Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besoksadresse: Prinsens gate i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besoksadresse: Prinsens gate i"

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besoksadresse: Prinsens gate i r ~ ~ ~I. Saksbehandler lnnvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore Haugen / Miljovernavdeling Deres dato ( Forset Grus AS 7540 KLÆBU Utslippstillatelse for Forset grustak - Klæbu kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gir med dette Haugum Grus og Transport AS tillatelse til drift av Forset Grustak. Tilatelsen gjelder pa det omsokte området og det gis tillatelse til en årsproduksjon på m3 steinmasser hvert år og m3 losmasser. Reguleringsplanen gir en nærmere beskrivelse av uttaksområdet. Denne tillatelse regulerer hvordan driften skal være med hensyn pa driftstider, støy, støv, utslipp til vann og andre forhold vedrørende ytre miljø. Drift pa anlegget forutsetter at det utarbeides en driftsplan i samarbeid med Bergvesenet. Fylkesmannen har skjerpet kravene for drift av anlegget i forhold til reguleringsplanen, bl.a. nar det gjelder driftstider. Det vises til søknad fra Haugum Grus og Transport AS angående drift av Forset Grustak. Fylkesmannen har nå sluttbehandlet søknaden og kommet til at utslippstillatelse kan gis pa visse vilkar. Utslippstillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. I medhold av lov om forurensninger og om avfall av 13. mars 1981, ~ li og 16,jf. 29, gir Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Haugum Grus og Transport AS tillatelse til drift av pukkverk og grusuttak. Den som har fått tillatelse er ogsa ansvarlig for at forhold som ikice er nevnt i tillatelsen ikke fører til helse- miljøskader eller ulemper for omgivelsene. Vilkårene er gitt i vedlegg. Endringer som virksomheten ønsker a foreta utover gitte vilkår, må godkjennes av Fylkesmannen. Tillatelsen kan endres med hjemmel i omgjøringsreglene i forurensningsloven 18. Fylkesmannen har ogsa mottatt en klage når det gjelder helsevirkinger av dette tiltaket. Saken er grundig vurdert gjennom konsekvensutredning og reguleringsplan. Helsemessige hensyn skal da ha vært vurdert gjennom disse prosessene. Fylkesmannen vil likevel vurdere disse kommentarene etter at kommunen har behandlet saken. Vi tar forbehold om endringer som kan bli gjort i forbindelse med denne saksbehandlingen. Embetsledelse og administrasjonsstab Kommunal- og beredskapsavdeling Oppvekst- og utdanningsavdeling Sosial- og Landbruk og Miljøvem helseavdeling bygdeutvikling avdeling Telefon Telefaks E-post: postmottak a fmst.no Internett: www fylkesmannen.no st

2 Lokalisering Kommune UTM-koordinater Gnr38 Bnr2 Klæbu (1621-4) Ramme for tillatelsen Produkt Uttak og behandling av løsmasser Uttak og knusing av steinmasser Mengder hvert år m m3 I tillegg har bedriften i tillatelse av fått tillatelse til mellomlagring av slam for produksjon av matjord på området. Vilkår for drift av slamanlegget er spesifisert i denne tillatelsen. Driftstider Sprenging kan forega dagene mandag-fredag mellom kl og kl Knusing, sortering, boring med mer kan utføres mandag til fredag i tidsrommet Opplasting/utkjøring av masser kan utføres mandag til torsdag i tidsrommet og på fredag mellom kl og kl Lørdag kan opplastinglutkjøring gjøres mellom kl og kl Søndager/helligdager skal det ikke være drift pa plassen. Produksjon av matjord kan foregå mandag til fredag mellom kl og kl Frister Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltaklplaner som tillatelsen krever: Tiltak Frist Henvisning til vilkår i tillatelsen Utarbeide HMS-system (internkontroll) for virksomheten. Måling av støy for de mest Så snart det er drift på 4.1 belastede boliger (med alle pukkverket kilder i drift samtidig). Rapport skal sendes Fylkesmannen Utføre rystelsesmålinger på Ved første sprenging 5 berørte hus ved sprenging. Rapport skal sendes Fylkesmannen. Resipientovervåking av To ganger pr. år 2.1 Grasmyrbekken Målinger av støvnedfall. Plan Ved full drift på anlegget og 3.2 for dette skal sendes senest innen Fylkesmannen.

3 Redegjørelse for saken Haugum Grus og Transport AS driver i dag uttak av løsmasser i Forseth Grustak. Det er ikke gitt tillatelse etter forurensningsloven for denne virksomheten. Bedriften søker nå om utslippstillatelse for drift av Forseth Grustak. Søknaden omfatter uttak av løsmasser, inkludert knusing, vasking og sortering (dagens produksjon) og uttak og knusing av stein (ny virksomhet). Det søkes om en årsproduksjon på tonn for hver av disse produktene. I tillegg har bedriften i tillatelse av fatt tillatelse til mellomlagring av slam på området. Det søkes om drift på anlegget i samsvar med bestemmelser i reguleringspianen. Disse bestemmelsene innebærer at knusing, sortering, boring med mer kan utføres mandag til fredag i tidsrommet og opplastinglutkjøring av masser kan utføres mandag til fredag i tidsrommet og lørdag mellom Sprenging kan utføres i tidsrommet mandag til fredag mellom kl I bestemmelsene står det videre at matjordproduksjon tillates mandag til fredag mellom kl og kl Tiltaket er utredet gjennom melding og konsekvensutredning (KU) og Bergvesenet (ansvarlig myndighet for slik virksomhet når det gjelder KU) anser tiltaket som tilstrekkelig utredet. Utredningen godkjennes med vilkår om at tiltakshaver følger opp de krav som følger av Bergvesenets sluttdokument. Fylkesmannen har na sluttbehandlet søknaden og kommet til at utslippstillatelse kan gis pa visse vilkår. Utslippstillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jf. forurensningsloven 7. Det er ogsa bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen holdes på et sa lavt nivå at det ikke fører til skade eller ulemper for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt pa om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedriften. Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig. Dersom bedriften i særlige tilfeller og pga. tidsnød har ffitt muntlig tillatelse til midlertidig a overtre fastsatte vilkår, skal denne være bekreftet skriftlig av Fylkesmannen så snart som mulig. Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen senest en maned etter eierskifte. Det gjøres oppmerksom pa at eierskifte kan utløse endringer i tillatelsen i samsvar med forurensningsloven 18. Fylkesmannen gjør oppmerksom pa at selv om visse forurensningsskader ma paregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir anledning til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til a betale erstatning eller vederlag etter granneloven jf. forurensningsloven 56. For ordens skyld gjør vi oppmerksom pa at unnlatelse av a overholde utslippsvilkårene er

4 strafibart etter forurensningsloven og straffeloven. Høringsuttalelser Søknad om utslippstillatelse er sendt pa høring til berørte naboer og Klæbu kommune. Det er mottatt uttalelser fra fem naboer og Klæbu kommune. Klæbu kommune har merknad om at krav i reguleringsbestemmelsene ma følges opp og understreker spesielt at det må utarbeides rutiner med hensyn på støv- og støymalinger. Merknadene fra naboene er omtalt nedenfor. Støy Det er utført støyberegninger for tiltaket som viser at støynivaet er under grenseverdiene. For noen hus er likevel støynivaet nær grensene og det er derfor foretatt en innskjerping av driftstidene og det skal utføres målinger ved berørte hus sa snart pukkverket er i drift. Støv Hvis det oppstår problemer med støv fra anlegget, må det utføres tiltak utover det som er omtalt i utslippstillatelsen. Eventuelle støvproblemer kan dempes mye ved å gjennomføre tiltak som er beskrevet i konsesjonen. Det vil også bli stilt krav om støvmalinger når driften er kommet i gang. Bedriften skal i tillegg overholde kravene i forskrift om lokal luftkvalitet. Her er kommunen myndighet. Sprenging og rystelser Nar det gjelder sprenging i verket er det sendt inn kommentarer på varsling, tidsrom sprenging tillates utført og rystelser. Fylkesmannen har begrenset tiden sprenging kan utføres. Varsling skal utføres i hht. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av (omfatter blant annet varsling på forhånd, sirene og vakter). For å kontrollere at rystelser er innenfor gjeldende grenseverdier og ikke utgjør noen fare for skader på bygninger, skal bedriften utføre rystelsesmålinger pa hus i omradet. Driftstider Det er foretatt begrensninger i driftstidene for de ulike aktiviteter i forhold til bestemmelser i reguleringspianen. Helseeffekter Fylkesmannen har ogsa mottatt en klage nar det gjelder helsevirkinger av dette tiltaket. Saken er grundig vurdert gjennom konsekvensutredning og reguleringsplan. Helsemessige hensyn skal da ha vært vurdert gjennom disse prosessene. Fylkesmannen vil likevel vurdere disse kommentarene etter at kommunen har behandlet saken. Vi tar forbehold om endringer som kan bli gjort i forbindelse med denne saksbehandlingen.

5 Begrunnelse for avgjørelsen Det finnes en godkjent reguleringsplan for virksomheten og Bergvesenet anser tiltaket som tilstrekkelig utredet gjennom konsekvensutredningen. Rambøll Norge AS har fatt gjennomført nye støyberegninger med grunnlag i krav reguleringsplanen (støyskj ermingstiltak) og KU-arbeidet. Med de planlagte støytiltakene viser beregningene at støyen på dagtid (mellom kl og kl ) ligger under retningslinjer for støy fra slik virksomhet. Etter kl skal det ikke utføres knusing og boring. For noen støysituasjoner ligger likevel støynivået nær grensene og det vil derfor bli stilt krav om støymålinger når driften er kommet i gang (det skal måles støy ved alle kilder i drift samtidig, inklusive pukkverk). Hvis det da viser seg at støyen er over grensene, vil det bli stilt krav om nye støytiltak før driften kan gjenopptas. Opplessing av stein og pukk kan også være en støyende aktivitet. Denne virksomheten blir derfor redusert i forhold til omsøkt tid, se ramme for tillatelsen. Drift pa plassen (opplasting/utkjøring) etter kl på lørdager tillates ikke. Søndager/helligdager skal det heller ikke være aktivitet i Forseth Grustak. Det vil ogsa bli stilt krav om rystelsesmalinger for berørte hus ved sprenging og tiltak for a begrense støvproblemer. Sprenging tillates ikke før kl og skal varsles på forhand og skal for øvrig oppfylle kravene i forskrift om handtering av eksplosjonsfarlig stoff (omhandler informasjon og varsling ved sprenging, nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner skal utarbeides, varsling med sirene, utplassering av vaktposter med mer). Tillatelsen omhandler også krav om avfallsbehandling og målinger av utslipp til vann. På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at forhold som berører ytre miljø (støy, utslipp til luft og vann og avfallsbehandling) vil bli ivaretatt gjennom denne tillatelsen. Klageadgang Tillatelsen kan paklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og sendes om Fylkesmannen. Med hilsen tein-arne Andreassen (e.f.) an orvik miljøverndirektør underdirektør vedlegg

6 Kopi m vedlegg: Klæbu kommune, 7540 Klæbu Klæbu grunneierlag v A. Huitfeldt, 7540 Klæbu Klæbu Næringsforening v R. Skorstad, 7541 Klæbu Klæbu Jeger- og Fiskeforening v V. Storvold, Hesteskoen i C, 7540 Klæbu Skillingsveien Sameieforening v H. Storsve, Skillingsveien 29 C, 7549 Tanem Tanemsflata Velforening v Anders Haarberg, Fosshåggåveien 6, 7549 Tanem Tulluan/Moen Velforening v K. Sørstrand, Tulluan, 7540 Klæbu Haugamyra Veforening v T. Knutseth, Skomakerveien 13 B, 7540 Klæbu Stormyra Velforening v 0. Horgøien, Torsveveien 11, 7540 Klæbu John Grenstad, Tanem Øvre, 7549 Tanem Jenny Halvorsen v/j. Afiret, Skiiiingsveien 4, 7549 Tanem Lars L. Forseth, Forset, 7540 Klæbu Lars K. Forseth, Kårstad, 7540 Klæbu Jarle Gaustad, Tulluan, 7540 Klæbu Thor Berg, Tulluan, 7540 Klæbu Harald S. Hansen, Soiglimt, 7540 Klæbu Beboere ved Tulluan og Moen v S. Borgen, Tulluan, 7540 Klæbu Kristine Stene/Peder Tulluan, Tulluan, 7540 Klæbu Svein Rogne, Tulluan, 7540 Klæbu Jørund BraalBente Haugrønning, Vinteråsveien 8, 7540 Klæbu Rekkehusas Veiforening v/kitty Leer, 7540 Klæbu John Møinichen, Tulluan, 7540 Klæbu Otto Sæterbø, Sagtunet 6, 7549 Tanem

7 Utslipptillatelse for Forset Grustak Klæbu kommune gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall avl3. mars 1981 nr. 6, 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av samt opplysninger framkommet under behandling av søknaden. Endringer som bedriften ønsker å foreta i forhold til dette, det være seg med hensyn til råvarer eller renseutstyr, må være klarert med Fylkesmannen på forhånd. Dersom hele eller deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er gitt, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere evt. endringer i tillatelsen. Bedriftsdata: Bedrift: Hovedbransje: Beliggenhet: Postadresse: Kommune: Forset Grus AS Stein- og mineralindustri øvre Forset 7549 Tanem Klæbu Dato: ~a~en~ Saksbehandler underdirektør

8 Vedlegg til utslippstillatelse for Forset Grus AS BRUDDGRENSER, DRIFTSTID 1.1 Begrensning av bruddet Bedriften plikter å overholde de grenser for bruddet som blir fastsatt i reguleringspianen. Uttaksvirksomheten bør ikke gå dypere enn 1 meter over høyeste grunnvannsnivå. 1.2 Produksjonsmengde Følgende ramme settes for produksjonen: Produkt Uttak og behandling av løsmasser Uttak og knusing av steimnasser Mengder hvert år m m3 I tillegg har bedriften i tillatelse av fått tillatelse til mellomlagring av slam for produksjon av matjord på området. Vilkår for drift av slamanlegget er spesifisert i denne tillatelsen. 1.3 Driftstid Sprenging kan foregå dagene mandag-fredag mellom kl og kl Knusing, sortering, boring med mer kan utføres mandag til fredag i tidsrommet Opplasting/utkjøring av masser kan utføres mandag til torsdag i tidsrommet og på fredag mellom kl og kl Lørdag kan opplasting/utkjøring gjøres mellom kl og kl Søndager/helligdager skal det ikke være drift på plassen. Produksjon av matjord kan foregå mandag til fredag mellom kl og kl Fylkesmannen kan pålegge ytterligere begrensninger i driftstiden dersom det skulle bli nødvendig for å overholde støybegrensningene. Hvis ekstraordinære forhold gjør det nødvendig med utvidet driftstid, skal det føres nøyaktig joumal over virksomheten i dette tidsrommet. Slike forhold kan være veibrudd eller andre liknende forhold. Dette skal varsles Fylkesmannen på forhånd. 2. UTSLIPP TIL VANN 2.1 Bedriftsinterne tiltak Dersom det blir aktuelt med utslipp av sanitæravløpsvann, skal det renses i samsvar med de krav som kommunen setter.

9 Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksted o.l. skal behandles i bht. til forurensningsforskriften kap. 13, Utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler. Hvis kommunen krever det skal bedriftens avløpsvann tilknyttes kommunalt ledningsnett. Det skal tas vannprøver av Grasmybekken. Det skal analyseres på suspender stoff (SS), organisk stoff (KOF, BOF eller TOC), total nitrogen (tot. N) og total fosfor (tot. P). Prøvene skal tas to ganger hvert år og skal tas i samråd med kommunen. Kommunen kan stille andre og strengere krav til disse prøvene. 3. UTSLIPP TIL LUFT 3.1 Stovdempende tiltak Knusere, siktere, matere, transportører, omlastings- og utlastingspunkter og andre deler av det maskinelle utstyret skal være slik konstruert at utslippet av støv til omgivelsene blir lavt. Transportbånd som fører støvende materialer, skal være skjermet mot vind. Fritt fall av støvende materiale må begrenses Boreriggen skal ha nødvendig støvavsug med rensning, eller det skal påsprøytes vann for å dempe støv fra boringen. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de minst mulig blir utsatt for vind som kan gi støvflukt. Knuseverksområdet skal i tørre perioder i nødvendig utstrekning fuktes med vann eller strøs med kalsiumklorid eller liknende for å unngå støvflukt. Dersom de ovennevnte støvdempende tiltak ikke er tilstrekkelig, kan Fylkesmannen stille ytterligere krav. Kommunen er forurensningsmyndighet når det gjelder utendørs luftkvalitet, jf forurensningsforskriften kap. 7 om lokal luftkvalitet. For pukkverkdrift/asfaltverk er det spesielt relevant å kontrollere om man overskrider grenseverdiene for svevestøv, svoveldioksid (S02) og nitrogenoksider (NOx). Bedriften må kontakte kommunen for nærmere opplysninger når det gjelder disse bestemmelsene. 3.2 Målinger av stovnedfall Det skal innen være utført målinger av støvnedfall for berørte naboer. Plan for dette skal sendes Fylkesmannen. Dette forutsetter at pukkverket har kommet i full drift.

10 10 4. STØY OG SPRENGING 4.1 Immisjonsgrenser Bedriftens bidrag til støy i omgivelsene skal ikke overstige følgende støygrense for ekvivalent kontinuerlig støynivå i dba, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nærmeste bolig, eller annen bolig som eventuelt blir mer støyutsatt: Mandag fredag ld kl dba Mandag fredag kl kl dba Høyeste maksimale lydnivå målt i dba skal ikke overstige grenseverdien med mer enn 10 dba. Sprengning er unntatt fra disse begrensningene. Det skal så snart pukkverket er i drift utføres støymålinger for berørte hus, se tabell over frister ovenfor. 4.2 Emisjon fra maskiner o.a. utstyr Alle hjullastere, gravemaskiner, dozere og beltelastere skal tilfredsstille Forskrift om støy fra dozere, gravemaskiner og lastere av Boremaskiner/rigger skal være av støysvak type. 4.3 Varsling av sprenging Sprenging skal varsles i hht. krav om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av Dette innebærer at før det skal foretas sprengningsarbeid, skal det utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av arbeidet skal informeres og varsles. Ved sprengning skal alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det skal varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje. Det skal settes ut et tilstrekkelig antall vaktposter som skal hindre både mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området. Postene skal stå i radio- eller telefonkontakt både med den som utfører sprengningen og med hverandre, for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter. Hvis helt ekstraordinære forhold gjør det nødvendig å sprenge utenom det normalt tillatte tidsrom for sprenging, skal alle naboer innenfor en avstand på 300 m varsles ved personlig besøk eller pr. telefon. Sprengingen skal joumalføres. Dagen etter skal pukkverket sende Fylkesmannen en redegjørelse for de forhold som gjorde denne sprengningen nødvendig. 4.4 Videre undersøkelser og utredninger Om det skulle vise seg nødvendig, kan Fylkesmannen kreve at bedriften foretar eller bekoster undersøkelser eller utredninger av ytterligere muligheter for å dempe støy eller utføre andre tiltak for å oppfylle denne tillatelse.

11 5. RYSTELSER Bedriften pålegges å utføres rystelsesmålinger på berørte hus i området ved første sprenging. Dette arbeidet skal utføres i samarbeid med de berørte, se tabell ovenfor. 6. AVFALL 6.1 Nærings- og husholduingsavfall Næringsavfall (unntatt steinmasser) og husholdningsavfall skal leveres til godkjent avfallsanlegg for aktuell avfallstype. Åpen brenning av avfall er ikke tillatt. 6.2 Farlig avfall (spesialavfall) Eventuelt farlig avfall (for eksempel spillolje, batterier, maling og lim) skal leveres inn til godkjent mottak, jf. avfallsforskriften, kap. 11, farlig avfall. 7. MÅLINGER, RAPPORTERING OG SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ- OG SIKKERIIETSARBEID (INTERNKONTROLL) 7.2 Målinger/rapportering 7.3 Utslipp til vann og luft Bedriften plikter å dekke omkostninger ved utslippsmålinger på bedriften og immisjonsmålinger i omgivelsene om Fylkesmannen finner det nødvendig med slike målinger. 7.4 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (mternkontroil) I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (intemkontrollforskriften), plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at bl.a. kravene i denne tillatelsen overholdes. I et slikt system inngår bl.a. driftsinstrukser og driftsjournal. 7.5 Registrering av avvik og klager I driftsjoumalen skal bl.a. følgende angis: Tidsrom for når renseinnretninger helt eller delvis har vært ute av drift.

12 12 Tidsrom med produksjon, lasting og transport utenom de normale tillatte tidsrom for slik virksomhet. Klager fra naboer m.v. over støy- og støvplager og evt. andre problemer fra driften av bergverket. 8. GENERELLE VILKÅR 8.1 Overholdelse av grenseverdier Fastsatte grenser for utslipp til varm og luft og for støy skal overholdes i tilfeldig valgte måleperioder når det ikke er satt nærmere krav til midlingstid. Fastsatte grenseverdier for utslipp skal overholdes under normale driftsforhold, også ved eventuelle utslippstopper under deler av driftssyklusen, ved bruk av mindre gunstig råstoff og ved andre avvik innenfor rammen av vanlige driftsvariasjoner. Disse krav skal oppfylles også når den opprinnelige effekt av utslippsrecluserende utstyr er avtatt som følge av slitasje, eller det er skjedd annen påregnelig forringelse av utstyr som har betydning for utslippene. 8.2 Egen kontroll og ansvar Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Hen ligger bl.a. en plikt til så langt som mulig å søke og hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp, og til å redusere eller innstille driften under slike forhold hvis det ellers vil oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslipp. 8.3 Akutte utslipp Bedriften plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå, eventuelt å begrense, akutte utslipp. Dersom det skulle inntreffe situasjoner som medfører akutte utslipp, skal fylkesmannen varsles så snart som mulig. 8.4 Inspeksjoner Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene inspisere anlegget til enhver tid. 8.5 Forurensningsgebyr og straffeansvar Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere bestemmelser.

13 8.6 Behandling av sprengstoff Sprengningsarbeidet er regulert gjennom Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av Kapittel 10, 10 i forskriften, omfatter enhver omgang med ekspiosiver på anleggområdet og setter blant annet krav til sikringstiltak ved bruk av ekspiosivene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig for at disse bestemmelsene følges opp.

14

15 i Saksbehandler Tore Haugen Mijovernavdeling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besoksadresse: Prinsens gate 1 lnnvalgstelefon Vår dato Deres dato Vår ref (bes oppgitt ved svar) 2005/ I fig. adresseliste Forset Grustak klage på utslippstfflatelsen Vi viser til klage på utslippstillatelse av for Forset grustak, Klæbu kommune. Fylkesmamien har gått gjennom de kommentarene som er mottatt fra naboer på utslippstillatelsen. Merknadene fra naboene er omtalt nedenfor: Lessing og utkiøring av masser I tillatelsen av står det at opplastinglutkjøring av masser kan utføres mandag til torsdag i tidsrommet og på fredag mellom kl og kl Lørdag kan denne aktiviteten foregå mellom kl og kl Fylkesmannen har forståelse for at opplasting og transport av steinmasser lengre oppe i området kan være mer støyende enn lessing og transport av grusmasser som utføres mer skjermet for bebyggelse. Det kan derfor være grunnlag for å differensiere på clriftstidene for opplastning og transport av steinmasser og grus. Fylkesmannen vil derfor endre på driftstidene for denne aktiviteten. I medhold av forurensningsloven, ~ 11 og 16, blir det tillatt med opplasting og transport av stein- og grusmasser innenfor følgende tidsrom: Produkt Tidsrom Grusmasser Mandag torsdag: Mellom kl og kl Fredag : Mellom kl og kl Lørdag. Mellom kl og kl Steinmasser Mandag torsdag: Mellom kl og kl Fredag : Mellom kl og kl Mellom kl på fredag og på mandag tillates ikke denne aktiviteten. Det klages også på mangelfulle støyberegninger. Som nevnt i tillatelsen av har også Fylkesmannen bemerket at resultatet fra de utførte støyberegninger er nær grensene og det er derfor foretatt en innskjerpiug av drifistidene. Det er også krav om at det skal utføres støymålinger så snart all aktivitet er i gang i området. Fylkesmannen vil derfor avvente de pålagte støymålinger før det eventuelt blir aktuelt med nye tiltak. Embetsledelse og administrasjonsstab Telefon Telefaks E-post: postmottak finst.no Kommunal- og beredskapsavdeling Oppvekst- og utdanningsavdeling Internett: 1kesmaiuienno/st Sosial- og helseavdeling Landbruk og bygdeutvikling Miljøvern avdeling

16 Under andre forhold tas det opp at utslippstillatelsen ikke har nevnt kravet i reguleringspianen om at drift utover 5 år krever ny reguleringsplan. Her vil Fylkesmannen bemerke at hvis området ikke lengre har en godkjent reguleringsplan, er ikke utslippstillatelsen gyldig. Det tas også opp at det er viktig at forhåndsvarselet om sprenging er så nøyaktig som mulig med hensyn på sprengningstidspunkt. Dette er ivaretatt gjennom pkt. 4.3 i tillatelsen. Fyllcesmannen mener at de andre forholdene som er nevnt i klagen ikke bringer noe nytt i forhold til tidligere kommentarer fra naboene og finner å ikke ta disse til følge. Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen tre uker etter at brevet er kommet fram. Klagen bør begrunnes og sendes om Fyllcesmannen. Med hilsen underdirektør Tore Hau~in overingeniør Kopi: Forset Grus AS, 7540 Klæbu Klæbu kommune, 7540 Klæbu Klæbu grunneierlag vi A. Huitfeldt, 7540 Klæbu Klæbu Næringsforening v/ R. Skorstad, 7541 Klæbu Klæbu Jeger- og Fiskeforening vi V. Storvold, Hesteskoen 1 C, 7540 Klæbu Skillingsveien Sameieforening vi H. Storsve, Skillingsveieri 29 C, 7549 Tanem Tanemsflata Velforening v /Anders Haarberg, Fosshåggåveien 6, 7549 Tanem Tulluan]Moen Velforening v/k. Sørstrand, Tulluan, 7540 Klæbu Haugamyra Veforening v/t. Knutseth, Skomakerveien 13 B, 7540 Klæbu Stormyra Velforening v/o. Horgøien, Torsveveien 11, 7540 Klæbu John Grenstad, Tanem øvre, 7549 Tanem Jenny Halvorsen v/j. Afiret, Skillingsveien 4, 7549 Tanem Lars L. Forseth, Forset, 7540 Klæbu Lars K. Forseth, Kårstad, 7540 Klæbu Jarle Gaustad, Tulluan, 7540 Klæbu Thor Berg, Tulluan, 7540 Kiæbu Harald 5. Hansen, Solglimt, 7540 Klæbu Beboere ved Tulluan og Moen v/s. Borgen, Tulluan, 7540 Klæbu Kristine SteneiPeder Tulluan, Tulluan, 7540 Klæbu Svein Rogne, Tulluan, 7540 Klæbu Jørund BraaJBente Haugrønning, Vinteråsveien 8, 7540 Klæbu Rekkehusas Velforening v/kitty Leer, 7540 Klæbu John Møinichen, Tulluan, 7540 Klæbu Otto Sæterbø, Sagtunet 6, 7549 Tanem

Utslipptillatelse. for. pukkverksvirksomhet for utarbeidelse av Muruvik Næringspark, Malvik kommune

Utslipptillatelse. for. pukkverksvirksomhet for utarbeidelse av Muruvik Næringspark, Malvik kommune Utslipptillatelse for pukkverksvirksomhet for utarbeidelse av Muruvik Næringspark, Malvik kommune gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981, 11, jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Ingunn Skaufel 73 19 92 62 Miljøvernavdelingen

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 19.09.2001 1997/01023- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Anita Enoksen Brandser 77 64 22 15 Kolo

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Lemminkäinen Norge AS Postboks Tromsø

Lemminkäinen Norge AS Postboks Tromsø FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 461.3 19.12.2005 2005/5220-4 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Frid Mikkola 77 64 22 15 18.10.2005 JEJ Lemminkäinen

Detaljer

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune Vår dato: 02.02.2009 Vår referanse: 2008/7733 Arkivnr.: 462.2 Deres referanse: 07.11.2008 Saksbehandler: Anders J. Horgen Mesta Stein as Postboks 640 1503 Moss Innvalgstelefon: 32 26 68 25 Utslippstillatelse

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Geir Arne Røstum

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Martha Kårevik Stalsberg

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND ~J71nl FYLKESMANNEN I NORDLAND Miføv j ernavåeingen l 13.08.98 Vår dato 97/030l6-~ Vår referanse (ba/tfi oppgitt ved svar) Saksbehaiidler, innvalgsielefon Deres referanse Arkivnr Torstein Finnesand, 75

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore Haugen 73

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Utslippstillatelse for Frustøl Maskinentreprenør AS pukkverksdrift og mottak av betong, tegl og asfalt gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Torill Espedal

Detaljer

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.09.2011 2005/10172 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordasfalt AS, avd. Narvik

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven utslipp fra brannøvingsfelt

Tillatelse etter forurensningsloven utslipp fra brannøvingsfelt FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 461.3 21.10.2005 2005/4249-0 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Magne Nesse 77 64 22 27 06.09.2005 Lenvik

Detaljer

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS / Kolo Veidekke AS Rapporttype Miljøoppfølgingsprogram Dato 2013-01-21 VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM 3 (9) VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 20.12.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2004/267 Arkivnr: 471 Halvorsen Pukk og Transport AS Halsan 7600 LEVANGER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSETH GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSETH GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSETH GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune Plandato: 11.10.99. Dato for siste revisjon av planen: 16.06.05. Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

LBC/BEB 95/487/The/ Kv

LBC/BEB 95/487/The/ Kv NETLAND & SØNNER A/S 4480 Kvinesdal LBC/BEB 95/487/The/433.13.Kv 15.06.95 TILLATELSE GITT NETLAND & SØNNER A/S TIL ETABLERING AV AVFALLSMOTTAK PÅ LERVIK INDUSTRIOMRÅDE I KVINESDAL KOMMUNE. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Juve Pukkverk AS avd. Filtvet i Hurum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Juve Pukkverk AS avd. Filtvet i Hurum kommune Vår dato: 14.07.2014 Vår referanse: 2014/4691 Arkivnr.: 462.2 Deres referanse: Guri Olsen Saksbehandler: Juve Pukkverk AS avd. Filtvet Postboks 143 3061 SVELVIK Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Tillatelse til utslipp fra bryting, knusing og sortering av kvarts fra Gamasnes i Tana

Tillatelse til utslipp fra bryting, knusing og sortering av kvarts fra Gamasnes i Tana FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Elkem Tana Austertana 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14.02.2006 Sak 2004/4853 28.08.2008 Ark 461.3

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 28.02. 2005 03/8062-13 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ola Gillund, tlf. 62 55 11 79 461.3 Forsvarsbygg Utbyggingsprosjektet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til pukkverksdrift ved Aremoen pukkverk, Sørum kommune for NCC Roads AS (tidligere NCC Asfalt)

Tillatelse etter forurensningsloven til pukkverksdrift ved Aremoen pukkverk, Sørum kommune for NCC Roads AS (tidligere NCC Asfalt) Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til pukkverksdrift ved Aremoen pukkverk, Sørum kommune for NCC Roads AS (tidligere NCC Asfalt) gitt i medhold av

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore Haugen 73

Detaljer

Endring av dato i tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong

Endring av dato i tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong Vår dato 19.04.2017 2011/2575/GUGJ/462.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vår ref. Industrivegen 41 6600 SUNNDALSØRA Endring av dato

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 03.07.2015 2007/359/MAMI/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21 Vår ref. Aas Mek. Verksted AS Vestnesbukta

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune 1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune Tillatelsen er gitt i medhold av - lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NCC mobilt asfaltverk Ormsundkaia Kontrollnummer: I.FMOA

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NCC mobilt asfaltverk Ormsundkaia Kontrollnummer: I.FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus NCC INDUSTRY AS AVD ASFALT OSLO Ormsundkaia 0198 Oslo Oslo, Deres ref.: Anne Cecilie Løvheim - distriktssjef Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Guro Holte Inspeksjonsrapport:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR KORTUNGEN MASSETAK I GRAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Plan ID: E-248 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 13.09.2016 Sist revidert / endret: 05.04.17

Detaljer

Endring av utslippstillatelse for Damåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune

Endring av utslippstillatelse for Damåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune Vår dato: 20.03.2009 Vår referanse: 2007/263 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: 06.02.2009 Saksbehandler: Anders J. Horgen Bergan Fjellboring AS 3322 DARBU Innvalgstelefon: 32 26 68 25 Endring av utslippstillatelse

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR> UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR kommune har behandlet søknad fra om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 27.09.2011 2005/6034 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Veidekke ndustri AS Distrikt Nordland/Troms

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Asfaltverk Skattøra Tromsø Lemminkainen Kontrollnummer: I.FMTR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Asfaltverk Skattøra Tromsø Lemminkainen Kontrollnummer: I.FMTR Fylkesmannen i Troms LEMMINKÄINEN NORGE AS AVD TROMSØ Tromsø, 23. juni 2017 Skattørvegen 90 9018 Tromsø Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tomas Rafaelsen og Espen Stagrum 2017/3400 Saksbehandler:

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Hallvard Berget 73

Detaljer

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Peterson Emballasje Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: 200702273-1/E: M12/GV Vår dato: 02.10.2007 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2003/782 Arkivkode: 461.7 Kristiansand kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 01.10.2014 2014/1243/GUGJ/562 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 17.02.2014 Vår ref. Maritime

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest Utslippstillatelse for Forsvarsbygg Utvikling Vest gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskåp- Postboks 146 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2017/1481 29.05.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet 11.11.2016 2016/3678/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 «REFDATO» «REF» Vår dato Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

TILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR SATELLITTMOTTAK FOR KASSERTE KJØRETØY

TILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR SATELLITTMOTTAK FOR KASSERTE KJØRETØY Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen TILLATELSE OG GODKJENNING TIL Å UTBETALE VRAKPANT FOR SATELLITTMOTTAK FOR KASSERTE KJØRETØY I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skanska mobilt asfaltverk i Hjera Grustak Kontrollnummer: I.FMOA

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skanska mobilt asfaltverk i Hjera Grustak Kontrollnummer: I.FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus SKANSKA ASFALT AS ASFALTFABRIKK MOBIL, Postboks 789 Sentrum 0106 Oslo Deres ref.: Bjørn Trana - QSHA-sjef Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Guro Holte Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Franzefoss Pukk AS. Lia Pukkverk Støyberegninger

Franzefoss Pukk AS. Lia Pukkverk Støyberegninger Franzefoss Pukk AS Lia Pukkverk Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 6 462251 Kunde: Franzefoss Pukk AS Støyberegninger, Lia Pukkverk Sammendrag: På oppdrag fra Franzefoss Pukk AS har

Detaljer

Svar på søknad om endring av løyve til mottak og lagring av farlig avfall, Norsk Gjenvinning Industri AS avd. Knarrevik, Fjell kommune

Svar på søknad om endring av løyve til mottak og lagring av farlig avfall, Norsk Gjenvinning Industri AS avd. Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 01.09.2015 Deres dato 20.05.2015 Vår referanse 2015/2846 471 Deres referanse Norsk Gjenvinning Industri AS avd Knarrevik Knarrevik Næringspark

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I MEHAMN GAMVIK KOMMUNE (gnr.3 /bnr. 438)

TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I MEHAMN GAMVIK KOMMUNE (gnr.3 /bnr. 438) FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I MEHAMN GAMVIK KOMMUNE (gnr.3 /bnr. 438) Tillatelsen er gitt i medhold av

Detaljer

Beregning og vurdering av støy for Vestsiden Pukkverk. John Myrvang AS. Ringerike kommune

Beregning og vurdering av støy for Vestsiden Pukkverk. John Myrvang AS. Ringerike kommune Beregning og vurdering av støy for Vestsiden Pukkverk. John Myrvang AS. Ringerike kommune Utarbeidet av siv.ing Bjørn Leifsen Interconsult ASA. Hønefoss. 02.02.04 Kontroll Godkjent 1 John Myrvang AS. Vestsiden

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 03.11. 2004 2004/6577-07 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Thor Nordhagen Tlf 62 55 11 75 461.31 Forsvarsbygg Utbyggingsprosjektet

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.10.2010 2006/8830 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Elkem Salten Mårnes kvartsittbrudd

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore Haugen 73

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 26.05.2006 Tlf.: 38 17 66 71 Vår ref.: 2004/3918 Arkivkode: 461.3 Lindland Maskin AS Akersmyr 4580

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Hallvard Berget 73

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSET GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSET GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSET GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune Plandato: 11.10.99. Dato for siste revisjon av planen: 16.06.05. Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser Bergmesteren Raudsand AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser Bergmesteren Raudsand AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Endret utslippstillatelse for EWOS AS, Bergneset

Endret utslippstillatelse for EWOS AS, Bergneset Vår dato 04.09.2012 Endret utslippstillatelse for EWOS AS, Bergneset I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11. jf. 16, gis EWOS AS, Bergneset i Balsfjord kommune

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen:

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 20.3.2013 Senioringeniør Reidun Sofie Schei, telefon 71258511 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer:

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon for Forsvarsbygg Fylkesmannen gir Forsvarsbygg tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse for etablering av område for brannøvelser

Oversendelse av utslippstillatelse for etablering av område for brannøvelser Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 02.11.2004 2004/3256 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Anne Mette Nordbak 32266821 471 Lindum Ressurs og Gjenvinning

Detaljer

Detaljregulering for Seljeli dolomittbrudd. Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering for Seljeli dolomittbrudd. Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Seljeli dolomittbrudd Reguleringsbestemmelser Dato: 13.03.12 PlanID: 20121017 Tegningnr D110 Vedtatt 20.06.2012, saknr 127/12 Reguleringsbestemmelser for detaljregulering for Seljeli

Detaljer

Tilsynsrapport - Mykland vilt AS Rapportnummer: I.FMAA

Tilsynsrapport - Mykland vilt AS Rapportnummer: I.FMAA Miljøvernavdelingen Mykland vilt AS Telemarksveien 420 4830 HYNNEKLEIV Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4903 / FMAAINO 19.11.2015 Tilsynsrapport - Mykland vilt AS Rapportnummer:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.11.2014 2007/3794/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. Fiskerstrand Verft AS Risevegen 23

Detaljer

Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg

Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg Tillatelsesnummer: 2008.171T Saksnummer: 07/1412 --- I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø for Elkem Thamshavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og forskrift om begrensning

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av asfaltverk etter forurensningsloven for Veidekke Industri AS avd. Kristiansund

Vedtak om endring av tillatelse til drift av asfaltverk etter forurensningsloven for Veidekke Industri AS avd. Kristiansund Vår dato 11.08.2017 2009/1385/ANML/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. fagansvarleg Anne Melbø, 71 25 85 15 Vår ref. Veidekke Industri AS avd Kristiansund Husøya Industriområde 6520

Detaljer

Tom Myran M-TMY 2015:6. Trondheim, juli 2015 NTNU. Institutt for geologi og bergteknikk. Faggruppe for mineralproduksjon og HMS

Tom Myran M-TMY 2015:6. Trondheim, juli 2015 NTNU. Institutt for geologi og bergteknikk. Faggruppe for mineralproduksjon og HMS NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Tom Myran Støvnedfall. FORSET GRUS AS Sluttrapport (prosjektet fortsetter

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune Norsk Gjenvinning AS Postboks 2068 3255 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2014/818 1.7.2016 33371193 Arkivnr: 472 Oversendelse av utslippstillatelse

Detaljer