Rundskriv om dagpenger/attføringspenger under etablering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv om dagpenger/attføringspenger under etablering"

Transkript

1 Rundskriv om dagpenger/attføringspenger under etablering Ordningen med å yte stønad under etablering av egen virksomhet er ingen ordinær etableringsstøtte. Den er et arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel for å hjelpe arbeidsledige til å bli selvforsørget. Ordningen gjelder bare for arbeidssøkere som allerede mottar dagpenger og som har vært forsøkt formidlet til arbeid uten resultat, jf ftrl kap 4, eller som har rett til attføringstiltak, jf ftrl kap Ytelser under etablering - Hjemmel 1. Hjemmel Folketrygdloven 4-6 tredje ledd Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (dagpengeforskriften) kap. 5 Folketrygdloven 11-9 første og tredje ledd Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring 3-8 til Formål og målgruppe. (Endret ) Dagpenger Dagpengeordningen skal dempe skadevirkningene for individ og samfunn ved ufrivillig arbeidsløshet, men samtidig være et arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel mot målet om full sysselsetting. For å støtte opp under en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og øke overgangen til ordinært arbeid, er det viktig at dagpengeordningen inngår som en integrert del av formidlingsprosessen og tiltaksbruken ved NAV lokalt. På grunn av dette formålet er det viktig at også ordningen med dagpenger under etablering av egen virksomhet er innrettet slik at den kan fungere som et arbeidsmarkedspolitisk tiltak rettet mot at den enkelte arbeidssøker skal finne raskeste vei tilbake i ordinært arbeid. Dagpenger under etablering er ikke ment å være en ordinær tilskudd eller støtte til etableringsprosjekt. Der det anses hensiktsmessig skal ordningen bidra til at den enkelte blir selvforsørget ved at livsoppholdsytelsene beholdes i et begrenset tidsrom under etableringen. Det fremgår av folketrygdloven 4-6 at ordningen gjelder for arbeidssøkere som allerede mottar dagpenger. Ordningen skal praktiseres slik at den normalt ytes til arbeidssøker som i mer enn tre måneder har vært forsøkt formidlet til ordinært arbeid uten resultat, og hvor etableringsordningen fremstår som et hensiktsmessig virkemiddel for at vedkommende skal finne raskeste vei tilbake i arbeid. I denne sammenhengen er det viktig å tenke på at etableringsordningen kan strekke seg over relativt lang tid og at arbeidssøkeren i denne tiden vil være fritatt for annen jobbsøking. Vedkommendes kvalifikasjoner vurdert mot situasjonen på arbeidsmarkedet, er derfor et moment som må tillegges vekt i denne vurderingen. Perioden på tre måneder kan etter en konkret vurdering fravikes dersom etableringsordningen anses som et særlig egnet virkemiddel for at vedkommende raskt skal oppnå full sysselsetting. Eksempelvis vil dette gjelde der arbeidssøkeren er vurdert å ha behov for bistand utover ordinær formidlingsbistand, eller hvor etableringsplanene viser at etableringen kan skje svært raskt, og det ikke anses mer sannsynlig at vedkommende kan oppnå annen sysselsetting innenfor samme periode.

2 Attføring Personer under attføring kan søke om å få beholde attføringspengene under etablering av egen virksomhet. Vilkåret er at etableringen skal godkjennes som et nødvendig og hensiktsmessig attføringstiltak, jf. folketrygdloven kapittel 11 og tiltaksbruken skal på vanlig måte innarbeides i handlingsplanen. 3. Dagpenger/attføringspenger under etablering 3.1 Felles a) Ytelsen kan innvilges for to faser i etableringsforløpet - en utviklingsfase på inntil 6 måneder og en oppstartingsfase på inntil 3 måneder. b) Arbeidet tid og/eller inntekt fra etableringen fører ikke til reduksjon i dagpenger eller attføringspenger. Arbeid utenom etableringen fører til gradering etter vanlige regler for dagpenger og attføringspenger. 3.2 Dagpenger a) Rett til dagpenger under etablering foreligger bare for den delen av etableringsperioden som ligger innenfor dagpengeperiodens maksimale lengde (104/52 uker). Ved eventuell innvilgelse av ytterligere en dagpengeperiode, kan dagpenger under etablering gjenopptas. b) Dagpenger under etablering kan ikke innvilges til helt eller delvis permitterte. Delvis sysselsatte som har fått innvilget dagpenger under etablering og som deretter blir permittert fra sin deltidsstilling, vil likevel kunne beholde dagpengene under etablering i permitteringsperioden. Se pkt. 2.4 i rundskriv om graderte dagpenger og vanlig arbeidstid. 3.3 Attføringspenger Etablering må godkjennes som tiltak etter ftrl for at arbeidssøkeren skal kunne motta attføringspenger under etablering. Etablering som tiltak gir rett til attføringsstønader på linje med andre yrkeshemmede, jf. ftrl. 11-8, så lenge vedkommende er i tiltaket, og for øvrig oppfyller de ordinære vilkårene for rett til stønad. 4. Vilkår 4.1 Krav til den enkelte Felles for dagpenger og attføring a) Etableringen må antas å føre til at vedkommende vil bli selvforsørget. For dagpenger må man forutsette at han eller hun blir helt selvforsørget. Ved yrkesrettet attføring er det tilstrekkelig at vedkommende blir delvis selvforsørget. b) Dagpenger/attføringspenger under etablering kan bare innvilges på grunnlag av særskilt søknad. Det må søkes for hver enkelt fase og før fasene begynner. c) Næringsfaglig vurdering må innhentes fra faglig kompetent instans som er godkjent av NAV. d) Dersom flere personer ønsker å etablere en ny virksomhet sammen, må den eller de av etablererne som mottar dagpenger eller attføringspenger, tilsammen ha en eierandel i virksomheten på over 50 %.

3 4.1.2 Dagpenger a) Dagpenger under etablering kan ikke innvilges til den som er blitt selvforskyldt ledig i de siste 6 måneder før søknad fremmes. b) Det er et krav om at vedkommende må være reell arbeidssøker fram til vedtaket er fattet Attføringspenger Etableringen må anses som et hensiktsmessig og nødvendig tiltak i henhold til folketrygdloven 11-6 første ledd. Tiltaket skal inngå i en godkjent handlingsplan med sikte på å gjøre medlemmet helt eller delvis selvforsørget. 4.2 Krav til virksomheten a) Virksomheten må være ny og drives for eiers (etablerers) regning og i vedkommendes navn. Dette innebærer at overtagelse av allerede eksisterende virksomhet ikke anses som ny virksomhet og faller ikke inn under ordningen. Ordningen gjelder heller ikke for nyetablering av virksomhet som er gått konkurs. Provisjonsbasert salgsvirksomhetblir heller ikke å anse som ny virksomhet, selv om selgeren oppretter eget kontor og driver virksomheten i eget navn. En slik virksomhet blir derfor å betrakte som en utvidelse av en allerede eksisterende virksomhet. FranchisevirksomhetI de tilfeller hvor det dreier seg om utleie av firma- og/eller produktsymboler, kan virksomheten anses som en ny etablering selv om firma- og produktsymbolene har eksistert lenge. Dato for registrering av firmaet er ikke avgjørende for om virksomheten kan anses for ny. I vurderingen av om den konkrete etableringen gjelder ny virksomhet, vil kriteriene forberedelses-, innarbeidings- og investeringsbehov gi veiledning. Også de som har en mislykket etablering bak seg i samme stønadsperiode, kan innvilges stønad under etablering av ny virksomhet. b) Virksomheten skal etableres og drives i Norge for firmaets regning. Ved attføringspenger under etablering kan det unntaksvis godkjennes etablering i utlandet, jfr. ftrl andre ledd. Forutsetningen er at etablering i utlandet anses nødvendig i den forstand at tilsvarende etablering ikke kan skje i Norge. c) Virksomheten må være registrert i de nødvendige offentlige registre. Dette må dokumenteres før andre fase (oppstartingsfasen). Se nedenfor pkt Næringsfaglig vurdering Søkeren må selv innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene. Utgifter i denne forbindelse dekkes ikke av NAV, jfr. 5-1 tredje ledd i dagpengeforskriften og 3-10 i forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. I 2006 er det igangsatt et forsøk for dekning av utgifter til innhenting av næringsfaglig vurdering for stønadsmottakere som søker om å beholde økonomiske ytelser under etablering av egen virksomhet. Søkere må fylle vilkårene i dagpengeforskriftens 5-1 eller attføringsforskriftens 3-8. Forsøket er iverksatt i samtlige kommuner i Vestfold, Østfold, Rogaland og Nordland. For dem som mottar etablererstipend eller annet offentlig etablerertilskudd, kan vurderingen som lå til grunn for dette vedtaket, erstatte den næringsfaglig

4 vurderingen. NAV lokal bør bistå i kontakten med kommunen/fylkeskommunen dersom det er ønskelig, og dersom NAV har kapasitet. NAV bør også være behjelpelig med å opplyse hvor man kan henvende seg for å få en næringsfaglig vurdering. Næringsfaglig vurdering bør fortrinnsvis foretas av kommunen eller fylkeskommunen hvor virksomheten etableres, og ikke der etablereren er bosatt. Det understrekes at NAV sentralt ikke har gitt noen generell bestemmelse om at næringsfaglig vurdering kan innhentes fra annen faglig kompetent instans enn kommune/fylkeskommune, jfr. 5-1 tredje ledd i dagpengeforskriften. Annen instans skal godkjennes av NAV sentralt i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder også for etablering som attføringstiltak. En næringsfaglig vurdering bør inneholde: Vurdering og konklusjon om prosjektet antas å gjøre søkeren selvforsørgende. Vurdering og konklusjon om det aktuelle prosjekt kan fortrenge allerede etablert virksomhet Vurdering og konklusjon mht. om det aktuelle prosjektet forutsetter både en utviklings- og oppstartingsfase, og hvor lange de ulike fasene bør være. 6. Saksbehandling 6.1 Behandling av søknad NAV lokal skal vurdere: a) Kravet til selvforsørgelse: I dette ligger en helhetsvurdering hvor en tar hensyn til den næringsfaglige vurderingen, kvalifikasjoner og helsemessige forhold. Slik vurdering skal foretas både ved søknad om utviklingsfase og oppstartingsfase, med eller uten forutgående utviklingsfase. For medlemmer som søker om attføringspenger under etablering av egen virksomhet, skal etableringen inngå i en godkjent handlingsplan og godkjennes som et nødvendig og hensiktsmessig tiltak, jfr. folketrygdloven Eventuelle endringer i handlingsplanen vurderes fortløpende. b) Behovet for utviklings- og oppstartingsfase, og varigheten av fasen(e). c) Budsjett med kostnads- og inntjeningsoverslag. NAV lokal skal orientere om mulighetene for å søke om etablererstipend fra fylkeskommunen. For de som mottar etablererstipend, skal fylkeskommunen ved tildeling av stipendet fastsette en utviklingsfase. Denne vil vanligvis ikke overskride seks måneder. Som hovedregel skal NAV lokal legge denne utviklingsfasen til grunn og gi dagpenger eller attføringspenger så lenge den varer, men likevel ikke lenger enn seks måneder. NAV lokal plikter å følge opp etablereren i løpet av etableringsfasene. Hyppigheten av oppfølgningen vil være avhengig av behov og skal avtales på forhånd, eller nedfelles i en handlingsplan. Kontroll NAV skal kontrollere at virksomheten er registrert i de obligatoriske offentlige registre som er aktuelle for virksomheten. De skal også kontrollere at etablereren ikke er ilagt konkurskarantene, se punkt 6.2.

5 6.2 Firmaregistrering Registrering i foretaksregisteret er etter foretaksregisterloven 2-1 obligatorisk for bl.a. aksjeselskaper, ansvarlige selskaper og enkeltmannsforetak som driver varehandel. Disse foretakene skal meldes til registeret før oppstartingsfasen tar til. Melding om registrering i enhetsregisteret kan i de fleste tilfeller erstatte registrering i andre offentlige registre, bl.a. foretaksregisteret. Det forutsettes at det krysses av på registreringsskjemaet at selskapet skal registreres i foretaksregisteret. En slik avkryssing vil føre til at opplysningene videresendes til foretaksregisteret, evt. andre offentlige registre hvor virksomheten skal være registrert. Personer som er ilagt konkurskarantene har for et visst tidsrom ikke lov til å stifte aksjeselskap, jfr. konkursloven 142. (Bestemmelsen omhandler også visse andre selskapstyper som ikke antas å være aktuelle). De skal være registrert i et landsomfattende konkursregister som er et av Brønnøysund-registrene. 6.3 Vedtak Når søknaden er behandlet skal det fattes vedtak. Vedkommende skal ha skriftlig svar sammen med informasjon om klageadgangen. Blir søknaden innvilget, skal det framgå i vedtaket: Hvor lang tid som forutsettes brukt til den aktuelle fasen. Fasen anses som påbegynt fra vedtaksdato Siste dato med rett til dagpenger eller attføringspenger for den aktuelle etableringsfasen Dagpenger For vedtakene brukes blankettene PB-1911 og PB Attføringsytelser Attføringsmalene brukes på vanlig måte. Til vedtaket om attføringspenger under etablering brukes i tillegg blankett PB Når søknaden er innvilget 7.1 Felles De vanlige reglene om meldeplikt/opplysningsplikt gjelder også under etablering. Det er ikke krav om at vedkommende skal ta imot tilbud om arbeid eller tiltak i perioden det er innvilget for. 7.2 Dagpenger Den som mottar dagpenger under etablering, har samme plikt som øvrige dagpengemottagere til å møte til konferanse med NAV lokal etter innkalling, jfr. ftrl første ledd bokstav e. NAV lokal plikter å følge opp etablereren ved en eller flere innkallinger i løpet av etableringsfasene. Ved et tidsbegrenset bortfall, løper den gitte etableringsperioden på samme måte som stønadsperioden. Meldekortet skal gi opplysning om: a) Arbeid som ikke er knyttet til etableringen:slikt arbeid fører ikke til forlengelse av fasen, men kan føre til gradering evt. bortfall av dagpenger under etablering. b) Sykdom og ferie:disse forholdene fører ikke til forlengelse av fasen, men medfører

6 at dagpengene bortfaller. c) Opphold i utlandet:den som mottar dagpenger under etablering kan etter søknad unntas fra kravet etter folketrygdloven 4-2 om opphold i Norge, jf. dagpengeforskriften 1-3. Slik godkjenning må foreligge før utenlandsoppholdet finner sted. Det er en forutsetning for godkjenning at NAV anser oppholdet hensiktsmessig på grunn av etableringsprosessen. Oppholdet skal ikke vare lenger enn hva NAV anser hensiktsmessig. 7.3 Attføringspenger Ved innkalling fra NAV lokal er arbeidssøkeren pliktig til å møte. Dersom vedkommende gjentatte ganger ikke møter til innkalling, må NAV lokal vurdere om det er hjemmel for å stanse den yrkesrettede attføringen, jfr. folketrygdloven Nærmere om fasene 8.1 Utviklingsfasen Felles Aktivitet som utøves før etablering finner sted og produksjon av varer/tjenester igangsettes, vil høre under utviklingsfasen, eksempelvis: a) Utarbeiding av selve ideen, oppfinnelsen eller tjenesten som virksomheten baseres på, b) Praktisk forberedende arbeid, f.eks. markedsundersøkelse, ordning av formaliteter (registrering av firma, søknad om bevilling osv), anskaffelse av startkapital, kjøp/leie av lokaler og driftsmidler, og c) Skolering for å kunne drive virksomheten, f.eks. regnskapsførsel, markedsføring og salg. Utviklingsfasen starter den dato det fattes vedtak om innvilgelse og opphører når virksomheten er klar til oppstart. Utviklingsfasen kan ikke vare lenger enn 6 måneder. Utviklingsfasen fastsettes for en kortere periode dersom det ikke anses å være behov for seks måneder i det konkrete tilfelle. Et nytt sluttidspunkt for utviklingsfasen kan vurderes dersom det viser seg at etablereren har behov for en noe lenger utviklingsfase før oppstart. Forutsetningen er at dette anses hensiktsmessig og nødvendig. Utviklingsfasens totale lengde må imidlertid ikke overstige seks måneder Dagpenger Dersom det trengs lengre tid til utviklingsfasen enn 6 måneder, kan han/hun gå over på ordinære dagpenger hvis vilkårene ellers er oppfylt. Dette innebærer at personen må være reell arbeidssøker og ta i mot tilbud om arbeid eller tiltak. Tid som medgår til etableringen skal føres på meldekortene og føre til reduksjon av dagpengene Attføringspenger Dersom utviklingsfasen blir lengre enn 6 måneder, anses vedkommende ikke lenger for å være i et godkjent attføringstiltak etter ftrl Dette vil også medføre at rett til attføringsstønader etter ftrl opphører. NAV lokal skal videre vurdere hvilke andre tiltak/ytelser i henhold til ftrl. 11-6, 11-8 og 11-9 som kan være aktuelle

7 inntil oppstartingsfasen kan begynne. 8.2 Oppstartingsfasen Etter søknad kan det gis dagpenger/attføringspenger i en oppstartingsfase i inntil 3 måneder etter at virksomheten er etablert, dvs. etter at den vare- eller tjenesteyting som etableringen gjelder faktisk er kommet i gang. Ytelsen kan også gis i en oppstartingsfase ved etablering av virksomhet uten forutgående utviklingsfase, dersom utviklingsfase ikke anses nødvendig for etableringen. Uansett er fasen begrenset til 3 måneder. 9. Stans - gjennopptak - graderte ytelser 9.1 Stans av ytelser under etablering Felles Dersom det er åpenbart at den påbegynte etableringen ikke lar seg gjennomføre, skal det fattes vedtak om at retten til ytelser under etablering opphører, jfr. 5-1 fjerde ledd i dagpengeforskriften og 3-11 i forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring Attføringspenger For medlem som har mottatt attføringspenger under etablering, skal attføringspenger i henhold til ftrl annet ledd, vurderes. Attføringsstønader i henhold til ftrl opphører når etableringen stanses, eller fasene er avsluttet. 9.2 Gjenopptak dagpenger Retten til å gjenoppta ordinære ytelser vil være avhengig av at etableringsforsøket oppgis og at vilkårene for dagpenger igjen er oppfylt. Se nærmere om gjenopptak av stønad i Generelt rundskriv om dagpenger. 9.3 Graderte ytelser etter fullført etablering Felles Dersom virksomheten ikke gir medlemmet full sysselsetting når etableringen er fullført, skal det vurderes om medlemmet skal ha graderte ytelser Dagpenger Arbeidssøker som fyller vilkårene til fortsatt dagpenger, vil kunne ha krav på graderte dagpenger i henhold til ftrl Vedkommende må være reell arbeidssøker til fulltidsarbeid og være villig til å oppgi sin virksomhet dersom fast fulltidsarbeid kan skaffes. Alle lønnede og ulønnede timer i virksomheten må føres opp på meldekortet. Dessuten må eventuelle arbeidstimer utenfor virksomheten føres Attføringspenger For den som mottar attføringspenger i ventetid på høvelig arbeid, skal arbeidet tid og inntekt i og utenfor virksomheten meldes til NAV lokal på vanlig måte. Gradering etter arbeidet tid og inntekt vurderes etter reglene i ftrl

8 // Kontakt redaksjonen // Tilbakemelding Navet // Tilgjengelighet // 2009 NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer