Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende"

Transkript

1 US-SAK NR: 86/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL OG VICTORIA SANDBERG-KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Identitetsnotat LIV Levende 2. NLMs tredje vei innspill til driftsmodell 3. E-post fra Norsk Landbruksmuseum 1.juni 2010 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar forhandlingsresultat med Norsk Landbruksmuseum til etterretning og anser at partene står for langt fra hverandre til å inngå i et samarbeid for realisering av ny formidlingsarena på campus på nåværende tidspunkt. Ås, 8.juni 2010 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 17.JUNI 2010

2 a) Saksfremlegg UMB og Norsk Landbruksmuseum (NLM) har etter vårens forhandlinger kommet til den konklusjon at partene står for langt fra hverandre til å komme til en omforent løsning for realisering av LIV Levende. Partenes uenighet går i korte trekk ut på et divergerende syn på LIV Levendes overordnede formål, retning/identitet, virksomhetsfokus og forretningsmodell. Bakgrunn for forhandlingene UMB inngikk i februar 2009 en intensjonsavtale med Norsk Landbruksmuseum og Follo museum med sikte på å komme frem til en endelig bindende avtale om et samarbeid knyttet til realiseringen av et formidlingssenter på campus Ås i løpet av Med bakgrunn i liten konkret framdrift ble arbeidet med intensjonsavtalen terminert fra UMBs side i august 2009, med en invitasjon til videre samarbeid med NLM. Rektor og direktør ved UMB inngikk desember 2009 forberedende samtaler med NLMs styreleder og direktør, som i felleskap utviklet grunnlagsdokumentasjon for styrebehandling ved UMB og NLM. Partene var omforent i synet på at en felles vilje og forståelse av forutsetninger forsvarte igangsettelse av forhandlinger, og ba sine respektive styrer om tilsutning for å identifisere og konkretisere grunnlaget for en felles aksjonæravtale. Mandatet for forhandlingene ble gitt av styret i februar 2010 (sak 38/2010) gjennom styrets behandling av konseptet LIV Levende som har følgende hovedmål: LIV Levende skal være ledende i Norden i formidling av betydningen miljø, biovitenskap og bioproduksjon har i og for samfunnsutviklingen. LIV Levende skal være banebrytende i å bringe ny forståelse og perspektiver på samspillet mellom natur, vitenskap og kultur, gjennom interaktive, engasjerende og tankevekkende formildingstilbud. LIV Levende skal inspirere til begeistring og glede for miljø, biovitenskap og bioproduksjon, og muliggjøre utvikling og videreføring av denne interesse og glede gjennom livslang læring. Forhandlingsutvalg: Følgende personer ble oppnevnt til forhandlingsutvalgene - Fra UMB: Jan Olav Aasbø (forhandlingsleder), Anne Sæterdal, Stein Valsø, Karen Eg Tharaldrud og Kristin Kreul (sekretær). Fra NLM: Nils Dugstad (forhandlingsleder), Yngve Astrup, Hans Ellef Wettre og Vegard Lie (sekretær). Avklaringsutfordringer: Det ble tidlig i forhandlingsprosessen tydelig at mandatets definerte oppgaver utfordret partene på ett sentralt prinsipielt avklaringsområde - balansering av moderne formidling og museale funksjoner - en konseptuel uenighet om overordnede formål og retning, som etter UMBs syn la grunnlag for ytterligere uenighet vedrørende driftsmodell og integrering av NLMs eksisterende virksomhet. Avklaring av profil og virksomhetsfokus: UMB så behovet for etablering av en felles forståelse av konsept og virksomhetsfokus, og at dette var nødvendig å avklare før en inngikk partnerskap om selskapsetablering og beslutning om felles utvikling. UMB formulerte notatet LIV Levende identitet (vedlegg 1), som innspill til diskusjonen, for å bidra til enighet om en omforent forståelse av virksomhetsfokus, profil og balanse mellom museum og moderne formidling. NLM uttrykte at en slik diskusjon kunne forskyves til partnerskapet var etablert, og ønsket ikke å besvare UMBs innspill med tilbakemelding om sine behov UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 17.JUNI 2010

3 vedrørende LIV Levendes overordnede formål og retning/identitet. Oppsummert var UMBs posisjon å etablere et opplevelses- og formidlingssenter slik det var formulert i styrets vedtak fra februar UMB oppfatter at NLMs posisjon var å utvikle vitensenterfunksjoner med basis i museumsdriften. Avklaring av driftsmodell: NLM fastholdt sitt syn vedrørende valg av driftsmodell (vedlegg 2) og la de regionale vitensentrenes driftsmodell som premiss for vurdering av realismen for LIV Levende. UMB mener en slik driftsmodell er til dels konservativ og svært sårbar med hensyn til statlige bevilgningsrammer og evt. manglende fremtidig politisk oppfølging, og skisserte en driftsmodell som i større grad tok hensyn til folks betalingsvillighet, inntjeningspotensial og ikke minst tar høyde for fremtidig utvikling og vekst (hvilket erfaringsvis har vist seg å være en åpenbar begrensning ved de regionale vitensentrene). NLM meddelte i april at de avstod fra deltakelse i utarbeidelse av forretningsplan. Innfletting av NLM: UMB hadde behov for en avklarende prinsippdiskusjon vedrørende hva ved NLM som skulle vektlegges og videreføres inn i LIV Levende, og at NLM selv formulerte hva de så for seg ble ivaretatt og videreført av LIV Levende. UMB oppfatter at NLM formulerte et behov for å ivareta dagens NLM i sin helhet og at det ikke var tilstrekkelig vilje til å foreta en revurdering knyttet til tolkning av NLMs formål i et fremtids-, samfunns- og behovsperspektiv. Partene kom ikke til omforent enighet omkring dette. Avsluttende samtaler: 1. juni 2010 takket NLM for spennende runder med samtaler og forhandlinger, og konkluderte med at forhandlingsutvalget hadde kommet til veis ende uten et omforent resultat (vedlegg 3). Veien videre Samarbeidet med landbruket og landbruksrelaterte næringer har vært og vil fortsatt være spesielt viktig for UMB. Dialogen mellom Norsk Landbruksmuseum og UMB tilknyttet samarbeid om realisering av LIV Levende har pågått siden høsten 2007, på bakgrunn av et faglig fellesskap og felles vilje til å få til en tettere relasjon og samarbeidsform. Forhandlingene har vist for stor avstand i denne runde, noe som på ingen måte forhindrer partene fra å komme tilbake til samarbeidsrelasjoner ved en senere anledning. UMB ønsker nå å arbeide videre med den pågående strategiske relasjonsbyggingen, finansiering og plan- og designkonkurranse for LIV Levende. UMB legger i den forbindelse frem forretningsplan frem for universitetsstyret sammen med saksfremlegg for fullføring av forprosjektet innen , slik at nytt styre med bakgrunn i fullført forprosjekt får muligheten til å vedta evt. realisering av prosjektet. Universitetsdirektørens vurderinger Universitetsdirektøren anbefaler styret å ta forhandlingsresultatet til etterretning. Det har både internt på UMB og for universitetets relasjon til NLM vært oppklarende og nyttig å gjennomføre forhandlingene, til tross for at partene ikke lyktes med å komme i mål med en felles løsning. Universitetsdirektøren deler forhandlingsdelegatene fra UMBs omforente syn på at konseptet universitetsstyret la til grunn for å igangsette forhandlinger med NLM i februar om LIV Levendes formidlingsfaglige retning ikke bør fravikes i en oppstartefase, og at partene isteden kan søke samarbeidsløsninger ved en senere anledning, når partenes satsingsbehov har funnet sin organisatoriske form. Universitetsdirektøren anbefaler styret å gå videre med LIV Levende, og fullføre forprosjektet som ble igangsatt i 2009 slik at nytt styre med bakgrunn i fullført forprosjekt får muligheten til å vedta evt. realisering av prosjektet (ref. sak 87/2010). UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 17.JUNI 2010

4 LIV levende AS - hva er vi (identitet) LIV levende er et vitensenter med arkiv og samlinger et populærvitenskapelig formidlings- og opplevelsessenter innen miljø, biologi, matproduksjon og landbruk. Vi inviterer besøkende til å lære gjennom utforskende aktivitet, i møte med formidlere, forskere og studenter. LIV levendes vitenskapsformidling kobler Norsk landbrukshistorie, formidlet gjennom Norsk Landbruksmuseums, og Universitetet for miljø- og biovitenskaps kulturhistoriske arkiver og samlinger med fremtidens muligheter og utfordringer. LIV levende er et fremtidsrettet tiltak for å imøtekomme; en voksende interesse for biologi, matproduksjon, bruk og forvaltning av naturressursene og fremtidens energi- og miljøteknologi behov for en tettere og bedre tilrettelagt dialog mellom forskere og allmennsamfunnet behov for rekruttering til UMBs studier og landbruksnæringene LIV levende åpner skottene mellom forskere og allmennhet gjennom engasjerende, dialogbaserte og interaktive formidlingstilbud, der publikum på en undringsbasert og tankevekkende måte får oppleve levende forskning, møte formidlere, forskere og studenter, og fornye sine kunnskaper på egne premisser (formidlings- og vitensentermetodikk, livslang læring og metodikk knyttet til H. Gardners Multiple Intelligences). LIV levende vil spille en aktiv rolle som allmenn møteplass, og som rekrutteringsverktøy for UMB og landbruksnæringene. LIV levende vil øke allmennsamfunnets kunnskap om biologi og menneskets bruk av naturen, og inspirere til mer ansvarsfølelse knyttet til å ta vare på jordens livsgrunnlag. LIV levende vil ha et særskilt fokus på; økologi plantevitenskap mat dyrking landskapsdesign skog akvakultur dyr insekter mikrobiologi energi og miljøteknologi. LIV levende springer ut av Universitetet for miljø- og biovitenskap i samarbeid med Norsk landbruksmuseum. Ambisjonen er å ivareta, forvalte og formilde kulturhistorien knyttet til UMBs (tidligere Norges landbrukshøgskole) betydning som agrart utdanningslokomotiv, samfunnsbygger og global utviklingsarbeider. Sak 86/2010 Vedlegg 1

5 NOTAT Til: Flere Fra: Nils Dugstad Dato: Gjelder: Liv levende + NLM = sant? 1. Om notatet. Dette notatet er utarbeidet i et forsøk på å tilføre de pågående forhandlinger mellom UMB og NLM et nytt perspektiv. Det er min forhåpning at dette kan bidra til at vi i felleskap når målet om å etablere en ny organisasjon som kan begynne arbeidet med å realisere visjonene bak liv levende. 2. Status per dags dato. Etter forhandlingsmøtet før påske har i realiteten forhandlingene stått stille fram til torsdag i forrige uke. Årsaken til dette er at forhandlingsutvalget til NLM opplevde at UMB la fram et forslag som i realiteten ville innebære at NLMs nåværende virksomhet ble nedlagt. De frigjorte resursene fra museumsvirksomheten; penger, bygg og personell skulle så nyttets til formidlingsaktiviteter for universitetet. Dette brøt fullstendig med de forutsetninger som styret ved NLM hadde lagt til grunn for forhandlingene og som var gjort kjent for UMB forut for møtet (NLMs styrevedtak ligger som vedlegg til dette dokumentet). Torsdag hadde jeg som styreleder for NLM møte med rektor og direktør ved UMB. Det ble da enighet om at forhandlingene skulle gjenopptas. UMB skal legge på bordet en økonomisk skisse som innebærer en felles og ballansert etablering av et nytt foretak. NLM skal på sin side svare UMB på hvilke faglige muligheter som ligger i en felles organisering av museum og vitensenter. Spørsmålet er om det i den tiden som står til rådighet er for knapp. Det skal bygges bro over en betydelig mistillit mellom de to forhandlingspartene. Skal det bli noe resultat fordres det betydelig smidighet fra begge parter, samt ikke minst et realistisk blide av hva som skal til for å etablere ny virksomhet. Det er dette felles målbilde som må skapes i løpet av de neste tre ukene. 3. Premisser for etablering av ny organisasjon Styret i NLM har i ved flere anledninger blitt presentert for konseptet Liv levende. Prosjektet oppfattes som originalt og faglig spennende. Det er en nyskapning som absolutt burde se dagens lys. NLMs styret har selv kompetanse knyttet til etablering og drift av vitensenter og er følgelig i stand til å vurdere konseptet. Vi deler langt på veg UMBs syn på faglig innretning. Noen nyanser er det nok i synet på hvordan museumsoppdraget til NLM skal innpasses i den nye organisasjonen. Dette bør kunne løses. UMB er en forlengelse av NLH som hadde sterke tradisjoner i formidling av landbrukets historie. NLM-styrets største Sak 86/2010 Vedlegg 2

6 bekymring knyttet til nyetableringen ligger på det styret vurderer som en helt urealistisk økonomisk plattform. Det er særdeles viktig at den nye organisasjonen bygger på realistiske forutsetninger om hva som er økonomisk mulig å etablere og drive. Per dato ser ikke vi at det økonomiske fundament som UMB legger til grunn gir realistisk rom for drift av et vitensenter/museum. Det er både nasjonalt og internasjonalt betydelig erfaring med drift av vitensenter. Kort oppsummert kan en slå fast at de økonomiske lover som gjelder i denne bransjen tilsier at: Rundt tre fjerdedeler av budsjettet dekkes av offentlige bevilgninger. En tredjedel av budsjettet dekkes av billettinntekter og annet salg. Alle investeringer må dekkes av bevilgninger eller gaver. Virksomheten tåler ikke finanskostnader. For NLMs styre er dette en premiss som vi legger til grunn når vi vurderer realismen i prosjektet! Det er i den sammenheng ikke uvesentlig at vi vet at det er et vitensenter under etablering i Sarpsborg og at Tusenfryd ligger en drøy mil nord for campus. Det tilsier at en skal arbeide svært godt for å nå et besøkstall som vil finansiere tredjeparten av det budsjettbehov som vi vurderer som realistisk ramme for drift av organisasjonen de kommende årene. La oss derfor i korthet drøfte hva som er en nødvendig basis for å drifte den organisasjon vi skal etablere rundt NLM/Liv levende. I dette resonnement legges dagens NLM til grunn som en målestørrelse. Lønnsbudsjett på NLM var i 2009 til på 3.9 millioner av en omsetning på snaue 9.6 millioner. Den nye organisasjonen vil nokså sikkert trekke noe mer lønn. La oss anta 5 mill. I tilegg bør det være driftsmidler på minimum samme nivå som i dag. Som et anslag kan vi si budsjettet bør ligge rundt 10 millioner. I tillegg kommer selvsagt et investeringsbudsjett. Det må her bemerkes at all husleie ligger utenfor dette resonnementet. Et mindre driftsbudsjett kan selvsagt legges til grunn. Det forutsettes imidlertid at det blir nokså store kostnader knyttet til etablering og drift av et såpass komplisert anlegg som Liv levende. Uansett dette er ment som en illustrasjon så 10 millioner som driftsbudsjett er kun et anslag og en illustrasjon av det om er hovedpoenget som ligger på inntektssiden i budsjettet. Legges nemlig dette anslaget til grunn for kostnadssiden, må den møtes av en tilsvarende inntektsside. Da skal den nye organisasjonen tjene minst 3 mill på billetter og salg. NLM har tilsvarende salg for om lag en million per år. Videre må da 7 millioner komme fra offentlig finansiering. NLM har mottatt 3.6 millioner fra LMD både i 2008 og Det er da fort gjort å regne ut at det her mangler mye penger, to millioner i salgsinntekter og 3,4 millioner i offentlige tilskudd. UMB arbeider etter det vi forstår med å reise den driftskapital som skal til for å dekke sin del av organisasjonens kostnader. Gitt at UMB vil ha 60% av aksjene må en også påvise hvordan en skal dekke 6 millioner kroner (60% av 10 millioner) av kostnadene. Dersom UMBs del av kostnadssiden kun tenkes finansiert som tid fra faglig personell eller og andre materielle ytelser, vil det meget raskt oppstår et akutt problem med å finansiere virksomhetens løpende driftsutgifter. UMBs bidrag vil selvsagt bidra til at inntjeningen i selskapet øker. Muligens vil denne innsatsen være tilstrekkelig til å dekke den del av inntektsbudsjettet organisasjonene selv skal skape (2 millioner kroner), men det er ikke realistisk å tro at den vil dekke opp for hele inntektsbehovet. Sak 86/2010 Vedlegg 2

7 Hvis en slik økonomisk plan leggers til grunn for den nye organisasjonen vil det tross alle gode intensjoner fort være slutt på selskapet. Dette er en stor bekymring i styret ved NLM som opplever at UMB ikke ser denne utfordringen. Fra vårt ståsted synes UMB å knytte sine økonomiske betraktninger av selskapet på investeringsbehovet. Det er mulig NLMs styre ikke sitter på oppdaterte opplysninger, men for ordens skyld må være helt tydelig på følgende: Det er en premiss for NLMs styre at det blir etablert et solid nok driftsgrunnlag for den nye organisasjonen. Det er i løpet av forhandlingene ved flere anledninger antydet at dersom UMB og NLM ikke kommer til enighet, vil UMB ta konseptet Liv levende videre som et AS med egne krefter. NLM vil understreke at en ikke oppfatter dette som en trussel i forhandlingene, men som et alternativ UMB oppfatter som en plan B dersom forhandlingene ikke når de nødvendige resultater. NLM tillater seg å advare mot dette konseptet nettopp med utgangspunkt i at problemstillingen med nødvendig fri driftskapital ikke reduseres gjennom en slik konstruksjon. UMB må da bære hele driftsrisikoen alene. Tilslutt i dette resonnementet vil NLMs styre understreke at vi tror at Liv levende konseptet er så godt at det kan reise betydelige beløp til investeringsformål. Dette er som vi tidligere har understreket etter vår oppfatning en nødvendig, men lagt fra tilstrekkelig betingelse for suksess. Driftsbudsjettet vil som nevnt ikke makte å generere noen midler til kapitalen altså til å betjene gjeld eller bygge seg opp mot en egengenerert investering. Dersom denne korte, men sentrale vurdering av rammene rundt Liv levende er rett, vil UMB neppe makte å etablere Liv levende uten museets medvirkning. Selv da er prosjektet krevende med høy iboende økonomisk risiko. Samtidig har NLM gjort det helt klart at en ikke ser for seg at organisasjonen kan fortsette som selvstendig enhet. For å være tydelig her er det ikke økonomiske, men faglige begrunnelser til at vi søker en konsolidert i en større enhet. Legges en slik forståelse til grunn er det svært mange gode grunner til at UMB og NLM nå tar kontroll over den gjensidige skepsis og begynner å bygge tillit til at vi vil hverandres prosjekter vel. La oss i det følgende forutsette at vi greier det. 4. Dersom tilliten var til stede I dette avsnittet vil det bli fokusert på de strategiske grep som vil være naturlig å gjøre når tilliten er etablert. For NLM er det klart at de grep en i fellesskapet kunne gjøre i høy grad vil kunne bidra til å realisere Liv levende. Utgangspunktet vil legger til grunn er at det vil være mest fornuftig å bygge organisasjonen opp gradvis for eksempel over en fire til femårs periode. Dette konseptet innebærer at UMB legger Liv levende inn i et aksjeselskap der NLM kan fungere som en katalysator for å starte prosessen med å utvikle et selskap til et fullt vitensenter. NLM bidrar med sine resurser samt sine relasjoner til landbrukes organisasjoner, Landbruksdepartementet, Kulturdepartementet, Akershus fylkeskommune samt til museumskonsolideringen. UMB bidrar med konseptet Liv levende og sin egentyngde som universitet og kulturformidler. Det første problem vi da kunne komme rundt var UMBs utfordring med å reise driftskapital til selskapet. Dette kunne vi gjøre ved et enkelt grep. UMB kunne gå tilbake på kravet til eierskap i denne omgang og f.eks ikke kreve mer enn f. eks 33 prosent. NLM og UMB burde Sak 86/2010 Vedlegg 2

8 også vurdere å tekke øvrige deltakere (Follokommunene?) med på eiersiden fra et tidlig tidspunkt. Dermed vil en kunne legge et mye mindre beløp på bordet i løpende kroner. At UMB over tid ønsker seg sterkere styring ettersom Liv levende utvikles kan løses ved å gi opsjon til å kjøpe seg opp i selskapet. Det finansielle problemet ville ikke uten videre fordampe, men UMB og NLM kunne da i felleskap søke en utvidet statlig finansiering i hhv Landbruksdepartementet, Kulturdepartementet, i fylkeskommune og kommunene i Follo. Her er NLM nøkkelen. Det kunne blant annet argumenteres med at en med dette grepet hadde bidratt til museumskonsolideringen. (Dette er noe UMB er avskåret fra å utnytte dersom en velger å etablere Liv levende alene.) Et løft av budsjettet fra 3,4 til 7 kanskje 8 millioner som en del av pakken for å realisere Liv levende over en tre fire års periode burde være innen rekkevidde. Styringen av selskapet kan også avtales. Det må oppnevnes et styre som har tillit i begge etablerende organisasjoner. Jeg anbefaler klart et fagstyre som vet hva det vil si å utvikle å drive et vitensenter. En kan tenke seg et slikt styre bestående av f. eks. Yngve Astrup (leder), Ellef Wetre (NLM og landbrukets organisasjoner), Målfrid Snørteland (dir. Jærmuseet) eller alternativt Gro Person (tidl. leder vitenfabrikken nå dir. Stavanger museum). Jan Olav Aasbø eller Siri Margrete Løsa, samt en ansatt representant. Et slikt styre kombinert med en god avtale for utviklingstetning av selskapet bør muliggjøre utløsning av felles interesser. Styret viktigste oppgaver ville være: i) Sammen med UMB å sikre basisfinansiering av driften ii) Hente inn leder og utvikling av staben ved i det nye selskapet iii) Etablering av en ny utstilling bygget på vitesenter modellen som skulle symboliserer og illustrere første del av Liv levende. iv) Hente inn kapital til investeringer v) Utvikle foretaket. Organisasjonen bør etableres i løpet av september for å makte planlegging av Etablering av ny utstilling bør starte opp i oktober i år for å vise at det er alvor i den nye virksomheten. Utnyttelsen av UMBs innsats på fagsiden bør også komme i gang høsten Både ville dette bidra positivt på inntektssiden, men like viktig ville den symbolske siden være. Liv levende ville med dette være realisert. Styret kunne så bruke 2011 og 2012 på å reise investeringsmidler med tanke på en større satsing f.eks fra Konklusjon Dersom dette resonnementet synes akseptabelt bør det i løpet av noen få dager være mulig å skissere ut de viktigste elementene slik at disse kan behandles i de respektive styrer i løpet av mai. Den faglig utfordring som ligger mellom organisasjonene bør kunne finne sin form dersom visjon og konsept ellers synes å treffe. Skulle det være uklarheter eller nyanser som ikke er kommet fram vil NLM selvsagt bidra til å få dette belyst. Sak 86/2010 Vedlegg 2

9 From: Dugstad Nils Arnljot Sent: Tuesday, June 01, :05 PM To: Jan Olav Aasbø; Knut Hove; Cc: Vegard Lie; Yngve Astrup; Hans Ellef Wettre Subject: Forhandling NLM - UMB tilsvar på mail og telefon fra forhandlingsleder UMB UMBs ledelse. Det vises til mail fra Jan Olav Aasbø av og til samtale i dag Styret i NLM har i ved flere anledninger blitt presentert for konseptet Liv levende. Prosjektet oppfattes som originalt og faglig spennende. Det er en nyskapning som absolutt burde se dagens lys. Vi har medelt i flere møter og også skriftlig at vi langt på veg deler UMBs syn på faglig innretning. Noen nyanser er det nok i synet på hvordan museumsoppdraget til NLM skal innpasses i den nye organisasjonen. Dette burde har vært mulig å løse.. Derimot har NLMs styret vært meget bekymret for økonomien knyttet til nyetableringen. For å si det med klar ord så er driftsøkonomien i det konsept vil har mottatt fra UMB er etter styrets vurdering urealistisk. Det er for oss avgjørende at den nye organisasjonen bygger på realistiske forutsetninger om hvilke virksomhet som er økonomisk mulig både å etablere og å drifte i det daglige. NLMs egen erfaring, samt både nasjonalt og internasjonalt erfaring med drift av vitensenter, tilsier at driftskonseptet styres av noen enkle økonomiske faktum. Kort oppsummert gjelder følgende økonomiske lover som i denne bransjen: Rundt tre fjerdedeler av budsjettet dekkes av offentlige bevilgninger. En tredjedel av budsjettet dekkes av billettinntekter og annet salg. Alle investeringer må dekkes av bevilgninger eller gaver. Virksomheten tåler ikke finanskostnader. For NLMs styre er dette en premiss som vi legger til grunn når vi vurderer realismen i prosjektet! Det er i den sammenheng ikke uvesentlig at vi vet at det er et vitensenter under etablering i Sarpsborg og at Tusenfryd ligger en drøy mil nord for campus. Det tilsier at en skal arbeide svært godt for å nå et besøkstall som vil finansiere tredjeparten av det budsjettbehov som vi vurderer som realistisk ramme for drift av organisasjonen de kommende årene. Slik vi oppfatter driftsøkonomien i UMBs konseptet Liv levende skal 3.6 millioner kroner komme fra offentlige bevilgninger (NLMs bidrag). De øvrige bidrag kommer i form av inntjening og salg (billetter, foredrag, el). Resten av budsjettet består av en rammeavtaler og tilgang til kompetanse og lignende. En driftsøkonomi bygget på så lite rørbare midler med så stort inntjeningskrav, nær halvparten av budsjettet, vil etter vår oppfatning bryte fundamentalt med den forutsetning styret har lagt til grunn. Dette har vi ved flere anledninger tatt opp og presisert på en etter vår oppfatning tydelig måte. Vi vil i den sammenheng nok en gang på det sterkste understreke at det ikke er konseptet Liv levende vi har kritiske merknader til, men økonomien i prosjektet. Med bakgrunn i denne skepsisen tillot vi oss å sende inn et forslag til en løsning der vi stykkevis og delt bygget opp Liv levende i felleskap. Vi viser til mail og notat av Dette innspillet var ment som en invitt til å søke en fellesløsning som imøtekom også de økonomiske utfordringene. Av samtalen i dag med Jan Olav Aasbø i dag forstår NLM at det fra UMBs side ikke er rom for noen mellomløsning eller andre innspill enn det som er nedfelt i styrevedtak i Sak 86/2010 Vedlegg 3

10 Universitetsstyret. Sett fra forhandlingsutvalget i NLMs side er vi dermed kommet til vegs ende. Det er ikke mulig for oss å tilrå at NLM deltar i etableringen av en virksomhet der det økonomiske fundamentet er så utrygt som det vi nå er presenteret. Dette beklager vi selvsagt sterkt, men enhver forhandling har mange mulige utfall også at en ikke kommer i mål. Vi nytter anledningen til å takke for noen spennende runder med samtaler og forhandlinger og håper det blir anledning til å komme tilbake til UMB og Liv levende i en samarbeidsrelasjon på et senere tidspunkt. Med vennlig hilsen Nils Dugstad Styreleder NLM Sak 86/2010 Vedlegg 3

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN US-SAK NR: 37/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM 1302 1901 SAKSBEHANDLER: VICTORIA SANDBERG- KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: 03/3652 SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Orientering om status for Åkebakke barnehage. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 25.

Orientering om status for Åkebakke barnehage. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 25. US-SAK NR: 164A/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN, PER ANDERS AUTHEN ARKIVSAK NR: 04/124 Orientering

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB US-SAK NR: 28/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/288 28/2011 Forskningsformidlingsprisen

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Rektor vil forespørre to av styrets medlemmer til å holde forberedte innlegg. Det settes av 1 time til evalueringen.

Rektor vil forespørre to av styrets medlemmer til å holde forberedte innlegg. Det settes av 1 time til evalueringen. US-SAK NR: 92/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:10/1095 Styrets

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017 US-SAK NR: 141/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, ENHETSLEDERE VED DSA ARKIVSAK NR: 12/2061

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

UMBs FORSKNINGSFOND OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER

UMBs FORSKNINGSFOND OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 US-SAK NR: 84/2012 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: KAREN EG TARALDRUD ARKIVSAK NR: 10/1233, 03/650, 10/1908, 05/998,10/1909,

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

FUNDRAISING VED UMB RAPPORT FRA MULIGHETSSTUDIE (BRAKELEYRAPPORTEN), 1. gangs behandling.

FUNDRAISING VED UMB RAPPORT FRA MULIGHETSSTUDIE (BRAKELEYRAPPORTEN), 1. gangs behandling. US-SAK NR: 24/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: TONJE GRAVE SAKSBEHANDLER: TONJE GRAVE ARKIVSAK NR: 09/218 FUNDRAISING VED UMB RAPPORT FRA MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31. august 2017 Saksbehandler Gro Eikeland Vedlegg 1. Mail fra daglig leder Eivind Løvdal i Geitmyra

Detaljer

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering.

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering. US-SAK NR: 6/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG:PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1605 Orientering etter lokalt

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE EVALUERING AV ABM-UTVIKLING

HØRINGSUTTALELSE EVALUERING AV ABM-UTVIKLING Det kongelige Kultur- og Kirkedepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref. 2007/0586 KU/KU2 Vår ref. 08/106 HW Oslo, 25.09.2008 HØRINGSUTTALELSE EVALUERING AV ABM-UTVIKLING Norsk Teknisk Museum vil

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Verdivurdering september 2010 v/takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Verdivurdering september 2010 v/takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås US-SAK NR: 195/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2010/653 Salg av Raveien 13, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 4 i Ås kommune

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 13/285-19.06.13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vi viser til tildelingsbrevet

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Trondheim kommune. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om konsolidering av museene i Sør-Trøndelag til orientering.

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak:

Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 46/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TEREJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Oppfølging av US-sak 131/2011

Detaljer

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas US-SAK NR: 68/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:10/839 Strategi for utøvelse av eierskap

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB 1302 1901 FON-SAK NR:26/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 26/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Saksnr: 16/06299-2 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Årsrapport 2007 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2007 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2007 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2007 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2007: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2007 økt med 100.000 til nær 420.000

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B00 Arkivsaksnr: 2016/5525-2 Saksbehandler: Ann Kristin Geving Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag Rådmannens

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Av Hege Huseby 09.05.2012 12:52 Kulturhistoriske og naturhistoriske utstillinger blir i pressen først og fremst omtalt som hyggelige søndagsaktiviteter. Dette

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-36 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010 Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Utgangspunktet for bruk av Opplysningsvesenets fonds avkastning er

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014 Nordseter, 12. mars 2014 Til Årsmøte 2014 - Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Bakgrunn fra Årsmøte 2013 Sitat fra protokollen: Årsmøtet sluttet seg til styrets konklusjon og anbefalinger: Et fulltallig

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Eventuell deltakelse fra Namdalseid kommune

Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Eventuell deltakelse fra Namdalseid kommune Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8241-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Eventuell deltakelse fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4430-2 Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO Planlagt behandling: Formannskapet 2015-2019 Administrasjonens

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Ekspertgruppa om lærerrollen. Siw Skrøvset 2016

Ekspertgruppa om lærerrollen. Siw Skrøvset 2016 Ekspertgruppa om lærerrollen Siw Skrøvset 2016 Disposisjon Hva er Ekspertgruppa? Hvorfor en slik gruppe? Hvem har vært med og hvem har ikke vært med? Rapportens inndeling Sluttrapporten: anbefalingene

Detaljer

Revidert budsjett 2012

Revidert budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB US-SAK NR:190/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1802 Retningslinjer for

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør US-SAK NR: 140/200 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SAKSBEHANDLER(E): ARKIVSAK NR:12/756 KJERSTI SØRLIE RIMER TERJE HOLSEN K SØRLIE RIMER, Intern

Detaljer

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør Innovasjonssenter på Campus Ås Ragnhild Solheim Forskningsdirektør HVORDAN ØKE INNOVASJONSKRAFTEN FRA CAMPUS ÅS? 2 3 INNOVASJONSSENTER PÅ CAMPUS ÅS 2009: Styrt avvikling av Bioparken 2009 2010: SIVA mente

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer