Høringsuttalelse til NOU 2016: 18 HJERTESPRÅKET - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til NOU 2016: 18 HJERTESPRÅKET - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk"

Transkript

1 Høringsuttalelse til NOU 2016: 18 HJERTESPRÅKET - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk Tromsø kommunestyre har behandlet HØRING - NOU 2016: 18 HJERTESPRÅKET - OM TILTAK FOR SAMISKE SPRÅK i møte 22. februar og fattet følgende vedtak: 1. Tromsø kommune oversender høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om NOU 2016: 18 Hjertespråket Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk slik det fremgår i saksfremlegget. 2. Tromsø kommune vil særlig understreke og støtte forslaget om å utvide samisk språkforvaltningsområde med differensierte kriterier der storbykommuner med betydelig samisk befolkning er en egen kategori. Tromsø kommune vil gjerne være med å utvikle en slik storbymodell. Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune vil være et viktig grunnlag for å arbeide videre med dette. 3. Generelt må det legges til grunn at kostnader med å tilrettelegge for opplæring og bruk av samiske språk må dekkes av statlige midler via Sametinget eller aktuelle departementer. 4. Tidlig innsats er helt sentralt for å bevare og vitalisere samisk språk. Barnehagene er den viktigste arenaen for å oppnå dette. På denne bakgrunn støttes alle utvalgets forslag til tiltak rettet mot barnehagesektoren i punkt 9.6. i NOUen. Tromsø kommune støtter at 6-2 i opplæringslova endres på dette punktet bl.a. for å ivareta opplæring og bruk av de mindre samiske språkene som sørsamisk og luesamisk. Fra saksframlegget: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt NOU 2016: 18 Hjertespråket Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk på høring med høringsfrist 15. mars. Departementet har oppnevnt et utvalg med mandat å gjennomgå lovverk, tiltak og ordninger for å styrke de samiske språkene. Utvalget har vært ledet av konstituert fylkesmann i Troms Bård Magne Pedersen. Tidligere ordfører for Tromsø kommune Jens Johan Hjort har deltatt i utvalget. For øvrig er det sammensatt av personer med bred samsisk språkkompetanse og erfaring fra ulike samfunnsområder. Utvalget foreslår en rekke tiltak. Kommuner og fylkeskommuner har en del av ansvaret for samisk språk. Høringsuttalelsen omhandler fire felt med tiltak som særlig er viktige for Tromsø kommune: Ny utvidet og differensiert inndeling av kommuner innenfor samisk språkforvaltningsområde. Barnehage, skole, opplæring. Samiske stedsnavn. Bruk av samisk i kommuneforvaltningen, rekruttering, samiskspråklig kompetanse.

2 Saken er utarbeidet i et samarbeid mellom Avdeling for utdanning og Avdeling for næring, kultur og idrett. Vedlegg: NOU 2016: 18 Hjertespråket Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk, kan også lastes ned her nou hjertespraket--forslag-til-lovverk-tiltak-og-ordninger-for-samiskesprak/id / Avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune. Tromsø 8. oktober Ny utvidet og differensiert inndeling av kommuner innenfor samisk språkforvaltningsområde Samisk forvaltningsområde utgjør i dag 10 kommuner. Det foreslås å utvide området til flere kommuner, og at det samtidig differensieres i tre kategorier: Språkbevaringskommuner: Kommuner der samiske språk er aktivt i bruk på de fleste samfunnsområder og i kommunale tjenester. Det gjelder kommunene Guovdageaidnu/Kautokeino, Kárášjohka/Karasjok, Unjárga/Nesseby, og Deanu/Tana. Språkvitaliseringskommuner: Kommuner hvor det er behov for en vitalisering av samiske språk. Dette gjelder bl.a. de øvrige kommunene som i dag er med i samisk språkforvaltningsområde som Loabák/Lavangen, Porsáŋgu/Porsanger, Gáivuotna /Kåfjord, Divtasvuodna/Tysfjord, Snåase/Snåsa og Raarvihke/Røyrvik, samt en del andre kommuner. Storbykommunene Tromsø, Bodø, Trondheim og Oslo har et større antall samisktalende innbyggere og får derfor et særlig ansvar for samisk språk i kommunens tjenesteyting ved at det tilrettelegges for den samisktalende befolkningen. Tromsø kommune hilser velkommen utvalgets forslag om en ny språkområdeordning der aktuelle storbyer har oppgaver og ansvar for samisk språk, og der Sametinget sammen med kommunene er forpliktet til å se behov og muligheter for tiltak. Å opprette en egen storbykategori innenfor samisk forvaltningsområde er en konsekvens av et generelt utviklingstrekk over tid, der et voksende antall personer fra samisktalende områder flytter til Tromsø og de andre store byene for å ta utdanning og for å arbeide. Disse byene er dermed viktige for bruk og videreføring av samisk språk. Tiltakene som er aktuelle for storbyene vil være annerledes enn det som gjelder språkbevarings- og språkvitaliseringskommuner. Utvalget vektlegger her tiltak for den samisktalende befolkningen som

3 bor i disse byene. Vi vil påpeke at tiltak i Tromsø må rette seg både mot de samisktalende innbyggerne og den øvrige befolkningen, og bør omfatte både samisk som første språk og som andre språk, men også «tredjespråk» der en gir alle innbyggere en mulighet til å bli kjent med samisk språk, kultur og historie. Tromsø kommune vil gjerne være med å utvikle en storbymodell som er tilpasset mulighetene i vårt område. Dette arbeidet vil være basert på følgende: 1. Tromsø kommune inngikk i 2013 en samarbeidsavtale med Sametinget. Den omfatter en rekke tiltak for å styrke samisk språk gjennom barnehage, skole, samisk språksenter, samiske stedsnavn og bruk av samisk språk i kommunen. Når avtalen nå skal revideres, er det naturlig å bruke den som et verktøy og hensynta en framtidig status som storby innenfor samisk språkforvaltningsområde. 2. Tromsøsamfunnet representerer et bredt spekter av samisk språk, historie og livsformer, og ikke minst kompetanse som på sin side gir muligheter for å ta i bruk og lære samisk språk både som førstespråk, som andre språk og som «tredjespråk»: Det er viktig å understreke betydningen av Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet med mange studenter og ansatte som har høy kompetanse innenfor samisk språk, kultur og historie; herunder Senter for samiske studier som er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging om samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser. Ullsfjorden/Moskavuotna er et sjøsamisk område, der hoveddelen av befolkningen tidligere snakket samisk, og språket ennå var i bruk som dagligspråk for en del tiår siden. Ullsfjorden har vært definert som språkvitaliseringsområde, og Gáisi giellaguovddáš - samisk språksenter er lokalisert i bygda Lakselvbukt i tillegg til Tromsø by. Det er også en betydelig andel reindrift i Tromsø kommune, og historisk er det et område for sommerbeite for norske og svenske reindriftssamer. Tromsø by var også i en periode administrasjonssenter for reindriftsområder, jfr reinen i Tromsøs kommunevåpen. Tromsø er også et senter for samisk samtidskunst og kultur. Mange kunstnere og artister med samisk bakgrunn bor og virker i Tromsø, og utgjør en viktig del av det moderne samfunnet med nye stemmer og uttrykksmåter. Gjennom å fremme nye og tradisjonelle samiske kulturuttrykk styrkes samisk identitet, og dette danner et godt grunnlag og motivasjon for å få flere til å lære seg samisk språk. Tromsø er en kulturby hvor kulturlivet i mange år har

4 arbeidet målrettet med å fremme samiske stemmer i kunst og kultur. I Tromsø vil samiske kulturuttrykk danne et viktig grunnlag for vår storbymodell. Barnehage, skole, opplæring Utvalget foreslår en rekke tiltak som gjelder opplæring i samisk språk i barnehage og skole, vi kommenterer her noen av dem: Barnehager: Utvalget anser samiskspråklig barnehage der de ansatte snakker samisk som det viktigste enkelttiltaket for å sikre flere samiske språkbrukere. De foreslår videre at det skal lovfestes i barnehageloven at kommunene har plikt til å tilby samisktalende barnehagemodell til alle barn dersom foreldrene ønsker det. Det kan også gis som deltilbud i form av «språkbad» eller hospitering i en samisk barnehage. Tromsø kommune har i dag totalt 26 barn som går i samisk barnehage, og antallet er i vekst. Vi har en samisk barnehage ved Prestvannet som har 13 barn. Videre har Sjømannsbyen og Gimle barnehage en samisk avdeling hver med henholdsvis 6 og 7 barn. Per nå har vi kapasitet til å dekke behovet for et samisk barnehagetilbud, men det antas at Tromsø kommune i tråd med økning av antall barn vil ha behov for flere plasser de kommende årene. Tromsø kommune vil påpeke at «språkbad» nok kan være heldig i enkelte tilfeller, men at en slik hospitering er økonomisk og administrativt krevende. Vi ser fram til å arbeide videre med å utvikle gode og varierte tilbud og tilrettelegge for at alle som ønsker det, får et samisk barnehagetilbud slik det heter i samarbeidavtalen med Sametinget. Grunnskolen: Det har på landsbasis vært en liten nedgang i antall elever som velger samisk som førstespråk/undervisningsspråk, mens det er en stor nedgang i antall elever som velger samisk som andrespråk. I Tromsø er det ingen nedgang i elever som ønsker opplæring i eller på samisk heller en svak økning. Nedgangen går mer på alder; det er et frafall mellom barneskole og ungdomsskole, samt mellom ungdomsskole og videregående. Inneværende skoleår har 62 elever samisk som førstespråk. 61 elever har samisk som andrespråk fordelt på 26 skoler. Vi kommenterer her en del av forslagene for å styrke samisk språk i skolen: o 6-2 i opplæringslova 2. avsnitt lyder slik: «Utanfor samiske distrikt har minst ti elevar i ein kommune som ønskjer opplæring i og på samisk, rett til slik opplæring så lenge det er minst seks elevar igjen i gruppa.» Utvalget foreslår at retten til opplæring på og i samisk styrkes ved at minstekravet på ti elever reduseres til tre elever. Dette er bl.a. for å ivareta oppæring og bruk av de

5 mindre samiske språkene som sørsamisk og lulesamisk. Det må generelt arbeides mer for å få til varierte og bedre organisering og læringsmodeller for elever samisk som andrespråk, uten at vi her tar stilling til den modellen som presenteres i utredningen. o Samisk profilskole i storbykommuner. Når det gjelder de samiske storbykommunene, foreslår utvalget at de skal ha det som kalles en samisk profilskole. Videre foreslår de å innføre et eget fag i samisk kultur og historie for elevene i vitaliseringskommuner og storbykommuner. I Tromsø har vi en samisk skoleavdeling på Prestvannet skole som bør videreutvikles som et ressurssenter for alle skolene i Tromsø når det gjelder samisk språk og andre fag som omfatter samisk historie, kunst og håndverk osv. o Helhetlige skoleplaner for samisk språk. Utvalget foreslår at det må utarbeides helhetlige planer for samisk språk fra barnehage tom. videregående skole. I det inngår at elever skal ha samme rett til å velge samisk i videregående skole som i grunnskolen for å sikre et helhetlig utdanningsløp i/på samisk, det har de ikke i dag. SFO må også inngå i slike planer. Tromsø kommunen bør utarbeide en slik helhetlig språkopplæringsplan fra barnehage tom. videregående skole, det siste i samarbeid med Troms fylkeskommune. o Eget fag i samisk kultur og historie: Tromsø kommune er positiv til å innføre et program i samisk kultur og historie for alle elever i samiske storbyer. Dette bør ikke være et eget fag som gir økt timeantall ut over nasjonal standard, men vi ønsker en styrkning av det samiske området i tråd med Tromsø kommune sin samarbeidsavtale med Sametinget. Her er det avtalt at «Sametinget skal bistå Tromsø kommune i arbeidet med å tilby alle elever ved grunnskolene grunnleggende kunnskaper om samiske forhold.» I den sammenheng vises det til kompetansemål satt i det ordinære læreplanverket og Tromsø kommune sin egen lærebok om Nordområdene. I denne læreboken er samisk samfunnsliv, historie, kultur og religion omtalt. o Den kulturelle skolesekken må nevnes som viktig tiltak for å bidra til aktiviteter knyttet til samisk språk og kultur. DKS er et av feltene som Sametinget og Tromsø kommune skal samarbeide om ihht. samarbeidsavtalen.

6 I Tromsø vektlegger DKS aktiviteter og verksteder der elevene er aktive, noe som gjør det egnet til forståelse og bruk av samisk språk og kultur. Samiske språksentre omtales i NOUen som «viktige samiske institusjoner i en rekke samiske lokalsamfunn. De bidrar til å styrke kompetansen i samisk språk og kultur, skaper språkarenaer, og kan virke identitetsskapende for den samiske befolkningen i sine virkeområder.» Det faste driftstilskuddet fra Sametinget har økt betraktelig etter en evaluering av alle språksentrene i 2012 der dette ble anbefalt. I tillegg kan det søkes om prosjektmidler. Gáisi Giellaguovddáš/språksenter ble åpnet i Lakselvbukt i Ullsfjorden i 2004, og har de siste årene også tilhold i Tromsø by. Det er et viktig ressurssenter for samisk språk og kultur i hele regionen, og er en viktig drivkraft i å gjennomføre bl.a. samisk uke og en rekke tiltak i årest hundreårsjubileum. Gáisi er en drivkraft i samarbeidsavtalen med Sametinget, og vil spille en viktigere rolle dersom/når Tromsø får status som samisk storbykommune. Nasjonale samiske språkressurssentre: Tromsø kommune ser positivt på utvalgets forslag om å opprette tre nasjonale samiske språkressurssentre for hhv nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Disse bør også natulig nok ha en sentral rolle som resurssenter og rådgivende organ for samiske språksentere i Norge. Samiske stedsnavn Samiske stedsnavn er en sentral del av samisk kulturarv, og er immaterielle kulturminner som ofte inneholder landskapsinformasjon, og er en kilde til kunnskap om områder. Samiske stedsnavn er regulert i stadnamnlova. Utvalget har flere forslag om samiske stedsnavn: Vedtaksmyndighet: I dag har Statens kartverk vedtaksmyndighet i naturnavn, mens kommuner har vedtaksmyndighet for tettsteder, grender, bydeler og boligfelt og for adressenavn (gater, veger, plasser); dette gjelder både samiske og norske stedsnavn. Utvalget foreslår at Statens kartverk blir vedtaksorgan for samiske stedsnavn på tettsteder, grender i tillegg til naturnavn. Tromsø kommune støtter ikke forslaget om at vedtaksmyndighet om samiske stedsnavn på tettsteder og grender overføres fra kommunene til Statens kartverk. Her bør en følge likhetsprinsippet, og det er ingen grunn til å gjøre forskjell på samiske og norske stedsnavn, de må behandles med samme omtanke, historisk kunnskap og etter demokratiske prosesser som ivaretar lokale forhold. Parallelle stedsnavn på samisk og norsk:

7 o Rekkefølge: Utvalget foreslår at rekkefølgen på flerspråklige parallelle stedsnavn skal følge av hvilket stedsnavn som er eldst. o Flerspråklige adressenavn: De foreslår også at det åpnes for flerspråklige navn (samisk, norsk) på veger og adressenavn, og at dette ikke er i konflikt med kravet om å fastsette entydige navn på adresser. o Samiske navn på storbykommuner: Utvalget foreslår samiske navn på storbykommuner med særlig ansvar for samisk språk, for Tromsø kommune er navnet Romssa suohkan. Tromsø kommune støtter ikke forslaget om rekkefølgeprinsippet der det eldste navnet skal stå først når det brukes parallelle stedsnavn på samisk og norsk. Det vil for det første være vanskelig og høyst diskutabelt å verifisere hvilket stedsnavn som er eldst, men like viktig er det å ta lokale hensyn om hvilke navn som faktisk er i bruk når det gjelder navn på tettsteder og grender, slik Stadnamnlova også legger til grunn. Når det gjelder bruk av både samisk og norsk navn på gater mv, så er begrunnelsen mot dette at det kan komme i strid med hensynet til entydige adresser ved utrykning osv. Det vil likevel være fullt mulig å åpne for navnsetting og skilting på to eller flere språk. I Kirkenes er gater skiltet på norsk og russisk, i Kåfjord har de vedtatt å åpne for skilting på samisk, norsk og kvænsk, og i mange andre land med tospråklig historie ser vi at gater kan være skiltet på flere språk. Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og staten skilter bygg på norsk og samisk. Det ville kunne være tjenlig og høyst forenlig med Tromsøs oppgave som arktisk hovedstad dersom gatene i Tromsø bysentrum var skiltet på norsk og samisk. Forslaget om Romssa suohkan på Tromsø kommune er i tråd med navneforslag som foreligger og er godt dokumentert. Det er igangsatt en navneprosess/sak på dette. Innsamling, registrering, dokumentasjon av samiske stedsnavn: Utvalget mener Sametinget skal ha ansvar for å iverksette et samlet arbeid for å få registrert tradisjonelle samiske stedsnavn, at de ulike navneregistrene i Norge bør moderniseres, slås sammen og driftes under ett. Tromsø kommune arbeider nå med en del navnesaker som omfatter samiske stedsnavn på grender og tettsteder som har norske navn. Vi ser det som svært viktig med et godt dokumentarisk og historisk grunnlag for dette arbeidet. Det er en viktig del av lokaldemokratiet, og det vil øke den positive interessen for samiske stedsnavn og stedenes historie. Det må avsettes ressurser til arbeid med samiske stedsnavn, både prosjektmidler og faglige ressurser. Et slikt arbeid kan være et samarbeid mellom kommunene og sametinget, der frivillige, lag/foreninger, språksentrene og andre involveres. Det bør gjennomføres kurs og informasjonsmøter om registrering av samiske stedsnavn. Når samiske stedsnavn sendes på høring må det også sendes ut dokumentasjon, kart og informasjon knyttet til det aktuelle stedsnavnet.

8 Det er viktig med gode og oversiktlige navneregistre i Norge, med gode søkemotorer. Navneregistrene bør være tilgjengelig for alle slik at det er mulig å bruke navneregistret som en ressurs og informasjonsbank. Kartverket har gode oversikter over vedtatte stedsnavn, stedsnavn under vurdering, og godkjente skrivemåter. Bruk av samisk språk i den kommunale forvaltningen, rekruttering, samiskspråklig kompetanse Utvalget foreslår at i storbykommuner med særlig ansvar for samiske språk skal viktig offentlig informasjon av særlig betydning for hele eller deler av den samiske befolkningen foreligge på samiske språk. Nettsider er også omtalt. Videre må det lovfestes at offentlige organer i de samiske språkområdene som da også omfatter storbyene skal besvare samiske henvendelser på samisk. Dette kan løses ved at det tilsettes en samisktalende rådgiver sentralt plassert. De påpeker også behove for samisk tolking i noen tilfeller. Utvalget mener det er naturlig med skilting av offentlige bygg på samisk. Tromsø kommune ønsker å arbeide videre med å gi målrettet delinformasjon på samisk. Rekruttering av samisktalende og videreopplæring av samisk språk for kommunalt ansatte går igjen på alle viktige tjenesteområder: Til barnehager, skoler, helsetjenesten osv. En foreslår en rekke tiltak som bør vurderes, bl.a. høyere lønn, stipend, permisjoner med lønn for etterutdanning osv. En av de store utfordringene vi står over for er å rekruttere lærere, barnehagelærere og andre som har kompetanse i samisk språk til skoler, barnehager og Gáisi språksenter og andre tjenester der det trengs. Tromsø komune vil gjennomgå sine peronal- og lønnspolitiske virkemidler for å bedre dette. Økonomi Generelt må det legges til grunn at kostnader med å tilrettelegge for opplæring og bruk av samiske språk må dekkes av statlige midler via Sametinget eller aktuelle departementer.

Høring NOU 2016:18 Hjertespråket forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Høring NOU 2016:18 Hjertespråket forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk Regjeringen.no Høring NOU 2016:18 Hjertespråket forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk Høringssvar fra Romssa Sámi Searvi/Tromsø Sameforening NSR Høringsuttalelse Romssa Sámi Searvi

Detaljer

Vedr. endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk - Høring.

Vedr. endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk - Høring. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE - 003, TI - &13 16/1239 16/8488 Stian Skjærvik 17.11.2016 Vedr. endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Detaljer

FYLKESSTYRET I FINNMARK Dato: kl. 0:00 Sted: E-post møte

FYLKESSTYRET I FINNMARK Dato: kl. 0:00 Sted: E-post møte FYLKESSTYRET I FINNMARK Dato: 27.02.2017 kl. 0:00 Sted: E-post møte Til stede: Kristina Hansen Frank Ingilæ Steinar Halvorsen Geir Ove Bakken Lise Svenning Forfall: Miriam Akkouche Johan Vasara Ingolf

Detaljer

NOU 2016: 18 Hjertespråket Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

NOU 2016: 18 Hjertespråket Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk NOU 2016: 18 Hjertespråket Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk Utvalgsleder Bård Magne Pedersen februar 2017 Utvalgets mandat 1. Redegjøre for gjeldende ordninger, tiltak og regelverk

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Høringsuttalelse om Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene

Høringsuttalelse om Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene Byrådssak 76/17 Høringsuttalelse om Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene LIGA ESARK-03-201600938-93 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet til NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene

Høringssvar fra Utdanningsforbundet til NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 02.03.2017 13.12.2016 16/02055-14 Tone Ribbing Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 16/4336 62 24142018 forskning

Detaljer

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2016/58868-2 Arkivkode: 008 Dato: 09.03.2017 Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk,

Detaljer

Høringsinnspill NOU 2016:18 Hjertespråket

Høringsinnspill NOU 2016:18 Hjertespråket AAJEGE Sundveien 12 7374 Røros KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS DEPARTEMENTET Dato: 15/03/2017 Høringsinnspill NOU 2016:18 Hjertespråket I dette høringsinnspillet legger vi vekt på sørsamiske spørsmål. Det

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Samisk språk kultur

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Samisk språk kultur Snåasen tjïelte/snåsa kommune Samisk språk kultur Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement PB 8112 Dep 0032 OSLO Vår ref: L.nr. Arkiv: Deres ref: Dato: 16/8364-7-HLW 8385/17 003 &13 29.03.2017

Detaljer

NOU 2016:18 - Hjertespråket - forslag til lovverk - tiltak og ordninger for de samiske språkene - høring

NOU 2016:18 - Hjertespråket - forslag til lovverk - tiltak og ordninger for de samiske språkene - høring FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 16/4336-4 13.12.2016 Sak 2016/5041 15.03.2017 Ark

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:18 Hjertespråket

Høringssvar NOU 2016:18 Hjertespråket Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Saksbehandler Gøril B. Lyngstad Vår dato 14.03.2016 Vår referanse 2016/440 Deres dato 13.12.2016 Deres referanse 16/4336-4 Høringssvar

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:18 Hjertespråket forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene

Høringssvar NOU 2016:18 Hjertespråket forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene Høringssvar NOU 2016:18 Hjertespråket forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene Vurdering Samisk språkutvalg har lagt frem en omfattende og viktig rapport om samisk språkutvikling

Detaljer

Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører. Alle/ publikum. Politikere Kommunens innbyggere

Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører. Alle/ publikum. Politikere Kommunens innbyggere Aktivitetsplan 2017 for Tana kommune 4. artikkel: Basis og betjeningsdelen Strategier i samarbeidsavtalen Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon. I følge

Detaljer

Kommunereformen i Øst-Finnmark. Styringsgruppemøte 23. februar 2016

Kommunereformen i Øst-Finnmark. Styringsgruppemøte 23. februar 2016 Kommunereformen i Øst-Finnmark Styringsgruppemøte 23. februar 2016 Denne presentasjonen er kun ment som støtte til fremleggelse av prosjektets arbeid, og er ikke ment som selvstendig dokument uten tilhørende

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Romssa suohkan Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk språk, uavhengig hvor de bor i Norge. Dette betyr

Detaljer

Innledende betraktninger

Innledende betraktninger Innledende betraktninger Utvalget konstaterer at språkrettigheter i hovedsak er begrenset til forvaltningsområdet for samisk språk, som per i dag utgjør 10 kommuner. Utvalget mener hovedutfordringen er

Detaljer

Røros inn i samisk forvaltningsområde? Info Rådgivende utvalg samiske spørsmål

Røros inn i samisk forvaltningsområde? Info Rådgivende utvalg samiske spørsmål Røros inn i samisk forvaltningsområde? Info Rådgivende utvalg samiske spørsmål 29.09.16 MANDAT FOR KOMITEEN Mandat: Utredningsarbeidet må ta for seg Kan deler av kommunen innlemmes eller må hele kommunen

Detaljer

Forvaltningsområdet for samisk språk

Forvaltningsområdet for samisk språk Forvaltningsområdet for samisk språk Innlegg for rådgivende utvalg, Røros 14.03.2016 v/ann-mari Thomassen Først vil jeg takke for invitasjonen om å komme hit for å snakke om forvaltningsområdet for samisk

Detaljer

Publikum. Kommunens innbyggere

Publikum. Kommunens innbyggere Aktivitetsplan 2016 for Tana kommune 4. artikkel: Basis og betjeningsdelen Strategier i samarbeidsavtalen Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon. I følge

Detaljer

Parallellnavn på flere språk i adresser?

Parallellnavn på flere språk i adresser? Adresseseminar 2017 Parallellnavn på flere språk i adresser? Anne Svanevik Forvaltningsansvarlig for stedsnavn Problemstilling Kan parallellnavn på flere språk brukes i Adressenavn? Adressetilleggsnavn?

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2016: 18

Høringsuttalelse NOU 2016: 18 Høringsuttalelse NOU 2016: 18 Innledning Samisk videregående skole og reindriftsskole (heretter SVSRS) viser til departementets høringsbrev av 13.12.2016 vedrørende ovennevnte høring. SVSRS synes det er

Detaljer

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Prøve å gi svar på spørsmålene: Hva? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Når? Skrivemåten av 33 navn på veier med nærings- og/ eller boligbebyggelse som er uten navn i dag

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008 Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING 2011 Vedtatt i kommunestyret 24.01. 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMELOVENS SPRÅKREGLER... 3 3. SAMETINGETS TOSPRÅKLIGHETSMIDLER... 3 4. MÅL...

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

VEDLEGG 1 Deatnogátte Sámiid Searvi Deanu Sámiid Searvi Konkrete forslag til Tana kommunes plan for samisk språkutvikling - August 2016

VEDLEGG 1 Deatnogátte Sámiid Searvi Deanu Sámiid Searvi Konkrete forslag til Tana kommunes plan for samisk språkutvikling - August 2016 VEDLEGG 1 Deatnogátte Sámiid Searvi Deanu Sámiid Searvi Konkrete forslag til Tana kommunes plan for samisk språkutvikling - August 2016 Kap. 2 Rettigheter og plikter I planens kapittel 2 mangler en omtale

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/57/4/003 Heidi Råman-Lindi

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/57/4/003 Heidi Råman-Lindi Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/57/4/003 Heidi Råman-Lindi 78468020 heidi.lindi@karasjok.kommune.no

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Dette betyr at samiske elever

Detaljer

Samisk barnehagetilbud

Samisk barnehagetilbud Samisk barnehagetilbud Denne folderen gir informasjon om samisk barnehagetilbud i Norge. Den er ment for barnehageeiere, ansatte og foreldre i barnehager og alle andre som har interesse i samisk barnehagetilbud.

Detaljer

Sáme æjgátværmástahka Nuortta-Sáltto Samisk foreldrenettverk Nord-Salten

Sáme æjgátværmástahka Nuortta-Sáltto Samisk foreldrenettverk Nord-Salten Sáme æjgátværmástahka Nuortta-Sáltto Samisk foreldrenettverk Nord-Salten ------------------------------------------------------------------------ Ájluokta, 15.mars 2017 Høringsuttalelse til NOU 2016:18

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Høringsuttalelse fra Språkrådet til NOU 2016:18 Hjertespråket -- forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Høringsuttalelse fra Språkrådet til NOU 2016:18 Hjertespråket -- forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk Kommunal- og moderniseringsdepartementet Anneline Ulfrstad Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/4336-4 16/991-2/DGI 16.03.2017 Høringsuttalelse fra Språkrådet til NOU 2016:18 Hjertespråket

Detaljer

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune:

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune: HØRING - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Fra: Olav Neander [Olav.Neander@ullensaker.kommune.no] Sendt: 14. november 2007 15:20 Til: Postmottak KD Emne: HØRING - forslag til

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sjøsamisk kompetansesenter

Høringsuttalelse fra Sjøsamisk kompetansesenter NOU 2016:18 Hjertespråket forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samisk språk Høringsuttalelse fra Sjøsamisk kompetansesenter Innledning Samisk språkutvalg slår fast at språk og kultur henger sammen,

Detaljer

Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser. Sámediggi Sametinget 16.9.15

Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser. Sámediggi Sametinget 16.9.15 Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser Sámediggi Sametinget 16.9.15 Sammendrag: Utredning kommunereformen og samiske interesser Utredningen om kommunereformen og samiske interesser er gjort

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtested: Kultursalen, Senter for nordlige folk, Manndalen Dato: 14.12.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig

Detaljer

Samisk foreldrenettverk i Tromsø har følgende overordnede kommentarer:

Samisk foreldrenettverk i Tromsø har følgende overordnede kommentarer: Samisk foreldrenettverk i Tromsø Postboks 628 Sentrum 9256 Tromsø Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato: 15.03.2017 Høringssvar NOU 2016: 18 Hjertespråket forslag til

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2018-2020 Samfunnsmål: Å styrke og synliggjøre samisk språk, kultur og samfunnsliv Del 1 Samisk språk Partene vil ta et aktivt medansvar for

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Særutskrift - Svar høring - Revisjon av forskrift om skrivemåten av stedsnavn

Særutskrift - Svar høring - Revisjon av forskrift om skrivemåten av stedsnavn GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Rådmannen Saksbehandler Inger Åsli Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato

Detaljer

SAMISK I DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGEN I TROMS. Høringssvar fra Utdanningsforbundet Troms

SAMISK I DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGEN I TROMS. Høringssvar fra Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Notat 1 av 2 Utarbeidet av: Dato: Referanse: Jon Arvid Haugen, Utdanningsforbundet Troms 17.01.2017 16/01967-6 SAMISK I DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGEN I TROMS. Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, avdeling for Duoji ja oahpaheaddjeoahpuid goahti/department of Duodji and Teacher Education, presenterer i dette dokumentet synspunkter og forslag til endring i forslaget

Detaljer

Språk Kommunereformen samisk perspektiv

Språk Kommunereformen samisk perspektiv Tekst til Sametingets referansegruppe om kommunereformen. Møte: 1. samling i Tromsø 17. april. Språk Kommunereformen samisk perspektiv Samene har rettigheter knyttet til samisk språk og kultur som er nedfelt

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Nordland fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Nordland fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Nordland fylkeskommune Samfunnsmål: Å styrke, synliggjøre og utvikle samiske språk, kultur og samfunnsliv Overordnet mål med avtalen er å legge forholdene til rette

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

Avtale mellom Bodø kommune og Sametinget

Avtale mellom Bodø kommune og Sametinget Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.05.2015 33055/2015 2015/366 024 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komitè for levekår 02.06.2015 15/74

Detaljer

Samisk Språksenter i Ullsfjord. Årsplan 2008

Samisk Språksenter i Ullsfjord. Årsplan 2008 Samisk Språksenter i Ullsfjord. Årsplan 2008 I Samiskkurs 1)Tilbud i byen Språksenteret forandrer sine samisk språkkurs i forhold til tidligere år. Dette betyr at det ikke vil bli arrangert samisk kurs

Detaljer

Unntatt offentlighet Opplysningar som er underlagde teieplikt

Unntatt offentlighet Opplysningar som er underlagde teieplikt Notåhta Notat SÅMEDIGGI 5 AMETINGET Geasa/Til: Min b'uj.når ref: 15/593-25 Beaivi/Dato: 01.06.2016 Unntatt offentlighet Opplysningar som er underlagde teieplikt Høringsnotat- Samarbeidsavtalerogtospråklighetstilskuddfor

Detaljer

Vedtak om grensejustering mellom kommunene Sørum og Nes

Vedtak om grensejustering mellom kommunene Sørum og Nes Statsråden Ifølge liste Deres ref Vår ref 18/1825-7 Dato 2. juli 2018 Vedtak om grensejustering mellom kommunene Sørum og Nes Jeg viser til brev av 23. mars 2018 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med

Detaljer

Østre Toten kommune. Sakspapir ENDRING I LOV OM STADNAVN. HØRINGSFORSLAG.

Østre Toten kommune. Sakspapir ENDRING I LOV OM STADNAVN. HØRINGSFORSLAG. Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Kultur, bygde- og næringsutvalget 02.09.2014 039/14 Formannskapet 03.09.2014 079/14 Kommunestyret 18.09.2014 069/14 Avgjøres

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier?

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Samisk opplæring - rettigheter og plikter Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Retten til opplæring Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor

Detaljer

HØRING: Ny del II til Læreplanverket for Kunnskapsløftet - utkast til Prinsipper for opplæringen

HØRING: Ny del II til Læreplanverket for Kunnskapsløftet - utkast til Prinsipper for opplæringen Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 KARASJOK Det kongelige kunnskapsdepartement Telefåvnnå +47 78 47 40 00 Postboks 8119 Dep Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no 0032 OSLO www.samediggi.no NO 974 760

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KVALSUND KOMMUNE INN I

KVALSUND KOMMUNE INN I 1 UTREDNING KVALSUND KOMMUNE INN I SAMISK SPRÅKFORVALTNINGSOMRÅDE Kvalsund kommune - Januar 2014 2 Innhold BAKGRUNN... 3 FORVALTNINGSOMRÅDE FOR SAMISK SPRÅK... 4 POLITISK FORANKRING, INTERNASJONALT OG

Detaljer

HORING - NOU 2016:18. HJERTESPRÅKET - FORSLAG TIL LOVVERK, TILTAK OG ORDNINGER FOR SAMISKE SPRÅK OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE

HORING - NOU 2016:18. HJERTESPRÅKET - FORSLAG TIL LOVVERK, TILTAK OG ORDNINGER FOR SAMISKE SPRÅK OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kommunal- og modemiseringsdepartementet E-post. postmottak@kmd.dep.no Dato: 07.04.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/4336 201605016-13

Detaljer

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune Smøla kommune Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2013/987-1 Saksbehandler: Tom Reidar Høibjerg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 67/15 08.09.2015 Smøla Kommunestyre 34/15 24.09.2015 Vegadressering

Detaljer

978-82-7401-998-0 1 Regjeringen ønsker å overfører flere statlige og regionale oppgaver til kommunene. Vår Kommunen har ikke utfordringer når det gjelder å håndtere stadig

Detaljer

Vedrørende samarbeidsavtalen mellom Sametinget og kommunene om bruken av tospråklighetsmidlene

Vedrørende samarbeidsavtalen mellom Sametinget og kommunene om bruken av tospråklighetsmidlene Vedrørende samarbeidsavtalen mellom Sametinget og kommunene om bruken av tospråklighetsmidlene Ávjovárrekommunene Karasjok og Kautokeino er i en særstilling der samisk er majoritetsspråk med at vel 90

Detaljer

Handlingsplan for UHR Samisk høsten 2017 våren 2019

Handlingsplan for UHR Samisk høsten 2017 våren 2019 Handlingsplan for UHR Samisk høsten våren 2019 Nasjonal fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning (NFE-samisk) ble konstituert 19. mars 2015, og handlingsplanen for 2015-2016 finnes

Detaljer

Generell informasjon fra Fylkesmannen

Generell informasjon fra Fylkesmannen Generell informasjon fra Fylkesmannen Målrettet innsats mot mobbing Kroppsøvingsfaget Plikter og rettigheter samiske elever Rutiner for legemiddelhåndtering Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Samisk språkplan. for Nesseby kommune 2011-2015

Samisk språkplan. for Nesseby kommune 2011-2015 1 Samisk språkplan for Nesseby kommune 2 Innledning Samisk språkplan er først og fremst ment som et styringsverktøy for Nesseby kommune. Målet med planen er å styrke samisk språkutvikling, for blant annet

Detaljer

SKR 33/16 Kárášjohka - Karasjok, desember 2016

SKR 33/16 Kárášjohka - Karasjok, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Samisk kirkeråd SKR 33/16 Kárášjohka - Karasjok, 05.-06. desember 2016 Referanser: KM 11/93, KM 05/11, UKM 06/08, UKM 07/10 Arkivsak: 16/3664-9 (16/38525) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Fra: Norske Kveners Forbund [mailto:post@kvener.no] Sendt: 16. oktober 2013 12:02 Til: Postmottak KD Kopi: 'Agnes Eriksen'; Anna Seppala; Anne Gerd Kvænangen; Anne Wilhelmsen; August Hansen; Evy Basso;

Detaljer

Breddeprogrammet. Breddeprogrammet. Kulturskolen på egen grunn. Kulturskolen som lokalt ressurssenter

Breddeprogrammet. Breddeprogrammet. Kulturskolen på egen grunn. Kulturskolen som lokalt ressurssenter Barnehage Miljøer for fysisk og psykisk helse, eldreomsorg Bibliotek Kirke Grunnopplæring Flyktningeetat Kulturinstitusjoner, lag og foreninger Skolekorps Festivaler Næringsliv Miljøetater o.a. UKM Forskning

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen. Fra: Ihler, Tove Elise Sendt: 5. desember 2016 13:49 Til: Postmottak KLD Kopi: Ekeberg Beate Berglund; Carlstrøm, Sissel; Geiran, Hanna Kosonen; Stang, Kaare; Fjell, Sindre; Bakken,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2011/2184 Klassering: L32/&13 Saksbehandler: Bjørn Erik Haug NYE VEGNAVN OG ADRESSER I STEINKJER Trykte vedlegg:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune senteret Deres ref. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 1 av 11 Saksbeh. Marianne Johnsen, tlf.: Postadresse Besøksadresse Bankkonto Telefon

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Rådmannen Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK Att. Somby, Katri Mearrádus dieđihuvvo/melding om vedtak Du čujuhus/deres ref: Min

Detaljer

Samisk infomøte 20. januar Bådåddjo

Samisk infomøte 20. januar Bådåddjo Samisk infomøte 20. januar 2016 Bådåddjo Historisk Organisert samiskopplæring i Nordland helt tilbake til 1718 4-6 samiske språk snakkes daglig i Nordland En rekke skoler har kun samiskspråklige elever

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Alta kommune ved rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Alta kommune Alta ungdomsskole 15.juni 2016 Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions- og minoritetsspråk

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions- og minoritetsspråk Senter for samiske studier Deres ref.: Vår ref.: 2014/1832 Dato: 31.03.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions-

Detaljer

OVDDOS. Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet PROSJEKT OVDDOS

OVDDOS. Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet PROSJEKT OVDDOS OVDDOS Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet Samarbeidspartners: Storfjord språksenter, Skibotn Kiruna kommun Gällivare kommun Girona sámesearvi Gáisi giellaguovddáš Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Aajege og sørsamisk institusjonsutvikling. Av Thomas Ole Andersen og Toini Bergstrøm 14. mars 2016

Aajege og sørsamisk institusjonsutvikling. Av Thomas Ole Andersen og Toini Bergstrøm 14. mars 2016 Aajege og sørsamisk institusjonsutvikling Av Thomas Ole Andersen og Toini Bergstrøm 14. mars 2016 www.aajege.no Aajege Hovedmål 1. Revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur 2. Utvikle og styrke

Detaljer

Moskavuona Sámi giellaguovddáš 2006 / Samisk språksenter i Ullsfjord 2006

Moskavuona Sámi giellaguovddáš 2006 / Samisk språksenter i Ullsfjord 2006 Virksomhetsplan 2006 Samisk språksenter i Ullsfjord, lokalisert på grendehuset i Lakselvbukt, ble startet opp som språkprosjekt i januar 2002, og ble fast etablert som språksenter i april 2004. Språksenteret

Detaljer

Hattfjelldal kommune som samisk språkforvaltningsområde

Hattfjelldal kommune som samisk språkforvaltningsområde Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 7 FE-024, FA-B02 12/1543 15/3039 Hogne Hjerpås 29.05.2015 Hattfjelldal kommune som samisk språkforvaltningsområde

Detaljer

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse Arkivsak-dok. 17/04815-2 Saksbehandler Elisabeth Grønberg Langvik Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 Formannskapet 2015-2019 28.09.2017 Bystyre 2015 2019 12.10.2017

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Trøndelag fylkeskommune Trööndelagen fylkentjïlte

Trøndelag fylkeskommune Trööndelagen fylkentjïlte Trööndelagen fylkentjïlte Trööndelagen samien raerie Samisk råd Trøndelag Rådsmedlemmer med varamedlemmer Observatører Vår dato: 23.09.2018 Vår referanse: 201840102-5 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 13:15

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 13:15 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.03.2017 Tid: 10:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: HILKAR 2014/7580 Dato: 11.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) - Levanger kommune Ovennevnte

Detaljer

Opplysninger til navnesak i Skardalen og Manndalen, Kåfjord kommune

Opplysninger til navnesak i Skardalen og Manndalen, Kåfjord kommune Opplysninger til navnesak i Skardalen og Manndalen, Kåfjord kommune Vi ber om at dere legger merke til at navnesakene gjelder i hovedsak skrivemåten på samiske og kvenske stedsnavn, men kan i enkelte tilfeller

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage ULLENSAKER Kommune SAKSUTSRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.11.2016 HØRINGSSVAR PÅ NOU 2016:14 MER Å HENTE Vedtak Ullensaker kommune oversender høringsinnspill

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer