SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget /09.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200901372 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget 03.03.09 6/09."

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E:461 : Rune Mangersnes Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget /09 SYKEFRAVÆR I SANDNES KOMMUNE 2008 Saken gjelder Gjennomgang av sykefraværsstatistikk, evaluering av iverksatte sykefraværsreduserende tiltak samt forslag til videre oppfølging av sykefravær i Sandnes kommune. Administrasjonsutvalg behandlet sak om sykefraværsstatistikk 2007 i sitt møte (sak 02/08). Saken ble tatt til orientering på grunnlag av rådmannens anbefaling om videre oppfølging av sykefravær på grunnlag av følgende tiltak: I henhold til IA-avtalen er måltall for samlet sykefravær for kommunen 6,53%. Sørge for at arbeidsmiljøforhold blir kartlagt, aktiviteter planlagt og tiltak gjennomført, i henhold til kommunens HMS-rutiner. Kvartalsvis oppfølging av sykefravær med behandling i lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU) og kommunens hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU). Ha fokus på lederes ansvar for resultatoppføling og synliggjøring av handlingsplaner i Barm. Opplæring av ledere, tillitsvalgte og vernombud i forhold til gjeldende retningslinjer for oppfølging av sykemeldte. Fortsette med en forsterket innsats i forhold til gravide arbeidstaker i kommunen. Vurdere spesielle tiltak for våre yngste arbeidstakere. Stimulere til fysisk aktivitet blant ansatte blant annet ved å oppmuntre til at flest mulig ansatte deltar i kommunes aktivitetskampanje i Stimulere til at resultatenhetene har fokus på egne trivsel- og helsefremmende tiltak for ansatte. Rapporteringsrutiner og statistikkgrunnlag Sykefraværsstatistikken for Sandnes kommune er utarbeidet på grunnlag av registreringer som er gjort i kommunens personaldatasystem. Alt fravær blir registrert sentralt ved intern stab lønn/regnskap. Grunnlag for statistikken er alle ansatte, dvs årsverk pr Det går ellers fram av statistikken at andel kvinner og menn er henholdsvis 83% og 17%. I henhold til kommunens rutiner skal sykefravær behandles kvartalsvis på kommunenivå og i den enkelte resultatenhet. Oppfølgingen i resultatenheten skal blant annet behandles i enhetenes arbeidsmiljøutvalg (AMU). Sykefravær er i tillegg en av indikatorene som måles månedlig under menneskelige ressurser i Barm (balansert resultatmåling) og rapporteres fra resultatenhetene. Som en del av den kvartalvise sykefraværsoppfølgingen blir og HAMU forelagt kvartalsvis statistikk på kommunenivå for behandling. Som IA-virksomhet har Sandnes kommune også tilgang på bedriftsspesifikk sykefraværsstatistikk via NAV som viser oversikt over legemeldt sykefravær. Denne statistikken gir blant annet nyttig informasjon om fravær fordelt mellom kjønn, aldergrupper samt oversikt som viser fordeling mellom diagnoser. Tallene som er brukt i denne saken gjelder legemeldt sykefravær for 3 første kvartaler i Side 1 av 13

2 Utvikling av sykefravær i Sandnes kommune Samlet sykefravær for kommunen for perioden fra , var 6,8%. Tabellen nedenfor gir oversikt over sykefraværet samlet for kommunen for 2008 og for det enkelte kvartal sammenlignet med tallene for 2004, 2005, 2006 og Samlet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,8% 7,3% 7,0% 5,7% 7,1% ,9% 8,2% 6,4% 5,5% 7,5% ,00% 8,2% 6,6% 5,8% 7,1% ,67% 7,9% 6,4% 5,4% 6,9% ,82% 8,3% 7,1% 5,0% 6,8% Etter kommunen undertegnet IA-avtalen i 2002 har en holdt fast ved målsetting om holde sykefraværet på 6,5%. Ser en på sykefraværet i kommunen og utviklingstrekk generelt på landsbasis og innenfor kommunesektor i årene etter IA-avtalen, viser resultatene at dette har vært en ambisiøs målsetting. Etter 2002, som foreløpig er det året som det har vært registrert høyest sykefravær, har nivået ligget veldig stabilt. Statistikken for 2008 viser en liten nedgang sammenlignet med 2006 og Svingningene mellom kvartene, med høyest sykefravær 1. og 4. kvartal er normalt, men det har vært mindre forskjeller mellom kvartalene i 2008 enn en er vant med fra tidligere (se tabellen over). I 2008 var fraværet for første halvår 7,1% og 6,4% i 2. halvår. Også dette en normal fordeling vurdert på bakgrunn av tidligere tall. Grafen under viser sykefraværsutviklingen for kommunen fra 1999 og fram til 2008: Sykefraværsutvikling 8 7 Sykefravær (%) Årstall Utviklingen innen ulike fraværskategorier (fraværslenge) har gjennom flere år vært forholdsvis stabilt. Tendensen de 2 siste årene har vært at andelen korte fravær, dvs. innefor arbeidsgiverperioden har økt noe, mens andelen langtidsfravær over 8 uker (57 dager) har vært noe lavere, dvs. under 50% av totalt fravær. Følgende tabell viser fordeling (prosentvis andel av totalt fravær) mellom de ulike fraværskategorier i 2008 sammenlignet med tallene for 2007, 2006 og Side 2 av 13

3 Årstall 1-3 dager 4-16 dager dager over 57 dager ,7% 16,2% 17,6% 48,6% ,8% 15,9% 20,4% 44,9% ,3% 14,3% 18,6% 52,8% ,4% 16,5% 17,9% 52,2% Sandnes kommune har siden 2002 hatt en utvidet rett til egenmelding ved at en har mulighet for å ta ut 24 egenmeldingsdager pr. år, hvorav 12 dager kan tas sammenhengende. Når det gjelder egenmeldt fravær viser dette totalt for hele året 1,5%, noe som tilsvarer ca. 22 % av totalt registrert fravær. Dette er markert høyere andel enn det som har vært registrert tidligere. Til sammenligning var andelen egenmeldt fravær i 2007 ca. 14% av totalt fravær. Tallene for egenmeldt fravær viser videre at 0,3% av det egenmeldte fraværet gjelder fravær utover 3 dager. Selv om dette er en liten andel er det klar økning fra 2007 da denne andelen bare utgjorde 0,1% av sykefraværet. Utviklingen en har hatt er i tråd med intensjonen en hadde da utvidet rett til egenmelding ble innført. På bakgrunn av de tallmaterialer som er samlet inn ser en at fordeling mellom kvinner og menn samlet for kommunen er ca 7,5% for kvinner og 4,3% for menn. Sammenlignet med tallene for 2007 viser dette en viss utjevning mellom kjønnene, da kvinner hadde 7,5% mens menn hadde 4,5% fravær. Tilsvarende var tallene for 2006 og 2005 var henholdsvis 7,7% og 4,1% og 7,2 % for kvinner og 4,8% for menn. Gjennom bedriftsspesifikk sykefraværsstatistikk som vi som IA-bedrift har tilgang til fra NAV-trygd sine statistikker, har vi oversikt som viser fordeling av sykefravær mellom aldergrupper. Statistikken er basert på legemeldt sykefravær. Egenmeldt fravær er dermed ikke inkludert. Følgende tabell viser oversikt og sammenligning for ulike alderskategorier for de 3 første kvartal i 2008, og samlet for 2007, 2006, 2005 og år år år år år 2008 (1-3.kvartal) 7,13% 6,06% 5,5% 5,3% 7,4% ,13% 6,4% 5,0% 5,6% 7,37% ,37% 5,77 4,86% 7,17% 6,73% ,13% 5,8% 4,83% 6,33% 6,83% ,22% 6,6% 4,87% 5,22% 7,75% Tabellen over viser at forskjellene mellom aldergrupper er mindre enn har sett tidligere år. Det er ellers grunn å registrere at aldergruppen år er for første gang er målt som den friskeste aldergruppen. Sykefravær innenfor tjenesteområder og på resultatenhetsnivå På grunnlag av sykefravær på resultatenhetsnivå er det gjort beregninger over sykefravær for det enkelte tjenesteområder. Sykefraværsoversikten under viser samlet fravær for kommunen, samlet for tjenestesområdene og for enkelte resultatenheter for 2008 og sammenlignet med statistikk for 2007 og Grunnet diverse justeringer av organisasjonsstruktur, spesielt for deler av rådmanns staber og administrative tjenester, er det ikke sammenlignbare tall for alle områder for alle disse 3 årene Sykefravær for tjenesteområder og resultatenheter 2007 Sammenlignet med 2006 og 2005 Side 3 av 13

4 Enhet/tjenesteområde Rådmannens stab og stabsenheter 2,2% 1,6,% 2,8% Staber Økonomi 5,6% 3,3% Økonomi 2,9% 1,2% 3,7% Lønn/regnskap 6,8% 5,6% 17,8% Skatt 6,6% 1,8% 1,5% Organisasjon 4,9% 4,5% HMS 2,9% 5,3% Personal 4,1% 3,2% 2,3% IKT-drift 1,4% 1,7% 1,7% Kompetanse 5,9% 7,6 Servicekontor 8,1% 7,8% 5,0% Dok.senter 4,1% 2,9% Sum staber 5,1% Oppvekst skoler 7,1% 6,6% 6,6% Oppvekst barn og unge Helsestasjonstjenesten 3,9% 5,8% 4,5% Fritid 4,3% 4,7% 5,7% Barnevern 6,3% 6,4% 8,7% Avlastning 5,4% 6,2% 9,6% PP-tjenesten 6,2% 6,7% 7,7% Styrket barnehage 8,1% 7,6% 4,2% Barnehager 7,6% 7,8% 8,9% Sum Oppvekst barn og unge 7,0% 7,2% 7,9% Levekår Sandnes læringssenter 6,7% 4,4% 4,9% Sosiale tjenester 5,8% 8,4,% 5,6% Legevakt 1,9% 6,4% 4,6% Psykisk helse 4,6% 5,1% 7,4% Fysio-Ergoterapi 9,4% 3,9% 5,8% Omsorg nord 7,8% 7,3% 7,9% Omsorg sør 6,8% 7,9% 7,2% Omsorg øst 7,1% 8,3% 8,5% Omsorg vest 9,3% 9,8% 8,2% Vågsgjerd 9,9% 14,9% 11,5% Kvål 4,1% 4,4% 4,1% Flyktningekontoret 7,0% 6,5% 1,7% Sum levekår 7,6% 7,5% 7,54% Kultur og byutvikling Kultur 2,1% 2,6% 1,2% Bibliotek 3,7% 4,9% 5,2% Kulturskole 5,1% 2,9% 3,3% Park og idrett 3,0% 7,1% 5,4% Landbruk 3,6% 6,0% 2,7% Kommunalteknikk 3,3% 1,8% 4,9% Byplan 5,1% 5,3% 3,2% Byggesak 6,5% 6,8% 9,2% Sum Kultur og byutvikling 4,3% 5,24% 4,9% Side 4 av 13

5 Sandnes Bydrift Bulega drift 6,8% 8,4% 6,5% Byggdrift (samlet) 7,3% 6,7% Vedlikehold 5,2% 4,5% 4,0% Renhold 8,3% 7,7% 13,4% Anleggsvirksomhet 9,0% 1,7% 2,5% Idrett og landskapsdrift 3,0% Sandnes matservice 6,5% 7,4% 6,7% Hustrykkeri 0,9% Sum Sandnes bydrift 6,2% Sum totalt Sandnes kommune 6,8% 6,9% 7,0% Levekår: Samlet sykefravær for levekår er registrert med 7, 6%. Ca årsverk er med i beregningsgrunnlaget. Som en ser på tallene har samlet sykefravær innenfor levekår vært veldig stabilt de siste årene. Når det gjelder resultatenhetene, er bildet noe mer variert. Samlet sykefravær for de 4 omsorgsdistriktene er 7,8%. Dette er en positiv utvikling fra 2007 da fraværet var 8,1%. Mellom distriktene varierer fraværet forholdsvis mye fra lavest 6,8% i distrikt sør til 9,3% i distrikt vest. Tilbakemeldinger fra ledere og lokale AMU om hva som er årsaker til sykefraværet, er i stor grad forklart med muskel og skjellettlidelser, sykefravær relatert til graviditet og psykiske problemer. Inntrykket ellers er at sykefravær følges nøye opp og at en har god oversikt over hva som er årsaker til fraværet. Inntrykket er og at det jobbes for å få redusert sykefraværet gjennom tiltak på flere områder. Ergonomiske tiltak med fokus på riktig forflytningsteknikk er et viktig tiltak, initiert fra HMS/BHT, hvor målet er å få øket kunnskap og bevissthet rundt løft og forflytning av tunge brukere for på den måten minske risiko for muskel og skjellettplager. Oppvekst skoler Skolene utgjør det nest største tjenesteområde i kommunen med 1007 årsverk pr Samlet fravær for 2008 er registret med 7,1%, noe som er høyere enn registreringer en har i 2007 og 2006 da fraværet var 6,6% begge år. Søylene i oversikten under viser at fraværet steget for skolene sammenlignet med 5 forrige år. Søylene under viser utvikling for samlet fravær i skolene siste 6 år: ,22 6,41 5,7 6,6 6,6 7, Mellom skolene ser en til dels store forskjeller, fra høyest ca. 11,2% til lavest 2,6%. (se vedlagt oversikt) Side 5 av 13

6 Tilbakemelding om årsaker til fravær i skolene blir i stor grad forklart med langtidsfravær som i liten grad er jobbrelatert med blant annet kroniske sykdommer og sykdom relatert til graviditet. Når det gjelder jobbrelaterte årsaker til fravær nevnes blant annet stress pga. utfordrende elever, fysiske belastninger som følge av utilfredstillende ergonomiske forhold på læreres kontorarbeidsplasser. Støyproblemer er og nevnt i enkelte sammenhenger, spesielt gjelder dette ansatte i SFO. Det blir imidlertid presisert fra skolene at langtidssykemeldte blir fulgt opp i henhold til kommunens rutiner. Kilder som er brukt i forhold til tilbakemelding fra skolene er gjennom direkte kontakt med rektorer, tilbakemeldinger fra skolenes AMU (arbeidsmiljøutvalg), verneombud/tillitsvalgte samt rapportering i Barm. Oppvekts barn og unge Oppvekst barn og unge består av barnehager, barnevern, PPT, Fritid, Avlastning og helsestasjoner og har registrert et samlet fravær for tjenesteområdet på 7,0%. Dette er laveste tall som er målt samlet for dette tjenesteområdet og bekrefter en positive utvikling en har registrert siden 2005 da samlet fravær var 8,%. Tilsvarende tall for 2006 og 2007 var henholdsvis 7,9% og 7,2%. Under oppvekst barn og unge utgjør barnehagene den største andelen. Samlet fravær for barnehagene i 2008 var 7,6%. Dette bekrefter og forsterker en veldig positiv utvikling som ble registrert i 2007 da sykefraværet på 7,8%, og er det laveste som registrert siden (se tabellen under). Det er spesielt gledelig å registrere en slik utvikling på tross av stort press mht. nyutbygging, rekruttering av nye ansatte og generelt store krav til effektiv drift. Årsaker til den positive utviklingen kan være flere og generelt kan det sies at det i mange barnehager jobbes godt i forhold til helse, miljø og sikkerhet. I tillegg kan nevnes at det i løpet av 2008 har vært jobbet spesielt med fokus på forhold omkring hygiene for å hindre smitte og sykdom mellom ansatte og barn. Det er i tillegg gjort en omfattende kartlegging av støyforhold i barnehagene og etter det satt inn tiltak for å minske problemer på dette området. Søylene under viser utvikling de siste 6 år for barnehagene: ,9 8,45 8,5 8,9 7,8 7, Tilbakemeldinger fra barnehagene om årsaker til fravær er som tidligere i stor grad knyttet til muskel/skjellettplager og sykdom i forbindelse med graviditet. Når det gjelder andre resultatenheter innenfor oppvekst barn og unge registreres forholdsvis små variasjoner sammenlignet med 2 forrige år. Helsestasjonstjenesten utpeker seg positivt med et samlet fravær på 3,9% i 2008 (5,8% i 2007) Side 6 av 13

7 Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling har grunnet omorganisering i løpet av 2008 ikke tall som kan sammenlignes når det gjelder samlet nivå for tjenesteområdet. Sammenligninger kan imidlertid gjøres for den enkelte enhet, og generelt kan en si at sykefraværet er lavt og lite endret for de fleste enheter. Samlet fravær er langt under kommunens gjennomsnitt og ble i 2008 målt til 4,3%. Sandnes bydrift Sandnes bydrift ble etablert fra og har da ingen sammenlignbare tall når det gjelder samlet fravær. For den enkelte resultatenhet finnes imidlertid sammenlignbare tall som viser utvikling. Det kan være grunn å registrere at Bulega drift har hatt en nedgang fra 8,5% til 6,8% i Når det gjelder Byggdrift registreres en liten oppgang i sykefravær for både vedlikehold (vaktmestre) og renholdspersonell som utgjør 94 årsverk fordelt på 150 ansatte. Det må likevel presiseres at sykefraværet for disse yrkesgruppene er lavt sammenlignet med normalt nivå for disse grupper i kommunal sektor. Innefor Sandnes bydrift er det spesielt positivt å registrere at idrett og landskapsdrift har hatt et veldig lavt sykefravær i 2008 med 3%. Staber Staber som omfatter enheter under økonomisøylen og organisasjonssøylen og utgjør ca. 150 årsverk, har hatt et samlet fravær på 5,1% i For økonomiområdet ble fraværet registrert til 5,6%, som innebærer en økning i forhold til 2007, men lavere enn nivået som ble registrert i For organisasjon var sykefraværet registrert til samlet 4,9% som er som er forholdsvis stabilt sammenlignet med tidligere målinger. Det kan være grunn å merke seg at enhetene som er med under økonomi og organisasjon er forholdsvis små hvor få personer kan gi forholdsvis store utslag på sykefraværsstatistikken. Sykefraværsutvikling på landsbasis og sammenligning med andre kommuner Tall fra Rikstrygdverket og statistisk sentralbyrå (SSB) viser utviklingstrekk av sykefravær og andre trygdeytelser. Utviklingen av sykefravær som gjennom flere år hadde hatt en stigende tendens, viste fra 2004 en positiv nedadgående trend. Etter det har utviklingen vist seg å være litt stigende igjen. Statistikken fra SSB viser at utviklingen, fram til og med 3. kvartal Grafen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser oversikt over sykefravær totalt for hele landet fra 2. kvartal kvartal 2008 samlet samt spesifisert for legemeldt og egenmeldt fravær Side 7 av 13

8 I statistikkmaterialet fra SSBs sykefraværsstatistikk for perioden fra 4. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 kan en finne følgende: Sykefraværet har steget fra 6,8% til 6,9% i landet. Økningen har vært størst for legemeldt fravær Rogaland er fylket med lavest fravær men fraværet har steget. Sykefraværet for kvinner steg fra 8,4% til 8,5% i perioden, mens det for menn var uforandret på 5,6% Andel egenmeldt fravær sank fra 11.2% til 10,9% KS nyeste sykefraværsstatistikk som er tatt ut fra samme periode, 4. kvartal 2007 til og med 3. kvartal 2008, viser at samlet fravær for alle kommuner har økt fra 9,4% forrige år til 9,6%. Tallene fra KS viser ellers at legemeldt og egenmeldt fravær har økt nokså likt. Videre at fraværet har økt mest innenfor oppvekstsektor fra 8,9% i 2007 til 9,1% i Innenfor pleie og omsorgssekt har fraværet økt noe, fra 10,8% til 10,9% i samme periode. Når det gjelder sykefravær for de 10 største kommunene som er med i ASSS-nettverket viser statistikk for 2008 at Sandnes beholder og faktisk forsterker posisjonen som den friskeste kommunen blant de største kommunene i landet. Tabell og graf under viser utvikling i sykefravær for kommunene i ASSS-nettverket for 2005, 2006, 2007 og 2008: Bergen 9,6 9,9 9,9 9,7 Bærum 8,9 8,9 8,9 9,3 Drammen 7,9 8,4 9,0 8,1 Fredrikstad 9,3 9,9 9,8 9,5 Kristiansand 7,8 7,4 8,6 8,5 Oslo 9,0 9,2 9,1 8,8 Sandnes 6,7 7,0 6,9 6,8 Stavanger 6,7 7,1 7,4 7,5 Tromsø 9,9 10,5 10,4 10,4 Trondheim 9,7 10,5 10,1 10,6 * Korrigert fra 9,5 Side 8 av 13

9 Utvikling av attføring, uførepensjonering og førtidspensjonering i kommunen. Når det gjelder interne attføringssaker og andre saker som følges opp på helsemessig grunnlag via HMS/BHT vises til attføringsutvalgets vedlagte årsrapport for Det ble fra 2007 innført skjerpede krav i arbeidsmiljølov og folketrygdlov om oppfølging av sykemeldte. Det er innført krav om individuelle oppfølgingsplaner etter 6 ukers sykemelding, i tillegg til krav om at det skal arrangeres dialogmøter med involverte parter etter 12 uker sykemelding. Disse nye oppfølingskravene er tatt inn i kommunens interne rutiner for oppfølging av sykemeldte og har hatt stort fokus i forbindelse med skolering av leder og tillitsvalgte/vernombud. Det synes som rutinene etter hvert er godt implementert i organisasjonen. Når det gjelder uføretrygding, er det vanskelig å få en fullstendig oversikt, fordi NAV ikke gir ut opplysninger om slike forhold til arbeidsgivere, men tall fra Sandnes kommunale pensjonskasse (SKP) hvor de fleste av kommunens ansatte er medlemmer, viser beholdning og utvikling av uførepensjon og førtidspensjonsordninger gjennom AFPordningen og gir således indikasjoner på utviklingstrekk. Fra SKP viser foreløpige tall at det er registerte totalt 349 uførepensjonister pr I tillegg refunderes uførepensjon for 55 pensjonister til andre pensjonskasser på grunnlag av tidligere ansettelse i Sandnes kommune. Tilgang av nye uførepensjonister har i løpet av året har vært 33. Dette er et lavere enn 2 foregående år da tilgang på nye uførepensjonister var henholdsvis 47 og 45 i Blant de 349 registrerte uførepensjonistene var det 24 som hadde brutto uførepensjon, mot 14 året før. Brutto uførepensjon er pensjoner som kan innvilges uten at det samordnes med folketrygden. Pensjonen kan innvilges når det gis avslag fra trygdeetaten på grunn av for lav uføregrad. (mindre enn 50%) For endelige tall og mer detaljerte opplysninger med oversikt over antall og andel uførepensjonister i SKP, vises det til egen årsrapporten som legges fram for bystyret i løpet av våren. Årsaker og tilbakemelding om tiltak Sykefravær blir rapportert via Barm, i tillegg til at det skal være tema i det enkelte lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU). Tilbakemelding om årsaker til sykefravær blir ellers innhentet gjennom direkte kontakt med ledere ute i resultatenhetene, via kontakt med tillitsvalgte og verneombud samt direkte tilbakemeldinger fra ansatte som er sykemeldt. Fra resultatenhetene forklares langtidsfravær ofte med forhold som ikke kan relateres til jobb, mens det i en del tilfeller forklares med at årsaken er en kombinasjon av jobbmessige og private forhold. Ellers er det de vanligste årsakene som er kjent fra tidligere som går på fysiske belastningslidelser for de tyngste arbeidsplassene innen omsorg, barnehager og renhold som er vanligste årsaker (ca. 30%). Videre er det en stor andel som er sykemeldt på grunnlag av psykiske forhold, ca. 22% i Sykefravær grunnet graviditet utgjør og en stor andel av sykefraværet og har steget i løpet av 2008 til ca. 13% på tross av at det har vært et fokus på tilrettelegging for gravide. Sandnes kommune har de siste årene fått tilgang til statistikk som utarbeides av NAV som viser fordeling mellom diagnoser for alle som er registrert med legemeldt sykefravær for hele virksomheten. NAVs statistikk bekrefter i stor grad tilbakemeldingene som er mottatt og registreringer som er gjort internt. Tabellen under viser fordeling på diagnoser i prosent for legemeldt sykefravær i Sandnes kommune for 1-3. kvartal 2008 sammenlignet med 2007, 2006 og Side 9 av 13

10 Diagnose (1.-3. kvartal) (1.-3. kvartal) Almenne uspesifiserte lidelser 4,7% 4,1% 3,9% 2,4 Sykdommer i fordøyelsesorganer 4,8% 5,0% 4,7% 5,0% Sykdommer i hjerte/kar-systemet 3,0% 4,5% 5,6% 3,5% Muskel/skjelett lidelser 28,9% 30,1% 30,1% 34,1% Sykdommer i nervesystemet 6,1% 5,3% 5,3% 4,7% Psykiske lidelser 22,2% 23,1% 19,8% 21,2 Sykdommer i luftveiene 6,3% 8,3% 7,3% 5,2% Svangerskaps- sykdommer 13,3,% 11,3% 12,1% 9,7% Annet 10,5% 10,8% 10,6% 12,0% Som oversikten viser er det forholdsvis stabilt bilde med små variasjoner med fra år til år. Oversikten bekrefter at muskel og skjelettlidelser sammen med psykiske lidelser utgjør den største andelen, med ca. 50% av samlet fravær. Når det gjelder tilbakemelding om hvilke sykefraværsreduserende tiltak som er iverksatt nevnes både tiltak som går på oppfølging av den enkelte sykemeldte og mer generelle tiltak innen den enkelte enhet. Noen av de vanligste tiltak som er rapporter fra avdelingene er: individuell oppfølging av sykemeldte med bruk av oppfølgingsplaner og gjennomføring av dialogmøter. gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser i tråd med interne retningslinjer. ergonomiske tilretteleggingstiltak og veiledning av ansatte med fokus på arbeidsstillinger og løfteteknikker for ansatte innenfor pleie og omsorg fokus på ergonomisk tilrettelegging og aktuelle støtteordninger for gravide fokus på sykefravær i ledermøter og arbeidsmiljøutvalg blant annet gjennom kvartalsvis sykefraværsrapportering og rapportering i Barm. diverse helsefremmende tiltak inkludert fysisk aktivitet (morgentrim og pausetrim) andre helsefremmende tiltak i resultatenhetene. Fra rådmannen er det i løpet av 2008 gjennomført følgende tiltak: Grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og ledere HMS opplæring på lederskolen hvor 1 av 3 moduler har HMS som tema. Frokostmøter (halvdagsamlinger) med fokus på nye retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Forsterket innsats overfor gravide gjennom opplæring/informasjon for leder om muligheter og plikter i forhold til oppfølging for denne gruppen. Hygieneprosjekt i barnehagene. Bredt anlagt aktivitetskampanje ved fokus på å utnytte de muligheter for trim- og friluftsaktiviteter som finnes i kommunen. Helse og trivselsfremmende tiltak Sandnes kommune har gjennom de siste årene hatt et økende fokus på helse og trivselsfremmende tiltak hvor hensikten har vært å stimulere ansatte til fysisk aktivitet som bidrar til bedre helse for den enkelte. Denne type tiltak vurderes i utgangspunktet som forebyggende tiltak som gir positive effekt for både den enkelte og i neste omgang for arbeidsplassen. Side 10 av 13

11 Utover det resultatenhetene selv tar initiativ til har kommunen som arbeidsgiver satt i gang en del tiltak hvor alle ansatte er målgruppen. Følgende tiltak er videreført eller satt i gang i løpet av 2008: Treningssenter hvor ansatte kan benytte seg av rabattpriser i flere av de største kjedene i distriktet samt på mindre treningssenter i distriktet. Dette gjelder Sats, Elixia, Arena treningssentre, Jæren sportssenter på Nærbø og nytt i løpet av 2008 Trimteater på Forus. Aktivitetskampanjen som er nevnt, ble gjennomført ble i 2008 gjennomført med 530 deltaker. Krav til aktiv deltakelse var satt til 30 aktiviteter i løpet av perioden mai til og med september. Til sammenligning var tallet på aktive deltakere var i ansatte og 450 i Aktivitetskampanjen ble godt mottatt og kan på mange måter kunne betegnes som en suksess. Gratis svømming i kommunens svømmehaller for kommunens ansatte ble lansert som en prøveordning i 2002, har blitt en fast ordning som blir positivt mottatt av våre ansatte. Antallet som har bedt om adgangskort har vært stabilt de siste årene, ca Tilbudet gjelder i Giskehallen og Riskahallen innenfor ordinære åpningstider. Tilbud om psykologtjeneste ble introdusert som en prøveordning våren 2003 for alle ansatte. Avtalen er innført som en fast ordning som skal bidra til å forebygge og redusere lengden på sykefravær. HMS/BHT staben som har ansvar for henvisningene, har registrert 28 ansatte som har benyttet tilbudet. Tilbakemelding fra disse tyder på at ordningen fungerer som et godt sykefraværs forebyggende tiltak. Refusjon av deler av utgifter til fysioterapeut og kiropraktor. Ordningen ble innført som en fast ordning fra mai 2008 etter 1 års prøveordning. Erfaringer med ordningen i 2008 er at den er blitt godt kjent og at det har blitt brukt mer en forventet. Rådmannens vurdering Sykefraværsstatistikken som er lagt fram for 2008 som viser et samlet fravær på 6,8% innebærer at en har en nedgang sammenlignet med 2 foregående år. Selv om nedgangen på 0,1% er marginal er det inspirerende og se at kurven går rett vei på tross av at andre sammenlignbare statistikker for landet og for kommunesektor har hatt en liten økning. Det er og svært gledelig å konstatere at Sandnes kommune beholder posisjonen som den friskeste kommunen blant de 10 største kommunene i landet. Sykefraværsnivået har og en økonomisk dimensjon som det kan være vanskelig å angi presist men et sykefravær på 6,8% betyr for Sandnes kommune ca. 237 tapte årsverk i Selv en marginal nedgang i sykefraværet 0,1% som er registrert fra 2007 til 2008 utgjør ca. 3,5 årsverk. Til sammenligning ville et sykefravær på 9,6% som gjennomsnittlig sykefravær for kommunesektoren i henhold til ferskeste statistikk fra KS, utgjort ca. 335 årsverk for Sandnes kommune. Fra kommunen undertegnet IA-avtalen i 2002 har kommunens måltall stått fast på 6,5%. Måltallet er ambisiøst og har vist seg å være vanskelig å nå i de 6 årene som har gått. Måltallet har vært vurdert i flere omganger i løpet av perioden, sist i Vurderingen har vært at måltallet er noe en kan forsøke å strekke seg etter uten at det har vært vurdert som urealistisk. Her kan og tas med at IA-avtalen som er inngått på overordnet nivå med regjering og partene i arbeidslivet har en avtaleperiode som varer ut Ser en på sykefraværet de siste årene har det vært svært stabilt helt siden 2003 med svingninger mellom 6,7% til 7%. Når det gjelder 2008 har en i noe mindre grad enn tidligere hatt store svingninger mellom kvartalene og det er ellers grunn å merke seg at andel egenmeldt fravær har økt fra ca 14% til 22% i Etter rådmannens vurdering er dette en positiv utvikling som er i tråd med et ønske om at flere benytter egenmelding for sykefravær over 3 dager som en har kontroll på, og som ikke nødvendigvis trenger konsulteres med lege. Side 11 av 13

12 Fra rådmannens side er det viktig å påpeke at arbeid med sykefravær ikke kan sees isolert fra et generelt systematisk arbeid i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Årsakene til sykefravær for kommunen vil alltid være varierte og sammensatte, og vil ikke kunne forklares med få enkle faktorer. Variasjon mellom tjenesteområder og de enkelte resultatenheter vil være naturlig i en stor kommune med mange ulike bransjer og yrkesgrupper. På grunnlag av dette er det viktig at ansvar for oppfølging og tiltak blir tilpasset og skreddersydd til de behov en har på ulike arbeidsplasser. AMU på resultatenhetsnivå skal ha en sentral rolle i dette arbeidet ved å foreslå tiltak som kan bidra til et arbeidsmiljø som hindrer sykefravær. På bakgrunn av de tilbakemeldinger og observasjoner som ellers er gjort, er inntrykket at det arbeides godt på mange plan i forhold til oppfølging av sykefravær. Myndighetskrav og kommunens retningslinjer stiller store krav til ledere. Ansattes medvirkningsplikt i forhold til oppfølging ved eget fravær er og tydeliggjort både i arbeidsmiljølov, folketrygdlov og presisert i kommunens egne retningslinjer. Langtidsfravær, dvs. fravær over 8 uker, utgjorde i ,6% av samlet fravær i (se tabell side 3). Dette er en liten økning i andel sammenlignet med 2007, men likevel lavere enn det som har vært registrert tidligere år. Forklaringen på dette kan være at plikten til tidlig oppfølging av alle sykemeldte er styrket gjennom nevnte myndighetskrav og interne retningslinjer. Det er brukt mye ressurser fra kommunens side på informasjon og opplæringstiltak for å skolere og bevisstgjøre ledere i forhold til dette. Statistikk som viser fordeling av sykefravær mellom aldergrupperinger er interessant å følge. (se tabell side 3) Fordelingen for 2008 viser at det ikke er store endringer fra tidligere år. Tallene viser at de yngste (20-29) og de eldste (60-69) har høyest fravær. Det som er spesielt for 2008 i forhold til aldersfordeling er at gruppen for første gang registreres som friskeste gruppe. Etter rådmannens vurdering er det spesielt positivt å registrere at den eldste gruppen, holder et lavt fravær samtidig som andelen over 62 år som står i jobb er veldig høy. Når det gjelder gruppen år har en forholdsvis lite konkrete fakta om hva som er årsaker til fraværet, men det antas at det er et potensial til å kunne redusere fraværsnivået for denne aldergruppen. Som en har sett på årsaksforklaringer fra ledere og ansatte samt diagnosestatistikken som NAV-trygd har utarbeidet, er bildet variert. Det vil alltid være vanskelig å anslå hvor stor andel av fraværet som skyldes forhold på arbeidsplassen. I følge de tilbakemeldinger som gis fra enhetene er det en del fravær som kan relateres til jobbmessige forhold, men i stor grad blir det rapportert om at det er forhold utenfor jobb som er årsaken. Videre arbeid og tiltak for 2009 Det et mål for Sandnes kommune å arbeide aktivt for å redusere sykefravær gjennom forebyggende arbeidsmiljøtiltak som i størst mulig grad er tilpasset behov på den enkelte arbeidsplass. Kommunens rutiner for systematisk HMS-arbeid skal være styrende for dette arbeidet, og de rapporteringsrutiner som er etablert via Barm og behandling i resultatenhetenes AMU skal være et viktige verktøy i denne prosessen. Rutiner for sykefraværsoppfølging som er utarbeidet og vedtatt skal være grunnlag for arbeidet med individuell oppføling av sykemeldte. Innsatsen framover må rettes i forhold til å implementere disse i enda sterkere grad i 2009 slik at ledere, ansatte og tillitsvalgte er kjent med de retningslinjer som gjelder. Arbeidet med å oppnå et sykefravær som er i henhold til målsettingen for vår kommune kan oppsummeres i følgende punkter: I henhold til IA-avtalen er måltall for samlet sykefravær for kommunen 6,5%. Sørge for at arbeidsmiljøforhold blir kartlagt, aktiviteter planlagt og tiltak gjennomført, i henhold til kommunens HMS-rutiner. Side 12 av 13

13 Kvartalsvis oppfølging av sykefravær med behandling i lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU) og kommunens hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU). Ha fokus på lederes ansvar for resultatoppfølging og synliggjøring av handlingsplaner i Barm. Opplæring av ledere, tillitsvalgte og vernombud i forhold til gjeldende retningslinjer for oppfølging av sykemeldte. Fokus på etablerte retningslinjer for oppføling av gravide arbeidstakere i kommunen. Videreføre og utvide innsats og fokus som etablert i forhold til forflytningsveiledning innen omsorg. Stimulere til fysisk aktivitet blant ansatte ved å oppmuntre til at flest mulig ansatte deltar i kommunes aktivitetskampanje i Forsterke fokus og innsats i forhold til helsefremmende tiltak for kommunens ansatte. Stimulere til at resultatenhetene har fokus på egne trivsel- og helsefremmende tiltak. Rådmannen vil med dette anbefale HAMU og gjøre følgende Saken tas til orientering. VEDTAK: RÅDMANNEN I SANDNES, Hilde Lofthus Organisasjonsdirektør Rune Mangersnes HMS-sjef Vedlegg 1: Sykefraværsstatistikk for Sandnes kommune Vedlegg 2: Årsrapport for attføringsutvalget 2008 Side 13 av 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Vedlegg 2

23

24

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200801240 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonutvalget 11.03.08 2/08.

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200801240 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonutvalget 11.03.08 2/08. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801240 : E:461 : Rune Mangersnes Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU 27.02.08 11/08 Administrasjonutvalget 11.03.08 2/08 SYKEFRAVÆR I

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode :201004275 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11.

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode :201004275 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. :201004275 : E:461 : Rune Mangersnes Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU 21.02.11 Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11 SYKEFRAVÆR I SANDNES

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Vedlegg: IA-handlingsplan for 2013 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 35/14 20.05.2014 Dato: 02.05.2014 Arkivsaksnr: 2014/4638-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Saksbehandler: Arbeidsgruppe med Even Næss, dekan, Patrick Murphy, verneombud, Unn Storheil, HMS koordinator. SAMMENDRAG: Det totale sykefravær ved Høgskolen i Nesna var i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 FRAVÆR 2010-3. KVARTAL LEGEMELDT FRAVÆR NAV Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 4. kvartal og fraværsstatistikk

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide Sykefravær blant gravide Av: Sigrid Myklebø og Ola Thune Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25 39 år. Sykefravær under svangerskap

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-3. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 3. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 FRAVÆR 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 4. kvartal 2009 og fravær for 2009 totalt tas til

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Hvordan virker gradert sykmelding?

Hvordan virker gradert sykmelding? Hvordan virker gradert sykmelding? Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Sykefravær i Norge På en typisk arbeidsdag er omtrent

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-1. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 1. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

Høring NOU 2010:13. Arbeid for helse, sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren

Høring NOU 2010:13. Arbeid for helse, sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren Dato: 16.05.11 Saksnr.: 201108820-1 Arkivkode E: 065 Saksbehandler: Tove Merethe Næss/Per Kristian Andersen Saksgang Formannskapet Helse- og sosialstyret Møtedato 25.05.2011 24.05.2011 Høring NOU 2010:13.

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127 FRAVÆR 2011 - FRAVÆR 3.KVARTAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 3. kvartal 2011 og legemeldt

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.08.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.08.2012 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Redusert sykefravær kunnskapsgrunnlag og gevinster

Redusert sykefravær kunnskapsgrunnlag og gevinster Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haakon Eichler, 75 51 29 86 Bodø, 16.5.2014 Styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær kunnskapsgrunnlag og gevinster Formål Høyt sykefravær påvirker

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.05.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.05.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659 FRAVÆR 2014 1. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 1. kvartal 2014 tas til orientering.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Hvorfor? Kvinner 60 % høyere sykefravær enn menn Gjelder i de fleste næringer Stigende tendens for kvinner de siste tiårene, ikke for menn

Hvorfor? Kvinner 60 % høyere sykefravær enn menn Gjelder i de fleste næringer Stigende tendens for kvinner de siste tiårene, ikke for menn Funn Høyere sykefravær enn i andre næringer Høyere overgang til helserelaterte trygdeytelser Økt mer enn i andre næringer siste 30 år Gjelder ikke bare i Norge Hvorfor? Kvinner 60 % høyere sykefravær enn

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Bakgrunn for utredningen

Bakgrunn for utredningen Bakgrunn for utredningen Høyest sykefravær i helse-og omsorgssektoren (8,8 % i tredje kvartal 2009). Det offentlige har som største arbeidsgiver et særlig ansvar Arbeid og arbeidsmiljøhar stor betydning

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.05.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/78 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse NAV Vestfold Arbeid og psykisk helse - hva kan NAV bidra med? Solgunn Måløy, fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse Elin Hem, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Dette skal vi snakke om: Bakgrunn for satsningen

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Tiltak for å redusere sykefraværet. Gravid og i arbeid. Seniortiltak

Tiltak for å redusere sykefraværet. Gravid og i arbeid. Seniortiltak Tiltak for å redusere sykefraværet Gravid og i arbeid Seniortiltak Gravid og i arbeid i Nøtterøy kommune 1310 Hvorfor tiltak? Lederforum Bolkesjø våren 2007 ønsker å øke nærværet blant gravide Omfang,

Detaljer