Selskapsavtal e. Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapsavtal e. Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS"

Transkript

1 Selskapsavtal e Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS 1

2 SELSKAPSAVTALE FORNORD-TRØNDELAGHAVNRØRVIKIKS Vedtatti Kystgruppen (Senereendringeri avtalenkanvedtasav representantskapet) l ETABLERING, RETTIGHETER OGPLIKTER 1-1 Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS(NTHR)er et interkommunalt selskapopprettet i henholdtil lov om interkommunaleselskaperav nr. 6. Selskapetsdeltakereer kommunenevikna, Leka, og Nærøy. 1-2 Formål NTHRhar somformål å: - Samordneogutvikleen effektiv,sikkerograsjonellhavnevirksomhet innenfor samarbeidsområdetsomskaperforutsetningerfor eneffektivog konkurransedyktigsjøtransporti Nord-Trøndelag. - Sørgefor sikkerhetogfremkommeligheti selskapetshavnerog deltager- kommunene sjøområder - Ivareta alle forvaltningsmessigeog administrativeoppgaversom etter lov om havner- og farvannpåliggerkommunene,samt håndhevede bestemmelsersometter sammelov medtilhørendeforskrifter gjelder innenfor kommunenessjøområder. Målsettingenfor NTHR's virksomheter at de samledehavneressurser, både private- og offentlige,-til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbudfor brukerne. For at havneneskalkunneopprettholde og videreutvikletrafikkgrunnlaget,skal NTHRkunneengasjeresegi alle former for havnetilknyttet virksomhet, herundersamferdselsspørsmål og næringsutviklingsominnenfor samarbeidsområdetfinnes hensiktsmessigog økonomiskfordelaktig for havneselskapetogdet næringslivhavneneskalbetjene. 1-3 Hovedkontor NTHRhar sitt hovedkontor i Rørvik. 2

3 1-4 Deltakernesinnskuddsplikt Vedetableringogsenereinntreden i NTHRoverførerdeltakerkommunene eiendomsrettentil havnekapitalentil NTHR. Til havnekapitalenhører: a) Formuesmassensomhørertil havnekassen b) Inntekterfra tjenesterogytelserknyttet til havnedriftoganløpsavgift, c) Verdiersomtrer i stedetfor verdiersomomfattesavbokstava eller b og d) Inntekterogavkastningfor øvrigfra verdiersomnevnt i bokstava,b eller c. Vedinntredenleggestil grunnverdiansettelsefor den havnekapitalhver deltagerkommuneskyterinn i selskapet.disseverdienefremgåraveget vedleggtil selskapsavtalen, oger en del avdenneavtalen. NTHRovertar alle ressurserogforpliktelsersomdenenkelte deltagerkommuneshavnekapitalhar vedetablering/inntredeni selskapet. 1-5 Rettsligstatus Selskapeter et eget rettssubjekt. 1-6 Deltakerneseierandelogansvar Kommuneneseierandelerer basertpåenighetmellomdeltakerneved sammenslåingstidspunktet,ogfordeler segslik: Vikna kr ,2% Leka kr ,0% Nærøy kr ,8% SUM kr % Eierkommunenehefter for selskapetsforpliktelser i henhold til sin eierandel. 3

4 REPRESENTANTSKAP 2-1 Oppnevningogsammensetning Representantskapet skal hafølgendesammensetning: Vikna kommune 2representanter m/vara Lekakommune 1representant m/vara Nærøy kommune 1representant m/vara Observatørermed møte- ogtalerett: Brukerrepresentanter 2 representanter m/vara Dekommunalerepresentanteneoppnevnesavde respektivekommunestyrer. Brukerrepresentanteneoppnevnesetter forslagfra de regionale/lokale næringsorganisasjonene. NTHRvil vie sinebrukereogkunderstor oppmerksomhet,for å sikreengasjement, involveringogutvikling,oganseren slikkontaktsomavgjørendefor selskapets utvikling. NTHRskalmedvirketil etableringavegnedefora for dialogogsamhandling.hyppighet, form oginnholddrøftesogvidereutviklessammenmedbrukereogpotensiellekunder. 2-2 Representantskapetsaksbehandling Hverrepresentantharén stemme.representantskapet er beslutningsdyktignår minst halvdelenavmedlemmeneer til stede,ogdisserepresentererminstto tredelerav stemmene. Representantskapetsbeslutningerfattes med alminneligflertall, dersomdet ikke kreves2/3 flertall etter selskapsavtalens 8. Stårstemmetallenelikt, gjelderdet sommøteleder slutter segtil. Representantskapets lederinnkallertil møtei representantskapetnår det er nødvendigfor behandlingavensaksometter IKS-loveneller selskapsavtalenskal behandlesavrepresentantskapet,ognår det ellerser nødvendigfor behandlingaven 4

5 bestemtsak.representantskapets lederplikter å innkallerepresentantskapet til møte når styret,revisor,minsten avdeltakerneeller minsten tredel av representantskapetsmedlemmerkreverdet for behandlingaven bestemtangitt sak. Innkallingtil representantskapsmøteskalskjemedminstfire ukersvarselogskal inneholdesakliste. Representantskapets lederkaninnkallerepresentantskapetmedkorterefrist i tilfeller hvor dette er påtrengendenødvendig. Representantskapets leder skalsørgefor at det føres protokoll fra møtene. I protokollen skalrepresentantskapetsbeslutningerinntasmed angivelseav utfallet av stemmegivningen.protokollenskalundertegnesav møteleder samt to andrepersonersom utpekesav representantskapet. Styretsleder og selskapetsdagligeleder har møteplikt og talerett på representantskapetsmøter. 2-3 Representantskapetsoppgaverog myndighet Kommuneneutøver sin myndigheti selskapetgjennomrepresentantskapet som er selskapetsøverstemyndighet. Representantskapetsoppgaveog myndighetomfatter : l Behandleselskapetsårsregnskapmed årsberetning 2 Behandlestyrets forslagtil budsjett og økonomiplan 4 Velgestyre med leder og nestleder 5 Velgerevisor 6 Velgeleder ogmedlemmertil valgkomite 7 Fastsetteinstruksfor styre og godtgjørelsetil styre og revisor 9 Fastsettekommunale forskrifteretter lov om havnerog farvann 10 Fattebeslutningom opptak avlån innenfor den ramme somfølger avselskapsavtalenspkt Påseat selskapetsformål fremmesi overensstemmelsemed denneselskaps avtale,vedtatte beslutningerogbestemmelsenei lov om havnerogfarvann 12 Behandleandre sakersometter lov, forskrift eller selskapsavtalen skalbehandlesav representantskapet 13 Behandleandre sakersom leggesfrem avstyret 14 Treffevedtakom å avhendeeller pantsette fast eiendomeller andre størrekapitalgjenstandereller foreta investeringersom er av vesentlig betydningfor selskapeteller en eller flere avdeltakerne Blanteiervalgtemedlemmeravrepresentantskapetskaldet oppnevnesen valgkomitepå3 personer.representantskapet fastsetterinstruksfor valgkomiteen. 5

6 3 STYRETOGSTYRETSAMMENSETNING 3-1 Sammensetning Til å lede NTHR's virksomhetskaldet velgeset styre som skalbeståav5 medlemmer.det skalvelgesvaramedlem1 og2, somdekkeropp fraværavalle styremedlemmene.styremedlemmerskalførst ogfremst velgesetter kompetanse-forutsetningerfor å værestyremedlem. Lederognestlederi styret skalvelgesblant de styremedlemmersom velgesav Representantskapet.Lederognestlederskalikke værefra sammekommune. NTHR's dagligeleder (havnedirektør)har plikt til å møte i havnestyretsmøter med forslags- og talerett. Styretsfunksjonstider to år. 3-2 Styretssaksbehandling Styretsleder skalinnkalletil styremøteetter behov. Innkallingenskalnormalt skjeskriftlig med et varselpå fem dagerog inneholdesaksliste. Møteinnkallingog saklisteskalogsåsendesrepresentantskapetsleder. Medlem av styre og dagligleder kan kreveat styretsammenkalles. Styreter beslutningsdyktignår minsthalvpartenavmedlemmeneer til stede. Styremøtetledesavlederen,eller i dennesfravær, avnestleder. Styretsbeslutningerfattes med alminneligflertall. Vedstemmelikhet i styret har styretsleder dobbeltstemme. Det skalføresprotokoll fra styretsmøter. Ved uenighetom styrets beslutningkan styremedlemog selskapetsdagligeleder kreveå få sin oppfatninginnført i protokollen. 3-3 Styretsmyndighet Forvaltningenav selskapethører under styret som har ansvarfor en tilfredsstillendeorganisasjonav selskapetsvirksomhet.styrethar ansvarfor å utarbeideselskapet strategiplanogorientererepresentantskapetomdenne.videre skalstyretpåseat virksomhetendrivesi samsvarmed selskapetsformål, selskapsavtalen, selskapetsårsbudsjettog andrevedtakog retningslinjerfastsatt av representantskapet.videreskalstyret sørgefor at bokføringenog formuesforvaltningener gjenstandfor betryggendekontroll. Styret skalføre tilsyn med dagligledersledelseav virksomheten. Styret skalsærligha sin oppmerksomhethenvendtpå at NTHRtil enhvertid skalkunnegi brukerneet best mulig havnetilbudover et bredestmulig spekter, 6

7 at havnensressurserutnyttes på best mulig måte, samt at havnentil enhvertid er mestmulig konkurransedyktig. Styret utøveralle funksjonersom lov om havnerog farvanntil enhver tid fastsettersomstyretsoppgaver.styret utarbeiderforslagom årsbudsjettog økonomiplan. Styret skalvidere 1 Påseat selskapetsformål fremmesi overensstemmelsemed selskapsavtalen, vedtatte beslutningerog bestemmelseri lov om havner og farvann. 2 Påseat forskrifter etter lov om havnerogfarvannetterleves. 3 Avgjørehvordanselskapetsmidler skalforvaltes,herundertreffe beslutningerom plasseringav kapitalen. 4 Ansette,si opp og avskjedigedagligleder og fastsettedenneslønnog andrebetingelsersamtinstruksfor dagligleder. 4 DAGLIGLEDER(HAVNEDIREKTØR) Selskapetskalha en dagligleder somforestår den dagligeledelseavselskapetog somskalfølgede retningslinjerog påleggsom styret har gitt. Dendagligeledelseomfatter ikke sakersometter selskapetsforhold er avuvanlig art eller av stor betydning. Slikesakerkanden dagligeleder bare avgjørenår styret i denenkelte sakhar gitt dagligleder myndighet til det eller når styrets beslutningikke kanavventesuten vesentligulempefor selskapetsvirksomhet. Dagligleder skalpåseat selskapetutøver sin virksomheti overensstemmelse med gjeldendelover og forskrifter og de påleggog vedtak somer fattet av overordnet myndighet. Dagligleder treffer avgjørelseom videredelegasjonav myndighettil havnens øvrigeansatte. 5 REPRESENTASJON Styretsleder og dagligeleder tegner NTHRhver for seg. Dagligleder representerernthrutad i sakersomfaller inn under dennes myndighet. 6 ØKONOMIOGLÅNEOPPTAK 6-1 Budsjett og økonomiplan Det skalhvert år settesopp et årsbudsjettsomgir et realistiskbilde av virksomhetenog det forventede økonomiskeresultat av driften. Det skalvidere utarbeidesen rullerendeøkonomiplansom grunnlagfor budsjettarbeidog øvrig planleggings- arbeid. Økonomiplanenskalomfatte defire nestebudsjettår. 7

8 6-2 Regnskap Selskapetskalføre regnskapetter regnskapsloven. 6-3 Lån Selskapetskalhaadgangtil å oppta lån til kapitalformålogtil konverteringav eldregjeld innenfor en samletrammepå kr ,- Opptakavlån til havne investeringeroginvesteringi eiendommeri overensstemmelsemed økonomiplanog årsbudsjettkan vedtasav styret. 6-4 Garanti NTHRkan ikke stille garanti eller pantsette sineeierandelertil sikkerhetfor andresøkonomiskeforpliktelser. 7 SALGAVEIENDOM DersomNTHRselgerfaste eiendommereller fastehavneinnretningerskalden kommuneeiendommen/innretningenligger i ha forkjøpsrett. Varselom slik forkjøpsrett skalgistil vedkommendekommuneinnen l ukeetter at bindende kontrakt er inngått og anvendelseavforkjøpsrettmå meddelesskriftlig innen 1 månedetter at varseler mottatt. 8 ENDRINGAVSELSKAPSAVTALEN Endringav selskapsavtalensom omhandler selskapetsnavn,deltakere,formål, hovedkontor,antall styremedlemmer,deltakernesinnskuddspliktogplikt til andreytelser,eierandel,ansvarsandel,antall representantskapsmedlemmer og hvor mangeden enkelte kommuneoppnevner,skalbehandlesav den enkelte kommunei kommunestyretog krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle deltakere. Andre endringervedtasi representantskapetmed 2/3 flertall. 9 INNTREDENI SELSKAPET Vedinntredenavnyedeltakerei selskapet,skalprinsippenei denneselskapsavtale leggestil grunn. Nyekommunertrer inn i selskapetgjennomvedtakelseavselskapsavtalenog overføringavhavnekapitalensominnskuddi selskapet,jfr. selskapsavtalenspkt

9 Eierandelentil inntredendekommunefastsettesut fra verdienavkommunens innskuddi forhold til selskapetstotale verdi,samteventuelleforhandlingermellom partene. Verdsettelsenavinnskuddetogselskapetstotale verdi skalbaserespåsammemetode ogprinsippersomble lagt til grunnvedetableringenavdet sammenslåtteselskapetpr Kompetansentil å innlemmenyedeltakereliggerhosrepresentantskapetogkrever tilslutningfra samtligedeltakere,jfr. selskapsavtalenspkt UTTREDENAVSELSKAPET Uttredenavselskapetskjervedskriftligoppsigelseavselskapsavtalen. Oppsigelseavavtalenkanikkefinne stedfør det har gått 5 år fra kommunens inntredeni selskapet.etter utløpet,kanavtalensiesopp med1 årsskriftligvarsel. Veduttredenskaluttredendekommunehaut sinnettoandelavselskapetsverdi, utløsningsbeløpet,dogslikat utløsningsbeløpetbegrensesoppadtil verdienavdet innskuddkommunenydet vedsininntredeni selskapet,justert for endringi konsumprisindeksen. Kommunenhar rett ogplikt til følgendenaturaluttak: 1. Dehavneanlegg, jfr. havne- ogfarvannslovens 4,kommunenbrakteinn i selskapet. 2. Annenfast eiendomkommunenbrakteinn i selskapet. Denuttredendekommunenovertarsamtligerettigheterogforpliktelserknyttet til de eiendelersomtasut. Dersomverdienavnaturaluttaketoverstigerutløsningsbeløpet,skalden uttredende kommunenyte kontantoppgjørsvarendetil differansen,til selskapet.tilsvarende,skal selskapetyte kontantoppgjørsvarendetil differansen,dersomverdienav naturaluttaketer lavereennutløsningsbeløpet. Verdienavnaturaluttaketogavselskapetsverdiskalbaserespåsammemetodeog prinsippersomble lagt til grunnvedetableringenavdet sammenslåttehavneselskapet pr Disseverdienefremgåravegetvedleggtil selskapsavtalenoger en del avdenne avtalen. 9

10 11 UTELUKKELSE Dersomen deltaker vesentligmisligholdersineforpliktelser i selskapsforholdet, kande øvrigedeltakereenstemmigbeslutteat vedkommendedeltaker skal utelukkesfra selskapeti henhold til reglenei IKS-lovens 31. Ved utelukkelse skaldet økonomiskeoppgjør væresom ved uttreden. 12 OPPLØSNINGOGAVVIKLING VedtakomoppløsningavNTHRkreverenstemmigheti representantskapet. Oppløsning av NTHR må godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.dersomdepartementetgodkjenneroppløsningav NTHR, kan departementetgi nærmerebestemmelserom gjennomføringen avavviklingen. Vedoppløsningavselskapetskalnettoverdienfordelesetter deverdierdenenkelte kommunehar brakt inn i selskapet. Kommunenhar rett ogplikt til å overtaeiendommeroganleggsomer beliggendei kommunenogforpliktelsersomerknyttet til disse.verdiavvikjusteresved vederlageller etter nærmereavtale. Verdsettelsenskalbaserespåsammemetodeogprinsippersomble lagt til grunn vedetableringenavdet sammenslåttehavneselskapet. Dersomdepartementetsamtykkeri oppløsningavnthr, oppnevner representantskapetstrakset avviklingsstyre.hvisdet ikkeoppnåsenighetomvalg avmedlemmeri avviklingsstyret,kandenenkeltedeltakerinnen14dagerkreveat departementetoppnevneravviklingsstyre.nåravviklingsstyreter valgt,trer det ordinærestyretut avfunksjon.avviklingsstyretvelgesmedubestemttjenestetid, menmedenoppsigelsestidpå3 måneder. 13 TVISTER Tvistmellom deltakerneangåendeforståelseoggjennomføringavdenneavtaleavgjøres vedvoldgift,jfr. Lovom voldgiftav 14.mai2004. Nårmanikkehar vedtekteri avtalensomer dekkende,henvisesdet til lovverket. 14 IKRAFTTREDELSE Denneselskapsavtaletrer i kraft 1.januar2015med regnskapsmessigvirkning fra 1.januar2015etter likelydendevedtaki kommunestyrenei samtlige deltakerkommuner. Samtidigopphevestidligere vedtekter for Vikna Havn KS. 10

11 VEDLEGG TILSELSKAPSAVTALE FORNORD-TRØNDELAGHAVNRØRVIKIKS Veduttreden elleroppløsning,anvendesverdifordelingbasertpå verdsettelseav innskuddved selskapssammenslutningen, og ikkeetter avtalteeierandeler.det visestil rapport fra TakstforumMidt-Norge, Verdivurdering. Sammeprinsippanvendesvedregulertfordelingveddeltakerei tilgangeller avgangetter selskapssammenslutningen. Følgendeinnskuddsverdierer lagttil grunn: Verdsettelseav innskuddvedselskapssammenslutningen Verdsettelse i % Mill.kr. % Vikna 72,920 86,2 Leka 8,420 10,0 Nærøy 3,250 3,8 Sum 84, ,00 11

12 Dato Dato Dato VIKNAKOMMUNE LEKAKOMMUNE NÆRØYKOMMUNE ReinertEidshaug PerHelgeJohansen SteinarAspli ordfører ordfører ordfører 12

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS Selskapsavtale Trondheim Havn IKS SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS Vedtatt i representantskapet 18. juni 2012 l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere Trondheim

Detaljer

FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03

FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03 forslag til - VEDTEKTER FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03 Kapittel 1: Etablering, rettigheter og plikter 1-1 Organisasjonsform Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) er et interkommunalt

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1 Navn Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2005/2591-29269/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 16.09.2014 Saksframlegg Godkjennelse av selskapsavtale Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer