Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besoksadresse: Prinsens gate i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besoksadresse: Prinsens gate i"

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besoksadresse: Prinsens gate i r ~ ~ ~I. Saksbehandler lnnvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore Haugen / Miljovernavdeling Deres dato ( Forset Grus AS 7540 KLÆBU Utslippstillatelse for Forset grustak - Klæbu kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gir med dette Haugum Grus og Transport AS tillatelse til drift av Forset Grustak. Tilatelsen gjelder pa det omsokte området og det gis tillatelse til en årsproduksjon på m3 steinmasser hvert år og m3 losmasser. Reguleringsplanen gir en nærmere beskrivelse av uttaksområdet. Denne tillatelse regulerer hvordan driften skal være med hensyn pa driftstider, støy, støv, utslipp til vann og andre forhold vedrørende ytre miljø. Drift pa anlegget forutsetter at det utarbeides en driftsplan i samarbeid med Bergvesenet. Fylkesmannen har skjerpet kravene for drift av anlegget i forhold til reguleringsplanen, bl.a. nar det gjelder driftstider. Det vises til søknad fra Haugum Grus og Transport AS angående drift av Forset Grustak. Fylkesmannen har nå sluttbehandlet søknaden og kommet til at utslippstillatelse kan gis pa visse vilkar. Utslippstillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. I medhold av lov om forurensninger og om avfall av 13. mars 1981, ~ li og 16,jf. 29, gir Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Haugum Grus og Transport AS tillatelse til drift av pukkverk og grusuttak. Den som har fått tillatelse er ogsa ansvarlig for at forhold som ikice er nevnt i tillatelsen ikke fører til helse- miljøskader eller ulemper for omgivelsene. Vilkårene er gitt i vedlegg. Endringer som virksomheten ønsker a foreta utover gitte vilkår, må godkjennes av Fylkesmannen. Tillatelsen kan endres med hjemmel i omgjøringsreglene i forurensningsloven 18. Fylkesmannen har ogsa mottatt en klage når det gjelder helsevirkinger av dette tiltaket. Saken er grundig vurdert gjennom konsekvensutredning og reguleringsplan. Helsemessige hensyn skal da ha vært vurdert gjennom disse prosessene. Fylkesmannen vil likevel vurdere disse kommentarene etter at kommunen har behandlet saken. Vi tar forbehold om endringer som kan bli gjort i forbindelse med denne saksbehandlingen. Embetsledelse og administrasjonsstab Kommunal- og beredskapsavdeling Oppvekst- og utdanningsavdeling Sosial- og Landbruk og Miljøvem helseavdeling bygdeutvikling avdeling Telefon Telefaks E-post: postmottak a fmst.no Internett: www fylkesmannen.no st

2 Lokalisering Kommune UTM-koordinater Gnr38 Bnr2 Klæbu (1621-4) Ramme for tillatelsen Produkt Uttak og behandling av løsmasser Uttak og knusing av steinmasser Mengder hvert år m m3 I tillegg har bedriften i tillatelse av fått tillatelse til mellomlagring av slam for produksjon av matjord på området. Vilkår for drift av slamanlegget er spesifisert i denne tillatelsen. Driftstider Sprenging kan forega dagene mandag-fredag mellom kl og kl Knusing, sortering, boring med mer kan utføres mandag til fredag i tidsrommet Opplasting/utkjøring av masser kan utføres mandag til torsdag i tidsrommet og på fredag mellom kl og kl Lørdag kan opplastinglutkjøring gjøres mellom kl og kl Søndager/helligdager skal det ikke være drift pa plassen. Produksjon av matjord kan foregå mandag til fredag mellom kl og kl Frister Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltaklplaner som tillatelsen krever: Tiltak Frist Henvisning til vilkår i tillatelsen Utarbeide HMS-system (internkontroll) for virksomheten. Måling av støy for de mest Så snart det er drift på 4.1 belastede boliger (med alle pukkverket kilder i drift samtidig). Rapport skal sendes Fylkesmannen Utføre rystelsesmålinger på Ved første sprenging 5 berørte hus ved sprenging. Rapport skal sendes Fylkesmannen. Resipientovervåking av To ganger pr. år 2.1 Grasmyrbekken Målinger av støvnedfall. Plan Ved full drift på anlegget og 3.2 for dette skal sendes senest innen Fylkesmannen.

3 Redegjørelse for saken Haugum Grus og Transport AS driver i dag uttak av løsmasser i Forseth Grustak. Det er ikke gitt tillatelse etter forurensningsloven for denne virksomheten. Bedriften søker nå om utslippstillatelse for drift av Forseth Grustak. Søknaden omfatter uttak av løsmasser, inkludert knusing, vasking og sortering (dagens produksjon) og uttak og knusing av stein (ny virksomhet). Det søkes om en årsproduksjon på tonn for hver av disse produktene. I tillegg har bedriften i tillatelse av fatt tillatelse til mellomlagring av slam på området. Det søkes om drift på anlegget i samsvar med bestemmelser i reguleringspianen. Disse bestemmelsene innebærer at knusing, sortering, boring med mer kan utføres mandag til fredag i tidsrommet og opplastinglutkjøring av masser kan utføres mandag til fredag i tidsrommet og lørdag mellom Sprenging kan utføres i tidsrommet mandag til fredag mellom kl I bestemmelsene står det videre at matjordproduksjon tillates mandag til fredag mellom kl og kl Tiltaket er utredet gjennom melding og konsekvensutredning (KU) og Bergvesenet (ansvarlig myndighet for slik virksomhet når det gjelder KU) anser tiltaket som tilstrekkelig utredet. Utredningen godkjennes med vilkår om at tiltakshaver følger opp de krav som følger av Bergvesenets sluttdokument. Fylkesmannen har na sluttbehandlet søknaden og kommet til at utslippstillatelse kan gis pa visse vilkår. Utslippstillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jf. forurensningsloven 7. Det er ogsa bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen holdes på et sa lavt nivå at det ikke fører til skade eller ulemper for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt pa om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedriften. Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig. Dersom bedriften i særlige tilfeller og pga. tidsnød har ffitt muntlig tillatelse til midlertidig a overtre fastsatte vilkår, skal denne være bekreftet skriftlig av Fylkesmannen så snart som mulig. Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen senest en maned etter eierskifte. Det gjøres oppmerksom pa at eierskifte kan utløse endringer i tillatelsen i samsvar med forurensningsloven 18. Fylkesmannen gjør oppmerksom pa at selv om visse forurensningsskader ma paregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir anledning til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til a betale erstatning eller vederlag etter granneloven jf. forurensningsloven 56. For ordens skyld gjør vi oppmerksom pa at unnlatelse av a overholde utslippsvilkårene er

4 strafibart etter forurensningsloven og straffeloven. Høringsuttalelser Søknad om utslippstillatelse er sendt pa høring til berørte naboer og Klæbu kommune. Det er mottatt uttalelser fra fem naboer og Klæbu kommune. Klæbu kommune har merknad om at krav i reguleringsbestemmelsene ma følges opp og understreker spesielt at det må utarbeides rutiner med hensyn på støv- og støymalinger. Merknadene fra naboene er omtalt nedenfor. Støy Det er utført støyberegninger for tiltaket som viser at støynivaet er under grenseverdiene. For noen hus er likevel støynivaet nær grensene og det er derfor foretatt en innskjerping av driftstidene og det skal utføres målinger ved berørte hus sa snart pukkverket er i drift. Støv Hvis det oppstår problemer med støv fra anlegget, må det utføres tiltak utover det som er omtalt i utslippstillatelsen. Eventuelle støvproblemer kan dempes mye ved å gjennomføre tiltak som er beskrevet i konsesjonen. Det vil også bli stilt krav om støvmalinger når driften er kommet i gang. Bedriften skal i tillegg overholde kravene i forskrift om lokal luftkvalitet. Her er kommunen myndighet. Sprenging og rystelser Nar det gjelder sprenging i verket er det sendt inn kommentarer på varsling, tidsrom sprenging tillates utført og rystelser. Fylkesmannen har begrenset tiden sprenging kan utføres. Varsling skal utføres i hht. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av (omfatter blant annet varsling på forhånd, sirene og vakter). For å kontrollere at rystelser er innenfor gjeldende grenseverdier og ikke utgjør noen fare for skader på bygninger, skal bedriften utføre rystelsesmålinger pa hus i omradet. Driftstider Det er foretatt begrensninger i driftstidene for de ulike aktiviteter i forhold til bestemmelser i reguleringspianen. Helseeffekter Fylkesmannen har ogsa mottatt en klage nar det gjelder helsevirkinger av dette tiltaket. Saken er grundig vurdert gjennom konsekvensutredning og reguleringsplan. Helsemessige hensyn skal da ha vært vurdert gjennom disse prosessene. Fylkesmannen vil likevel vurdere disse kommentarene etter at kommunen har behandlet saken. Vi tar forbehold om endringer som kan bli gjort i forbindelse med denne saksbehandlingen.

5 Begrunnelse for avgjørelsen Det finnes en godkjent reguleringsplan for virksomheten og Bergvesenet anser tiltaket som tilstrekkelig utredet gjennom konsekvensutredningen. Rambøll Norge AS har fatt gjennomført nye støyberegninger med grunnlag i krav reguleringsplanen (støyskj ermingstiltak) og KU-arbeidet. Med de planlagte støytiltakene viser beregningene at støyen på dagtid (mellom kl og kl ) ligger under retningslinjer for støy fra slik virksomhet. Etter kl skal det ikke utføres knusing og boring. For noen støysituasjoner ligger likevel støynivået nær grensene og det vil derfor bli stilt krav om støymålinger når driften er kommet i gang (det skal måles støy ved alle kilder i drift samtidig, inklusive pukkverk). Hvis det da viser seg at støyen er over grensene, vil det bli stilt krav om nye støytiltak før driften kan gjenopptas. Opplessing av stein og pukk kan også være en støyende aktivitet. Denne virksomheten blir derfor redusert i forhold til omsøkt tid, se ramme for tillatelsen. Drift pa plassen (opplasting/utkjøring) etter kl på lørdager tillates ikke. Søndager/helligdager skal det heller ikke være aktivitet i Forseth Grustak. Det vil ogsa bli stilt krav om rystelsesmalinger for berørte hus ved sprenging og tiltak for a begrense støvproblemer. Sprenging tillates ikke før kl og skal varsles på forhand og skal for øvrig oppfylle kravene i forskrift om handtering av eksplosjonsfarlig stoff (omhandler informasjon og varsling ved sprenging, nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner skal utarbeides, varsling med sirene, utplassering av vaktposter med mer). Tillatelsen omhandler også krav om avfallsbehandling og målinger av utslipp til vann. På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at forhold som berører ytre miljø (støy, utslipp til luft og vann og avfallsbehandling) vil bli ivaretatt gjennom denne tillatelsen. Klageadgang Tillatelsen kan paklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og sendes om Fylkesmannen. Med hilsen tein-arne Andreassen (e.f.) an orvik miljøverndirektør underdirektør vedlegg

6 Kopi m vedlegg: Klæbu kommune, 7540 Klæbu Klæbu grunneierlag v A. Huitfeldt, 7540 Klæbu Klæbu Næringsforening v R. Skorstad, 7541 Klæbu Klæbu Jeger- og Fiskeforening v V. Storvold, Hesteskoen i C, 7540 Klæbu Skillingsveien Sameieforening v H. Storsve, Skillingsveien 29 C, 7549 Tanem Tanemsflata Velforening v Anders Haarberg, Fosshåggåveien 6, 7549 Tanem Tulluan/Moen Velforening v K. Sørstrand, Tulluan, 7540 Klæbu Haugamyra Veforening v T. Knutseth, Skomakerveien 13 B, 7540 Klæbu Stormyra Velforening v 0. Horgøien, Torsveveien 11, 7540 Klæbu John Grenstad, Tanem Øvre, 7549 Tanem Jenny Halvorsen v/j. Afiret, Skiiiingsveien 4, 7549 Tanem Lars L. Forseth, Forset, 7540 Klæbu Lars K. Forseth, Kårstad, 7540 Klæbu Jarle Gaustad, Tulluan, 7540 Klæbu Thor Berg, Tulluan, 7540 Klæbu Harald S. Hansen, Soiglimt, 7540 Klæbu Beboere ved Tulluan og Moen v S. Borgen, Tulluan, 7540 Klæbu Kristine Stene/Peder Tulluan, Tulluan, 7540 Klæbu Svein Rogne, Tulluan, 7540 Klæbu Jørund BraalBente Haugrønning, Vinteråsveien 8, 7540 Klæbu Rekkehusas Veiforening v/kitty Leer, 7540 Klæbu John Møinichen, Tulluan, 7540 Klæbu Otto Sæterbø, Sagtunet 6, 7549 Tanem

7 Utslipptillatelse for Forset Grustak Klæbu kommune gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall avl3. mars 1981 nr. 6, 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av samt opplysninger framkommet under behandling av søknaden. Endringer som bedriften ønsker å foreta i forhold til dette, det være seg med hensyn til råvarer eller renseutstyr, må være klarert med Fylkesmannen på forhånd. Dersom hele eller deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er gitt, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere evt. endringer i tillatelsen. Bedriftsdata: Bedrift: Hovedbransje: Beliggenhet: Postadresse: Kommune: Forset Grus AS Stein- og mineralindustri øvre Forset 7549 Tanem Klæbu Dato: ~a~en~ Saksbehandler underdirektør

8 Vedlegg til utslippstillatelse for Forset Grus AS BRUDDGRENSER, DRIFTSTID 1.1 Begrensning av bruddet Bedriften plikter å overholde de grenser for bruddet som blir fastsatt i reguleringspianen. Uttaksvirksomheten bør ikke gå dypere enn 1 meter over høyeste grunnvannsnivå. 1.2 Produksjonsmengde Følgende ramme settes for produksjonen: Produkt Uttak og behandling av løsmasser Uttak og knusing av steimnasser Mengder hvert år m m3 I tillegg har bedriften i tillatelse av fått tillatelse til mellomlagring av slam for produksjon av matjord på området. Vilkår for drift av slamanlegget er spesifisert i denne tillatelsen. 1.3 Driftstid Sprenging kan foregå dagene mandag-fredag mellom kl og kl Knusing, sortering, boring med mer kan utføres mandag til fredag i tidsrommet Opplasting/utkjøring av masser kan utføres mandag til torsdag i tidsrommet og på fredag mellom kl og kl Lørdag kan opplasting/utkjøring gjøres mellom kl og kl Søndager/helligdager skal det ikke være drift på plassen. Produksjon av matjord kan foregå mandag til fredag mellom kl og kl Fylkesmannen kan pålegge ytterligere begrensninger i driftstiden dersom det skulle bli nødvendig for å overholde støybegrensningene. Hvis ekstraordinære forhold gjør det nødvendig med utvidet driftstid, skal det føres nøyaktig joumal over virksomheten i dette tidsrommet. Slike forhold kan være veibrudd eller andre liknende forhold. Dette skal varsles Fylkesmannen på forhånd. 2. UTSLIPP TIL VANN 2.1 Bedriftsinterne tiltak Dersom det blir aktuelt med utslipp av sanitæravløpsvann, skal det renses i samsvar med de krav som kommunen setter.

9 Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksted o.l. skal behandles i bht. til forurensningsforskriften kap. 13, Utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler. Hvis kommunen krever det skal bedriftens avløpsvann tilknyttes kommunalt ledningsnett. Det skal tas vannprøver av Grasmybekken. Det skal analyseres på suspender stoff (SS), organisk stoff (KOF, BOF eller TOC), total nitrogen (tot. N) og total fosfor (tot. P). Prøvene skal tas to ganger hvert år og skal tas i samråd med kommunen. Kommunen kan stille andre og strengere krav til disse prøvene. 3. UTSLIPP TIL LUFT 3.1 Stovdempende tiltak Knusere, siktere, matere, transportører, omlastings- og utlastingspunkter og andre deler av det maskinelle utstyret skal være slik konstruert at utslippet av støv til omgivelsene blir lavt. Transportbånd som fører støvende materialer, skal være skjermet mot vind. Fritt fall av støvende materiale må begrenses Boreriggen skal ha nødvendig støvavsug med rensning, eller det skal påsprøytes vann for å dempe støv fra boringen. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de minst mulig blir utsatt for vind som kan gi støvflukt. Knuseverksområdet skal i tørre perioder i nødvendig utstrekning fuktes med vann eller strøs med kalsiumklorid eller liknende for å unngå støvflukt. Dersom de ovennevnte støvdempende tiltak ikke er tilstrekkelig, kan Fylkesmannen stille ytterligere krav. Kommunen er forurensningsmyndighet når det gjelder utendørs luftkvalitet, jf forurensningsforskriften kap. 7 om lokal luftkvalitet. For pukkverkdrift/asfaltverk er det spesielt relevant å kontrollere om man overskrider grenseverdiene for svevestøv, svoveldioksid (S02) og nitrogenoksider (NOx). Bedriften må kontakte kommunen for nærmere opplysninger når det gjelder disse bestemmelsene. 3.2 Målinger av stovnedfall Det skal innen være utført målinger av støvnedfall for berørte naboer. Plan for dette skal sendes Fylkesmannen. Dette forutsetter at pukkverket har kommet i full drift.

10 10 4. STØY OG SPRENGING 4.1 Immisjonsgrenser Bedriftens bidrag til støy i omgivelsene skal ikke overstige følgende støygrense for ekvivalent kontinuerlig støynivå i dba, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nærmeste bolig, eller annen bolig som eventuelt blir mer støyutsatt: Mandag fredag ld kl dba Mandag fredag kl kl dba Høyeste maksimale lydnivå målt i dba skal ikke overstige grenseverdien med mer enn 10 dba. Sprengning er unntatt fra disse begrensningene. Det skal så snart pukkverket er i drift utføres støymålinger for berørte hus, se tabell over frister ovenfor. 4.2 Emisjon fra maskiner o.a. utstyr Alle hjullastere, gravemaskiner, dozere og beltelastere skal tilfredsstille Forskrift om støy fra dozere, gravemaskiner og lastere av Boremaskiner/rigger skal være av støysvak type. 4.3 Varsling av sprenging Sprenging skal varsles i hht. krav om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av Dette innebærer at før det skal foretas sprengningsarbeid, skal det utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av arbeidet skal informeres og varsles. Ved sprengning skal alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det skal varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje. Det skal settes ut et tilstrekkelig antall vaktposter som skal hindre både mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området. Postene skal stå i radio- eller telefonkontakt både med den som utfører sprengningen og med hverandre, for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter. Hvis helt ekstraordinære forhold gjør det nødvendig å sprenge utenom det normalt tillatte tidsrom for sprenging, skal alle naboer innenfor en avstand på 300 m varsles ved personlig besøk eller pr. telefon. Sprengingen skal joumalføres. Dagen etter skal pukkverket sende Fylkesmannen en redegjørelse for de forhold som gjorde denne sprengningen nødvendig. 4.4 Videre undersøkelser og utredninger Om det skulle vise seg nødvendig, kan Fylkesmannen kreve at bedriften foretar eller bekoster undersøkelser eller utredninger av ytterligere muligheter for å dempe støy eller utføre andre tiltak for å oppfylle denne tillatelse.

11 5. RYSTELSER Bedriften pålegges å utføres rystelsesmålinger på berørte hus i området ved første sprenging. Dette arbeidet skal utføres i samarbeid med de berørte, se tabell ovenfor. 6. AVFALL 6.1 Nærings- og husholduingsavfall Næringsavfall (unntatt steinmasser) og husholdningsavfall skal leveres til godkjent avfallsanlegg for aktuell avfallstype. Åpen brenning av avfall er ikke tillatt. 6.2 Farlig avfall (spesialavfall) Eventuelt farlig avfall (for eksempel spillolje, batterier, maling og lim) skal leveres inn til godkjent mottak, jf. avfallsforskriften, kap. 11, farlig avfall. 7. MÅLINGER, RAPPORTERING OG SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ- OG SIKKERIIETSARBEID (INTERNKONTROLL) 7.2 Målinger/rapportering 7.3 Utslipp til vann og luft Bedriften plikter å dekke omkostninger ved utslippsmålinger på bedriften og immisjonsmålinger i omgivelsene om Fylkesmannen finner det nødvendig med slike målinger. 7.4 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (mternkontroil) I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (intemkontrollforskriften), plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at bl.a. kravene i denne tillatelsen overholdes. I et slikt system inngår bl.a. driftsinstrukser og driftsjournal. 7.5 Registrering av avvik og klager I driftsjoumalen skal bl.a. følgende angis: Tidsrom for når renseinnretninger helt eller delvis har vært ute av drift.

12 12 Tidsrom med produksjon, lasting og transport utenom de normale tillatte tidsrom for slik virksomhet. Klager fra naboer m.v. over støy- og støvplager og evt. andre problemer fra driften av bergverket. 8. GENERELLE VILKÅR 8.1 Overholdelse av grenseverdier Fastsatte grenser for utslipp til varm og luft og for støy skal overholdes i tilfeldig valgte måleperioder når det ikke er satt nærmere krav til midlingstid. Fastsatte grenseverdier for utslipp skal overholdes under normale driftsforhold, også ved eventuelle utslippstopper under deler av driftssyklusen, ved bruk av mindre gunstig råstoff og ved andre avvik innenfor rammen av vanlige driftsvariasjoner. Disse krav skal oppfylles også når den opprinnelige effekt av utslippsrecluserende utstyr er avtatt som følge av slitasje, eller det er skjedd annen påregnelig forringelse av utstyr som har betydning for utslippene. 8.2 Egen kontroll og ansvar Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Hen ligger bl.a. en plikt til så langt som mulig å søke og hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp, og til å redusere eller innstille driften under slike forhold hvis det ellers vil oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslipp. 8.3 Akutte utslipp Bedriften plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå, eventuelt å begrense, akutte utslipp. Dersom det skulle inntreffe situasjoner som medfører akutte utslipp, skal fylkesmannen varsles så snart som mulig. 8.4 Inspeksjoner Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene inspisere anlegget til enhver tid. 8.5 Forurensningsgebyr og straffeansvar Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere bestemmelser.

13 8.6 Behandling av sprengstoff Sprengningsarbeidet er regulert gjennom Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av Kapittel 10, 10 i forskriften, omfatter enhver omgang med ekspiosiver på anleggområdet og setter blant annet krav til sikringstiltak ved bruk av ekspiosivene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig for at disse bestemmelsene følges opp.

14

15 i Saksbehandler Tore Haugen Mijovernavdeling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besoksadresse: Prinsens gate 1 lnnvalgstelefon Vår dato Deres dato Vår ref (bes oppgitt ved svar) 2005/ I fig. adresseliste Forset Grustak klage på utslippstfflatelsen Vi viser til klage på utslippstillatelse av for Forset grustak, Klæbu kommune. Fylkesmamien har gått gjennom de kommentarene som er mottatt fra naboer på utslippstillatelsen. Merknadene fra naboene er omtalt nedenfor: Lessing og utkiøring av masser I tillatelsen av står det at opplastinglutkjøring av masser kan utføres mandag til torsdag i tidsrommet og på fredag mellom kl og kl Lørdag kan denne aktiviteten foregå mellom kl og kl Fylkesmannen har forståelse for at opplasting og transport av steinmasser lengre oppe i området kan være mer støyende enn lessing og transport av grusmasser som utføres mer skjermet for bebyggelse. Det kan derfor være grunnlag for å differensiere på clriftstidene for opplastning og transport av steinmasser og grus. Fylkesmannen vil derfor endre på driftstidene for denne aktiviteten. I medhold av forurensningsloven, ~ 11 og 16, blir det tillatt med opplasting og transport av stein- og grusmasser innenfor følgende tidsrom: Produkt Tidsrom Grusmasser Mandag torsdag: Mellom kl og kl Fredag : Mellom kl og kl Lørdag. Mellom kl og kl Steinmasser Mandag torsdag: Mellom kl og kl Fredag : Mellom kl og kl Mellom kl på fredag og på mandag tillates ikke denne aktiviteten. Det klages også på mangelfulle støyberegninger. Som nevnt i tillatelsen av har også Fylkesmannen bemerket at resultatet fra de utførte støyberegninger er nær grensene og det er derfor foretatt en innskjerpiug av drifistidene. Det er også krav om at det skal utføres støymålinger så snart all aktivitet er i gang i området. Fylkesmannen vil derfor avvente de pålagte støymålinger før det eventuelt blir aktuelt med nye tiltak. Embetsledelse og administrasjonsstab Telefon Telefaks E-post: postmottak finst.no Kommunal- og beredskapsavdeling Oppvekst- og utdanningsavdeling Internett: 1kesmaiuienno/st Sosial- og helseavdeling Landbruk og bygdeutvikling Miljøvern avdeling

16 Under andre forhold tas det opp at utslippstillatelsen ikke har nevnt kravet i reguleringspianen om at drift utover 5 år krever ny reguleringsplan. Her vil Fylkesmannen bemerke at hvis området ikke lengre har en godkjent reguleringsplan, er ikke utslippstillatelsen gyldig. Det tas også opp at det er viktig at forhåndsvarselet om sprenging er så nøyaktig som mulig med hensyn på sprengningstidspunkt. Dette er ivaretatt gjennom pkt. 4.3 i tillatelsen. Fyllcesmannen mener at de andre forholdene som er nevnt i klagen ikke bringer noe nytt i forhold til tidligere kommentarer fra naboene og finner å ikke ta disse til følge. Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen tre uker etter at brevet er kommet fram. Klagen bør begrunnes og sendes om Fyllcesmannen. Med hilsen underdirektør Tore Hau~in overingeniør Kopi: Forset Grus AS, 7540 Klæbu Klæbu kommune, 7540 Klæbu Klæbu grunneierlag vi A. Huitfeldt, 7540 Klæbu Klæbu Næringsforening v/ R. Skorstad, 7541 Klæbu Klæbu Jeger- og Fiskeforening vi V. Storvold, Hesteskoen 1 C, 7540 Klæbu Skillingsveien Sameieforening vi H. Storsve, Skillingsveieri 29 C, 7549 Tanem Tanemsflata Velforening v /Anders Haarberg, Fosshåggåveien 6, 7549 Tanem Tulluan]Moen Velforening v/k. Sørstrand, Tulluan, 7540 Klæbu Haugamyra Veforening v/t. Knutseth, Skomakerveien 13 B, 7540 Klæbu Stormyra Velforening v/o. Horgøien, Torsveveien 11, 7540 Klæbu John Grenstad, Tanem øvre, 7549 Tanem Jenny Halvorsen v/j. Afiret, Skillingsveien 4, 7549 Tanem Lars L. Forseth, Forset, 7540 Klæbu Lars K. Forseth, Kårstad, 7540 Klæbu Jarle Gaustad, Tulluan, 7540 Klæbu Thor Berg, Tulluan, 7540 Kiæbu Harald 5. Hansen, Solglimt, 7540 Klæbu Beboere ved Tulluan og Moen v/s. Borgen, Tulluan, 7540 Klæbu Kristine SteneiPeder Tulluan, Tulluan, 7540 Klæbu Svein Rogne, Tulluan, 7540 Klæbu Jørund BraaJBente Haugrønning, Vinteråsveien 8, 7540 Klæbu Rekkehusas Velforening v/kitty Leer, 7540 Klæbu John Møinichen, Tulluan, 7540 Klæbu Otto Sæterbø, Sagtunet 6, 7549 Tanem

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 27.04.2007 Vår dato: 31.10.2007 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2007/2542 Arkivkode: 461.3 Returkraft AS Vesterveien 3

Detaljer

Amdal Miljø Container AS, Stavanger kommune Oversending av tillatelse etter forurensningsloven

Amdal Miljø Container AS, Stavanger kommune Oversending av tillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 02.07.2012 Vår ref.: 2008/8998 Arkivnr.: 473 Amdal Miljø Container AS Postboks 354 4067 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 06.07.2005 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref: 2004/1868 Arkivnr: 46L3 Avinor Rørv ik lufthavn 7900 Rørv ik

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø Utslippstillatelse for Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf 16, og med endring i medhold av 18. Tillatelsen

Detaljer

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dato: 18.01.2005 Vår ref.: 2005/48 Deres ref.: Brian Thomsen Saksbehandler: Bente Sleire, telefon: 22573559 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer

Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002.

Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002. FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.12.05 2005/2468-12 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ola Gillund, 62 55 11 79 462.2 25.05.2005 Norsk Trafikksenter

Detaljer

Kommunen skal rapportere til Fylkesmannen 1. mars hvert år. Fylkesmannen har satt krav til utslippskontroll og at et måleprogram skal utarbeides.

Kommunen skal rapportere til Fylkesmannen 1. mars hvert år. Fylkesmannen har satt krav til utslippskontroll og at et måleprogram skal utarbeides. Saksbehandler, innvalgstelefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 01.10.2012 Deres dato 15.11.2011 Vår referanse 2009/8073 471 Deres referanse 06/08118 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Tillatelse

Detaljer

Brannøvingsaktiviteter Veileder for saksbehandlere hos Fylkesmennene

Brannøvingsaktiviteter Veileder for saksbehandlere hos Fylkesmennene Brannøvingsaktiviteter Veileder for saksbehandlere hos Fylkesmennene TA-2130/2000 ISBN 82-7655-272-2 Sammendrag Denne veilederen er et hjelpemiddel i Fylkesmannens saksbehandling av brannøvingsaktiviteter.

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Saksbehandler, direktetelefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Var dato 15.09.2011 Deres dato 18.12.2009 Var referanse 2009/15889-461 3 Deres referanse Avinor AS Postboks 150 2061

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring av forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt

Oversendelse av tillatelse til mudring av forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt Oslo Havn KF Postboks 230 Sentrum 0103 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Vi viser til søknad av 12. desember 2012 om tillatelse til å brenne visse typer bygg- og anleggsavfall med innhold av farlig avfall.

Vi viser til søknad av 12. desember 2012 om tillatelse til å brenne visse typer bygg- og anleggsavfall med innhold av farlig avfall. Saksbehandler, innvalgstelefon Ingrid Torsnes, 5557 2320 Vår dato 28.05.2014 Deres dato Vår referanse 2013/5684 472 Deres referanse BIR Avfallsenergi AS Postboks 6004 Postterminalen 5892 BERGEN Tillatelse

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen Tidsbegrenset tillatelse for Bø Miljøstasjon SA til behandling av jordmasser etter forurensningsloven, Bø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven

Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven SAR Gismarvik Pb 83 4098 TANANGER Oslo, 29.04.2014 Deres ref.: Karen Aanestad Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3339 Saksbehandler: Norun Reppe Bell Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelse Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Veileder. Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven

Veileder. Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven Veileder Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven TA 3019 2013 1 Forord Hensikten med denne veilederen er å gi Fylkesmannen og Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) et bedre

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Utslipp fra industrivirksomhet Veiledning

Utslipp fra industrivirksomhet Veiledning Utslipp fra industrivirksomhet Veiledning TA-1744/2000 ISBN 82-7655-390-7 1 Forord Industribedrifter som driver virksomhet som kan medføre fare for forurensning, skal ha utslippstillatelse i medhold av

Detaljer

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM November 2007 VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM 1. TILKNYTNING TIL AVLØPSNETTET I henhold til 15-7 i forurensningsforskriften skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang

Detaljer

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3 Tillatelse etter forurensningsloven til Valdres Metall AS for etablering og drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak av avfall på Rebneskogen, Vestre Slidre kommune Tillatelsen er gitt

Detaljer

Behandling etter vannressursloven m.v.

Behandling etter vannressursloven m.v. Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann Anne Hustveit (red.) 1 2002 V E I L E D E R Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer