Tilbakemeldinger etter deltakelse på GF 6.5, Q1 og aksjonærmøtet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbakemeldinger etter deltakelse på GF 6.5, Q1 og aksjonærmøtet 7.5.2010."

Transkript

1 Cautious no 1 etter GF (Kopiert av Epona fra StockTalk og lastet opp som PDF samme sted 11. mai 2010) Tilbakemeldinger etter deltakelse på GF 6.5, Q1 og aksjonærmøtet Etter å ha fordøyet deltakelsen i de ovennevnte møtene og etter å ha bearbeidet den informasjonen som nå, direkte og indirekte, er blitt tilgjengelig og sammenholdt dette med tidligere materiale, har jeg bestemt meg for å legge ut på ST en del av mine personlige refleksjoner som 9 nummererte innlegg Jeg kommer av personlige grunner ikke til å lese eller svare på evt kommentarer før tidligst Først en generell kommentar. Her på ST er det mange som har gitt uttrykk for sterke meninger om alt mulig knyttet til IGE. Jeg er svært skuffet over at så få av dere prioriterte å delta på disse mulighetene til å gi uttrykk for deres meninger direkte til selskapet og til å høste av den enorme informasjonsmengden som var tilgjengelig. Litt om mitt forhold til selskapet. Etter å ha handlet aksjer i et bredt utvalg av selskaper og til tider vært ren trader, bestemte jeg meg for å roe ned litt. Jeg ville finne fram til et sterkt underpriset selskap med et stort utviklingspotensiale som jeg kunne konsentrere oppmerksomheten om. Jeg hadde en rimelig stor kapital jeg kunne plassere og som jeg i verste fall kunne tåle å tape. Min tidshorisont var minimum 5 år, gjerne ti år. Dette skulle være et betydelig tillegg til en ellers god pensjon i framtida. Et ideelt utgangspunkt for å kunne gå tungt inn i en enkeltaksje. Etter å ha studert en rekke selskaper på Oslo børs kom jeg på ettersommeren 2009 til at jeg over en tidsperiode skulle kjøpe meg opp i IGE og i hovedsak bare i IGE, for deretter i hovedsak å prøve å "glemme" aksjemarkedet i noen år. I løpet av denne oppkjøpsperioden leste jeg stadig mer om selskapet og bestemte meg for å delta på Q4 og EOGF (i mars i år). Jeg reiste sammen med TAS1 hjem fra EOGF i Stockholm og hadde gleden av å høre ham fortelle om selskapets historie og de involverte personer i mer enn to timer. Jeg ble imponert over hans detaljkunnskaper om selskapet. Jeg stilte mange spørsmål og fikk flere ganger svaret at dette kunne jeg finne ut selv, hvis jeg søkte på nettet på den og den måten. Det var enorme mengder opplysninger tilgjengelig for den som var genuint interessert i på svar på de spørsmål en hadde. I tillegg anbefalte han meg å melde meg inn på ST. Jeg hadde anledning og tok opp hansken og ble mer og mer fasinert av selskapet jo mer jeg arbeidet med tilgjengelig informasjon. Diskusjonene på ST har også innimellom gitt svært nyttig informasjon, som ellers ville gått hus forbi. Mitt mål om å "glemme" aksjemarkedet har blitt erstattet av et ønske om detaljert å følge utviklingen i IGE, nå IGE Resources. TAS1 har vært en god mentor. Jeg har den dypeste respekt for hans omfattende kunnskaper, hans nøyaktighet og hans integritet. Alle gjør klokt i å lytte når han presenterer fakta. Vurderinger kan hver og en gjøre selv, mens en gjør også klokt i å lytte til hans vurderinger, de er alltid bygget på en ekstremt bred kunnskapsbakgrunn. De innleggene jeg legger ut vil ta for seg nikkelprosjektet Rönnbäcken først, deretter diamantprosjektene i Congo (DRC), Angola og Sør-Afrika (RSA) og til sist mitt syn på finansieringen av selskapet.

2 Min konklusjon etter dette er bl.a at selskapet heller burde kalles et nikkelselskap med store diamantinteresser enn motsatt. Men det er kanskje for lite sexy???? Cautious no 2 etter GF Nikkelprosjektet Rönnbäcken. CEO Fredric Bratt i IGE-Nordic ga på aksjonærmøtet en grundig presentasjon av hele prosjektet. Først ga han en beskrivelse av alle de områdene hvor nikkel brukes og deretter viste han hvordan det ser ut til at nikkel vil bli en mangelvare i årene framover. Dette vil nødvendigvis presse prisene oppover. Selskapet har vært svært forsiktige med å legge disse forventningene inn i vurderinger av prosjektets lønnsomhet. Heller ikke nå har en presentert tilleggsverdien fra salg av kobolt, gull og platinametaller, men en har i alle fall sagt at det vil produseres 420 t kobolt per år samtidig med t nikkel. Det er ikke noe hokus pokus knyttet til produksjonen av nikkel fra disse mineralene, hvis en holder seg til de ca 2/3 som er sulfidbunnet. Teknologien har vært velkjent i flere 10-år og Boliden har nettopp bygget et anlegg av tilsvarende størrelse, med i hovedsak samme teknologi. Dette prosjektet holdt prosjektplanen. Miljømessig ligger forholdene svært godt til rette for et prosjekt på dette stedet. Selskapet har håndtert lokale interesser i området på en eksemplarisk måte som helt sikkert vil lette godkjenningsprosessen og redusere kostnader. Ledelsen har vist en ydmykhet overfor andres interesser og følelser som er beundringsverdig. Nikkelforbindelsene i malmen er eksepsjonelt gunstige, det er stort sett fravær av andre, ugunstige, mineraler. Det er forbausende lite gråberg som må brytes og berget omkring har evnen til å binde de sure forbindelsene som frigjøres i prosessen. Nær 80% av det sulfidbundne nikkel i malmen vil havne i konsentratet og dette vil inneholde minst 25% nikkel, som blir den høyeste konsentrasjon for noe anlegg i verden. For å ha lov til å kalle en ressurs påvist (measured) eller indikert (indicated) kreves det en relativt stor tetthet i prøvetakingen. Noe mindre strenge krav stilles til å benytte begrepet antatt (inferred), men fortsatt er dette relativt strenge krav. Jo mindre homogenitet (jevnhet) det er i en mineralforekomst, jo tettere må prøvetakingen være for at forekomsten kan klassifiseres som påvist, indikert eller antatt. Cautious no 3 etter GF. I vinter gjennomførte IGE en rekke boringer og analyser for å høyne graden av sikkerhet i forbindelse med angivelse av mineralmengdene på de to funnstedene Rönnbäckneset og Vinberget. Konsulentselskapet SRK kunne på grunnlag av disse dataene høyne ressursene i kategorien påvist og

3 indikert fra 55 millioner m3 til 257 millioner m3, noe av dette gikk på bekostning av mengdene tidligere karakterisert med laveste sikkerhetsnivå. Disse falt fra 193 til 84 millioner m3. Sett under ett var det blitt påvist nye 93 millioner m3, slik at summen har nådd 341 millioner m3. I tillegg påviste konsulentselskapet at det ved å bore noen få hull til for å bekrefte funnenes utstrekning i dybden, var mulig å øke de dokumenterte ressursene med millioner m3. Det er flere interessante områder i nær tilknytning til hvert av de to funnstedene som ennå ikke er undersøkt og som har et klart potensial. Særlig synes jeg området nord for Vinberget og sørøst for Rönnbäckneset viser relativt sterke signaler på mulige skjulte ressurser. I tillegg viste rapporten til at de hadde mottatt data fra forsøk utført av Outotec som indikerte at utnyttingsgraden av malmen kunne økes fra tidligere antatte 74,5% til 78%. I forhold til den verdivurderingen som Scott Wilson presenterte høsten 2009 burde verdianslaget vært kraftig oppjustert. Foreløpig har ingen kompetente organ lagt fram en revidert verdivurdering av prosjektet. Det ble antydet på aksjonærmøtet at en slik oppdatering ville bli fremlagt i løpet av mai. Dette er veldig spennende. Jeg ble mildt sagt noe overrasket over markedets manglende reaksjon på rapporten fra SRK. Var det virkelig ingen kompetente personer i markedet som skjønte at verdivurderingen av Rönnbäcken måtte oppjusteres kraftig som følge av rapporten? Min gjennomarbeiding av hele SRK rapporten fjernet nesten all min usikkerhet rundt realiseringen av dette prosjektet. Skal jeg være svært forsiktig vil jeg si at det er mer enn 75% sjanse for at prosjektet blir satt i produksjon. At prosjektet er verdifullt er hevet over tvil, det som er spennende er hvor verdifullt prosjektet vil vise seg å være. Dette vil til en stor grad avhenge av nikkelprisen og resultater fra det videre borprogram. Oppsiden kan være betydelig. Cautious no 4 etter GF. For tre år siden hadde vel ingen utenfor lokalbefolkningen hørt om Sundsberget. Geologene viste ingen entusiasme for dette området. Jeg tror det var resultater fra magnetiske målinger fra fly som viste at her hadde man tilsvarende magnetisk "fotavtrykk" som ved Rönnbäckneset og Vinberget. Leterettigheter ble sikret og overflateprøver innhentet og i vinter ble de første boringer foretatt. Resultatene fra tre av borstrengene er nå publisert sammen med et kart som viser gjennomført boreprogram og de påviste magnetiske "fotavtrykk". Dessverre viser kartet over boreprogrammet at avstanden mellom en del av boringene er for store til at et kompetent organ har lov til å karakterisere eventuelle funn som ressurser. Jeg spurte på aksjonærmøtet om det var manglende ressurser som var årsaken til at en ikke utnyttet vintersesongen, da tilgjengeligheten til gode borsteder er vesentlig lettere i dette kompliserte terrenget. Dette ble bekreftet, dessverre, De første analysene viser at det er samme gode nikkelmineralisering her som i de to andre funnstedene, som er relativt godt undersøkt. Selskapet har ikke lov til offentlig å gi inntrykk av en ressurs uten å ha relativt god dokumentasjon. Jeg, som ikke har noen tilknytning til selskapet eller har innside informasjon, står helt fritt til å gi uttrykk for min personlige mening. Jeg har gjennomført en sammenliknende analyse av de magnetiske "fotavtrykk" og de overflatebeskrivelser og boranalyser som er offentlig tilgjengelige i de tre feltene. Mine estimater, NB, jeg er ikke en kvalifisert person etter internasjonale standarder, antyder at det bør finnes minst 100 millioner m3

4 malm i Sundsberget, men med en betydelig oppside. Borprogrammet bør snarest mulig suppleres med en rad boringer mellom Sun01/02 og Sun03. I tillegg bør det bores 6-8 lange hull utenfor det området som dekkes av dagens borprogram for å se om ressursen kan være betydelig større enn det som foreløpig kan antydes. Jeg tror det er i aksjonærenes interesse at det gjennomføres et omfattende, men nøkternt og realistisk borprogram for å synliggjøre omfanget av de samlede nikkelressursene, innenfor dagens ervervede leteområder, frem til forsommeren 2011 og med rapportering i løpet av tidlig høst Først med denne kunnskapen kan en endelig fastsette en langsiktig finansieringsstrategi for utnyttelsen av det samlede nikkelprosjektet Rönnbäcken. Personlig tror jeg at summen av påviste, indikerte og antatte ressurser da vil kunne nå 700 millioner m3 malm. En slik uttalelse verken kan eller vil IGE Nordic ved Fredric Bratts team gi. Min oppfatning er at Fredric Bratt hører til den sjeldne gruppen av svært forsiktige mennesker som jevnt over overoppfyller det de lover. Etter å ha gått gjennom historien med Rönnbäcken har jeg funnet ut at når Bratt sier 200 millioner m3 malm så er det god grunn til å tro at han vet, basert på "educated knowledge", at det snart vil være betydelig større mengder. Selv med tortur tror jeg det vil være vanskelig å få mer ut av ham. NB, han fortjener ikke å bli utsatt for tortur. Cautious no 5 etter GF. Min verdivurdering av nikkelprosjektet. 700 millioner m3 malm gir ca tonn nikkel med en salgsverdi på 12 milliarder $ eller 71 milliarder NOK med en nikkelpris på 9$/lb. Så vidt jeg har regnet meg fram til kan priser over 8,0 $/lb være ren netto, kapitalkostnader innberegnet. Nettoverdien skulle derfor kunne være om lag 7,9 milliarder NOK. Biprodukter er ikke medregnet. (Bl.a ca tonn kobolt + gull og platinagruppe metaller burde gi et bidrag i størrelsesorden 2 milliarder NOK ) På aksjonærdagen ble det vist data som antydet at nye prosjekter ikke ville kunne være lønnsomme under en pris på 9$/lb. Det vil derfor sannsynligvis bli et sterkt prispress for å få mer tilgjengelig nikkel. Med en gjennomsnittlig nikkelpris på 12$/lb ville nettoverdien være omkring 31 milliarder NOK. NB, disse anslagene av nettoverdier er ikke beregning av NPV, den vil være noe lavere. Nødvendige investeringer for å få prosjektet fram til produksjon er angitt å være ca 700 M$. Med tidligere nedlagte kostnader og prisstigning og "overrun" antar jeg samlet investering til å være ca 900 M$ eller 5400 MNOK. Kapitalkostnadene antar, jeg som sagt, vil kunne bli dekket innenfor 8$/lb. Avkastningen på totalt investert kapital vil med disse antakelsene være en faktor %. Dette burde være en rimelig god avkastning. Har organisasjonen en klar oppfatning om at ressursgrunnlaget nok er betydelig større enn det de har signalisert? Det tror jeg. På presentasjonen slapp det ut en opplysning som tyder på at hele prosjektet er under revurdering. Jeg velger å tro at dette skyldes forventninger om større

5 ressurstilgang. Det er utarbeidet flotte planer for hvordan den industrielle produksjonen skal organiseres i hovedsak vest for gruven på Rönnbäckneset. Ved presentasjonen ble det sagt at det godt kan tenkes at hele anlegget vil kunne bli flyttet. Hvis jeg har oppfattet dette riktig, må det bety at en venter store malmmengder som vil forrykke de betraktninger som ble gjort for et år siden. Igjen antar jeg at den varslede rapporten i løpet av mai vil fortelle oss masse om nikkelprosjektet, som, for meg, er den viktigste delen av IGE Resources. Cautious no 6 etter GF. Om diamantprosjektene I motsetning til nikkelprosjektet hvor IGE systematisk har levert bedre enn varslede resultater, har IGE innenfor diamantsektoren systematisk gitt for optimistiske varsler. På GF, Q1 fremleggelsen og aksjonærmøtet var det tydelig at ledelsen nå ønsket å legge seg på en mer edruelig varsling når det gjelder diamantprosjektene. Etter å ha gjennomgått nær alt tilgjengelig offentlig materiale vil jeg gi ros til ledelsen for de signaler de nå legger fram. Dette er realistiske prognoser med rom for en del positive overraskelser når det gjelder produksjonsmengder og kanskje også fremdrift. Vi fikk på aksjonærmøtet, på spørsmål, opplyst produksjonskostnadene ved de forskjellige prosjektene. NB når selskapet oppgir produksjonskapasitet/ mnd må en forvisse seg om dette er teoretisk kapasitet hvis alt utstyret kan være i produksjon 100% av tiden, eller om en har redusert for nedetid på grunn av havarier, mangel på reservedeler eller drivstoff og manglende tilgjengelighet i regntiden som utgjør nær 3 mnd. For eksempel i Angola, hvis den teoretiske maksimale kapasiteten på et anlegg skulle være carat/år, tror jeg det ville være lurt å regne med en faktisk produksjon på bare ca carat. Her bør vi som aksjonærer be om en større tydelighet fra administrasjonen. Cautious no 7 etter GF. Jeg har prøvd å estimere nettoverdiene for de forskjellige diamantprosjektene. Det er sett bort fra eventuelle tilbakebetalinger av investeringskostnader før fordeling mellom eierne, der dette er aktuelt. Sted Land Mengde grus Mengde carat Verdi $/carat Driftskost $/m³ Tshikapa DRC 16,5Mm³ 3,35Mct Longatshimo DRC 18,4 Mm³ 3,56Mct Cassanguidi Angola 4,1 Mm³ 0,90Mct Luxinge Angola 2,68 Mm³ 1,1Mct Bakerville RSA 13,3 Mm³ 0,45Mct Harts River RSA 14,1Mm³ 0,078Mct /ct

6 Sted Land Verdi i M$ Kost i M$ Eierandel Net i M$ Net i MNOK Tshikapa DRC % Longatshimo DRC % Cassanguidi Angola % Luxinge Angola % Bakerville RSA % Harts River RSA % Sum Her har jeg flyttet ressursen i Luxinge sammen med "verified" i de andre prosjektene. Det er benyttet IGE's midtverdi fra prisintervallet og høyeste angitte verdi for kostnader. I tabellen under er tatt med også "additional" ressurser. Tabellen viser sum. Sted Land Verdi i M$ Kost i M$ Eierandel Net i M$ Net i MNOK Tshikapa DRC % Longatshimo DRC % Cassanguidi Angola % Luxinge Angola % Bakerville RSA % Harts River RSA % Sum Med høyere priser på diamanter ville selvfølgelig nettoverdien øke. Her ser vi at de to prosjektene i Sør-Africa (RSA) helt dominerer, dernest følger de to prosjektene i Congo (DRC). Beklager at overføringen av tabellene ser ut til å medføre noen forskyvninger! Cautious no 8 etter GF. Hvorfor markedet, etter oppkjøpet av Pangea, har vært så opptatt av hva som skjer i Angola har vært meg en gåte. Nå har selskapet fått 4 nær modne prosjekter utenfor Angola og som tabellene viser er det der de største potensialene ser ut til å ligge. Politisk stabilitet er definitivt størst i RSA og det er der fokus i første omgang bør ligge. Når det kommer en driftstillatelse i Angola er for meg mindre vesentlig, selv om de første salgene skulle gå 100% til IGE-R for å dekke lete og utbyggingskostnader. Det å raskt få litt cash inn fra Angola er selvfølgelig veldig positivt. Det som er viktigst for meg er at det sikres kapital slik at videre arbeid med å få synliggjort verdiene i RSA og raskt få satt feltene i produksjon. Parallelt med dette bør en også raskt få satt minst et av prosjektene i DRC i produksjon. Anslag over samlede investeringer for å få alle disse prosjektene opp og gå i full produksjon er vanskelig å anslå, men jeg våger meg på et anslag på ca 60 M$ +/- 15 M$ eller 360 MNOK +/- 90 MNOK. Dette kommer i tillegg til de ca 70 M$ som allerede er nedlagt i

7 prosjektene. Deler av dette vil dekkes av medeiere. Det vil påløpe noe skatter og avgifter som jeg ikke kjenner godt nok. Det er antydet mulige funn av større alluviale ressurser og mulige kimberlitter, dvs diamanter i fast fjell. Dersom en rik kimberlitt finnes er det som å vinne hovedgevinst i Lotto. Jeg velger å se bort fra dette, inntil det skjer. Jeg har ikke noe imot å kjøpe noen lodd i Lotto, men ville ikke basere min fremtidige inntekt på sånn flaks. Økte påvisninger av diamant i grus vil selvfølgelig være svært positivt og mer sannsynlig. Hovedkonklusjonen min fra gjennomgang av diamantprosjektene er at antatt nettoverdi for IGE's andel vil være omkring ganger de investeringer selskapet må nedlegge i prosjektene og det er jo en betydelig avkastning på investert kapital. En driftstillatelse for Luxinge i Angola vil kortsiktig være veldig hyggelig, men som det fremgår av materialet over vil det på lengre sikt ha relativt liten betydning. Cautious no 9 etter GF. Mine synspunkter på sikring av nødvendig kapital. Hvis det hadde vært praktisk mulig å gjennomføre, ville jeg selvfølgelig at selskapets ledelse skulle finne finansieringsløsninger uten at antall aksjer i selskapet ble økt. Det tror jeg er helt urealistisk. Jeg tror selskapet i løpet av de neste 5-6 år trenger å få tilført ca 800+ M$. Inntekter fra diamantsalg i samme periode vil neppe kunne gi mer enn M$. Ved full lånefinansiering, om mulig, ville det påløpe kapitalkostnader som jeg tror ville overstige inntektene fra diamantsalgene. Risikoen for at aksjonærene ville miste store deler av sine verdier ville øke kraftig ved en slik strategi. Alternativt kunne dagens aksjonærer tilføre den nødvendige kapital gjennom fortrinnsrettsemisjoner. Jeg har svært liten tro på at den nåværende aksjonærmassen har mulighet for eller ønske om å tilføre selskapet de summene som trenges, fra egen lomme. Joint Venture avtaler er en annen form for emisjon. Partneren behøver ikke å få aksjer i IGE, men til gjengjeld mister IGE andeler av sine prosjektverdier. Her er det flere måter å ordne et samarbeid på, rent økonomisk, men som sagt så ser jeg dette som en emisjonsform. Jeg har tidligere vært motstander av å avvike fra prinsippet om fortrinnsrettsemisjoner. Jeg har endret oppfatning. Markedet/ aksjonærene har reagert på nyheter fra selskapet på en måte som viser at andre faktorer enn rene verdivurderinger av selskapet dominerer i kursvurderingene. Det virker nærmest som det er en redsel for emisjoner som presser kursen ned til et irrasjonelt nivå som derved gjør emisjonen mer skremmende enn den burde vært. Det selskapet trenger er tunge, industrielle og langsiktige investorer i tillegg til den brede sammensetningen av småinvestorer selskapet har i dag. Med de store underliggende verdiene i selskapet ville jeg ikke gråte om emisjoner gjennom de neste 5-6 år skulle doble antall aksjer utover dagens antall, inklusive de gitte fullmakter. Dette forutsetter at en ikke samtidig gir bort/ selger deler av det ressursgrunnlaget, jeg har lagt til grunn over, gjennom andre konstruksjoner.

8 Hvis de sittende aksjonærene får tilbud om reparasjonsemisjoner etter rettede emisjoner, med samme vilkår som i de rettede emisjonene, ville dette vært tilfredstillende sett med mine øyne. Som selskapet annonserte på aksjonærmøtet og Q1 arbeides det med langsiktige finansieringsstrategier som omfatter en kombinasjon av flere finansieringsverktøy. Jeg tror de har helt rett i at dette er riktig vei å gå. Det som er viktig er at finansieringsstrategien er så robust at forsinkelser eller mindre kostnadsoverskridelser ikke kan bli tuen som får et stort lass til å velte. Styret har en vanskelig jobb med å prøve å finne de beste løsningene for dagens aksjonærer. Jeg tror vi skal være svært tilfredse hvis de løsner litt på målet om å sikre dagens aksjonærer maksimale verdier. Dette vil samtidig medføre at risikoen for større tap øker kraftig. Jeg aksepterer fullt ut å "miste" noe av potensialet i selskapet hvis dette kraftig reduserer risikoen i selskapet. Det som er viktigst, for meg, er at styret sikrer administrasjonen arbeidskapital slik at utviklingen av prosjektene kan skje uten unødige forsinkelser. Det er verdiskapingen i prosjektene som gir avkastning til oss aksjonærer. Mitt råd til oss aksjonærer er derfor å slutte å skrike så høyt mot emisjoner rettet mot tunge og langsiktige aksjonærer. Vi trenger denne kapitalen for å få realisert våre verdier.

MeldingsID: Innsendt dato: :51 Utsteder: Instrument: - Informasjonspliktig: Lagringspliktig:

MeldingsID: Innsendt dato: :51 Utsteder: Instrument: - Informasjonspliktig: Lagringspliktig: MeldingsID: 297213 Innsendt dato: 24.01.2012 09:51 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: AXA Axactor AB (publ) XOSL

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Aksjemarkedet og sparing

Aksjemarkedet og sparing Aksjemarkedet og sparing Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne realisere noen drømmer,

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Hvordan benytte aksjemarkedet til langsiktig sparing?

Hvordan benytte aksjemarkedet til langsiktig sparing? Hvordan benytte aksjemarkedet til langsiktig sparing? Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning

2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning 2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning Saken gjaldt spørsmål om bankens rådgivning i forbindelse med at klager i 2006 og 2007 hadde plassert til sammen kr 2.900.000,- i

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER Marine Harvest Norway As Saksbehandler: Aksnes/Skjetne Postboks 4102 Sandviken Telefon: 99691466 / 48124810 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 5835 BERGEN Vår referanse: 16/1948 Deres referanse: Vår

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s.

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. NKI-seminar 10.september 2009 Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. Læreplanen Jeg er forpliktet til å si

Detaljer

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd NHD hilser og beklager at de ikke kunne være tilstede. Utarbeidingen av mineralstrategien er arbeidskrevende og har topp prioritet. NHD har bedt meg

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Avkastningshistorikk

Avkastningshistorikk Avkastningshistorikk Hvilken avkastning er det rimelig å anta at Pensjon Pluss Langsiktig ville hatt med sin langsiktige måte å plassere pensjonspenger? Og hvilke forventninger er det rimelig å ha for

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Ærede Stortingsrepresentanter Bruken av Opplysningsvesenets fonds avkastning

Detaljer

Bli en bedre investor

Bli en bedre investor Bli en bedre investor Christiania Securities Christiania Securities er et veletablert meglerhus som tilbyr aksjehandel på Oslo børs og de øvrige nordiske aksjemarkedene. Selskapet ble etablert i 1995 og

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle. Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking

Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle. Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking 5. juni 2012 Sevan Marine ASA Informasjonsplikt Sevan Marine

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Nåverdi og pengenes tidsverdi

Nåverdi og pengenes tidsverdi Nåverdi og pengenes tidsverdi Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo 18. oktober 2015 Versjon 2.0 Ta kontakt hvis du finner uklarheter eller feil: a.r.gramstad@econ.uio.no 1 Innledning Anta at du har

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET 6: Presentere seg selv FERDIGHET 7: Presentere andre

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

KENOR ASA KVARTALS RAPPORT Q2-2002

KENOR ASA KVARTALS RAPPORT Q2-2002 KENOR ASA KVARTALS RAPPORT Q2-2002 KENOR ASA, Oslo Stock Exchange, ticker KEN, Reuters KEN:OL Oslo 27. august 2002: KENOR gjennomførte i juni/juli tre kapitalutvidelser og har til sammen hentet inn 155,6

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2001

FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2001 FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2001 Oslo, 27.02.02: Konsolidert resultat etter skatt for år 2001 ble MNOK 10,3 mot et tap på MNOK 21,9 millioner for 2000. Gullproduksjon økte med 20 % til 104.869 oz (3,3 tonn)

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

NES MILJØPARK AS RÅDMANNENS KORRIGERINGER

NES MILJØPARK AS RÅDMANNENS KORRIGERINGER NES MILJØPARK AS RÅDMANNENS KORRIGERINGER Basert på samtale med styreleder og daglig leder Esval Miljøpark KF 29. mars 2017 Nes kommune 4. april 2017 Rådmannens oppsummering Det er ingen kommunal oppgave

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Eierskiftekonferansen NHO Ålesund

Eierskiftekonferansen NHO Ålesund Eierskiftekonferansen NHO Ålesund AS Ivar Nesset November 2014 Ship Equip s Eierskapshistorie 2001: Emisjon 10 MNOK SND Invest og Reidar Tryggestad nye deleiere. 2005: MBO Management/ansatte/andre nærstående

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS

Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS Oslo 26.mai 2011 MIN BAKGRUNN Siviløkonom fra BI VG -10 år økonomidirektør 5 år Daglig leder PWC Shared Services

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004. Gassutvinning og el-produksjon

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004. Gassutvinning og el-produksjon Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Gassutvinning og el-produksjon regional involvering og ringvirkninger Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Petro-scenarier

Detaljer

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012 Felles eierstrategisk plattform i EB 25. mai 2012 2 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN...3 2 FORMÅL MED EIERSKAPET...4 3 FØRINGER FOR FORRETNINGSMESSIG UTVIKLING AV EB...6 4 FORVENTNINGER TIL AVKASTNING,

Detaljer

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Q4 - Network Electronics ASA Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Høydepunkter fra Q4 Selskapet rundet 100 MNOK i årsomsetning Omsetningen i Q4 på 28,5 MNOK

Detaljer

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Utgangspunktet for bruk av Opplysningsvesenets fonds avkastning er

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Forvaltning av pensjonsmidler og årlig garantert avkastning

Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Forvaltning av pensjonsmidler og årlig garantert avkastning Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Innlegg fra Silver på medlemsmøte 21. november 2012 i Den norske Forsikringsforening Forvaltning av pensjonsmidler og årlig

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger Konsesjonssøknad for Tellenes Vedlegg: Nett og nettilknytninger Vedlegget inneholder: 1 Teknisk underlag fra Sweco Grøner 2 Brev fra Sira Kvina kraftselskap 3 E-post fra Titania A.S. 4 Utdrag fra Kraftsystemutredning

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Stami 3. mai 2010 Roald Bjørklund, UiO

Stami 3. mai 2010 Roald Bjørklund, UiO Stami 3. mai 2010 Roald Bjørklund, UiO Forstå grunnlag for kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker i en arbeidssituasjon, som for eksempel mellom leder/underordnet, mann/kvinne, ung/gammel, frisk/syk

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer