Selskapsavtal e. Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapsavtal e. Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS"

Transkript

1 Selskapsavtal e Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS 1

2 SELSKAPSAVTALE FORNORD-TRØNDELAGHAVNRØRVIKIKS Vedtatti Kystgruppen (Senereendringeri avtalenkanvedtasav representantskapet) l ETABLERING, RETTIGHETER OGPLIKTER 1-1 Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS(NTHR)er et interkommunalt selskapopprettet i henholdtil lov om interkommunaleselskaperav nr. 6. Selskapetsdeltakereer kommunenevikna, Leka, og Nærøy. 1-2 Formål NTHRhar somformål å: - Samordneogutvikleen effektiv,sikkerograsjonellhavnevirksomhet innenfor samarbeidsområdetsomskaperforutsetningerfor eneffektivog konkurransedyktigsjøtransporti Nord-Trøndelag. - Sørgefor sikkerhetogfremkommeligheti selskapetshavnerog deltager- kommunene sjøområder - Ivareta alle forvaltningsmessigeog administrativeoppgaversom etter lov om havner- og farvannpåliggerkommunene,samt håndhevede bestemmelsersometter sammelov medtilhørendeforskrifter gjelder innenfor kommunenessjøområder. Målsettingenfor NTHR's virksomheter at de samledehavneressurser, både private- og offentlige,-til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbudfor brukerne. For at havneneskalkunneopprettholde og videreutvikletrafikkgrunnlaget,skal NTHRkunneengasjeresegi alle former for havnetilknyttet virksomhet, herundersamferdselsspørsmål og næringsutviklingsominnenfor samarbeidsområdetfinnes hensiktsmessigog økonomiskfordelaktig for havneselskapetogdet næringslivhavneneskalbetjene. 1-3 Hovedkontor NTHRhar sitt hovedkontor i Rørvik. 2

3 1-4 Deltakernesinnskuddsplikt Vedetableringogsenereinntreden i NTHRoverførerdeltakerkommunene eiendomsrettentil havnekapitalentil NTHR. Til havnekapitalenhører: a) Formuesmassensomhørertil havnekassen b) Inntekterfra tjenesterogytelserknyttet til havnedriftoganløpsavgift, c) Verdiersomtrer i stedetfor verdiersomomfattesavbokstava eller b og d) Inntekterogavkastningfor øvrigfra verdiersomnevnt i bokstava,b eller c. Vedinntredenleggestil grunnverdiansettelsefor den havnekapitalhver deltagerkommuneskyterinn i selskapet.disseverdienefremgåraveget vedleggtil selskapsavtalen, oger en del avdenneavtalen. NTHRovertar alle ressurserogforpliktelsersomdenenkelte deltagerkommuneshavnekapitalhar vedetablering/inntredeni selskapet. 1-5 Rettsligstatus Selskapeter et eget rettssubjekt. 1-6 Deltakerneseierandelogansvar Kommuneneseierandelerer basertpåenighetmellomdeltakerneved sammenslåingstidspunktet,ogfordeler segslik: Vikna kr ,2% Leka kr ,0% Nærøy kr ,8% SUM kr % Eierkommunenehefter for selskapetsforpliktelser i henhold til sin eierandel. 3

4 REPRESENTANTSKAP 2-1 Oppnevningogsammensetning Representantskapet skal hafølgendesammensetning: Vikna kommune 2representanter m/vara Lekakommune 1representant m/vara Nærøy kommune 1representant m/vara Observatørermed møte- ogtalerett: Brukerrepresentanter 2 representanter m/vara Dekommunalerepresentanteneoppnevnesavde respektivekommunestyrer. Brukerrepresentanteneoppnevnesetter forslagfra de regionale/lokale næringsorganisasjonene. NTHRvil vie sinebrukereogkunderstor oppmerksomhet,for å sikreengasjement, involveringogutvikling,oganseren slikkontaktsomavgjørendefor selskapets utvikling. NTHRskalmedvirketil etableringavegnedefora for dialogogsamhandling.hyppighet, form oginnholddrøftesogvidereutviklessammenmedbrukereogpotensiellekunder. 2-2 Representantskapetsaksbehandling Hverrepresentantharén stemme.representantskapet er beslutningsdyktignår minst halvdelenavmedlemmeneer til stede,ogdisserepresentererminstto tredelerav stemmene. Representantskapetsbeslutningerfattes med alminneligflertall, dersomdet ikke kreves2/3 flertall etter selskapsavtalens 8. Stårstemmetallenelikt, gjelderdet sommøteleder slutter segtil. Representantskapets lederinnkallertil møtei representantskapetnår det er nødvendigfor behandlingavensaksometter IKS-loveneller selskapsavtalenskal behandlesavrepresentantskapet,ognår det ellerser nødvendigfor behandlingaven 4

5 bestemtsak.representantskapets lederplikter å innkallerepresentantskapet til møte når styret,revisor,minsten avdeltakerneeller minsten tredel av representantskapetsmedlemmerkreverdet for behandlingaven bestemtangitt sak. Innkallingtil representantskapsmøteskalskjemedminstfire ukersvarselogskal inneholdesakliste. Representantskapets lederkaninnkallerepresentantskapetmedkorterefrist i tilfeller hvor dette er påtrengendenødvendig. Representantskapets leder skalsørgefor at det føres protokoll fra møtene. I protokollen skalrepresentantskapetsbeslutningerinntasmed angivelseav utfallet av stemmegivningen.protokollenskalundertegnesav møteleder samt to andrepersonersom utpekesav representantskapet. Styretsleder og selskapetsdagligeleder har møteplikt og talerett på representantskapetsmøter. 2-3 Representantskapetsoppgaverog myndighet Kommuneneutøver sin myndigheti selskapetgjennomrepresentantskapet som er selskapetsøverstemyndighet. Representantskapetsoppgaveog myndighetomfatter : l Behandleselskapetsårsregnskapmed årsberetning 2 Behandlestyrets forslagtil budsjett og økonomiplan 4 Velgestyre med leder og nestleder 5 Velgerevisor 6 Velgeleder ogmedlemmertil valgkomite 7 Fastsetteinstruksfor styre og godtgjørelsetil styre og revisor 9 Fastsettekommunale forskrifteretter lov om havnerog farvann 10 Fattebeslutningom opptak avlån innenfor den ramme somfølger avselskapsavtalenspkt Påseat selskapetsformål fremmesi overensstemmelsemed denneselskaps avtale,vedtatte beslutningerogbestemmelsenei lov om havnerogfarvann 12 Behandleandre sakersometter lov, forskrift eller selskapsavtalen skalbehandlesav representantskapet 13 Behandleandre sakersom leggesfrem avstyret 14 Treffevedtakom å avhendeeller pantsette fast eiendomeller andre størrekapitalgjenstandereller foreta investeringersom er av vesentlig betydningfor selskapeteller en eller flere avdeltakerne Blanteiervalgtemedlemmeravrepresentantskapetskaldet oppnevnesen valgkomitepå3 personer.representantskapet fastsetterinstruksfor valgkomiteen. 5

6 3 STYRETOGSTYRETSAMMENSETNING 3-1 Sammensetning Til å lede NTHR's virksomhetskaldet velgeset styre som skalbeståav5 medlemmer.det skalvelgesvaramedlem1 og2, somdekkeropp fraværavalle styremedlemmene.styremedlemmerskalførst ogfremst velgesetter kompetanse-forutsetningerfor å værestyremedlem. Lederognestlederi styret skalvelgesblant de styremedlemmersom velgesav Representantskapet.Lederognestlederskalikke værefra sammekommune. NTHR's dagligeleder (havnedirektør)har plikt til å møte i havnestyretsmøter med forslags- og talerett. Styretsfunksjonstider to år. 3-2 Styretssaksbehandling Styretsleder skalinnkalletil styremøteetter behov. Innkallingenskalnormalt skjeskriftlig med et varselpå fem dagerog inneholdesaksliste. Møteinnkallingog saklisteskalogsåsendesrepresentantskapetsleder. Medlem av styre og dagligleder kan kreveat styretsammenkalles. Styreter beslutningsdyktignår minsthalvpartenavmedlemmeneer til stede. Styremøtetledesavlederen,eller i dennesfravær, avnestleder. Styretsbeslutningerfattes med alminneligflertall. Vedstemmelikhet i styret har styretsleder dobbeltstemme. Det skalføresprotokoll fra styretsmøter. Ved uenighetom styrets beslutningkan styremedlemog selskapetsdagligeleder kreveå få sin oppfatninginnført i protokollen. 3-3 Styretsmyndighet Forvaltningenav selskapethører under styret som har ansvarfor en tilfredsstillendeorganisasjonav selskapetsvirksomhet.styrethar ansvarfor å utarbeideselskapet strategiplanogorientererepresentantskapetomdenne.videre skalstyretpåseat virksomhetendrivesi samsvarmed selskapetsformål, selskapsavtalen, selskapetsårsbudsjettog andrevedtakog retningslinjerfastsatt av representantskapet.videreskalstyret sørgefor at bokføringenog formuesforvaltningener gjenstandfor betryggendekontroll. Styret skalføre tilsyn med dagligledersledelseav virksomheten. Styret skalsærligha sin oppmerksomhethenvendtpå at NTHRtil enhvertid skalkunnegi brukerneet best mulig havnetilbudover et bredestmulig spekter, 6

7 at havnensressurserutnyttes på best mulig måte, samt at havnentil enhvertid er mestmulig konkurransedyktig. Styret utøveralle funksjonersom lov om havnerog farvanntil enhver tid fastsettersomstyretsoppgaver.styret utarbeiderforslagom årsbudsjettog økonomiplan. Styret skalvidere 1 Påseat selskapetsformål fremmesi overensstemmelsemed selskapsavtalen, vedtatte beslutningerog bestemmelseri lov om havner og farvann. 2 Påseat forskrifter etter lov om havnerogfarvannetterleves. 3 Avgjørehvordanselskapetsmidler skalforvaltes,herundertreffe beslutningerom plasseringav kapitalen. 4 Ansette,si opp og avskjedigedagligleder og fastsettedenneslønnog andrebetingelsersamtinstruksfor dagligleder. 4 DAGLIGLEDER(HAVNEDIREKTØR) Selskapetskalha en dagligleder somforestår den dagligeledelseavselskapetog somskalfølgede retningslinjerog påleggsom styret har gitt. Dendagligeledelseomfatter ikke sakersometter selskapetsforhold er avuvanlig art eller av stor betydning. Slikesakerkanden dagligeleder bare avgjørenår styret i denenkelte sakhar gitt dagligleder myndighet til det eller når styrets beslutningikke kanavventesuten vesentligulempefor selskapetsvirksomhet. Dagligleder skalpåseat selskapetutøver sin virksomheti overensstemmelse med gjeldendelover og forskrifter og de påleggog vedtak somer fattet av overordnet myndighet. Dagligleder treffer avgjørelseom videredelegasjonav myndighettil havnens øvrigeansatte. 5 REPRESENTASJON Styretsleder og dagligeleder tegner NTHRhver for seg. Dagligleder representerernthrutad i sakersomfaller inn under dennes myndighet. 6 ØKONOMIOGLÅNEOPPTAK 6-1 Budsjett og økonomiplan Det skalhvert år settesopp et årsbudsjettsomgir et realistiskbilde av virksomhetenog det forventede økonomiskeresultat av driften. Det skalvidere utarbeidesen rullerendeøkonomiplansom grunnlagfor budsjettarbeidog øvrig planleggings- arbeid. Økonomiplanenskalomfatte defire nestebudsjettår. 7

8 6-2 Regnskap Selskapetskalføre regnskapetter regnskapsloven. 6-3 Lån Selskapetskalhaadgangtil å oppta lån til kapitalformålogtil konverteringav eldregjeld innenfor en samletrammepå kr ,- Opptakavlån til havne investeringeroginvesteringi eiendommeri overensstemmelsemed økonomiplanog årsbudsjettkan vedtasav styret. 6-4 Garanti NTHRkan ikke stille garanti eller pantsette sineeierandelertil sikkerhetfor andresøkonomiskeforpliktelser. 7 SALGAVEIENDOM DersomNTHRselgerfaste eiendommereller fastehavneinnretningerskalden kommuneeiendommen/innretningenligger i ha forkjøpsrett. Varselom slik forkjøpsrett skalgistil vedkommendekommuneinnen l ukeetter at bindende kontrakt er inngått og anvendelseavforkjøpsrettmå meddelesskriftlig innen 1 månedetter at varseler mottatt. 8 ENDRINGAVSELSKAPSAVTALEN Endringav selskapsavtalensom omhandler selskapetsnavn,deltakere,formål, hovedkontor,antall styremedlemmer,deltakernesinnskuddspliktogplikt til andreytelser,eierandel,ansvarsandel,antall representantskapsmedlemmer og hvor mangeden enkelte kommuneoppnevner,skalbehandlesav den enkelte kommunei kommunestyretog krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle deltakere. Andre endringervedtasi representantskapetmed 2/3 flertall. 9 INNTREDENI SELSKAPET Vedinntredenavnyedeltakerei selskapet,skalprinsippenei denneselskapsavtale leggestil grunn. Nyekommunertrer inn i selskapetgjennomvedtakelseavselskapsavtalenog overføringavhavnekapitalensominnskuddi selskapet,jfr. selskapsavtalenspkt

9 Eierandelentil inntredendekommunefastsettesut fra verdienavkommunens innskuddi forhold til selskapetstotale verdi,samteventuelleforhandlingermellom partene. Verdsettelsenavinnskuddetogselskapetstotale verdi skalbaserespåsammemetode ogprinsippersomble lagt til grunnvedetableringenavdet sammenslåtteselskapetpr Kompetansentil å innlemmenyedeltakereliggerhosrepresentantskapetogkrever tilslutningfra samtligedeltakere,jfr. selskapsavtalenspkt UTTREDENAVSELSKAPET Uttredenavselskapetskjervedskriftligoppsigelseavselskapsavtalen. Oppsigelseavavtalenkanikkefinne stedfør det har gått 5 år fra kommunens inntredeni selskapet.etter utløpet,kanavtalensiesopp med1 årsskriftligvarsel. Veduttredenskaluttredendekommunehaut sinnettoandelavselskapetsverdi, utløsningsbeløpet,dogslikat utløsningsbeløpetbegrensesoppadtil verdienavdet innskuddkommunenydet vedsininntredeni selskapet,justert for endringi konsumprisindeksen. Kommunenhar rett ogplikt til følgendenaturaluttak: 1. Dehavneanlegg, jfr. havne- ogfarvannslovens 4,kommunenbrakteinn i selskapet. 2. Annenfast eiendomkommunenbrakteinn i selskapet. Denuttredendekommunenovertarsamtligerettigheterogforpliktelserknyttet til de eiendelersomtasut. Dersomverdienavnaturaluttaketoverstigerutløsningsbeløpet,skalden uttredende kommunenyte kontantoppgjørsvarendetil differansen,til selskapet.tilsvarende,skal selskapetyte kontantoppgjørsvarendetil differansen,dersomverdienav naturaluttaketer lavereennutløsningsbeløpet. Verdienavnaturaluttaketogavselskapetsverdiskalbaserespåsammemetodeog prinsippersomble lagt til grunnvedetableringenavdet sammenslåttehavneselskapet pr Disseverdienefremgåravegetvedleggtil selskapsavtalenoger en del avdenne avtalen. 9

10 11 UTELUKKELSE Dersomen deltaker vesentligmisligholdersineforpliktelser i selskapsforholdet, kande øvrigedeltakereenstemmigbeslutteat vedkommendedeltaker skal utelukkesfra selskapeti henhold til reglenei IKS-lovens 31. Ved utelukkelse skaldet økonomiskeoppgjør væresom ved uttreden. 12 OPPLØSNINGOGAVVIKLING VedtakomoppløsningavNTHRkreverenstemmigheti representantskapet. Oppløsning av NTHR må godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.dersomdepartementetgodkjenneroppløsningav NTHR, kan departementetgi nærmerebestemmelserom gjennomføringen avavviklingen. Vedoppløsningavselskapetskalnettoverdienfordelesetter deverdierdenenkelte kommunehar brakt inn i selskapet. Kommunenhar rett ogplikt til å overtaeiendommeroganleggsomer beliggendei kommunenogforpliktelsersomerknyttet til disse.verdiavvikjusteresved vederlageller etter nærmereavtale. Verdsettelsenskalbaserespåsammemetodeogprinsippersomble lagt til grunn vedetableringenavdet sammenslåttehavneselskapet. Dersomdepartementetsamtykkeri oppløsningavnthr, oppnevner representantskapetstrakset avviklingsstyre.hvisdet ikkeoppnåsenighetomvalg avmedlemmeri avviklingsstyret,kandenenkeltedeltakerinnen14dagerkreveat departementetoppnevneravviklingsstyre.nåravviklingsstyreter valgt,trer det ordinærestyretut avfunksjon.avviklingsstyretvelgesmedubestemttjenestetid, menmedenoppsigelsestidpå3 måneder. 13 TVISTER Tvistmellom deltakerneangåendeforståelseoggjennomføringavdenneavtaleavgjøres vedvoldgift,jfr. Lovom voldgiftav 14.mai2004. Nårmanikkehar vedtekteri avtalensomer dekkende,henvisesdet til lovverket. 14 IKRAFTTREDELSE Denneselskapsavtaletrer i kraft 1.januar2015med regnskapsmessigvirkning fra 1.januar2015etter likelydendevedtaki kommunestyrenei samtlige deltakerkommuner. Samtidigopphevestidligere vedtekter for Vikna Havn KS. 10

11 VEDLEGG TILSELSKAPSAVTALE FORNORD-TRØNDELAGHAVNRØRVIKIKS Veduttreden elleroppløsning,anvendesverdifordelingbasertpå verdsettelseav innskuddved selskapssammenslutningen, og ikkeetter avtalteeierandeler.det visestil rapport fra TakstforumMidt-Norge, Verdivurdering. Sammeprinsippanvendesvedregulertfordelingveddeltakerei tilgangeller avgangetter selskapssammenslutningen. Følgendeinnskuddsverdierer lagttil grunn: Verdsettelseav innskuddvedselskapssammenslutningen Verdsettelse i % Mill.kr. % Vikna 72,920 86,2 Leka 8,420 10,0 Nærøy 3,250 3,8 Sum 84, ,00 11

12 Dato Dato Dato VIKNAKOMMUNE LEKAKOMMUNE NÆRØYKOMMUNE ReinertEidshaug PerHelgeJohansen SteinarAspli ordfører ordfører ordfører 12

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS Selskapsavtale Trondheim Havn IKS SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS Vedtatt i representantskapet 18. juni 2012 l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere Trondheim

Detaljer

FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03

FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03 forslag til - VEDTEKTER FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03 Kapittel 1: Etablering, rettigheter og plikter 1-1 Organisasjonsform Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) er et interkommunalt

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH)

VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH) VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH) Kapittel : Etablering, rettigheter og plikter - Organisasjonsform Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) er et interkommunalt havnefellesskap opprettet av kommunene

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF)

SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) 1 Om selskapet 1.1 Selskapets navn og deltakelse Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt selskap med hjemmel i Lov om interkommunale

Detaljer

Eieravtalefor. FinnmarkMiljøtjeneste AS(FimilAS) Organisasjonsnummer NO976815394MVA

Eieravtalefor. FinnmarkMiljøtjeneste AS(FimilAS) Organisasjonsnummer NO976815394MVA Eieravtalefor F'innmarkMiliatienesteas FinnmarkMiljøtjeneste AS(FimilAS) Organisasjonsnummer NO976815394MVA Vedtattpåordinærgeneralforsamling denxx.xx.2013. Kapittel1.Alminneligebestemmelser. 1.1Navnogdeitakere.

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

A V T A L E MELLOM BAMBLE, PORSGRUNN OG SKIEN KOMMUNE VEDR. GRENLAND HAVN IKS

A V T A L E MELLOM BAMBLE, PORSGRUNN OG SKIEN KOMMUNE VEDR. GRENLAND HAVN IKS A V T A L E MELLOM BAMBLE, PORSGRUNN OG SKIEN KOMMUNE VEDR. GRENLAND HAVN IKS Fastsatt av Grenland havneråd 26.10.2011 Godkjent av Porsgrunn bystyre 12.01.2012 Godkjent av Bamble kommunestyre 09.02.2012

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS 1. Selskapets navn Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS (IØLK), er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 05.01.2016 2016/38 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 HRS -

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1 Navn Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært møte i Helgeland Regionråd

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Saksframlegg. Ny selskapsavtale for Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS

Saksframlegg. Ny selskapsavtale for Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS SPYDEBERG KOMMUNE Saksframlegg Ny selskapsavtale for Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kirsten Langehaug FE 026 15/111 Saksnr Utvalg Type Dato 02/2015 Formannskap

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Selskapsavtale

Driftsassistansen i Østfold IKS. Selskapsavtale Driftsassistansen i Østfold IKS Selskapsavtale INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets formål...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for. Gudbrandsdal Krisesenter IKS på Lillehammer organiseres etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6.

SELSKAPSAVTALE. for. Gudbrandsdal Krisesenter IKS på Lillehammer organiseres etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. SELSKAPSAVTALE for Gudbrandsdal Krisesenter Interkommunalt selskap 0. Selskapets navn Gudbrandsdal Krisesenter IKS 1. Selskapets formål Gudbrandsdal Krisesenter har som hovedformål å yte hjelp til voksne

Detaljer

SELSKAPSAVTALE mellom Midtre Namdal Avfallsselskap IKS NO 957 387 969 MVA og Overhalla kommune

SELSKAPSAVTALE mellom Midtre Namdal Avfallsselskap IKS NO 957 387 969 MVA og Overhalla kommune SELSKAPSAVTALE mellom Midtre Namdal Avfallsselskap IKS NO 957 387 969 MVA og Overhalla kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Selskapets medlemmer rettslig status... 2 2. Formål... 2 3. Representantskapet... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

VEDTEKTER FOR BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN VEDTEKTER FOR BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Endelig justerte vedtekter i henhold til Fiskeridepartementets forslag i brev av 13.12.89 og 30.04.90, samt Fylkesmannens brev av 13.02.1990. ORGANISASJONSFORM

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS KAP. 1 SELSKAPETS FIRMA 1.1 Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Selskapsavtale SMISO iks (revidert )

Selskapsavtale SMISO iks (revidert ) Selskapsavtale SMISO iks (revidert 18.03.10). 1 Selskapets navn Selskapets navn er Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO iks). Kontorsted er i Gjøvik kommune. 2 Angivelse av deltagere. Ved

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2005/2591-29269/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 16.09.2014 Saksframlegg Godkjennelse av selskapsavtale Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08 Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Kjell A Kristiansen Innledning EVA-senteret gir hvert år råd og arrangerer kurs for svært mange

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for - AGDER OG TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE. for - AGDER OG TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - AGDER OG TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011)

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) 1. Formål Stiftelsen Kulturhuset USF er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur på Georgernes

Detaljer

SELSKAPSAVTALE VEDTEKT FOR MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS

SELSKAPSAVTALE VEDTEKT FOR MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Side 1 av 16 SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Side 2 av 16 SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS (fastsatt med hjemmel i Lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Selskapsavtale og særbestemmelser for

Selskapsavtale og særbestemmelser for Selskapsavtale og særbestemmelser for Vedtatt 04.11.2008 Selskapsavtale for Vestfold Interkommunale Vannverk IKS 1 Navn Selskapets navn er Vestfold Interkommunale Vannverk IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS mandag 20 desember 2010 kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte Med dette oversendes

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.

SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 1. Firma Selskapets firma er Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. 2. Forretningskontor Selskapets kontor og forretningskommune

Detaljer

I tillegg skal Sør-Trøndelag 110-sentral kunne utføre oppgaver som er nevnt i denne vedtekts pkt. 4.1.

I tillegg skal Sør-Trøndelag 110-sentral kunne utføre oppgaver som er nevnt i denne vedtekts pkt. 4.1. Vedtekter for Sør-Trøndelag 110-sentral Kap. I Generelt 1.1 Navn og formål Samarbeidet om brannalarmering i Sør-Trøndelag kalles Sør-Trøndelag 110-sentral. Sør-Trøndelag 110-sentral har som mål å ta i

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS KAP.1 SELSKAPETS FIRMA SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS 1.1 Follo Ren IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar.1999. 1.2 Selskapet er et eget

Detaljer