Årsrapport ererer. verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. ererer. verdier"

Transkript

1 Årsrapport 2009 ererer verdier 1

2 Årsmelding Business Region Bergen 2009 innhold Visjon for Bergensregionen mot Grunnmuren er på plass 4 Styrets årsberetning Resultatregnskap 8 Noter 11 Revisjonsberetning for Den første Strategisk næringsplan for regionen 16 Nytt merke og nye muligheter for regionen 18 Prioriterte næringer 20 Bergensregionen 1 Eierkommuner Business Region Bergen Gulen 2 Masfjorden 3 Modalen 4 Fedje 5 Austrheim 6 Lindås 7 Radøy 8 Meland 9 Øygarden 10 Osterøy 11 Vaksdal 12 Bergen 13 Fjell 14 Sund 15 Os 16 Fusa 17 Austevoll 18 Samnanger 19 Askøy 20 Stord Business Region Bergen Strandgaten 6 N-5013 Bergen Norge

3 Visjon for Bergensregionen mot 2025: sammen skal vi skape EN DYNAMISK VEKSTREGION Bergensregionen er en mangfoldig region preget av kunnskap, utviklingsvilje og samhandling. Mangfoldig region Regionen er god på kunnskap, og har sterke utdanningsinstitusjoner som har skapt spennende og sterke forsknings- og næringsmiljø og verdensledende kompetanse på mange felt. Utviklingsvilje er karakteristisk for regionen, blant annet med en kultur som er preget av tiltakslyst, tilpasningsevne og engasjement. Samhandling er avgjørende for videre utvikling i regionen. For å utnytte til fulle regionens næringsliv som er på jakt etter løsninger, må det stimuleres til ytterligere samhandling mellom næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøene og det offentlige. Hovedmålsettingen for regionen er at Bergensregionen innen 2025 skal være ledende i Norge på kunnskapsbasert næringsutvikling innen de næringer hvor regionen har spesielle fortrinn. Prioriterte næringer: Energinæringene Marine næringer Maritime næringer Media og kulturbasert næringsliv Opplevelse, kultur og reiseliv Vår rolle Business Region Bergen spiller en viktig rolle i arbeidet med å koordinere og å ta initiativ til ytterligere stimulans for vekst og verdiskaping i regionen. Business Region Bergen skal være en pådriver innen næringsutvikling. Vi har fokus på profilering og markedsføring av Bergensregionen nasjonalt og internasjonalt og hjelper gründere med råd og veiledning, kompetanse og forretningsutvikling. Business Region Bergen Business Region Bergen ble etablert i oktober 2007 av 11 kommuner samt Hordaland fylkeskommune og Regionrådet Nordhordland IKS, som representerer ni enkeltkommuner. Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Øygarden kommune Fjell kommune Sund kommune Austevoll kommune Stord kommune Os kommune Samnanger kommune Fusa kommune Vaksdal kommune Regionrådet Nordhordland IKS Austrheim kommune Fedje kommune Gulen kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Modalen kommune Osterøy kommune Radøy kommune Nettverksorganisasjoner Nettverksorganisasjonene er policyorgan for kommunene og fylket og har nyttige ressurser og kompetanse innen sine spesialfelt. Nettverksorganisasjonene er sammenfallende med de prioriterte næringene for regionen, og er også medlemsorganisasjoner for bedrifter i den enkelte bransje. Bergen Media By Bergen Reiselivslag Design Region Bergen Fiskeriforum Vest HOG Energi Maritimt Forum Bergensregionen Utdanning i Bergen Samarbeid Gjennom Næringsalliansen samarbeider Business Region Bergen om en rekke tiltak. I forbindelse med internasjonalisering har Business Region Bergen arbeidet særlig med Bergen Næringsråd og NHO Hordaland. Også regionens øvrige næringsforeninger har vært sentrale blant annet i arbeidet med Strategisk næringsplan. Business Region Bergen samarbeider også godt med andre som Samspelsforum for næringsutvikling (SNU), Gode Sirklar, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, NCE Subsea og en rekke andre aktører i regionen. 3

4 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Grunnmuren er på plass I løpet av våren 2010 har Business Region Bergen lagt grunnlaget for politisk behandling av to store og viktige prosjekter. Både Strategisk næringsplan for Bergensregionen med perspektiver mot 2025 og et nytt merke med tilhørende kommunikasjonskonsept er landet. Da er vi godt rustet til å gå videre i arbeidet med næringsutvikling i regionen. Arbeidet med Strategisk næringsplan startet våren 2009, og har vært en spennende og utfordrende prosess å jobbe med for hele organisasjonen. Vi er glade for all entusiasme og engasjement vi har møtt i forbindelse med referansegruppemøter, samlinger for næringslivet, i styringsgruppen, eiersamlinger og enkeltintervjuer vi har utført i forbindelse med planen. Nærmere 200 representanter fra næringsliv, FoU-miljøene og det offentlige har deltatt aktivt i prosessen. Nødvendig verktøy Strategisk næringsplan er et nødvendig verktøy for å få en felles plattform for næringsutvikling i 20 kommuner i Bergensregionen og Hordaland fylkeskommune. Strategisk næringsplan skal være et felles verktøy for vekst og utvikling. Kraften i planen ligger i samhandling og det å stå sammen om felles visjon og målsettinger for en hel region. Da er det nødvendig at de planene kommunene i neste omgang skal utvikle, er i tråd med det en felles region jobber mot. Strategisk næringsplan har også en egen tiltaksdel som defi nerer forslag til konkrete prosjekter regionen sammen skal gripe fatt i og gjennomføre. For oss er det spennende å ta fatt i de tiltakene som ligger i planen og være den koordinerende parten og den som tar initiativ til å sette sammen mennesker fra det offentlige, næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljø, som ønsker å være med å sette utvikling på dagsorden. Nå er Strategisk næringsplan til behandling i kommunene og i fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune. Region Bergen et felleseie En av de viktigste oppgavene Business Region Bergen har og som også er nedfelt i selskapets vedtekter, er å markedsføre og profi lere Bergensregionen. For å kunne gjøre det, er det nødvendig med en felles logo eller et merke med et tilhørende kommunikasjonskonsept som skal være lett tilgjengelig for dem som ønsker å bruke det. Nasjonalt og internasjonalt er det nødvendig å stå sammen når vi skal vise frem regionen, et spennende næringsliv og de mange forsknings- og utdanningsmiljøene. Vi gleder oss til å ta dette i bruk og vise kraften og dynamikken i regionen. Kunnskap om regionen For å kunne profi lere og markedsføre næringslivet på en god måte, er kunnskap om regionens næringsliv helt nødvendig. Business Region Bergen har derfor fått utarbeidet nøkkeltall for de prioriterte næringene. Vi har innhentet presise og autoritative nøkkeltall basert på anerkjente og dokumenterte data og metoder. Nøkkeltallene gir Business Region Bergen og andre lokale aktører, bedre oversikt og kjennskap til de prioriterte næringene i regionen. I løpet av 2010 skal det utarbeides materiell hvor tall og annen faktainformasjon enkelt kan benyttes som et felleseie for hele regionen. Nye prosjekter Siste del av Strategisk næringsplan er viet tiltak vi ønsker å ta initiativ til sammen med kommuner, forsknings- og utviklingsmiljøene og med næringslivet. I 2009 fi kk Business Region Bergen kartlagt næringsarealene og næringslivets preferanser i regionen. Oppfølgingsarbeidet er lagt inn som en del av tiltakene i Strategisk næringsplan. Det samme gjelder oppfølgingen av kartleggingen av utdanningstilbudet i regionen med relevans for den maritime næringsklyngen, som vi gjorde sammen med Maritim Forum Bergensregionen. Vi ser frem til å utvikle disse tiltakene og alle de andre tiltakene som ligger i planen i nært samarbeid med alle engasjerte parter i regionen. For å lykkes, er vi avhengig av samarbeid og et positivt engasjement fra alle deler av regionen. Vi ser frem til å gyve løs på oppgavene! Asbjørn Algrøy administrerende direktør 4

5 Styrets årsberetning 2009 Astrid Johanne Bårdgard Business Region Bergen AS driver regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring av Bergensregionen. Selskapet har et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter. Business Region Bergen har særlig fokus på følgende næringer: olje, gass og energi, maritim sektor, marin virksomhet, opplevelse og reiseliv, samt media og kulturbasert næringsliv. Samhandling med forsknings- og utdanningsmiljøene er også et prioritert område. Selskapet har kontor i Bergen. Business Region Bergens eiere er Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Vaksdal, Øygarden og Regionrådet Nordhordland IKS. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling I løpet av 2009 har Business Region Bergen fått en ny medarbeider som er ansatt som leder for prosjektutvikling. De to ansatte i Etablerersenteret var tidligere formelt ansatt i Bergen kommune. Våren 2009 ble det inngått avtale mellom Bergen kommune og Business Region Bergen om at disse medarbeiderne skal være ansatt i Business Region Bergen med virkning fra 1. juni Bergen kommune refunderer deler av lønnskostnadene for disse medarbeiderne. Selskapet har også knyttet til seg en prosjektmedarbeider i halv stilling for ett år, med oppgaver knyttet til delegasjonsreiser og messer. Ved utgangen av 2009 var det totalt ni medarbeidere tilknyttet selskapet, fem kvinner og tre menn. Det er et godt arbeidsmiljø i organisa - sjonen, og ut over en langtidssyke melding, er sykefraværet i organi sasjonen minimalt. Styret Styret besto ved utgangen av 2009 av sju medlemmer, tre kvinner og fire menn. Følgende personer utgjorde styret ved utgangen av 2009: Herman Friele, styreleder. Kaffehuset Friele AS Marvid Dale. Mongstad Vekst AS. Børrea Schau Larsen. Solstrand Hotel og Bad. Astrid Johanne Bårdgard. Høgskolen i Bergen. Magnus Stangeland. Bergen Group ASA. Geir-Nordahl Pedersen. APC AS. Marit Solberg. Marine Harvest Norway. Det har i perioden vært avholdt fem styremøter, to generalforsamlinger og tre konferanser for eierrepresen tanter knyttet til arbeidet med Strate gisk næringsplan og næringsarealprosjektet. Børrea Schau-Larsen Geir Nordahl-Pedersen Herman Friele Magnus Strangeland Marit Solberg Marvid Dale 5

6 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Årsresultat Business Region Bergen AS hadde i 2009 en omsetning på kroner, mot kroner i I 2008 ble det kun fakturert halvt årsbidrag fra eierkommunene og fylkeskommunen. Driftsresultatet ble på kroner i 2009, mot kroner i Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kroner, mot kroner i Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsatt til annen egenkapital kroner. Likviditeten i selskapet har gjennom året vært tilfredsstillende. Miljø Business Region Bergen representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensinger som strider mot gjeldende miljøforskrifter eller lover. Foretakets fremtidsutsikter Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlaget er til stede. Endring i selskapets vedtekter Styret vedtok at det skulle fremmes en sak til generalforsamlingen om endring i 3 i selskapets vedtekter. Endringen er nødvendig for enda tydeligere å få frem at selskapet ikke vil være skattepliktig. Merverdiavgiftsbehandling Business Region Bergen har avgiftspliktig omsetning. Selskapet ble derfor registrert i avgiftsmanntallet med virkning fra 1. januar De økonomiske overføringene fra kommunene og fylkeskommunen må behandles som vederlag for tjenesteytelser fra Business Region Bergen AS. Styret fremmet sak om dette på selskapets ordinære generalforsamling 4. juni 2009 der generalforsamlingen godkjente utkast til prinsippavtale mellom BRB og eierne om tjenesteleveranse knyttet til selskapets formål. Etter ordinær generalforsamling er det inngått konkrete avtaler med eierkommunene (kundene) og selskapet. Formell godkjenning av avtalene ble i samsvar med aksjelovens 3 8 gjort i ekstraordinær generalforsamling den 17. desember Avtale med Stord og SNU Styret vedtok en forpliktende samarbeidsavtale med Stord kommune og Samspelsforum for Næringsutvikling AS (SNU). SNU vil være det operative organet på vegne av Stord kommune for kommunens eierskap i Business Region Bergen i forhold til en del saker. Avtalen innebærer at Business Region Bergen kjøper nærmere avtalte næringsutviklingstjenester av SNU. Strategisk næringsplan for Bergensregionen Arbeidet med en felles strategisk næringsplan for Bergensregionen har pågått nesten hele Styret mener det er helt nødvendig for regionen å ha et felles plangrunnlag for alle selskapets eiere. Arbeidet har vært godt forankret i eierkommunene, både politisk og administrativt, og ble igangsatt med et eiermøte hvor også nettverksorganisasjonene deltok, deretter med et bredt anlagt oppstartsmøte for næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøene. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og et prosjektkontor. Prosjektkontoret står for en stor del av gjennomføringsarbeidet. Seks referansegrupper med nærmere 200 representanter fra næringsliv, FoU-miljø og det offentlige har vært engasjert i prosessen. Det er også gjennomført dybdeintervjuer med en rekke næringslivsledere i regionen. Planen ble sendt til behandling i kommunestyrene, bystyret i Bergen og i fylkestinget i mai Det er forventet at den behandles enten før sommerferien eller tidlig høst. Bergensregionen en merkevare I Business Region Bergens vedtekter heter det blant annet at selskapet skal markedsføre og profilere regionen. Styret gjorde i 2009 vedtak om å starte den omfattende prosessen med å bygge merkevaren Bergensregionen. Arbeidet med å tydeliggjøre region ens konkurransefordeler og legge disse inn i en fremtidig merkevarestrategi ble startet opp. Selve merkevarelanseringen er planlagt til våren I løpet av 2009 er den første omdømmeundersøkelsen for Bergensregionen gjennomført. Denne er også gjennomført for Stavangerregionen og Kristiansandsregionen. Resultatene av undersøkelsen var meget positive for Bergensregionen, selv om det fremdeles er flere områder hvor regionen kan strekke seg for å bli enda bedre. Å ta en sterkere og tydeligere posisjon er en av de viktige oppgavene Business Region Bergen skal bruke en logo og profil til. For å finne et egnet miljø til å løse oppgaven i forbindelse med å utvikle en logo og profil for selskapet og regionen, ble konkurranse for innkjøp av visuell identitet og markedsføring lyst ut på offentlig anbud. Det ble inngått avtale med et konsortium med Fuggibaggi design, Bergen, som avtalepart. Det er forventet at ny visuell identitet lanseres våren Internasjonalisering og markedsføring Styret vedtok at Business Region Bergen skulle tilrettelegge for en delegasjonsreise til OTC i Houston i mai 2009, samt delta på oljemessen Offshore Europe i Aberdeen Begge var samarbeidsprosjekter med HOG Energi og NCE Subsea. Business Region Bergen var vertskap for Welcome to Bergen under Offshore Technology Days, og var samarbeidspartnere på Internasjonal dag og China Summit i regi av Bergen Næringsråd. Business Region Bergen har deltatt i styringsgruppen for felles 6

7 Vestlands-stand på Aqua Nor-messen i Trondheim. Business Region Bergen skal arrangere følgende delegasjonsreiser i 2010: Delegasjonsreise til EXPO 2010 i Shanghai og China Summit 2010 sammen med Bergen Næringsråd, Greater Stavanger og Stavanger Næringsforening. Delegasjonsreise til Offshore Technology Conference, Houston sammen med HOG Energi, NCE Subsea. Deler av programmet er samkjørt med Greater Stavanger. I forbindelse med oljemessen i Stavanger (ONS) i 2010, har Business Region Bergen ansvaret for å koordinere en felles næringslivsstand sammen med HOG Energi. Det arbeides også med et felles kundearrangement med Bergen Næringsråd. Business Region Bergen er i dialog med Greater Stavanger om å inngå et tettere samarbeid omtilrettelegging og gjennomføring av en felles delegasjonsreise for næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljøer langs hele Vestlandskysten til Rio Oil & Gas (ROG) høsten Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser Næringslivets arealbehov og lokaliserings preferanser er den første kartleggingen som er gjort av næringsarealsituasjonen i regionen. For første gang får regionen en samlet oversikt over situasjonen for næringsareal. Rapporten konkluderer med at det er behov for dekar nye næringsarealer i de neste 20 årene. Kartleggingen er gjennomført sammen med Bergen Næringsråd, Næringsalliansen, Bergen kommune og Bergen Tomteselskap. Styret har gitt sin tilslutning til at det opprettes en Arbeidsgruppe som får representanter fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunen, veimyndigheter og næringslivet. Arbeidsgruppen skal utvikle felles overordnede strategier for utvikling av nye næringsarealer i regionen. Kyststamveien (E39) Hordfast Business Region Bergen og NHO Hordaland har fått utarbeidet en rapport om virkningene av en fergefri veiforbindelse (E39) mellom Stord og Bergensregionen. Rapporten som er utarbeidet av Econ Pöyry, viser at det er tilnærmet samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge en fergefri vei på strekningen. Hordfast og Rogfast gir betydelige innsparinger for næringslivet og vil legge grunnlag for tettere samarbeid og samhandling mellom næringsklyngene på Vestlandet. Grow 09 Entreprenørskaps- og innovasjonskonferansen Grow ble arrangert for tredje gang i Det var første året Business Region Bergen sto som arrangør. Tidligere har Bergen kommune stått som arrangør. Vel 300 deltakere var til stede på konferansen som er en møteplass mellom næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøene samt det offentlige. Det ble presentert en rekke prosjekter i løpet av de to konferansedagene, og noen av prosjektene ble utviklet videre i etterkant av Grow 09. Tilbakemeldingene fra deltakerne arrangementet var så bra at arbeidet med Grow 10 ble igangsatt. Spennende 2010 I dag er Bergensregionen en nasjonal verdiskapings- og kompetanseregion innen olje- og gassutvinning, og har et av landets mest komplette maritime miljøer. Regionen har en betydelig marin næringsklynge og med fremtredende miljøer innen fi skeriforskning og -forvaltning, Sjøforsvaret har hovedkvarter og hovedbase i Bergen, og byen har sterke IKT- og fi nansmiljøer, et mediemiljø, et rikt kulturbasert næringsliv, og en stor reiselivsnæring. Bergen er en viktig studentby med mer enn studenter. Samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene og næringslivet er i positiv utvikling, og de siste årene har næringsliv, FoU og det offentlige initiert en rekke samarbeidsprosjekter. I en stadig tøffere konkurransesituasjon for næringslivet, må slikt samarbeid styrkes og videreutvikles. Styret ser frem til et aktivt 2010, hvor den første felles strategiske næringsplanen for hele regionen blir iverksatt, og ny logo for regionen skal presenteres som ledd i å markedsføre og profi lere Bergensregionen. Styret mener organisasjonen nå har en god plattform for å sette ut i livet fremtidsrettede tiltak for regionens beste. Bergen den 29. april 2010 Herman Friele Børrea Schau-Larsen Astrid Johanne Bårdgard Marvid Johan Dale Marit Solberg Geir Nordahl-Pedersen Magnus Stangeland Asbjørn Algrøy adm. direktør 7

8 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter , 7 Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat OVERFØRINGER 5 Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

9 Balanse pr. 31. desember NOTER EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler NOTER EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 Årsmelding Business Region Bergen 2009 NOTER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 3 Aksjekapital (1000 aksjer à kr 1000) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld 6 Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen den 29. april 2010 Herman Friele Børrea Schau-Larsen Astrid Johanne Bårdgard Marvid Johan Dale Marit Solberg Geir Nordahl-Pedersen Magnus Stangeland Asbjørn Algrøy adm. direktør 10

11 Note 0 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Prinsipper for inntektsføring Selskapet mottar offentlige tilskudd til prosjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatter Det er lagt til grunn at selskapet er fritatt for skatteplikt. 11

12 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Note 1 Driftsinntekter Selskapets inntekter er fordelt som følger: Salgsinntekter Driftstilskudd fra aksjonærer Prosjektrelaterte tilskudd fra aksjonærer Prosjektrelaterte tilskudd fra andre Sponsorinntekter Sum driftsinntekter Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk syselsatt 6 2 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Pensjonskostnader Avsatt styrehonorar Avsatt styrehonorar for 2008 kr er utbetalt i Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer i selskapet. Kostnader til revisor: Lovpålagt revisjon Revisjonsrelatert bistand Andre tjenester utenfor revisjon Sum eks. mva

13 Note 3 Varige driftsmidler Alarmanlegg Påkostning leid lokale Inventar Kontormaskiner og datautstyr Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Sum Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Årets avskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Prosentsats for ordinære 10 % 10 % 20 % 33 % avskrivninger Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde. Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består pr av en aksjeklasse: Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer Sum

14 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Eierstruktur Aksjonærer i selskapet pr var: Ordinære aksjer Eierandel Bergen kommune ,0 % Hordaland fylkeskommune ,0 % Askøy kommune 36 3,6 % Fjell kommune 36 3,6 % Os kommune 36 3,6 % Regionrådet Nordhordaland 36 3,6 % IKS Stord kommune 36 3,6 % Austevoll kommune 20 2,0 % Fusa kommune 20 2,0 % Samnanger kommune 20 2,0 % Sund kommune 20 2,0 % Vaksdal kommune 20 2,0 % Øygarden kommune 20 2,0 % Sum ,0 % Note 5 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital pr Note 6 Bankinnskudd I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr Note 7 Pensjon Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med 1/7 årlig av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. I 2009 er det kostnadsført knyttet til denne avtalen. 14

15 15

16 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Den første Strategiske næringsplanen for regionen For aller første gang har Bergensregionen fått en felles Strategisk næringsplan som nå skal behandles i 20 eierkommuner og i fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune. Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en enda mer dynamisk region. Kommunene i regionen har gitt Business Region Bergen i oppdrag å utarbeide forslag til første generasjon Strategisk næringsplan for Bergensregionen. Business Region Bergen har engasjert representanter fra næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøene og fra det offentlige inn i prosessen med å utvikle en felles plan for næringsutvikling. Den overordnede målsettingen er å øke antall nye lønnsomme virksomheter i regionen og øke antall arbeidsplasser. For å nå det målet må kreftene forenes og visjon og mål deles. En strategisk næringsplan er et godt utgangspunkt for felles handling. Planen bygger videre på Bergen kommunes Strategisk næringsplan for Bergen Bergensregionen mot 2020, Bergensscenarier 2020 og Hordaland fylkeskommunes Regionalt utviklingsprogram. Én region Ved å etablere en felles mål- og strategiplan for næringsutvikling vil kommunene utvikle bedre samhandling overfor næringslivet. Kommunene i regionen utgjør i stor grad et felles arbeids-, service- og boområde, derfor må næringsutvikling løses på tvers av kommunegrensene. For å lykkes må den enkelte kommune følge aktivt opp gjennomføringen i sin kommune. På den annen side må det offentlige kunne ha forventninger om at forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet tar aktivt del i arbeidet med å gjennomføre planen innenfor sine virkeområder. Viljeserklæring til samarbeid Strategisk næringsplan skal mobilisere entusiasme og handling, derfor bygges planen på felles forståelse for utfordringer og mulige løsninger. Næringslivet er tydelig på ønsket om medvirkning fra offentlig sektor, og gir klart uttrykk for at det offentlige må fokusere mer på hvordan kommunenes egen tjenesteproduksjon kan innrettes, slik at næringslivets konkurranseevne blir styrket. Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspillet mellom næringsliv, det offentlige virkemiddelapparatet og forskningsog utviklingsmiljøene (FoU) i regionen. 16

17 Strategisk næringsplan er det overordnede dokumentet som sammenfatter visjon, målsettinger og strategier for hele denne nye samhandlingsregionen. Prioriterte næringer Strategisk næringsplan er en overordnet plan som tar utgangspunkt i målsettinger og behov for de prioriterte næringene i regionen, samt fokusområdene, det vil si de områdene eierkommunene kan gjøre noe med. I planen er fem næringer som har særlige fortrinn i vår region, prioritert. De fleste av disse samsvarer med viktige nasjonale næringer, og er næringer hvor forsknings- og utviklingsmiljøene i regionen er sterke og store aktører. De prioriterte næringer er: Energinæringen, Maritim næring, Marin næring, Opplevelse, kultur og reiseliv, Media og kulturbasert næringsliv. Regionen har et rikt næringsliv i tillegg til de fem prioriterte næringene. Bergen har blant annet det nest største finansmiljøet i landet, regionen har et bredt IKT-miljø og en handelsnæring som er stor. Disse og andre miljø vil nyte godt av vekst og utvikling i de prioriterte næringene. Oppfølging av innspill I prosessen har næringene spilt inn områder og saker de ønsker det skal arbeides videre med og følges opp. Dette er organisert i følgende sju fokusområder, med tilhørende mål og strategier: Infrastruktur, Næringsvennlig offentlig sektor, Markedsføring og profilering, Internasjonalisering, Kompetanse, Entreprenørskap og innovasjon samt Klima og miljø. Tiltakene i planen Arbeidet med fokusområdene har resultert i en rekke tiltak. Flere tiltak er beskrevet i planen og er klare til å bli grepet fatt i. Andre tiltak vil komme til. Kommunene vil også følge opp med egne handlingsplaner i forhold til tiltakene. I all hovedsak vil viktige tiltak for iverksetting av planens mål og strategier bli fulgt opp gjennom egne handlingsplaner fra kommunene eller fra grupper av kommuner som Regionrådet Nordhordland IKS og Gode Sirklar. Prosjektene er resultater av innspill fra næringene, forsknings- og utviklingsmiljøene samt det offentlige. Business Region Bergen tar på seg koordineringsrollen overfor kommuner, fylket, næringsliv samt forsknings- og utviklingsmiljøene for å sette i gang prosjekter. Noen prosjekter er det naturlig at flere kommuner er sammen om, mens det i andre sammenhenger vil være næringslivet eller FoU-miljøene som kobles inn. I tillegg vil nettverksorganisasjoner, næringslivets organisasjoner og FoU-institusjoner utarbeide og gjennomføre egne tiltak som understøtter målsettinger og strategier i Strategisk næringsplan. Etablerersenteret Målsettingen til Etablerersenteret er å få flere og bedre etableringer i regionen. Senteret satser bredt både for å øke tilfanget og mangfoldet, og samtidig ha fokus på kvalitet og vekst. Etablerersenteret i Business Region Bergen har 1,7 årsverk. Målgrupper Våre målgrupper er først og fremst gründere, bedrifter i vekst og endring og entreprenørskap i utdanning. Hovedoppgaven er å veilede og gi råd i forretningsplanlegging og hjelpe etablerere med å finne frem i kommunalt byråkrati og i andre nyttige miljøer og markeder. Ved siden av å ta imot etablerere til rådgivningstimer, holder vi flere godt besøkte kurs. I 2009 gjennomførte vi følgende kurs: Etablering av egen bedrift Økonomi Salg, service og kommunikasjon Merkevarebygging Kurslengden varierer fra en dag til seksdagerskurs. I løpet av 2009 deltok 178 etablerere på Etablerersenterets kurs. Foredrag, undervisning og oppdrag Et annet viktig felt for Etablerersenteret er å holde foredrag og gi undervisning. Senteret har deltatt på en rekke arrangementer i regi av Høgskolen i Bergen: Gründercamp, foredrag for fysioterapistudenter, foredrag i forbindelse med sertifisering av førstelinjetjenesten for kommunene i Hordaland, foredrag på Gründeraften og sensoroppdrag. Etablerersenteret har også engasjert seg i Ungt entreprenørskap, og holdt foredrag i kreativitet, forretningsplan og omstilling for videregående skole, hatt dommeroppdrag på fylkesmessen og deltatt i prosjekt i ungdomsskolen. På oppdrag fra Innovasjon Norge har Etablerersenteret hatt mentoroppdrag for unge gründere, og jobbet med to Etablerergrupper med Team-coach. Dette fortsetter i Planer for 2010 I løpet av 2010 er Etablerersenteret blitt aktive i sosiale medier. Senteret satser på å utvikle og skape bedre oversikt over tiltaksapparatet i Bergensregionen og presentere dette på nettsidene i løpet av høsten

18 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Nytt merke og nye muligheter for regionen 11. mai 2010 presenterte Business Region Bergen nytt merke og nytt profilprogram. Dette blir et felles verktøy for hele Bergensregionen, slik at regionen kan presenteres på en enhetlig måte. En av Business Region Bergens aller viktigste oppgaver er markedsføring og profilering av regionen. Da trenger regionen et felles visuelt uttrykk. Det er nå på plass. Merket som er utviklet er til felles bruk for alle aktørene i regionen. Det er utarbeidet i en enkel og fleksibel design for å kunne samle flere aktører under samme fane, og for å fungere som et godt supplement til andre profiler. Vi håper dette kan bli samlende for hele regionen. I utviklingen av merket og hele konseptet har Business Region Bergen lagt stor vekt på fleksibiliteten, slik at næringsliv, forskningsog utviklingsinstitusjonene og kommunene enkelt kan ta det i bruk. Det skal kunne brukes i mange sammenhenger både i påvirkningsarbeid, og for å profilere, markedsføre og på annen måte synliggjøre kommunene, næringene og de brede utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøene. Pirrende og dristig Uttrykket er både nytt, pirrende og dristig, samtidig som det fremstår som solid og selvsikkert. Tanken er at merket skal kunne brukes som en sjablong som kan implementeres i mange forskjellige sammenhenger. På denne måten blir det enkelt å endre både karakter og tematisk innhold til enhver tid. Selve kommunikasjonskonseptet med BER- GENererer fungerer godt og enkelt både på norsk og engelsk, og vil derfor være brukervennlig både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det kan tilpasses ulike tema og aktiviseres ved bruk av ulike former for kontraster. Synlig nasjonalt og internasjonalt Det viktigste med et felles merke for en hel region er å synliggjøre hvilke verdier en samlet region representerer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er ikke Business Region Bergens logo, men hele regionens felleseie, noe vi alle kan være samlet om. Det nye felles verktøyet kan brukes som et supplement til egen profilering eller som en paraply når flere aktører skal profilere seg sammen. På sikt vil dette gi ekstra verdi til den enkelte bedriftsprofilering. Særlig i nasjonale og internasjonale sammenhenger er det nødvendig å stå sammen og vise at vi er en stor region som har et spennende næringsliv og flere forsknings- og utdanningsmiljø som står samlet. Dette kan brukes til å fortelle om regionen, det kan brukes på messer og store arrangementer og vi kan gjøre nytte av det i påvirknings- og rekrutteringssammenheng. Samhandling er helt nødvendig både for det offentlige og næringslivet. Gjennom dette merket skal vi vise kraften og dynamikken i regionen. Den nye Region Bergenprofilen prydet Rådhuset i Bergen i en uke i mai i forbindelse med lanseringen 11. mai Foto: Ian Holcroft 18

19 19

20 Årsmelding Business Region Bergen 2009 ererer verdier 20

21 Prioriterte næringer Bergensregionen har et mangfoldig og spennende nærings liv. Innen noen næringer har regionen spesielle fortrinn. Disse er prioritert i Strategisk nærings plan: energinæringene, maritim næring, marin næring, opplevelse kultur og reiseliv, media og kulturbasert næringsliv. I tillegg har regionen sterke miljø innen IKT og finans. 21

22 Årsmelding Business Region Bergen 2009 ENERGI næringer Bergensregionen er blant Europas ledende energiprodusenter. Regionen og Vestlandet har et unikt ressursgrunnlag innen petroleumsvirksomhet, tradisjonell vannkraft og nye fornybare energikilder. Regionen er godt plassert i forhold til markeder både nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen knytter seg i første rekke til produksjon, drift og vedlikehold av installasjoner både onshore og offshore. Det er også bygget opp kompetanse innen utforsking, forsking, geofysikk, geologi og undervannsteknologi som etterspørres over hele verden. Målsettingen for energinæringen er å være en ledende region i Europa innen forskning, bærekraftig utvikling og foredling av energiressurser. Tall for Olje, gass og fornybar energi i Bergensregionen 212 milliarder i omsetning ansatte Nisjebedrift med internasjonal suksess For vel 20 år siden var det to gründere som reparerte ventiler for oljenæringen. I dag har Norske Ventiler 26 ansatte, er en ener i sitt marked, har fotfeste i USA og Storbritannia og tror på videre vekst. Norske Ventiler er en liten solskinnshistorie fra Ågotnes i Fjell kommune. Selskapet designer og produserer egne ventiler i det materialet kunden har behov for. Vi nyter godt av å ligge i en klynge med ulike oljebedrifter. For oss har det vært positivt å ha store bedrifter som FMC Technology og Aker Solutions i nærmiljøet. Det er heller ingen ulempe å fortelle i Houston at du holder til på den norske vestkysten og leverer produkter til norsk oljenæring. Det som fungerer i røffe Nordsjøen, virker world wide, forteller Kjell-Rune Brunborg, salgs- og markedssjef i selskapet. I dag går 30 prosent av produksjonen til eksport, og dette tror Brunborg vil øke. I fremtiden er det subsea-markedet som vil vokse. Derfor satser vi på å utvikle egne løsninger og utvikle kompetansen vår på undervannsmarkedet. Mons Torstein Ågotnes ved Norske Ventiler representerer én av leverandørbedriftene i regionen som har suksess både hjemme og ute. 22

23 Maritime næringer Bergensregionen er en av de ledende skipsfartsregionene i Norden og består av verdensledende aktører fra hele næringsklyngen: rederier, verft samt tjeneste- og utstyrsleverandører. I tillegg ligger Sjøforsvarets hovedbase og hovedkvarter i Bergen. Maritim næring er kanskje Norges største globale, kunnskapsbaserte industri med et av verdens mest komplette maritime miljø. Næringens fortrinn er høy kompetanse og spesialiserte varer og tjenester. Målsetting for næringen er at Bergensregionen skal ha en internasjonal bære kraftig og kompe tanseledende maritim næringsklynge, samt være ledende i verden innen maritim utdanning, forskning og utvikling på de maritime områder hvor regionen har særlige fortrinn. Tall for maritim næring i Bergensregionen 91 milliarder i omsetning ansatte Sjørøverkart fra Bergen Vi trodde lenge sjørøvere tilhørte historiebøkene, men vi vet at dette er en tøff og høyst reell fare som både er ubehagelig og farlig for den maritime næringen. Bergen Risk Solutions lever av å gjøre livet på havet tryggere. Med mange års erfaring fra internasjonale operasjoner i Forsvaret og to mastergrader fra et engelsk universitet, startet Arild Nodland Bergen Risk Solutions i I dag teller selskapet fire ansatte i Bergen og flere konsulenter på oppdrag utenlands. Maritim næring har behov for politisk risikoanalyse og vurdering av sikkerhetstrusler. Vi gjør det tryggere for sjøfolkene om bord og reduserer risiko for skip og finansielle investeringer. Gjennom et godt samarbeid med Boeings nautiske divisjon, Jeppesen Marine, tilbyr vi piratdata på nautiske kartinformasjonssystemer, som i tillegg gir informasjon om vær, ruteplanlegging også videre. Da får skipene samlet og oppdatert informasjon om hvilke farer som er i området, forteller Nodland. Selskapet er alene om denne type virksomhet i Norge. «Sjørøverkartene» er unike på verdensbasis. Nodland har tro på at selskapet skal vokse i Norge og har ambisjoner om etablering i utlandet på sikt. «Sjørøverkart» er ett av forretningsområdene til Bergen Risk Solution. Arild Nodland er gründeren bak selskapet. Foto: Hans Wilhelm Gullestad, NorPR 23

24 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Marine næringer Fiskeri og havbruk har lange tradisjoner i regionen. Derfor har vi flere internasjonalt ledende marine bedrifter og nasjonale og internasjonale kompetansesentre innen bærekraftig marin ressursforvaltning, havmiljø, ernæring og utdanning. Norsk fiskeri- og havbruksforvaltning er internasjonalt anerkjent og sikrer en forsvarlig utvikling av både oppdrett og fiskerier. Bergensregionen har en ledende posisjon innen eksport av fisk, og da særlig av oppdrettslaks og -ørret. Fiskeflåten i Bergensregionen er i dag verdensledende teknologisk. Målsetting for marin næring er å bli en ledende kompetanseregion og global leverandør av sjømat av høy kvalitet og marine produkter av betydning for helse og velferd. Tall for fiskeri, oppdrett og marine produkter i Bergensregionen Politisk jobbing for fiskerihavn Austevoll er en av de store fiskerikommunene i Norge. Hva er da mer naturlig enn at kommunen har en trygg og god havn for fiskeflåten? Siden han kom inn som fersk ordfører i 2003, har austevollordfører Helge Andre Njåstad (FrP) jobbet politisk med å få på plass en skikkelig havn for den store fiskeflåten i kommunen. Havnen er inne på Nasjonal transportplan, nå gjenstår arbeidet med å sikre at den er på prioritert liste ved neste planperiode som er For oss har arbeidet med fiskerihavnen vært en suksesshistorie. Sammen med varaordfører Edvard Johannes Stangeland (Sp) har jeg jobbet aktivt med å ta initiativ politisk og bygget strategiske allianser. Foreløpig har vi lykkes, og er stolte av det, slår Njåstad fast. For oss er økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i kommunen viktige insitament for å nå de resultatene vi ønsker. Dette er et viktig og ambisiøst prosjekt for hele kommunen. Prosjekter som dette er det nødvendig at kommunen griper fatt i, mener Njåstad. 20 milliarder i omsetning ansatte Austevoll har en sterk marin klynge, derfor har ordfører Helge André Njåstad siden 2003 jobbet for å få på plass en skikkelig havn for kommunens fiskeflåte. Det har ordføreren lykkes med så langt. 24

25 Opplevelse, kultur og reiseliv Bergensregionen er kjent som en attraktiv region for opplevelser, kultur og reiseliv, og er den viktigste innfallsporten til fjordene. Regionen innbyr til flotte reiseopplevelser i en variert og vakker natur og har fagmiljø som styrker regionens ståsted som møteplass for konferanser, kongresser og messer. Regionen har et rikt kulturliv og byr på varierte idrettsopplevelser som også trekker besøkende til regionen. I 2009 ble NCE Tourism Fjord Norway, et nasjonalt ekspertsenter for reiseliv, lagt til regionen. Målsettingen for næringen er å bli Nordens mest spennende region for kultur- og naturbaserte opplevelser. Tall for opplevelses-, kultur- og reiselivsnæringen i Bergensregionen Tar i bruk Austrheimskjærgården mennesker besøkte den aller første Havsportveka i Austrheim i Arrangementet ble en fulltreffer alt første året, og august 2010 blir det nye utfordringer for havsportentusiaster. Austrheim har en fantastisk skjærgård som kan brukes til undervannsjakt, seiling, padling, seilbrett, kjøre ribbåt og andre aktiviteter. Nå er Havsportlauget etablert for å ta arrangementet videre. Vi er stolte over at dette ble det største arrangementet av denne typen i hele Norden alt ved første forsøk. Vi arrangerte over 60 øvelser, med 700 aktive på sjøen i løpet av 2009-arrangementet. I tillegg hadde vi blant annet havcamp med konserter om kveldene, gourmet-middager basert på kortreist mat som ble en kjempesuksess, samt kurs for dem som ønsket å lære en sport, forteller Helge Dyrkolbotn, prosjektkoordinator i kommunen. Nå gleder han seg til 2010-arrangementet. 11 milliarder i omsetning ansatte Et nytt tilskudd til regionens opplevelsestilbud er Havsportveka som for første gang så dagens lys i Med 60 øvelser og besøkende ble dette en suksess som skal gjentas i Foto: Havsportveka/Anita Soltveit 25

26 Årsmelding Business Region Bergen 2009 Media og kulturbasert næringsliv Bergensregionen har et spennende og voksende næringsliv innen media og kulturbasert næringsliv, og huser landets største miljø utenfor Osloregionen. Medie- og kulturnæringene er fremtidsrettede næringer med betydelig vekstpotensial. Antall virksomheter er økende, og omfatter en rekke kompetanseområder. Næringene er preget av mange mindre selskap og av noen store lokomotiver i regionen. TV2 er blant disse. For å sikre videre vekst er Arenaprosjektet MediArena et godt eksempel på hvordan deler av næringene kan utvikle seg i fremtiden. Målsettingen for næringen er å bli en ledende region i Norden innen media, film, musikk og design, anerkjent for sin evne til nyskaping, innovasjon og samarbeid på tvers av fagområder. Tall for media, film, musikk og design i Bergensregionen: 9 milliarder i omsetning ansatt i bransjen Fra TV2- sporten til Melodi Grand Prix Gosu design er ett av selskapene i regionen som har slått seg opp i kjølvannet av TV2 og Vizrt. Fra å være noen få ansatte ved starten i 2002, er de nå ti fast ansatte med et velut viklet frilans-nettverk i Bergen og Oslo. Gosu design er summen av designere og datakyndig kompetanse og er gode på det som beveger seg på TV en din. Den første jobben vår var å redesigne fotballsendingene til TV2. Det gjorde vi i 2002/2003. Ikke lenge etter fikk vi en kjempekontrakt med Indias største nyhetskanal, forteller Alexander Øksenberg, adm. direktør i selskapet. Selskapet har satt spor etter seg i TV-verdenen, og ble invitert inn til å delta i utviklingen av det norske Melodi Gran Prix-konseptet. De har vært med å utvikle lyskulene du så i Melodi Grand Prix-showet. Å vinne det sammen med Handverk og Snøhetta er absolutt en fjær i hatten for oss. Dette er verdens største TV-show, og utrolig gøy å ha på CV en. En av de mer enn virksomhetene som er registrert innen disse næringene i regionen er Gosu design som er stolt over å ha vært med på å utvikle det norske Melodi Grand Prixkonseptet. 26

27 ererer kunnskap27

28 ererer moglegheiter Lansering av felles regionprofil Eit tydeleg uttrykk og ein felles profil er viktige reiskapar når regionen, næringslivet og forskings- og utviklingsmiljøa skal marknadsføre seg nasjonalt og internasjonalt. Derfor har Business Region Bergen utvikla ein ny regionsprofil, eit merke som er felleseige for regionen og som kan brukast av dei som ønskjer det. Under éi fane samlar vi holmar og skjær, fjord og fjell, og inviterer til regional samhandling, oppleving og vekst. Saman kan Bergensregionen skape verdiar for framtida. VISJON Saman skal vi skape ein dynamisk vekstregion. Ta derfor merket i bruk ved sida av din eigen profil eller som ein paraply når fleire aktørar skal profilere seg saman. Følgjande kommunar er med i Region Bergen: Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 Ererer muligheter Business Region Bergen 1 Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Bergensregionen 1 4 5 2 3 BRB-kommuner

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

drb.no Årsmelding 2013

drb.no Årsmelding 2013 drb.no Årsmelding 2013 Årsrapport 2013 DESIGN REGION BERGEN Dette er Design Region Bergen Innhold Styrets beretning 5 Visjon og roller 8 Design Region Bergen sin visjon er at Bergensregionen skal være

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling i sektoren 9. Virksomhetsområder 10. Marked 14

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling i sektoren 9. Virksomhetsområder 10. Marked 14 Årsrapport 2008 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked 14 Organisasjon, medarbeidere og ledelse 16 En profesjonalisert organisasjon

Detaljer

Styrets årsberetning 2011

Styrets årsberetning 2011 Styrets årsberetning 2011 2011 var et merkeår i Forskningsparkens historie. Vårt siste store bygg, Hus 5, ble ferdigfinansiert og igangsatt. Vi etablerte et nytt investeringsfond med vår egen og ekstern

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Årsmelding 2006. Narvikregionens næringsselskap

Årsmelding 2006. Narvikregionens næringsselskap Årsmelding 2006 Narvikregionens næringsselskap INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 2 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 2006 8 Balanse pr 31. desember 2006 9 Noter til regnskapet 10 Fullstendighetserklæring

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO 2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. 2 VÅRE VERDIER: INTEGRITET

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune okt 01 2010 business Mange nye Brasil-kontakter

Detaljer