Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besoksadresse: Prinsens gate i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besoksadresse: Prinsens gate i"

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besoksadresse: Prinsens gate i r ~ ~ ~I. Saksbehandler lnnvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore Haugen / Miljovernavdeling Deres dato ( Forset Grus AS 7540 KLÆBU Utslippstillatelse for Forset grustak - Klæbu kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gir med dette Haugum Grus og Transport AS tillatelse til drift av Forset Grustak. Tilatelsen gjelder pa det omsokte området og det gis tillatelse til en årsproduksjon på m3 steinmasser hvert år og m3 losmasser. Reguleringsplanen gir en nærmere beskrivelse av uttaksområdet. Denne tillatelse regulerer hvordan driften skal være med hensyn pa driftstider, støy, støv, utslipp til vann og andre forhold vedrørende ytre miljø. Drift pa anlegget forutsetter at det utarbeides en driftsplan i samarbeid med Bergvesenet. Fylkesmannen har skjerpet kravene for drift av anlegget i forhold til reguleringsplanen, bl.a. nar det gjelder driftstider. Det vises til søknad fra Haugum Grus og Transport AS angående drift av Forset Grustak. Fylkesmannen har nå sluttbehandlet søknaden og kommet til at utslippstillatelse kan gis pa visse vilkar. Utslippstillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. I medhold av lov om forurensninger og om avfall av 13. mars 1981, ~ li og 16,jf. 29, gir Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Haugum Grus og Transport AS tillatelse til drift av pukkverk og grusuttak. Den som har fått tillatelse er ogsa ansvarlig for at forhold som ikice er nevnt i tillatelsen ikke fører til helse- miljøskader eller ulemper for omgivelsene. Vilkårene er gitt i vedlegg. Endringer som virksomheten ønsker a foreta utover gitte vilkår, må godkjennes av Fylkesmannen. Tillatelsen kan endres med hjemmel i omgjøringsreglene i forurensningsloven 18. Fylkesmannen har ogsa mottatt en klage når det gjelder helsevirkinger av dette tiltaket. Saken er grundig vurdert gjennom konsekvensutredning og reguleringsplan. Helsemessige hensyn skal da ha vært vurdert gjennom disse prosessene. Fylkesmannen vil likevel vurdere disse kommentarene etter at kommunen har behandlet saken. Vi tar forbehold om endringer som kan bli gjort i forbindelse med denne saksbehandlingen. Embetsledelse og administrasjonsstab Kommunal- og beredskapsavdeling Oppvekst- og utdanningsavdeling Sosial- og Landbruk og Miljøvem helseavdeling bygdeutvikling avdeling Telefon Telefaks E-post: postmottak a fmst.no Internett: www fylkesmannen.no st

2 Lokalisering Kommune UTM-koordinater Gnr38 Bnr2 Klæbu (1621-4) Ramme for tillatelsen Produkt Uttak og behandling av løsmasser Uttak og knusing av steinmasser Mengder hvert år m m3 I tillegg har bedriften i tillatelse av fått tillatelse til mellomlagring av slam for produksjon av matjord på området. Vilkår for drift av slamanlegget er spesifisert i denne tillatelsen. Driftstider Sprenging kan forega dagene mandag-fredag mellom kl og kl Knusing, sortering, boring med mer kan utføres mandag til fredag i tidsrommet Opplasting/utkjøring av masser kan utføres mandag til torsdag i tidsrommet og på fredag mellom kl og kl Lørdag kan opplastinglutkjøring gjøres mellom kl og kl Søndager/helligdager skal det ikke være drift pa plassen. Produksjon av matjord kan foregå mandag til fredag mellom kl og kl Frister Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltaklplaner som tillatelsen krever: Tiltak Frist Henvisning til vilkår i tillatelsen Utarbeide HMS-system (internkontroll) for virksomheten. Måling av støy for de mest Så snart det er drift på 4.1 belastede boliger (med alle pukkverket kilder i drift samtidig). Rapport skal sendes Fylkesmannen Utføre rystelsesmålinger på Ved første sprenging 5 berørte hus ved sprenging. Rapport skal sendes Fylkesmannen. Resipientovervåking av To ganger pr. år 2.1 Grasmyrbekken Målinger av støvnedfall. Plan Ved full drift på anlegget og 3.2 for dette skal sendes senest innen Fylkesmannen.

3 Redegjørelse for saken Haugum Grus og Transport AS driver i dag uttak av løsmasser i Forseth Grustak. Det er ikke gitt tillatelse etter forurensningsloven for denne virksomheten. Bedriften søker nå om utslippstillatelse for drift av Forseth Grustak. Søknaden omfatter uttak av løsmasser, inkludert knusing, vasking og sortering (dagens produksjon) og uttak og knusing av stein (ny virksomhet). Det søkes om en årsproduksjon på tonn for hver av disse produktene. I tillegg har bedriften i tillatelse av fatt tillatelse til mellomlagring av slam på området. Det søkes om drift på anlegget i samsvar med bestemmelser i reguleringspianen. Disse bestemmelsene innebærer at knusing, sortering, boring med mer kan utføres mandag til fredag i tidsrommet og opplastinglutkjøring av masser kan utføres mandag til fredag i tidsrommet og lørdag mellom Sprenging kan utføres i tidsrommet mandag til fredag mellom kl I bestemmelsene står det videre at matjordproduksjon tillates mandag til fredag mellom kl og kl Tiltaket er utredet gjennom melding og konsekvensutredning (KU) og Bergvesenet (ansvarlig myndighet for slik virksomhet når det gjelder KU) anser tiltaket som tilstrekkelig utredet. Utredningen godkjennes med vilkår om at tiltakshaver følger opp de krav som følger av Bergvesenets sluttdokument. Fylkesmannen har na sluttbehandlet søknaden og kommet til at utslippstillatelse kan gis pa visse vilkår. Utslippstillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jf. forurensningsloven 7. Det er ogsa bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen holdes på et sa lavt nivå at det ikke fører til skade eller ulemper for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt pa om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedriften. Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig. Dersom bedriften i særlige tilfeller og pga. tidsnød har ffitt muntlig tillatelse til midlertidig a overtre fastsatte vilkår, skal denne være bekreftet skriftlig av Fylkesmannen så snart som mulig. Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen senest en maned etter eierskifte. Det gjøres oppmerksom pa at eierskifte kan utløse endringer i tillatelsen i samsvar med forurensningsloven 18. Fylkesmannen gjør oppmerksom pa at selv om visse forurensningsskader ma paregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir anledning til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til a betale erstatning eller vederlag etter granneloven jf. forurensningsloven 56. For ordens skyld gjør vi oppmerksom pa at unnlatelse av a overholde utslippsvilkårene er

4 strafibart etter forurensningsloven og straffeloven. Høringsuttalelser Søknad om utslippstillatelse er sendt pa høring til berørte naboer og Klæbu kommune. Det er mottatt uttalelser fra fem naboer og Klæbu kommune. Klæbu kommune har merknad om at krav i reguleringsbestemmelsene ma følges opp og understreker spesielt at det må utarbeides rutiner med hensyn på støv- og støymalinger. Merknadene fra naboene er omtalt nedenfor. Støy Det er utført støyberegninger for tiltaket som viser at støynivaet er under grenseverdiene. For noen hus er likevel støynivaet nær grensene og det er derfor foretatt en innskjerping av driftstidene og det skal utføres målinger ved berørte hus sa snart pukkverket er i drift. Støv Hvis det oppstår problemer med støv fra anlegget, må det utføres tiltak utover det som er omtalt i utslippstillatelsen. Eventuelle støvproblemer kan dempes mye ved å gjennomføre tiltak som er beskrevet i konsesjonen. Det vil også bli stilt krav om støvmalinger når driften er kommet i gang. Bedriften skal i tillegg overholde kravene i forskrift om lokal luftkvalitet. Her er kommunen myndighet. Sprenging og rystelser Nar det gjelder sprenging i verket er det sendt inn kommentarer på varsling, tidsrom sprenging tillates utført og rystelser. Fylkesmannen har begrenset tiden sprenging kan utføres. Varsling skal utføres i hht. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av (omfatter blant annet varsling på forhånd, sirene og vakter). For å kontrollere at rystelser er innenfor gjeldende grenseverdier og ikke utgjør noen fare for skader på bygninger, skal bedriften utføre rystelsesmålinger pa hus i omradet. Driftstider Det er foretatt begrensninger i driftstidene for de ulike aktiviteter i forhold til bestemmelser i reguleringspianen. Helseeffekter Fylkesmannen har ogsa mottatt en klage nar det gjelder helsevirkinger av dette tiltaket. Saken er grundig vurdert gjennom konsekvensutredning og reguleringsplan. Helsemessige hensyn skal da ha vært vurdert gjennom disse prosessene. Fylkesmannen vil likevel vurdere disse kommentarene etter at kommunen har behandlet saken. Vi tar forbehold om endringer som kan bli gjort i forbindelse med denne saksbehandlingen.

5 Begrunnelse for avgjørelsen Det finnes en godkjent reguleringsplan for virksomheten og Bergvesenet anser tiltaket som tilstrekkelig utredet gjennom konsekvensutredningen. Rambøll Norge AS har fatt gjennomført nye støyberegninger med grunnlag i krav reguleringsplanen (støyskj ermingstiltak) og KU-arbeidet. Med de planlagte støytiltakene viser beregningene at støyen på dagtid (mellom kl og kl ) ligger under retningslinjer for støy fra slik virksomhet. Etter kl skal det ikke utføres knusing og boring. For noen støysituasjoner ligger likevel støynivået nær grensene og det vil derfor bli stilt krav om støymålinger når driften er kommet i gang (det skal måles støy ved alle kilder i drift samtidig, inklusive pukkverk). Hvis det da viser seg at støyen er over grensene, vil det bli stilt krav om nye støytiltak før driften kan gjenopptas. Opplessing av stein og pukk kan også være en støyende aktivitet. Denne virksomheten blir derfor redusert i forhold til omsøkt tid, se ramme for tillatelsen. Drift pa plassen (opplasting/utkjøring) etter kl på lørdager tillates ikke. Søndager/helligdager skal det heller ikke være aktivitet i Forseth Grustak. Det vil ogsa bli stilt krav om rystelsesmalinger for berørte hus ved sprenging og tiltak for a begrense støvproblemer. Sprenging tillates ikke før kl og skal varsles på forhand og skal for øvrig oppfylle kravene i forskrift om handtering av eksplosjonsfarlig stoff (omhandler informasjon og varsling ved sprenging, nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner skal utarbeides, varsling med sirene, utplassering av vaktposter med mer). Tillatelsen omhandler også krav om avfallsbehandling og målinger av utslipp til vann. På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at forhold som berører ytre miljø (støy, utslipp til luft og vann og avfallsbehandling) vil bli ivaretatt gjennom denne tillatelsen. Klageadgang Tillatelsen kan paklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og sendes om Fylkesmannen. Med hilsen tein-arne Andreassen (e.f.) an orvik miljøverndirektør underdirektør vedlegg

6 Kopi m vedlegg: Klæbu kommune, 7540 Klæbu Klæbu grunneierlag v A. Huitfeldt, 7540 Klæbu Klæbu Næringsforening v R. Skorstad, 7541 Klæbu Klæbu Jeger- og Fiskeforening v V. Storvold, Hesteskoen i C, 7540 Klæbu Skillingsveien Sameieforening v H. Storsve, Skillingsveien 29 C, 7549 Tanem Tanemsflata Velforening v Anders Haarberg, Fosshåggåveien 6, 7549 Tanem Tulluan/Moen Velforening v K. Sørstrand, Tulluan, 7540 Klæbu Haugamyra Veforening v T. Knutseth, Skomakerveien 13 B, 7540 Klæbu Stormyra Velforening v 0. Horgøien, Torsveveien 11, 7540 Klæbu John Grenstad, Tanem Øvre, 7549 Tanem Jenny Halvorsen v/j. Afiret, Skiiiingsveien 4, 7549 Tanem Lars L. Forseth, Forset, 7540 Klæbu Lars K. Forseth, Kårstad, 7540 Klæbu Jarle Gaustad, Tulluan, 7540 Klæbu Thor Berg, Tulluan, 7540 Klæbu Harald S. Hansen, Soiglimt, 7540 Klæbu Beboere ved Tulluan og Moen v S. Borgen, Tulluan, 7540 Klæbu Kristine Stene/Peder Tulluan, Tulluan, 7540 Klæbu Svein Rogne, Tulluan, 7540 Klæbu Jørund BraalBente Haugrønning, Vinteråsveien 8, 7540 Klæbu Rekkehusas Veiforening v/kitty Leer, 7540 Klæbu John Møinichen, Tulluan, 7540 Klæbu Otto Sæterbø, Sagtunet 6, 7549 Tanem

7 Utslipptillatelse for Forset Grustak Klæbu kommune gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall avl3. mars 1981 nr. 6, 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av samt opplysninger framkommet under behandling av søknaden. Endringer som bedriften ønsker å foreta i forhold til dette, det være seg med hensyn til råvarer eller renseutstyr, må være klarert med Fylkesmannen på forhånd. Dersom hele eller deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er gitt, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere evt. endringer i tillatelsen. Bedriftsdata: Bedrift: Hovedbransje: Beliggenhet: Postadresse: Kommune: Forset Grus AS Stein- og mineralindustri øvre Forset 7549 Tanem Klæbu Dato: ~a~en~ Saksbehandler underdirektør

8 Vedlegg til utslippstillatelse for Forset Grus AS BRUDDGRENSER, DRIFTSTID 1.1 Begrensning av bruddet Bedriften plikter å overholde de grenser for bruddet som blir fastsatt i reguleringspianen. Uttaksvirksomheten bør ikke gå dypere enn 1 meter over høyeste grunnvannsnivå. 1.2 Produksjonsmengde Følgende ramme settes for produksjonen: Produkt Uttak og behandling av løsmasser Uttak og knusing av steimnasser Mengder hvert år m m3 I tillegg har bedriften i tillatelse av fått tillatelse til mellomlagring av slam for produksjon av matjord på området. Vilkår for drift av slamanlegget er spesifisert i denne tillatelsen. 1.3 Driftstid Sprenging kan foregå dagene mandag-fredag mellom kl og kl Knusing, sortering, boring med mer kan utføres mandag til fredag i tidsrommet Opplasting/utkjøring av masser kan utføres mandag til torsdag i tidsrommet og på fredag mellom kl og kl Lørdag kan opplasting/utkjøring gjøres mellom kl og kl Søndager/helligdager skal det ikke være drift på plassen. Produksjon av matjord kan foregå mandag til fredag mellom kl og kl Fylkesmannen kan pålegge ytterligere begrensninger i driftstiden dersom det skulle bli nødvendig for å overholde støybegrensningene. Hvis ekstraordinære forhold gjør det nødvendig med utvidet driftstid, skal det føres nøyaktig joumal over virksomheten i dette tidsrommet. Slike forhold kan være veibrudd eller andre liknende forhold. Dette skal varsles Fylkesmannen på forhånd. 2. UTSLIPP TIL VANN 2.1 Bedriftsinterne tiltak Dersom det blir aktuelt med utslipp av sanitæravløpsvann, skal det renses i samsvar med de krav som kommunen setter.

9 Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksted o.l. skal behandles i bht. til forurensningsforskriften kap. 13, Utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler. Hvis kommunen krever det skal bedriftens avløpsvann tilknyttes kommunalt ledningsnett. Det skal tas vannprøver av Grasmybekken. Det skal analyseres på suspender stoff (SS), organisk stoff (KOF, BOF eller TOC), total nitrogen (tot. N) og total fosfor (tot. P). Prøvene skal tas to ganger hvert år og skal tas i samråd med kommunen. Kommunen kan stille andre og strengere krav til disse prøvene. 3. UTSLIPP TIL LUFT 3.1 Stovdempende tiltak Knusere, siktere, matere, transportører, omlastings- og utlastingspunkter og andre deler av det maskinelle utstyret skal være slik konstruert at utslippet av støv til omgivelsene blir lavt. Transportbånd som fører støvende materialer, skal være skjermet mot vind. Fritt fall av støvende materiale må begrenses Boreriggen skal ha nødvendig støvavsug med rensning, eller det skal påsprøytes vann for å dempe støv fra boringen. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de minst mulig blir utsatt for vind som kan gi støvflukt. Knuseverksområdet skal i tørre perioder i nødvendig utstrekning fuktes med vann eller strøs med kalsiumklorid eller liknende for å unngå støvflukt. Dersom de ovennevnte støvdempende tiltak ikke er tilstrekkelig, kan Fylkesmannen stille ytterligere krav. Kommunen er forurensningsmyndighet når det gjelder utendørs luftkvalitet, jf forurensningsforskriften kap. 7 om lokal luftkvalitet. For pukkverkdrift/asfaltverk er det spesielt relevant å kontrollere om man overskrider grenseverdiene for svevestøv, svoveldioksid (S02) og nitrogenoksider (NOx). Bedriften må kontakte kommunen for nærmere opplysninger når det gjelder disse bestemmelsene. 3.2 Målinger av stovnedfall Det skal innen være utført målinger av støvnedfall for berørte naboer. Plan for dette skal sendes Fylkesmannen. Dette forutsetter at pukkverket har kommet i full drift.

10 10 4. STØY OG SPRENGING 4.1 Immisjonsgrenser Bedriftens bidrag til støy i omgivelsene skal ikke overstige følgende støygrense for ekvivalent kontinuerlig støynivå i dba, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nærmeste bolig, eller annen bolig som eventuelt blir mer støyutsatt: Mandag fredag ld kl dba Mandag fredag kl kl dba Høyeste maksimale lydnivå målt i dba skal ikke overstige grenseverdien med mer enn 10 dba. Sprengning er unntatt fra disse begrensningene. Det skal så snart pukkverket er i drift utføres støymålinger for berørte hus, se tabell over frister ovenfor. 4.2 Emisjon fra maskiner o.a. utstyr Alle hjullastere, gravemaskiner, dozere og beltelastere skal tilfredsstille Forskrift om støy fra dozere, gravemaskiner og lastere av Boremaskiner/rigger skal være av støysvak type. 4.3 Varsling av sprenging Sprenging skal varsles i hht. krav om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av Dette innebærer at før det skal foretas sprengningsarbeid, skal det utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av arbeidet skal informeres og varsles. Ved sprengning skal alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det skal varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje. Det skal settes ut et tilstrekkelig antall vaktposter som skal hindre både mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området. Postene skal stå i radio- eller telefonkontakt både med den som utfører sprengningen og med hverandre, for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter. Hvis helt ekstraordinære forhold gjør det nødvendig å sprenge utenom det normalt tillatte tidsrom for sprenging, skal alle naboer innenfor en avstand på 300 m varsles ved personlig besøk eller pr. telefon. Sprengingen skal joumalføres. Dagen etter skal pukkverket sende Fylkesmannen en redegjørelse for de forhold som gjorde denne sprengningen nødvendig. 4.4 Videre undersøkelser og utredninger Om det skulle vise seg nødvendig, kan Fylkesmannen kreve at bedriften foretar eller bekoster undersøkelser eller utredninger av ytterligere muligheter for å dempe støy eller utføre andre tiltak for å oppfylle denne tillatelse.

11 5. RYSTELSER Bedriften pålegges å utføres rystelsesmålinger på berørte hus i området ved første sprenging. Dette arbeidet skal utføres i samarbeid med de berørte, se tabell ovenfor. 6. AVFALL 6.1 Nærings- og husholduingsavfall Næringsavfall (unntatt steinmasser) og husholdningsavfall skal leveres til godkjent avfallsanlegg for aktuell avfallstype. Åpen brenning av avfall er ikke tillatt. 6.2 Farlig avfall (spesialavfall) Eventuelt farlig avfall (for eksempel spillolje, batterier, maling og lim) skal leveres inn til godkjent mottak, jf. avfallsforskriften, kap. 11, farlig avfall. 7. MÅLINGER, RAPPORTERING OG SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ- OG SIKKERIIETSARBEID (INTERNKONTROLL) 7.2 Målinger/rapportering 7.3 Utslipp til vann og luft Bedriften plikter å dekke omkostninger ved utslippsmålinger på bedriften og immisjonsmålinger i omgivelsene om Fylkesmannen finner det nødvendig med slike målinger. 7.4 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (mternkontroil) I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (intemkontrollforskriften), plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at bl.a. kravene i denne tillatelsen overholdes. I et slikt system inngår bl.a. driftsinstrukser og driftsjournal. 7.5 Registrering av avvik og klager I driftsjoumalen skal bl.a. følgende angis: Tidsrom for når renseinnretninger helt eller delvis har vært ute av drift.

12 12 Tidsrom med produksjon, lasting og transport utenom de normale tillatte tidsrom for slik virksomhet. Klager fra naboer m.v. over støy- og støvplager og evt. andre problemer fra driften av bergverket. 8. GENERELLE VILKÅR 8.1 Overholdelse av grenseverdier Fastsatte grenser for utslipp til varm og luft og for støy skal overholdes i tilfeldig valgte måleperioder når det ikke er satt nærmere krav til midlingstid. Fastsatte grenseverdier for utslipp skal overholdes under normale driftsforhold, også ved eventuelle utslippstopper under deler av driftssyklusen, ved bruk av mindre gunstig råstoff og ved andre avvik innenfor rammen av vanlige driftsvariasjoner. Disse krav skal oppfylles også når den opprinnelige effekt av utslippsrecluserende utstyr er avtatt som følge av slitasje, eller det er skjedd annen påregnelig forringelse av utstyr som har betydning for utslippene. 8.2 Egen kontroll og ansvar Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Hen ligger bl.a. en plikt til så langt som mulig å søke og hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp, og til å redusere eller innstille driften under slike forhold hvis det ellers vil oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslipp. 8.3 Akutte utslipp Bedriften plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå, eventuelt å begrense, akutte utslipp. Dersom det skulle inntreffe situasjoner som medfører akutte utslipp, skal fylkesmannen varsles så snart som mulig. 8.4 Inspeksjoner Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene inspisere anlegget til enhver tid. 8.5 Forurensningsgebyr og straffeansvar Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere bestemmelser.

13 8.6 Behandling av sprengstoff Sprengningsarbeidet er regulert gjennom Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av Kapittel 10, 10 i forskriften, omfatter enhver omgang med ekspiosiver på anleggområdet og setter blant annet krav til sikringstiltak ved bruk av ekspiosivene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig for at disse bestemmelsene følges opp.

14

15 i Saksbehandler Tore Haugen Mijovernavdeling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besoksadresse: Prinsens gate 1 lnnvalgstelefon Vår dato Deres dato Vår ref (bes oppgitt ved svar) 2005/ I fig. adresseliste Forset Grustak klage på utslippstfflatelsen Vi viser til klage på utslippstillatelse av for Forset grustak, Klæbu kommune. Fylkesmamien har gått gjennom de kommentarene som er mottatt fra naboer på utslippstillatelsen. Merknadene fra naboene er omtalt nedenfor: Lessing og utkiøring av masser I tillatelsen av står det at opplastinglutkjøring av masser kan utføres mandag til torsdag i tidsrommet og på fredag mellom kl og kl Lørdag kan denne aktiviteten foregå mellom kl og kl Fylkesmannen har forståelse for at opplasting og transport av steinmasser lengre oppe i området kan være mer støyende enn lessing og transport av grusmasser som utføres mer skjermet for bebyggelse. Det kan derfor være grunnlag for å differensiere på clriftstidene for opplastning og transport av steinmasser og grus. Fylkesmannen vil derfor endre på driftstidene for denne aktiviteten. I medhold av forurensningsloven, ~ 11 og 16, blir det tillatt med opplasting og transport av stein- og grusmasser innenfor følgende tidsrom: Produkt Tidsrom Grusmasser Mandag torsdag: Mellom kl og kl Fredag : Mellom kl og kl Lørdag. Mellom kl og kl Steinmasser Mandag torsdag: Mellom kl og kl Fredag : Mellom kl og kl Mellom kl på fredag og på mandag tillates ikke denne aktiviteten. Det klages også på mangelfulle støyberegninger. Som nevnt i tillatelsen av har også Fylkesmannen bemerket at resultatet fra de utførte støyberegninger er nær grensene og det er derfor foretatt en innskjerpiug av drifistidene. Det er også krav om at det skal utføres støymålinger så snart all aktivitet er i gang i området. Fylkesmannen vil derfor avvente de pålagte støymålinger før det eventuelt blir aktuelt med nye tiltak. Embetsledelse og administrasjonsstab Telefon Telefaks E-post: postmottak finst.no Kommunal- og beredskapsavdeling Oppvekst- og utdanningsavdeling Internett: 1kesmaiuienno/st Sosial- og helseavdeling Landbruk og bygdeutvikling Miljøvern avdeling

16 Under andre forhold tas det opp at utslippstillatelsen ikke har nevnt kravet i reguleringspianen om at drift utover 5 år krever ny reguleringsplan. Her vil Fylkesmannen bemerke at hvis området ikke lengre har en godkjent reguleringsplan, er ikke utslippstillatelsen gyldig. Det tas også opp at det er viktig at forhåndsvarselet om sprenging er så nøyaktig som mulig med hensyn på sprengningstidspunkt. Dette er ivaretatt gjennom pkt. 4.3 i tillatelsen. Fyllcesmannen mener at de andre forholdene som er nevnt i klagen ikke bringer noe nytt i forhold til tidligere kommentarer fra naboene og finner å ikke ta disse til følge. Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen tre uker etter at brevet er kommet fram. Klagen bør begrunnes og sendes om Fyllcesmannen. Med hilsen underdirektør Tore Hau~in overingeniør Kopi: Forset Grus AS, 7540 Klæbu Klæbu kommune, 7540 Klæbu Klæbu grunneierlag vi A. Huitfeldt, 7540 Klæbu Klæbu Næringsforening v/ R. Skorstad, 7541 Klæbu Klæbu Jeger- og Fiskeforening vi V. Storvold, Hesteskoen 1 C, 7540 Klæbu Skillingsveien Sameieforening vi H. Storsve, Skillingsveieri 29 C, 7549 Tanem Tanemsflata Velforening v /Anders Haarberg, Fosshåggåveien 6, 7549 Tanem Tulluan]Moen Velforening v/k. Sørstrand, Tulluan, 7540 Klæbu Haugamyra Veforening v/t. Knutseth, Skomakerveien 13 B, 7540 Klæbu Stormyra Velforening v/o. Horgøien, Torsveveien 11, 7540 Klæbu John Grenstad, Tanem øvre, 7549 Tanem Jenny Halvorsen v/j. Afiret, Skillingsveien 4, 7549 Tanem Lars L. Forseth, Forset, 7540 Klæbu Lars K. Forseth, Kårstad, 7540 Klæbu Jarle Gaustad, Tulluan, 7540 Klæbu Thor Berg, Tulluan, 7540 Kiæbu Harald 5. Hansen, Solglimt, 7540 Klæbu Beboere ved Tulluan og Moen v/s. Borgen, Tulluan, 7540 Klæbu Kristine SteneiPeder Tulluan, Tulluan, 7540 Klæbu Svein Rogne, Tulluan, 7540 Klæbu Jørund BraaJBente Haugrønning, Vinteråsveien 8, 7540 Klæbu Rekkehusas Velforening v/kitty Leer, 7540 Klæbu John Møinichen, Tulluan, 7540 Klæbu Otto Sæterbø, Sagtunet 6, 7549 Tanem

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Ingunn Skaufel 73 19 92 62 Miljøvernavdelingen

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune Vår dato: 02.02.2009 Vår referanse: 2008/7733 Arkivnr.: 462.2 Deres referanse: 07.11.2008 Saksbehandler: Anders J. Horgen Mesta Stein as Postboks 640 1503 Moss Innvalgstelefon: 32 26 68 25 Utslippstillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND ~J71nl FYLKESMANNEN I NORDLAND Miføv j ernavåeingen l 13.08.98 Vår dato 97/030l6-~ Vår referanse (ba/tfi oppgitt ved svar) Saksbehaiidler, innvalgsielefon Deres referanse Arkivnr Torstein Finnesand, 75

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Utslippstillatelse for Frustøl Maskinentreprenør AS pukkverksdrift og mottak av betong, tegl og asfalt gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Martha Kårevik Stalsberg

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Torill Espedal

Detaljer

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS / Kolo Veidekke AS Rapporttype Miljøoppfølgingsprogram Dato 2013-01-21 VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM 3 (9) VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: 200702273-1/E: M12/GV Vår dato: 02.10.2007 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2003/782 Arkivkode: 461.7 Kristiansand kommune,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til pukkverksdrift ved Aremoen pukkverk, Sørum kommune for NCC Roads AS (tidligere NCC Asfalt)

Tillatelse etter forurensningsloven til pukkverksdrift ved Aremoen pukkverk, Sørum kommune for NCC Roads AS (tidligere NCC Asfalt) Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til pukkverksdrift ved Aremoen pukkverk, Sørum kommune for NCC Roads AS (tidligere NCC Asfalt) gitt i medhold av

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune 1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Elektrogjenvinning Norge AS Hunndalen, Gjøvik kommune Tillatelsen er gitt i medhold av - lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus, 7468 TRONDHEIM Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Hallvard Berget 73

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse for etablering av område for brannøvelser

Oversendelse av utslippstillatelse for etablering av område for brannøvelser Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 02.11.2004 2004/3256 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Anne Mette Nordbak 32266821 471 Lindum Ressurs og Gjenvinning

Detaljer

Beregning og vurdering av støy for Vestsiden Pukkverk. John Myrvang AS. Ringerike kommune

Beregning og vurdering av støy for Vestsiden Pukkverk. John Myrvang AS. Ringerike kommune Beregning og vurdering av støy for Vestsiden Pukkverk. John Myrvang AS. Ringerike kommune Utarbeidet av siv.ing Bjørn Leifsen Interconsult ASA. Hønefoss. 02.02.04 Kontroll Godkjent 1 John Myrvang AS. Vestsiden

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.11.2014 2007/3794/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. Fiskerstrand Verft AS Risevegen 23

Detaljer

Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg

Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg Tillatelsesnummer: 2008.171T Saksnummer: 07/1412 --- I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

Franzefoss Pukk AS. Lia Pukkverk Støyberegninger

Franzefoss Pukk AS. Lia Pukkverk Støyberegninger Franzefoss Pukk AS Lia Pukkverk Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 6 462251 Kunde: Franzefoss Pukk AS Støyberegninger, Lia Pukkverk Sammendrag: På oppdrag fra Franzefoss Pukk AS har

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser Bergmesteren Raudsand AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser Bergmesteren Raudsand AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore Haugen 73

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Saksbehandler Torstein Martinussen Beitstad skytterlag v/morten Tessem 7730 BEITSTAD Deres ref Søknad av 6/1 99. Vår ref. 1998/07029 Vår dato 23.02.99

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

Svar på søknad om overskridelse av godkjent produksjonsvolum for 2011 i Burud pukkverk

Svar på søknad om overskridelse av godkjent produksjonsvolum for 2011 i Burud pukkverk Vår dato: 19.12.2011 Vår referanse: 2011/8346 Arkivnr.: 462.2 Deres referanse: 14.10.2011 Saksbehandler: Kirsten Kleveland Burud Pukk & Grus AS Skotselvveien 3330 SKOTSELV Innvalgstelefon: 32266815 Svar

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16 og 29

Detaljer

Tom Myran M-TMY 2015:6. Trondheim, juli 2015 NTNU. Institutt for geologi og bergteknikk. Faggruppe for mineralproduksjon og HMS

Tom Myran M-TMY 2015:6. Trondheim, juli 2015 NTNU. Institutt for geologi og bergteknikk. Faggruppe for mineralproduksjon og HMS NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Tom Myran Støvnedfall. FORSET GRUS AS Sluttrapport (prosjektet fortsetter

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune Norsk Gjenvinning AS Postboks 2068 3255 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2014/818 1.7.2016 33371193 Arkivnr: 472 Oversendelse av utslippstillatelse

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved virksomheten den 17. april Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved virksomheten den 17. april Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 21.05.2007 2006/8552 462.2 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Multiserv Norway AS Postboks

Detaljer

Til drift av asfaltverk som nevnt i 3 første ledd er det ikke nødvendig med særskilt tillatelse etter grannelov og vannvernlov.

Til drift av asfaltverk som nevnt i 3 første ledd er det ikke nødvendig med særskilt tillatelse etter grannelov og vannvernlov. OPPHEVET Forskrifter om forurensninger fra asfaltverk Dato FOR-1976-03-08-1 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Vannmiljøavd. Publisert I 1976 121 Ikrafttredelse 15.03.1976 Sist endret FOR-1999-03-25-508

Detaljer

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel.

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel. OPPHEVET Forskrift om forurensninger fra asfaltverk. Dato FOR-1999-03-25-508 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Avd. for miljødata, forurensning og miljøeffektivitet Publisert Avd I 1999 1276 Ikrafttredelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Johan Tore Rødland Vår ref.: 2010/401 Deres ref: Telefon: 51568938 Arkivnr.: 461.3 Vår dato: 23.02.2010 Lemminkäinen Norge AS Karmøy Storasundveien

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 18.08.1999 1999/02623- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Magne Nesse 77 64 22 27 Reinbeitedistrikt

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Tillatelse - Jan Henriksen AS - Ålesund - mottak og lagring av farlig avfall - utvidelse av ramme

Tillatelse - Jan Henriksen AS - Ålesund - mottak og lagring av farlig avfall - utvidelse av ramme Jan Henriksen AS Postboks 7599 Spjelkavik 6022 Ålesund Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår saksbehandler: Vår dato: 23.01.2004 FM2003/4886/KOME/472 Kolbjørn Megård, 71258423 20.02.2004 Tillatelse - Jan

Detaljer

Kristiansund kommune - Veidekke Industri AS - Klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - Endring av tillatelse

Kristiansund kommune - Veidekke Industri AS - Klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - Endring av tillatelse 21.11.2016 2015/3820/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Veidekke Industri AS Husøyveien 6520 FREI Kristiansund

Detaljer

I henhold til veiledning 99:04 fra Statens Forurensningstilsyn skal Fylkesmannen behandle søknaden ved å:

I henhold til veiledning 99:04 fra Statens Forurensningstilsyn skal Fylkesmannen behandle søknaden ved å: Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Torgeir Fahle, 75531597 21.8.2008 2005/6262 542.1 tfa@fmno.no Deres dato Deres referanse 17.6.2008 08/9892 Pundslett Laks

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksbehandler: Helene Mathisen Vår dato Vår referanse Tlf.nr. direkte: 22 00 36 43 2.8.2012 2012/13286 E-post: fmoahma@fylkesmannen.no Rapportnr.: 2012.094.I.FMOA Oslo Vei AS, Huken pukk- og asfaltverk

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Rambydalen pukkverk - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 288 656 0235.0001.03 2012.099.I.FMOA 2012/16593 25/08-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tone Bergsmyr 73199221

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.10.2014 2014/1944/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 19.03.2014 Vår ref. Opshaug

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Fylkesmannen i Hordaland gir tillatelse til utslipp av klorholdig vann fra Nygårdstangen skole og svømmehall med hjemmel i 11, jf. 16 i forurensningsloven.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Mekvik Maskin AS

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Mekvik Maskin AS Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Gunnhild Liva Austvoll Vår dato Vår referanse Telefon: 712 58 512 20.06.2012 2010/4888 E-post: gunnhild.austvoll@fmmr.no Rapportummer.

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Forus Energigjenvinning 2 AS (Forus Energigjenvinning 1) gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSET GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSET GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSET GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune. Plandato: 11.10.99. Dato for siste revisjon av planen: 16.06.05. Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Utslippstillatelse for skalldyranlegg for SUS Verrasundet skjell v/ Erling Sjømark.

Utslippstillatelse for skalldyranlegg for SUS Verrasundet skjell v/ Erling Sjømark. FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Saksbehandler May Brit Myrholt Gorseth Deres ref. Vår ref. 2000/06644 Vår dato 16.03.2001 Arkivnr 542.1 Utslippstillatelse for skalldyranlegg for SUS Verrasundet

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30

Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30 Arkivsak: 07/1522 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30 Anne Grindal

Detaljer

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Statens vegvesen. Saksbehandler/innvalgsnr: Tor-Erik Jule Lian -

Statens vegvesen. Saksbehandler/innvalgsnr: Tor-Erik Jule Lian - <tomt> 13/5660 _2.3 H.OZ S'Ini9 z Statens vegvesen Melhus kommune ved Guro Ianssen 7224 MELHUS Behandlende enhet: Region midt Saksbehandler/innvalgsnr: Tor-Erik Jule Lian - Vår referanse: 20 12/0442 15-005

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.11.2014 2007/3753/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. VARD GROUP AS AVD BRATTVÅG Postboks

Detaljer

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 07.12.2012 Deres dato 19.12.2011 Vår referanse 2012/1820 Deres referanse søknad Promitek AS Tank og Trailervask

Detaljer

Utslippstillatelse for Vardar AS - Vestfossen Bioenergisentral Øvre Eiker Kommune

Utslippstillatelse for Vardar AS - Vestfossen Bioenergisentral Øvre Eiker Kommune Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 08.08.2003 2003/2287 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Alfred de Haas 32 26 68 22 471 Vardar AS Postboks 4091 Gulskogen

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Vår dato: 09.11.2012 Vår referanse: 2012/7435 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Svein Tandberg Saksbehandler: Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Nedmarken industriområde 3370 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ildikó Nordensvan Vår dato: 22.6.2012 Vår referanse: 2012/2471/FMAAINO Telefon:37 01 75 51 E-post:fmaaino@fylkesmannen.no Rapportnummer.: 2012.018.I.FMAA

Detaljer

Saksfremlegg EVT. KLAGE PÅ ENDRET/FORNYET TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG GNR 70 BNR 26,30 STENA METALL

Saksfremlegg EVT. KLAGE PÅ ENDRET/FORNYET TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG GNR 70 BNR 26,30 STENA METALL Arkivsak: 07/1522-45 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg EVT. KLAGE PÅ ENDRET/FORNYET TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG GNR 70 BNR 26,30 STENA METALL Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK PÅ KYLLES - PLAN 2004 104

REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK PÅ KYLLES - PLAN 2004 104 SANDNES KOMMUNE, Byplansjefen Mappenr.: 200400399 Utvalg for byutvikling 20.01.10 sak 3/10 vedlegg 5 5 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK PÅ KYLLES - PLAN 2004 104 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 BYGGEOMRÅDE INDUSTRI

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Norsk gjenvinning AS - Øra i Fredrikstad.

Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Norsk gjenvinning AS - Øra i Fredrikstad. Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Norsk gjenvinning AS - Øra i Fredrikstad. Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473

Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473 Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473 Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Endring av tillatelse

Endring av tillatelse MM Karton FollaCell AS Industrivegen 1 7796 FOLLAFOSS Oslo, 15.01.2016 Deres ref.: Bengt Widegren Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/353 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Endring av tillatelse MM Karton

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Miljøvernavdelingen Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Helene Mathisen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus) Hvorfor bryr vi oss med det? Støv

Detaljer

Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi

Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29, jf.

Detaljer

Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å utstede vrakpantkvittering for Norsk Gjenvinning AS i Molde kommune

Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å utstede vrakpantkvittering for Norsk Gjenvinning AS i Molde kommune Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å utstede vrakpantkvittering for Norsk Gjenvinning AS i Molde kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer