Norsk forening for arbeidsmedisin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk forening for arbeidsmedisin"

Transkript

1 Norsk forening for arbeidsmedisin ÅRSMELDING Styre og utvalg Styret: Tore Tynes, leder Tone Eriksen Jarand Hindenes Agneta E. Iversen Helle Laier Johnsen Lise Sørbø Knut Skyberg Tore Tynes, leder Tone Eriksen Jarand Hindenes Helle Laier Johnsen Knut Jørgen Arntzen Hilde Slørdahl Conradi Knut Skyberg Vararepresentanter: Gunnar Skipenes Gro Altenau Wenche Røysted Wenche Røysted Gunnar Skipenes Forskningsutvalget Merete Drevvatne Bugge, STAMI, leder Bjørn Hilt, St. Olavs Hospital Tor Erik Danielsen, Oslo Universitetssykehus Helle Laier Johnsen, Frisk HMS Redaksjonskomite Bente E. Moen, redaktør Petter Kristensen Anniken Sandvik Anne Kristine Jordal Valgkomite

2 2 Audun Veggeland Anne Margrethe Birkeland John O. Hjelle Trude Fossum John O. Hjelle Kristian Vetlesen Styrets arbeid Styret hadde i 2013 fem styremøter og har behandlet 86 saker. De prioriterte satsingene for styreperioden fra forrige styreperiode har blitt revidert og spisset for perioden : 1. Arbeidsmedisinsk i et globalt perspektiv støtte samarbeid med arbeidsmedisinere i land under utvikling norske investeringer i utlandet hvordan ivaretas arbeidsmiljøet bidra i det nyetablerte IOMSC- internasjonalt samarbeid for arbeidsmedisinske foreninger 2. Styrke utdanningen i arbeidsmedisin mer plass på timeplanen i Oslo og Tromsø nytt professorat i arbeidsmedisin når vi har aktuell kandidat styrke spesialistutdannelsen ved BHT ved å innføre mentor-ordning for nye bedriftsleger. 3. Styrke BHT og legenes rolle i BHT takstsystemet samme takster som andre leger for samme type arbeid arbeidsmedisinerens plass i BHT må styrkes (kfr AML) styrke samarbeidet mellom yrkesgruppene i BHT godkjent BHT skal ha spesialist i arbeidsmedisin i minst 50 % stilling følge opp rapporten om bedriftslegerollen, bl.a. ved dokumentet Hvorfor trenger du arbeidsmedisiner ved din bedrift? dokumentere lønnsomhet for bedriftene ved å ha BHT Satsingsområde 1 har medført kr i støtte til et forskningsprosjekt om lungeeffekter i frisøryrket, Palestina for 2013 og kr til et prosjekt som gjelder samarbeid mellom arbeidsmedisinere i New Dehli og Oslo for Tematikken har også blitt tatt opp på vårkonferansen. En konsernoverlege holdt foredrag om erfaringer fra et selskap som også arbeider i utviklingsland. Det ble også gitt en presentasjon fra Palestina-prosjektet. Status for satsingsområde 2 er at det er startet en dialog om medisinerundervisningen i Oslo. Ny leder av spesialitetskomitéen er førsteamanuensis i arbeidsmedisin ved UiO og det er ønskelig å få på plass enda en stilling i arbeidsmedisin ved UiO. Satsingsområde 3: Det er for tiden god søkning til kurs og veiledningsgrupper, så rekrutteringen til arbeidsmedisinen er bra. Vi er ikke fornøyd med utviklingen når det gjelder bedriftslegens plass i BHT. Dette kan ha sammenheng med større konkurranse og prispress i markedet. Fra flere hold hører vi at bedriftslegen i stadig større grad blir benyttet til

3 3 helseundersøkelser og helseattester. Takster for bedriftslegearbeid er fulgt opp videre med forhandlingsavdelingen i Dnlf. Saken er ikke enkel å løse og vil bli prioritert også i Arbeidsmedisinerens plass i BHT har vært tatt opp med departementet og vi foreslår at godkjent BHT skal ha spesialist i arbeidsmedisin eller lege under spesialisering til arbeidsmedisin i minimum 50 % stilling. Det arbeides med dokumentet Hvorfor trenger du arbeidsmedisiner ved din bedrift? Revisjon av målbeskrivelsen for arbeidsmedisin På bakgrunn av at mange bedriftshelsetjenester ser ut til å velge bort arbeidsmedisinsk kunnskap fordi leger blir sett på som kostnadskrevende, ønsker vi å styrke legenes stilling i bedriftshelsetjenesten (BHT). Vi har derfor i et utvalg med representanter fra spesialitetskomiteen og fra styret arbeidet med en gjennomgang av målbeskrivelsen for spesialistutdanningen for i større grad å konkretisere legens oppgaver i spesialistutdanningen i BHT. Arbeidet ble avsluttet i juni 2013 og dokumentet ble diskutert med fellesmøtet mellom styret og spesialitetskomiteen i august Det er i dokumentet forslått en mentorordning for nytilsatte bedriftsleger. Spesialitetskomiteen tar saken videre i Prosjekt om bedriftslegerollen Arbeidsmedisinerens plass i BHT er fulgt opp med et prosjekt om bedriftslegerollen initiert av styret, som ble gjennomført i 2012 og avsluttet i starten av Prosjektet ble ledet av professor Bente Moen, UiB. I rapportens konklusjon heter det: Majoriteten av bedriftslegene er over 40 år, omtrent halvparten er spesialister i arbeidsmedisin, og har valgt å være bedriftslege fordi de er interessert i dette fagområdet. Omtrent halvparten arbeider i egenordning, halvparten i fellesordning. Arbeidsoppgavene de utfører varierer mye, men hovedtyngden dreier seg om individrettet arbeidsrelaterte oppgaver. De utfører mange individrettede helseundersøkelser til tross for at de ikke ønsker å utføre slike, og dette er mest typisk for fellesordningene. Bedriftslegene bruker relativt få dager i året på kursvirksomhet, og ønsker at arbeidet foregikk i større faglige enheter. Rapporten er tilgjengelig på NAMF s hjemmeside. Øvrige saker Våre hjemmesider er nå mer aktuelle. Vi har også startet Facebook-siden Norsk arbeidsmedisin. Det er fint om flest mulig registrerer seg der. Det vil gi et lavterskeltilbud med løpende informasjon om de som skjer innen forening og fagområde. Styret har utarbeidet flere høringsuttalelser for nærmere opplysninger se styrereferatene på hjemmesiden. Styret har vært representert på en rekke interne møter i Dnlf, som lederseminaret. Under landsstyremøtet i mai deltok vi i debatten om arbeidsprogrammet, spesielt avsnittet om folkehelse. Vi var representert på en tillitsvalgtkonferanse i Midt-Norge om helsepolitikk på flere områder. Styret har i sin faste spalte i Ramazzini og ved sine bidrag holdt medlemmene løpende orientert om aktuelle saker, herunder en artikkel om lønns- og arbeidsvilkårsundersøkelsen i 2011, en omtale av landsstyremøtets fokus på forebyggende helsearbeid og en artikkel om elektronisk pasientjournal.

4 4 Styret har løpende kontakt med representanter for partene i arbeidslivet. De deltar på vår årlige konferanse for fylkestillitsvalgte. Vi hadde i desember 2013 et møte med NHO om planene for reforhandling av IA-avtalen og reglene for dialogmøter. Nfams leder har møtt på alle møter i regi av de fagmedisinske foreningene (FaMe-gruppen) og deltatt på flere konferanser om spesialistutdanningen og i Landsstyremøtet i Dnlf, i sistnevnte deltok også Tone Eriksen. FaMe-gruppen ble etablert for å bedre det faglige beslutningsgrunnlaget i Legeforeningen. Den er et kontakt- og samarbeidsforum for faglige spørsmål som går på tvers av spesialitetene og arrangerer hver høst en fagkonferanse der ulike tema blir tatt opp. Internasjonalt arbeid Arbeidsmedisinsk seksjon i Union of European Medical Spesialists (UEMS) Legeforeningen hadde i 2013 to representanter i den arbeidsmedisinske seksjonen av Union of European Medical Specialists (UEMS). Det ble avholdt møter i Dresden og Luzern. En viktig sak er europeisk harmonisering av spesialistutdannelsen i arbeidsmedisin med etablering av en standard for utdanning og kompetanse som vil kunne gi mulighet for arbeide i alle EU land. Videre arbeides det mye med akkreditering av kurs og hospiteringsordninger. Alenka Skerjanc fra Slovenia ble valgt til ny president for fireårsperioden Namf/Nfam har vært representert ved Tor Erik Danielsen fra institusjonene og Kristian Vetlesen fra bedriftshelsetjenesten. International Occupational Medicine Society Collaborative Nfams leder deltok på årets American Occupational Health Conference (AOHC 2013) som fant sted i Orlando i slutten av april Konferansen ble arrangert av American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM). I etterkant av konferansen ble en nye internasjonal organisasjon, International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC) etablert på initiativ fra ACOEM og United Kingdom s Society of Occupational Medicine (SOM). Dette samarbeidsforumet vil bli en unik mulighet til å utveksle erfaringer fra våre respektive foreninger på viktige interesseområder. Det gjelder særlig idéer til bedring av arbeidsmedisinerens plass i det nasjonale forebyggende og helsefremmende arbeidet og vårt arbeid med å bedre rekrutteringen til vårt fagområde. I slutten av oktober ble det i regi av organisasjonen avholdt et oppfølgende telefonmøte. Fagseminar for lokaltillitsvalgte Fagseminaret for de lokaltillitsvalgte ble holdt på Losby gods Ni fylker var representert. I tillegg deltok leder av institusjonsutvalget, samt styret i Namf og Nfam. Ellers deltok Arve Lie fra Fagsekretariatet for bedriftshelsetjeneste, Wenche Thomsen og Øyvind Rongevær fra LO og Vemund Digernes fra Norsk Industri. Hovedtemaer var legens rolle i BHT, lønnsundersøkelse, godkjenningsordningen, sykemeldingsstatistikk og global helse. Forskningsutvalget Forskningsutvalget hadde i 2013 ingen møter, men har foretatt all drøfting og saksbehandling pr. e-post. Følgende saker er behandlet i 2013:

5 5 Forskningsutvalget ble av styret bedt om å innstille kandidater til stipend til samarbeid med kolleger i utviklingsland ( Samarbeid Sør ). To søknader ble mottatt, og innstilling ble levert til styret. Forskningsutvalget ble oppfordret til å komme med innspill til Stortingsmelding 18, Langtidsplan for forskning. Fristen som ble gitt (3 dager) var imidlertid for kort til at dette kunne følges opp fra Forskningsutvalgets side. Det ble av Namf/Nfam i 2012 satt av midler til dekning av utgiftene til en spørreundersøkelse om arbeidsmedisineres forskningsaktivitet. Et utkast til spørreundersøkelse ble oversendt en person i Legeforeningen som var oppgitt å ha ansvar for Questbackundersøkelsene i Dnlf. Imidlertid viste det seg at denne personen hadde sluttet i organisasjonen, og den som hadde overtatt var i permisjon. Det ble derfor ingen fremdrift i saken før i desember Arbeidet ble videreført i 2013, og Questbackundersøkelsen ble utsendt til medlemmene 18. november 2013, med svarfrist 14. desember. Resultatene fra undersøkelsen vil bli fremlagt i forbindelse med Vårkonferansen Forskningsprisen ble i 2013 utdelt for tredje gang, på Vårkonferansen i Trondheim. Prisvinner ble Morten Skandfer, for artikkelen How occupational health is assessed in mine workers in Murmansk Oblast. Int J Circumpolar Health 2012, 71: Vårkonferansen Vårkonferansen i 2013 ble arrangert over tre dager i mai i Trondheim. Antall deltakere på vårkonferansen har holdt seg stabilt på om lag 60 i senere år. På første dag presenterte representanter for Trøndelags-miljøet aktuelle arbeidsmedisinske prosjekter i Midt-Norge. I øvrige bolker var temaene risikovurdering i bedriftshelsetjenesten og sykefravær. Siste dag ble gjennomført med en parallellsesjon der ideen var egne tema for de som jobber henholdsvis i BHT og i andrelinjetjenesten. Erfaringen med dette var blandet og vi har valgt å ikke fortsette med dette opplegget. Evalueringen av konferansen viste at deltakerne var gjennomgående svært fornøyd med temaene som var tatt opp. Arbeidsmedisinske veiledninger Arbeidet med de arbeidsmedisinske veiledningene er et samarbeid med Norsk helseinformatikk. (Veiledningene finnes på veven på hjemmesiden til Norsk elektronisk legehåndbok (NEL). Ansvarlig for arbeidet med revisjon av veiledningene er Arve Lie og i løpet av 2013 er det gjennomført et godt arbeid der flere eksisterende er revidert, herunder en om debriefing.

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 Tema: Forskning 2 - Ramazzini nr. 3. 2012. Årgang 19 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Norsk barnekirurgisk forening (NBKF) Styremelding 2008

Norsk barnekirurgisk forening (NBKF) Styremelding 2008 Norsk barnekirurgisk forening (NBKF) Styremelding 2008 Medlemmer: NBKF har pr. 10.10.2008 i følge DNLF s database 30 medlemmer. Styrets sammensetning 2007 2009: Hans Skari, leder Kjetil Juul Stensrud,

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer

RAMAZZINI. Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4

RAMAZZINI. Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4 Temanummer: Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen 2 - Ramazzini nr. 4.2010. Årgang 17 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift

Detaljer

Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale

Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale Arve Lie Kirsti Jacobsen Inger Helene Gudding Odd Bjørnstad Arne Svartis Terje Pettersen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Grunnkursets

Detaljer

Hedmark legeforening (HELF) Årsmøte 2014 Hedmarksmuseets aula Hamar Fredag 29.08.2014 kl 18.00

Hedmark legeforening (HELF) Årsmøte 2014 Hedmarksmuseets aula Hamar Fredag 29.08.2014 kl 18.00 Hedmark legeforening (HELF) Årsmøte 2014 Hedmarksmuseets aula Hamar Fredag 29.08.2014 kl 18.00 Faglig program 18.00-1900: Jarle Gimmestad: Sikkerhet i praksis og på sykehus Jarle er tidligere flykaptein

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2010

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2010 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2010 INNHOLD 1. Protokoll fra årsmøte 2010 2. Styrets arbeid 3. Spesialitetskomite 4. Medlemssituasjonen 5. Spesialistutdanningen 6. Fagsaker 7. Økonomi, regnskap og

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...6

Innhold. Presidenten har ordet...6 Innhold Presidenten har ordet...6 1 Etikk...9 1.1 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål...9 1.2 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon...9

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Arbeidsmedisin i vakuum?

Arbeidsmedisin i vakuum? Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet HEIDI HAUKELIEN, GEIR H. MØLLER, CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 251 2009 TF-rapport Tittel: Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering

Detaljer

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...7

Innhold. Presidenten har ordet...7 Innhold Presidenten har ordet...7 1 Etikk...8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet...8 1.1.1 Styrke etikkundervisning i grunn-, videre- og etterutdanning...8 1.1.2 Øke legers bevissthet om de etiske sidene

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Fremtidens bedriftshelsetjeneste

Fremtidens bedriftshelsetjeneste Rapport fra Landskonferanse for bedriftshelsepersonell i Bergen 18.-20.9.2013 Fremtidens bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av konferansedeltagerne Redaksjon: Lise Sørbø, Lise-Mette Bekkengen, Liv Unni Gandrudbakken,

Detaljer

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektet Medfødt feil, like heil ble avsluttet med en samling for GUCH-ere

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 ÅRSMELDING 2013 Innhold Side 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON...

Detaljer

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 2014/2015 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær Norges Interne Revisorers Forening 2014/2015 Redegjørelse for virksomheten 2014/2015 NIRF

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 Presidenten har ordet: Hvilke mål har NTF oppnådd?............................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012

Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012 Sted: Oslo Adr: Kunnskapsdepartementet Møteramme: 09:00 15:30 1. Godkjenning av dagsorden Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012 2. Godkjenning av referat fra møtet 27.04.2012 3. Vedtakssaker SRY-sak 16-03-2012

Detaljer

NFMM årsrapport 2010. Årsrapport for 2010. Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) Spesialforening i Den norske legeforening

NFMM årsrapport 2010. Årsrapport for 2010. Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) Spesialforening i Den norske legeforening Årsrapport for 2010 Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) Spesialforening i Den norske legeforening NFMM følger i henhold til lover vedtatt i 2001 legeforeningens funksjonsperioder. Nytt styre

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 ÅRSMELDING 2014 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON... 18 7 HØRINGSUTTALELSER...

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 10 møter i perioden (hvorav 8 på skype), i tillegg til utstrakt mail korrespondanse og ad-hoc samtaler etter behov.

Styremøter: Styret har hatt 10 møter i perioden (hvorav 8 på skype), i tillegg til utstrakt mail korrespondanse og ad-hoc samtaler etter behov. Årsrapport for styreperioden 2012 til 2013 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Mona Pettersen, styremedlem Hedvig Rognerud, styremedlem Marga Dijkman, varamedlem

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer