Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Bustadregister... 61

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. februar 1801 Ved kongeleg reskript av 28. november 1800 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" i Danmark, Noreg og på Island den 1. februar På kvar bustad skulle alle personar til stades på teljingstidspunktet førast i teljingslista. Born fødde etter 1. februar, men før teljinga blei ferdig, skulle ikkje teljast. Ei heller dei som døydde etter 1. februar. Alle i Noreg skulle teljast, både dei som var på besøk i landet og dei som var fråverande, men hadde sitt faste opphald i Noreg. Busetnaden skulle teljast der dei var heimehøyrande og ikkje der dei hadde opphald på teljingstidspunktet. Trass i denne instruksen finn ein tenestefolk ført der dei hadde arbeid, soldatar ført i lister for kasernar mm. og jamvel utflytta studentar i København ført i teljingslistene på bustaden til foreldra. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med sundag 1. februar 1801 og i så mange dagar som var nødvendig. I kjøpstadene og dei gruve- og verkssamfunna som høyrte til under Oberbergamtet på Kongsberg var rodemeistrane ansvarlege for å føre listene under oppsyn av magistraten. Dei nytta trykte skjema i teljingsarbeidet. Dei gjekk frå dør til dør og fekk opplysningane til teljingslistene frå hovudpersonen i kvart hushald. Magistraten sende listene vidare for kontroll hos stiftamtmannen. På landet var sokneprestane ansvarlege for teljingsarbeidet. Dei kunne be om hjelp til teljingsarbeidet frå klokkarane og skulehaldarane, men stort sett førte dei listene sjølv. Prestane sende listene vidare til prosten, deretter gjekk listene til amtmannen som så sende dei til stiftamtmannen. Prestane hadde trykte skjema for landdistrikta som dei fylte ut. Dei fekk opplysningane til teljingslistene i samband med sundagsgudstenestene og det var nok mest vanleg at hovudpersonen i kvart hushald ga opplysningane. Til slutt blei alle teljingslistene sende til Rentekammeret i København. Folketeljinga 1801 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Arbeidet med å transkribere folketeljinga frå 1801 starta allereie i Eit samarbeid mellom Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Bergen ved Historisk Institutt tok fatt med Jan Oldervoll som prosjektleiar teljinga blei transkribert ordrett, rubrikk for rubrikk, på databand - papirband med hol i staden for bokstavar. Deretter las ein banda inn på ein datamaskin. Så allereie på 1970-talet fanst ei bokstavrett, digitalisert kopi av teljinga. Men for vidare forsking på dataa, måtte ein ha statistikk. Dermed starta ein med eit større kodingsprosjekt av informasjonen frå teljinga. Med dei koda dataa kunne Statistisk sentralbyrå presentere statistikken for 1801-teljinga i ny utgåve i Og med internett på plass gjorde Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen grunnlagsdataa for statistikken ope tilgjengeleg for alle frå 1. desember Med lanseringa av Digitalarkivet i 1998, blei folketeljinga 1801 flytta dit, men Arkivverket tok ikkje over forvaltinga av den transkriberte 1801-teljinga formelt før i Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1053 (kvinner: 534, menn: 519) Bustader: 198 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 578 (kvinner: 291, menn: 287) Bustader i krinsen: 100 Krins: 001 Qvekne Prestegjeld: Qvekne Kvikne Morten Andreas Leigh m Enkemand efter 2det ægteskab Husbonde Sognepræst 43 (alder) 002 Sigvard Irgens Leigh m Mine børn 9 (alder) 003 Søren Leigh m Ugivt Mine børn 7 (alder) 004 Bernt Ancher Leigh m Mine børn 1 (alder) 005 Carolina Miximiland Leigh k Mine børn 10 (alder) 006 Margrete Engelke Leigh k Mine børn 2 (alder) 007 Henrich Ancher Leigh m Min broder Fendrich a la svite opholder sig i mit huus med regimentets tilladelse 30 (alder) 008 Erich Johansen m Givt Tienestefolk 34 (alder) 009 Jens Semmingsen m Ugivt Tienestefolk 16 (alder) 010 Berith Estensdatter k Tienestefolk 38 (alder) 011 Anne Simensdatter k Tienestefolk 28 (alder) 012 Gorro Rasmusdatter k Tienestefolk 25 (alder) 013 Dordi Johnsdatter k Tienestefolk 21 (alder) 014 Kirsti Embretsdatter k Tienestefolk 20 (alder) 015 Benette Erichsdatter k Ugivt Tienestefolk Blind af godhed taget i mit huus 80 (alder) Volden* Christopher Schieldrup m Begge i 1ste ægteskab Husbond Proprietair og gaard-bruger 44 (alder) 002 Margrethe Schieldrup k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 50 (alder) 003 Andrea Sophia Schieldrup k Ugivt Deres datter 13 (alder) 004 Sophia Lucia Rambek Fød Aschanius k Enke efter 1ste ægteskab med præsten rambek Husbondens tante Logerende hos Schieldrup 75 (alder) Merknad: Sal. Rambeks Madamme fød Aschanius. Hun har 30 rd af kaldet og 20 rd af postkassen. 005 Ingebrigt Danielsen m Ugivt Tienestefolk 24 (alder) 006 Ingebor Nielsdatter k Tienestefolk 52 (alder) 007 Elen Halvorsdatter k Tienestefolk 25 (alder) 008 Marie Jørgensdatter k Tienestefolk 18 (alder) Frengstad* Jacob Biørn m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Lensmand og gaardbruger 60 (alder) 002 Karen Hansdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 60 (alder) 003 Hans Christian Biørn m Ugivt Deres børn 27 (alder) 004 Jacob Mathias Biørn m Deres børn 24 (alder) 005 Johan Jochum Biørn m Deres børn 17 (alder) 006 Elen Jacobsdatter Biørn k Deres børn 29 (alder) Storeng* Anders Storeng m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 67 (alder) 002 Anne Hansdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 68 (alder) 003 Ingebor Michelsdatter k Ugivt Tienestepige 17 (alder) Storeng* Hans Hansen Storeng m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbebruger 44 (alder) 002 Ingebor Olsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 46 (alder) 003 Hans Hansen m Ugivt Deres børn 20 (alder) 004 Ole Hansen m Deres børn 17 (alder) 005 Niels Hansen m Deres børn 15 (alder) 006 Iver Hansen m Deres børn 10 (alder) 007 Christen Hansen m Deres børn 8 (alder) 008 Peder Hansen m Deres børn 6 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Kirsti Hansdatter k Deres børn 12 (alder) 010 Kirsti Nielsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Huusbondens Er i sønnens brød 77 (alder) moder 011 Berith Embretsdatter k Ugivt Tieneste pige 25 (alder) Knapsæt* Arne Knudsen Botner m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 58 (alder) 002 Lisbeth Olsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 52 (alder) 003 Ole Arnesen m Begge i 1ste ægteskab Deres søn I brød med faderen 29 (alder) 004 Kirsten Hansdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 32 (alder) 005 Kirsti Olsdatter k Ugivt Husbondens 1 (alder) sønnedatter 006 Knud Arnesen m Husbondens 11 (alder) børn 007 Ingebor Arnesdatter k Husbondens 21 (alder) børn 008 Lisbet Arnesdatter k Husbondens 15 (alder) børn 009 Dordi Arnesdatter k Husbondens børn 7 (alder) Bjørlid store* Syver Fridrichsen Børlie m Givt 1ste gang Husbonde Bonde og gaardbruger 63 (alder) 002 Lisbeth Pettersdatter k Givt 2den gang Hans kone 70 (alder) 003 Sigri Mathiasdatter k Enke efter 1ste ægteskab Husbondens I sønnens brød 90 (alder) moder 004 Marith Knudsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Husbondens I samme brød 47 (alder) broderkone 005 Fridrich Halsteensen m Ugivt Husbondens 19 (alder) broder børn 006 Knud Halsteensen m Husbondens 14 (alder) broder børn 007 Syver Halsteensen m Husbondens broder børn 10 (alder) Botner nordre* Ole Olsen Botner m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bruger en liden gaard part 50 (alder) 002 Anne Olsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 55 (alder) 003 Ole Olsen m Ugivt Deres søn 16 (alder) 004 Kirsti Olsdatter k Deres datter 9 (alder) Fos lille* Hans Hansen Fossen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 52 (alder) 002 Mette Simensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 42 (alder) 003 Knud Erichsen Fossen m Enkemand efter 1ste ægteskab Husbondens stif fader I brød hos sin stif søn 65 (alder) 004 Hans Hansen m Ugivt Deres børn 12 (alder) 005 Knud Hansen m Deres børn 4 (alder) 006 Kirsten Hansdatter k Deres børn 17 (alder) 007 Giertrud Hansdatter k Deres børn 15 (alder) 008 Marith Hansdatter k Deres børn 8 (alder) Bredvadslid* Hans Nielsen Brevadslie m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Skoleholder og bruger en 66 (alder) liden gaardpart 002 Anne Jonasdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 67 (alder) 003 Niels Hansen m Begge i 1ste ægteskab Deres søn I faderens brød 38 (alder) 004 Ingebor Johansdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 38 (alder) Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 005 Hans Nielsen m Ugivt Sidst benævnte 10 (alder) ægtefolks børn 006 Anne Nielsdatter k Sidst benævnte 6 (alder) ægtefolks børn 007 Ingeborg Nielsdatter k Sidst benævnte 1 (alder) ægtefolks børn 008 Ingebrigt Hansen m Sønnekonens 18 (alder) broder søn 009 Johannes Larsen m Husbondens uægte datter søn 11 (alder) Bjørlid lille* Ole Christophersen Børlie m Givt 2den gang Husbond Bonde og bruger en liden 58 (alder) gaardpart 002 Ingeborg Nielsdatter k Givt 1ste gang Hans kone 61 (alder) 003 Ingeborg Olsdatter k Ugivt Deres datter 29 (alder) 004 Berith Gothilfsdatter k Husbondens uægte datter datter 5 (alder) 005 Anne Nielsdatter k Et uægte barn For betaling hos ole børlie 2 (alder) Bakken* Niels Olsen Bakken m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og bruger en ringe 46 (alder) gaardpart 002 Kari Jørgensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 53 (alder) 003 Ingri Olsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Husbondens I sønnens brød 76 (alder) moder 004 Anne Jørgensdatter k Ugivt En uægte sønnedatter af husbondens kone 4 (alder) Bakken* Ole Olsen Bakken m Ugivt Husbonde Bruger en ringe gaardpart 50 (alder) 002 Marith Sivertsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Husbondens I sønnens brød 75 (alder) moder 003 Marith Olsdatter k Ugivt Husbondens 48 (alder) 2de søstre 004 Lisbeth Olsdatter k Husbondens 36 (alder) 2de søstre 005 Clara Michelsdatter k Lisbeth olsdatters uægte barn 8 (alder) Storlid* Erich Tøllevsen Storlie m Begge i 1ste ægteskab Huusbonde Bonde og bruger en gaard 40 (alder) part 002 Giertrud Jensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 37 (alder) 003 Tøllev Erichsen m Ugivt Deres sønner 5 (alder) 004 Jens Erichsen m Deres sønner 2 (alder) 005 Ole Ingebritsen m Tieneste dreng 13 (alder) 006 Kirsti Olsdatter k Ugivt Inderste Skrøbelig og nyder almisse af 88 (alder) sognet Sæter* Thore Svensen Sæter m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bonde og gaardbruger 42 (alder) 002 Gorro Iversdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 40 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Sven Thoresen m Ugivt Deres sønner 7 (alder) 004 Iver Thoresen m Deres sønner 5 (alder) 005 Gidsken Thoresdatter k Enke efter 1ste ægteskab Huusbondens I sønnens brød 80 (alder) moder 006 Svend Svendsen m Ugivt Husbondens 49 (alder) broder 007 Ingeborg Hansdatter k Tieneste pige 18 (alder) Ulsæt* Halsteen Evensen Ulset m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 35 (alder) 002 Anne Margrethe Ulset* k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 30 (alder) 003 Even Halsteensen m Ugivt Deres børn 6 (alder) 004 Jacob Halsteensen m Deres børn 3 (alder) 005 Maren Halstensdatter k Deres børn 4 (alder) 006 Anne Avlesdatter k Tieneste pige 18 (alder) Stai* Jens Iversen Stai m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 45 (alder) 002 Kirsti Svensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 36 (alder) 003 Dorthea Olava Jensdatter k Ugivt Deres datter 9 (alder) 004 Helge Iversen Stai m Husbondens 47 (alder) broder 005 Karen Iversdatter k Husbondens 49 (alder) søster 006 Marith Estensdatter k Hans søsters 12 (alder) uægte datter 007 Thore Ingebritsen m Tienestefolk 49 (alder) 008 Knud Svendsen m Tienestefolk 14 (alder) 009 Berit Ingebritsdatter k Tienestefolk 26 (alder) 010 Eva Arnesdatter k Tienestefolk 22 (alder) 011 Mathias Pedersen m Begge i 1ste ægteskab Husbondens sødskende barn Inderste og skomager af profession 38 (alder) 012 Johanna Larsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 26 (alder) 013 Peder Mathiasen m Deres søn 7 (alder) Sletten* Ingebrit Simensen Sletten m Givt 1ste gang Husbonde Bonde og gaardbruger 47 (alder) 002 Marith Hansdatter k Givt 2den gang Hans kone 44 (alder) 003 Knud Hansen m Ugivt Hendes søn af 14 (alder) 1ste ægteskab 004 Kirsten Ingebritsdatter k Deres døttre 12 (alder) 005 Giertrud Ingebritsdatter k Deres døttre 3 (alder) 006 Giertrud Lagesdatter k Tieneste pige 18 (alder) Bredvad* Poul Knudsen Brevad m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bruger en gaardpart 71 (alder) 002 Anne Maria Jacobsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 81 (alder) 003 Knud Poulsen m Begge i 1ste ægteskab Husbondens 48 (alder) søn 004 Giertrud Ingebritsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 48 (alder) 005 Ingebrit Knudsen m Ugivt Deres børn 24 (alder) 006 Lisbeth Knudsdatter k Deres børn 26 (alder) 007 Anne Knudsdatter k Deres børn 17 (alder) 008 Carl Nielsen m Tieneste dreng 14 (alder) Frengstad* Iver Olsen Trengstad m Ugivt Husbonde Bonde og gaardbruger 24 (alder) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 002 Marit Iversdatter k Enke efter 1ste ægteskab Husbondens Forestaar sønnens huus 49 (alder) moder 003 Lars Olsen Trengstad m Ugivt Husbondens 18 (alder) broder 004 Lars Hansen m Tieneste dreng 13 (alder) 005 Kirsti Arnesdatter k Tienestepige 18 (alder) 006 Marith Erichsdatter k Inderste Lever af haandarbejde 65 (alder) Mo* Thore Simensen Moe m Ugivt Husbonde Bonde og gaardbruger 59 (alder) 002 Esten Simensen Moe m Husbondens 50 (alder) broder 003 Malena Simensdatter Moe k Husbondens Begge i broderens brød 62 (alder) 2de søstre 004 Marith Simensdatter Moe k Husbondens Begge i broderens brød 50 (alder) 2de søstre 005 Simen Iversen Moe m Husbondens 27 (alder) broder søn 006 Niels Simensen m Hans søster 16 (alder) søn 007 Margrethe Simensdatter k Hans søster datter 13 (alder) Veen* Niels Simensen Ween m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og bruger 1/2 grd 50 (alder) 002 Berith Ingebrigtsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 60 (alder) 003 Simen Nielsen m Ugivt Deres sønner 21 (alder) 004 Christopher Nielsen m Deres sønner 16 (alder) 005 Esten Nielsen m Husbondens Holder sig hos sin broder søn 77 (alder) farbroder og ernærer sig selv 006 Jørgen Johnsen m Logerende Lever af sin profession som smed 27 (alder) Veen* Simen Nielsen Ween m Givt anden gang Husbonde Bruger 1/8 gaardpart 83 (alder) 002 Anne Olsdatter k Givt 1ste gang Hans kone 48 (alder) 003 Ole Simensen m Ugivt Deres børn 25 (alder) 004 Kirsti Simensdatter k Deres børn 20 (alder) Veen* Christen Simensen Ween m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bonde bruger 1/4 gaard 54 (alder) 002 Karen Evensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 40 (alder) 003 Even Christensen m Ugivt Deres børn 12 (alder) 004 Simen Christensen m Deres børn 7 (alder) 005 Niels Christensen m Deres børn 5 (alder) 006 Kirsten Christophersdatter k Deres børn 14 (alder) 007 Maren Christensdatter k Deres børn 10 (alder) Veen* Michal Christian Marstrand m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Lever som bonde af en liden 72 (alder) gaard part 002 Margaretha Holst k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 58 (alder) 003 Anne Marstrand k Ugivt Deres datter 31 (alder) 004 Karen Hansdatter k Tienestepige 23 (alder) Kvikne 26 Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Berith Christensdatter k Enke efter 1ste ægteskab Huusmoder Bruger en ringe 50 (alder) huusmands 002 Christen Iversen m Ugivt Hendes søn 8 (alder) 003 Marith Iversdatter k Hendes datter 12 (alder) 004 Anne Ingebritsdatter k Holder til hos denne enke Er sygelig og ernærer sig kummerfyldt af sit haand arbejd 23 (alder) Nergaard søndre* Lars Grøntvedt m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Proviantskriver ved værket og 54 (alder) bruger 002 Anne Margrethe Meldahl k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 48 (alder) 003 Richard Nicolai Grøntvedt m Ugivt Deres børn 7 (alder) 004 Elen Maria Grøntvedt k Deres børn 15 (alder) 005 Helena Margrethe Grøntvedt k Deres børn 12 (alder) 006 Marthea Malena Grøntvedt k Deres børn 10 (alder) 007 Gothilf Lorentzen m Ugivt Tienestefolk 44 (alder) 008 Anne Hansdatter k Tienestefolk 31 (alder) 009 Ingri Hansdatter k Tienestefolk 28 (alder) Grøtlid* Jens Jacobsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og bruger en lille 70 (alder) gaard part 002 Marith Olsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 56 (alder) 003 Ole Jensen m Ugivt Deres børn 20 (alder) 004 Karen Jensdatter k Deres børn 23 (alder) 005 Margrethe Jensdatter k Deres børn 12 (alder) Skogstad* Simen Nielsen Schogstad m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og bruger 1/2 gaard 52 (alder) 002 Randi Simensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 47 (alder) 003 Simen Simensen Schogstad m Ugivt Deres børn 15 (alder) 004 Thron Simensen m Deres børn 10 (alder) 005 Christian Simensen m Deres børn 8 (alder) Grøtlid* Lorentz Grøtlie m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 65 (alder) 002 Anne Iversdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 55 (alder) 003 Iver Arnesen m Enkemand efter 1ste ægteskab Husbondens sviger fader Er i sviger sønnens brød 85 (alder) 004 Esten Lorentzen m Begge i 1ste ægteskab Huusbondens I faderens brød 32 (alder) ældste søn 005 Anne Pedersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone I faderens brød 32 (alder) 006 Anne Estensdatter k Deres datter 4 (alder) 007 Iver Lorentzen m Ugivt Husbondens 28 (alder) sønner 008 Arne Lorentzen m Husbondens 22 (alder) sønner 009 Marith Larsdatter k Tieneste pige 22 (alder) Brattebolstad* Just Olsen Bratbostad m Begge i 1ste ægteskab Husbond Smed ved værket og 62 (alder) gaardbruger 002 Anne Ingebritsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 55 (alder) 003 Ole Justsen m Ugivt Deres børn 30 (alder) 004 Iver Justsen m Deres børn 25 (alder) 005 Kari Justdatter k Deres børn 20 (alder) 006 Maria Justdatter k Deres børn 16 (alder) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 007 Knud Olsen m Husbondens 10 (alder) broder søn Brattebolstad* Iver Erichsen Bratbostad m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 35 (alder) 002 Anne Olsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 50 (alder) 003 Thore Erichsen m Ugivt Husbondens Skrædder af profession 21 (alder) broder 004 Jørgen Erichsen m Husbondens 14 (alder) broder 005 Solloug Olsdatter k Konens søster 10 (alder) datter 006 Mari Olsdatter k Tieneste pige 30 (alder) Totlund* Ammund Hansen Totland m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 29 (alder) 002 Dordi Pedersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 24 (alder) 003 Hans Amundsen m Enkemand efter 1ste ægteskab Husbondens fader I sønnens brød 69 (alder) 004 Kirsti Embretsdatter k Ugivt Tieneste pige 19 (alder) Grøtlid* Ingebrit Christophersen m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bonde og gaardbruger 44 (alder) Grøtlie 002 Marit Justdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 28 (alder) 003 Christopher Ingebritsen m Ugivt Deres børn 7 (alder) 004 Anne Ingebritsdatter k Deres børn 5 (alder) Langkjernet* Jonas Knudsen Langkiernet m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 41 (alder) 002 Anne Johansdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 36 (alder) 003 Ingebor Jonasdatter k Deres børn 6 (alder) 004 Anne Jonasdatter k Deres børn 3 (alder) 005 Ingeborg Iversdatter k Ugivt Husbondens 21 (alder) broderdøttre 006 Ingri Iversdatter k Husbondens broderdøttre 10 (alder) Støen* Ingebrigt Christophersen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bruger og er smed 54 (alder) Støen 002 Marit Svensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 45 (alder) 003 Kirsti Danielsdatter k Enke efter 2det ægteskab Husbondens Er i sønnens brød 85 (alder) moder 004 Christopher Ingebritsen m Ugivt Deres børn 10 (alder) 005 Gidsken Ingebritsdatter k Deres børn 14 (alder) 006 Kirsti Ingebritsdatter k Deres børn 6 (alder) 007 Anne Christophersdatter k Husbondens 42 (alder) søster 008 Simen Nielsen m Holder her til gratis Er skomager af profession 29 (alder) Folketeljinga Bubakken* Hans Nielsen Bobakken m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 47 (alder) 002 Ingeborg Estensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 42 (alder) 003 Niels Hansen m Ugivt Deres børn 15 (alder) 004 John Hansen m Deres børn 3 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Anne Hansdatter k Deres børn 14 (alder) 006 Marith Hansdatter k Deres børn 12 (alder) 007 Stenetta Hansdatter k Deres børn 9 (alder) 008 Ingeborg Hansdatter k Deres børn 6 (alder) 009 Kari Ingebrigtsdatter k Tieneste pige 32 (alder) Løken* Thore Christensen Løkken m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bonde og gaardbruger 52 (alder) 002 Sigri Nielsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 48 (alder) 003 Christen Thoresen m Ugivt Deres børn 17 (alder) 004 Niels Thoresen m Deres børn 16 (alder) Blankkjernmoen* Ole Knudsen Moen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bonde og gaardbruger 37 (alder) 002 Kirsti Christophersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 35 (alder) 003 Knud Olsen m Deres søn 2 (alder) 004 Christopher Pedersen m Begge i 1ste ægteskab Husbondens Er i sviger sønnens brød 75 (alder) sviger fader 005 Anne Jonasdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans sviger moder Er i sviger sønnens brød 69 (alder) Grønthvet Ole Johansen m Givt 2den gang Husbonde Bergs arbejde og bruger 67 (alder) 002 Kirsti Knudsdatter k Givt 1ste gang Hans kone 64 (alder) 003 Knud Olsen m Ugivt Deres børn 23 (alder) 004 Marit Olsdatter k Deres børn 29 (alder) 005 Knud Ingebritsen m Konens broder søn 17 (alder) Støen* Peder Christophersen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bruger og er smed 38 (alder) 002 Catharina Hansdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 34 (alder) 003 Gidsken Danielsdatter k Ugivt Husbondens I søster sønnens brød 78 (alder) moster 004 Gorro Ingebrigtsdatter k Ugivt Har her frit huus Almisse af sognet 73 (alder) Esteensmoen* Thore Johnsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 55 (alder) 002 Anne Pedersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 50 (alder) 003 John Thoresen m Ugivt Deres børn 19 (alder) 004 Peder Thoresen m Deres børn 6 (alder) 005 Sigri Thoresdatter k Deres børn 17 (alder) 006 Marith Thoresdatter k Deres børn 9 (alder) Sotnedalen* Ole Olsen Sotdal m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bruger en ringe gaardpart 56 (alder) 002 Kirsti Nielsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 53 (alder) 003 Erich Olsen m Ugivt Deres børn 18 (alder) 004 Peder Olsen m Deres børn 11 (alder) Sotnedalen* Thore Nielsen Sotdal m Ugivt Husbonde Bruger en lille gaard part 44 (alder) 002 Johan Johansen m Tieneste dreng 12 (alder) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 003 Sigri Andersdatter k Tieneste pige 35 (alder) 004 Mallena Christophersdatter k Tienest pigens uægte datter 2 (alder) Sotnedalen* Jonas Pedersen m Begge i 1ste ægteskab Husbond Huusmand og bergs arbeyder 45 (alder) 002 Berith Andersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 50 (alder) 003 Peder Jonassen m Ugivt Deres søn 12 (alder) Tørresvangen* Knud Brand Eggen m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bergs arbeyder og bruger 69 (alder) 002 Kanilken Pedersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 64 (alder) 003 Peder Knudsen m Begge i 1ste ægteskab Deres søn Er inderste hos dem og nærer 40 (alder) sig af haandarbejde i stor armod 004 Anne Knudsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 37 (alder) 005 Anne Knudsdatter k Ugivt Husbondens datter 27 (alder) Dalvangen* Ole Knudsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Beboer en ringe rødnings 71 (alder) 002 Kari Olsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 82 (alder) 003 Ole Simensen m Ugivt Konens broder datter søn 19 (alder) Ørkelbogen* Anders Pettersen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Grube arbeyder og bruger 32 (alder) 002 Gorro Nielsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 34 (alder) 003 Petter Andersen m Ugivt Deres børn 8 (alder) 004 Niels Andersen m Deres børn 6 (alder) 005 Berith Andersdatter k Deres børn 3 (alder) 006 Marith Andersdatter k Deres børn 1 (alder) 007 Berith Johnsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Husbondens I sønnens brød 60 (alder) moder 008 Petter Pettersen m Ugivt Husbondens broder Grube arbeyder 22 (alder) Kalkipkjernet* Rasmus Erichsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 48 (alder) 002 Marith Erichsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 60 (alder) 003 Erich Rasmusen m Ugivt Deres børn 16 (alder) 004 Elias Rasmusen m Deres børn 14 (alder) 005 Hans Rasmusen m Deres børn 10 (alder) Ørkelbogen* Johan Johansen m Begge i 1ste ægteskab Husbond Beboer en meget ringe deel af 40 (alder) en gaard og er grube arbeyder 002 Maren Iversdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 50 (alder) 003 Iver Johansen m Ugivt Deres børn 9 (alder) 004 Christiane Johansdatter k Deres børn 11 (alder) 005 Maren Johansdatter k Husbondens søster I broderens brød 46 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Nergaard nordre* Halvor Tølløvsen m Ugivt Husbonde Bygmester ved værket og 51 (alder) bruger 002 Iver Tølløvsen m Begge i 1ste ægteskab Husbondens I broderens brød 34 (alder) broder 003 Gidsken Evensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 32 (alder) 004 Even Iversen m Ugivt Deres børn 9 (alder) 005 Johan Iversen m Deres børn 7 (alder) 006 Tølløv Iversen m Deres børn 1 (alder) 007 Kari Iversdatter k Deres børn 3 (alder) 008 Elen Evensdatter k Konens søster 21 (alder) Grønthvet Halvor Michelsen m Enkemand efter 1ste ægteskab Husbond Bergs arbeyder og bruger i faderens brød 71 (alder) 002 Arne Halvorsen m Begge i 1ste ægteskab Hans søn 30 (alder) 003 Marith Thoresdatter k Hans kone 32 (alder) 004 Kirstina Arnesdatter k Ugivt Deres børn 6 (alder) 005 Ingebor Arnesdatter k Deres børn 4 (alder) 006 Kari Arnesdatter k Deres børn 1 (alder) 007 Kirsti Simensdatter k Tieneste piger 23 (alder) 008 Anne Iversdatter k Tieneste piger 10 (alder) Totlund* Ole Nielsen Meldal m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Huusmand og grubearbeyder 65 (alder) 002 Dordi Knudsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 50 (alder) 003 Niels Olsen m Ugivt Deres sønner 26 (alder) 004 Ole Olsen m Deres sønner 15 (alder) 005 Esten Olsen m Deres sønner 3 (alder) Grønthvet Anders Andersen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Grube arbeyder og bruger 57 (alder) 002 Dordi Nielsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 49 (alder) 003 Anders Andersen m Ugivt Deres søn 22 (alder) Grønthvet Kari Simensdatter k Enke efter 1ste ægteskab Huusmoder Bruger under værket 45 (alder) 002 Ole Olsen m Ugivt Hendes sønner 19 (alder) 003 Simen Olsen m Hendes sønner 7 (alder) Grønthvet Niels Larsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 55 (alder) 002 Marith Andersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 58 (alder) 003 Lars Nielsen m Ugivt Deres børn 22 (alder) 004 Anders Nielsen m Deres børn 9 (alder) 005 Giertrud Nielsdatter k Deres børn 15 (alder) 006 Sigri Hansdatter k Enke efter 1ste ægteskab Husbondens moder I sønnens brød 80 (alder) Grønthvet Oliva Arnesdatter k Enke efter 1ste ægteskab Huusmoder Bruger 1/2 64 (alder) 002 Berith Johnsdatter k Ugivt Hendes datter 25 (alder) 003 Anne Erichsdatter k Datterens 1 (alder) uægte barn Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Grønthvet Ole Erichsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 50 (alder) 002 Maria Larsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 44 (alder) 003 Erich Olsen m Ugivt Deres børn 16 (alder) 004 Lars Olsen m Deres børn 9 (alder) 005 Halsteen Olsen m Deres børn 4 (alder) 006 Kirsti Jørgensdatter k Enke efter 1ste ægteskab Husbondens moder 72 (alder) Grønthvet Barbro Olsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Huusmoder Bruger bergs 60 (alder) 002 Ingebrigt Semingsen m Ugivt Hendes børn 21 (alder) 003 Marith Semmingsdatter k Hendes børn 19 (alder) Volden* Morten Olsen Graneng m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Pligtfoged ved værket og 38 (alder) huusmand 002 Olaug Pedersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 36 (alder) 003 Marith Knudsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Husbondens moder I sønnens brød 73 (alder) Volden* Rasmus Arnesen m Enkemand efter 1ste ægteskab Husbonde Huusmand og bergs arbeyder 59 (alder) 002 Arne Rasmusen m Begge i 1ste ægteskab Hans søn I faderens brød 27 (alder) 003 Olaug Knudsdatter k Begge i 1ste ægteskab Dennes kone 32 (alder) 004 Rasmus Arnesen m Ugivt Deres søn 3 (alder) 005 Kirstina Olsdatter k Konens uægte datter 8 (alder) Neergaard nordre* Giøn Halvorsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Huusmoder Bruger bergs 43 (alder) 002 Halvor Knudsen m Ugivt Hendes børn 11 (alder) 003 Esten Knudsen m Hendes børn 4 (alder) 004 Berith Knudsdatter k Hendes børn 8 (alder) Grønthvet Torsten Lodensen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 53 (alder) 002 Gollaug Zachariasdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 53 (alder) 003 Zacharias Torstensen m Ugivt Deres børn 18 (alder) 004 Lorentz Torstensen m Deres børn 15 (alder) 005 Haldor Torstensen m Deres børn 5 (alder) 006 Mallena Christophersdatter k Enke efter 1ste ægteskab Husbondens sviger moder I sønnens brød 80 (alder) Grønthvet Lars Knudsen m Begge i 1ste ægteskab Huusbonde Bergs arbeyder og bruger 49 (alder) 002 Dordi Johnsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 57 (alder) 003 John Larsen m Begge i 1ste ægteskab Deres søn I faderens brød 25 (alder) 004 Sigri Guttormsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 28 (alder) 005 Dordi Johnsdatter k Deres datter 3 (alder) Grønthvet- 65 Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Hans Johansen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 49 (alder) 002 Margrethe Ingebrigtsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 53 (alder) 003 Johan Hansen m Ugivt Deres børn 21 (alder) 004 Iver Hansen m Deres børn 13 (alder) 005 Petter Hansen m Deres børn 10 (alder) 006 Petter Johansen m Mandens broder Kloker i menigheten og logerer hos broderen 45 (alder) 007 Thore Svendsen m Enkemand efter 1ste ægteskab Mandens stiffader Bruger 1/4 i en 55 (alder) Grønthvet Christopher Knudsen m Begge i 1ste ægteskab Husbond Smed ved verket og bruger 3 61 (alder) er 002 Gorro Arnesdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 66 (alder) 003 Ingeborg Christophersdatter k Enke efter 1ste ægteskab Mandens I sønnens brød 81 (alder) moder 004 Knud Christophersen m Begge i 1ste ægteskab Husbondens Alle i faderens brød 30 (alder) ældste søn 005 Gorro Thoresdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone Alle i faderens brød 27 (alder) 006 Arne Christophersen m Begge i 1ste ægteskab Husbondens Alle i faderens brød 27 (alder) 2dn søn 007 Ingeborg Erichsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone Alle i faderens brød 25 (alder) 008 Marith Knudsdatter k Ugivt Den ældste 2 (alder) søns datter 009 Elen Arnesdatter k Den 2dn søns datter 1 (alder) Grønthvet Niels Pedersen m Enkemand efter 1ste egteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 58 (alder) 002 Peder Nielsen m Ugivt Hans børn 21 (alder) 003 Ragnild Nielsdatter k Hans børn 23 (alder) Grønthvet Lars Olsen m Ugivt Husbond Bergs arbeyder og bruger 63 (alder) 002 Anne Larsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Hans moder I sønnens brød 93 (alder) 003 Ingeborg Johansdatter k Ugivt Tienestepige 48 (alder) Grønthvet Iver Olsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 42 (alder) 002 Johanna Knudsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 38 (alder) 003 Knud Iversen m Deres børn 9 (alder) 004 Ole Iversen m Deres børn 2 (alder) 005 Maren Iversdatter k Deres børn 11 (alder) 006 Ingeborg Iversdatter k Deres børn 5 (alder) 007 Margrethe Estensdatter k Ugivt Mandens faster I broder sønnens brød 58 (alder) 008 Ole Olsen m Mandens broder Skræder af profesion holder til hos broderen 34 (alder) Grønthvet Peder Svendsen m Begge i 1ste ægteskab Huusbonde Bergs arbeyder og bruger 57 (alder) 002 Cathrina Johansdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 50 (alder) 003 Dordi Thorsdatter k Enke efter 2det ægteskab Mandens moder I sønnens brød 83 (alder) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Johan Pedersen m Ugivt Deres børn 22 (alder) 005 Svend Pedersen m Deres børn 19 (alder) 006 Jacob Pedersen m Deres børn 17 (alder) 007 Ingeborg Pedersdatter k Deres børn 6 (alder) Grønthvet Thore Olsen m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bergs arbeyder og bruger 47 (alder) 002 Guri Ingebrigtsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 44 (alder) 003 Kirsti Estensdatter k Enke efter 1ste ægteskab Mandens I sønnens brød 75 (alder) moder 004 Embret Thoresen m Ugivt Deres børn 14 (alder) 005 Ole Thoresen m Deres børn 12 (alder) 006 Hans Thoresen m Deres børn 10 (alder) 007 Esten Thoresen m Deres børn 7 (alder) 008 Kirsti Thoresdatter k Deres børn 4 (alder) 009 Berith Thoresdatter k Deres børn 1 (alder) Tartgaarden* Knud Olsen m Givt 1ste gang Husbond Stiger ved gruben og bruger 68 (alder) 002 Kari Iversdatter k Givt 2den gang Hans kone 50 (alder) 003 Ole Knudsen m Ugivt Deres børn 17 (alder) 004 Lars Knudsen m Deres børn 12 (alder) 005 Iver Knudsen m Deres børn 11 (alder) 006 Guri Knudsdatter k Deres børn 19 (alder) 007 Ingebor Knudsdatter k Deres børn 14 (alder) Grønthvet Peder Pedersen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 52 (alder) 002 Randi Johnsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 50 (alder) 003 Peder Pedersen m Deres børn 12 (alder) 004 Elen Pedersdatter k Deres børn 9 (alder) Dalvangen* Esten Olsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og huusmand 40 (alder) 002 Marith Olsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 45 (alder) 003 Ole Estensen m Ugivt Deres børn 15 (alder) 004 Ellev Estensen m Deres børn 13 (alder) 005 Thore Estensen m Deres børn 4 (alder) 006 Ingri Estensdatter k Deres børn 10 (alder) 007 Maren Estensdatter k Deres børn 7 (alder) Grønthvet John Ingebrigtsen m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bergs arbeyder og bruger 42 (alder) 002 Anne Andersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 37 (alder) 003 Ingebrigt Johnsen m Ugivt Deres børn 10 (alder) 004 Anders Johnsen m Deres børn 8 (alder) 005 Simen Johnsen m Deres børn 3 (alder) Grønthvet Ingebrigt Jonsen m Givt 2den gang Husbonde Bergs arbeyder og bruger 50 (alder) 002 Ingri Olsdatter k Givt 1ste gang Hans kone 45 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 Marith Olsdatter k Ugivt Konens søster Holder til hos svogeren og ernæres af hans arbeyde 56 (alder) Grønthvet Ole Johnsen m Ugivt Huus eyer Er blind bruger 1/3 og kand godt arbeyde 57 (alder) Grønthvet Johannes Estensen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 78 (alder) 002 Marith Andersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 72 (alder) 003 Anders Johansen m Ugivt Deres børn 44 (alder) 004 Karen Johansdatter k Deres børn 34 (alder) Grønthvet Rasmus Knudsen m Givt anden gang Husbonde Bergs arbeyder og bruger 52 (alder) 002 Marith Olsdatter k Givt 1ste gang Hans kone 38 (alder) 003 Ingeborg Arnesdatter k Konens uægte 7 (alder) datter 004 Kirsti Olsdatter k Ugivt Inderste Almisselem 75 (alder) Grønthvet Marith Knudsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Huusmoder Bruger lille bergs 55 (alder) 002 Kirsti Halvorsdatter k Ugivt Hendes datter 21 (alder) 003 Helena Pedersdatter k Dennes uægte datter 2 (alder) 004 Ole Olsen m Enkemand efter 1ste ægteskab Konens svoger Nyder almisse af sognet 69 (alder) Grønthvet Knud Halvorsen m Begge i 1ste ægteskab Huusbonde Bergs arbeyder og bruger 27 (alder) 002 Karen Halvorsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 31 (alder) 003 Margrethe Knudsdatter k Deres datter 4 (alder) 004 Kari Jørgensdatter k Konens uægtes 7 (alder) datter 005 Berith Jacobsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Mandens svigermoder I sviger sønnens brød 69 (alder) Storaasen* Lars Olsen Storaas m Givt 2den gang Husbonde Bergs arbeyder og bruger 61 (alder) 002 Gollaug Knudsdatter k Givt 1ste gang Hans kone 48 (alder) 003 Lars Larsen m Ugivt Deres børn 21 (alder) 004 Knud Larsen m Deres børn 3 (alder) 005 Kari Larsdatter k Deres børn 20 (alder) 006 Anne Larsdatter k Deres børn 9 (alder) 007 Ingeborg Larsdatter k Deres børn 6 (alder) Neergaard nordre* Iver Andersen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 35 (alder) 002 Berit Nielsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 29 (alder) 003 Anders Iversen m Ugivt Deres børn 4 (alder) 004 Niels Iversen m Deres børn 3 (alder) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Berith Olsdatter k Tieneste pige 12 (alder) Skogstad* Niels Olsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 57 (alder) 002 Anne Simensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 51 (alder) 003 Lisbeth Fridrichsdatter k Enke efter 1ste egteskab Konens stifmoder 92 (alder) 004 Niels Nielsen m Ugivt Deres børn 21 (alder) 005 Ole Nielsen m Deres børn 7 (alder) 006 Anne Nielsdatter k Deres børn 16 (alder) 007 Ingebor Nielsdatter k Deres børn 11 (alder) 008 Niels Jacobsen m Mandens sønne søn 3 (alder) Grønthvet Semming Jensen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 46 (alder) 002 Anne Pedersdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 45 (alder) 003 Peder Semmingsen m Ugivt Deres børn 7 (alder) 004 Lage Semmingsen m Deres børn 4 (alder) 005 Ole Semmingsen m Deres børn 2 (alder) 006 Kirsti Semmingsdatter k Deres børn 11 (alder) Grønthvet Knud Knudsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 42 (alder) 002 Guri Erichsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 31 (alder) 003 Anne Andersdatter k Ugivt Tienestepige 11 (alder) 004 Elen Pedersdatter k Konens søster datter 2 (alder) Grønthvet Ingebrigt Estensen m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bergs arbeyder og bruger 45 (alder) 002 Berith Ingebritsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 47 (alder) 003 Esten Ingebritsen m Ugivt Deres børn 11 (alder) 004 Ingebrigt Ingebrigtsen m Deres børn 4 (alder) 005 Anne Ingebrigtsdatter k Deres børn 15 (alder) 006 Ragnil Ingebrigtsdatter k Deres børn 7 (alder) Grønthvet Jacob Knudsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 50 (alder) 002 Guri Erichsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 40 (alder) 003 Knud Jacobsen m Ugivt Deres børn 2 (alder) 004 Lisbet Jacobsdatter k Deres børn 4 (alder) 005 Lisbet Bergsdatter k Mandens søster datter 13 (alder) Grønthvet Anders Simensen m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bergs arbeyder og bruger 41 (alder) 002 Anne Halvorsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 35 (alder) 003 Simen Andersen m Ugivt Deres børn 12 (alder) 004 Ingeborg Andersdatter k Deres børn 9 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 Grønthvet Christopher Zachariasen m Begge i 1ste ægteskab Husbond Bergs arbeyder og bruger 46 (alder) 002 Marith Abrahamsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 40 (alder) 003 Abraham Olsen m Enkemand efter 1ste ægteskab Hendes fader 76 (alder) 004 Zacharias Christophersen m Ugivt Hendes fader 19 (alder) 005 Abraham Christophersen m Deres børn 16 (alder) 006 Ole Christophersen m Deres børn 10 (alder) 007 Kari Christophersdatter k Deres børn 8 (alder) 008 Guri Christophersdatter k Deres børn 6 (alder) 009 Malena Christophersdatter k Deres børn 3 (alder) Grønthvet Niels Olsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 50 (alder) 002 Kirsti Elensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 45 (alder) 003 Ole Nielsen m Ugivt Deres søn 6 (alder) 004 Marith Olsdatter k Konens uægte datter 8 (alder) Grønthvet Malena Christophersdatter k Enke efter 2det ægteskab Huusmoder Bruger 54 (alder) 002 Kirsti Ellevsdatter k Ugivt Hendes datter 30 (alder) 003 Ingebor Pedersdatter k Ugivt Har frit huus Nærer sig af haandarbeyde 58 (alder) Grønthvet Iver Knudsen m Begge i første ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 47 (alder) 002 Marith Olsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 49 (alder) 003 Knud Iversen m Ugivt Deres børn 17 (alder) 004 Ole Iversen m Deres børn 15 (alder) 005 Iver Iversen m Deres børn 12 (alder) 006 Kiersti Iversdatter k Deres børn 22 (alder) 007 Anne Iversdatter k Deres børn 9 (alder) 008 Lisbeth Iversdatter k Deres børn 7 (alder) Grønthvet Lage Tølløvsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 47 (alder) 002 Ragnild Simensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 39 (alder) 003 Tølløv Lagesen m Ugivt Deres børn 15 (alder) 004 Simen Lagesen m Deres børn 10 (alder) 005 Iver Lagesen m Deres børn 2 (alder) 006 Ingeborg Lagesdatter k Deres børn 13 (alder) 007 Kari Lagesdatter k Deres børn 7 (alder) Grønthvet Ingebrigt Didrichsen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 45 (alder) 002 Randi Michelsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 40 (alder) 003 Michel Ingebrigtsen m Ugivt Deres børn 3 (alder) 004 Didrich Ingebrigtsen m Deres børn 1 (alder) 005 Michel Andersen m Konens søster 5 (alder) søn 006 Sigrid Didrichsdatter k Ugivt Mandens søster Er i broderens brød 51 (alder) Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 Grønthvet Daniel Ingebrigtsen m Givt 2den gang Husbonde Bergs arbeyder og bruger 63 (alder) 002 Anne Iversdatter k Givt 1ste gang Hans kone 58 (alder) 003 Iver Danielsen m Ugivt Deres søn 23 (alder) Grønthvet John Pedersen m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergs arbeyder og bruger 52 (alder) 002 Berith Halvorsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 46 (alder) 003 Peder Johnsen m Ugivt Deres børn 24 (alder) 004 Jacob Johnsen m Deres børn 11 (alder) 005 Ole Johnsen m Deres børn 8 (alder) 006 Morten Jonsen m Deres børn 5 (alder) 007 Berith Johnsdatter k Deres børn 22 (alder) Grønthvet Svend Olsen m Ugivt Husbonde Bergs arbeyder og bruger 30 (alder) 002 Lisbeth Olsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Hans moder Forestaaer sønnens huus 65 (alder) 003 Marith Olsdatter k Ugivt Hans søster 23 (alder) 004 Ole Arnesen m Hans broder søn 4 (alder) 005 Anne Arnesdatter k Hans faster Ernærer sig af haand arbeyde 55 (alder) Skogstad* Sara Jacobsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Huusmoder Bruger gaard 56 (alder) 002 Ole Thoresen m Ugivt Hendes børn 16 (alder) 003 Jacob Thoresen m Hendes børn 12 (alder) 004 Karen Thoresdatter k Hendes børn 24 (alder) 005 Ingebor Thoresdatter k Hendes børn 21 (alder) 006 Margrethe Thoresdatter k Hendes børn 18 (alder) Skogstad* Marith Michelsdatter k Enke efter 1ste ægteskab Huusmoder Bruger 1/2 gaard 44 (alder) 002 Halvor Michelsen m Ugivt Hendes børn 10 (alder) 003 Maria Michelsdatter k Hendes børn 8 (alder) 004 Ingebor Michelsdatter k Hendes børn 4 (alder) 005 Esten Andersen m Hendes søster 12 (alder) søn 006 Jørgen Pedersen m Holder her til gratis Bergs arbeyder 35 (alder) Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 475 (kvinner: 243, menn: 232) Bustader i krinsen: 98 Krins: 002 Indsets Annex Prestegjeld: Qvekne Øyen* Johan Hammond m Begge i 1ste ægteskab Husbonde Bergskriver ved qvekne 52 (alder) kobberværk 002 Anna Elisabeth Sivertsen k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 44 (alder) 003 Hanna Abigael Hammond k Ugivt Deres børn 11 (alder) 004 Birgitha Maria Hammond k Deres børn 9 (alder) 005 Abigael Johanna Hammond k Deres børn 6 (alder) 006 Andreas Hammond m Mandens uægte søn opdraget i hans huus 19 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0437 Tønset prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0437 Tønset prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0437 Tønset prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1914 Trondenæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1914 Trondenæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1914 Trondenæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1417 Wiig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1417 Wiig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1417 Wiig prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1722 Ytterøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1722 Ytterøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1722 Ytterøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0231 Skytsmoe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0231 Skytsmoe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0231 Skytsmoe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1717 Frosten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1717 Frosten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1717 Frosten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING l FOLKETÆLLING KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN Juulskov Hovedgaard. Hans Peter Langkilde Bodil Egelökke Marie Kristine Lollesgaard Cornelie Nielsine Engelsted Christopher Langkilde Jørgen

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1511 Vandelven prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1511 Vandelven prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1511 Vandelven prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1524 Nordahlen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1524 Nordahlen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1524 Nordahlen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 2020 Kistrand prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 2020 Kistrand prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 2020 Kistrand prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0440 Kvikne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0440 Kvikne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0440 Kvikne prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1549 Boe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1549 Boe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1549 Boe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0412 Ringsager prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0412 Ringsager prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0412 Ringsager prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1569 Oure prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1569 Oure prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1569 Oure prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1543 Nessæt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1543 Nessæt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1543 Nessæt prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1519 Wolden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1519 Wolden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1519 Wolden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1851 Lødingen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1851 Lødingen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1851 Lødingen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1645 Holtaalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1645 Holtaalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1645 Holtaalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1130 Strand prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1130 Strand prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1130 Strand prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1539 Grytten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1539 Grytten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1539 Grytten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1527 Ørschoug prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1527 Ørschoug prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1527 Ørschoug prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer