentralnervesystemet samt mulig sirkulasjonssvikt. Kan virke irriterende. Varmt produkt kan forårsake brannskader. Tilsølt hud som utsettes for sollys kan resultere i fototoksiske reaksjoner. Langvarig og gjentatt hudkontakt kan føre til dermatitis (betennelse i huden), folliculitis (betente hårsekker), oljeakne eller svulster i huden. Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. Lysømfindtlighet, røde og rennende øyne. Rifter på hornhinnen. Sprut av varmt produkt vil gi brannsår og mulig blindhet. Inntak kan forårsake irritasjon i mage- og tarmsystemet. Kan gi irritasjon av slimhinner, oppkast og diaré. Oljeakne, folliculitis og mer alvorlige lidelser som endring i pigmentering, sårdannelse, godartede hudutvekster, hudkreft Ingen testresultater tilgjengelig. Klassifisering er gjort på basis av informasjon om inngående ingredienser. Concawes report no. 11/10 er brukt for klassifisering av CAS og Personer med kroniske luftveislidelser samt eksisterende hudlidelser kan forverre sin tilstand ved eksponering for damp. Personer med leversykdom, nyresykdom eller depresjon av sentralnervesystemet har høyere risiko enn andre for å utvikle alvorlige helseeffekter ved arbeid med dette produktet. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Akvatisk kommentarer: Blandingen har ikke blitt

5 Andre økotoksiske data: testet i sin helhet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensiale Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Økotoksikologiske data på produktet Resultat PBT analyse: PBT-/vPvB-vurdering ikke utført Andre negative effekter Økotoksikologiske data fra komponenter Økotoksikologiske data på produktet Beskrivelse andre negative effekter: Mobilitet: Persistens og nedbrytbarhet: Bioakkumulering: 13. Fjerning av rester og avfall Metoder for avfallsbehandling Metoder for avfallsbehandling: Produktet er farlig avfall: Produktets emballasje er farlig avfall: Avfallskoder produkt (EAL-koder): 14. Transportopplysninger Varenavn/Proper Shipping Name: UN-nr: 3257 Farlig gods ADR/RID:, Fareseddel: 9, Forpakn.gr: III Farlig gods IMDG: Farlig gods IATA/ICAO: Spesielle forhåndsregler for brukeren Spesielle forsiktighetsregler for brukeren: Oljesøl på vann kan gi fysisk skade på organismer som lever i vann, samt nedsatt oksygenopptak i vanmiljøet. Uløselig i vann. Produktet forventes å være langsomt bionedbrytbart. Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja bitumenblandinger som inneholder kulltjære Produktet er ikke farlig gods ved romtemperatur. Ved temperatur > 100 C er det imidlertid farlig gods med UN-nr Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Annen transportinformasjon: Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Spesielle bestemmelser/lovgivning for stoffet eller mixturen med hensyn på sikkerhet, helse og miljø. Løsemidler - VOC Referanser til lover/regler: Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg- /jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten Kjemikaliesikkerhetsvurdering Sikkerhetsanalyse av kjemikaliet gjennomført: Kjemisk sikkerhetsrapport påkrevet:

6 Eksponeringsscenarie på mikstur i eget vedlegg: 16. Andre opplysninger Leverandørens merknader: Øvrig informasjon: Informasjonskilder: Benyttede forkortelser og akronymer: Revisjonskommentarer: Risikosetninger med fulltekst(fra pkt. 2 og 3): HMS-datablad utarbeidet av: Utarbeidet av: Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: Fjerby AS Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske): Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Concawe report no. 11/10 PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Nytt sikkerhetsdatablad R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Teknologisk Institutt as Gro Sand.

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 25.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Butyl-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Permatex BLACK SILICONE (35562)

SIKKERHETSDATABLAD Permatex BLACK SILICONE (35562) Permatex BLACK SILICONE (35562) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Permatex BLACK SILICONE (35562) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.02.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Complete Fuel System Cleaner (35504)

SIKKERHETSDATABLAD STP Complete Fuel System Cleaner (35504) STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. HD High Foam Chlorinated Degreaser

SIKKERHETSDATABLAD. HD High Foam Chlorinated Degreaser HD High Foam Chlorinated Degreaser Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD HD High Foam Chlorinated Degreaser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIVASTYLE 10% / 16%

SIKKERHETSDATABLAD VIVASTYLE 10% / 16% VIVASTYLE 10% / 16% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD VIVASTYLE 10% / 16% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.03.2006 Revisjonsdato 21.09.2011 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct IPS Empress Direct Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean Turtle Wax Extreme Wheel Clean Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Wheel Clean Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.11.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT ALUMINIUMSULFAT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 16.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes GLOSSER Vinyl Wipes Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A

SIKKERHETSDATABLAD. H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.06.2011 Kjemikaliets

Detaljer

HMS-DATABLAD. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel.

HMS-DATABLAD. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel. HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 31.03.2008 Internt nr: 504G Erstatter dato: Bestolife 4010NM 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer