FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen"

Transkript

1 Miljøvernavdelingen AQUA POWER AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2013/ Opplysninger om virksomheten Navn Aqua Power AS Organisasjonsnr Bedriftsnr UTM(32)-koordinater UTM-øst: , UTM-nord: Adresse Kongeveien 127, 1407 Vinterbro Telefonnr E-post NACE-kode Oppsamling og behandling av avløpsvann Opplysninger om kontrollen Kontrolldato Virksomhetens representanter Torstein Bergum (daglig leder) Mona Zapffe Fylkesmannens kontrollører Jens Hertzberg Guro Holte Bakgrunn for kontrollen Aksjon for mottak og mellomlagring av farlig avfall 2013 Tema for kontrollen Mottakskontroll avfall Håndtering herunder lagring av farlig avfall Viderelevering av farlig avfall Utslippskontroll Avviksbehandling Risikovurdering Sammendrag av resultat Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse er: 1. Det foregår aktiviteter på eiendommen som medfører fare for forurensning 2. Aqua Power AS håndterer ikke farlig avfall og kjemikalier i henhold til krav 3. Aqua Power AS har mangler ved sin internkontroll Avvikene er beskrevet på sidene 3-6 Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon: Telefaks: Internett: Saksbehandler: Guro Holte Direkte telefon: E-post: Org.nummer: NO

2 Frist for tilbakemelding: Det er i tillegg gitt 1 anmerkning: - Virksomhetens samler inn farlig avfall uten gyldig tillatelse Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig. For definisjon på avvik og anmerkning, se under. Bakgrunn Fylkesmannen gjennomfører i samarbeid med Miljødirektoratet en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og Hovedtemaet i aksjonen er å kontrollere at farlig avfall blir lovlig og forsvarlig håndtert. Feil håndtering av slikt avfall kan være en kilde til forurensning, og skade helse og miljø. Det er derfor viktig å behandle dette avfallet på en forsvarlig måte. På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø. Våre tilsyn er spesielt knyttet opp mot farlige kjemikalier, farlig avfall og internkontroll ytre miljø. Aktuelt regelverk Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 4 og 5. Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) 7. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall, med vedlegg. Se Definisjoner Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner. Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte. Side 2 av 7

3 Resultat fra kontrollen Avvik Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll: Avvik 1: Det foregår aktiviteter på eiendommen som medfører fare for forurensning Avvik fra: Forurensningsloven 7 Grunnlag for avviket er beskrevet nedenfor: a) Lekkasje ved påfylling av oljeprodukter fører til forurensning av grunn b) Kjemikalier må sikres bedre i forhold til fare for utslipp til grunn. Kommentarer: Olje fylles på en femkamret tankbil, eller på en av to ståltanker på virksomhetens eiendom. Slik operasjonen utføres i dag, medfører aktiviteten oljesøl. Under Fylkesmannens kontroll var det også tydelig merker etter oljesøl på bakken. Siden tankbilen står på grusdekke, går forurensningen direkte til grunnen. Aqua Power AS må innføre rutiner for påfylling og tiltak som minimerer risikoen for forurensning til grunn. Som et minimum, bør operasjonen utføres der det er tett dekke/ oppsamlingsenhet for søl. Aluminiumsulfat ble under kontrollen oppbevart ute på grusdekke. Ved en evnt lekkasje ville produktet gå rett til grunn. Produkter som medfører forurensningsfare må oppbevares på en måte som sikrer at en eventuell lekkasje ikke går direkte til terreng. Et viktig tiltak vil være å oppbevare kjemikalier der det er oppsamlingsenhet og fast dekke. Flere kjemikalier (bla aluminiumsulfat, diesel, glykol og avfettingsmidler) ble oppbevart innendørs uten oppsamlingsenhet og nær sluk til oljeutskiller. Bedriften må sørge for forsvarlig oppbevaring av disse, slik at man ikke risikerer utslipp gjennom oljeutskilleren. Følgende skal oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen: Beskrivelse (inkl foto) av hvordan påfylling av olje foregår på eiendommen. Foto som dokumenterer forsvarlig oppbevaring av kjemikalier på eiendommen. Side 3 av 7

4 Avvik 2: Aqua Power AS håndterer ikke farlig avfall og kjemikalier i henhold til krav Avvik fra: Avfallsforskriften kap 11, Farlig avfall Tillatelse til mellomlagring av farlig avfall, datert Grunnlag for avviket er beskrevet nedenfor: a) Utformingen av tankanlegget er ikke iht. betingelser i tillatelsen b) Det mellomlagres andre typer farlig avfall enn tillatt iht. tillatelsen c) Det mangler merking av beholdere for kjemikalier og oljetanker d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjemaer er mangelfull Kommentarer: Tankene for oppbevaring av oljeholdig avfall er enkeltbunnede, ulåste og er ikke merket med type avfall. Eiendommen er ikke sikret med gjerder eller annet for å hindre uvedkommende tilgang til anlegget. Aqua Power AS har en tillatelse for mellomlagring av farlig avfall, datert , som setter flere krav til anleggets utforming. Det er krav om at avfallet oppbevares på dobbeltbunnede tanker. Det skal være oppbevart beskyttet mot nedbør, og tankene skal være tydelig merket. Videre skal tankene være sikret slik at de er utilgjengelig for uvedkommende. Virksomheten må sørge for at anlegget utformes slik at det er i henhold til krav i tillatelsen. Tillatelsen gir kun tillatelse til mellomlagring av olje og oljeholdig vann. Under Fylkesmannens kontroll ble det i tillegg lagret glykol. Dersom Aqua Power AS ønsker å mellomlagre andre typer farlig avfall enn beskrevet i tillatelsen, må dette søkes om til Fylkesmannen. Både lagringstanker for oljeholdig avfall og beholdere for kjemikalier manglet merking. Disse må merkes med produktnavn og faresymbol. Det opplyses bedriften selv kontrollerer sine to tanker på 15 m3 et par ganger i året, men det foreligger ingen logg som viser at det er utført. Ståltankene opplyses å være 28 år gamle, og ha en god tilstand. Tankbilene blir iflg. virksomheten kontrollert av Veritas. Aqua Power AS kunne under kontrollen fremvise en perm med logg for mottak og viderelevering av avfall, samt kopi av utfylte deklarasjonsskjemaer. Noen deklarasjonsskjemaer manglet underskrift fra avfallsprodusent samt organisasjonsnummer. I noen tilfeller er det blitt deklarert avfall med Aqua Power AS sitt eget organisasjonsnummer. I disse tilfeller dreier det seg sannsynligvis om private kunder som ikke har et eget organisasjonsnummer. Deklarering på aktørens eget organisasjonsnummer er ikke ønskelig, da virksomheten feilaktig blir registrert både som avfallsprodusent og -aktør. For slike tilfeller kan man bruke et M-nummer. Norsas anbefaler at en bruker M15343 for privatpersoner. Side 4 av 7

5 Følgende skal oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen: Dokumentasjon/bilder som viser at kjemikalier og oljetanker er merket med type, innhold og farekode Informasjon om hvilke typer farlig avfall som mellomlagres hos virksomheten Dokumentasjon på at mellomlagringsplassen innrettes etter krav i tillatelsen Avvik 3: Aqua Power AS har mangler ved sin internkontroll Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), 5, 2. ledd, punkt 6 og 7 Grunnlag for avviket er beskrevet nedenfor: 1a) Virksomhetens avvikshåndtering er mangelfull ift ytre miljø 1b) Virksomheten kunne ikke vise til en skriftlig miljørisikovurdering knyttet til aktiviteter i Kongeveien 127. Kommentarer: Aqua Power AS kunne under kontrollen vise til et avvikssystem, som også omfatter utfylte avviksskjemaer. Det kunne imidlertid ikke dokumenteres at systemet brukes ift hendelser knyttet til ytre miljø. Bedriften må påse at uønskede hendelser som medfører forurensning eller fare for forurensning blir registrert i deres avvikssystem. Det skal i den sammenheng utarbeides kriterier for hva som regnes som avvik. Bedriften kunne vise til at det er foretatt risikovurderinger knyttet til de operasjonene de utfører ute hos kundene, men ikke på deres egen eiendom. Bedriften må utarbeide en miljørisikovurdering som omfatter deres aktiviteter i Kongeveien 127, og inkludere alle forhold i virksomheten som kan utgjøre en fare for forurensning. Virksomhetens tanklagring, påfyllingsrutiner, lagring av kjemikalier, utslipp gjennom oljeutskiller og risiko for sabotasje skal innlemmes i risikovurderingen. På bakgrunn av miljørisikovurderingen skal det utarbeides planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Gangen i en risikovurdering kan være: Kartlegge hva kan skje? Hvor sannsynlig er det? Hvilke følger kan hendelsen gi? Vurdering av risiko? Hvordan redusere risiko, tiltak? Det finnes mer om risikovurdering og internkontroll på Side 5 av 7

6 Følgende skal oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen: Kriterier for hvilke forhold knyttet til ytre miljø som skal føres som avvik. En enkel miljørisikovurdering med kartlegging, risikovurdering og tiltaksplan. Bilder fra kontrolldagen: Oppbevaring av glycol nær sluk Oppbevaring av diesel Oppbevaring av såpe Tankbil for mellomlagring av Lagring av aluminiumsulfat oljeholdig avfall Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tanker for mellomlagring av oljeholdig avfall Anmerkninger: Virksomhetens samler inn farlig avfall uten gyldig tillatelse Virksomheten hadde en tillatelse fra SFT for innsamling av farlig avfall som gikk ut Denne må fornyes. Miljødirektoratet er riktig myndighet for å gi tillatelse for innsamling av farlig avfall. Virksomheten bes derfor ta kontakt med dem for å søke om ny tillatelse for dette. Andre forhold: Aqua Power AS driver med høytrykksspyling av tette avløpsrør, slamsuging, tankrens, tømming av oljeutskillere, service på minirenseanlegg, med mer. Kunder er i hovedsak private og mindre bedrifter. Side 6 av 7

7 Avfallet kjøres stort sett direkte til godkjent mottak, mens mindre mengder oljeholdig avfall og noe glycol mellomlagres på virksomhetens eiendom i Kongeveien 127. Side 7 av 7

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AUTO-SKADE TERJE SCHIE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0230.0075.01 2012.124.I.FMOA 2012/21075 08.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen RENOVASJONSETATEN OSLO KOMMUNE, MOTTAK AV FARLIG AVFALL FOR NÆRINGSDRIVENDE - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 979 594 844 0301.1148.01 2013.316.I.FMOA

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen RUNES CONTAINER SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0221.0026.01 2012.112.I.FMOA 2012/18957 08/10-2012 Opplysninger om virksomheten Navn Runes Container

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen KJELLERHOLEN VARMESENTRAL (BIOENERGY AS) - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0106.01 2013.301.I.FMOA 2013/22744 20/11-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AKER SYKEHUS, FYRINGSANLEGG - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.0836.02 2013.338.I.FMOA 2013/22564 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten Navn Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1484.01 2015.068.I.FMOA 2015/12827 29/6-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1484.01 2015.068.I.FMOA 2015/12827 29/6-2015 Miljøvernavdelingen Adamstuen Garasjer AS General Birchs gate 16 0454 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1379.01 2013.340.I.FMOA 2013/ 22814 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Oslo universitetssykehus, Gaustad sykehus - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.0640.01 2013.232.I.FMOA 2013/ 22797 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.043.I.FMTE Saksnummer: 2014/471 Dato for kontroll:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse ISO Miljø AS Borgeskogen 3 3160 STOKKE Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Hans Erik Borge Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Eli Mathisen Tonje Johnsen Vedtak om stans i mottak og behandling

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven

Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven SAR Gismarvik Pb 83 4098 TANANGER Oslo, 29.04.2014 Deres ref.: Karen Aanestad Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3339 Saksbehandler: Norun Reppe Bell Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 30.09.2013 2013/6625 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Ola Gillund, 62 55 11 79 461.3

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/858/09/5428 09/00171-8 /ABE 30. juni 2009 Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

Bergheim barnehage - tilsyn 08.04.2015 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Bergheim barnehage - tilsyn 08.04.2015 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Bergheim barnehage N- Vår saksbehandler Bente Høier Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Bergheim barnehage - tilsyn 08.04.2015 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Detaljer