PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING HYTTEOMRÅDE LYGNA SØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING HYTTEOMRÅDE LYGNA SØR"

Transkript

1 Oppdragsgiver Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato Revidert PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING HYTTEOMRÅDE LYGNA SØR Ramboll

2 2 (46) LYGNA SØR PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING LYGNA SØR Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Hytteområde Lygna Sør Dokument nr.: 01 Filnavn: Planbeskrivelse m KU-Lygna.doc Revisjon 00 Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Eva Vefald Bergsodden Line Bjørnstad Grønlie Harald Snippen Planbeskrivelse med konsekvensutredning Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Tilføyd kapittel om vegnavn, samt endring i konklusjonstekst. Gran kommune v/sile Løkkegata 9 NO-2615 LILLEHAMMER T F

3 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Tiltaket Tiltakshaver Eiendoms og eierforhold BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD Lokalisering Eksisterende arealbruk og bebyggelse Høyspenningsanlegg OMRÅDEREGULERING PLANPROGRAMMET Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader til planprogrammet og varsel om oppstart EKSISTERENDE PLANER OG OVERORDNA FØRINGER Kommuneplanens arealdel Gran kommune Reguleringsplan Felt Reguleringsplan Felt Reguleringsplan Rv 4 Amundrud Almenningsdelet, E Reguleringsplan Rv 4 Nytt kryss Lygna, E Relevante overordnede føringer BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket Alternativer alternativet Hovedalternativet Planforslaget Plassering av utbyggingsområdene Friluftsliv og atkomstmuligheter Hovedatkomst Utbyggingsområdene Overordna grønnstruktur Hensynssone naturmiljø Løyper og stier Bekker og myrer Parkering Universell utforming Teknisk infrastruktur Miljøvennlige energiløsninger Ramboll

4 4 (46) LYGNA SØR Elektrisitet og bredbånd Renovasjon Felt 3 og felt A Tomteinndeling og hytteplassering Bebyggelsen Grønnstruktur og lekeområder Tidsplan for gjennomføring Utbyggingsrekkefølge Arealbruk Vegnavn PLANKRAV Detaljreguleringsplan KONSEKVENSUTREDNING Konsekvensutredning formål og behandling Utredningskrav i henhold til forskrift om konsekvensutredninger Metode Verdivurderinger Vurdering av omfang (effekt) Vurdering av konsekvens Alternativ 0 grunnlag for sammenlikning Miljø Landskap Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 -alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Avbøtende tiltak Støy Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Avbøtende tiltak Kulturminner og kulturmiljø Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 - alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Avbøtende tiltak Dyre- og planteliv/naturens mangfold Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Avbøtende tiltak Landbruk/beiteinteresser Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 - alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Avbøtende tiltak 32

5 8.6 Samfunn Friluftsliv og rekreasjon Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Avbøtende tiltak Trafikk Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Avbøtende tiltak Barn og unges interesser Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Avbøtende tiltak Beredskap og samfunnssikkerhet Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Avbøtende tiltak Befolkningens helse Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Avbøtende tiltak Sysselsetting Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Ringvirkninger for kommunen og nærområdene Eksisterende situasjon Effekt av hovedalternativet Effekt av 0 alternativet Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet TILTAK FOR Å REDUSERE KONSEKVENSENE AV TILTAKET SAMMENSTILLING OG ANBEFALING KONKLUSJON Ramboll

6 6 (46) LYGNA SØR Figur 1 Utsnitt kommuneplanens arealdel Figur 2 Vedtatt reguleringsplan Felt Figur 3 Ortofoto med planavgrensning Figur 4 Konsekvensvifte Figur 5 Fra Natur og kulturlandskapet i arealplanleggingen Metode utarbeidet av professor Magne Bruun, og senere videreutviklet i samarbeid med Norsk institutt for jord og skogkartlegging (NIJOS) Tabell 1 Arealbruk Tabell 2 Kriterier for verdsetting Tabell 3 Kriterier for vurdering av omfang (effekt) Tabell 4 Skala som viser konsekvensgraden Tabell 5 Verdivurdering av planområdet Tabell 6 Gradering av påvirkning på landskapet VEDLEGG Vedlegg 1: Mottatte innspill på planprogram og varsel om oppstart for hytteområde Lygna Vedlegg 2: Illustrasjonsplan felt 3 Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Vedlegg 7: Vedlegg 8: Vedlegg 9: Vedlegg 10: Illustrasjonsplan felt A Bilder fra 3D som viser tiltaket i fjernvirkning og nærvirkning Støysonekart for nye Rv.4, før og etter tiltak Støyberegninger for Stenersen Masseuttak Rapport fra arkeologisk registrering, Oppland fylkeskommune Rapport fra Miljøfaglig Utredning AS Rapport vedrørende forholdet til beitedyr, Landbrukskontoret for Hadeland Analyse for risiko- og sårbarhet

7 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Gran kommune og Brandbu Tingelstad Almenning (BTA) / Lygnalia grunneierlag (LLG) om områderegulering av hytteområdet Lygna. Gran kommune stiller seg positive til en hytteutvikling på Lygna. Kommunen vurderer prosjektet som spennende og viktig. Dette blir den første destinasjonen for hytteutvikling i en større skala innenfor kommunen. En betydelig hytteutbygging i Lygna-området er i samsvar med Kommuneplanens samfunnsdel : «Det bør legges til rette for at Lygna kan utvikles til et moderne hytteområde med mange av de kvaliteter som preger noe større fritidsdestinasjoner. Ved tilrettelegging for utbygging av hytter med relativt høy standard innenfor bestemte områder, bør Gran kommune også etablere retningslinjer for holdning til ønsker om å bo fast i hytteområdet. Det bør legges vekt på å ivareta kvalitetene i de store sammenhengende natur- og friluftsområdene dette må vektlegges ved vurderingen av nye hytteområder og «medfølgende inngrep»». 1.2 Tiltaket Tiltaket omfatter tilrettelegging og utbygging av Lygna hytteområde i Gran Kommune. Planområdet dekker et areal på ca.5608 daa. Planområdet ligger inne i kommuneplanens arealdel for Gran kommune som fremtidig fritidsbebyggelse. 1.3 Tiltakshaver Tiltakshaver er Brandbu Tingelstad Almenning og Lygnalia grunneierlag. 1.4 Eiendoms og eierforhold Planområdet eies av Brandbu Tingelstad Almenning og 13 grunneiere tilsluttet Lygnalia Grunneierlag SA. 2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Lokalisering Planområdet ligger på Lygna i Gran kommune. Området ligger øst for Rv 4 og sør for Lygnasæter. Avkjøring til planområdet fra Rv 4 blir via Lygnasæter. 2.2 Eksisterende arealbruk og bebyggelse Rett nord for planområdet ligger Lygnasæter Hotell. 500 meter syd for hotellet, og innenfor planområdet, ligger Lygna Camp. Dette er en helårs caravanplass med 150 plasser. Plassen har et 450 m 2 stort servicebygg. Ramboll

8 8 (46) LYGNA SØR Det ligger et hyttefelt (felt 1) sør for Lygna Camp. Feltet består av 19 hyttetomter, hvorav 13 er bebygd. Området er opparbeidet med veg og teknisk infrastruktur. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for felt 2 som er en fortsettelse av felt 1 mot sør. Planen regulerer 37 hyttetomter, adkomstveger, parkering og grønnstruktur.hovedatkomstvei inn i planområdet avgrenser felt 2 mot sør. Planområdet for øvrig består av skogsområder. Skogsområdene er preget av eldre barskog, hovedsakelig furuskog på koller og åsrygger og granskog i lisidene, samt store og små hogstflater Høyspenningsanlegg Statnetts 300kV-ledninger Fåberg-Røykås (stålmaster) og Fåberg-Ulven(betongmaster) går gjennom planområdet. Ledningene krysser hverandre rett sør for Rv 4, og går i hver sin trase videre sørover. Statnett har gitt innspill på at en framtidig spenningsoppgradering bør tas hensyn til i planarbeidet og at reguleringsplanen bør ivareta de framtidige behovene for arealer til sentralnettet. Statnett mener at de fremtidige hyttefeltene ikke bør gå nærmere de eksisterende ledningene enn 200 meter, målt fra ledningenes senterlinje. Statnett presiserer i sitt innspill at de foreløpig ikke har lagt noen tidsplan for når, og om, akkurat disse to ledningene vil bli oppgradert. Et belte på 400 meter i tilknytning til begge linjene er et urimelig stort arealbeslag, særlig med tanke på at en ikke vet om, eller når, det vil skje noe med disse linjene. I reguleringsplanen for hytteområdet på Lygna, er det derfor valgt å legge inn en avstand på 100 meter fra den vestligste ledningens senterlinje til utbyggingsområdene. De tomtene som ligger nærmest den østlige ledningen, ligger min 50 meter øst for ledningens senterlinje. Statnett har pr i dag klausulert et belte på ca 40 meter som gir rettigheter til å bygge og drive ledningene. Statnett planlegger å oppgradere en kraftledning på strekningen Lillehammer- Gjelleråsen fra 300 kv til 420 kv spenningsnivå, som en del av prosjektet Nettplan Stor-Oslo. NVE har konkludert med at det planlagte tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger 3. OMRÅDEREGULERING Felt A og 3 samt avkjørsel og samleveg er detaljregulert gjennom områdereguleringsplanen slik at tiltak her kan igangsettes etter vedtatt områderegulering. For de andre feltene stilles det krav om detaljregulering før igangsetting av tiltak. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Gran kommune og Brandbu Tingelstad Almenning (BTA)/Lygnalia Grunneierlag (LLG). Bakgrunnen for avtalen er at en områdereguleringsplan er kommunen sin plan. BTA/LLG utfører planarbeidet på vegne av Gran kommune. Samarbeidsavtalen fordeler oppgaver og kostnader knyttet til planarbeidet mellom Gran kommune og BTA/LLG.

9 4. PLANPROGRAMMET Områdereguleringen hører ikke inn under de planer som, i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, alltid skal behandles etter forskriften. Områdereguleringen tilhører heller ikke de planer som skal vurderes etter forskriftens 4. Gran kommune har imidlertid vurdert det slik at dette er en omfattende og viktig plan og at det derfor skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det er utarbeidet planprogram for tiltaket i henhold til forskriften. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i Gran kommune Det er mottatt innspill på planprogrammet fra følgende: Oppland fylkeskommune Fylkesmannen i Oppland Statens vegvesen NVE Statnett Mattilsynet Lygna hyttegrend, velforening Vedlegg 1: Mottatte innspill på planprogram og varsel om oppstart for hytteområde Lygna 4.1 Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader til planprogrammet og varsel om oppstart HØRINGSINSTANS SAMMENDRAG KOMMENTARER Oppland fylkeskommune Fylkesmannen i Oppland 1. Stilte i planforum spørsmål om det var aktuelt å medta Lygnasæter innenfor planavgrensningen. 2. Stilte i planforum spørsmål om det skal avsettes områder til felles funksjoner. 3. Positive til at miljøvennlige energiløsninger blir vurdert. 4. Arkeologisk registrering av planområdet er gjennomført. Er påvist en tuft som kan være fra jernalder eller middelalder. Tuftas alder må verifiseres nærmere. 1. Ber om at det innarbeides rekkefølgekrav for utbygging av de ulike delområdene. 2. Anbefaler at MDs Planlegging av 1. Lygnasæter blir ikke tatt med som en del av områdereguleringsplanen for hytteområde på Lygna. 2. Eventuelle områder for fellesfunksjoner vurderes gjennom planarbeidet. 3. OK 4. OK 1. Tas til etterretning. 2. T-1450 legges til grunn for planleggingen. 3. Støyforholdene blir vurdert gjennom planarbeidet. 4. Naturmangfoldslovens Ramboll

10 10 (46) LYGNA SØR fritidsbebyggelse (T- 1450) legges til grunn for planleggingen. 3. Ber om at støyforholdene blir vurdert. 4. Ber om at naturmangfoldsloven prinsipper i 8-12 legges til grunn og innarbeides i beslutningsgrunnlag og vedtak. 5. Ber om en avklaring i forhold til om gjerding kan komme i konflikt med beiteinteressene i området. 6. Ber om at bekker og elver innenfor planområdet avsettes som arealformål grønnstruktur. 7. Tilrettelegging for vannbåren varme, lavenergibygg eller bygg med passivhusstandard bør vurderes. Bruk av tre som bygningsmateriale bør vurderes som et positivt klimatiltak. 8. Det skal stilles krav om universell utforming i planbestemmelsene. 9. Må vurdere hele tiltakets eventuelle konsekvenser gjennom en ROS-analyse. 10. Et eks av sosi og pdf fil skal sendes til Statens kartverk pr e-post; SVV 1. Anmoder kommunen om å dimensjonere adkomstveg til feltet i overensstemmelse med forventet trafikkøkning når feltet er ferdig utbygd. NVE 1. Må gå fram av planen hvordan vassdrag evt vil bli berørt av utbyggingen og eventuelle tiltak må ikke komme i konflikt med verneformålet. 2. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal det sikres et belte med vegetasjon. 3. Ved evt endrede prinsipper legges til grunn. 5. En eventuell konflikt mellom gjerding og beiteinteressene i området avklares gjennom planarbeidet. 6. OK 7. OK 8. Det blir stilt krav om universell utforming gjennom planbestemmelsene. 9. OK 10. OK 1. Tas til etterretning 1. OK 2. OK 3. OK 4. Tas til etterretning 5. OK

11 Statnett Mattilsynet Lygna hyttegrend velforening avrenningsforhold pga utbygging må tiltak vurderes. 4. Kommunen bør legge til rette for alternative energiløsninger. 5. Ledningsnett m spenning over 22kV skal merkes av på plankartet. 1. Statnetts 300kVledninger Fåberg- Røykås (stålmaster) og Fåberg- Ulven(betongmaster) går gjennom planområdet. Avgrensningen av de framtidige hyttefeltene bør ikke gå nærmere de eksisterende ledningene enn 200 meter, målt fra ledningenes senterlinje. 1. I planarbeidet må det tas hensyn til eventuelle eksisterende private vannforsyninger. 2. Vannforsyningen til fritidsbebyggelsen må klargjøres. 1. Kommenterer vedrørende vegnavn i eksisterende hyttefelt 1. Dette blir et urimelig stort arealbeslag vurdert ut fra at det er usikkert om og når disse to ledningene vil bli oppgradert. Klausulert belte for drift og bygging av ledningene er på 40 meter. I reguleringsplanen er det valgt å legge inn en sone på 100 og 50 meter mellom utbyggingsområdene og ledningenes senterlinje. 1. OK 2. Det vil bli utarbeidet skisseprosjekt for vann og avløp 1. Vegnavn vil bli vedtatt gjennom reguleringsplanen i henhold til kommunedelplan for geodata. Ramboll

12 12 (46) LYGNA SØR 5. EKSISTERENDE PLANER OG OVERORDNA FØRINGER 5.1 Kommuneplanens arealdel Gran kommune Planområdet ligger inne i kommuneplanens arealdel som område for fremtidig fritidsbebyggelse. Figur 1 Utsnitt kommuneplanens arealdel 5.2 Reguleringsplan Felt 1 Reguleringsplan for Lygna ble vedtatt av Gran kommunestyre (sak 18/95). 19 hyttetomter er regulert gjennom denne planen. 13 av tomtene er bebygd.

13 5.3 Reguleringsplan Felt 2 Reguleringsplan for Felt 2 fritidsboliger, ny vegtrase fra Lygnasæter og utvidet parkeringsplass ble vedtatt av Gran kommunestyre (sak 48/12). Planområdet er på ca 100 daa. Planen regulerer områder for fritidsbebyggelse, grønnstruktur, veger og parkeringsplass. Planen inneholder 36 hyttetomter. Figur 2 Vedtatt reguleringsplan Felt 2 Ramboll

14 14 (46) LYGNA SØR 5.4 Reguleringsplan Rv 4 Amundrud Almenningsdelet, E-171 Vedtatt av Gran kommunestyre (sak 29/04). Reguleringsplan for ny 2-felts Rv 4 med forbikjøringsstrekninger. Forventet byggestart er våren Reguleringsplan Rv 4 Nytt kryss Lygna, E-198 Vedtatt av Gran kommunestyre (sak16/11). Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en bedre kryssløsning ved Lygnasæter. Tiltaket skal legge til rette for å avvikle trafikken på en effektiv og trafikksikker måte, samt ta høyde for økt trafikk i forbindelse med aktiviteter i området. Krysset er ferdig bygd. 5.6 Relevante overordnede føringer Følgende overordnede føringer er vurdert og lagt til grunn for planarbeidet: Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. (Miljøverndepartementets T 1442(2012)) Angir krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging. (Miljøverndepartementet T 5/93). Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging, fastsatt 4. september Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni Lov om kulturminner (kulturminneloven) Vannressursloven Miljøverndepartementets veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse

15 Figur 3 Ortofoto med planavgrensning Ramboll

16 16 (46) LYGNA SØR 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 6.1 Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket Formålet med planarbeidet er å komme frem til en helhetlig plan for området som ivaretar fremtidig arealbruk. Planen skal legge til rette for fritidsbebyggelse. Målet er en helhetlig reguleringsplan som ivaretar eksisterende fritidsbebyggelse og miljø samtidig som det legges til rette for ny bebyggelse. Det er en målsetning å utvikle gode utbyggingsområder med terrengtilpasset infrastruktur og bebyggelse. Utbyggingen skal baseres på en forståelse for landskapet og for området som helhet. Mest mulig eksisterende vegetasjon og terreng skal bevares. Det er regulert inn sammenhengende naturområder mellom bebyggelsen, og utbyggingen skal kombineres med et godt tilpasset, og lett tilgjengelig, løype -, sykkel- og sti-nett. 6.2 Alternativer alternativet 0-alternativet innebærer at området blir liggende som i dag, med unntak av allerede regulerte områder, som vil bli utviklet i henhold til godkjente reguleringsplaner Hovedalternativet Lygna hytteområde deles inn i 11 delfelt som reguleres til fritidsbebyggelse. Delfeltene avgrenses av gjennomgående grønnstrukturer. Delfeltene 1, 2, 3 og 4 ligger på eiendommen til Brandbu Tingelstad Almenning. Felt 1 og 2 er allerede regulert. Felt 1 er delvis utbygd. Delfelt 5 ligger delvis på Brandbu Tingelstad Almenning sin eiendom og delvis på grunneierlaget sin eiendom. Delfeltene A, B, C, D, E og F ligger på eiendommene til grunneiere tilsluttet Lygnalia grunneierlag. Felt 3 og felt A er detaljregulert gjennom områdereguleringsplanen slik at tiltak her kan igangsettes etter vedtatt områderegulering. For de andre delområdene er det krav om detaljregulering før igangsetting av tiltak. 6.3 Planforslaget Plassering av utbyggingsområdene Landskapet innenfor planområdet er småkupert med noen flater, noen myrområder, små koller og slake og brattere lisider mot vest. Det er lagt vekt på å plassere utbyggingsområdene slik at en unngår myrene og de bratteste li-sidene. Det er også lagt vekt på å unngå å bygge på toppene og øverst på de viktigste høydedragene. Det er lagt vekt på å plassere bebyggelsen slik at den blir minst mulig eksponert i landskapet og å opprettholde landskapets kvaliteter slik at en også innenfor utbyggingsområdene opplever å være i nær kontakt med naturen.

17 Andre elementer som har vært førende for plasseringen av utbyggingsområdene, er kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer, registrert kulturminne, registreringer av biologisk mangfold, og høyspentledningene som går gjennom planområdet Friluftsliv og atkomstmuligheter Tilgangen til utøvelsen av friluftsliv er meget viktig ved etablering av fritidsbebyggelse. Hytteområdet på Lygna er omgitt av store naturområder med et godt utbygd sti og løypenett. Det er i planforslaget sørget for gode atkomstmuligheter fra hyttefeltene og ut i omkringliggende naturområder. Det er også tatt hensyn til at området skal fungere som friluftsområde for brukere som ikke sogner til hyttefeltene Hovedatkomst Atkomst til planområdet blir fra Rv 4 over Lygnasæter. Hovedatkomstvegen gjennom planområdet er bygd forbi campingplassen, forbi eksisterende hyttefelt (felt 1) og forbi regulert hyttefelt (felt 2). Hovedatkomstvegen videre er, gjennom utarbeidelse av områdereguleringen for hytteområdet Lygna Sør, prosjektert og regulert fram til planområdets sørligste del. Det er lagt vekt på å finne en vegtrase som ligger godt i terrenget og som dermed gir lite terrenginngrep i form av skjæringer eller fyllinger. Det er også lagt vekt på å unngå lange rettstrekninger på veglinjen. Vegen reguleres med en bredde på 6,5 meter. Atkomstveger fra hovedatkomstveg til felt 3 og felt A reguleres med en bredde på 6 meter. Halmbråtavegen gjennom felt A reguleres over Skjerva og fram til Skjervasvingen slik at denne kan brukes som nød-atkomst til hytteområdet. Vegen skal normalt være stengt med bom Utbyggingsområdene Det er foreslått 11 utbyggingsområder innenfor plangrensen. For felt 1 og 2 foreligger godkjente reguleringsplaner. Felt 3 og felt A detaljreguleres gjennom denne planen, mens det for de øvrige feltene stilles krav om godkjent detaljreguleringsplan før utbygging kan igangsettes. Felt 3 inneholder135 tomter og et område for leiligheter for utbygging. Felt A inneholder 246 tomter for utbygging. Antatt antall tomter innenfor de øvrige utbyggingsområdene er; Felt tomter, felt tomter, felt B tomter, felt C tomter, felt D tomter, Felt E tomter og felt F tomter Overordna grønnstruktur Utbyggingsområdene skilles fra hverandre av en gjennomgående overordna grønnstruktur. Det er et mål for utbyggingen at mest mulig av eksisterende vegetasjon og terreng skal bevares. Innenfor hvert delfelt skal omkringliggende vegetasjon og terreng skjerme mot de andre utbyggingsfeltene. Det er viktig å bevare eksisterende vegetasjon og terreng i overgangssonene mellom de ulike hyttefeltene og i overgangssonene mellom veger og hyttefelt. Den overordna grønnstrukturen er viktig for tilgjengelige nærområder for lek og aktivitet. Regulerte stier og løyper innenfor planområdet går i disse vegetasjonsbeltene. Ramboll

18 18 (46) LYGNA SØR Overordna grønnstruktur innenfor planområdet gis ulike reguleringsformål vurdert ut i fra hva som vil være den naturlige bruken av områdene. Ytre områder mot omkringliggende skogområder reguleres til landbruksformål. Her skal det drives skogsdrift. Det er tillatt å gjøre tiltak for å tilrettelegge for skiløyper og turstier. Det kan legges ledningstraseer for vann, avløp og kabler i disse områdene. Alle inngrep skal istandsettes og tilplantes med stedegen vegetasjon. Friluftsområdene inntil og i tilknytning til hyttebebyggelsen kan brukes til aktivitetsområder og kan tilrettelegges for friluftsaktiviteter. Løyper og stier kan opparbeides. Det kan legges ledningstraseer for vann, avløp og kabler i disse områdene. Alle inngrep i skal istandsettes og tilplantes med stedegen vegetasjon. Eksisterende vegetasjon skal pleies slik at den gir tilstrekkelig skjerm og tilstrekkelig utsikt og det er ikke tillatt med flatehogst. Grønnstrukturen innenfor felt 3 og felt A, som er de helt nære områdene med eksisterende vegetasjon og terreng mellom hyttene innenfor hvert delfelt reguleres til grønnstruktur, friområde. Her skal eksisterende vegetasjon bevares. Områdene kan tilrettelegges for lek. Det kan legges ledningstraseer for vann, avløp og kabler i disse områdene. Alle inngrep i skal istandsettes og tilplantes med stedegen vegetasjon. Innenfor FO4 og FO11 kan det etableres vannspeil i myrområdet Hensynssone naturmiljø Miljøfaglig utredning AS har utredet konsekvensene for biologisk mangfold av den planlagte utbyggingen. På Kvitberga og på Halmbråtåhøgda ble det funnet et større areal med eldre furuskog på grunnlendte åsrygger og koller i veksling med myrfuruskog og små åpne myrflater i grunne forsenkninger. Disse er kartlagt og gitt verdi viktig pga naturtypens begrensede utbredelse i regionen og funn av en sårbar lavart (Miljøfaglig Utredning, rapport ). Halmbråtåhøgda utgjør også en markert terrengform sentralt i planområdet. I planforslaget er det valgt å la området ligge urørt som et sentralt naturmiljø innenfor planområdet. Området reguleres til hensynssone naturmiljø (H560_1). Av hensyn til naturmiljøet tillates det ikke utbygging innenfor hensynssonen. Nord for Stadstadmyra er det registrert en lokalitet med gammel granskog. Skogen står igjen som en øy mellom større hogstflater. I planforslaget er det valgt å la deler av området ligge urørt. Området reguleres til hensynssone naturmiljø (H560_2). Av hensyn til naturmiljøet tillates det ikke utbygging innenfor hensynssonen Løyper og stier Lygna har 160 kilometer med skiløyper som driftes av Øståsen Skiløyper, 10 km med lysløype, skistadion med tidlig snøproduksjon, 200 kilometer med merkede stier og 400 kilometer med sykkelruter på merkede skogsbilveger og stier. Stier / løyper innenfor planområdet sikrer god tilgjengelighet til det øvrige sti- og løypenettet Bekker og myrer Det er lagt vekt på å unngå at utbyggingen berører bekker og myrer innenfor planområdet. Vassdragene er viktige for landskapsopplevelsen og for naturmangfoldet. På hver side av

19 bekkeløp skal randvegetasjonen bevares i bredde på minimum 10 meter på hver side. På den måten bevares bekkeløpet og tilhørende kantvegetasjon Parkering Det skal være plass til parkering av to biler på hver tomt. Det reguleres ikke inn felles parkeringsplass utover opparbeidet utfartsparkering helt nord i planområdet Universell utforming Utbyggingen og området skal utformes etter prinsippet om universell utforming. Alle veger skal så langt det er mulig tilfredsstille kravet til universell utforming. Bratt terreng i deler av området gjør at det ikke er mulig å få til dette alle steder. Det vil bli kjørbar atkomst til alle tomtene. Atkomst fra parkeringsplass til inngangsparti skal være universelt utformet der dette ikke krever for store terrenginngrep. Turstier som opparbeides skal, så langt det er mulig, være fremkommelige for bevegelseshemmede Teknisk infrastruktur Det er utarbeidet et eget skisseprosjekt for vann og avløpsløsninger i samarbeid med Gran kommune. Nye VA-anlegg forutsettes bygd ut ihht krav fra Gran kommune. Kommunen vil da overta ledningsnett med dimensjoner min. 100 mm for vann og 150 mm for spillvann, samt pumpestasjoner og høydebasseng. Det etableres nytt høydebasseng for vannforsyning ved kote 695. Bassenget dimensjoneres for hele utbyggingsområdet. I tillegg vil eksisterende høydebasseng fortsatt forsyne området ved Lygnasæter, felt 1 og felt 2. Eksisterende spillvannsledning fra Lygna til Brandbu har begrenset kapasitet. Det må derfor bygges utjevningsbasseng når spillvannsmengden fra området overstiger 20 l/s. Overvann i nye hyttefelt forutsettes ivaretatt lokalt i hvert felt, med avrenning til eksisterende bekker og myrområder Miljøvennlige energiløsninger Sentralt biobrenselanlegg er vurdert som et oppvarmingsalternativ. Konklusjonen ble imidlertid at det ikke ville være økonomisk lønnsomt og heller ikke miljømessig riktig å bygge et sentralt biobrenselanlegg i forbindelse med hyttefeltet. Dette skyldtes at det totale energibehovet pr hytte vil være altfor lite sett i forhold til anleggskostnadene. Energibehovet vil variere veldig, fra å holde hytta frostfri til hurtig oppvarming ved bruk. Når hyttene ikke er i bruk, vil det bli brukt så lite energi at tapet i tilførselsledningene blir like stort som forbruket. Når de fleste hyttene er i bruk, f eks i påsken, vil forbruket være så høyt at et normalt dimensjonert anlegg ikke vil klare å levere nok varme. Det må da benyttes tilleggsvarme. Varmepumper / jordvarme må vurderes av den enkelte hytteeier. Dette er det ikke hensiktsmessig å bygge sentralt. Alle hytter skal ha pipe og bruke vedfyring som hovedenergikilde i bruksperioden. Strøm brukes som grunnvarme. Ramboll

20 20 (46) LYGNA SØR Elektrisitet og bredbånd Bredbånd Ut fra eksisterende tekniske løsninger forutsettes at det skal legges bredbåndskabel samtidig med etablering av øvrig infrastruktur. Om den teknologiske utviklingen tilsier andre løsninger, må det vurderes nærmere når de enkelte feltene skal bygges ut. Elektrisitet Det er en forutsetning at alle fritidseiendommene innen planområdet skal forsynes med elektrisitet via jordkabel Alle trafoer skal gis en diskret utforming i grått eller med kledning i treverk Renovasjon For felt 1, 2 og 3 er det allerede etablert en renovasjonsstasjon i eksisterende utbyggingsområde. Denne er basert på containere plassert i bygg. Det er ikke kildesortering i dag, men anlegget er dimensjonert og tilrettelagt for kildesortering. Det etableres tilsvarende renovasjonsstasjon for felt A. Område for renovasjonsstasjon for felt A er regulert inntil og sør for Halmbråtavegen ved innkjøringen til felt A 6.4 Felt 3 og felt A Tomteinndeling og hytteplassering Felt 3 inneholder135 hyttetomter innenfor formålet regulert til fritidsbebyggelse. Nordre del av felt 3 er regulert til formål fritidsbebyggelse/utleiehytter. Innenfor dette området kan det oppføres konsentrert fritidsbebyggelse (leiligheter) for salg og utleie. Dersom det ikke blir aktuelt å bygge ut dette området med konsentrert fritidsbebyggelse, kan det alternativt bygges ut med fritidsbebyggelse bestående av frittstående hytter, som i felt 3 for øvrig. Reguleringsbestemmelsene for felt 3 og felt A gjelder da for også dette området. Ved søknad om tillatelse til tiltak innenfor formålet fritidsbebyggelse/utleiehytter må det, uansett valgt utbyggingsform, utarbeides en samlet situasjonsplan for området som viser bebyggelse, veger, parkering og grønnstruktur. Felt A inneholder 246 hyttetomter. Tomtene skal bebygges med frittliggende fritidsboliger. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensa og skal som hovedregel følge lengderetningen i terrenget Bebyggelsen Bebyggelsen skal i utgangspunktet forholde seg til tradisjonell byggeskikk på Hadeland. Dekor og utskjæringer skal holdes i en nøktern stil. Torvtak kan aksepteres fordi det kan dempe inntrykket av hyttene, selv om det ikke er tradisjon for dette på Hadeland. For utleieområdet og eventuelt andre delområder kan det vurderes om det skal åpnes for mer moderne arkitektur. Bebyggelsen skal underordne seg naturpreget i området med en enkel og harmonisk utforming, materialbruk og fargevirkning. Det skal brukes mørke jordfarger og materialbruken skal domineres av tre og naturstein. Det skal benyttes ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. Uthus og anneks skal ha samme farge som hovedbygningen.

21 Bebyggelsen skal tilpasse seg terrenget på hver enkelt tomt. Alle terrengendringer skal utføres så skånsomt som mulig, og alle skjæringer og fyllinger skal tildekkes med stedegen torv eller masse. Avdekningsmasser skal legges i deponi på tomta for senere å brukes til istandsetting av sår i terrenget. Fyllinger, skjæringer og planeringer i terrenget lenger vekk fra hytta enn 2,5 meter er ikke tillatt Grønnstruktur og lekeområder Innenfor grønnstrukturen kan det tilrettelegges for lek og aktiviteter for sommer og vinter. 6.5 Tidsplan for gjennomføring Utbyggingsrekkefølge I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel vedtatt heter det: «I hytteområde Lygna Sør innføres rekkefølgebestemmelser slik at Brandbu og Tingelstad Almennings del av området må utbygges nordfra, mens Lygnalia Grunneierlagets område utbygges vestfra, fra Rv.4 der vann og avløp ligger inntil området». Utbyggingen av området vil skje trinnvis. Første utbyggingstrinn er allerede godkjent reguleringsplan for Lygna felt 2, samt felt 3 og felt A som detaljreguleres gjennom denne planen. Videre regulering og utbygging skal skje fra nord til sør. Felt 4 kan vurderes uavhengig av dette. Vedlegg 2: Illustrasjonsplan felt 3 Vedlegg 3: Illustrasjonsplan felt A 6.6 Arealbruk Det er utarbeidet forslag til områdereguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Reguleringsplanen viser fordelingen av ulike arealkategorier innenfor planområdet. Tabell 1 Arealbruk Arealformål Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse Bebyggelse og anlegg Skiløypetrase Bebyggelse og anlegg Energianlegg Bebyggelse og anlegg Vannforsyningsanlegg Bebyggelse og anlegg Renovasjonsanlegg Bebyggelse og anlegg Avløpsanlegg Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, fritidsbebyggelse /utleiehytter Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn-grøntareal Grønnstruktur Turvei Ramboll

22 22 (46) LYGNA SØR Grønnstruktur Friområde Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift Landbruksformål Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift Friluftsformål Sikringssoner Nedslagsfelt drikkevann Sikringssoner Frisikt Faresone Høyspenningsanlegg Sone med særlige angitte hensyn Hensyn friluftsliv Sone med særlige angitte hensyn Bevaring naturmiljø Båndleggingssone Båndlegging etter lov om kulturminner Sone for videreføring av reguleringsplan Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde Områdebestemmelser Anlegg- og riggområde 6.7 Vegnavn I tråd med Kommunedelplan for Geodata skal forslag til nye vegnavn fastsettes gjennom arbeidet med arealplan. Grunneierne i området har foreslått vegnavn for felt A og 3, samt for hovedvegen gjennom hyttefeltet. Gran kommune har gjennomgått disse vegnavnene og sikret at de er i tråd med god navneskikk. Hovedveg gjennom feltet er foreslått å hele Lygnalivegen. Vegnavn i felt A (se plankart): Badstulivegen Badstulirunden Badstulilykkja Badstulistikken Badstulistubben Halmbråtavegen Skjellmyrstubben Størrhalsstubben Størrhalsrunden Vegnavn i felt 3 (se plankart): Knørravegen Lokkerbakken Skarvåsen Sniklebakken Storbrenna

23 7. PLANKRAV 7.1 Detaljreguleringsplan For områdene 4, 5, B, C, D, E og F må det foreligge godkjent detaljregulering før det kan søkes om tillatelse til tiltak. 8. KONSEKVENSUTREDNING 8.1 Konsekvensutredning formål og behandling Formålet med konsekvensutredningen er å gi en oversikt over virkningene av tiltaket som helhet. Konsekvensutredningen skal gi en redegjørelse for hva som kan gjøres for best mulig å tilpasse tiltaket til omgivelsene og for å avbøte negative konsekvenser for omgivelsene. Foreliggende planforslag med konsekvensutredning (KU) er utarbeidet i henhold til fastsatt planprogram og i henhold til forskrift om konsekvensutredninger fastsatt 26.juni Utredningskrav i henhold til forskrift om konsekvensutredninger Områdereguleringen hører ikke inn under de planer som, i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, alltid skal behandles etter forskriften. Områdereguleringen tilhører heller ikke de planer som skal vurderes etter forskriftens 4. Gran kommune vurderer imidlertid at dette er en omfattende og viktig plan og at det derfor skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Ramboll

24 24 (46) LYGNA SØR 8.3 Metode Konsekvensutredningen og planforslaget vil omhandle kun et hovedalternativ. Alternativet skal vurderes opp mot 0-alternativet. I konsekvensutredningen er det benyttet en forenklet metodikk, for vurdering av ikke prissatte konsekvenser, med utgangspunkt i håndbok 140 fra Statens vegvesen. Utredningen av ikke-prissatte konsekvenser bygger på en systematisk tre-trinns prosedyre som følger håndbok 140: Trinn 1 omfatter beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor influensområdet. Verdi angis på en tredelt skala liten, middels og stor verdi. Det er utarbeidet kriterier for fastsettelse av verdi innenfor hvert fagtema. Trinn 2 omfatter en vurdering av hvilken type og grad av omfang (positivt eller negativt) det planlagte utbyggingsalternativet medfører for de enkelte fagtema. Omfang angis på en fem delt skala fra stort negativ middels negativt omfang lite/intet - middels positivt stort positivt Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens basert på en syntese av verdi og omfang. Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativet. Konsekvensskalaen er glidende. Etter at verdi og omfang av hvert miljø er bestemt, blir konsekvensen fastlagt ved bruk av matrisen som er vist på figuren. Konsekvensen er et uttrykk for om tiltaket medfører fordeler eller ulemper i forhold til referansesituasjonen. Konsekvensene angis på en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----) Verdivurderinger Status og forutsetninger for det aktuelle utredningstema innenfor planområdet blir beskrevet og vurdert. Fastsettelsen av «verdi» er i størst mulig grad basert på dagens situasjon og på eventuelle planer eller prosesser som gir føringer for framtidig utvikling og sannsynligheten for at disse realiseres. Tabell 2 Kriterier for verdsetting Verdi Svært stor verdi Stor verdi Middels stor verdi Liten verdi Ubetydelig / ingen verdi Kriterier Unikt miljø med unike kvaliteter Sjeldent miljø med spesielt verdifulle kvaliteter Representativt miljø med kvaliteter Miljøet er vanlig forekommende uten spesielle verdier Området har ikke målbar verdi Vurdering av omfang (effekt) Med vurdering av omfang (effekt) menes hvordan og i hvilken grad interesser i reguleringsområdet vil bli påvirket av tiltaket. Omfang er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget vurderes i forhold til 0- alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert vedtatte planer).

25 Tabell 3 Kriterier for vurdering av omfang (effekt) Omfang (effekt) Stor negativt Middels negativt Lite / ingen Middels positiv Stor positiv Kriterier Miljøet / utredningstema ødelegges i sin helhet Miljøet / temaets verdi og funksjon blir svekket Tiltaket vil ikke påvirke miljøet / temaet Tiltaket vil styrke miljøet / temaet Tiltaket vil i stor grad styrke miljøet / temaet Vurdering av konsekvens I vurdering av konsekvensgrad blir verdiene sammenstilt med tiltakets effekt og virkning (omfang). Konsekvensen er de fordeler og ulemper tiltaket medfører i forhold til 0 alternativet. Tabell 4 Skala som viser konsekvensgraden +4 Meget stor positiv konsekvens -1 Liten negativ konsekvens +3 Stor positiv konsekvens -2 Middels negativ konsekvens +2 Middels positiv konsekvens -3 Stor negativ konsekvens +1 Ubetydelig positiv konsekvens -4 Meget stor negativ konsekvens 0 Ubetydelig / ingen konsekvens 8.4 Alternativ 0 grunnlag for sammenlikning Alternativ 0 er konsekvensutredningens referanse. Alternativ 0 er dagens situasjon inkludert forventete endringer uten tiltaket i analyseperioden. Analyseperioden settes til 20 år. Figur 4 Konsekvensvifte Ramboll

26 26 (46) LYGNA SØR Konsekvensviften viser hva konsekvensen blir på bakgrunn av verdi og omfang. (Fra SVV sin HB 140). 8.5 Miljø Landskap Eksisterende situasjon Planområdet ligger mellom 560 og 680 moh. Terrenget er småkupert med noen flater, noen myrområder, små koller og slake og brattere lisider mot vest. Landskapet i området er i dag lite påvirket av utbygging eller andre inngrep. Etablerte hytter og campingplass nord i planområdet er relativt lite eksponert både i fjernvirkning og i nærvirkning. Tabell 5 Verdivurdering av planområdet Verdivurdering av planområdet Verdikriterier * ** *** **** ***** Begrunnelse Mangfold og variasjon Tidsdybde og kontinuitet X X Området er småkupert med myrflater og vestvendte lisider. Skogen er i hovedsak eldre granskog på slettene og furuskog på kollene. Mange hogstflater. Kulturhistorisk utvikling og aktive naturprosesser er lite synlige i landskapet. Helhet og sammenheng X Området utgjør en del av de sammenhengende naturområdene på Lygna. Brudd og kontrast X Det er et landskap med lite brudd og kontrast. Tilstand og hevd X Landskapet er i god hevd uten inngrep som reduserer landskapets verdi. Inntrykkstyrke og utsagnskkraft X Dette er ikke et landskap som tiltrekker seg spesiell oppmerksomhet. Lesbarhet X Landskapet er tydelig avgrenset og synlig i fjernvirkning. Dette gjør at landskapet er relativt lett å lese. Tilhørighet og identitet Delområdets verdi: Middels verdi X Dette er et attraktivt område for friluftsliv som mange føler tilhørighet til. Begrunnelse for delområdets verdi: Delområdets verdi knytter seg først og fremst til dets funksjon i en større landskapssammenheng og som friluftsområde.

27 Høy verdi Middels verdi Lav verdi Helhet Mangfold Intensitet, særpreg Landskap med harmoniske, enhetlige sammenhenger Middels sammenheng. Et helhetlig landskapsbilde brytes av fremmede elementer Uharmonisk landskap uten framtredende elementer. Lav estetisk verdi. Vekslende naturmiljø, terrengformer, vegetasjonsdekke og kulturhistorisk innhold Middels variasjon og mangfold i naturmiljø, terrengform osv. Liten variasjon og mangfold og uten særpreg Dramatisk slående elementer eller minneverdige kvaliteter. Kontraster mellom terrengformer og ulike elementer Middels kontrastvirkning og opplevelsesverdi. Ensformig landskap, liten opplevelsesverdi Figur 5 Fra Natur og kulturlandskapet i arealplanleggingen Metode utarbeidet av professor Magne Bruun, og senere videreutviklet i samarbeid med Norsk institutt for jord og skogkartlegging (NIJOS) Totalt vurderes planområdet ut fra en landskapsmessig vurdering å ha middels verdi Effekt av hovedalternativet Konsekvensen av foreslått utbyggingsformål er delområdets verdi sammenholdt med forslagets påvirkning på landskapskarakteren. Påvirkning på landskapskarakteren er et utrykk for hvor omfattende endringer det aktuelle utbyggingsprosjektet vil medføre for landskapskarakteren til delområdet. Følgende gradering av påvirkning på landskapet er brukt i «metode for landskapsanalyse»: Tabell 6 Gradering av påvirkning på landskapet Svært stor negativ påvirkning Stor negativ påvirkning Middels negativ påvirkning Liten negativ påvirkning Positiv påvirkning Utbyggingsområdet vil føre til en omfattende negativ endring i landskapets karakter Utbyggingsområdet vil merkbart endre landskapets karakter i negativ retning Utbyggingsområdet vil endre landskapets karakter i negativ retning Utbyggingsområdet vil til en viss grad påvirke landskapets karakter i negativ retning Utbyggingsområdet vil påvirke landskapets karakter i positiv retning Delområdets verdi er vurdert til å være middels. En utbygging av planområdet vil få middels negativ betydning. Definisjonen på «middels negativ påvirkning» er at utbyggingsområdet vil påvirke landskapet i negativ retning. Utfordringene med en utbygging av området er knyttet til utbyggingens visuelle konsekvenser i fjernvirkning og i nærvirkning. Ramboll

28 28 (46) LYGNA SØR En utbygging av fritidsboliger og infrastruktur i området vil gi landskapsmessige konsekvenser. Eksisterende landskap vil bli påvirket av utbyggingen, og landskapet innenfor plangrensa vil være i kontinuerlig endring i årene framover. Etablering av veger og bebyggelse endrer den visuelle opplevelsen av området. Planområdet er småkupert. Dette er et terreng hvor det ligger til rette for å kunne få til gode hytteområder som ikke blir dominerende i landskapet. Det er god vegetasjonsdekning i området. Mye av skogen er relativt gammel. Det er nødvendig å tynne vegetasjonen, både som en del av forvaltningen av skogen og for å tilrettelegge for utbygging. Hyttefeltet vil, på grunn av den store avstanden, ikke oppleves i fjernvirkning fra nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde, Tingelstadhøgda Effekt av 0 -alternativet En utbygging av felt 2 og 3 i henhold til vedtatte reguleringsplaner vil påvirke et mindre areal helt nord i planområdet. Dette ligger inn mot de allerede utbygde områdene og får liten negativ betydning for landskapet. Resten av planområdet vil bli liggende som i dag Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Verdivurdering Konsekvenser 0- alternativet Tiltakets konsekvens Vurdering av konsekvenser Middels stor verdi Liten Middels negativt Avbøtende tiltak Viktigste avbøtende tiltak er plasseringen av hyttene i landskapet og et bevisst forhold til fjerning og bevaring av vegetasjon. Det legges vekt på å unngå å plassere bebyggelsen på kollene, øverst i lisidene og i bratte lisider. Materialer, fargebruk og taktekking skal velges med tanke på at bebyggelsen ikke skal eksponeres i landskapet. Det legges vekt på å bevare sammenhengende vegetasjonsbelter mellom hyttefeltene, mot hovedadkomstveger, mot rv 4, mot hovedløypenettet i planområdets nordøstre avgrensning og i forbindelse med løyper og stier gjennom planområdet. Veger i området legges med best mulig terrengtilpasning og en standard som er tilpasset bruken. Vedlegg 4: Bilder fra 3D som viser tiltaket i fjernvirkning og nærvirkning Støy Eksisterende situasjon Det er ingen virksomhet innenfor planområdet i dag som genererer støy til omgivelsene. Nærmeste støykilde er Rv 4. Det ligger to masseuttak på vestsiden av Rv 4. Det er foretatt støyberegninger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Stenersen Massetak. Støyberegningene viser at uttaket ikke vil påvirke utbyggingsområdene med støy over grenseverdiene.

29 Rv 4 er den fremtredende støykilden i området Effekt av hovedalternativet En utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet vil ikke medføre økt støybelastning til omgivelsene. Rv 4 skal bygges om til 2 felts veg langs planområdets vestre avgrensning. Vegen vil være den dominerende støykilden i området. Støyberegninger for nye Rv. 4 viser at 8 hyttetomter i felt A ligger innenfor gul støysone fra nye Rv Effekt av 0 alternativet 0 alternativet vil ikke få konsekvenser for støybildet i området Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Verdivurdering Konsekvenser 0- alternativet Tiltakets effekt Vurdering av konsekvenser Middels stor verdi Liten / ingen Liten / ingen Avbøtende tiltak Det er beregnet nødvendig tiltak for at alle hyttetomtene i felt A skal komme godt utenfor gul støysone. En terrengvoll med høyde 1,5 meter og lengde 160 meter inntil nye Rv 4 vil tilstrekkelig skjerming mot støy fra nye Rv 4. Vedlagt støyberegning viser plassering av terrengvollen og oppnådd effekt. I rekkefølgebestemmelse stilles det krav om at nødvendig støyskjerming skal være gjennomført før tomtene, som uten tiltak ligger innenfor gul sone, kan bebygges. Vedlegg 5: Vedlegg 6: Støysonekart for nye Rv.4, før og etter tiltak Støyberegninger for Stenersen Masseuttak Kulturminner og kulturmiljø Eksisterende situasjon Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk registrering i planområdet høsten Ved registreringen ble det påvist en hustuft, id Hustuften kan på bakgrunn av røsta myrmalm kobles til jernfremstilling i jernalder eller mellomalder (500 f.kr 1536 e.kr.) Effekt av hovedalternativet Hustuft med sikringsområde blir som anbefalt av kulturenheten regulert til bevaring. Kulturminnet blir ikke direkte berørt av utbyggingen Effekt av 0 - alternativet Ved 0 alternativet blir ikke kulturminnet regulert til bevaring, men det vil heller ikke bli gjennomført tiltak i området som berører kulturminnet. Ramboll

30 30 (46) LYGNA SØR Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Verdivurdering Konsekvenser 0- alternativet Tiltakets effekt Vurdering av konsekvenser Stor verdi Liten / ingen Liten / ingen Avbøtende tiltak Det er ikke behov for avbøtende tiltak utover å sikre kulturminnet gjennom å regulere det til bevaring. Vedlegg 7: Rapport fra arkeologisk registrering, Oppland fylkeskommune Dyre- og planteliv/naturens mangfold Eksisterende situasjon Miljøfaglig Utredning AS har i samarbeid med Kistefos Skogtjenester registrert planområdet og gjennomført en konsekvensutredning på tema biologisk mangfold. Planområdet består i hovedsak av eldre barskog, med furuskog på koller og åsrygger, og granskog i lisidene. Her finnes både store og små hogstflater, samt noe myr. Vegetasjonstypen er i hovedsak blåbærskog, men også med relativt stor utbredelse av bærlyngskog. I forsenkninger finner en også småbregneskog. Innnenfor planområdet er det registert et viktig større areal med gammel furuskog, en viktig lokalitet av gammel granskog, samt to lokalt viktige lokaliteter med gammel granskog. I utkanten av planområdet finnes det en viktig lokalitet med gammel granskog og en med slåttemark, samt to lokalt viktige lokaliteter med gammel granskog og en med naturbeitemark. Den viktigste viltkvaliteten innenfor planområdet er en større storfuglleik, samt at området er et viktig vinterbeite for storfugl. I utkanten av planområdet finnes både et viktig og et lokalt viktig hekkeområde for våtmarksfugl, med flere rødlistearter. Det er påvist 9 rødlistearter i planområdet, to sårbare (VU) (ulvelav og snyltelusekjuke) og sju nær truet (NT) Effekt av hovedalternativet En utbygging i området vil gi store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Storfuglleiken og de fire naturtypelokalitetene innenfor planområdet vil bli direkte påvirket av utbyggingen. Også områdene rundt planområdet vil bli påvirket av økt friluftsbruk. For faunaforekomstene vil de mest negative konsekvensene komme innenfor planområdet, ved at storfuglleiken blir rammet. Det må forventes at leiken flytter til et annet, mindre optimalt sted evt. at leiken ikke re-etableres i det hele tatt. Også viktige hekke-, oppvekst- og beiteområder i nærheten av leiken vil forsvinne. Dette vil gi store negative konsekvenser for storfuglen i form av redusert ungeproduksjon, økt predasjonspress og mindre optimale beiteforhold. Våtmarksområdene i utkanten av planområdet vil bli negativt påvirket pga. økt forstyrrelse i hekketiden. For registrerte naturtypelokaliteter og floraforekomster er det, i henhold til Miljøfaglig Utredning, først og fremst de direkte terrenginngrepene som vil gi negative konsekvenser. Lokalitetene innenfor planområdet må forventes å bli helt ødelagte eller betydelig forringet i verdi pga. fragmentering av de verdifulle miljøene. Selv om man skulle kunne spare selve funnstedene for

FORSLAG TIL PLANPROGRAM HYTTEOMRÅDE LYGNA

FORSLAG TIL PLANPROGRAM HYTTEOMRÅDE LYGNA Oppdragsgiver Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag Rapporttype Planprogram Dato 2011-09-13 FORSLAG TIL PLANPROGRAM HYTTEOMRÅDE LYGNA HYTTEOMRÅDE LYGNA 2 (18) FORSLAG TIL PLANPROGRAM HYTTEOMRÅDE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE HYTTEFELT LYGNA FELT B

PLANBESKRIVELSE HYTTEFELT LYGNA FELT B Oppdragsgiver Lygnalia Grunneierlag Rapporttype Planbeskrivelse Dato 2016-08-30 PLANBESKRIVELSE HYTTEFELT LYGNA FELT B Sett inn 2 (23) FELT B Oppdragsnr.: 1350012927 Oppdragsnavn: Hyttefelt Lygna Felt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LYGNA SØR I GRAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR LYGNA SØR I GRAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR LYGNA SØR I GRAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Plan ID: Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 10-05-2013 Sist revidert / endret: Plankart er datert: 10-05-2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR LYGNA HYTTEOMRÅDE FELT B I GRAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Plan ID: E-250 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 07.07.2016 Sist revidert / endret:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Ester Sand Rapporttype Planprogram Planid 0536052 Dato 2014-08-20 SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (21) SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Detaljregulering felt B Lygna sør hytteområde - utleggelse til offentlig ettersyn

Detaljregulering felt B Lygna sør hytteområde - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00576-19 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Møtedato Planutvalget 2015-2019 02.11.2016 Detaljregulering felt B Lygna sør hytteområde - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling:

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

KORTUNGEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

KORTUNGEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Brandbu-Tingelstad Almenning Rapporttype Planprogram Planid E-248 Dato 2015-11-10 KORTUNGEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (23) KORTUNGEN MASSETAK FORSLAG TIL

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING Oppdragsgiver Lemminkäinen Norge AS Rapporttype Forslag til planprogram 2012-11-30 SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING 2

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

SOLHØGDA LANDSKAPSMESSIG VURDERING

SOLHØGDA LANDSKAPSMESSIG VURDERING Oppdragsgiver Veidekke Eiendom AS Rapporttype Notat Dato 2012-06-20 Rev 2012-09-17 SOLHØGDA LANDSKAPSMESSIG VURDERING LANDSKAPSMESSIG VURDERING 3 (18) SOLHØGDA LANDSKAPSMESSIG VURDERING Oppdragsnr.: 4120069

Detaljer

Planområdet er på 453,6 daa. og ligger som en naturlig forlengelse av de nylig etablerte hyttefelt på eiendommen.

Planområdet er på 453,6 daa. og ligger som en naturlig forlengelse av de nylig etablerte hyttefelt på eiendommen. Datert 03.06.2016 PLANBESTEMMELSER for PLAN ID0542DR224 SANDERSTØLEN HYTTEGREND Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsbebyggelse og tilhørende rekreasjonsarealer. Det skal også

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID

REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID Vedtatt i hovedutvalg NMK i utvalgssak 66/17, dato 24.08.2017 REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015015 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLAN ID: 19XX-XXXXX Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gangs

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002.

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002. REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HOLMFOSSEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HOLMFOSSEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HOLMFOSSEN HYTTEFELT Referanse: 12/321, 2012005 Dato:... 30.03.2012 Dato for siste revisjon:... 15.06.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... I I medhold av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA

REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 21/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R7 - ÅSSETRA I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25,

Detaljer

Gran kommune. Kommuneplanens arealdel

Gran kommune. Kommuneplanens arealdel Gran kommune Kommuneplanens arealdel 1 Hensynssoner erfaringer fra Gran kommune: Hensynssoner er mye rart Hensynssoner bra og krevende Noen erfaringer fra Gran kommune 2 Hensynssoner er mye rart Sikrings-,

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter IIII LILLEHAMMER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 21.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 24.04.2013 Godkjent

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. Sandvikahytteområde. Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune

Reguleringsbestemmelser for. Sandvikahytteområde. Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune Reguleringsbestemmelser for Sandvikahytteområde Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune 29.01.2017 Revidert15.05.2017 REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrensen på plankartet.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde Planident: 1557.20010001 Utarbeidet dato: 12.04.2016 Revidert dato: 18.05.2016 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE Planid: 30078 Bestemmelser datert 19.04.2012 Plankart datert 19.04.2012 1 GENERELT 1.1 Detaljregulering for Angarsnesstranda omfatter gbnr 40/8 m.fl. 1.2 Bestemmelsene

Detaljer

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune Planid: 2012011. Dato: 16.01.14 Godkjent i kommunestyret 07.10.14, sak K 059/14. Sist revidert (dato): 23.10.14. 1. GENERELT. 1.1 Innenfor

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend.

Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend. Reguleringsbestemmelser til Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend. Plankart datert 27.05.2008. Bestemmelser datert 27.05.2008. Revisjoner: Mindre endring av bestemmelser 08.07.2009. Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007. Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40, I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 PLAN NR. Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 Bestemmelsene er datert: 19.06.2009. Bestemmelsene er vedtatt: 1 GENERELT 1.1 Planens formål: Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK 0-2 Planens navn Detaljregulering for Lišmmajohka Massetak Tana Kommune Arkivsak Planid 20252010008 Vedtatt Arbeidsutkast, datert

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde Planident: 1557.20010001 Utarbeidet dato: 12.04.2016 Revidert dato: 19.08.2016 Vedtatt i kommunestyret: 25.10.2016 DETALJREGULERING Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde REGULERINGSBESTEMMELSER 1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29.09.2011, sak. nr. 11/39 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 24.11.2011 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er:

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Molde kommune Plan ID: 1502201110 Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET PLANBESTEMMELSER Plan dato: 18.01.2012 Dato sist rev.: 01.03.2017 Dato vedtak: 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune,

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, 16.08.2011. Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 Dato:... 9.4.2010 Dato for siste revisjon:... 24.6.2010 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 24.6.2010 I medhold av plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654 Dato:... 14.07.08 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 17/05 den 10.05.2005. Mindre vesentlig endring D-sak 281/09 den 08.10.2009 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLØFTBERGET HYTTEOMRÅDE - RØROS KOMMUNE Plan ID:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLØFTBERGET HYTTEOMRÅDE - RØROS KOMMUNE Plan ID: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLØFTBERGET HYTTEOMRÅDE - RØROS KOMMUNE Plan ID: 20120002 Reguleringsplanen omfatter deler av landbrukseiendommene gnr. 98, bnr. 1 Elveplassen og gnr. 87, bnr. 3 Sakstrøen.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID Vedtatt i kommunestyre 14.03.16 i k-sak 12/16 REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR:

Detaljer

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok?

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Petter Kittelsen, kontorleder Otta 1 Bakgrunn 2 Norconsult i Innlandet Norconsult har 5 kontor i Innlandet, Hamar og Os i Østerdalen, samt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend

Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend Vedtatt av kommunestyret K-sak 109/05 av 24.11.2005 Endret som følge av klage K-sak 33/06 av 11.05.2006 Referanse: 06/33-28 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12 5, nr. 2) Veg Grønnstruktur (PBL 12 5, nr. 3) Turveg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12 5, nr. 2) Veg Grønnstruktur (PBL 12 5, nr. 3) Turveg REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR BØGASET gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201601 Dato: 28.03.17 Sist revidert (dato): Tilhørende plankart datert: 28.03.17 1. GENERELT. 1.1 Innenfor plangrensen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt. Planid: 20040001

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt. Planid: 20040001 Nordre Land kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt Planid: 20040001 Behandling Dato Sak Kunngjøring av igangsatt planarbeid 20.6.2013 Utlagt til offentlig ettersyn

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Deler av planområdet sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Storstølvegen med avkjørselen

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 REGULERINGS REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 1 BYGGEOMRÅDE ( 20-4 NR 1) 1.1 Plankrav: Før det gies tillatelse til fradeling eller til tiltak etter

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

Graneistølen Plan ID:

Graneistølen Plan ID: DETALJREGULERING FOR Graneistølen Plan ID: 20160125 i Etnedal kommune ENDRING AV GJELDENDE PLANBESKRIVELSE Dato: 03.01.2017 Revisjon: 05.01.2017 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse..... 2 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III

REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.14 Tilhørende plankart er sist revidert: 15.01.14 Godkjent av kommunestyret: 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune E 453100 E 453000 E 452900 E 452800 E 452700 E 452600 E 452500 E 452400 E 452300 E 452200 E 452100 N 6966500 N 6966500 N 6966400 N 6966400 N 6966300 N 6966300 N 6966200 N 6966200 N 6966100 N 6966100 N

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE Gratangen kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 2011002 DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE Dato:... 06.06.2017 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE Oppdragsgiver: Gautefalltomter AS Oppdrag: Rytterspranget Terrasse, felt H5 planid: 20160002 Skrevet av: Henning Borgeraas Kvalitetskontroll Peder Vidnes Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER 1/8 REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II Kommunestyret i Lillehammer har den 27.03.2014 godkjent reguleringsplan for LILLEHAMMER SÆTER II med plankart datert 15.01.2014 og bestemmelser datert 05.02.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 26.05.2011 Slettet: Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer