Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende"

Transkript

1 US-SAK NR: 86/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL OG VICTORIA SANDBERG-KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Identitetsnotat LIV Levende 2. NLMs tredje vei innspill til driftsmodell 3. E-post fra Norsk Landbruksmuseum 1.juni 2010 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar forhandlingsresultat med Norsk Landbruksmuseum til etterretning og anser at partene står for langt fra hverandre til å inngå i et samarbeid for realisering av ny formidlingsarena på campus på nåværende tidspunkt. Ås, 8.juni 2010 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 17.JUNI 2010

2 a) Saksfremlegg UMB og Norsk Landbruksmuseum (NLM) har etter vårens forhandlinger kommet til den konklusjon at partene står for langt fra hverandre til å komme til en omforent løsning for realisering av LIV Levende. Partenes uenighet går i korte trekk ut på et divergerende syn på LIV Levendes overordnede formål, retning/identitet, virksomhetsfokus og forretningsmodell. Bakgrunn for forhandlingene UMB inngikk i februar 2009 en intensjonsavtale med Norsk Landbruksmuseum og Follo museum med sikte på å komme frem til en endelig bindende avtale om et samarbeid knyttet til realiseringen av et formidlingssenter på campus Ås i løpet av Med bakgrunn i liten konkret framdrift ble arbeidet med intensjonsavtalen terminert fra UMBs side i august 2009, med en invitasjon til videre samarbeid med NLM. Rektor og direktør ved UMB inngikk desember 2009 forberedende samtaler med NLMs styreleder og direktør, som i felleskap utviklet grunnlagsdokumentasjon for styrebehandling ved UMB og NLM. Partene var omforent i synet på at en felles vilje og forståelse av forutsetninger forsvarte igangsettelse av forhandlinger, og ba sine respektive styrer om tilsutning for å identifisere og konkretisere grunnlaget for en felles aksjonæravtale. Mandatet for forhandlingene ble gitt av styret i februar 2010 (sak 38/2010) gjennom styrets behandling av konseptet LIV Levende som har følgende hovedmål: LIV Levende skal være ledende i Norden i formidling av betydningen miljø, biovitenskap og bioproduksjon har i og for samfunnsutviklingen. LIV Levende skal være banebrytende i å bringe ny forståelse og perspektiver på samspillet mellom natur, vitenskap og kultur, gjennom interaktive, engasjerende og tankevekkende formildingstilbud. LIV Levende skal inspirere til begeistring og glede for miljø, biovitenskap og bioproduksjon, og muliggjøre utvikling og videreføring av denne interesse og glede gjennom livslang læring. Forhandlingsutvalg: Følgende personer ble oppnevnt til forhandlingsutvalgene - Fra UMB: Jan Olav Aasbø (forhandlingsleder), Anne Sæterdal, Stein Valsø, Karen Eg Tharaldrud og Kristin Kreul (sekretær). Fra NLM: Nils Dugstad (forhandlingsleder), Yngve Astrup, Hans Ellef Wettre og Vegard Lie (sekretær). Avklaringsutfordringer: Det ble tidlig i forhandlingsprosessen tydelig at mandatets definerte oppgaver utfordret partene på ett sentralt prinsipielt avklaringsområde - balansering av moderne formidling og museale funksjoner - en konseptuel uenighet om overordnede formål og retning, som etter UMBs syn la grunnlag for ytterligere uenighet vedrørende driftsmodell og integrering av NLMs eksisterende virksomhet. Avklaring av profil og virksomhetsfokus: UMB så behovet for etablering av en felles forståelse av konsept og virksomhetsfokus, og at dette var nødvendig å avklare før en inngikk partnerskap om selskapsetablering og beslutning om felles utvikling. UMB formulerte notatet LIV Levende identitet (vedlegg 1), som innspill til diskusjonen, for å bidra til enighet om en omforent forståelse av virksomhetsfokus, profil og balanse mellom museum og moderne formidling. NLM uttrykte at en slik diskusjon kunne forskyves til partnerskapet var etablert, og ønsket ikke å besvare UMBs innspill med tilbakemelding om sine behov UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 17.JUNI 2010

3 vedrørende LIV Levendes overordnede formål og retning/identitet. Oppsummert var UMBs posisjon å etablere et opplevelses- og formidlingssenter slik det var formulert i styrets vedtak fra februar UMB oppfatter at NLMs posisjon var å utvikle vitensenterfunksjoner med basis i museumsdriften. Avklaring av driftsmodell: NLM fastholdt sitt syn vedrørende valg av driftsmodell (vedlegg 2) og la de regionale vitensentrenes driftsmodell som premiss for vurdering av realismen for LIV Levende. UMB mener en slik driftsmodell er til dels konservativ og svært sårbar med hensyn til statlige bevilgningsrammer og evt. manglende fremtidig politisk oppfølging, og skisserte en driftsmodell som i større grad tok hensyn til folks betalingsvillighet, inntjeningspotensial og ikke minst tar høyde for fremtidig utvikling og vekst (hvilket erfaringsvis har vist seg å være en åpenbar begrensning ved de regionale vitensentrene). NLM meddelte i april at de avstod fra deltakelse i utarbeidelse av forretningsplan. Innfletting av NLM: UMB hadde behov for en avklarende prinsippdiskusjon vedrørende hva ved NLM som skulle vektlegges og videreføres inn i LIV Levende, og at NLM selv formulerte hva de så for seg ble ivaretatt og videreført av LIV Levende. UMB oppfatter at NLM formulerte et behov for å ivareta dagens NLM i sin helhet og at det ikke var tilstrekkelig vilje til å foreta en revurdering knyttet til tolkning av NLMs formål i et fremtids-, samfunns- og behovsperspektiv. Partene kom ikke til omforent enighet omkring dette. Avsluttende samtaler: 1. juni 2010 takket NLM for spennende runder med samtaler og forhandlinger, og konkluderte med at forhandlingsutvalget hadde kommet til veis ende uten et omforent resultat (vedlegg 3). Veien videre Samarbeidet med landbruket og landbruksrelaterte næringer har vært og vil fortsatt være spesielt viktig for UMB. Dialogen mellom Norsk Landbruksmuseum og UMB tilknyttet samarbeid om realisering av LIV Levende har pågått siden høsten 2007, på bakgrunn av et faglig fellesskap og felles vilje til å få til en tettere relasjon og samarbeidsform. Forhandlingene har vist for stor avstand i denne runde, noe som på ingen måte forhindrer partene fra å komme tilbake til samarbeidsrelasjoner ved en senere anledning. UMB ønsker nå å arbeide videre med den pågående strategiske relasjonsbyggingen, finansiering og plan- og designkonkurranse for LIV Levende. UMB legger i den forbindelse frem forretningsplan frem for universitetsstyret sammen med saksfremlegg for fullføring av forprosjektet innen , slik at nytt styre med bakgrunn i fullført forprosjekt får muligheten til å vedta evt. realisering av prosjektet. Universitetsdirektørens vurderinger Universitetsdirektøren anbefaler styret å ta forhandlingsresultatet til etterretning. Det har både internt på UMB og for universitetets relasjon til NLM vært oppklarende og nyttig å gjennomføre forhandlingene, til tross for at partene ikke lyktes med å komme i mål med en felles løsning. Universitetsdirektøren deler forhandlingsdelegatene fra UMBs omforente syn på at konseptet universitetsstyret la til grunn for å igangsette forhandlinger med NLM i februar om LIV Levendes formidlingsfaglige retning ikke bør fravikes i en oppstartefase, og at partene isteden kan søke samarbeidsløsninger ved en senere anledning, når partenes satsingsbehov har funnet sin organisatoriske form. Universitetsdirektøren anbefaler styret å gå videre med LIV Levende, og fullføre forprosjektet som ble igangsatt i 2009 slik at nytt styre med bakgrunn i fullført forprosjekt får muligheten til å vedta evt. realisering av prosjektet (ref. sak 87/2010). UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 17.JUNI 2010

4 LIV levende AS - hva er vi (identitet) LIV levende er et vitensenter med arkiv og samlinger et populærvitenskapelig formidlings- og opplevelsessenter innen miljø, biologi, matproduksjon og landbruk. Vi inviterer besøkende til å lære gjennom utforskende aktivitet, i møte med formidlere, forskere og studenter. LIV levendes vitenskapsformidling kobler Norsk landbrukshistorie, formidlet gjennom Norsk Landbruksmuseums, og Universitetet for miljø- og biovitenskaps kulturhistoriske arkiver og samlinger med fremtidens muligheter og utfordringer. LIV levende er et fremtidsrettet tiltak for å imøtekomme; en voksende interesse for biologi, matproduksjon, bruk og forvaltning av naturressursene og fremtidens energi- og miljøteknologi behov for en tettere og bedre tilrettelagt dialog mellom forskere og allmennsamfunnet behov for rekruttering til UMBs studier og landbruksnæringene LIV levende åpner skottene mellom forskere og allmennhet gjennom engasjerende, dialogbaserte og interaktive formidlingstilbud, der publikum på en undringsbasert og tankevekkende måte får oppleve levende forskning, møte formidlere, forskere og studenter, og fornye sine kunnskaper på egne premisser (formidlings- og vitensentermetodikk, livslang læring og metodikk knyttet til H. Gardners Multiple Intelligences). LIV levende vil spille en aktiv rolle som allmenn møteplass, og som rekrutteringsverktøy for UMB og landbruksnæringene. LIV levende vil øke allmennsamfunnets kunnskap om biologi og menneskets bruk av naturen, og inspirere til mer ansvarsfølelse knyttet til å ta vare på jordens livsgrunnlag. LIV levende vil ha et særskilt fokus på; økologi plantevitenskap mat dyrking landskapsdesign skog akvakultur dyr insekter mikrobiologi energi og miljøteknologi. LIV levende springer ut av Universitetet for miljø- og biovitenskap i samarbeid med Norsk landbruksmuseum. Ambisjonen er å ivareta, forvalte og formilde kulturhistorien knyttet til UMBs (tidligere Norges landbrukshøgskole) betydning som agrart utdanningslokomotiv, samfunnsbygger og global utviklingsarbeider. Sak 86/2010 Vedlegg 1

5 NOTAT Til: Flere Fra: Nils Dugstad Dato: Gjelder: Liv levende + NLM = sant? 1. Om notatet. Dette notatet er utarbeidet i et forsøk på å tilføre de pågående forhandlinger mellom UMB og NLM et nytt perspektiv. Det er min forhåpning at dette kan bidra til at vi i felleskap når målet om å etablere en ny organisasjon som kan begynne arbeidet med å realisere visjonene bak liv levende. 2. Status per dags dato. Etter forhandlingsmøtet før påske har i realiteten forhandlingene stått stille fram til torsdag i forrige uke. Årsaken til dette er at forhandlingsutvalget til NLM opplevde at UMB la fram et forslag som i realiteten ville innebære at NLMs nåværende virksomhet ble nedlagt. De frigjorte resursene fra museumsvirksomheten; penger, bygg og personell skulle så nyttets til formidlingsaktiviteter for universitetet. Dette brøt fullstendig med de forutsetninger som styret ved NLM hadde lagt til grunn for forhandlingene og som var gjort kjent for UMB forut for møtet (NLMs styrevedtak ligger som vedlegg til dette dokumentet). Torsdag hadde jeg som styreleder for NLM møte med rektor og direktør ved UMB. Det ble da enighet om at forhandlingene skulle gjenopptas. UMB skal legge på bordet en økonomisk skisse som innebærer en felles og ballansert etablering av et nytt foretak. NLM skal på sin side svare UMB på hvilke faglige muligheter som ligger i en felles organisering av museum og vitensenter. Spørsmålet er om det i den tiden som står til rådighet er for knapp. Det skal bygges bro over en betydelig mistillit mellom de to forhandlingspartene. Skal det bli noe resultat fordres det betydelig smidighet fra begge parter, samt ikke minst et realistisk blide av hva som skal til for å etablere ny virksomhet. Det er dette felles målbilde som må skapes i løpet av de neste tre ukene. 3. Premisser for etablering av ny organisasjon Styret i NLM har i ved flere anledninger blitt presentert for konseptet Liv levende. Prosjektet oppfattes som originalt og faglig spennende. Det er en nyskapning som absolutt burde se dagens lys. NLMs styret har selv kompetanse knyttet til etablering og drift av vitensenter og er følgelig i stand til å vurdere konseptet. Vi deler langt på veg UMBs syn på faglig innretning. Noen nyanser er det nok i synet på hvordan museumsoppdraget til NLM skal innpasses i den nye organisasjonen. Dette bør kunne løses. UMB er en forlengelse av NLH som hadde sterke tradisjoner i formidling av landbrukets historie. NLM-styrets største Sak 86/2010 Vedlegg 2

6 bekymring knyttet til nyetableringen ligger på det styret vurderer som en helt urealistisk økonomisk plattform. Det er særdeles viktig at den nye organisasjonen bygger på realistiske forutsetninger om hva som er økonomisk mulig å etablere og drive. Per dato ser ikke vi at det økonomiske fundament som UMB legger til grunn gir realistisk rom for drift av et vitensenter/museum. Det er både nasjonalt og internasjonalt betydelig erfaring med drift av vitensenter. Kort oppsummert kan en slå fast at de økonomiske lover som gjelder i denne bransjen tilsier at: Rundt tre fjerdedeler av budsjettet dekkes av offentlige bevilgninger. En tredjedel av budsjettet dekkes av billettinntekter og annet salg. Alle investeringer må dekkes av bevilgninger eller gaver. Virksomheten tåler ikke finanskostnader. For NLMs styre er dette en premiss som vi legger til grunn når vi vurderer realismen i prosjektet! Det er i den sammenheng ikke uvesentlig at vi vet at det er et vitensenter under etablering i Sarpsborg og at Tusenfryd ligger en drøy mil nord for campus. Det tilsier at en skal arbeide svært godt for å nå et besøkstall som vil finansiere tredjeparten av det budsjettbehov som vi vurderer som realistisk ramme for drift av organisasjonen de kommende årene. La oss derfor i korthet drøfte hva som er en nødvendig basis for å drifte den organisasjon vi skal etablere rundt NLM/Liv levende. I dette resonnement legges dagens NLM til grunn som en målestørrelse. Lønnsbudsjett på NLM var i 2009 til på 3.9 millioner av en omsetning på snaue 9.6 millioner. Den nye organisasjonen vil nokså sikkert trekke noe mer lønn. La oss anta 5 mill. I tilegg bør det være driftsmidler på minimum samme nivå som i dag. Som et anslag kan vi si budsjettet bør ligge rundt 10 millioner. I tillegg kommer selvsagt et investeringsbudsjett. Det må her bemerkes at all husleie ligger utenfor dette resonnementet. Et mindre driftsbudsjett kan selvsagt legges til grunn. Det forutsettes imidlertid at det blir nokså store kostnader knyttet til etablering og drift av et såpass komplisert anlegg som Liv levende. Uansett dette er ment som en illustrasjon så 10 millioner som driftsbudsjett er kun et anslag og en illustrasjon av det om er hovedpoenget som ligger på inntektssiden i budsjettet. Legges nemlig dette anslaget til grunn for kostnadssiden, må den møtes av en tilsvarende inntektsside. Da skal den nye organisasjonen tjene minst 3 mill på billetter og salg. NLM har tilsvarende salg for om lag en million per år. Videre må da 7 millioner komme fra offentlig finansiering. NLM har mottatt 3.6 millioner fra LMD både i 2008 og Det er da fort gjort å regne ut at det her mangler mye penger, to millioner i salgsinntekter og 3,4 millioner i offentlige tilskudd. UMB arbeider etter det vi forstår med å reise den driftskapital som skal til for å dekke sin del av organisasjonens kostnader. Gitt at UMB vil ha 60% av aksjene må en også påvise hvordan en skal dekke 6 millioner kroner (60% av 10 millioner) av kostnadene. Dersom UMBs del av kostnadssiden kun tenkes finansiert som tid fra faglig personell eller og andre materielle ytelser, vil det meget raskt oppstår et akutt problem med å finansiere virksomhetens løpende driftsutgifter. UMBs bidrag vil selvsagt bidra til at inntjeningen i selskapet øker. Muligens vil denne innsatsen være tilstrekkelig til å dekke den del av inntektsbudsjettet organisasjonene selv skal skape (2 millioner kroner), men det er ikke realistisk å tro at den vil dekke opp for hele inntektsbehovet. Sak 86/2010 Vedlegg 2

7 Hvis en slik økonomisk plan leggers til grunn for den nye organisasjonen vil det tross alle gode intensjoner fort være slutt på selskapet. Dette er en stor bekymring i styret ved NLM som opplever at UMB ikke ser denne utfordringen. Fra vårt ståsted synes UMB å knytte sine økonomiske betraktninger av selskapet på investeringsbehovet. Det er mulig NLMs styre ikke sitter på oppdaterte opplysninger, men for ordens skyld må være helt tydelig på følgende: Det er en premiss for NLMs styre at det blir etablert et solid nok driftsgrunnlag for den nye organisasjonen. Det er i løpet av forhandlingene ved flere anledninger antydet at dersom UMB og NLM ikke kommer til enighet, vil UMB ta konseptet Liv levende videre som et AS med egne krefter. NLM vil understreke at en ikke oppfatter dette som en trussel i forhandlingene, men som et alternativ UMB oppfatter som en plan B dersom forhandlingene ikke når de nødvendige resultater. NLM tillater seg å advare mot dette konseptet nettopp med utgangspunkt i at problemstillingen med nødvendig fri driftskapital ikke reduseres gjennom en slik konstruksjon. UMB må da bære hele driftsrisikoen alene. Tilslutt i dette resonnementet vil NLMs styre understreke at vi tror at Liv levende konseptet er så godt at det kan reise betydelige beløp til investeringsformål. Dette er som vi tidligere har understreket etter vår oppfatning en nødvendig, men lagt fra tilstrekkelig betingelse for suksess. Driftsbudsjettet vil som nevnt ikke makte å generere noen midler til kapitalen altså til å betjene gjeld eller bygge seg opp mot en egengenerert investering. Dersom denne korte, men sentrale vurdering av rammene rundt Liv levende er rett, vil UMB neppe makte å etablere Liv levende uten museets medvirkning. Selv da er prosjektet krevende med høy iboende økonomisk risiko. Samtidig har NLM gjort det helt klart at en ikke ser for seg at organisasjonen kan fortsette som selvstendig enhet. For å være tydelig her er det ikke økonomiske, men faglige begrunnelser til at vi søker en konsolidert i en større enhet. Legges en slik forståelse til grunn er det svært mange gode grunner til at UMB og NLM nå tar kontroll over den gjensidige skepsis og begynner å bygge tillit til at vi vil hverandres prosjekter vel. La oss i det følgende forutsette at vi greier det. 4. Dersom tilliten var til stede I dette avsnittet vil det bli fokusert på de strategiske grep som vil være naturlig å gjøre når tilliten er etablert. For NLM er det klart at de grep en i fellesskapet kunne gjøre i høy grad vil kunne bidra til å realisere Liv levende. Utgangspunktet vil legger til grunn er at det vil være mest fornuftig å bygge organisasjonen opp gradvis for eksempel over en fire til femårs periode. Dette konseptet innebærer at UMB legger Liv levende inn i et aksjeselskap der NLM kan fungere som en katalysator for å starte prosessen med å utvikle et selskap til et fullt vitensenter. NLM bidrar med sine resurser samt sine relasjoner til landbrukes organisasjoner, Landbruksdepartementet, Kulturdepartementet, Akershus fylkeskommune samt til museumskonsolideringen. UMB bidrar med konseptet Liv levende og sin egentyngde som universitet og kulturformidler. Det første problem vi da kunne komme rundt var UMBs utfordring med å reise driftskapital til selskapet. Dette kunne vi gjøre ved et enkelt grep. UMB kunne gå tilbake på kravet til eierskap i denne omgang og f.eks ikke kreve mer enn f. eks 33 prosent. NLM og UMB burde Sak 86/2010 Vedlegg 2

8 også vurdere å tekke øvrige deltakere (Follokommunene?) med på eiersiden fra et tidlig tidspunkt. Dermed vil en kunne legge et mye mindre beløp på bordet i løpende kroner. At UMB over tid ønsker seg sterkere styring ettersom Liv levende utvikles kan løses ved å gi opsjon til å kjøpe seg opp i selskapet. Det finansielle problemet ville ikke uten videre fordampe, men UMB og NLM kunne da i felleskap søke en utvidet statlig finansiering i hhv Landbruksdepartementet, Kulturdepartementet, i fylkeskommune og kommunene i Follo. Her er NLM nøkkelen. Det kunne blant annet argumenteres med at en med dette grepet hadde bidratt til museumskonsolideringen. (Dette er noe UMB er avskåret fra å utnytte dersom en velger å etablere Liv levende alene.) Et løft av budsjettet fra 3,4 til 7 kanskje 8 millioner som en del av pakken for å realisere Liv levende over en tre fire års periode burde være innen rekkevidde. Styringen av selskapet kan også avtales. Det må oppnevnes et styre som har tillit i begge etablerende organisasjoner. Jeg anbefaler klart et fagstyre som vet hva det vil si å utvikle å drive et vitensenter. En kan tenke seg et slikt styre bestående av f. eks. Yngve Astrup (leder), Ellef Wetre (NLM og landbrukets organisasjoner), Målfrid Snørteland (dir. Jærmuseet) eller alternativt Gro Person (tidl. leder vitenfabrikken nå dir. Stavanger museum). Jan Olav Aasbø eller Siri Margrete Løsa, samt en ansatt representant. Et slikt styre kombinert med en god avtale for utviklingstetning av selskapet bør muliggjøre utløsning av felles interesser. Styret viktigste oppgaver ville være: i) Sammen med UMB å sikre basisfinansiering av driften ii) Hente inn leder og utvikling av staben ved i det nye selskapet iii) Etablering av en ny utstilling bygget på vitesenter modellen som skulle symboliserer og illustrere første del av Liv levende. iv) Hente inn kapital til investeringer v) Utvikle foretaket. Organisasjonen bør etableres i løpet av september for å makte planlegging av Etablering av ny utstilling bør starte opp i oktober i år for å vise at det er alvor i den nye virksomheten. Utnyttelsen av UMBs innsats på fagsiden bør også komme i gang høsten Både ville dette bidra positivt på inntektssiden, men like viktig ville den symbolske siden være. Liv levende ville med dette være realisert. Styret kunne så bruke 2011 og 2012 på å reise investeringsmidler med tanke på en større satsing f.eks fra Konklusjon Dersom dette resonnementet synes akseptabelt bør det i løpet av noen få dager være mulig å skissere ut de viktigste elementene slik at disse kan behandles i de respektive styrer i løpet av mai. Den faglig utfordring som ligger mellom organisasjonene bør kunne finne sin form dersom visjon og konsept ellers synes å treffe. Skulle det være uklarheter eller nyanser som ikke er kommet fram vil NLM selvsagt bidra til å få dette belyst. Sak 86/2010 Vedlegg 2

9 From: Dugstad Nils Arnljot Sent: Tuesday, June 01, :05 PM To: Jan Olav Aasbø; Knut Hove; Cc: Vegard Lie; Yngve Astrup; Hans Ellef Wettre Subject: Forhandling NLM - UMB tilsvar på mail og telefon fra forhandlingsleder UMB UMBs ledelse. Det vises til mail fra Jan Olav Aasbø av og til samtale i dag Styret i NLM har i ved flere anledninger blitt presentert for konseptet Liv levende. Prosjektet oppfattes som originalt og faglig spennende. Det er en nyskapning som absolutt burde se dagens lys. Vi har medelt i flere møter og også skriftlig at vi langt på veg deler UMBs syn på faglig innretning. Noen nyanser er det nok i synet på hvordan museumsoppdraget til NLM skal innpasses i den nye organisasjonen. Dette burde har vært mulig å løse.. Derimot har NLMs styret vært meget bekymret for økonomien knyttet til nyetableringen. For å si det med klar ord så er driftsøkonomien i det konsept vil har mottatt fra UMB er etter styrets vurdering urealistisk. Det er for oss avgjørende at den nye organisasjonen bygger på realistiske forutsetninger om hvilke virksomhet som er økonomisk mulig både å etablere og å drifte i det daglige. NLMs egen erfaring, samt både nasjonalt og internasjonalt erfaring med drift av vitensenter, tilsier at driftskonseptet styres av noen enkle økonomiske faktum. Kort oppsummert gjelder følgende økonomiske lover som i denne bransjen: Rundt tre fjerdedeler av budsjettet dekkes av offentlige bevilgninger. En tredjedel av budsjettet dekkes av billettinntekter og annet salg. Alle investeringer må dekkes av bevilgninger eller gaver. Virksomheten tåler ikke finanskostnader. For NLMs styre er dette en premiss som vi legger til grunn når vi vurderer realismen i prosjektet! Det er i den sammenheng ikke uvesentlig at vi vet at det er et vitensenter under etablering i Sarpsborg og at Tusenfryd ligger en drøy mil nord for campus. Det tilsier at en skal arbeide svært godt for å nå et besøkstall som vil finansiere tredjeparten av det budsjettbehov som vi vurderer som realistisk ramme for drift av organisasjonen de kommende årene. Slik vi oppfatter driftsøkonomien i UMBs konseptet Liv levende skal 3.6 millioner kroner komme fra offentlige bevilgninger (NLMs bidrag). De øvrige bidrag kommer i form av inntjening og salg (billetter, foredrag, el). Resten av budsjettet består av en rammeavtaler og tilgang til kompetanse og lignende. En driftsøkonomi bygget på så lite rørbare midler med så stort inntjeningskrav, nær halvparten av budsjettet, vil etter vår oppfatning bryte fundamentalt med den forutsetning styret har lagt til grunn. Dette har vi ved flere anledninger tatt opp og presisert på en etter vår oppfatning tydelig måte. Vi vil i den sammenheng nok en gang på det sterkste understreke at det ikke er konseptet Liv levende vi har kritiske merknader til, men økonomien i prosjektet. Med bakgrunn i denne skepsisen tillot vi oss å sende inn et forslag til en løsning der vi stykkevis og delt bygget opp Liv levende i felleskap. Vi viser til mail og notat av Dette innspillet var ment som en invitt til å søke en fellesløsning som imøtekom også de økonomiske utfordringene. Av samtalen i dag med Jan Olav Aasbø i dag forstår NLM at det fra UMBs side ikke er rom for noen mellomløsning eller andre innspill enn det som er nedfelt i styrevedtak i Sak 86/2010 Vedlegg 3

10 Universitetsstyret. Sett fra forhandlingsutvalget i NLMs side er vi dermed kommet til vegs ende. Det er ikke mulig for oss å tilrå at NLM deltar i etableringen av en virksomhet der det økonomiske fundamentet er så utrygt som det vi nå er presenteret. Dette beklager vi selvsagt sterkt, men enhver forhandling har mange mulige utfall også at en ikke kommer i mål. Vi nytter anledningen til å takke for noen spennende runder med samtaler og forhandlinger og håper det blir anledning til å komme tilbake til UMB og Liv levende i en samarbeidsrelasjon på et senere tidspunkt. Med vennlig hilsen Nils Dugstad Styreleder NLM Sak 86/2010 Vedlegg 3

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID?

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? Av Karl Gunnar Sanda FORSKNING Arbeidsrapport nr. 5/2001 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2001 Arbeidsrapport nr. 5/2001 Pris:110 kr Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer