RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet."

Transkript

1 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører på Kollsnes Tilsynsaktivitet. Rapport OHS Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 1 av 44

2 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Kunde: Petroleumstilsynet Kontaktperson: Irene Dahle Oppsummering: OHS har på vegne av Petroleumstilsynet gjennomført et tilsyn mot isolatører ansatt i NORISOL på Kollsnes. Denne rapporten oppsummerer våre observasjoner og vurderinger fra denne aktiviteten. Forfatter: Anna Nordhammer, Anneli Bjerka Nøkkelord Arbeidsmiljø, Isolatører Rapportnummer OHS Konfidensialitet Åpen Dato Revisjonsnummer 1 Sider 43 Prosjektleder Verifikasjon For OHS AS Andy Louwe Kooijmans Hans Thore Smedbold HTS Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 2 av 44

3 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Hensikt Omfang Begrensninger Rapportstrukturen Metode Gjennomgang av litteratur og rapporter Tilsyn Kollsnes Analyse Hierarisk oppgaveanalyse ErgoRisk ChemiRisk Vibrasjoner Resultater Om yrkesgruppen Funksjons og oppgavebeskrivelse Eksisterende litteratur Vurdering av mottatte dokumenter Ergonomisk eksponering Kjemisk eksponering Støyeksponering Andre relevante funn i dokumenter fra Norisol Oppgaver utført i verkstedet Oppgavebeskrivelse Observasjoner fra tilsynet Ergonomisk eksponering Kjemisk eksponering Støyeksponering Oppgaver utført i prosessanlegget Oppgavebeskrivelse Observasjoner fra tilsynet Ergonomisk eksponering Kjemisk eksponering Støyeksponering Resultater fra tilsynet på Kollsnes Ergonomisk eksponering Kjemisk eksponering Støyeksponering Oppsummering og konklusjon Ergonomi...30 Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 3 av 44

4 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. 4.2 Støy Kjemiske faktorer Vibrasjon...31 Referanseliste Vedlegg 1: Selskaps rapporter Vedlegg 2: Ergonomisk risikovurdering, Ergorisk data Vedlegg 3: Vurdering av kjemikalier og produkter brukt i verkstedet Vedlegg 4: Vurdering av kjemikalier og produkter brukt i prosessområdet Vedlegg 5: Overordnet risikovurdering av kjemisk helsefare Vedlegg 6: Overordnet risikovurdering av støyeksponering Vedlegg 7: Om valg av vurderingsverktøy Figurliste Figur 1 Arbeidsstilling i verkstedet...16 Figur 2 Prefabrikasjon av rør knebøy...17 Figur 3 Risikovurdering av arbeidstaker A stilling Figur 4 Risikovurdering arbeidstaker B, stilling Figur 5 Foamglas products...25 Figur 6 HSE vibrasjonskalkulator...28 Tabelliste Tabell 1 Kokstads helserisikovurdering...11 Tabell 2 Arkivitetsoversikt for prefabrikering...15 Tabell 3 Oversikt over utstyr og tiltaksgrenser...16 Tabell 4 Avisolering...21 Tabell 5 Isolering/ montering...21 Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 4 av 44

5 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Oppfølging av risikoutsatte grupper er en prioritet oppgave for Petroleumstilsynet (Ptil) i Resultater fra undersøkelser som allerede er utført viser at forhold rundt organisering og gjennomføring av arbeid kan føre til høyere risiko for arbeidsmiljøbelastninger blant entreprenører enn hos operatøransatte. Som en del av Ptils satsing, er det gjennomført tilsyn mot flere selskap. Et av tilsynene ble gjennomført på Kollsnes, primært rettet mot personell fra Norisol. Kartleggingen og risikovurderingen ble gjennomført i november Occupational Hygiene Solutions AS (OHS) har vært engasjert av Petroleumstilsynet for å bistå i dette arbeidet. Denne rapporten oppsummerer resultatene av denne aktiviteten og er basert på gjennomgang av tilsendte dokumenter over arbeidsmiljøkartlegginger og et tredagers tilsyn på Kollsnes hvor HMS personell fra Statoil, Norisol og Aibels BHT var tilstede. Kartleggingen og risikovurderingen ble utført ved hjelp av intervjuer og observasjoner, basert på hhv. ErgoRisk, ChemiRisk og egne utviklede sjekklister. 1.2 Hensikt Hensikten med OHS sitt oppdrag var: Å vurdere kvalitet og innhold av eksisterende dokumenter og vurderinger av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer. Å gjøre en selvstendig vurdering av forhold observert under tilsyn på Kollsnes. 1.3 Omfang Vurderingene har fokusert på arbeidsoppgavene og funksjonen til isolatørene. Risikofaktorer som det ble lagt vekt på under kartleggingen, var hovedsakelig kjemisk eksponering, støy, ergonomi og vibrasjoner. Eventuelle andre risikofaktorer som har blitt identifisert skulle også vurderes. 1.4 Begrensninger Følgende begrensninger ble gjort: Vurderingen ble kun gjort basert på observasjoner. Ingen målinger eller detaljerte kartlegginger skulle utføres. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 5 av 44

6 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Vurdering vedrørende risikostyring og betydning av rammebetingelser inngikk i Petroleumstilsynets tilsyn. Datainnsamling fra bedriftene planlegging av intervju og tilsyn ble utført av Petroleumstilsynet. 1.5 Rapportstrukturen Hoveddelen av oppsummerer hovedfunnene i vårt arbeid hhv. kapittel 3 og 4. For å lette lesbarheten er detaljinformasjon gitt i vedlegg. Kapittel 2 gir en kortfattet beskrivelse av de metoder som er benyttet under kartleggingen. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 6 av 44

7 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. 2 Metode 2.1 Gjennomgang av litteratur og rapporter Dokumentasjonen som ble gjennomgått ble fremskaffet fra Ptil. I tillegg ble det fremlagt flere rapporter fra kartlegginger under tilsynet på Kollsnes. Både Medco, Kokstad Bedriftshelsetjeneste og Statoil la frem kartleggingsrapporter. Disse kartleggingene ble gjennomgått og vurdert med tanke på kartleggingsmetodikk og resultatene som var presentert. I tillegg har relevant faglitteratur blitt studert og det er gjort litteratursøk i forsøk på å finne sammenlignbare eksponeringsdata for aktuelle eksponeringer. 2.2 Tilsyn Kollsnes Arbeidet startet med et oppstartsmøte med Ptil ( ) hvor oppgaver og forventninger ble avklarert. Personer tilstede var Irene Dahle, Arne Johan Thorsen og Espen Landro for Ptil, Andy Louwe Kooijmans og Anneli Bjerka fra Occupational Hygiene Solutions. Anna Nordhammer (OHS) kunne ikke være tilstede. Den praktiske planen for hvordan arbeidet skulle utføres ble diskutert og forandringer informert. Tilsynet fant sted hvor Ptil arbeid ble konsentrert rundt operatørselskapet og HMS rutiner og oppfølging av dette. OHS arbeidet direkte mot arbeidsgruppen, isolatørene ansatt for Norisol. 2.3 Analyse Hierarisk oppgaveanalyse Den to metodene som ble brukt (ChemiRisk, ErgoRisk ) baserer seg på en funksjons og oppgaveanalyse. I dette arbeidet ble benyttet en tre nivå analyse basert på: funksjoner oppgaver aktiviteter ErgoRisk ErgoRisk er et verktøy for å gjennomføre innledende vurdering for kartlegging av helserisiko knyttet til manuelt fysisk arbeid (se også vedlegg 7: Om valg av vurderingsverktøy). ErgoRisk fokuserer på fem kroppsdeler (hånd underarm, skuldre, nakke, rygg og ben). Resultatet av vurderingene anses å være en indikator for helserisiko for hver kroppsdel. Risikoskåren er representert ved fargekoder (grønn, gul og rød). I vedlegg 7 finnes en beskrivelse av ErgoRisk. Utfyllende informasjon finnes på ErgoRisks nettsted (www.ergorisk.no). Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 7 av 44

8 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet ChemiRisk ChemiRisk er et verktøy for både å kunne gjøre en innledende vurdering og mer detaljerte vurderinger av helserisiko knyttet til arbeid med kjemikalier (se også vedlegg 7). ChemiRisk fokuserer på risiko knyttet til hudkontakt og innånding og utfallet av resultatene anses å være en indikator for mulig helserisiko. Risikoskåren er representert ved fargekoder (grønn, gul og rød). Mer informasjon om ChemiRisk og metodikken kan bli funnet på ChemiRisks nettsiden Vibrasjoner For vurdering av vibrasjoner ble benyttet en sjekkliste for håndholdte verktøy utarbeidet av OHS. En eksponeringskalkulator utviklet av Health and Safety Executive (HSE) (http://www.hse.gov.uk/vibration/index.htm) ble brukt sammen med kriterier for en risikoindikator utviklet av OHS. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 8 av 44

9 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. 3 Resultater 3.1 Om yrkesgruppen Norisol hadde under tilsynet 6 fast ansatte og 2 innleide som arbeidet i verkstedet og i prosessanlegget på Kollsnes. Antallet innleide varierer med arbeidsmengden, under revisjonsstanser kan antallet øke til 12 personer. Arbeidstakernes alder varierte mellom år, hvorav tre arbeidstakere hadde fagbrev og de resterende hadde mer enn to års arbeidserfaring. De innleide var fagarbeidere. Alle ansatte var menn og de fleste hadde vært ansatt på anlegget siden det ble åpnet så arbeidskraften var stabil og med liten gjennomtrekk. De faste ansatte har fast skiftordning med arbeidstid fra 7.30 til De har lite overtid, det er kun i forbindelse med revisjoner. De innleide jobber 12 dager på og 9 dager av. De har en arbeidstid på 11,5 timer. Norisol har både isolatører og stillasbyggere på Kollsnes og de er underleverandører til Aibel. Til sammen har Norisol 25 ansatte i hele området. 3.2 Funksjons og oppgavebeskrivelse Hovedoppgavene til isolatørene er avisolering, kapsling, prefabrikasjon og isolering/ montering. Noe materiell blir fabrikkert etter mål, mens noe blir laget og montert på stedet. Arbeidstiden til de ansatte blir brukt til prefabrikering og arbeid ute i anlegget. Fjerning av isolasjonsmateriale blir gjort i løpet av et par timer, mens det å prefabrikere og montere ny isolasjon kan ta flere dager. Isolatørene disponerer et eget verksted hvor prefabrikeringen blir utført, dvs kutting, klipping, forming av tynnplater. Utstyret som brukes er elektriske og manuelle driller, platesakser og poptanger, i tillegg til valse og sikke. Verkstedet er et stort rom med lagerplass på tre sider og en stor garasjeport for transport av større deler. Det er ikke isolert og er uten mekanisk ventilasjon. Området har seks statiske arbeidsbord med god arbeidsbelysning. Verktøyet som blir brukt blir lagret i skuffer ved arbeidsbordene og i skap. 3.3 Eksisterende litteratur Vurderingene ble i stor grad gjort i forhold til eksisterende regelverk for de ulike eksponeringsfaktorene: Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften). Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 9 av 44

10 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Forskrift om tungt og ensformig arbeid. Isolasjonshåndboken (Statoil) har også blitt brukt som støtte i forhold til å få innsikt i isolatørenes arbeidsoppgaver. 3.4 Vurdering av mottatte dokumenter Dokumentasjon oversendt var rapporter fra helseundersøkelser utført av Norisols BHT Medco i 1998, 2001, 2006 og 2008 (for oversikt over dokumenter se referanseliste og vedlegg 1). Innholdet i disse rapportene er begrenset, uten detaljerte beskrivelser og med helt generelle tilbakemeldinger. Medco har hentet sin informasjon fra intervju og spørreskjema og områder evaluert var kjemikalier, ergonomiske belastninger, støy, støv og psykososial problematikk. Rapportene skiller ikke mellom isolatører og stillasbyggere. Medco har også levert et brev skrevet av bedriftslege Rune Meldahl som er en orientering vedrørende kjemikalieeksponering og krav til helseundersøkelse for arbeidstakere som er eksponert for kjemiske stoffer. Særlig var epoksy nevnt. Under tilsynet fikk vi også tilgang til to rapporter fra Kokstad Bedriftshelsetjeneste (se vedlegg 1). Dette er rapporter fra to risikovurderinger utført på vegne av Aibel og de omfatter også Norisols isolatører. Risikovurderingene har tatt for seg det kjemiske arbeidsmiljøet og en generell helserisikovurdering av yrkesmessig eksponering av Aibels innleide arbeidstakere på Kollsnes. Statoil har levert rapporter fra støymålinger og et områdekart (støykart) for prosessanlegget. Målingene gjelder en kompressor, et kontrollrom og indikasjonsmålinger fra området rundt fakkelen. Norisol har ikke levert noen kartleggingsrapporter, men vi har mottatt en HMS handlingsplan for 2009 for divisjon Vest, et møtereferat fra HMS møte på Kollsnes med dokumentasjon av intern revisjon av HMS, samt en oversikt over eksisterende prosedyrer, instrukser og veiledninger. Vi har også mottatt en rapport fra målinger av respirable keramiske fibre av samme type som Norisol benytter. Dette er en kartlegging utført av Kaefer Isooleringsteknikk i Ergonomisk eksponering Medco. Eksisterende beskrivelser av det ergonomiske arbeidsmiljøet har blitt hentet fra rapporter fra Medco. De fleste rapportene konkluderte med at det fysiske arbeidsmiljøet var godt i varetatt, men at det i noen tilfeller var en del arbeid i skulderhøyde og over, et mindretall oppfattet arbeidsoppgavene som tunge og ensformige i tillegg til at jobbrotasjon og avlastingsmatter i verkstedet burde være på plass for å forbedre arbeidsområdet. Dokumentene mangler risikoprofiler og forslag til tiltak, ingen oppgave analyse har blitt Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 10 av 44

11 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. gjennomført og kun en av rapportene beskriver en befaring av området i bil. Arbeid med vibrerende hånd holdt utstyr har ikke blitt nevnt i rapportene. Kokstad. Kokstad BHT (på vegne av Aibel) har utført en generell arbeidsmiljøundersøkelse, hvor alle yrkesgrupper på Kollsnes var involverte, deriblant isolatørene. Denne rapporten konkluderte med en risikomatrise som dekket alle yrkesgrupper på Kollsnes og beskrev eksponeringen i forhold til forskjellige aktiviteter. Helsefarekategori x eksponeringsrangering = helserisikotall Korrigert risikotall mht faktisk bruk av verneutstyr Potensielt risikotall risikotall dersom ytterlige tiltak gjennomføres Tabell 1 Kokstads helserisikovurdering Kategori Eksponeringsbeskrivelse HF ER HR KR PR Tiltak Opplæring Ergonomi Ensformig arbeid Arbeidsteknikk, jobbrotasjon Ergonomiopplæring Ergonomi Tungt arbeid Ergonomi Arbeidsstillinger Arbeidsteknikk, jobbrotasjon Ergonomiopplæring Tabell 1 over viser resultatene av ergonomiske arbeidsforhold fra kartleggingen av Kokstad BHT. Denne vurderingen er kun basert på isolatører. Det ble i denne rapporten foreslått tiltak som å innføre jobbrotasjon, vurdere bruken av hjelpemidler, skaffe avlastningsmatter til verkstedet og vurdere vibrasjonsdempende tiltak. Det har ikke blitt gjennomført vurderinger på funksjons eller oppgavenivå. Statoil har ikke selv utført ergonomiske kartlegginger for isolatørgruppen på Kollsnes. Fra et objektivt ståsted ville det være hensiktsmessig å basere rapportene på observert arbeid, utført av personell i verkstedet. Dette har ikke blitt utført til nå. I følge Medcos rapport fra 2001 ble det beskrevet at det var viktig å ta ergonomiske forhold til etterretning, noe som ikke har blitt fulgt opp. Det at kun ett av fire foreslåtte tiltak hadde blitt gjennomført (avlastningsmatter i verkstedet) faller på leverandør og operatør selskapene Kjemisk eksponering Medcos rapporter Medco angir at de ansatte er støveksponerte. I de første rapportene angis dette som et betydelig problem for de ansatte, i den nyeste rapporten fra 2008 angis det til å ikke være et arbeidsmiljøproblem, da det brukes vernemasker. Rapporten angir ikke type maske og omfang av bruk. Lungefunksjonstester viser hovedsakelig normale funn. I forhold til kjemikalier (omtalt som gass/damp ) angir Medco at det ikke er noe problem med dette på Kollsnes. Rapportene vurderer ikke forhold knyttet til fibereksponering og mulig kreftfare i forbindelse med arbeid med keramiskefibre. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 11 av 44

12 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Målinger av respirable keramiske fibre utført av Kaefer Isooleringsteknikk i 1991 Denne rapporten gir resultatet av 20 målinger av respirable keramiske fibre og 12 målinger av totalstøv utført på Oseberg A. Isolasjonen som er brukt er av type Fiberfrax og Triton Kaowool (CRF fiber). Målingene er gjort i forbindelse med isolering av rør i ulike moduler og stripping av isolasjonsmateriale i ventilkasser. Målingene er dels gjort som personlige eksponeringsmålinger, dels som stasjonære målinger. Målingene er gjort av arbeidsprosess og ikke som helskiftsmålinger. Resultatet viste generelt høyere personlig eksponering ved isolering enn ved stripping: Gjennomsnitt av målinger (n = 2) for isolering, delvis åpen modul: 0,7 fiber/cm 3 Gjennomsnitt av målinger (n = 4) for isolering, lukket modul: 0,94 fiber/cm 3 Gjennomsnitt av målinger (n = 4) for isolering, utendørs: 0,18 fiber/cm 3 Gjennomsnitt av målinger (n = 4) for stripping av kasser, delvis åpen modul: 0,093 fiber/cm 3 De stasjonære målingene av respirable fiber gav et resultat som var i størrelsesorden 0,02 0,1 fiber/cm 3 med unntak av én måling som var på 0,9 fiber/cm 3. Administrativ norm for CRF fibre er angitt til 0,1 fiber/cm 3 og har K anmerkining (kreftfremkallende) i Arbeidstilsynets normliste. Normen gjelder for total fiber eksponering, ikke bare den respirable fraksjonen som er det som er kartlagt her. Per i dag bruker isolatørene på Kollsnes AES fiber, disse har en administrativ norm på 0,5 fiber/cm, men tidligere isolerte de med Fiberfrax som er et av produktene brukt under kartleggingen til Kaefer. I den grad denne kartleggingen på Oseberg i 1991 kan relateres til isolatørene på Kollsnes og deres eksponering, så kan den indikere at den tidligere eksponeringen for CRFfiber kunne ha vært over administrativ norm. Risikovurdering av kjemisk arbeidsmiljø utført av Kokstad Bedriftshelsetjeneste Kartleggingen er utført av Kokstad BHT i januar 2008 og den omfatter: En grov gjennomgang av samtlige kjemikalier basert på sikkerhetsdatablad Vurdering av eksponering mht. kjemisk helsefare basert på intervjuer og observasjoner Vurdering av merking av kjemikalier, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Vurdering av lagring av kjemikalier Vurdering av tekniske/organisatoriske tiltak Vurdering av bruk og tilgang på personlig verneutstyr (PVU) Kjemikaliene er gjennomgått og beskrevet i forhold til hvordan kjemikaliet brukes og hvor mye det brukes. Bruk av verneutstyr er også angitt. Det er sett på kjemikaliene som benyttes og forurensninger som dannes i prosesseanlegget. Vinkelsliping og eksponering ved avisolering av gammel isolasjon med blyplater er også vurdert. Risikovurderingen er gjort etter den såkalte Kokstad modellen. Kjemikaliene rangeres etter helsefarekategori fra 1 til 5 (ut fra tabell G1 i vedlegg G til Norsok S 002N) og eksponeringsgrad fra 1 5. Eksponeringsgradene er beskrevet utfra enten vurdering etter faglig skjønn og overførbar erfaring, eller i forhold til måledata sett opp mot administrative Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 12 av 44

13 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. normer. Ved å multiplisere helsefarekategori og eksponeringkategori er det kommet frem til et helserisikotall som deles inn i grønn, gul og rød sone. Det angis også et korrigert helserisikotall der helserisikotallet er korrigert for faktisk bruk av personlig verneutstyr. Vurderingen er gjort for både hud og innånding og satt opp i en oversiktlig tabell i et vedlegg til rapporten. Rapporten angir også forslag til tiltak. Noen er konkrete, for eksempel forslag om substitusjon av fem kjemikalier i helsefarekategori 4 og at fibereksponering må kartlegges, mens andre er mindre konkrete, for eksempel utdypes ikke hva som er egnet personlig verneutstyr. Med utgangspunkt i våre observasjoner og overordna kartlegginger mener vi det er satt fokus på de viktige faktorene i forhold til eksponering for kjemiske stoffer i denne kartleggingen og den fremstår som grundig og godt gjennomarbeidet. Risikovurderingen mangler derimot fokus på spesielle situasjoner som revisjoner, vedlikehold, renhold og lignende som kan tenkes å gi toppeksponeringer. Et problem med kartleggingen virker å ha vært å få fulgt opp de tiltakene som er foreslått og få informasjonen fra kartleggingen formidlet både mellom virksomhetene og ut til de ansatte Støyeksponering Medcos rapporter Rapportene viser at flere ansatte i Norisol ved Kollsnes har støyskader. Det angis ikke fordelingen i støyskader mellom isolatører og stillasarbeidere eller om det er foretatt korreksjon for alder før vurderingen av støyskadegrad er gjort. Den siste rapporten fra 2008 angir at det ikke er ervervet nye støyskader. Generell helserisikovurdering utført av Kokstad Bedriftshelsetjeneste Kartleggingen er utført av Kokstad BHT i januar 2008 og den omfatter temaene ergonomi, støy og vibrasjoner, kjemikalier, belysning og termisk klima. Kartleggingen angir helsefarekategori som er beregnet ut fra eksponeringsrangering og helserisikotall. Akseptkriterier er satt etter faglige vurderinger og anerkjente normer. Resultatene er satt opp i en helserisikomatrise. Rapporten gir forslag til tiltak. Støyeksponeringen angis å være sjenerende innimellom, men meget sjelden hørselsskadelig. Denne vurderingen er gjort med utgangspunkt i støykartet for anlegget. Videre angir rapporten at egenprodusert støy dannes ved kassebanking og vinkelsliping/kutting. Det oppgis at støynivået ved kassebanking er målt til 100 db(a). Kilden til dette er ikke angitt. Denne vurderingen av støyeksponering er svært generell, den påpeker problemområdene i forhold til støy, men sier lite isolatørenes faktiske støyeksponering. Støymålinger utført av Statoil Statoil har gjort følgende støykartlegginger på Kollsnes: Utarbeiding av støykart for produksjonsområdet Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 13 av 44

14 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Støymåling i sentralt kontrollrom Støymåling i kompressor F, område A 33 Støymålinger under fullkapasitetstest Indikasjonsmålinger i området rundt fakkeltipp Indikasjonsmålinger foretatt i forbindelse med en HMS runde Støykartet viser at det i all hovedsak er lave ekvivalentnivå i prosessområdet. Det meste av området ligger på under 70 db(a). Det er i noen områder angitt høyere verdier, det høyeste er angitt til 85 db(a). Vi har ikke mottatt en rapport over målingene, kun selve støykartet, og kan dermed ikke uttale oss om kvaliteten av kartleggingsarbeidet. Målingene i kompressor F viser ekvivalentnivå opp til 95 db(a) og rapporten konkluderer med påbud om dobbelt hørselsvern ved oppholdstid over 10 minutt. Det er gjort tre målinger pr målepunkt (tre ulike tidspunkt). Støymålingene i sentralt kontrollrom konkluderer med at områdekravene ikke er overskredet. Målingene er gjort med ukalibrert lydnivåmåler og det er tatt kun én måling pr målepunkt. Støymålingene tatt under fullkapasitetsforsøk i områdene A 44, A 45 og A 47. Rapporten angir ingen vurdering av måleresultatene, men om den skal sees i forhold til støykartet så indikerer målingene at det ved fullkapasitetsforsøk blir høyere ekvivalentnivå i disse områdene enn det støykartet tilsier. Det er gjort én måling pr. målepunkt. Indikasjonsmålinger i området rundt fakkeltipp viste at det var så variable verdier at måleresultatene er vanskelig å vektlegge. Rapporten angir ingen vurdering av måleresultatene. Rapporten fra indikasjonsmålingene gjort i forbindelse med en HMS runde er så lite utfyllende at den er vanskelig å vurdere. Rapporten angir ingen begrunnelse for målingene og heller ingen vurdering av resultatene. Generelt gjelder for målingene tatt utendørs at rapportene ikke gir en vurdering av påvirkning fra vind eller om det er brukt vindhette på støymåleren og evt. diameteren på vindhetten. Man kan stille spørsmål ved faglig kvalitetsikring knyttet til flere av målingene og vurderingen av resultatene Andre relevante funn i dokumenter fra Norisol I følge Norisols HMS handlingsplan for 2009, divisjon vest, skal det i 2009 gjøres en arbeidsmiljøkartlegging av psykososialt arbeidsmiljø og eksponering for støy, kjemiske faktorer og vibrasjoner med målrettede målinger og overvåking av arbeidsmiljøet. Målingene skal gjøres av BHT (Medco). Vi har ikke mottatt noen informasjon om dette kartleggingsarbeidet. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 14 av 44

15 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. 3.5 Oppgaver utført i verkstedet Oppgavebeskrivelse I verkstedet foregår prefabrikering av kasser og bøyer. En aktivitetsoversikt for prefabrikering er gitt i tabell 2. Tabell 2 Arkivitetsoversikt for prefabrikering Prefabrikering Aktivitet Materiale brukt Utstyr brukt Eksponering Oppmåling i felt Lage produksjonstegninger Konstruere kasse eller bøy Tegne på stål Klippe ut med saks Forme stål Monteres midlertidig Sikke maskin Isolere Montere i felt Stålplater (316) Fyrewrap Platesaks Sikke POP tang Drill Hammer Vinkelsliper Eksponert for støv fra isolasjon, støy fra banking av kasser, vinkelsliper med mer, statiske arbeidsstillinger og ensformig arbeid. Manglende høydejusterende arbeidsbord Observasjoner fra tilsynet Ergonomisk eksponering Beskrivelse. På grunn av arbeidet som foregikk i verkstedet og i prosessanlegget fikk vi ikke observert de mer tidkrevende arbeidsoppgavene, som førte til lenger perioder med statiske arbeidsstillinger og repeterende arbeid i verkstedet. Vi observerte derimot utstyret tilgjengelig og hvordan dette ble brukt. Den observerte arbeidsoppgaven var prefabrikering av en knebøy. Arbeidsoppgaven ble utført av en isolatør som konstruerte bøyen, kuttet og satte bøyen midlertidig sammen i verkstedet. Arbeidet tok til sammen 20 min og utstyr brukt var en manuell saks, elektrisk platesaks, drill og sikkemaskin. Etter at arbeidet i verkstedet var ferdig var det den samme arbeidstakeren som monterte knebøyen i prosessanlegget. Arbeidet ble utført i verkstedet hvor arbeidstakeren ble stående ved et statisk arbeidsbord med ryggsøylen svært bøyd (90 ) uten mulighet til å forandre arbeidshøyden. Han hadde også gjentakende arbeid for hånd og underarm og nakke og skuldre ble holdt statisk i en Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 15 av 44

16 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. svært uheldig posisjon (Fig 1). Produksjonsaktivitetene av knebøyen har tidligere blitt beskrevet i tabell 2. Figur 1 Arbeidsstilling i verkstedet Vibrerende utstyr. Utstyr brukt for å utføre denne arbeidsoppgaven var platesaks og drill. Ut i fra arbeidstiden brukt på denne arbeidsoppgaven utgjør ikke arbeidet med vibrerende utstyr en høy risiko. Risiko for sirkulasjonsskader og skader i nervesystemet vil først kunne oppstå når arbeidstakerne blir stående i lengre perioder eller hele dager med prefabrikering av større konstruksjoner i verkstedet, noe som ikke var uvanlig i dette arbeidsmiljøet. Med utgangspunkt i utstyret som blir brukt i verkstedet er det mulig å bruke HSE s vibrasjonskalkulator for å beregne tiden personell kan bruke utstyret for tiltaksgrensen er nådd (Tabell 3). Tabell 3 Oversikt over utstyr og tiltaksgrenser Utstyr Vibrasjonsnivå Tid til taksgrense Platesaks 3 m/s2 5 timer 33 min Drill 2,5 m/s2 8 timer 0 min Tiltaksgrensen på utstyret ligger på mellom 5 til 8 timer, avhengig av hvilket utstyr som blir brukt. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 16 av 44

17 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Risikovurdering En samlet vurdering av belastningen har blitt oppsummert ved hjelp av ErgoRisk se vedlegg 2. I figuren under (Fig 2) viser resultatet av en ErgoRisk vurdering av en arbeidstaker som konstruerte og laget en knebøy i verkstedet. Den deler arbeidsoppgaven inn i forskjellige kroppsdeler og utifra de røde, gule og grønne feltene forklarer risikoen av arbeidsoppgaven. ErgoRisk evaluerer også andre faktorer som vibrasjon, arbeidstempo, stress og variasjon. Farge koder: Rød Høy risiko, hvor endring vil være nødvendig og tiltak skal prioriteres Gul Middels risiko hvor tiltak skal vurderes Grønn Lav risiko med generell helseovervåking som eneste tiltak Figur 2 Prefabrikasjon av rør knebøy Resultatet av denne vurderingen påpeker at oppgaven som ble observert vil medføre økt risiko for muskel og skjelett relaterte plager i hånd/ underarm og rygg, på grunn av belastingene denne arbeidsstillingen gir. Arbeidet med vibrerende utstyr og lite variasjon blir også sett som en veldig høy risiko for arbeidsgruppen. Tatt i betraktning at prefabrikasjon av en knebøy var en av de arbeidsoppgavene som førte til kortere oppholdstid i verkstedet, vil tidsbruk i verkstedet være en faktor av stor betydning Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 17 av 44

18 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. når det kommer til å evaluere arbeidsoppgaver som gjør at arbeidstakeren blir værende der i lengre perioder av dagen, i tillegg til de periodene hvor kampanje arbeid foregår. Det ble påpekt av noen arbeidstakere at de prøvde å praktisere jobbrotasjon, men at det også var tilfredsstillende for den enkelte arbeidstaker å få begynne og avslutte arbeidet selv. Vi ble ikke informert om rutiner eller prosedyrer av hvordan jobbrotasjonen ble utført. Personell i verkstedet hadde tilgang til hjelpemidler som truck og traller. Trucken ble brukt ved vareleveranser, til å håndtere utstyr/ materiale som ble lagret i hyller lange sidene i verkstedet. Trallene ble mindre brukt. Arbeidstakerne foretrakk å håndtere prefabrikert materiale manuelt, flere sammen om nødvendig. De største objektene håndtert var på ca. 20kg Kjemisk eksponering Det aktuelle tidspunktet vi var i verkstedet ble det ikke jobbet med verken kjemikalier eller isolasjon, så en vurdering av den kjemiske eksponeringen måtte gjøres på grunnlag av intervjuer med isolatørene. Eksponering for fiber I forbindelse med isolering av kasser så brukes isolasjonsmaterialet Fyrewrap. Fyrewrap er et alkalisk jordsyntetisk høytemperatur fibermateriale, såkalte AES fibre. Det består av 60 70% silisiumdioksid og 30 40% jordalkalioksider (magnesoimoksid, kalsiumoksid). Materialet er ikke merket kreftfremkallende, men kan gi irritativ effekt på hud og slimhinner. Produktet er ikke merkepliktig og er kun merket med sikkerhetssetning S 22: unngå innånding av støv. Fyrewrap leveres i rull og ved håndtering ruller isolatørene det ut på arbeidsbordet, skjærer opp passende lengde med isolasjonskniv, folierer med en aluminiumsfolie (Venture Clad) og legger så isolasjonen inn i kassen. Ofte må det litt tilpassing til inne i kassen. Isolering av kasser i verkstedet foregår daglig. Avhengig av type jobb de har, kan de i perioder stå hele dagen og jobbe med prefabrikering. Ved revisjon blir det toppeksponeringer pga lange arbeidsdager med isolering. Isolatørene vi snakket med hadde ulike meninger om hvor mye materialet støver. Noen mente det støver veldig mye og at dette materialet er verre enn det de brukte før (Firemater 607, nesten identisk kjemisk sammensetning, annen leverandør), mens andre mente det støver lite og er bedre eller på samme nivå som Firemaster. De kan gjerne stå 3 4 stykker og isolere samtidig og de opplever da at det kan bli en del støv. Det ble og beskrevet at det frigjøres støv når de jobber med tilpassingen av isolasjonsmaterialet inne i kassene. Enkelte opplever at støvet fra Fyrewrap er irritativt og beskrev at de fikk kløe og irritasjon når de jobber med materialet. Den som isolerer bruker stort sett maske. Maskene som brukes er hvite engangsmasker med P2 filter. De andre som jobber i verkstedet og som står ved siden av arbeidstakeren som isolerer bruker ikke maske. Verkstedet de har jobbet i helt til nå er ikke ventilert. Om sommeren har de portene åpne og de kan også innimellom stå ute og jobbe. Et nytt rom til isolering er under bygging, dette rommet vil bli avskilt fra verkstedet og det vil bli ventilert. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 18 av 44

19 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Rockwool mineralull brukes cirka ukentlig. F.eks brukes det ved klasse 8 isolering (lydisolering). Ca. 2 ganger pr år produseres isolasjonsputer i verkstedet. Isolatøren syr da et trekk som fylles med Rockwool. Rockwool klippes med en stor saks (hekksaks). Arbeidsoperasjoner med Rockwool ble beskrevet som uproblematisk i forhold til fibereksponering fordi de opplever at Rockwool ikke støver (det ble sagt at de bruker nettingplater av Rockwool, det antas at dette innebærer at produktet er helt eller delvis forseglet). I tillegg brukes et isolasjonsmateriale med produktnavn Interam E 5A mats. Dette er komprimerte plater av keramiske fibre som legges inn i kassene for brannisolering der det er behov for det. Produktet er knapt brukt og det frigjøres ikke fiber med mindre det sages i platene. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Vi mangler data fra eksponeringsmålinger tatt ved isolering og det er derfor ikke enkelt å gi en god vurdering av isolatørenes eksponering i forbindelse med prefabrikering. Isolatørenes egenrapportering om eksponering er sprikende, men det var flere som anga at de opplevde at de var en del eksponert og at de kunne få irritative effekter av eksponeringen. Det er derfor nærliggende å forvente at det vil være en viss eksponering og at dette er en problematikk som trenger å fokuseres på og kartlegges nærmere. Eksponering for kjemikalier Norisol følger Statoils kjemikaliestyringssystem og ingen produkter kan kjøpes inn uten at det har blitt risikovurdert og godkjent av Statoil. Norisol har egen kopi av stoffkartoteket plassert i verkstedet. Siden Chemirisk vurderinger allerede er gjennomført av Statoil ble det valgt å ikke gjøre dette på nytt. Istedenfor ble stoffkartoteket og alle produktene gjennomgått av yrkeshygieniker sammen med noen av isolatørene. I all hovedsak var det lite å kommentere i forhold til både kjemikaliene og bruk av dem. En oppsummering av kjemikaliene med faremerking, bruk av produktene, eksponering og en vurdering av dem er gitt i vedlegg 3. Det var to produkter som utpekte seg noe: Kaiflex spesial lim med faremerking giftig. Brukes dersom de skal håndtere isolasjon som ikke er påført lim fra produsenten. Påføres med pensel. Er svært sjelden, ca 1 gang pr år. Det er påkrevd å bruke kjemikaliedress, kjemikaliehansker og åndedrettsvern med filter for organiske gasser ved bruk av dette produktet. På tross av lite bruk og trygg bruk bør produktet om mulig substitueres. Interflon metal clean (aerosol) med faremerking irriterende for hud. Brukes daglig til å vaske stålet. Gjentatt hudeksponering, men ikke bruk av hansker. Eksponering for forurensninger fra prosesser Vinkelsliping på rustfritt stål utføres daglig, men varigheten av hver økt er kort, de drar bare over en rask slip for innflating og evt kan det være litt finpussing på kantene på kassen. De bruker hørselsvern og visir, ikke støvmaske. Det er ikke ventilasjon i lokalet. Vinkelsliping er Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 19 av 44

20 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. varmt arbeid og denne arbeidsprosessen skal sånn sett ha fokus, men da varigheten er så kort forventes det ikke at dette gir en eksponering av betydning. Som et strengt føre varprinsipp kunne derimot en mer detaljert kartlegging av varigheten av eksponeringen gjerne kartlegges for å forsikre seg om at eksponeringstiden faktisk er så kort som det angis Støyeksponering Støykilder i verkstedet er banking av kasser og vinkelsliping. I følge Kokstad BHT er ekvivalentnivå ved kassebanking målt til 100 db(a). Det har ikke vært mulig for oss å verifisere dette, men dersom dette medfører riktighet skal det svært kort tid til før grenseverdi (85 db(a)) og tiltaksverdi (80 db(a)) for daglig eksponering av støy er overskredet. 3 db regelen for støy sier at ved en økning av ekvivalentnivået på 3 db(a) så må oppholdstiden halveres. Tar man utgangspunkt i grenseverdien på 85 db(a) som gjelder for en 8 timers arbeidsdag, ser man da at 15 minutt i 100 db(a) tilsvarer 8 timer i 85 db(a). Dette vil videre innebære at ved kassebanking så er det sannsynlig at isolatørene eksponeres for lydnivå over grenseverdiene da de jobber med kassebanking mer enn 15 minutt pr. dag. Isolatørene oppgav at de i snitt jobber med kassebanking ca halvparten av en arbeidsdag. Ved revisjoner kan det bli hele dager og flere dager i strekk. Den som utfører bankingen bruker hørselsvern, men arbeidskollegaen som står ved siden av gjør ikke det. Hørselsvernene som brukes er øreklokker av type Peltor, Optime III. Dette er et hørselsvern for svært støyende miljø (HML verdier er hhv 40 db, 32 db og 22 db, SNR verdi er 35 db, 34 db for hjelmfestede). Man er kjent med at feltdata for dempingsgrad er lavere enn labdataene som er oppgitt fra produsenten, så man må forvente at de ikke oppnår full demping i henhold til HML/SNR verdier. Det er ikke gjort noen akustiske tiltak i verkstedet slik det er pr i dag, men det er besluttet å bygge en bankebu som skal støyisoleres. 3.6 Oppgaver utført i prosessanlegget Oppgavebeskrivelse Isolatørene isolerer etter NORSOK R 004s ulike isolasjonsklasser. Ved vår gjennomgang ble det fokusert på klasse 4 (frostbeskyttelse) som er den isolasjonsklassen de isolerer mest etter og klasse 8 (lydisolering) som er den tyngste. Det er de samme materialene som brukes for alle isolasjonsklasser, men det er ikke alltid alle materialene skal brukes og det er ulike mengder og ulik rekkefølge for de ulike klassene. Oppgavebeskrivelsen for avisolering og isolering i klasse 4 og klasse 8 er gjengitt i tabell 4 og 5. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 20 av 44

21 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Tabell 4 Avisolering Avisolering klasse 8 Aktivitet Materiale brukt Utstyr brukt Eksponering Fjerne mantling Fjerne isolasjon Rustfritt stål (316) Blyplater Foamglas (isolasjonsmateriale bestående av aluminiumailikatglass, også kalt celleglass) Rockwool (mineralullfiber) Platesaks Kniv Eksponert for bly, støv fra isolasjon, kuttskader, statiske arbeidsstillinger og ensformig arbeid. Avisolering klasse 4 Aktivitet Materiale brukt Utstyr brukt Eksponering Fjerne mantling Foamglas Platesaks Eksponert for støv fra Fjerne isolasjon Kniv Sag isolasjon, kuttskader, Tabell 5 Isolering/ montering Isolering / montering klasse 8 Aktivitet Materiale brukt Utstyr brukt Eksponering Isolering Montering Foamglas Fyrewrap jordsyntetisk høytemperatur fibermateriale, (alkalisk AES fibre) Soundstop (gummibasert støydempningsmatte ) Rustfritt stål (316) Tape Bånd POP tang statiske arbeidsstillinger og ensformig arbeid. Eksponert for støv fra isolasjon, tunge løft, statiske arbeidsstillinger og ensformig arbeid. Isolering / montering klasse 4 Aktivitet Materiale brukt Utstyr brukt Eksponering Isolering Foamglas Platesaks Eksponert for støv fra Montering Rustfritt stål (316) Sag isolasjon, kuttskader, statiske arbeidsstillinger og ensformig arbeid. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 21 av 44

22 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet Observasjoner fra tilsynet Ergonomisk eksponering Beskrivelse Arbeidsoppgavene i prosessanlegget består for det meste av avisolering og isolering/ montering. Arbeidet som foregikk i anlegget under befaringen var ikke de tyngste og mest utfordrende oppgavene, som isolasjon med Soundstop. Vi observerte to isolatører, hvor arbeidstaker A monterte kapsling av en knebøy ca. 40 cm og arbeidstaker B monterte kapsling direkte på isolasjon av et rett rør ca. 30 cm langt. Begge arbeidsoppgavene ble utført samtidig på samme modul, hvor det også foregikk en inspeksjon med 7 personer som inspiserte utstyr samtidig som en maler (utstyrt med maske, briller og annet verneutstyr) utførte malingsvedlikehold ca 1 2 m unna isolatørene. Ingen av de andre personene rundt modulen var i ført mer enn påbudt verneutstyr. Arbeidsstillinger for arbeidstaker A: Stilling 1: Huksittende med hodet plassert mellom to rør, noe som reduserte bevegelsesfriheten Arbeid med armer i og over skulderhøyde Rygg og nakke forholdsvis oppreist Manuelt utstyr som kniv, poptang og skrujern Stilling 2: Liggende på stålplate, veldig lavt over hodet Armer langt over skulderhøyde, med skulderen i ca 160 fleksjon Rygg bøyd bakover og nakke svært ekstendert over 30. Manuelt utstyr brukt samme som stilling 1. På grunn av svært dårlig tilkomst til området fjernet arbeidstaker A påbudt verneutstyr som briller, hjelm og hansker for å kunne utført oppgaven skikkelig. Selve arbeidsoppgaven tok til sammen 20 minutter å fullføre. Mens han utførte arbeidet foregikk det også montering av kapsling over han og ved et tilfelle falt en kniv ovenfra, og denne landet et lite stykke fra person A. Arbeidsstillinger for arbeidstaker B: Stilling 1: Stående og balansere på rør Ryggsøylen fremoverbøyd ca 40 og rotert til venstre Arbeid i og over skulderhøyde Manuelt utstyr brukt kniv, poptang og skrujern Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 22 av 44

23 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Stilling 2: Sittende på gitterrist Ryggsøylen fremoverbøy ca 40 med skiftende rotasjon til høyre og venstre Nakke bøyd over 70 Arbeidet blir utført lavere enn hoftehøyde Tungt arbeid for vrist og hånd Manuelt utstyr brukt som over På grunn av inspeksjonen som foregikk samtidig med observeringen ble arbeidsstillingen forverret. Utstyret som ble inspisert var like i nærheten av der arbeidsstaker B opphold seg, men på grunn av at arbeidstaker B ikke hadde begrenset plass over hodet og mulighet til å bevege seg fra side til side, var det en mer bekvem arbeidsstilling. Det påbudte verneutstyret ble ikke fjernet på grunn av redusert tilkomst og arbeidsoppgaven tok ca. 20 min å utføre. Risikovurdering Ut i fra observasjonene ble ErgoRisk brukt til å evaluere risikoforholdene for isolatørene i prosessanlegget. Person A stilling 2 og person B stilling 2 ble evaluert. Rapportene er gjengitt i vedlegg 2. Figur 3 og 4 viser resultatet av risikovurderingene. Figur 3 Risikovurdering av arbeidstaker A stilling 2 Med utgangspunkt i risikovurderingen vil det kunne antas at ved denne typen arbeid over en lengre periode vil kunne føre til belastningsskader i nakke og skulder. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 23 av 44

24 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Figur 4 Risikovurdering arbeidstaker B, stilling 2 Ut i fra dette resultatet var det stor belastning på hånd/ underarm og nakke, noe som antas å ville medføre en økt risiko for sykdom eller arbeidsrelaterte smerter. Arbeidsoppgavene i begge risikoevalueringene ble sett på som forholdsvis enkle å utføre. Lengde på kapslingen og vekten av den var liten og tiden det tok for å få fullført jobben var kun 20 minutter. Ved arbeid hvor større deler blir montert og vekten øker vil belastningen på musklene og skjelettet være enda høyere, noe som igjen vil øke risikoen for arbeidsrelaterte smerter i muskel og skjelettet. Arbeidstakere ble oppfordret til å jobbe i par hvis det var større områder med isolasjon som skulle fjernes eller monteres. Det var ingen klar prosedyre på når det var fordelaktig å arbeide flere sammen, ingen maks lengde på kapsling eller vekt av materialet som kunne brukes som veiledning hvis personell var usikre på om det var sikkert å jobbe alene. Etter samtaler med isolatørene ble det informert at stillas blir bygget når det er nødvendig. Det har i senere tid blitt bestemt at stillas skal bygges for å hindre at personell blir stående å arbeide i leidere. Det kom ikke tydelig frem når stillas bygges og hvor høyt over bakkenivå det må være før stillas bygges. Under tilsynet ble det klart at det å få bygget et stillas kan føre til forsinkelser i arbeidet. I og med at Norisol både står for isolasjonsarbeidet og stillasbygging på Kollsnes ble det uttalt at det å bygge stillas for eget personell kan bli nedprioritert, noe som igjen kan føre til at personell innenfor isolasjonsyrket bygger stillasene sine selv. Tilgjengelige hjelpemidler i prosessanlegget er truck. Denne blir brukt til vertikal transport av materiale. Usikkert om det var traller for vertikal transport i anlegget. Alt verktøyet brukt i prosessanlegget blir lagret i verkstedet. Dette blir fraktet ned av arbeidstakerne når arbeidet blir utført. Ved arbeid i høyden blir utstyret båret til arbeidsstedet av personell. Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 24 av 44

25 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Jobbrotasjon blir praktisert når nødvendig som i verkstedet, men det var ingen prosedyre på hvordan dette ble gjort Kjemisk eksponering Det aktuelle tidspunktet vi var i prosessanlegget ble det ikke jobbet med verken kjemikalier eller isolasjon, så en vurdering av den kjemiske eksponeringen måtte gjøres på grunnlag av intervjuer med isolatørene. Eksponering for støv Ved isolering av rettstrekk på rør brukes produktet Foamglas T4 som består av % aluminiumsilikatglass. Produktet kommer i ulike dimensjoner for ulike rørtykkelser, men isolatørene må likevel skjære en del i det. Bla. må de hule ut plass til varmekabler. Til dette brukes en vanlig, manuell sag. Produktet er ikke klassifiseringspliktig i forhold til helsefare, Figur 5 Foamglas products brannfare og miljøfare, men er merket med sikkehetssetning S 22 (unngå innånding av støv), da det har irritativ effekt. Isolatørene opplever at støvet fra Foamglas er veldig fint og de ser at det blir mye støv i lufta. Partiklene fester seg overalt, går gjennom klær. Støvet oppleves som kraftig irriterende på øynene, vernebrillene holder ikke støvet vekk. Isolatørene vi snakket med hadde ulik oppfatning av hvordan de praktiserer bruk av støvmaske. Noen sa at det aldri ble brukt fordi de jobber med produktet utendørs, mens andre sa at det alltid ble brukt. Det foreligger et spesifikt krav om at støvmaske skal brukes ved skjæring i Foamglas. Støvmaskene som brukes er hvite engangsmasker med P2 filter. Det er noe uklart hvor stor eksponeringen kan være. Vi har ingen eksponeringsmålinger og isolatørene selv sier ulike ting om omfanget av eksponering. En isolatør angav at produktet brukes nesten daglig, mens en annen sa det brukes sjelden. Dette betyr nok bare at isolatørene har noe ulike oppgaver og at enkelte bruker produktet mye og andre mindre. Alle anmerket derimot at de følte produktet støver mye og at de selv ute i friluft kunne se at det var mye støv i luften. En viss eksponering vil man nok dermed kunne forvente, men da Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 25 av 44

26 Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. støvet er lite toksisk så kan man forvente at eksponeringen må være høy før risikoen blir høy. Risikoen bør kartlegges mer detaljert for å kunne si noe mer entydig. Det kan også nevnes at Foamglas har en lukt av hydrogensulfid som oppleves som svært sjenerende. Fibereksponering Ved avisolering ute i prosessområdet kan isolatørene eksponeres for fiber fra Fyrewrap, Firemaster og Rockwool som beskrevet nærmere i kapittel De kan også komme i kontakt med produkter som ble brukt tidligere og som nå er substituert vekk. Dette gjelder f.eks Fiberfrax som er RCF fiber (Refractory ceramic fibres). RCF fiber er aluminiumsilikatfiber og de er klassifisert som kreftfremkallende pga høy biopersistens (evne til å forbli i lungene). Et annet produkt er Microtherm som er et paknings og isolasjonsmateriale som er brukt i brannskap. Ved avisolering av dette frigjøres mengder av et hvitt støv (syntetisk mineralfibre). Det er svært sjelden de er i kontakt med dette. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Eksponering for bly Tidligere ble det brukt blyplater ved isolering og når gammel isolering skal fjernes kan operatørene komme i kontakt med disse blyplatene. De skjærer med kniv i blyet for å løsne det og blyet pakkes så inn og fraktes bort. De bruker hansker. Etter hvert som gammel isolasjon fjernes blir det mindre og mindre kontakt med bly, nå er det ca to ganger pr år. Vi forventer at eksponeringen nå er lav, men mangler et bilde av tidligere eksponering. Eksponering for kjemikalier Ute i prosessområdet brukes lite kjemikalier. Det som brukes er fugemasse og andre produkter som brukes på Foamglas. Produktene som brukes er produkter for forsegling og fuging av Foamglas og vi har ingen anmerkninger til produktene og bruken av dem. En oversikt over produktene med faremerking, beskrivelse av bruk av produktet, eksponering og eventuelle kommentarer er gitt i vedlegg 4. Eksponering fra forurensninger fra prosessanlegget Aktuelle stoffer kan være oljelekkasjer, MEG (monoetylenglykol, frostvæske) som tilsettes i prosessen og kvikksølv, benzen, toluen, etylbenzen og xylen som er påvist som forurensning i små mengder i gassen. For isolatørenes del ble slike eksponeringer ikke opplevd som en viktig problemstilling. Når de kommer inn i prosessene er alt klargjort og klarert fra Statoils side. Ved behov for spesielt vern, f.eks friskluftsmasker, stiller Statoil krav om dette og skaffer også utstyr til Norisols isolatører Støyeksponering Støy i prosessområdet ansees ikke som et vesentlig problem, verken ut fra støykart levert fra Statoil eller fra egne observasjoner ute i anlegget. Det er krav om å ha på hjelm med Rapport nr.: OHS Revisjon nr.: 1.0 Rev. dato: Side: 26 av 44

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Kollsnes Aktivitetsnummer 003911003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Jotun A

Tilsynsrapport. Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Jotun A Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Jotun A Aktivitetsnummer 007027002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Rapport - Målrettet Helsekontroll. IKM Services

Rapport - Målrettet Helsekontroll. IKM Services Rapport - Målrettet Helsekontroll IKM Services Det er foretatt en helsekontroll av ansatte i IKM Services med spesiell fokus på hørsel, lungefunksjon, slitasjeplager samt opplevd fysisk arbeidsmiljøfaktorer.

Detaljer

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for 2016-2017 BAKGRUNN Det er lagt opp til årlig kontakt mellom Ryfylke BHT og medlemsbedriftene. Hvert tredje år gjennomføres en mer grundig

Detaljer

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Wenche Svingen, Yrkeshygieniker This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic conditions,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07.

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Vedlegg 1- Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper 027153020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS

Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS Eksponering knyttet til ISOleverandører Typiske eksempler tatt fra kartlegginger/ helserisikovurderinger utført av Kokstad BHT 1. Overflatebehandling (1) Beskrivelse arbeidsoppgaver,

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

T-3 Ola Kolnes. Vi har undersøkt hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper.

T-3 Ola Kolnes. Vi har undersøkt hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper. Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Eldfisk Aktivitetsnummer 009018027 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

Sammendrag. Internt notat. Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud

Sammendrag. Internt notat. Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud Internt notat Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud Emne: Vurdering av støyforhold ved ambulanseflyet Sammendrag Bedriftshelsetjenesten i Helse Møre og Romsdal

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg?

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Informasjon om hånd-arm vibrasjoner og hva man kan gjøre for å forebygge helseplager ved bruk av vibrerende verktøy Hva er hånd- og armvibrasjoner? Mekaniske

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe?

Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe? Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe? Sikkerhetsforums årskonferanse 12.6.2008 Sigvart Zachariassen Fagleder arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Farer Risiko for skade og sykdom? Overflatebehandlere

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte

Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte FARLIG FREKVENS Konferanse 5.-6. mai 2010 Ingrid Sivesind Mehlum, overlege ph.d. Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeidsmiljølovgivningen

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Hvilke utfordringer ser vi?

Hvilke utfordringer ser vi? Hvilke utfordringer ser vi? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Jeg vil snakke om: Synliggjøre regelverkskrav Formidle erfaringer fra Ptils arbeid med oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid Tilretteleggingsplikten

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt v/gunnar Eikrem Røysbakken 3 6100 VOLDA Ørsta 13.08.13

Møre og Romsdal Fylkeskommune Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt v/gunnar Eikrem Røysbakken 3 6100 VOLDA Ørsta 13.08.13 Møre og Romsdal Fylkeskommune Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt v/gunnar Eikrem Røysbakken 3 6100 VOLDA Ørsta 13.08.13 Kopi: Verneombud Tilbakemelding etter hørselstester og støykartlegging 2013 Denne rapporten

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2007-2010 PTIL skal bidra til: - at potensielt risikoutsatte grupper i petroleumsnæringen

Detaljer

Ergonomiindikator 2011

Ergonomiindikator 2011 Ergonomiindikator Bakgrunnsinformasjon ergonomiindikatoren Info om ergonomiindikatoren Resultater fra ergonomiindikatoren - Risikofaktorer på produksjonsinnretninger - Risikofaktorer på flyttbare innretninger

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Fagseminar Ergonomi: Kunnskap Vurdering Tiltak Forbedring Stavanger 19.3.2014

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi?

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Jorunn Elise Tharaldsen Fagleder Arbeidsmiljø (PhD) jet@ptil.no Hvorfor fokus på muskel- og skjelettplager Nasjonal arbeidshelseutfordring

Detaljer

Risikovurdering med forslag til tiltak

Risikovurdering med forslag til tiltak Side 1 av 6 skal Hørselsskadelig støy og helseskadelige vibrasjoner Lysforhold Uheldige arbeidsstillinger / tungt arbeid Maskiner og verktøy (fare for klemskader, kuttskader, påkjøringer, utforkjøringer

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Denne brosjyren er utarbeidet av NORIMA (Norske mineralullprodusenters forening) Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det

Detaljer

Risikoutsatte Grupper

Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte Grupper Sammenstilling av data Utvikling av et samlet risikobilde Ptil Seminar 04.12.08 Sølvi Sveen Sr. Yrkeshygieniker ConocoPhillips Utfordringer Egnede verktøy Involvering av riktig personell

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Revisjonsrapport. o Begrenset o Fortrolig. o Strengt fortrolig. o Unntatt offentlighet

Revisjonsrapport. o Begrenset o Fortrolig. o Strengt fortrolig. o Unntatt offentlighet Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med oppfølging av risikoutsatte grupper på Borgland Dolphin Aktivitetsnummer 403002002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Kartlegging av støy ved Romsdal VGS Fuglsethallen

Kartlegging av støy ved Romsdal VGS Fuglsethallen Romsdal VGS v/lars Dahle Langmyrvegen 83 6415 Molde Stamina HOT Bedriftshelsetjeneste Frænaveien 16 6415 MOLDE Tlf: 71206500 www.staminahot.no Kartlegging av støy ved Romsdal VGS Fuglsethallen Molde 04.03.013

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sigvart Zachariassen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Sigvart Zachariassen og Katri Suuronen 28.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sigvart Zachariassen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Sigvart Zachariassen og Katri Suuronen 28.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljørisiko knyttet til levetidsforlengelse - Gullfaks A Aktivitetsnummer 001050054 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg med heis ved Sarpsborg scene Prosjektnummer: 892051 Dato for utarbeidelse: 30.03.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Ole Kristian

Detaljer

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Arbeidstilsynet Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Hovedfunn 2012 Innhold Gjennomføring av Arbeids tilsynets støyprosjekt...s. 3 Viktige inntrykk fra tilsynene...s. 6 Tema på tvers av næringene...s.

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

Biologisk overvåking under Shut-down. Trond M. Schei ConocoPhillips

Biologisk overvåking under Shut-down. Trond M. Schei ConocoPhillips Biologisk overvåking under Shut-down Trond M. Schei ConocoPhillips Yrkeshygiene Yrkeshygiene - identifiserer fysiske, kjemiske og biologiske faktorer med risiko for eksponering som kan føre til uakseptable

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Image: Shutterstock Image: Filomena Scalise / FreeDigitalPhotos.net Image: Filomena Scalise / FreeDigitalPhotos.net Denne brosjyren er utarbeidet

Detaljer

DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense.

DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense. HMS KRITERIEHÅNDBOK FOR VALG AV MASKINER OG UTSTYR I KJØTTINDUSTRIEN: Arbeidsmiljøloven, dens forskrifter og EØS avtalen setter krav til utforming av maskiner og utstyr. For å unngå plager, sykdom og skader

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo Produktnavn: Equitone Materia Side: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Bruk: Leverandør: Equitone Materia Fasadekledning Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer 009018094 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Frokostseminar om støy

Frokostseminar om støy Frokostseminar om støy Petroleumstilsynet 1.2.2011 Ptils hovedprioriteringer 2011 www.ptil.no Bakgrunn og mål Risiko knyttet til støyeksponering er kjent og støyforhold kartlagt. Dermed er potensialet

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper.

Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper. Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper. Ola Kolnes Petroleumstilsynet Status støy RNNP- støyindikator Hvor henter vi data fra? RNNP- spørreskjema Rapporterte hørselsskader Tilsyn RNNP støyindikator

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Fjernstyring av arbeidsoperasjoner

Fjernstyring av arbeidsoperasjoner Fjernstyring av arbeidsoperasjoner 2.April 2014 Quality Hotel Residence Per Steinkopf 1 Risikoutsatte grupper (RUG) Operativt personell innen ISO-fagene er av Petroleumstilsynet definert som en risikoutsatt

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Statoils metodikk for risikovurdering av hørselsskadelig støy

Statoils metodikk for risikovurdering av hørselsskadelig støy Statoils metodikk for risikovurdering av hørselsskadelig støy Midtnorsk forum for arbeidsmedisin Trondheim, 16. juni 2010 Anders Haugen, Støyprosjektet UPN 1 - Classification: Internal 2010-04-29 Støyprosjektet

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

HÅND - ARM VIBRASJONER ER EN UTFORDRING I BRANSJEN 25.10.14 HVORDAN FÅ BEDRE KONTROLL PÅ RISIKOVURDERINGEN VEIEN VIDERE

HÅND - ARM VIBRASJONER ER EN UTFORDRING I BRANSJEN 25.10.14 HVORDAN FÅ BEDRE KONTROLL PÅ RISIKOVURDERINGEN VEIEN VIDERE HÅND - ARM VIBRASJONER ER EN UTFORDRING I BRANSJEN 25.10.14 HVORDAN FÅ BEDRE KONTROLL PÅ RISIKOVURDERINGEN Arild Øvrum, SSU leder i Statoil drift nord VEIEN VIDERE Trond Eirik Fosse, Ergonom i Statoil

Detaljer

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv»

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Rådet for muskelskjeletthelse Årskonferansen 2017 Karl-Christian Nordby, avd.dir., overlege dr.med. STAMI En offensiv og nyskapende bedriftshelsetjenste

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for HOBØL ASVO AS 10..2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rolf Anders Borgen INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

HMS i prosjekt ARV 19.11.2012

HMS i prosjekt ARV 19.11.2012 HMS i prosjekt ARV 19.11.2012 Arne Haugan, Fagleder Arbeidsmiljøteknologi Statoil Tema Hvorfor bruke innsats på HMS/Arbeidsmiljø i prosjekt Hvordan organiseres (store) prosjekt i Statoil Hvordan ivaretas

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Hvordan være en god BHT i grenseflaten mellom operatør, entreprenør og underleverandør?

Hvordan være en god BHT i grenseflaten mellom operatør, entreprenør og underleverandør? Hvordan være en god BHT i grenseflaten mellom operatør, entreprenør og underleverandør? Bedre bruk av helse og arbeidsmiljøkompetanse Steinar Kobbeltvedt Daglig leder Kokstad Bedriftshelsetjeneste Stikkord

Detaljer

Bryte isen øvelse. Grunnopplæring i arbeidsmiljø Lysark 1

Bryte isen øvelse. Grunnopplæring i arbeidsmiljø Lysark 1 Bryte isen øvelse Grunnopplæring i arbeidsmiljø Lysark 1 Utviklingen av arbeidsmiljølovgivningen i Norge Litt historikk 1891 «Fabrikktilsynsloven» 1936 Lov om arbeidervern 1956 Lov om arbeidervern 1977

Detaljer