H A R D A N G E R S U N N H O R D L A N D S K E D A M P S K I P S S E L S K A P

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H A R D A N G E R S U N N H O R D L A N D S K E D A M P S K I P S S E L S K A P"

Transkript

1

2

3 Innhald Presentasjon av selskapet - forretningside 4 Adm. direktør Dvergsdal har ordet 5 Styret si årsmelding for Helse, miljø, tryggleik 8-9 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kontantstraumanalyse 12 Rekneskapsprinsipp - Merknader til rekneskap og balanse 13 Merknader Revisjonsrapport 20 Ferjedivisjonen 21 Snøggbåtdivisjonen 22 HSD Transport 23 HSD Buss 24 HSD Service 25 Organisasjon - Administrasjon 26 Styret 27 Bedriftsforsamlinga 28 Aksjar og aksjeeigarar - økonomisk utvikling i 90-åra 29 Her finn du HSD 30 3

4 HSD- eit konkurransedyktig selskap Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap vart grunnlagt i I dag er HSD eit moderne transportselskap med aktivitetar på sjø og land. Selskapet driv bil- og persontransport med ferje,persontransport med buss og snøggbåt,og godstransport med bil og båt. HSD sine bilverkstader driv vedlikehald på bussar og godsbilar, og sel verkstadtenester til eksterne kundar. Forretningside HSD skal vera ein konkurransedyktig og lønsam leverandør av varer og tenester med basis i transport. Selskapet skal vera leiande i dei tradisjonelle ruteområda i kraft av god service, kvalitet og effektivitet. Auka konkurranse Dei siste åra har HSD i aukande grad gått over til å driva verksemd i fri konkurranse. Tidlegare har ein større del av aktiviteten vore knytt til oppdrag for det offentlege. Anbod blir i aukande grad teke i bruk i samferdselssektoren,og HSD førebur seg på at rammevilkåra for transport blir ytterlegare endra i framtida. Kundeservice, marknadsføring, kostnadskontroll og effektiv drift er derfor i fokus for selskapet sitt arbeid og organisering. Organisering HSD er organisert med eigne divisjonar for kvart einskild driftsområde. Dette er ei følgje av utviklinga dei siste tiåra,med aukande spesialisering innanfor gods- og persontransport. Felles tenester som økonomi,innkjøp, personal,it, informasjon og finans er plassert i stabsavdelingar. Driftsavdelingane kjøper tenester frå desse avdelingane, som er spesialiserte på sine område. På denne måten kan ein ta ut stordriftsfordelar i funksjonar som er felles for fleire driftsområde. Det er eit mål at organisasjonen skal vera rasjonell og medverka til effektiv bruk av selskapet sine samla ressursar. Det inneber mellom anna at organisasjonen raskt skal kunna tilpassast endringar i selskapet sin strategi og dei krav marknaden stiller. Eigartilhøve HSD er eit børsnotert aksjeselskap. Selskapet har svært mange aksjeeigarar, og mange av desse er busette i det tradisjonelle ruteområdet i Hardanger og Sunnhordland. Vedtektene er utforma slik at eigarane som er busett i ruteområdet er sikra representasjon i selskapet sine styrande organ. HSD sine mål om effektiv og lønsam drift skal også koma eigarane til gode,og ein ønskjer å føra ein utbytepolitikk som trekkjer til seg eigarar med seriøse og langsiktige interesser i selskapet. 4

5 Sterk vekst og auka lønsemd i 1998 Omsetninga i HSD-konsernet nådde kr 1,1 milliardar i 1998 trass i ein tre og ein halv vekes streik som ramma 3 av våre 5 hovudsatsingsområde. Streiken påverka sjølvsagt resultata i negativ lei,men det mest alvorlege er at ein slik streik i servicenæringa i første rekkje ramma kundane våre. Dette kan gi negative verknader også på lengre sikt. Konsernet har føreteke store avskrivingar på meirverdiar og goodwill i samband med kjøpet av Bergen- Hardanger-Voss Billag AS (BHV). Rentenivået har i siste del av året også lagt vesentleg over det som t.d.låg inne i våre avtalar med staten om riksvegferjedrifta for Likevel kjem konsernet ut med eit resultat som er tilfredsstillande og gir høve til 50 % auke i utbetalinga til eigarane og ein vesentleg vekst i eigenkapitalen. Store investeringar - auka eigenkapital Også i 1998 har det vore gjennomført store investeringar i konsernet. Det er lagt offensive planar for investeringar også i Så langt har konsernet investert for ca.kr 1,2 milliardar i 1990-åra. Trass i at det er gjort så store investeringar, har vi klart å byggja opp eigenkapitalen til å utgjera ein større del av totalkapitalen i konsernet. Det ligg stordriftsfordelar innanfor alle dei driftsområde HSD er engasjert i. Som eit av dei leiande trafikkselskapa i landet må HSD arbeida for å utvikle industrielt sett rette løysingar. Ved kjøpet av BHV har vi oppretta HSD Buss AS. Dette er no eit 100 %-eigd dotterselskap som vi no tek sikte på å utvikla vidare til å bli endå meir konkurransedyktig enn det dei to tidlegare einingane kunne bli. HSD har ein stor eigedomsmasse og vi tek no også sikte på å utvikla dette til eit eige forretningsområde. Utvikling av organisasjon og IT-kompetanse og - utstyr Auka kunnskap og kompetanse på IT-området er avgjerande for å utvikla organisasjonen vidare og bli endå meir effektive. Som eit ledd i dette har alle tilsette i konsernet no fått tilbod om eigen PC til heimebruk og eit stort fleirtal har alt gjort seg bruk av dette. I 1998 har HSD investert i nytt økonomisystem,eit prosjekt som har kravd store ressursar,både økonomisk og i arbeidsinnsats. Selskapet tek såleis høgde for tusenårsskiftet med endå sterkare satsing på organisasjonsutvikling og informasjonsteknologi. Meir effektiv drift Dei største ruteselskapa i Hordaland inngjekk i 1995 ein 4-årig rasjonaliseringsavtale med Hordaland fylkeskommune om drifta av buss- og båtruter i fylket for åra HSD har gjennom desse avtalane påtatt seg å redusera kostnadene i bussdrifta med ca. kr 2,5 mill. pr. år og snøggbåtdrifta med ca.kr 1,1 mill.pr. år, og oppretthalda same ruteproduksjon. I høve til 1995 som var basis for avtalane,skal HSD såleis produsera bussrute-tenestene kr 10 mill. rimelegare i 1999 enn i Tilsvarande skal snøggbåtrutene produserast kr 4,4 mill. rimelegare i 1999 enn i Til saman skal såleis desse avtalane redusera Hordaland fylkeskommune sine kontraktskjøp med ca.kr 36 mill. i åra 1996 til Så langt har vårt selskap klart den målsettinga som vart lagt til grunn i Nye utfordringar - auka lønsemd Vi ser positivt på at det no skal utarbeidast ny 4-årig avtale (kvalitetskontrakt) frå år 2000 der eventuelle nye innsparingar vil bli nytta til å utvikla trafikktilbodet,og der selskapa i endå større grad skal ha fokus på marknaden. Også i samferdsla står strategisk samarbeid,oppkjøp og fusjonar på agendaen. HSD er eit av dei selskapa som tek sikte på å vera aktivt med i utfordringa av framtidsretta løysingar. Med framfor alt handlar det om å bli endå meir konkurransedyktig og å oppnå lønsemd som gjer at vi kan utvikla verksemda vidare til glede for våre kundar, eigarar, långivarar og for det samfunn vi står til teneste for. Bergen, 30. mars 1999 Arne Dvergsdal adm. direktør 5

6 Styret si årsmelding for 1998 Resultat Omsetninga i konsernet auka frå kr 979,6 mill.i 1997 til kr 1096,9 mill.i Resultat før skattar vart kr 27,4 mill.mot kr 20,6 mill.i God trafikkutvikling, effektivisering av drifta og andre kostnadsreduserande tiltak har gjort at 1998 vart eit økonomisk tilfredsstillande år.transportstreiken frå 14. mai til 9.juni gav eit nettotap på kr 5,5 mill.ein stor del av dette tapet vedrører godsverksemda. Ved sal av driftsmidlar har konsernet oppnådd ein vinst på kr 3,6 mill. mot kr 4,8 mill. i Årsresultat etter skatt utgjer 18,7 % av bokført eigenkapital i konsernet pr. 1. januar Investeringar I 1998 er det gjennomført investeringar i bussar, godsvogner, truckar, eigedomar, ferjer og utstyr til snøggbåtar, EDB-utstyr, nytt økonomisystem og elektronisk billettering på kr 186,7 mill. I tillegg kjem investeringar i aksjar m.v. Ferjeflåten til selskapet har auka med 2 einingar i M/F "Folgefonn", ei ny 75 PBE SKS-ferje til sambandet Hatvik - Venjaneset og M/F "Rosendal",ei brukt 50 PBE ferje til sambandet Skjærsholmane - Utbjoa. I mars 1998 blei det kontrahert 2 nye snøggbåtar som skal erstatta M/S "Vingtor" og M/S "Draupner" i Flaggruten. Desse båtane blir bygd i Australia og skal etter kontrakten leverast i Norge i mai I august 1998 inngjekk HSD avtale om kjøp av 39,3 % av aksjane i Bergen-Hardanger-Voss Billag AS (BHV) frå Voss-Stalheim-Gudvangen Automobillag AS, og kjøp av alle aksjane i Bergen-Dale-Voss Billag AS som eig 5,1% i BHV. HSD eig etter dette 100% av aksjane i BHV, delvis direkte og delvis gjennom dotterselskap som er 100 % eigd av HSD. Som del av oppgjeret vart det utsteda nye aksjar i HSD. Tilhøve til aksjeeigarane Aksjeeigarane skal over tid sikrast konkurransedyktig avkasting på investert kapital. Soliditeten er viktig for å sikra HSD-konsernet handlefridom og vidare vekst. Selskapet har så langt i 1990-åra gjennomført investeringar på nær kr 1,2 milliardar. Styret ser det derfor som viktig at bokført eigenkapital blir bygt vidare opp til ein større del av totalkapitalen. Utbyte har dei seinare åra vore utbetalt slik 1995: Kr 2,40 pr. aksje 1996: Kr 3,00 pr. aksje 1997: Kr 4,00 pr. aksje For 1998 foreslår styret eit utbyte på kr 6,- pr. aksje. Dette utgjer 30 % av pålydande og er ei utdeling på 21,1 % av konsernet sitt årsresultat. Krysseige Bergen Nordhordland RutelagASA (BNR) eig 53 % av aksjane i HSD,medan HSD eig 54,1 % i BNR.Dette tilhøvet er ytterlegare kommentert i notene til rekneskapen. Utsikter framover Dei forretningsmessige områda i HSD-konsernet har utvikla seg i positiv lei dei seinare åra og står no for ein stadig større del av resultatet i konsernet. Styret satsar på å utvikla desse områda vidare til å bli endå sterkare og investerer no m.a.i ny tonnasje til Flaggruten. Vårt landsdekkande godssystem tek stadig større marknadsdelar og eksternt sal av verkstadtenester er aukande. På lik linje med andre ruteselskap som har godtgjersle til ulønsame ruter frå det offentlege, endrar rammevilkåra til HSD seg svært raskt. I desember 1995 inngjekk ruteselskapa i Hordaland effektiviseringsavtalar med Hordaland fylkeskommune om kontraktsbetaling for buss- og båtruter. Desse galdt frå og med 1996 og i 4 år framover er såleis det siste året for effektiviseringsavtalane, og måla for effektiviseringa er nådd. Det er førebels ikkje avklara kva ordning som skal avløysa effektiviseringsavtalene. Det har vore eit overordna mål for HSD at selskapet skal vera konkurransedyktig uavhengig av kva innkjøpsordning det offentlege vel ved innkjøp av tenester knytt til buss-,båt- og ferjeruter. Etter styret si vurdering har selskapet i dag eit kostnadsnivå og ein kompetanse som gjer at selskapet vil vera konkurransedyktig innanfor dei verksemder selskapet driv i dag. I juni 1996 vedtok Stortinget bygging av "Trekantsambandet" i Sunnhordland. Dette samferdselsprosjektet vil få stor innverknad på HSD si verksemd i denne regionen,og selskapet førebur seg på endra reisemønster og ny rutestruktur. Overgangen til år 2000 Arbeid pågår med å skifta ut eller tilpassa dei datasystema som ikkje handterer overgangen til år Som ei ekstra kvalitetssikring vil selskapet,i god tid før overgangen til år 2000, gjennomføra ein omfattande praktisk test av alle dei kritiske systema. 6

7 Dotterselskap HSD Service AS Selskapet hadde i 1998 sitt sjette driftsår og stod for sal av verkstadtenester og delar til eksterne kundar frå alle HSD sine verkstader. Drifta har gitt eit tilfredsstillande resultat i Unitur AS Selskapet eig 1 % i Flaggruten ANS. Resultatet for 1998 er tilfredsstillande. Voss Frakt AS HSD kjøpte næringsverksemda i Voss Frakt AS med verknad frå 1.januar Drifta i selskapet vil halda fram som før med lokalisering på Voss og med partigods som hovudaktivitet. Av praktiske grunnar stifta HSD i desember 1997 eit "nytt" Voss Frakt AS som overtok drifta i "gamle" Voss Frakt AS med verknad frå 1. januar Drifta i selskapet har vore tilfredsstillande i Bergen-Hardanger-Voss Billag AS (BHV) Drifta i selskapet har vore tilfredsstillande for Frå mars 1999 er BHV skifta namn til HSD Buss AS,og all buss- og verkstaddrift i konsernet blir overført til dette selskapet. Bergen-Hardanger Billag AS Bergen-Hardanger Billag AS eig 55,6 % i BHV. Bergen-Dale-Voss Billag AS Bergen-Dale-Voss Billag AS eig 5,1 % i BHV. Helse, miljø, tryggleik Det har også i 1998 vore arbeidd aktivt med helse,miljø og tryggleik. Dette er område som generelt får stadig større fokus,og som framleis vil bli vidareutvikla i HSD. HMT og ytre miljø er handsama i eigen rapport som inngår som del av årsrapporten. Tilsette Det var ved årsskiftet 1998/99 tilsett medarbeidarar i konsernet mot ved førre årsskifte. Godtgjersle til styre, adm. direktør og revisor Det er utbetalt godtgjersle til styret med kr og til bedriftsforsamlinga med kr Løn og bonus til adm.direktør utgjorde kr I tillegg disponerer han firmabil. Det blir utbetalt godtgjersle for heimekontor med kr Godtgjersle til revisjon av rekneskapen for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA for 1998 er kr I tillegg er det utbetalt kr for konsulentbistand. Likviditet Likviditeten i selskapet er god. Selskapet disponerer i tillegg ei unytta låneramme på om lag kr 80 mill. Disponering av overskot Framlagt resultat og balanse gir eit godt bilete av drifta gjennom året,og det har ikkje vore hendingar etter avslutta rekneskap som har innverknad på vurderinga av selskapet. Styret føreslår at det blir betalt kr 6,- pr.aksje i utbyte for Morselskapet har eit resultat etter skattar på som blir føreslått nytta slik: Til utbyte kr Til disposisjonsfond kr Konsernbidrag kr Takk for innsats og samarbeid Styret vil retta takk til kvar einskild tilsett for fin innsats og positiv haldning i Likeins vil styret takka brukarar og kundar for godt samarbeid og gamle og nye aksjeeigarar for den interesse dei har synt selskapet. Bergen, 31. desember mars 1999 Olav Nummedal Arne Wendelbo Aanensen Bernt Jacob Pettersen formann varaformann Leonard Corneliussen Gunvald Ottesen Aslaug Olden Mala Jakob Bleie Alf Steine Gunnar Eiken Tore Hammer Atle Aalen 7

8 Helse, Miljø, Tryggleik Kvart år reiser bortimot 12 millionar personar med HSD sine båtar, bussar og ferjer. Tryggleiken til desse og til eigne tilsette er eit overordna omsyn for selskapet,og arbeidet med dette er sett i system gjennom HSD sine kvalitetssikringssystem. Vernetenesta Vernetenesta er delt i ein organisasjon for dei tilsette på land, og ein for sjøfolk. Dette er naturleg ut frå lovverket på området. Landdivisjonane 8 lokale arbeidsmiljøutval (AMU). Med i lokale AMU: 3 verneombod og 3 representantar for arbeidsgivar, ein representant for lokal Bedriftshelseteneste. 1 Hovudarbeidsmiljøutval (HAMU) 27 leiarar er medlemer i AMU/HAMU, - 30 valde verneombod. VERNETENESTA FOR LANDTILSETTE Hovudarbeidsmiljøutval HAMU Lokalt arbeidsmiljøutval AMU Verneombod Gods Verneombod Buss/administrasjon Verneombod Verkstad Verneombod Adm. Bergen/all verksemd Oslo HAMU: 4 hovudverneombod, representerer verkstadene,bussavdelingane, godsdivisjonen og tilsette i Oslo/Bergen. 4 representantar for arbeidsgivarsida: divisjonssjefane for buss-, gods- og verkstaddivisjonen og personalsjefen. Bedriftssjukepleiar frå Bedriftshelsetenesta i Bergen og systemansvarleg for HMS. Hovudsaker i 1998 I 1998 har HAMU særleg hatt fokus på desse sakene: om gjeldande prosedyrer og rutiner fungerer etter målsettinga auka fokus på og gjennomføring av avviksregistrering sjukefråver - oppfølging av langtidssjukemelde VERNETENESTA FOR SKIP Verne- og miljøutval 4 hovudverneombod 1 kaptein ferjer, 1 kaptein snøggbåt 1 repr. for snøggbåt- og 1 repr. for ferjedivisjoner Sjødivisjonane Ferje- og snøggbåtdivisjonen: kvart fartøy eit verneområde, ei gruppe av fartøy eit hovudverneområde. 4 hovudverneområde i HSD. Verne- og miljøarbeidet samordna i verne- og miljøutval der 4 hovudverneombod og representantar for leiinga er medlemer. Utvalet tar opp alle typar saker knytt til arbeidsmiljøet. I 1998 har utvalet hatt 5 møte. Her har vore teke opp saker som mellom anna er knytt til arbeidstilhøva for billettørar, fortøyingsarrangement og konkrete personskader blant tilsette. Hovudverneombod Område 1 5 samband i Hardanger Hovudverneombod Område 2 9 samband i Sunnhordland Hovudverneombod Område 3 5 samband i Sunnhordland Hovudverneombod Flaggr./Snøggb./Godsbåt Opplæring Gode kvalifikasjonar er viktig,ikkje minst av tryggleiksomsyn. Opplæring er eit prioritert område i selskapet. Tilsette med fagbrev: 311 sjåførar 49 mekanikarar Fagopplæring i 1998: 35 sjåførar og 5 mekanikarar har avlagt fagprøve i lærlingar innan faga yrkessjåfør, reparatør og bilopprettar 5 lærlingar i ferjedivisjonen innan faga dekk og maskin avlagt fagprøve i lærlingar i ferjedivisjonen innan faga dekk og maskin 14 deltakarar på første kurs etter «Reform 94» i 1998 (landtilsette) Generell opplæring i 1998: 250 tilsette i landdivisjonane på kurs i HMT-arbeid og service 5 personar i omsorgsgruppa på kurs i held fram i tilsette i snøggbåtrestaurasjonane på servicekurs 45 navigatørar på snøggbåtane på retreningskurs Alle tilsette på snøggbåtterminalane på engelsk kurs Engelskkurs for alle inspektørar i samband med snøggbåtbygging i Australia 300 billettørar og overstyrmenn i ferjedivisjonen på servicekurs, kombinert med opplæring i elektronisk billettering. 261 ferjetilsette på kurs i handtering av farleg gods. 40 tilsette i ferjediv. på kurs i vedlikehaldssystemet. 6 tilsette på ferjene på kurs i tolking av datalogg. 27 ferjetilsette på kurs i kontroll av brannsl.apparat. 20 tilsette i ferjerestaurasjonane på beredskapskurs. 8

9 Bedriftshelsetenesta HSD har avtale med 11 bedriftshelsetenester og fleire sjømannslegar. HAMU har arbeidd med å få til auka grad av standardisering av bedriftshelsetenesta (BHT). Målsettinga er å få etablert minimumsstandardar for alle tilsette. Det er også eit mål å trekkja bedriftshelsetenestene meir aktivt inn i det generelle HMT-arbeidet, mellom anna med årlege møte mellom BHT og det lokale AMU. Her vil det bli lagt planar for HMT-arbeidet,og utover dette vil BHT også kunna vera med på vernerundar og kartleggingsarbeid. AKANutvalet AKAN utvalet har representantar for både sjø- og landtilsette. I 1998 har utvalet konsentrert arbeidet om å utarbeida ein informasjonskampanje om rusførebygging retta mot alle tilsette i HSD. Kampanjen skal gjennomførast i løpet av 1. kvartal Målsettinga med kampanjen er å auka kvar einskild tilsett sitt medvit om eige tilhøve til rusmidlar, slik at han/ho blir betre i stand til å ta ansvar for eigen bruk av rusmidlar. Gjennom dette ynskjer AKAN utvalet å førebyggja at rusmisbruk oppstår. Miljøtiltak HSD si verksemd omfattar mellom anna bruk av drivstoff som medfører utslepp.arbeidet med å redusera slike utslepp og andre miljøbelastningar er ein kontinuerleg prosess.sjølv om kvart einskilt tiltak kan synast lite, gir dette arbeidet resultat over tid. Også i 1998 har vi gjennomført ei rekke slike tiltak. Verkstadene har gått over til vannbasert lakk ved lakkering av personbilar. Det er etablert returordningar for brukte dekk og batteri, og inngått avtale med godkjende renovatørar om henting av alle typar avfall.bussdivisjonen har gått over til miljødiesel, som reduserer utsleppa av svovel i høve til vanleg diesel. Det er investert i nyare bussar, som gir mindre utslepp enn eldre modellar. Godsdivisjonen har gjort store investeringar i bilmateriell, truckar og godshandteringsutstyr for å sikra gode arbeidsforhold og redusert forureining til det ytre miljø. Snøggbåtdivisjonen har vurdert bruk av katalysator for reduksjon av CO2 og NOx utslepp. Førebels konklusjon er at det ikkje finst lette nok katalysatorar som høver for snøggbåt. Kartlegging av elektromagnetisk stråling frå elektroniske instrument på snøggbåtar er gjennomført. Konklusjonen vart at strålinga er langt under faregrensa. Det er inngått avtale om drift av snøggbåt med gassturbinar, som gir vesentleg reduksjon i NOx utslepp. Det er arbeidd mykje med å finna løysingar som gir mindre utslepp frå drifta av dei nye snøggbåtane som er kontrahert for levering i 1999.Det pågår eit kontinuerleg arbeid for å få ned drivstofforbruket på ferjene. Vannblåsing av skrog (botn) har vore eit vesentleg tiltak, og her er det investert 1,5 mill. kroner på ulike fartøy. Det er gjort investeringar for å betra arbeidstilhøva og trivselen for dei tilsette på fleire ferjer, og mellom anna lagt til rette for betre kontortilhøve. På ei av ferjene er det gjort investeringar for å betra det fysiske arbeidsmiljøet i maskinrommet. Verkstadene har investert i fleire eksosavsug og det er montert støvavsug med sentralstøvsugar ved ein av verkstadene. Ombygging av kontorlokale har gitt betre arbeidsmiljø for ko n t o rt i l s e t t e. Det er arbeidd aktivt med stillingsinnstruksar og mange instruksar er revidert og endra. Like eins er organisasjonskart korrigert og oppdatert. Det er sett i verk tiltak etter vernerundane. Ved fleire avdelingar har det organisatoriske arbeidsmiljøet hatt fokus i I samband med bedriftshelsetenestene lokalt har det vore arbeidd med fleire saker i Nokre tal frå HMT-arbeidet: Landdivisjonane Sjødivisjonane Sjukefråver 4,4 % 4,6 % 3,5 % 3,6 % Aktiv sjukemelding 5 12 ikkje aktuelt Arbeidsulukker* Attføring Uføre *Ingen alvorleg Målsetting for HMT-arbeidet HSD har utarbeidd ei overordna målsetting for arbeidet med Helse, miljø og tryggleik. «Gjennom systematisk arbeid med Helse, Miljø og Tryggleik (HMT) vil HSD oppretthalda eit godt arbeidsmiljø, førebyggja ulukker og helseskader, og medverka til vern av det ytre miljø. HSD ønskjer å stå fram som eit selskap som legg vekt på kundane sin tryggleik og dei tilsette sine arbeidstilhøve. Dette skal skje ved at blir iverksett gode prosedyrar og rutinar for alle aktivitetar som kan påverka arbeidsmiljø og tryggleik og medverka til vern av det ytre miljø». Arbeidsmiljø Arbeidet med å skapa trygge og tenlege arbeidstilhøve for tilsette,og sikra dei mange som reiser med selskapet heldt fram med konkrete tiltak i Det er installert elektroniske kart om bord i alle snøggbåtane. Det er arbeidd med å betra arbeidsmiljøet for dei tilsette i kioskane om bord. 9

10 RESULTATREKNESKAP ( i kr) MERKNAD HSD ASA KONSERN DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter: Passasjerfrakt Godsfrakt Frakt for bilar med ferjer Kontraktsinntekter rutedrift Netto forteneste ved sal av anleggsmidlar Andre driftsinntekter Driftsinntekter i alt Driftskostnader: Varekostnad Løn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Tap på krav Ordinære avskrivingar Driftskostnader i alt DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Aksjeutbyte Renteinntekter Rentekostnader Netto finanskostnader RESULTAT FØR SKATTAR Skattekostnad Årsresultat før minoritetsinteresser Minoriteten sin del av resultatet Årsresultat etter minoritetsinteresser SOM VERT NYTTA SLIK: Frå tilbakeføringsfond 0 0 Konsernbidrag Overført til reservefond Avsett til utbyte Overført til disposisjonsfond Til majoritet DISPONERT

11 BALANSE PR. 31. DESEMBER (i kr) MERKNAD HSD ASA KONSERN EIGNELUTAR Omløpsmidlar: Kasse, bank, postgiro Uteståande hos dotterselskap Kundefordringar Varelager Andre fordringar Omløpsmidlar i alt Anleggsmidlar: Utsett skattefordel Aksjar Langsiktige utlån Langsiktige utlån dotterselskap Varige driftsmidlar og eigedomar Anleggsmidlar i alt SUM EIGNELUTAR MERKNAD HSD ASA KONSERN GJELD OG EIGENKAPITAL Kortsiktig gjeld: Skuldig løn og offentlege avgifter Leverandørgjeld Betalbar skatt Anna kortsiktig gjeld Avsett til utbyte Kortsiktig gjeld i alt Langsiktig gjeld: Utsett skatt Pantegjeld Pensjonsheftingar Anna langsiktig gjeld Langsiktig gjeld i alt Minoritetsinteresser Eigenkapital: Aksjekapital Reservefond Tilbakeføringsfond 0 0 Disposisjonsfond Konsernet sine fond Eigenkapital i alt SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Garanti- og kausjonsheftingar Pantheftingar Bergen, 31. desember mars

12 KONTANTSTRAUMANALYSE (i 1000 kr) HSD ASA HSD ASA KONSERN KONSERN Kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar: Resultat før skattekostnad Tap/vinst ved sal av anleggsmidlar Ordinære avskrivningar Endring i varelager Endring i kundefordringar Endring i leverandørgjeld Utbetaling av skatt Endring i andre tidsavgrensningspostar Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Kontantstraum frå investeringsaktivitetar: Innbetalingar ved sal av varige driftsmidlar Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar Innbetalingar ved sal av aksjar Utbetalingar ved kjøp av aksjar Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar Kontantstraum frå finansieringsaktivitetar: Endring pensjonsforpliktelser Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Konsolidering / oppkjøp Bergen Hardanger Billag AS Netto endring likvidar gjennom året Likvider Likvider Kontantstraumanalysen for 1998 er utarbeidd etter den indirekte metoden slik det går fram i førebels standard frå NRS. 12

13 Rekneskapsprinsipp Konsolideringsprinsipp Konsernrekneskapet viser konsernet sin økonomiske situasjon når ein vurderer konsernet som ei rekneskapsmessig eining. Konsernrekneskapet omfattar morselskap og dei selskap der HSD ASA eig minst 50% av aksjane og har bestemmande innverknad. Dotterselskapa er konsoliderte etter oppkjøpsmetoden. Transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet er eliminerte i konsernrekneskapet. HSD ASA har i 1998 direkte og gjennom kjøp av alle aksjane i Bergen Dale Voss Billag AS kjøpt 44,4% av aksjane i Bergen Hardanger Voss Billag AS. Saman med oppkjøpet av Bergen Hardanger Billag AS i 1997 vart HSD ASA i 1998 direkte og indirekte eigar av 100% av driftsselskapet Bergen Hardanger Voss Billag AS. Det vesentlegaste av meirverdiane ved oppkjøpet er fordelt på vognparken etter bruttometoden, med avsetning for utsett / latent skatt (28%). Andelar i ansvarlege selskap Andelar i Partrederiet Flaggruten ANS er teke med etter bruttometoden både i resultatrekneskapet og i balansen, ettersom HSD ASA eig 99% av selskapet, og dotterselskapet Unitur AS eig 1%. Varige driftsmidlar Kjøp og sal av driftsmidlar må sjåast som ein del av den ordinære verksemda til HSD ASA. Netto salsvinstar er derfor tekne med under ordinære driftsinntekter i resultatrekneskapet. Klassifisering av vinst og tap som ekstraordinære postar vert gjort når dei både er vesentlege, uvanlege og ikkje ventast å inntreffa ofte eller regelmessig. For dei fleste båtar og ferjer vil vinst og tap ved sal regulerast etter avtale med det offentlege. Kontraktsinntekter rutedrift / tilskot frå det offentlege Kontraktsinntekter frå offentlege oppdragsgjevarar er føresett å kompensera manglande inntekter frå kundar, og er ført som driftsinntekter i resultatrekneskapet. Kontraheringstilskot og investeringstilskot er førte som reduserte investeringar. Merknader til resultatrekneskapen og balansen Om ikkje anna er oppgitt er alle tal i kr. 1. Kontraktsinntekter rutedrift. Kontraktsinntekter HSD ASA frå offentlege oppdragsgjevarar er ført til inntekt med kr frå Hordaland fylke, og kr frå staten, totalt kr I høve til 1997 utgjer dette ein reduksjon på 0,5 %. For konsernet er kontraktsinntektene kr frå Hordaland fylke, og kr frå staten, totalt kr I høve til 1997 utgjer dette ei auke på 5,1 %. Av kontraktsinntektene er kr inntektsført i BHB i Tilsvarende beløp for 1997 som var kr gjaldt perioden frå mai 1997 og ut året. 2. Andre driftsinntekter. Posten andre driftsinntekter omfattar m.a. eksterne driftsinntekter frå eigedomar, verkstaddrift, restaurasjonsdrift, spedisjon og godsterminalar. 3. Varekostnad. Summen gjeld varer for sal ved bilverkstadane og ved restaurasjonen på ferjene og snøggbåtane. 4. Bankinnskot. Av bankinnskot i HSD ASA er kr. 748 bunde til betaling av forskotstrekk frå tilsette. HSD ASA har pr ein likvidreserve tilsvarande unytta låneramme på kr. 80 millionar. Av konsernet sine bankinnskot er kr bunde til betaling av forskotstrekk frå tilsette. 5. Kundefordringar. Kundekrav er ført opp til pålydande verdi, redusert med venta tap på kr for HSD ASA og kr for konsernet. 6. Varelager. Varelager er vurdert til lågaste verdi av innkjøpspris og verkeleg verdi. 13

14 7. Varige driftsmidlar og eigedomar. HSD Goodwill Eige- Utstyr og Flagg- Anlegg Båtar Ferjer Bilar domar inventar ruten u/utf. Sum Innkjøpskostnad pr Oppskrive pr Tilgang Endring anlegg under utføring Avgang til innkjøpskostnad Innkjøpskostnad pr Samla av -og nedskr. pr Bokført verdi pr Uavskr. rest oppskr. pr Årets ordinære avskrivingar Av dette utgjer avskriving på oppskrevne verdiar Prosentsats for ordinære avskrivingar 7-20% 6-8% 15-20% 0-10% 10-33% KONSERNET Utstyr og Goodwill Anlegg Båtar Ferjer Bilar Eigedomar inventar u/utf. Sum Innkjøpskostnad pr Oppskrive pr Tilgang Endring anlegg under utføring Avgang til innkjøpskostnad Endring meirverdi v/oppkjøp (*) Innkjøpskostnad pr Samla av -og nedskr. pr Bokført verdi pr Uavskr. rest oppskr. pr Årets ordinære avskrivingar Av dette utgjer avskriving på oppskrevne verdiar Prosentsats for ordinære avskrivingar 7-20% 6-8% 15-20% 0-10% 10-33% 10% (*) Fordeling meirverdi i samband med oppkjøp av BHB i 1997 er endra som følgje av ny informasjon. Investeringar i og salssum varige driftsmidlar og eigedomar dei siste 5 åra INVESTERINGAR HSD Konsern HSD Konsern HSD Konsern HSD Konsern HSD Konsern Båtar og ferjer Bilar Eigedomar Utstyr, inventar Goodwill Anlegg under utførelse (17 250) (2 959) (5 566) (5 566) Sum SAL Båtar Ferjer Bilar Eigedomar Utstyr, inventar Sum

15 8. Rekning av utsett skatt og årets skattekostnad. Utsett skatt/-fordel er rekna på grunnlag av førebels skilnader som eksisterer ved utgangen av rekneskapsåret mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, og underskot til framføring. Nedanfor er det gjeve ein spesifikasjon av førebels skilnader og underskot til framføring, og ei utrekning av utsett skatt/- fordel ved utgangen av rekneskapsåret. HSD ASA Konsern Førebels positive skilnader: Varige driftsmidlar Vinst og tapskonto Meirverdiar driftsmidlar Sum Førebels negative skilnader som kan utliknast: Kundefordringsreserve Ukurans/varereserve Andre negative skilnader Sum Netto positive førebels skilnader pr Grunnlag utsett skatt Utsett skatt pr (28% av grunnlaget) Utsett skattefordel knytta til pensjonsheftingar: Negativ skilnad Utsett skattefordel (28%) Spesifikasjon av skilnader mellom det rekneskapsmessige resultat før skattar og årets skattegrunnlag: HSD ASA Konsern Resultat før skattekostnad Permanente skilnader Konsernbidrag Sal aksjar Endring førebels skilnader / likning Bruk av likningsmessig underskot Årets skattegrunnlag Samansetning av skattekostnaden: Betalbar skatt Frådrag godtgjering motteke utbyte Endring i utsett skatt / likning Sum skattekostnad

16 9. Pensjonskostnader. Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine tilsette i livsforsikringsselskap.pensjonsheftinga omfattar 782 tilsette og pensjonistar pr For konsernet omfattar ordninga 929 tilsette og pensjonistar. Pensjonsordningane blir i rekneskapet handsama etter NRS for pensjonskostnader. Etter denne rekneskapsstandarden skal selskapet si pensjonsordning handsamast som ein ytingsplan. Ved verdsetjing av pensjonsheftinga blir estimert verdi ved rekneskapsavslutninga nytta. Denne estimerte verdien blir korrigert kvart år i samsvar med oppgåve frå livsforsikringsselskapet over påkomne pensjonsheftingar. Aktuarutrekningar vert føreteke kvart år av livsforsikringsselskapet tufta på opplysningar frå HSD ASA. Følgjande estimat for uttak av AFP er lagt inn som ein føresetnad i utrekningane frå fylte 62 år til 67 år: 62 år; 50%, 63 år; 20%, 64 år; 10%, 65 år; 10%, 66 år; 10% Ved utrekningane er fylgjande føresetnader lagt til grunn: Diskonteringsrente: 6,00% 6,00% Lønsregulering: 3,30% 3,30% Pensjonsregulering: 2,50% 2,50% G-regulering: 2,50% 2,50% Frivilleg avgang: 0,00% 0,00% Venta avkasting: 7,00% 7,00% HSD ASA Konsern Innhald i pensjonskostnaden Noverdi av opptjening pensjonar i år Rentekostnad av påkomne pensjonsheftingar Venta avkasting av pensjonsmidlar Endring arbeidsgjevaravgift Estimatendring AFP og kollektiv ordning Netto pensjonskostnader Avstemming av pensjonsheftingar og pensjonsmidlar: Balanse pr Estimerte påløpte pensjonsheftingar Estimert verdi av pensjonsmidlar Estimerte netto pensjonsheftingar Ikkje resultatført verknad av: - estimatendringar, og skilnad venta / faktisk avkasting Balanseførte netto pensjonsheftingar Pensjonsmidlane er investerte etter dei generelle retningsliner som gjeld for livsforsikringsselskapet. 16

17 10. Langsiktige utlån. Av langsiktige utlån utgjer lån til tilsette kr Aksjar og andelar (i heile kr). Aksje- Talet på HSD ASA Konsern Aksjar og andelar andre selskap kapital aksjar Pålydande Bokført Bokført Bergen Norhordland Rutelag ASA Fosen Trafikklag ASA Runway Unitur A/S Nor-Way Bussekspress AS Transportinvest AS Vest Trafikk AS Telemark Bilruter AS Namsos Trafikkselskap ASA Sveio Billag AS Haugesund-Tittelsnes Billag AS Bømlo Reisebyrå AS Andre selskap Sum aksjar og andelar i andre selskap HSD eig 54,1% av aksjane i Bergen Nordhordland Rutelag ASA (BNR). Då røysterettsavgrensingane i selskapet ikkje gjev vesentleg innverknad, er BNR ikkje innarbeidd verken som dotterselskap eller som tilknytta selskap. BNR eig tilsvarande 53 % av aksjane i HSD, og det føreligg såleis ein krysseige-situasjon. HSD sin andel av bokført eigenkapital i BNR pr er 62,2 mill. kr.. Tilsvarande utgjer BNR sin andel av den bokførte eigenkapitalen i HSD pr , 73,4 mill. kr. Aksjar i dotterselskap: HSD Service AS Unitur AS Voss Frakt AS Bergen Dale Voss Billag AS Bergen Hardanger Voss Billag AS Bergen Hardanger Billag AS Sum aksjar i dotterselskap Sum aksjer og andelar Partrederiet Flaggruten ANS: HSD ASA eig 99%, og Unitur AS eig 1% av Flaggruten ANS. Andelen er teke med etter bruttometoden i HSD ASA, og etter eigenkapitalmetoden i Unitur AS. Følgjande tal er såleis teke med i rekneskapen. HSD ASA Unitur AS Totalt i 99% 1% konsernet Omsetnad Driftskostnader Finanspostar Eignelutar Gjeld Proformatal 1997: BHB er teke med i konsernrekneskapet frå mai Proformatal for 1997 viser effekten dersom kjøpet hadde funne stad Det er nytta same meirverdiar og goodwill som i konsernrekneskapet for 1997, og gjennomført avskrivningar på desse for heile året. Finansieringa av kjøpet er reflektert i proformatala i form av kalkulatoriske renter på kjøpesummen fra og fram til mai Voss Frakt AS vart stifta I tala for 1997 er effekten av om kjøpet hadde skjedd teke med. Tal i 1000 kr Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finanskostnader Kalkulatoriske renter Resultat før skattar

18 12. Pantegjeld. Pantegjelda til selskapet samanlikna med bokført verdi av anleggsmidlar som er pantsette pr HSD ASA Konsern Pantegjeld Bokført verdi pantsette eignelutar: Ferjer og båtar Bilar Eigedomar Sum bokført verdi Avdrag pantegjeld neste år Eigenkapital Selskapet sin aksjekapital består pr av aksjer à pålydande kr. 20. Aksjekapitalen er i 1998 utvida med aksjer pålydande kr. 20. Overkurs på kr er lagt til reservefond. HSD ASA Konsern Aksjekapital Innbetalt Aksjekapital Reservefond Overkurs ved aksjeutviding Overført fra årets resultat Reservefond Disposisjonsfond Overført fra årets resultat Disposisjonfond Konsernet sine fond Oppkjøp minoritet Tilført minoritet frå Overkurs ved aksjeutviding Eliminering kostpris aksjer i dotterselskap Overført frå årets resultat Konsernet sine fond Sum Eigenkapital I samsvar med paragraf 12 i selskapet sine vedtekter er det avgrensingar i røysteretten. Ingen kan, medrekna fullmakter, røysta for meir enn 4% av dei røyster som er representert på årsmøtet. 14. Garanti- og kausjonsheftingar (i heile kr). HSD ASA Konsern Kausjonsansvar vedk. RunWay-Unitur AS Kausjonsansvar vedk. Oslo Shipp. Terminal AS Garantiansvar vedk. husleige Garantiansvar vedk. Austal Ships PTY LTD Garantiansvar vedk. Hordaland fylkeskommune Garantiansvar vedk. Statens Vegvesen Hord Sum Estimat RISK-beløp pr. aksje HSD ASA (i heile kr). Inngangsverdi pr. aksje ,86 RISK beløp ,40 RISK beløp ,80 Gjennomgåande RISK beløp ,47 Gjennomgåande RISK beløp ,18 Gjennomgåande RISK beløp ,35 Gjennomgåande RISK beløp ,38 Førebels gjennomgåande RISK-beløp ,53 18

19 16. Spesifikasjon av andre driftskostnader HSD ASA KONSERN Drivstoff, smørolje Rekvisita, deler, dekk Reparasjonar, vedlikehald, utstyr Andre rutekostnader Andre driftskostnader Sum Rekneskap for dei ulike verksemdene i konsernet. Ferje Snøggbåt Buss 1) Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivingar Driftsresultat Driftsmidlar: Investeringar Bokført verdi ) I driftsresultatet for bussverksemda 1998 inngår avskrivingar på meirverdiar ved oppkjøp av BHV med kr Tilsvarande tal for 1997 var kr Andre avd./ Gods Verkstad Elimineringar Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivingar Driftsresultat Driftsmidlar: Investeringar Bokført verdi Sum konsern Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivingar Driftsresultat Driftsmidlar: Investeringar Bokført verdi

20 20

21 Ferjedivisjonen Tryggleik Sjøfartsdirektoratet har i samarbeid med næringa gjennomført ein risikoanalyse av alle samband knytt opp mot ferjene i sambanda. Selskapet arbeider målmedvite med å gjera ferjene endå tryggare. Vi har derfor investert i nytt navigasjonsutstyr og i nye evakueringsløysingar. Løpande avvikshandsaming,intern og ekstern revisjon av driftssystemet skal sikra at selskapet har gjennomgåande fokus på try g g l e i k.elles har vi dri ve omfattande intern kurs ve rksemd i handtering av farleg go d s. HSD sine ferjer trafikkerer 18 samband i Hardanger, Midthordland og Sunnhordland. Selskapet har m.a. ferjeruter i stamvegnettet mellom Bergen og Stavanger og i riksvegnettet mellom Bergen og Oslo. Marknaden Samferdselslova opnar for prøvedrift med anbod innanfor riksvegferjedrifta. Sambandet Leirvik-Ranavik-Sunde er drive på eigen kontrakt med Staten. Samla er no 6 samband i landet lagt ut på anbod. Det er venta ytterlegare eit anbod i Elles blir ferjedrifta framleis driven på grunnlag av årlege avtalar med Statens Vegvesen med utgangspunkt i områdekonsesjonar. Trafikkutvikling og kapasitet Trafikkveksten i 1998 var langt over det som er lagt opp til i Norsk veg- og vegtrafikkplan. Dette gir store utfordringar for selskapet og vi må dessverre konstatera at talet på attståande bilar har auka. Selskapet fekk på haustparten tilført to nye ferjer. Ved omdisponeringar har dette gitt oss høve til å betra kapasiteten i 7 samband,og vil vera eit godt bidrag til å halda talet på attståande bilar nede. Forutan ny by g get M/F «Fo l ge fonn» kjøpte selskapet M/F «S e i m s t rand» frå BNR.Denne ferja fekk namnet «R o s e n d a l». Ny ferje - M/F «Folgefonn» I oktober fekk vi levert eit nybygg - ei standard ferje tilpassa korte samband.salongane er til dømes plassert på hovudbildekket. Ferja vart sett inn i sambandet Hatvik-Venjaneset. Dette er den første ferja i HSD med dieselelektrisk framdriftsmaskineri. Service HSD har bygd ut ordninga med betalingsterminalar, slik at vi no har eit slikt tilbod i alle dei største sambanda. Innføring av elektronisk billettering tok dessver re noko lenger tid enn venta. Systemet vil vera operativt i første kvartal i 1999.I tillegg til dei rabattilbod som gjeld i dag, vil vi kunna tilby eit såkalla verdikort, i praksis eit universalkort,som kan nyttast både for bil og passasjer på alle strekningar.toalettanlegget og salongar får løpande vedlikehald. Nokre av ferjene er også blitt oppgradert og vi har no TV i salongane på dei fleste ferjene. Serveringstilbod Selskapet har re s t a u ra s j o n s d rift i dei fleste fe r j e s a m b a n d a. HSD driv sjølv sambanda i kyststamvegen, medan dei øvrige bir drivne på kontrakt av private restauratørar. S e rve ringstilboda er tilpassa sambanda, slik at vi i dei mest tra fi k ke rte sambanda har eit va ri e rt utval av va rm e re t t a r. Ferjedivisjonen Fast tilsette pr : 590 Omsetning : kr Tal ferjer : 27 Tal førte bilar : Tal passasjerar : Investeringar : kr Kvam Norheimsund Ulvik Kvanndal Bruavik BERGEN Eidfjord Utne Brimnes Tørvikbygd Kinsarvik Krokeide Hatvik Venjaneset Jondal Fusa Jondal Halhjem Ullensvang Austevollhella Varaldsøy Hufthamar Austevoll Gjermundshamn Husavik Løfallstrand Våge Rosendal SandvikvågTysnes Kvinnherad Odda Sagvåg Leirvik Siggjarvåg Stord Mosterhamn Fjelberg Bømlo Valevåg Utbjoa Langevåg Sveio Buavåg Husnes Sunde Utåker Matre Skånevik Ølen Etne = Ferje Haugesund 21

22 Snøggbåtdivisjonen bygginga av desse båtane tok til i løpet av sommaren og båtane vil bli levert i mai I planlegginga av båtane har det vore lagt vekt på følgjande; Auka komfort for passasjerane, større kapasitet, lågare driftskostnader og lågare utslepp. Med desse båtane vil Flaggruten bli endå meir konkurransedyktig i høve til andre framkomstmidlar. Båtane vil ha kapasitet for 358 passasjerar, som er 25% meir enn i dag. Dei vil og vera rommelegare fordi arealet over to dekk er auka med nær 40% i høve til den største av våre noverande båtar. HSD driv Flaggruten mellom Bergen og Stavanger og snøggbåtruter mellom Bergen og Sunnhordland, samt ei rute i Hardanger. Divisjonen disponerer 10 båtar. Det er kontrahert 2 nye båtar til Flaggruten for levering i første halvår Meir enn 1 million passasjerar med snøggbåtane I 1998 auka snøggbåttrafikken nok ein gong og over ein million passasjerar reiste med selskapet sine snøggbåtar. Den største auken i passasjertalet hadde Flaggruten,og dei tre båtane hadde i fjor omlag reisande. Rutene i Sunnhordland hadde og ein auke i fjor og i løpet av dei siste 6 åra har auken for desse rutene vore nesten 100 prosent. Heilårsruta på Hardangerfjorden hadde ein liten nedgang i passasjertala.det var sommarmånadene som viste nedgang i passasjertala, mens resten av året viste ein auke. Nye terminalar I samarbeid med lokale hamnestyresmakter planlegg vi ny snøggbåtterminal i Stavanger, Kopervik, Haugesund, Bergen og på Leirvik. Ein terminal på flytekaien ved Flesland er godkjend,og vi reknar med å opna den hausten 1999.Terminalen på Leirvik vil vera ferdig i løpet av våren Fleire av terminalane vil vonleg bli ferdige til årsskiftet 1999/2000 eller tidleg i år Nytt bookingsystem I samband med satsinga på auka komfort for passasjerane er vi no i gang med å investera i eit nytt bookingsystem til terminalane og elektronisk billettering for båtane. Dette vil vonleg gjera det lettare å tinga reiser og gi selskapet større fleksibilitet til å tilpassa prisar og rabattordningar til passasjerane sine behov. Snøggbåtdivisjonen Fast tilsette pr : 135 Omsetning : kr Tal båtar : 10 Tal passasjerar : 1 million Investeringar : kr Turistprodukt 1998 var tredje sesongen for sommarruta mellom Bergen og Hardangerfjorden. Før sesongstart vart produktet endra og trass i ein generell nedgang i passasjertala -sannsynlegvis grunna dårleg ver, - viste til dømes strekninga Bergen-Rosendal ein stor auke. Dette viser at fokus på heile produktet - kva passasjeren kan oppleva - er viktig for å lukkast på denne marknaden. Det har og vore satsa mykje på marknadsføring overfor utenlandske turoperatørar, både av sommaruta og dei andre rutene. Selskapet har mellom anna tilsett eigen salssjef som arbeider med reiseliv og norske og utanlandske turistar. Det tar lang tid å innarbeida produkt på denne marknaden,men vi vonar at vi alt i 1999 skal sjå resultat av dette arbeidet. Nye båtar til Flaggruten Etter fleire års arbeid vart det i april 1998 vedteke å investera i to nye snøggbåtar til Flaggruten. Arbeidet med 22

Årsmelding - HMS i 2004

Årsmelding - HMS i 2004 Årsmelding - HMS i 2004 HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den dagege drifta. Dette

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no ÅRSMELDING 2003 www.fjord1.no Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal. Konsernstaben Konsernsjef Olav Smørdal adm. dir. i MRF sidan 1989, tidlegare

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Innhold. Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal.

Innhold. Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal. ÅRSMELDING 2002 Fjord1 Nordvestlandske AS Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS Møre og Romsdal Fylkesbåtar as Sogn Billag AS Ottadalen Billag AS Nordfjord og Sunnmøre Billag AS Mørebil as www.fjord1.no

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

( Nøkkeltal for drifta i 2005) ( Dette er Fjord1 ) ( først og fremst )

( Nøkkeltal for drifta i 2005) ( Dette er Fjord1 ) ( først og fremst ) ( årsmelding 2005 ) ( Innhald ) Dette er Fjord1... 3 Konsernleiinga... 4 Konsernsjefen har ordet... 5 Forretningsområde...6 Organisasjonskart... 7 Datterselskap... 8 Viktige hendingar i 2005... 9 Viktige

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

( Nøkkeltal for drifta i 2006) ( Dette er Fjord1 )

( Nøkkeltal for drifta i 2006) ( Dette er Fjord1 ) ( årsmelding 2006 ) ( Innhald ) Dette er Fjord1... 4 Organisasjonskart... 5 Konsernsjefen har ordet... 6 Konsernstaben... 7 Forretningsområde...7 Viktige hendingar i 2006... 9 Årsmelding... 10 Verksemdstyring...

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

HELSE VEST RHF Årsrapport 2003

HELSE VEST RHF Årsrapport 2003 HELSE VEST RHF Årsrapport 2003 Førde Bergen Haugesund Stavanger Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

INNHALD. Rapport per forretningsområde 27 36 Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Catering Buss Reiseliv Andre forretningsområde

INNHALD. Rapport per forretningsområde 27 36 Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Catering Buss Reiseliv Andre forretningsområde Årsrapport 2011 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Konsernsjefen har ordet 8 Konsernleiinga 9 Forretningsområde 10 Viktige hendingar i 2011 11 Verksemdstyring 14

Detaljer

Årsmelding & rekneskap

Årsmelding & rekneskap Årsmelding & rekneskap 2008 Innhald Året 2008 3 Året 2008 4 Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultatrekneskap 23 Rekneskapsprinsipp 27 Notar til rekneskapen 48 Revisjonsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1 ÅRSMELDING 2014 La oss gjenvinne meir 1 Miljøgifter finst i meir enn du trur. I 2014 jobba ÅRIM for å få inn enda meir farleg avfall. Ein lys idè Alle innsamla batteri blir gjenvunne Årleg havnar meir

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Største handelsverksemda i regionen Årsmelding og rekneskap 2014 Vi som butikksjefar i Coop Vest takkar alle våre kundar for handelen i 2014. Oversikt over butikkar i Coop Vest SA HAREID FOSNAVÅG BARSTADVIK

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. Årsmelding og rekneskap 2012

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. Årsmelding og rekneskap 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding 2012 Banken sitt 114. rekneskapsår Bankåret Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har gleda av å kunna leggja fram rekneskap

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår

reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår Årsmelding 2011 Innhald 2 Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret...

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 Hovudtrekk i rekneskapen Bankåret 2011 Samarbeidspartnarar Økonomisk utvikling Resultat og balanse 2011 Risikotilhøve Personale - arbeidsmiljø

Detaljer