Årsrapport ererer. verdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. ererer. verdier"

Transkript

1 Årsrapport 2009 ererer verdier 1

2 Årsmelding Business Region Bergen 2009 innhold Visjon for Bergensregionen mot Grunnmuren er på plass 4 Styrets årsberetning Resultatregnskap 8 Noter 11 Revisjonsberetning for Den første Strategisk næringsplan for regionen 16 Nytt merke og nye muligheter for regionen 18 Prioriterte næringer 20 Bergensregionen 1 Eierkommuner Business Region Bergen Gulen 2 Masfjorden 3 Modalen 4 Fedje 5 Austrheim 6 Lindås 7 Radøy 8 Meland 9 Øygarden 10 Osterøy 11 Vaksdal 12 Bergen 13 Fjell 14 Sund 15 Os 16 Fusa 17 Austevoll 18 Samnanger 19 Askøy 20 Stord Business Region Bergen Strandgaten 6 N-5013 Bergen Norge

3 Visjon for Bergensregionen mot 2025: sammen skal vi skape EN DYNAMISK VEKSTREGION Bergensregionen er en mangfoldig region preget av kunnskap, utviklingsvilje og samhandling. Mangfoldig region Regionen er god på kunnskap, og har sterke utdanningsinstitusjoner som har skapt spennende og sterke forsknings- og næringsmiljø og verdensledende kompetanse på mange felt. Utviklingsvilje er karakteristisk for regionen, blant annet med en kultur som er preget av tiltakslyst, tilpasningsevne og engasjement. Samhandling er avgjørende for videre utvikling i regionen. For å utnytte til fulle regionens næringsliv som er på jakt etter løsninger, må det stimuleres til ytterligere samhandling mellom næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøene og det offentlige. Hovedmålsettingen for regionen er at Bergensregionen innen 2025 skal være ledende i Norge på kunnskapsbasert næringsutvikling innen de næringer hvor regionen har spesielle fortrinn. Prioriterte næringer: Energinæringene Marine næringer Maritime næringer Media og kulturbasert næringsliv Opplevelse, kultur og reiseliv Vår rolle Business Region Bergen spiller en viktig rolle i arbeidet med å koordinere og å ta initiativ til ytterligere stimulans for vekst og verdiskaping i regionen. Business Region Bergen skal være en pådriver innen næringsutvikling. Vi har fokus på profilering og markedsføring av Bergensregionen nasjonalt og internasjonalt og hjelper gründere med råd og veiledning, kompetanse og forretningsutvikling. Business Region Bergen Business Region Bergen ble etablert i oktober 2007 av 11 kommuner samt Hordaland fylkeskommune og Regionrådet Nordhordland IKS, som representerer ni enkeltkommuner. Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Øygarden kommune Fjell kommune Sund kommune Austevoll kommune Stord kommune Os kommune Samnanger kommune Fusa kommune Vaksdal kommune Regionrådet Nordhordland IKS Austrheim kommune Fedje kommune Gulen kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Modalen kommune Osterøy kommune Radøy kommune Nettverksorganisasjoner Nettverksorganisasjonene er policyorgan for kommunene og fylket og har nyttige ressurser og kompetanse innen sine spesialfelt. Nettverksorganisasjonene er sammenfallende med de prioriterte næringene for regionen, og er også medlemsorganisasjoner for bedrifter i den enkelte bransje. Bergen Media By Bergen Reiselivslag Design Region Bergen Fiskeriforum Vest HOG Energi Maritimt Forum Bergensregionen Utdanning i Bergen Samarbeid Gjennom Næringsalliansen samarbeider Business Region Bergen om en rekke tiltak. I forbindelse med internasjonalisering har Business Region Bergen arbeidet særlig med Bergen Næringsråd og NHO Hordaland. Også regionens øvrige næringsforeninger har vært sentrale blant annet i arbeidet med Strategisk næringsplan. Business Region Bergen samarbeider også godt med andre som Samspelsforum for næringsutvikling (SNU), Gode Sirklar, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, NCE Subsea og en rekke andre aktører i regionen. 3

4 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Grunnmuren er på plass I løpet av våren 2010 har Business Region Bergen lagt grunnlaget for politisk behandling av to store og viktige prosjekter. Både Strategisk næringsplan for Bergensregionen med perspektiver mot 2025 og et nytt merke med tilhørende kommunikasjonskonsept er landet. Da er vi godt rustet til å gå videre i arbeidet med næringsutvikling i regionen. Arbeidet med Strategisk næringsplan startet våren 2009, og har vært en spennende og utfordrende prosess å jobbe med for hele organisasjonen. Vi er glade for all entusiasme og engasjement vi har møtt i forbindelse med referansegruppemøter, samlinger for næringslivet, i styringsgruppen, eiersamlinger og enkeltintervjuer vi har utført i forbindelse med planen. Nærmere 200 representanter fra næringsliv, FoU-miljøene og det offentlige har deltatt aktivt i prosessen. Nødvendig verktøy Strategisk næringsplan er et nødvendig verktøy for å få en felles plattform for næringsutvikling i 20 kommuner i Bergensregionen og Hordaland fylkeskommune. Strategisk næringsplan skal være et felles verktøy for vekst og utvikling. Kraften i planen ligger i samhandling og det å stå sammen om felles visjon og målsettinger for en hel region. Da er det nødvendig at de planene kommunene i neste omgang skal utvikle, er i tråd med det en felles region jobber mot. Strategisk næringsplan har også en egen tiltaksdel som defi nerer forslag til konkrete prosjekter regionen sammen skal gripe fatt i og gjennomføre. For oss er det spennende å ta fatt i de tiltakene som ligger i planen og være den koordinerende parten og den som tar initiativ til å sette sammen mennesker fra det offentlige, næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljø, som ønsker å være med å sette utvikling på dagsorden. Nå er Strategisk næringsplan til behandling i kommunene og i fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune. Region Bergen et felleseie En av de viktigste oppgavene Business Region Bergen har og som også er nedfelt i selskapets vedtekter, er å markedsføre og profi lere Bergensregionen. For å kunne gjøre det, er det nødvendig med en felles logo eller et merke med et tilhørende kommunikasjonskonsept som skal være lett tilgjengelig for dem som ønsker å bruke det. Nasjonalt og internasjonalt er det nødvendig å stå sammen når vi skal vise frem regionen, et spennende næringsliv og de mange forsknings- og utdanningsmiljøene. Vi gleder oss til å ta dette i bruk og vise kraften og dynamikken i regionen. Kunnskap om regionen For å kunne profi lere og markedsføre næringslivet på en god måte, er kunnskap om regionens næringsliv helt nødvendig. Business Region Bergen har derfor fått utarbeidet nøkkeltall for de prioriterte næringene. Vi har innhentet presise og autoritative nøkkeltall basert på anerkjente og dokumenterte data og metoder. Nøkkeltallene gir Business Region Bergen og andre lokale aktører, bedre oversikt og kjennskap til de prioriterte næringene i regionen. I løpet av 2010 skal det utarbeides materiell hvor tall og annen faktainformasjon enkelt kan benyttes som et felleseie for hele regionen. Nye prosjekter Siste del av Strategisk næringsplan er viet tiltak vi ønsker å ta initiativ til sammen med kommuner, forsknings- og utviklingsmiljøene og med næringslivet. I 2009 fi kk Business Region Bergen kartlagt næringsarealene og næringslivets preferanser i regionen. Oppfølgingsarbeidet er lagt inn som en del av tiltakene i Strategisk næringsplan. Det samme gjelder oppfølgingen av kartleggingen av utdanningstilbudet i regionen med relevans for den maritime næringsklyngen, som vi gjorde sammen med Maritim Forum Bergensregionen. Vi ser frem til å utvikle disse tiltakene og alle de andre tiltakene som ligger i planen i nært samarbeid med alle engasjerte parter i regionen. For å lykkes, er vi avhengig av samarbeid og et positivt engasjement fra alle deler av regionen. Vi ser frem til å gyve løs på oppgavene! Asbjørn Algrøy administrerende direktør 4

5 Styrets årsberetning 2009 Astrid Johanne Bårdgard Business Region Bergen AS driver regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring av Bergensregionen. Selskapet har et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter. Business Region Bergen har særlig fokus på følgende næringer: olje, gass og energi, maritim sektor, marin virksomhet, opplevelse og reiseliv, samt media og kulturbasert næringsliv. Samhandling med forsknings- og utdanningsmiljøene er også et prioritert område. Selskapet har kontor i Bergen. Business Region Bergens eiere er Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Vaksdal, Øygarden og Regionrådet Nordhordland IKS. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling I løpet av 2009 har Business Region Bergen fått en ny medarbeider som er ansatt som leder for prosjektutvikling. De to ansatte i Etablerersenteret var tidligere formelt ansatt i Bergen kommune. Våren 2009 ble det inngått avtale mellom Bergen kommune og Business Region Bergen om at disse medarbeiderne skal være ansatt i Business Region Bergen med virkning fra 1. juni Bergen kommune refunderer deler av lønnskostnadene for disse medarbeiderne. Selskapet har også knyttet til seg en prosjektmedarbeider i halv stilling for ett år, med oppgaver knyttet til delegasjonsreiser og messer. Ved utgangen av 2009 var det totalt ni medarbeidere tilknyttet selskapet, fem kvinner og tre menn. Det er et godt arbeidsmiljø i organisa - sjonen, og ut over en langtidssyke melding, er sykefraværet i organi sasjonen minimalt. Styret Styret besto ved utgangen av 2009 av sju medlemmer, tre kvinner og fire menn. Følgende personer utgjorde styret ved utgangen av 2009: Herman Friele, styreleder. Kaffehuset Friele AS Marvid Dale. Mongstad Vekst AS. Børrea Schau Larsen. Solstrand Hotel og Bad. Astrid Johanne Bårdgard. Høgskolen i Bergen. Magnus Stangeland. Bergen Group ASA. Geir-Nordahl Pedersen. APC AS. Marit Solberg. Marine Harvest Norway. Det har i perioden vært avholdt fem styremøter, to generalforsamlinger og tre konferanser for eierrepresen tanter knyttet til arbeidet med Strate gisk næringsplan og næringsarealprosjektet. Børrea Schau-Larsen Geir Nordahl-Pedersen Herman Friele Magnus Strangeland Marit Solberg Marvid Dale 5

6 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Årsresultat Business Region Bergen AS hadde i 2009 en omsetning på kroner, mot kroner i I 2008 ble det kun fakturert halvt årsbidrag fra eierkommunene og fylkeskommunen. Driftsresultatet ble på kroner i 2009, mot kroner i Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kroner, mot kroner i Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsatt til annen egenkapital kroner. Likviditeten i selskapet har gjennom året vært tilfredsstillende. Miljø Business Region Bergen representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensinger som strider mot gjeldende miljøforskrifter eller lover. Foretakets fremtidsutsikter Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlaget er til stede. Endring i selskapets vedtekter Styret vedtok at det skulle fremmes en sak til generalforsamlingen om endring i 3 i selskapets vedtekter. Endringen er nødvendig for enda tydeligere å få frem at selskapet ikke vil være skattepliktig. Merverdiavgiftsbehandling Business Region Bergen har avgiftspliktig omsetning. Selskapet ble derfor registrert i avgiftsmanntallet med virkning fra 1. januar De økonomiske overføringene fra kommunene og fylkeskommunen må behandles som vederlag for tjenesteytelser fra Business Region Bergen AS. Styret fremmet sak om dette på selskapets ordinære generalforsamling 4. juni 2009 der generalforsamlingen godkjente utkast til prinsippavtale mellom BRB og eierne om tjenesteleveranse knyttet til selskapets formål. Etter ordinær generalforsamling er det inngått konkrete avtaler med eierkommunene (kundene) og selskapet. Formell godkjenning av avtalene ble i samsvar med aksjelovens 3 8 gjort i ekstraordinær generalforsamling den 17. desember Avtale med Stord og SNU Styret vedtok en forpliktende samarbeidsavtale med Stord kommune og Samspelsforum for Næringsutvikling AS (SNU). SNU vil være det operative organet på vegne av Stord kommune for kommunens eierskap i Business Region Bergen i forhold til en del saker. Avtalen innebærer at Business Region Bergen kjøper nærmere avtalte næringsutviklingstjenester av SNU. Strategisk næringsplan for Bergensregionen Arbeidet med en felles strategisk næringsplan for Bergensregionen har pågått nesten hele Styret mener det er helt nødvendig for regionen å ha et felles plangrunnlag for alle selskapets eiere. Arbeidet har vært godt forankret i eierkommunene, både politisk og administrativt, og ble igangsatt med et eiermøte hvor også nettverksorganisasjonene deltok, deretter med et bredt anlagt oppstartsmøte for næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøene. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og et prosjektkontor. Prosjektkontoret står for en stor del av gjennomføringsarbeidet. Seks referansegrupper med nærmere 200 representanter fra næringsliv, FoU-miljø og det offentlige har vært engasjert i prosessen. Det er også gjennomført dybdeintervjuer med en rekke næringslivsledere i regionen. Planen ble sendt til behandling i kommunestyrene, bystyret i Bergen og i fylkestinget i mai Det er forventet at den behandles enten før sommerferien eller tidlig høst. Bergensregionen en merkevare I Business Region Bergens vedtekter heter det blant annet at selskapet skal markedsføre og profilere regionen. Styret gjorde i 2009 vedtak om å starte den omfattende prosessen med å bygge merkevaren Bergensregionen. Arbeidet med å tydeliggjøre region ens konkurransefordeler og legge disse inn i en fremtidig merkevarestrategi ble startet opp. Selve merkevarelanseringen er planlagt til våren I løpet av 2009 er den første omdømmeundersøkelsen for Bergensregionen gjennomført. Denne er også gjennomført for Stavangerregionen og Kristiansandsregionen. Resultatene av undersøkelsen var meget positive for Bergensregionen, selv om det fremdeles er flere områder hvor regionen kan strekke seg for å bli enda bedre. Å ta en sterkere og tydeligere posisjon er en av de viktige oppgavene Business Region Bergen skal bruke en logo og profil til. For å finne et egnet miljø til å løse oppgaven i forbindelse med å utvikle en logo og profil for selskapet og regionen, ble konkurranse for innkjøp av visuell identitet og markedsføring lyst ut på offentlig anbud. Det ble inngått avtale med et konsortium med Fuggibaggi design, Bergen, som avtalepart. Det er forventet at ny visuell identitet lanseres våren Internasjonalisering og markedsføring Styret vedtok at Business Region Bergen skulle tilrettelegge for en delegasjonsreise til OTC i Houston i mai 2009, samt delta på oljemessen Offshore Europe i Aberdeen Begge var samarbeidsprosjekter med HOG Energi og NCE Subsea. Business Region Bergen var vertskap for Welcome to Bergen under Offshore Technology Days, og var samarbeidspartnere på Internasjonal dag og China Summit i regi av Bergen Næringsråd. Business Region Bergen har deltatt i styringsgruppen for felles 6

7 Vestlands-stand på Aqua Nor-messen i Trondheim. Business Region Bergen skal arrangere følgende delegasjonsreiser i 2010: Delegasjonsreise til EXPO 2010 i Shanghai og China Summit 2010 sammen med Bergen Næringsråd, Greater Stavanger og Stavanger Næringsforening. Delegasjonsreise til Offshore Technology Conference, Houston sammen med HOG Energi, NCE Subsea. Deler av programmet er samkjørt med Greater Stavanger. I forbindelse med oljemessen i Stavanger (ONS) i 2010, har Business Region Bergen ansvaret for å koordinere en felles næringslivsstand sammen med HOG Energi. Det arbeides også med et felles kundearrangement med Bergen Næringsråd. Business Region Bergen er i dialog med Greater Stavanger om å inngå et tettere samarbeid omtilrettelegging og gjennomføring av en felles delegasjonsreise for næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljøer langs hele Vestlandskysten til Rio Oil & Gas (ROG) høsten Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser Næringslivets arealbehov og lokaliserings preferanser er den første kartleggingen som er gjort av næringsarealsituasjonen i regionen. For første gang får regionen en samlet oversikt over situasjonen for næringsareal. Rapporten konkluderer med at det er behov for dekar nye næringsarealer i de neste 20 årene. Kartleggingen er gjennomført sammen med Bergen Næringsråd, Næringsalliansen, Bergen kommune og Bergen Tomteselskap. Styret har gitt sin tilslutning til at det opprettes en Arbeidsgruppe som får representanter fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunen, veimyndigheter og næringslivet. Arbeidsgruppen skal utvikle felles overordnede strategier for utvikling av nye næringsarealer i regionen. Kyststamveien (E39) Hordfast Business Region Bergen og NHO Hordaland har fått utarbeidet en rapport om virkningene av en fergefri veiforbindelse (E39) mellom Stord og Bergensregionen. Rapporten som er utarbeidet av Econ Pöyry, viser at det er tilnærmet samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge en fergefri vei på strekningen. Hordfast og Rogfast gir betydelige innsparinger for næringslivet og vil legge grunnlag for tettere samarbeid og samhandling mellom næringsklyngene på Vestlandet. Grow 09 Entreprenørskaps- og innovasjonskonferansen Grow ble arrangert for tredje gang i Det var første året Business Region Bergen sto som arrangør. Tidligere har Bergen kommune stått som arrangør. Vel 300 deltakere var til stede på konferansen som er en møteplass mellom næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøene samt det offentlige. Det ble presentert en rekke prosjekter i løpet av de to konferansedagene, og noen av prosjektene ble utviklet videre i etterkant av Grow 09. Tilbakemeldingene fra deltakerne arrangementet var så bra at arbeidet med Grow 10 ble igangsatt. Spennende 2010 I dag er Bergensregionen en nasjonal verdiskapings- og kompetanseregion innen olje- og gassutvinning, og har et av landets mest komplette maritime miljøer. Regionen har en betydelig marin næringsklynge og med fremtredende miljøer innen fi skeriforskning og -forvaltning, Sjøforsvaret har hovedkvarter og hovedbase i Bergen, og byen har sterke IKT- og fi nansmiljøer, et mediemiljø, et rikt kulturbasert næringsliv, og en stor reiselivsnæring. Bergen er en viktig studentby med mer enn studenter. Samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene og næringslivet er i positiv utvikling, og de siste årene har næringsliv, FoU og det offentlige initiert en rekke samarbeidsprosjekter. I en stadig tøffere konkurransesituasjon for næringslivet, må slikt samarbeid styrkes og videreutvikles. Styret ser frem til et aktivt 2010, hvor den første felles strategiske næringsplanen for hele regionen blir iverksatt, og ny logo for regionen skal presenteres som ledd i å markedsføre og profi lere Bergensregionen. Styret mener organisasjonen nå har en god plattform for å sette ut i livet fremtidsrettede tiltak for regionens beste. Bergen den 29. april 2010 Herman Friele Børrea Schau-Larsen Astrid Johanne Bårdgard Marvid Johan Dale Marit Solberg Geir Nordahl-Pedersen Magnus Stangeland Asbjørn Algrøy adm. direktør 7

8 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter , 7 Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat OVERFØRINGER 5 Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

9 Balanse pr. 31. desember NOTER EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler NOTER EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 Årsmelding Business Region Bergen 2009 NOTER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 3 Aksjekapital (1000 aksjer à kr 1000) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld 6 Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen den 29. april 2010 Herman Friele Børrea Schau-Larsen Astrid Johanne Bårdgard Marvid Johan Dale Marit Solberg Geir Nordahl-Pedersen Magnus Stangeland Asbjørn Algrøy adm. direktør 10

11 Note 0 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Prinsipper for inntektsføring Selskapet mottar offentlige tilskudd til prosjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatter Det er lagt til grunn at selskapet er fritatt for skatteplikt. 11

12 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Note 1 Driftsinntekter Selskapets inntekter er fordelt som følger: Salgsinntekter Driftstilskudd fra aksjonærer Prosjektrelaterte tilskudd fra aksjonærer Prosjektrelaterte tilskudd fra andre Sponsorinntekter Sum driftsinntekter Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk syselsatt 6 2 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Pensjonskostnader Avsatt styrehonorar Avsatt styrehonorar for 2008 kr er utbetalt i Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer i selskapet. Kostnader til revisor: Lovpålagt revisjon Revisjonsrelatert bistand Andre tjenester utenfor revisjon Sum eks. mva

13 Note 3 Varige driftsmidler Alarmanlegg Påkostning leid lokale Inventar Kontormaskiner og datautstyr Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Sum Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Årets avskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Prosentsats for ordinære 10 % 10 % 20 % 33 % avskrivninger Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde. Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består pr av en aksjeklasse: Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer Sum

14 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Eierstruktur Aksjonærer i selskapet pr var: Ordinære aksjer Eierandel Bergen kommune ,0 % Hordaland fylkeskommune ,0 % Askøy kommune 36 3,6 % Fjell kommune 36 3,6 % Os kommune 36 3,6 % Regionrådet Nordhordaland 36 3,6 % IKS Stord kommune 36 3,6 % Austevoll kommune 20 2,0 % Fusa kommune 20 2,0 % Samnanger kommune 20 2,0 % Sund kommune 20 2,0 % Vaksdal kommune 20 2,0 % Øygarden kommune 20 2,0 % Sum ,0 % Note 5 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital pr Note 6 Bankinnskudd I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr Note 7 Pensjon Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med 1/7 årlig av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. I 2009 er det kostnadsført knyttet til denne avtalen. 14

15 15

16 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Den første Strategiske næringsplanen for regionen For aller første gang har Bergensregionen fått en felles Strategisk næringsplan som nå skal behandles i 20 eierkommuner og i fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune. Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en enda mer dynamisk region. Kommunene i regionen har gitt Business Region Bergen i oppdrag å utarbeide forslag til første generasjon Strategisk næringsplan for Bergensregionen. Business Region Bergen har engasjert representanter fra næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøene og fra det offentlige inn i prosessen med å utvikle en felles plan for næringsutvikling. Den overordnede målsettingen er å øke antall nye lønnsomme virksomheter i regionen og øke antall arbeidsplasser. For å nå det målet må kreftene forenes og visjon og mål deles. En strategisk næringsplan er et godt utgangspunkt for felles handling. Planen bygger videre på Bergen kommunes Strategisk næringsplan for Bergen Bergensregionen mot 2020, Bergensscenarier 2020 og Hordaland fylkeskommunes Regionalt utviklingsprogram. Én region Ved å etablere en felles mål- og strategiplan for næringsutvikling vil kommunene utvikle bedre samhandling overfor næringslivet. Kommunene i regionen utgjør i stor grad et felles arbeids-, service- og boområde, derfor må næringsutvikling løses på tvers av kommunegrensene. For å lykkes må den enkelte kommune følge aktivt opp gjennomføringen i sin kommune. På den annen side må det offentlige kunne ha forventninger om at forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet tar aktivt del i arbeidet med å gjennomføre planen innenfor sine virkeområder. Viljeserklæring til samarbeid Strategisk næringsplan skal mobilisere entusiasme og handling, derfor bygges planen på felles forståelse for utfordringer og mulige løsninger. Næringslivet er tydelig på ønsket om medvirkning fra offentlig sektor, og gir klart uttrykk for at det offentlige må fokusere mer på hvordan kommunenes egen tjenesteproduksjon kan innrettes, slik at næringslivets konkurranseevne blir styrket. Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspillet mellom næringsliv, det offentlige virkemiddelapparatet og forskningsog utviklingsmiljøene (FoU) i regionen. 16

17 Strategisk næringsplan er det overordnede dokumentet som sammenfatter visjon, målsettinger og strategier for hele denne nye samhandlingsregionen. Prioriterte næringer Strategisk næringsplan er en overordnet plan som tar utgangspunkt i målsettinger og behov for de prioriterte næringene i regionen, samt fokusområdene, det vil si de områdene eierkommunene kan gjøre noe med. I planen er fem næringer som har særlige fortrinn i vår region, prioritert. De fleste av disse samsvarer med viktige nasjonale næringer, og er næringer hvor forsknings- og utviklingsmiljøene i regionen er sterke og store aktører. De prioriterte næringer er: Energinæringen, Maritim næring, Marin næring, Opplevelse, kultur og reiseliv, Media og kulturbasert næringsliv. Regionen har et rikt næringsliv i tillegg til de fem prioriterte næringene. Bergen har blant annet det nest største finansmiljøet i landet, regionen har et bredt IKT-miljø og en handelsnæring som er stor. Disse og andre miljø vil nyte godt av vekst og utvikling i de prioriterte næringene. Oppfølging av innspill I prosessen har næringene spilt inn områder og saker de ønsker det skal arbeides videre med og følges opp. Dette er organisert i følgende sju fokusområder, med tilhørende mål og strategier: Infrastruktur, Næringsvennlig offentlig sektor, Markedsføring og profilering, Internasjonalisering, Kompetanse, Entreprenørskap og innovasjon samt Klima og miljø. Tiltakene i planen Arbeidet med fokusområdene har resultert i en rekke tiltak. Flere tiltak er beskrevet i planen og er klare til å bli grepet fatt i. Andre tiltak vil komme til. Kommunene vil også følge opp med egne handlingsplaner i forhold til tiltakene. I all hovedsak vil viktige tiltak for iverksetting av planens mål og strategier bli fulgt opp gjennom egne handlingsplaner fra kommunene eller fra grupper av kommuner som Regionrådet Nordhordland IKS og Gode Sirklar. Prosjektene er resultater av innspill fra næringene, forsknings- og utviklingsmiljøene samt det offentlige. Business Region Bergen tar på seg koordineringsrollen overfor kommuner, fylket, næringsliv samt forsknings- og utviklingsmiljøene for å sette i gang prosjekter. Noen prosjekter er det naturlig at flere kommuner er sammen om, mens det i andre sammenhenger vil være næringslivet eller FoU-miljøene som kobles inn. I tillegg vil nettverksorganisasjoner, næringslivets organisasjoner og FoU-institusjoner utarbeide og gjennomføre egne tiltak som understøtter målsettinger og strategier i Strategisk næringsplan. Etablerersenteret Målsettingen til Etablerersenteret er å få flere og bedre etableringer i regionen. Senteret satser bredt både for å øke tilfanget og mangfoldet, og samtidig ha fokus på kvalitet og vekst. Etablerersenteret i Business Region Bergen har 1,7 årsverk. Målgrupper Våre målgrupper er først og fremst gründere, bedrifter i vekst og endring og entreprenørskap i utdanning. Hovedoppgaven er å veilede og gi råd i forretningsplanlegging og hjelpe etablerere med å finne frem i kommunalt byråkrati og i andre nyttige miljøer og markeder. Ved siden av å ta imot etablerere til rådgivningstimer, holder vi flere godt besøkte kurs. I 2009 gjennomførte vi følgende kurs: Etablering av egen bedrift Økonomi Salg, service og kommunikasjon Merkevarebygging Kurslengden varierer fra en dag til seksdagerskurs. I løpet av 2009 deltok 178 etablerere på Etablerersenterets kurs. Foredrag, undervisning og oppdrag Et annet viktig felt for Etablerersenteret er å holde foredrag og gi undervisning. Senteret har deltatt på en rekke arrangementer i regi av Høgskolen i Bergen: Gründercamp, foredrag for fysioterapistudenter, foredrag i forbindelse med sertifisering av førstelinjetjenesten for kommunene i Hordaland, foredrag på Gründeraften og sensoroppdrag. Etablerersenteret har også engasjert seg i Ungt entreprenørskap, og holdt foredrag i kreativitet, forretningsplan og omstilling for videregående skole, hatt dommeroppdrag på fylkesmessen og deltatt i prosjekt i ungdomsskolen. På oppdrag fra Innovasjon Norge har Etablerersenteret hatt mentoroppdrag for unge gründere, og jobbet med to Etablerergrupper med Team-coach. Dette fortsetter i Planer for 2010 I løpet av 2010 er Etablerersenteret blitt aktive i sosiale medier. Senteret satser på å utvikle og skape bedre oversikt over tiltaksapparatet i Bergensregionen og presentere dette på nettsidene i løpet av høsten

18 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Nytt merke og nye muligheter for regionen 11. mai 2010 presenterte Business Region Bergen nytt merke og nytt profilprogram. Dette blir et felles verktøy for hele Bergensregionen, slik at regionen kan presenteres på en enhetlig måte. En av Business Region Bergens aller viktigste oppgaver er markedsføring og profilering av regionen. Da trenger regionen et felles visuelt uttrykk. Det er nå på plass. Merket som er utviklet er til felles bruk for alle aktørene i regionen. Det er utarbeidet i en enkel og fleksibel design for å kunne samle flere aktører under samme fane, og for å fungere som et godt supplement til andre profiler. Vi håper dette kan bli samlende for hele regionen. I utviklingen av merket og hele konseptet har Business Region Bergen lagt stor vekt på fleksibiliteten, slik at næringsliv, forskningsog utviklingsinstitusjonene og kommunene enkelt kan ta det i bruk. Det skal kunne brukes i mange sammenhenger både i påvirkningsarbeid, og for å profilere, markedsføre og på annen måte synliggjøre kommunene, næringene og de brede utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøene. Pirrende og dristig Uttrykket er både nytt, pirrende og dristig, samtidig som det fremstår som solid og selvsikkert. Tanken er at merket skal kunne brukes som en sjablong som kan implementeres i mange forskjellige sammenhenger. På denne måten blir det enkelt å endre både karakter og tematisk innhold til enhver tid. Selve kommunikasjonskonseptet med BER- GENererer fungerer godt og enkelt både på norsk og engelsk, og vil derfor være brukervennlig både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det kan tilpasses ulike tema og aktiviseres ved bruk av ulike former for kontraster. Synlig nasjonalt og internasjonalt Det viktigste med et felles merke for en hel region er å synliggjøre hvilke verdier en samlet region representerer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er ikke Business Region Bergens logo, men hele regionens felleseie, noe vi alle kan være samlet om. Det nye felles verktøyet kan brukes som et supplement til egen profilering eller som en paraply når flere aktører skal profilere seg sammen. På sikt vil dette gi ekstra verdi til den enkelte bedriftsprofilering. Særlig i nasjonale og internasjonale sammenhenger er det nødvendig å stå sammen og vise at vi er en stor region som har et spennende næringsliv og flere forsknings- og utdanningsmiljø som står samlet. Dette kan brukes til å fortelle om regionen, det kan brukes på messer og store arrangementer og vi kan gjøre nytte av det i påvirknings- og rekrutteringssammenheng. Samhandling er helt nødvendig både for det offentlige og næringslivet. Gjennom dette merket skal vi vise kraften og dynamikken i regionen. Den nye Region Bergenprofilen prydet Rådhuset i Bergen i en uke i mai i forbindelse med lanseringen 11. mai Foto: Ian Holcroft 18

19 19

20 Årsmelding Business Region Bergen 2009 ererer verdier 20

21 Prioriterte næringer Bergensregionen har et mangfoldig og spennende nærings liv. Innen noen næringer har regionen spesielle fortrinn. Disse er prioritert i Strategisk nærings plan: energinæringene, maritim næring, marin næring, opplevelse kultur og reiseliv, media og kulturbasert næringsliv. I tillegg har regionen sterke miljø innen IKT og finans. 21

22 Årsmelding Business Region Bergen 2009 ENERGI næringer Bergensregionen er blant Europas ledende energiprodusenter. Regionen og Vestlandet har et unikt ressursgrunnlag innen petroleumsvirksomhet, tradisjonell vannkraft og nye fornybare energikilder. Regionen er godt plassert i forhold til markeder både nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen knytter seg i første rekke til produksjon, drift og vedlikehold av installasjoner både onshore og offshore. Det er også bygget opp kompetanse innen utforsking, forsking, geofysikk, geologi og undervannsteknologi som etterspørres over hele verden. Målsettingen for energinæringen er å være en ledende region i Europa innen forskning, bærekraftig utvikling og foredling av energiressurser. Tall for Olje, gass og fornybar energi i Bergensregionen 212 milliarder i omsetning ansatte Nisjebedrift med internasjonal suksess For vel 20 år siden var det to gründere som reparerte ventiler for oljenæringen. I dag har Norske Ventiler 26 ansatte, er en ener i sitt marked, har fotfeste i USA og Storbritannia og tror på videre vekst. Norske Ventiler er en liten solskinnshistorie fra Ågotnes i Fjell kommune. Selskapet designer og produserer egne ventiler i det materialet kunden har behov for. Vi nyter godt av å ligge i en klynge med ulike oljebedrifter. For oss har det vært positivt å ha store bedrifter som FMC Technology og Aker Solutions i nærmiljøet. Det er heller ingen ulempe å fortelle i Houston at du holder til på den norske vestkysten og leverer produkter til norsk oljenæring. Det som fungerer i røffe Nordsjøen, virker world wide, forteller Kjell-Rune Brunborg, salgs- og markedssjef i selskapet. I dag går 30 prosent av produksjonen til eksport, og dette tror Brunborg vil øke. I fremtiden er det subsea-markedet som vil vokse. Derfor satser vi på å utvikle egne løsninger og utvikle kompetansen vår på undervannsmarkedet. Mons Torstein Ågotnes ved Norske Ventiler representerer én av leverandørbedriftene i regionen som har suksess både hjemme og ute. 22

23 Maritime næringer Bergensregionen er en av de ledende skipsfartsregionene i Norden og består av verdensledende aktører fra hele næringsklyngen: rederier, verft samt tjeneste- og utstyrsleverandører. I tillegg ligger Sjøforsvarets hovedbase og hovedkvarter i Bergen. Maritim næring er kanskje Norges største globale, kunnskapsbaserte industri med et av verdens mest komplette maritime miljø. Næringens fortrinn er høy kompetanse og spesialiserte varer og tjenester. Målsetting for næringen er at Bergensregionen skal ha en internasjonal bære kraftig og kompe tanseledende maritim næringsklynge, samt være ledende i verden innen maritim utdanning, forskning og utvikling på de maritime områder hvor regionen har særlige fortrinn. Tall for maritim næring i Bergensregionen 91 milliarder i omsetning ansatte Sjørøverkart fra Bergen Vi trodde lenge sjørøvere tilhørte historiebøkene, men vi vet at dette er en tøff og høyst reell fare som både er ubehagelig og farlig for den maritime næringen. Bergen Risk Solutions lever av å gjøre livet på havet tryggere. Med mange års erfaring fra internasjonale operasjoner i Forsvaret og to mastergrader fra et engelsk universitet, startet Arild Nodland Bergen Risk Solutions i I dag teller selskapet fire ansatte i Bergen og flere konsulenter på oppdrag utenlands. Maritim næring har behov for politisk risikoanalyse og vurdering av sikkerhetstrusler. Vi gjør det tryggere for sjøfolkene om bord og reduserer risiko for skip og finansielle investeringer. Gjennom et godt samarbeid med Boeings nautiske divisjon, Jeppesen Marine, tilbyr vi piratdata på nautiske kartinformasjonssystemer, som i tillegg gir informasjon om vær, ruteplanlegging også videre. Da får skipene samlet og oppdatert informasjon om hvilke farer som er i området, forteller Nodland. Selskapet er alene om denne type virksomhet i Norge. «Sjørøverkartene» er unike på verdensbasis. Nodland har tro på at selskapet skal vokse i Norge og har ambisjoner om etablering i utlandet på sikt. «Sjørøverkart» er ett av forretningsområdene til Bergen Risk Solution. Arild Nodland er gründeren bak selskapet. Foto: Hans Wilhelm Gullestad, NorPR 23

24 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Marine næringer Fiskeri og havbruk har lange tradisjoner i regionen. Derfor har vi flere internasjonalt ledende marine bedrifter og nasjonale og internasjonale kompetansesentre innen bærekraftig marin ressursforvaltning, havmiljø, ernæring og utdanning. Norsk fiskeri- og havbruksforvaltning er internasjonalt anerkjent og sikrer en forsvarlig utvikling av både oppdrett og fiskerier. Bergensregionen har en ledende posisjon innen eksport av fisk, og da særlig av oppdrettslaks og -ørret. Fiskeflåten i Bergensregionen er i dag verdensledende teknologisk. Målsetting for marin næring er å bli en ledende kompetanseregion og global leverandør av sjømat av høy kvalitet og marine produkter av betydning for helse og velferd. Tall for fiskeri, oppdrett og marine produkter i Bergensregionen Politisk jobbing for fiskerihavn Austevoll er en av de store fiskerikommunene i Norge. Hva er da mer naturlig enn at kommunen har en trygg og god havn for fiskeflåten? Siden han kom inn som fersk ordfører i 2003, har austevollordfører Helge Andre Njåstad (FrP) jobbet politisk med å få på plass en skikkelig havn for den store fiskeflåten i kommunen. Havnen er inne på Nasjonal transportplan, nå gjenstår arbeidet med å sikre at den er på prioritert liste ved neste planperiode som er For oss har arbeidet med fiskerihavnen vært en suksesshistorie. Sammen med varaordfører Edvard Johannes Stangeland (Sp) har jeg jobbet aktivt med å ta initiativ politisk og bygget strategiske allianser. Foreløpig har vi lykkes, og er stolte av det, slår Njåstad fast. For oss er økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i kommunen viktige insitament for å nå de resultatene vi ønsker. Dette er et viktig og ambisiøst prosjekt for hele kommunen. Prosjekter som dette er det nødvendig at kommunen griper fatt i, mener Njåstad. 20 milliarder i omsetning ansatte Austevoll har en sterk marin klynge, derfor har ordfører Helge André Njåstad siden 2003 jobbet for å få på plass en skikkelig havn for kommunens fiskeflåte. Det har ordføreren lykkes med så langt. 24

25 Opplevelse, kultur og reiseliv Bergensregionen er kjent som en attraktiv region for opplevelser, kultur og reiseliv, og er den viktigste innfallsporten til fjordene. Regionen innbyr til flotte reiseopplevelser i en variert og vakker natur og har fagmiljø som styrker regionens ståsted som møteplass for konferanser, kongresser og messer. Regionen har et rikt kulturliv og byr på varierte idrettsopplevelser som også trekker besøkende til regionen. I 2009 ble NCE Tourism Fjord Norway, et nasjonalt ekspertsenter for reiseliv, lagt til regionen. Målsettingen for næringen er å bli Nordens mest spennende region for kultur- og naturbaserte opplevelser. Tall for opplevelses-, kultur- og reiselivsnæringen i Bergensregionen Tar i bruk Austrheimskjærgården mennesker besøkte den aller første Havsportveka i Austrheim i Arrangementet ble en fulltreffer alt første året, og august 2010 blir det nye utfordringer for havsportentusiaster. Austrheim har en fantastisk skjærgård som kan brukes til undervannsjakt, seiling, padling, seilbrett, kjøre ribbåt og andre aktiviteter. Nå er Havsportlauget etablert for å ta arrangementet videre. Vi er stolte over at dette ble det største arrangementet av denne typen i hele Norden alt ved første forsøk. Vi arrangerte over 60 øvelser, med 700 aktive på sjøen i løpet av 2009-arrangementet. I tillegg hadde vi blant annet havcamp med konserter om kveldene, gourmet-middager basert på kortreist mat som ble en kjempesuksess, samt kurs for dem som ønsket å lære en sport, forteller Helge Dyrkolbotn, prosjektkoordinator i kommunen. Nå gleder han seg til 2010-arrangementet. 11 milliarder i omsetning ansatte Et nytt tilskudd til regionens opplevelsestilbud er Havsportveka som for første gang så dagens lys i Med 60 øvelser og besøkende ble dette en suksess som skal gjentas i Foto: Havsportveka/Anita Soltveit 25

26 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Media og kulturbasert næringsliv Bergensregionen har et spennende og voksende næringsliv innen media og kulturbasert næringsliv, og huser landets største miljø utenfor Osloregionen. Medie- og kulturnæringene er fremtidsrettede næringer med betydelig vekstpotensial. Antall virksomheter er økende, og omfatter en rekke kompetanseområder. Næringene er preget av mange mindre selskap og av noen store lokomotiver i regionen. TV2 er blant disse. For å sikre videre vekst er Arenaprosjektet MediArena et godt eksempel på hvordan deler av næringene kan utvikle seg i fremtiden. Målsettingen for næringen er å bli en ledende region i Norden innen media, film, musikk og design, anerkjent for sin evne til nyskaping, innovasjon og samarbeid på tvers av fagområder. Tall for media, film, musikk og design i Bergensregionen: 9 milliarder i omsetning ansatt i bransjen Fra TV2- sporten til Melodi Grand Prix Gosu design er ett av selskapene i regionen som har slått seg opp i kjølvannet av TV2 og Vizrt. Fra å være noen få ansatte ved starten i 2002, er de nå ti fast ansatte med et velut viklet frilans-nettverk i Bergen og Oslo. Gosu design er summen av designere og datakyndig kompetanse og er gode på det som beveger seg på TV en din. Den første jobben vår var å redesigne fotballsendingene til TV2. Det gjorde vi i 2002/2003. Ikke lenge etter fikk vi en kjempekontrakt med Indias største nyhetskanal, forteller Alexander Øksenberg, adm. direktør i selskapet. Selskapet har satt spor etter seg i TV-verdenen, og ble invitert inn til å delta i utviklingen av det norske Melodi Gran Prix-konseptet. De har vært med å utvikle lyskulene du så i Melodi Grand Prix-showet. Å vinne det sammen med Handverk og Snøhetta er absolutt en fjær i hatten for oss. Dette er verdens største TV-show, og utrolig gøy å ha på CV en. En av de mer enn virksomhetene som er registrert innen disse næringene i regionen er Gosu design som er stolt over å ha vært med på å utvikle det norske Melodi Grand Prixkonseptet. 26

27 ererer kunnskap27

28 ererer moglegheiter Lansering av felles regionprofil Eit tydeleg uttrykk og ein felles profil er viktige reiskapar når regionen, næringslivet og forskings- og utviklingsmiljøa skal marknadsføre seg nasjonalt og internasjonalt. Derfor har Business Region Bergen utvikla ein ny regionsprofil, eit merke som er felleseige for regionen og som kan brukast av dei som ønskjer det. Under éi fane samlar vi holmar og skjær, fjord og fjell, og inviterer til regional samhandling, oppleving og vekst. Saman kan Bergensregionen skape verdiar for framtida. VISJON Saman skal vi skape ein dynamisk vekstregion. Ta derfor merket i bruk ved sida av din eigen profil eller som ein paraply når fleire aktørar skal profilere seg saman. Følgjande kommunar er med i Region Bergen: Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer