Midtre Namdal samkommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtre Namdal samkommune"

Transkript

1 Midtre Namdal samkommune Utvikling adresseliste Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Kjell Ivar Tranås Melding om vedtak - Bjørøya Fiskeoppdrett as - etablering av lokalitet for oppdrett av laks ved Stamneset - dispensasjon Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak, FSK 58/15. Vedtaket kan påklages i medhold av 1-9 i plan- og bygningsloven og kap. VI i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Vår ref. 2015/ bes oppgitt ved henvendelse Med hilsen Kjell Ivar Tranås spesialrådgiver vedlegg: Protoll og saksframlegg Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postboks 333 Sentrum Namdalshagen, Søren R. Thornæs Bank: veg 10, Namsos 7801 NAMSOS Telefaks Skatt: E-post: Org.nr

2 Side 2 av 2 adresseliste: Marine Harvest Salmar Farming as Forum for Natur og Friluftsliv NT Brita Madsen Otterøy og Jøa Fiskarlag Fiskarlaget Midt- Norge Norges Kystfiskarlag Namsenvassdragets Elveierforening Noregs Grunneigarog Sjølaksefiskarlag, avd. NT Mattilsynet Fiskeridirektoratet Fylkesmannen i NT Nord-Trøndelag Fylkeskommune Kystverket Naturvernforbundet Bx Steinkjer v/hans O. Finnanger Ove Morten Hagen Jan Olav Tømmerås Tore Skorstad 7819 Fosslandsosen Abelvær Nedre Vibstad, 7863 Overhalla 7777 Nord- Statland Rune Nord-Trøndelag Logstein Petter Andreas Devik 7819 Fosslandsosen Trond Devik 7819 Fosslandsosen Elisabeth Devik 7819 Fosslandsosen Anne Helen Devik Leithe 7819 Fosslandsosen

3 Side 3 av 3 Midtre Namdal samkommune Utvikling Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Bjørøya Fiskeoppdrett as - etablering av lokalitet for oppdrett av laks ved Stamnesset - dispensasjon Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 53/ Namsos formannskap 58/ Rådmannens innstilling 1. Med hjemmel i Plan og Bygningsloven 19-2 gis Bjørøya Fiskeoppdrett as dispensasjon for oppdrett av laks i området Stamnesset ihht. søknad av Det settes følgende vilkår: a. Konsesjonen må tas i bruk og benyttes. Lokaliteten må ikke bli stående tom og hindre andre i å komme i gang. b. Resipienten må ikke belastes utover sin bæreevne. c. Plassering og utforming av fortøyninger må gjøres i samråd med Kystfiskarlaget. 2. Det delegeres til rådmannen å avgi høringsuttalelse til evt. søknad etter lov om akvakultur av nr 79. Ved vesentlige endringer i saksgrunnlaget må saken legges fram for politisk behandling. 3. Ihht. Namsos Kommunes regulativet for 2015 pkt 8a), fastsettes et saksbehandlingsgebyr på kr 6000,00. Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningsloven 19-2 og kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret i Namsos den og Som begrunnelse for vedtaket vises til saksutredningen.

4 Side 4 av 4 Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsreglementet for Namsos kommune vedtatt av kommunestyret og sist revidert og vedtatt i kommunestyret delegasjon til Namsos Plan, byggesak og teknisk drift. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling fikk 7 stemmer, 2 stemte imot (Guddingsmo og Hagerup) som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Med hjemmel i Plan og Bygningsloven 19-2 gis Bjørøya Fiskeoppdrett as dispensasjon for oppdrett av laks i området Stamnesset ihht. søknad av Det settes følgende vilkår: a. Konsesjonen må tas i bruk og benyttes. Lokaliteten må ikke bli stående tom og hindre andre i å komme i gang. b. Resipienten må ikke belastes utover sin bæreevne. c. Plassering og utforming av fortøyninger må gjøres i samråd med Kystfiskarlaget. 2. Det delegeres til rådmannen å avgi høringsuttalelse til evt. søknad etter lov om akvakultur av nr 79. Ved vesentlige endringer i saksgrunnlaget må saken legges fram for politisk behandling. 3. Ihht. Namsos Kommunes regulativet for 2015 pkt 8a), fastsettes et saksbehandlingsgebyr på kr 6000,00. Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningsloven 19-2 og kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret i Namsos den og Som begrunnelse for vedtaket vises til saksutredningen. Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsreglementet for Namsos kommune vedtatt av kommunestyret og sist revidert og vedtatt i kommunestyret delegasjon til Namsos Plan, byggesak og teknisk drift. Behandling i Namsos formannskap Kjersti Tommelstad fremmet følgende tilleggspunkt d. i punkt1: d. Dispensasjonen gjelder ut 2018 Votering: Tommelstads tilleggspunkt fikk 9 stemmer, 2 stemte i mot Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet

5 Side 5 av 5 Vedtak i Namsos formannskap Med hjemmel i Plan og Bygningsloven 19-2 gis Bjørøya Fiskeoppdrett as dispensasjon for oppdrett av laks i området Stamnesset ihht. søknad av Det settes følgende vilkår: a. Konsesjonen må tas i bruk og benyttes. Lokaliteten må ikke bli stående tom og hindre andre i å komme i gang. b. Resipienten må ikke belastes utover sin bæreevne. c. Plassering og utforming av fortøyninger må gjøres i samråd med Kystfiskarlaget. d. Dispensasjonen gjelder ut Det delegeres til rådmannen å avgi høringsuttalelse til evt. søknad etter lov om akvakultur av nr 79. Ved vesentlige endringer i saksgrunnlaget må saken legges fram for politisk behandling. 3. Ihht. Namsos Kommunes regulativet for 2015 pkt 8a), fastsettes et saksbehandlingsgebyr på kr 6000,00. Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningsloven 19-2 og kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret i Namsos den og Som begrunnelse for vedtaket vises til saksutredningen. Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsreglementet for Namsos kommune vedtatt av kommunestyret og sist revidert og vedtatt i kommunestyret delegasjon til Namsos Plan, byggesak og teknisk drift.

6 Side 6 av 6 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Bjørøya fiskeoppdrett v/ Per A. Løfsnes X Stamneset - Uttalelser og kommentarer U Søknad om oppdrettlokalitet på Per Anton Løfsnæs Otterøya. U Bjørøya Fiskeoppdrett AS - Søknad adresseliste om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda I Søknad om oppdrettlokalitet på Bjorøya fiskeoppdrett AS Otterøya I Bjørøya Fiskeoppdrett AS - Søknad Fiskeridirektoratet om dispensasjon fra kommuneplan - Stamneset N Søknad om dispensasjon fra Kjell Ivar Tranås kommuneplanens arealdel - etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda I Lokalitet Vedøya er et alternativ til Bjorøya fiskeoppdrett AS Stamneset S Bjørøya Fiskeoppdrett as - etablering av lokalitet for oppdrett av laks ved Stamneset - dispensasjon U Søknad om dispensasjon Bjorøya fiskeoppdrett AS I Overflateareal Stamneset Aqua kompetanse AS I Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av oppdrettsanlegg for Nord-Trøndelag fylkeskommune I U I I laks i Raudsunda Bjørøya fiskeoppdrett as - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda ( kopi av brev) Bjørøya fiskeoppdrett - ny frist for uttalelse Dispensasjon arealplan - Oppdrett Raudsundet Høringssvar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda Mattilsynet - Distrikskontoret for Namdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Naturvernforbundet i Nord- Trøndelag Peder Devik

7 Side 7 av 7 I U Høringssvar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda Bjørøya Fiskeoppdrett as - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda - høring Brita Madsen Naturvernforbundet NT I FD - Høringsuttalelse Fiskeridirektoratet U Bjørøya Fiskeoppdrett as - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda - høring Naturvernforbundet NT v/rune Logstein U Informajon om behandlingstid Bjørøya Fiskeoppdrett a.s I Ber om utsettelse med frist for Kystfiskarlaget uttalelse U Bjørøya Fiskeoppdrett as - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - stamneset Kystfiskarlaget I Referat fra møte mellom søker og Bjørøya Fiskeoppdrett AS grunneiere I Referat fra møte mellom søker og Bjørøya Fiskeoppdrett AS fiskarlaget I Høringsuttalelse Ove Morten Hagen I Prosjektet SalNams Bjoroya - Per Anton Løfsnæs I Fylkesmannens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplans arealdel for etablering av oppdrettsanlegg - Bjørøya Fiskeoppdrett Fylkesmannen i Nord-Trøndelag I Uttalelse - Bjørøya Fiskeoppdrett AS - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Stamneset - Namsos kommune - Nord-Trøndelag fylke Kystverket I Naturvernforundet- uttalelse Naturvernforbundet NT I Oppdrettsfri sone ved Buholmråsa Mattilsynet - John B. Falch kommer igang 2015 Vedlegg: 1 Søknad disp Namsos kommune 2 vedlegg 1 søknad namsos kommune. 3 vedlegg 2 Namsos kommune. 4 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda 5 Bjørøya fiskeoppdrett as - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda

8 Side 8 av 8 6 Høringssvar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda 7 Høringssvar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Etablering av oppdrettsanlegg for laks i Raudsunda 8 Namsos kommune Sør-Trøndelag - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av op 9 Grunneiere Otterøya 10 Møte Kystfiskarlaget 12 Bjørøya Fisk as ny søknad om oppdrett av laks Raudsunda FMVA - uttalelse 14 Uttalelse fra NNV Bjørøya-Raudsundet Oppdrettsfri sone ved Buhområsa kommer igang 2015 Saksopplysninger søkte Bjørøya Fiskeoppdrett, 7770 Flatanger om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av oppdrettsanlegg for laks ved Stamneset i Raudsunda, Namsos kommune. Anleggets overflatedel omfatter et areal på 100 x 600m. Etter omfattende høring ga Utvalg for Plan, byggesak og drift, avslag i sak 7/14. Nå søkes det på nytt om dispensasjon i samme område og det vises til at det fra politisk hold i kommunen ble etterlyst en oversikt over fordeler ved en etablering som omsøkt. Som et svar på dette viser søker til følgende fordeler: - man står sterkere i kampen mot helsemessige utfordringer hos fisken - nye arbeidsplasser lokalt og ny infrastruktur ved etablering av landbase - arealavgift fra næringa til vertskommunene I tillegg kommenteres høringsuttalelser som ble gitt ved behandling av saken i 2014: - Kystfiskarlaget gikk imot en etablering da anlegget kom i konflikt med fiskeredskap. Søker viser til Fiskeridirektoratet som uttaler at fordelene var større enn ulempene, og egen vilje til å gå i dialog med fiskerne for å plassere fortøyninger best mulig. - Det vises til villaksinteressene i området og at disse ivaretas med plassering 14,5km unna grense for Nasjonale laksefjorder, og Sør-Namsen som viktigste lei for utvandring av laksesmolt. Når det gjelder kilnotfiske så vises det til kompensasjon og privatrettslig avklaring. - Enkelte av høringsinstansene viste til at anlegget kunne komme i konflikt med friluftsliv, båtturisme og allmenn ferdsel. Søker viser til at ferdselssonen innenfor anlegget vil bli over 100m brei på de smaleste områdene og at regelverket hjemler ferdsel inntil 20m fra overflatedelen av anlegget. Søknaden er sendt på høring til følgende adressater: Marine Harvest as Salmar Farming as Otterøy og Jøa Fiskarlag Fiskarlaget Midt-Norge Norges Kystfiskarlag

9 Side 9 av 9 Namsenvassdragets Elveierforening Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag, avd. NT Mattilsynet Fiskeridirektoratet Fylkesmannen i NT Nord-Trøndelag Fylkeskommune Naturvernforbundet NT Kystverket Petter Andreas Devik (grunneier) Trond Devik (grunneier) Elisabeth Devik (grunneier) Anne Helen Devik Leithe (grunneier) Brita Madsen (grunneier) Følgende har kommentert søknaden: - NTFK: regionale friluftsinteresser kan forringes, forstår at søker må ha ny lokalitet som følge av egen strategi for å unngå smitte av PD, evt. landfester må anlegges slik at de ikke kommer i konflikt med kulturminner - Mattilsynet: lokaliteten er viktig for å unngå spredning av PD, forutsetter ekstra innsats ift. Lakselus - Peder Devik: evt. tap av laksevald må kompenseres - Brita Madsen: miljømessige konsekvenser og konsekvenser for biologisk mangfold må kartlegges, fritidsfiske i hele områder blir dramatisk endret, adkomst til hytte blir hindret, område som friluftsområde mister sin funksjon, fri ferdsel blir sterkt begrenset, oppvekstområde for reker blir redusert, flere alternativ for plassering av anlegget må utredes - Fiskeridirektoratet: viser til forrige uttalelse av 2013; fordelene må anses å være større enn ulempene ved en etablering av anlegg som omsøkt - Kystfiskarlaget: viser til møte med søker hvor det ble avtalt justering av anlegget som kan godtas av laget - Fylkesmannen: viser til forrige uttalelse av 2013; for høy tetthet av anlegg i Raudsunda medfører økt fare for spredning av lakselus og sykdommer, nærområde er relativt urørt og anlegget vil endre landskapsbildet betydelig og begrense fri ferdsel både på land og på sjø, usikkerhet omkring effekter på nærliggende tareskog, usikkerhet omkring effekter på vandringsrute for villaks, fraråder sterkt at søknaden innvilges. I tillegg til høringsuttalelsene har søker oversendt referat fra møte med Kystfiskarlaget og grunneiere. Møte med Kystfiskarlaget resulterte i enighet om justeringer av anlegget. Møte med grunneierne omhandler følgende forhold: - Støy fra anlegget vil reduseres med landstrøm på sikt hvis lokaliteten blir permanent - Kaianlegg i Jevika blir oppgradert og tilgjengelig for grunneier, nytt anlegg ved Lostranda blir tilgjengelig for allmennheten - Kilnotstøer som går tapt kompenseres fullt ut og noen støer kan brukes i forskningssammenheng - Ferdselsforbudet på 20m hindrer ikke ferdsel rundt anlegget - Stor strøm i området hindrer vesentlig forurensning - Ønsker å ansette lokale innbyggere

10 Side 10 av 10 Formannskapet er delegert myndighet til å dispensere fra kommuneplan, etter innstilling fra Utvalg for PBD i saker som gjelder konsesjon etter oppdrettsloven for områder utenfor oppdrettsområder i vedtatt plan. Nord Trøndelag Fylkeskommune avgjør søknaden etter Akvakulturloven. Saksvurdering Søknaden er vurdert ihht. Regelverk, lokalpolitiske retningslinjer og tidligere praksis. Kommuneplanens arealdel: o I kommuneplanens arealdel er området avsatt til ferdsel. I tillegg er tilliggende landområder merket som hensynssone, der friluftsliv og badeplasser er vektlagt som viktige områder. Allmennhetens mulighet til fri ferdsel både til lands- og til vanns står her sterkt. De områdene som er avsatt til akvakultur er relativt små. Dette fordi man ved siste rullering av arealplanen ønsket å ha en bedre styring med tildeling av nye områder. Akvakultur ble dermed ikke utelukket i andre områder fra kommunens side. o Både Fylkesmannen, Fylkeskommunen, og hytteeier i området peker på at anlegget vil komme i konflikt med friluftslivsinteressene i området. Enkelte peker på innskrenking av mulighetene for fri ferdsel og andre på forringelse av landskapsverdier og andre opplevelsesverdier som fritidsfiske og bading. Når det gjelder fri ferdsel så gjelder ferdselsforbudet på 20m fra anlegget. Anlegget plasseres slik at det er gode muligheter for ferdsel hele veien rundt anlegget utenfor forbudssonen. o Når det gjelder landskapsverdier og andre verdier knyttet til opplevelsen av området som friluftsområde så er det ingen tvil om at anlegget vil ha innvirkning på disse. Området vil ikke lenger kunne framstå som like inngrepsfritt, og flora og fauna vil måtte tilpasse seg. Anlegget vil således kunne komme i konflikt med arealplanens intensjoner. Hvorvidt verdiforringelsene oppfattes som vesentlig eller ikke, avhenger i noen grad av hvilke tiltak søker vil iverksette for å redusere støy, liggetid ifm lossing og lasting, merking osv. Med landstrøm i stedet for støyende aggregat, og restriksjoner på liggetid ved lasting og lossing, vil konflikten reduseres. Område som badeplass blir berørt men her er det også mulig å plassere anlegget slik at mulighetene for å bade blir ivaretatt. Det vises her til tidligere praksis ved godkjenning av lokalitet for oppdrett av torsk ved Finnangerøya. o Tradisjonelt fiske: Her har søker kommet til enighet med kystfiskarlaget om endret plassering av fortøyninger. Dette øker muligheten for å drive tradisjonelt fiske rundt anlegget. En slik løsning er i samsvar med tidligere praksis i lignende saker, men bør tas med i vedtaket for å sikre nødvendig oppfølging. o Kilnotfiske: Nord-Trøndelag Fylkeskommune har uttalt at dette gjelder privatrettslige forhold som kommunen i utgangspunktet ikke skal uttale seg om, med mindre kommuneplanens arealdel sier noe om dette. I en arealplan kan det gis generelle retningslinjer om at enkelte områder skal avsettes spesielt til kilnotfiske. I disse områdene vil det da bli vanskelig å få etablert annen virksomhet. En eventuell konflikt må avgjøres partene imellom eller i rettssystemet. Gjeldende arealplan sier ingenting om kilnotfiske og forholdet vurderes derfor ikke nærmere her. o Spredning av lakselus og sykdommer: Fylkesmannen uttaler at økt tetthet av anlegg i Raudsunda vil bety økt fare for spredning av lakselus og sykdommer i området.

11 Side 11 av 11 Saksbehandler tolker imidlertid Mattilsynets uttalelser dithen at dette kan ivaretas med gode rutiner og stor aktsomhet. Kommuneplan for Namsos Kommune - strategidelen: Det er en uttrykt strategi i kap. 5.7 at det må legges til rette for lokal og regional verdiskaping innen havbruk. Etablering vil gi økt verdiskaping i Namsos, og i Midtre Namdal, da den erstatter anlegg i Osen. Anlegget etableres i et næringssvakt område. Tilgang på nye arbeidsplasser kan bety vekst lokalt. Saksbehandler tolker kommuneplanen dithen at etablering av lokalitet for oppdrett av laks og ørret i omsøkte område, vil være i samsvar med lokalpolitiske målsettinger. Forurensning: Enkelte grunneiere har påpekt faren for forurensninger. Lokaliteter for matfisk i sjø er pålagt en rekke undersøkelser både før oppstart og i driftsfasen. For å overvåke miljøet på, under og ved lokaliteten blir det først gjennomført en undersøkelse før oppstart / i søknadsfasen. Deretter skal det tas jevnlige undersøkelser i driftsfasen som en trendovervåking av miljøet på lokaliteten. Det er i utgangspunktet to typer undersøkelser som blir gjennomført. MOM-B benyttes for å overvåke bunnforholdene under ethvert akvakulturanlegg for fisk (faunaundersøkelse, kjemisk undersøkelse og sensorisk undersøkelse). B-undersøkelsen tas på maksimal belastning (størst biomasse på lokaliteten), men det er også vanlig å ta flere undersøkelser gjennom en driftssyklus. Hvis undersøkelsen viser dårlig eller meget dårlig tilstand skal lokaliteten brakklegges. Det er også krav om tilstand meget god eller god på siste miljøundersøkelse hvis det skal settes ut ny fisk på lokaliteten. MOM-C benyttes som en tilleggsundersøkelse for å overvåke bunntilstanden fra anlegget (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen). MOM-C benyttes derfor til undersøkelse av eventuell påvirkning av større områder (deler av fjordsystemer). De fleste store akvakulturlokalitetene får i dag pålegg om å gjennomføre C-undersøkelser med jevne intervaller. Resultatene fra trendovervåkingen rapporteres til myndighetene og legges til grunn ved forvaltningen av akvakulturnæringa. For å få et inntrykk av påvirkningen i de frie vannmassene er det i det siste også stilt krav om enkelte tilleggsundersøkelser i noen fjordsystemer. I disse undersøkelsene gjennomføres det bl.a. målinger av klorofyll, nitrogen, fosfor og siktedyp. Konkret for Raudsunda: Området er vurdert til å ha god tilstand. For å overvåke området, ble det i sin tid pålagt både MOM-C og tilleggsundersøkelser ved godkjenning av lokaliteten Barøya. Tidsfrist og bruk av lokaliteter over tid: Ved søknad om akvakulturlokaliteter vurderer fylkeskommunen bl.a. selskapets behov for lokaliteten (eventuelt behov for utvidelse av lokaliteten). Bruken av lokaliteter skjer i henhold til selskapenes driftsplaner og det til en hver tid gjeldende driftsopplegg i regionen. Pr. i dag er kyststrekningen mellom Osen og Leka delt inn i områder med felles utsett av fisk og felles brakklegging i det enkelte område. Denne inndelingen bestemmer i stor grad hvilke lokaliteter som benyttes til henholdsvis vårutsett og høstutsett i partallsår og oddetalsår. Enkelte lokaliteter kan bli liggende ubrukte over tid. Årsaken til dette kan for eksempel være at den er for liten og ikke tilfredsstiller dagens krav til gode lokaliteter. Selskapene sier ofte

12 Side 12 av 12 fra seg slike lokaliteter i forbindelse med søknad om nye lokaliteter. Årsaken til dette er at det er begrensninger for hvor mange lokaliteter som kan knyttes til en akvakulturtillatelse. Hvis lokaliteter allikevel blir liggende ubrukt over lengre tid (flere år), kan de bli trukket inn av Fiskeridirektoratet. Plan- og bygningsloven: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig satt til side. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det må således ses hen til hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensert fra, og fordelene må være større enn ulempene, etter en objektiv vurdering. Videre skal det legges stor vekt på sektormyndighetenes uttalelser. Når en direkte berørt sektormyndighet uttaler seg negativt, bør kommunen heller ikke dispensere fra plan, planbestemmelser eller lovens bestemmelse jfr. pbl 19-2, fjerde ledd. Med unntak av Fylkesmannen, så finner saksbehandler at alle sektormyndigheter kan akseptere en lokalisering som omsøkt. De klart største fordelene ved etableringen synes å være verdiskaping og nye arbeidsplasser lokalt. Når det gjelder evt. andre fordeler for vertskommuner så jobbes det blant annet med å få på plass en arealavgift for slike etableringer. Dette kan bety overføring av nye store summer fra næringen i tillegg til eksisterende avgifter og sponsing av lokalsamfunn. Med unntak av søkers vilje til ekstra innsats mot lakselus, så vil fiskehelsa ikke være direkte avhengig av lokaliseringen, da den oppdrettsfrie sonen vil bli innført uansett. De største ulempene vil være knyttet til forringelse av området som fritidsområde. Da dette kan avbøtes noe med ekstraordinære tiltak fra søkers side, velger saksbehandler å bruke lovens åpning i formuleringen «bør», og anbefale en lokalisering som omsøkt. Gebyr: Gebyrregulativet for 2015 angir satser for behandling av dispensasjoner i pkt 8a. Gebyret blir etter dette kr 6000,00.

13 Side 13 av 13 Miljømessig vurdering: Generelt: Lokaliteter for matfisk i sjø er pålagt en rekke undersøkelser både før oppstart og i driftsfasen. For å overvåke miljøet på, under og ved lokaliteten blir det først gjennomført en undersøkelse før oppstart / i søknadsfasen. Deretter skal det tas jevnlige undersøkelser i driftsfasen som en trendovervåking av miljøet på lokaliteten. Det er i utgangspunktet to typer undersøkelser som blir gjennomført. MOM-B benyttes for å overvåke bunnforholdene under ethvert akvakulturanlegg for fisk (faunaundersøkelse, kjemisk undersøkelse og sensorisk undersøkelse). B-undersøkelsen tas på maksimal belastning (størst biomasse på lokaliteten), men det er også vanlig å ta flere undersøkelser gjennom en driftssyklus. Hvis undersøkelsen viser dårlig eller meget dårlig tilstand skal lokaliteten brakklegges. Det er også krav om tilstand meget god eller god på siste miljøundersøkelse hvis det skal settes ut ny fisk på lokaliteten. MOM-C benyttes som en tilleggsundersøkelse for å overvåke bunntilstanden fra anlegget (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen). MOM-C benyttes derfor til undersøkelse av eventuell påvirkning av større områder (deler av fjordsystemer). De fleste store akvakulturlokalitetene får i dag pålegg om å gjennomføre C-undersøkelser med jevne intervaller. Resultatene fra trendovervåkingen rapporteres til myndighetene og legges til grunn ved forvaltningen av akvakulturnæringa. For å få et inntrykk av påvirkningen i de frie vannmassene er det i det siste også stilt krav om enkelte tilleggsundersøkelser i noen fjordsystemer. I disse undersøkelsene gjennomføres det bl.a. målinger av klorofyll, nitrogen, fosfor og siktedyp. Konkret for Raudsunda: Området er vurdert til å ha god tilstand. For å overvåke området er det pålagt både MOM-C og tilleggsundersøkelser ved godkjenning av lokaliteter her de siste årene. Tidsfrist og bruk av lokaliteter over tid: Ved søknad om godkjenning av nye lokaliteter, vurderer fylkeskommunen bl.a. selskapets behov. Bruken av lokaliteter skjer i henhold til selskapenes driftsplaner og gjeldende driftsopplegg i regionen. Pr. i dag er kyststrekningen mellom Osen og Leka delt inn i områder med felles utsett av fisk og felles brakklegging i det enkelte område. Denne inndelingen bestemmer i stor grad hvilke lokaliteter som benyttes til henholdsvis vårutsett og høstutsett i partallsår og oddetalsår. Enkelte lokaliteter kan bli liggende ubrukte over tid. Årsaken til dette kan for eksempel være at den er for liten og ikke tilfredsstiller dagens krav til gode lokaliteter. Selskapene sier ofte fra seg slike lokaliteter i forbindelse med søknad om nye lokaliteter. Årsaken til dette er at det er begrensninger for hvor mange lokaliteter som kan knyttes til en akvakulturtillatelse. Hvis lokaliteter allikevel blir liggende ubrukt over lengre tid (flere år), kan de bli trukket inn av Fiskeridirektoratet. Gebyr: Gebyrregulativet for 2015 angir satser for behandling av dispensasjoner i pkt 8a. Gebyret blir etter dette kr 6000,00.

14 Side 14 av 14

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer