Garageportstyring Brugsanvisning. Garasjeportåpner Bruksanvisning. Garageportöppnare Bruksanvisning. Autotallin ovikoneisto Käyttöohjeet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Garageportstyring Brugsanvisning. Garasjeportåpner Bruksanvisning. Garageportöppnare Bruksanvisning. Autotallin ovikoneisto Käyttöohjeet"

Transkript

1 Garageportstyring Brugsanvisning Garasjeportåpner Bruksanvisning Garageportöppnare Bruksanvisning Autotallin ovikoneisto Käyttöohjeet KEASY L KEASY XL NEW

2 Dansk 4 Norsk 28 Svenska 52 Suomi 76 2

3 3

4 Indhold SOMFY-Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Komponentoversigt 5 Forberedelse af montering 6 Vigtigt for sikkerheden 6 Kontrollér pakkens indhold 7 Hvilken styring til hvilken garageport? 7 Udvendig nødåbning 8 Mekanisk endestop 8 Portlåsning 8 Monteringssituationer/-eksempler 9 Monteringsvejledning 10 Vigtige anvisninger for en sikker montering 10 Formontering af garageportstyring 10 Montage 12 Indstillingsvejledning 15 Idrifttagelse 15 Indstilling af øverste og nederste endestop 16 Gennemførelse af testkørsel 16 Programmeringen af håndsender til garageportstyringen 17 Kontrol af forhindringsdetektering 17 Tilslutningsmuligheder 18 Tilslutning af tilbehør 18 Indendørs-, kode-, nøgleknap 18 Lysbarriere, indgangsdørkontakt, sikkerhedskontaktliste 19 Betjeningsvejledning 20 Åbn, luk eller stop garageporten 20 Indvendig nødåbning 20 Yderligere oplysninger 21 Hjælp ved funktionsforstyrrelser 22 Egen afhjælpning af fejl 22 Garanti og Service 23 Garanti 23 Service 23 Øvrigt 24 Tekniske data 24 Tilbehør 24 For at garageportstyringens fordele skal kunne udnyttes optimalt, beder vi Dem nøje gennemlæse denne brugsanvisning. 4

5 Komponentoversigt Deres nye SOMFY-Garageportstyring KEASY "L"/"XL" 1. Motorhus 2. Driftsbelysning 3. Indskydningselektronik 4. Løbeskinne 5. Løbevogn 6. Indvendig nødåbning og indkoppling af løbevogn 7. Styrearm 8. Fastgørelsesvinkel, portblad 9. Holdevinkel overligger/loft 10. Kæde med kædevendehjul (skjult) 11. Netstik 12. Håndsender 13. Mekanisk endestop 5

6 Forberedelse af montering SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Vigtigt for sikkerheden Denne garageportstyring må udelukkende anvendes til automatisk åbning og lukning af garageporte. i den private sektor. i overensstemmelse med de beskrivelser og sikkerhedsanvisninger, der er givet denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse er at betragte som ikke i overensstemmelse med formålet. Vigtige sikkerhedsanvisninger Bemærk - Af hensyn til personsikkerheden er det livsvigtigt at følge alle anvisninger: Sørg for at gemme disse anvisninger og overdrage dem til den nye ejer i tilfælde af ejerskift. Gennemlæs denne monteringsvejledning helt og læg specielt mærke til sikkerhedsanvisningerne. Gennemfør de enkelte arbejdstrin i den beskrevne rækkefølge og gør Dem fortrolig med betjeningen. Sørg for, at alle brugere sættes nøje ind i garageportstyringens funktion og betjening efter idrifttagelsen. Ved garageportens lukkende kanter og mekanik er der fare for klem- og skæreskader. Portdøren bør kun åbnes og lukkes, når man har fuldt overblik over dens bevægelsesområde, og der ikke opholder sig personer her. Brug udelukkende de vedlagte eller anbefalede befæstigelsesmaterialer, originale reservedele og -tilbehør. Få omgående udskiftet beskadigede netkabler (skal foretages af autoriseret el-installatør). Opbevar håndsenderen på en sådan måde, at utilsigtet drift, f.eks. gennem legende børn, er udelukket. Portdrevet må kun monteres på korrekt oprettede og afbalancerede garageporte. En forkert oprettet port kan forårsage personskader. Tag altid stikket ud, inden der foretages arbejder på port eller portdrev. Grib aldrig ind i en port, der er under bevægelse, eller i bevægelige dele. Anvisninger for brugere af pacemakere Håndsenderens sendefrekvens ligger inden for de gældende normer og er principielt uden fare. For at udelukke en minimal restrisiko anbefaler vi dog forebyggende, at håndsenderen ikke betjenes i direkte berøring med kropen. For Deres egen sikkerheds skyld bør De holde og betjene håndsenderen med armen strakt ud i retning af garageporten. Sikkerhedsanordninger Sikkerhedsanordninger beskytter mod person- og tingskader. Sikkerhedsanordningerne må ikke sættes ud af funktion eller forsætligt omgås. Automatisk detektion af forhindringer Garageportens bevægelse stoppes ved opadgående bevægelse, hvis den støder på en forhindring. Ved portens lukkebevægelse frigives forhindringer efterfølgende. Garageporten kører til det øverste mekaniske endestop (referencepunkt) og dernæst tilbage til den programmerede øverste endestop. Kontrollér funktionen mindst en gang om måneden (se Afsnittet "Idrifttagelse"). Derudover anbefaler vi montering af forskellige sikkerhedsanordninger, (se "Tilbehør"). 6

7 Forberedelse af montering SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Kontrollér pakkens indhold For at kunne montere uden afbrydelser kontrolleres pakkens indhold før monteringen, og værktøjet lægges klart. Bemærk Skumdelene AA anvendes til støjdæmpning af kæden. Nettilslutning Er der adgang til 230 V nettilslutning i behørig afstand? Netkablets længde: ca. 1 m. Er dette ikke tilfældet, bør nettilslutningen foretages af autoriseret el-installatør. Hvilken styring til hvilken garageport? KEASY L / XL Sidehængt port Loftsmonteret rulleport (sektionsbeslag påkrævet, se "Tilbehør"). Fløjport (Fløjportbeslag påkrævet, se "Tilbehør"). Derudover skal styringens kørselsretning ændres. De hertil nødvendigt oplysninger fås hos specialforhandleren af SOMFY garageportstyringer eller den centrale nærmeste kontraktkundeservice. (Se også brugsanvisningen til fløjportbeslaget). 7

8 Forberedelse af montering SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" KEASY XL : Vippeport (Løftearm påkrævet, se "Tilbehør"). Side-sektionsport (beslag påkrævet). Maksimale garageportdimensioner Arealer KEASY L KEASY XL Lette porte, f.eks. metalporte op til 7,5 m 2 op til 12,0 m 2 tunge porte, f.eks. træporte op til 6,0 m 2 op til 7,5 m 2 Højder op til 2,3 m ved loftsmonterede rulleporte. op til 2,5 m ved øvrige garageporte. over 2,5 m op til 3,2 m med skinneforlængelsessæt, se "Tilbehør". Overligger- og loftsstabilitet Minimum belastningsmulighed for overligger og loft: 700 N ved KEASY L, hhv. 900 N ved KEASY XL. Bemærk loftstykkelse ved boring (f.eks. betondæk på færdigmonterede garager)! Påkrævet minimumtykkelse til medleverede dyveler og skruer: 50 mm Ved leveringen medfølger standard mærkevare-dyveler. Anvend om nødvendigt specialdyveler, der er egnet til underlaget. Portmekanik Kan garageporten let åbnes og lukkes manuelt uden at skulle lirkes? Er dette ikke tilfældet, bør dørmekanikken repareres af autoriseret portinstallatør. Hvis garageportens løbeskinner er stabiliseret med en tværstiver, kan garageportstyringens styrearm støde mod denne tværforbindelse. I sådanne tilfælde kan denne adskilles og fjernes delvist. se billedeksempel. For at genetablere stabiliteten skal de resterende delkomponenter fastgøres til loftet. Udvendig nødåbning Hvis der ikke er nogen alternativ adgang til garagen, skal der altid monteres en udvendig nødåbningsmulighed (se "Tilbehør"). Dermed kan garagen åbnes udefra (manuelt) i tilfælde af f.eks. strømafbrydelse/fejl. Mekanisk endestop Et stabilt, mekanisk endestop som referencepunkt for indstilling af det øverste endestop er ubetinget nødvendigt (f.eks. ved idrifttagning, efter at have fjernet en forhindring osv.). Portlåsning Garageportstyringen er selvafbremsende og holder porten lukket. Eksisterende låsninger af garageporten skal automatiseres (se "Tilbehør"), fjernes eller sættes ud af funktion. 8

9 Forberedelse af montering SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Monteringssituationer/-eksempler Hvor skal holdevinklen overligger/loft og drevet monteres? (på for eksempel en sidehængt port) Find portens højeste bevægelsespunkt "a" (minimum-afstand fra portblad til garagens loft). Alt efter mål findes der fire forskellige monteringsmuligheder. For optimal kraftoverførsel skal styringen principielt være anbragt så tæt som muligt over portens højeste bevægelsespunkt. 1 Mål a fra 38 mm til 140 mm. Garageportstyringen monteres i loftet. Fastgør monteringsvinkel overligger/loft på overligger eller loft (helst på loftet). Ved montage på overligger skal der holdes en afstand på 15 mm. 2 Mål "a" større end 140 mm. Monteringsvinkel overligger/loft monteres på overliggeren med en afstand på 50 mm. Garageportstyringen hænges ned fra loftet (loftsskinne påkrævet, se "Tilbehør"). 3 Mål "a" mindre end 38 mm. Monteringsvinkel overligger/loft og garageportstyring monteres bag den åbnede garageport i loftet (forlængerstang påkrævet, se "Tilbehør"). Overhold den samlede længde. 9

10 Monteringsvejledning SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Vigtige anvisninger for en sikker montering Bemærk - Forkert montering kan medføre alvorlige personskader. Følg alle monteringsanvisninger! Det letter monteringen at have en medhjælper. Forsigtig! Bær beskyttelsesbriller ved boring "over hovedhøjde". Tildæk drevet inden boringen som beskyttelse mod støv. Formontering af garageportstyring Skyd skinneforbindelsesstykket B ind til anslag i styreskinnen A og sæt styreskinnedelene sammen. Buk de hvide skumindlæg til støjdæmpning AA i falsen. Klem støjdæmperne ind i midten af de 4 styreskinner A. Skyd formonterede styreskinner ind i drevet C". Skyd løbevognen D på løbeskinnen. Sæt forreste kædevendehjul E, F, G sammen og skyd dem på løbeskinnen. 10

11 Monteringsvejledning SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" For lettere at vikle kæden J af kan man skære låget af en smådelsemballage og bruge det som underlag. Vikle kæden af i løbeskinnen. Bemærk! Før altid kæden gennem løbevognen D på medbringersiden I. Herunder kobles løbevognen fra (metalgrebet skal gå i indgreb i plastgrebet). Forbind medbringeren I på begge sider med kæden J ved hjælp af kædelåsen H. 11

12 Monteringsvejledning SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" For at lægge keden i kædevendehjulet "F", skal fjederen "E" sammentrykkes med magt. Anvend vedlagte styrearm "M" som hjælpemiddel hertil. Bemærk! Kæden skal lægges rigtigt i styret og må ikke være snoet. Fastgør nødåbningssnoren Træk först snoren igennem vippearmen og så den faste holder. Herefter afsluttes med at binde enden fast i det lille hul i den sorte modhage der holder vippearmen når slæden er frikoblet. Snoren har nu 2 funktioner, ved træk i den højre snor frikobles slæden, ved træk i den venstre snor frigjøres vippearmen og slæden er klar till indkobling. OBS! Skall der monteres nødudkobling med nøglecylinder skal den røde snor kun monteres i den sorte modhage. Fastgør nødåbningssnoren "O" (se texten till venstre). Sæt tandhjulsskærmen "N" på. Montage 12 Montér fastgørelsesvinkel til portblad K på portbladsrammen. Placér fastgørelsesskruerne vandret og lodret.

13 Monteringsvejledning SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Montér holdevinkel "L" alt efter monteringssituation til loft eller overligger (se Montageplaceringer/-eksempler ). Boringens huldybde 5,3 cm. Tag dækslet af og udtag Black Box (Styringen). Forbind garageportstyringen med holdevinklen. Spænd bolten løst til. Der må gerne være spil i skruens tilspænding, eftersom møtrikken er selvlåsende. Fastgør drevet til loftet, boringens huldybde 5,3 cm. 13

14 Monteringsvejledning SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Forbind styrearmen med portbladets fastgørelsesvinkel (vha. Q, Y ) og løbevognen. Der må gerne være spil i skruernes tilspænding, eftersom møtrikkerne er selvlåsende. På porte uden stabilt mekanisk endestop monteres endestopvinklen Z på følgende måde: Ved boring over hovedhøjde skal der bæres beskyttelsesbriller. Åbn garageporten helt. Endestopvinklens Z monteringsposition er ved helt åben port 5 cm direkte bag løbevognen. Markér borehullerne og bor derefter med et metalbor Ø 3,6 mm. Montér endestopvinklen ved hjælp af pladetrækskruerne ZZ. Kontrollér portens gang manuelt. Her skal løbevognen være frigjort. Åbn og luk garageporten helt. Forbered garageportstyringen til tilkobling ved at trække i den venstre snor. Frigørelsen ophæves, så snart metalgrebet går ud af indgreb. Derefter bringes garageporten manuelt i Portlukningsstilling. Dvs løbevognen kobler sig på medbringeren. Skyd Black Box ind i drevet igen. 14

15 Indstillingsanvisning SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Idrifttagelse Fare for legemsbeskadigelse Hold personer og genstande på afstand af garageportens vippeområde ved idrifttagelse og justering. Anvisning: Vedvarende lys kan opvarme driftlampens dæksel kraftigt. Derfor bør idrifttagningen ske uden dæksel. Sæt stikket i kontakten, drevets lampe lyser vedvarende. Kontrollér, om medbringeren er gået i indgreb i løbevognen ved kæden; garageporten må ikke kunne bevæges manuelt. Indskydnings-elektronikkens betjeningsdele F Lysdiode, lyser ved modtagelse af et radiosignal. U Lysdiode, lyser, når netspændingen står på, Betjeningsknap (a). Programmeringsknap (b). Indstilling/ændring af garageportens endestop Proceduren omfatter altid indstilling af øverste og nederste endestop samt testkørsel. Som øverste endestop betegnes løbevognens position ved helt åbnet port. Ved nederste endestop forstår man løbevognens position ved helt lukket port. Indstillingsproceduren skal gennemføres i den angivne rækkefølge og er gennemført, når driftlampen slukkes. Først derefter kan håndsenderen programmeres. 15

16 Indstillingsanvisning SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Forsigtig! Der skal være et stabilt endestop som begrænsning af portens bevægelsesbane (øverste endestop), idet styringen ellers vil køre videre under indstillingen, så portmekanikken kan blive beskadiget. Anvisning: Tryk kun let på programmeringsknappen (f.eks. med en kuglepen). I tilfælle af feilprogrammering trækes stikket ud for at afbryde indstillingsproceduren. Når stikket er sat i igen, kan man påbegynde indstillingsproceduren forfra. Minimumafstanden mellem øverste og nederste endestop er 30 cm. En mindre afstand kan ikke programmeres. 1. Indstilling af øverste endestop 2. Indstilling af nederste endestop Som øverste endestop betegnes løbevognens position ved helt åbnet port. Tryk mindst 2 sekunder på programmeringsknappen (b) (kuglepen), til driftlampen slukkes. (Hvis driftlampen blinker, er der trykket for kort på programmeringsknappen. I så fald trækkes stikket ud og sættes i igen. Påbegynd indstilling af endestop forfra). Tryk kort på betjeningsknap (a) (ca. 1 sekund). Garageportstyringen kører i retningen "Port op" indtil det mekaniske endestop og derefter ca. 5 cm baglæns frem mod port. Denne position kan korrigeres på følgende måde: Tryk på betjeningsknappen (a) og hold den inde, til den ønskede position er nået. Ved næste tryk kører drevet i modsat retning. Når den ønskede endestopposition er indstillet, skal man trykke på programmeringsknappen (b) igen, indtil driftlampen slukkes. Driftlampen slukkes i 2 sekunder, tænder derefter igen - den øverste endestopposition er lagret. Som nederste endestop betegnes løbevognens position ved helt lukket port. Tryk på betjeningsknappen (a) og hold den inde, til garageporten er helt lukket (mekanisk anslag). Også den nederste endestopposition kan om nødvendigt ændres via betjeningsknappen, se ovenfor. For at skåne portmekanikken indstilles endestoppet sådan, at en for kraftigt tillukning af porten ved hjælp af garageportstyringen forhindres. Tryk på programmeringsknappen (b), indtil driftlampen slukkes. Driftlampen slukkes i 2 sekunder, tændes derefter igen - den nederste endestopposition er lagret. Tryk kort på betjeningsknappen (a) og vent, til garageporten er helt åbnet. Tryk igen på betjeningsknappen og vent, til garageporten er helt lukket. Driftlampen slukkes, indstillingsproceduren er afsluttet. 3. Gennemførelse af testkørsel Hvis testforløbet ikke afsluttes korrekt, gentages hele indstillingsproceduren. Testkørslen er kun fuldt gennemført, hvis den ikke afbrydes. Under testforløbet arbejder garageportstyringen med fuld kraft og "lærer" derved automatisk den kraft, der skal til for at åbne og lukke. Ved hver efterfølgende forløb efterjusteres kraften automatisk (vigtigt f.eks. om vinteren, når garageporten kører lidt mere trægt). 16

17 Indstillingsanvisning SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Programmeringen af håndsender til garageportstyringen Som afladningsbeskyttelse er de to 3 V knapbatterier elektrisk isoleret med et isoleringspapir (1). Udtag isoleringspapiret før idrifttagning. Pas herunder på, at kontaktbladet (2) mellem batterierne ikke falder ud. Der kan indprogrammeres op til syv forskellige håndsendere. Ved forsøg på programmering af en ottende håndsender, giver driftslampen signal ved at lyse fast i 1 sekund, i stedet for den normale blinken som tegn på, at lageret er fuldt. Tryk kort (ca. 1 sekund) på programmeringsknappen, driftlampen blinker. (Hvis driftslampen lyser fast, er der trykket for længe på programmeringsknappen Træk i så fald stikket ud og sæt det i igen. Gennemfør testkørslen igen. Tryk i mindst 2 sekunder på håndsenderen. Driftslampen slukkes og blinker derefter igen. Tryk endnu en gang på håndsenderen. Driftslampen slukkes og tændes igen kort - programmeringsproceduren er slut. Lysdioden F i indskudselektronikken viser, at der modtages et signal fra håndsenderen. Påsæt dækslerne til indskudselektronikken og driftslampen CC. Bemærk! Ved fejl se side 20. Kontrol af forhindringsdetektering Ved idrifttagning og derefter mindst 1 gang månedligt: Læg en egnet genstand med min. 50 mm højde (f.eks. en træklods) i garageportens bevægelsesbane (portlukningsbevægelse). Start garageportstyringen Når garageporten støder på genstanden, stopper den, kører til det øverste mekaniske endestop (referencepunkt) og dernæst tilbage til den programmerede øverste endestop. Driftslampen blinker i et-sekundstakt. Ved ny start af garageportstyringen stopper blinkningen. Hvis dette ikke er tilfældet, bør man henvende sig til den centrale kundeservice. 17

18 Tilslutningsmuligheder SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Fare for personskader Tilslutning af tilbehør Tag stikket ud af kontakten, før tilbehøret tilsluttes Forsigtig! Tilslut kun original-tilbehør i henhold til vejledning Potentialefrie kontakter - benyt ikke ukendt spænding! Tag indskydningselektronikkens dæksel af. Tag klemlisten af for montering af tilslutningsledningerne. Indendørs-, kode-, nøgleknap Bemærk: Anbring føleren: inden for synsvidde fra garageporten, på afstand af bevægelige dele, i mindst 1,5 m højde. På tilslutning 1 og 2: Åbn tilslutningsklemmerne (lille skruetrækker). Sæt tilslutningsledningern i og skru dem fast. 18

19 Tilslutningsmuligheder SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Sæt klemlisten på igen. Sæt stikket i kontakten og kontrollér funktionen. Hvis der skal anvendes flere følere, skal disse kobles parallelt. OBS! Husk, hvis indekontakten ( ) er aktiveret, virker fjernbetjeningen ikke. Lysbarriere, indgangsdørkontakt, sikkerhedskontaktliste Sikkerhedstilbehør bør så vidt muligt tilsluttes af autoriseret installatør. På tilslutning 3 og 4: Åbn tilslutningsklemmerne (lille skruetrækker). Fjern kortslutningstråden. Må aldrig fjernes med mindre tilbehør skal tilslutes. Sæt tilslutningsledningerne i og skru dem fast. Sæt klemlisten på igen. Sæt stikket i kontakten og kontrollér funktionen. Hvis der skal anvendes mere sikkerhedstilbehør, skal dette forbindes i serie. 19

20 Betjeningsvejledning SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Åbn, luk eller stop garageporten. Fare for personskader Garageporten må kun åbnes, når ingen personer eller genstande befinder sig i den bevægelsesområde. Ved strømafbrydelse eller ved forstyrrelser i driften må garageporten udelukkende åbnes med indvendig eller udvendig nødåbning. Hvis porten efter aktivering af nødåbningen kun kan betjenes med ekstra kraftanvendelse, skal der altid tilkaldes en garageportsekspert. Sørg for at opbevare håndsenderen i bilen på en sådan måde, at den ikke kan medføre skader, f.eks. ved opbremsning. Forsigtig! Udsæt ikke håndsenderen for høje temperaturer (f.eks. ved direkte solskin ind i bilen). Ret håndsenderen mod garageporten og tryk i 1-2 sekunder på knappen eller Aktiver afbryderen (f.eks. nøgleafbryderen). Driftslampen lyser efter åbning eller lukning i 60 sekunder. Betjeningsrækkefølge ved flere tryk på fjernbetjeningen: Åbne - stoppe - lukke - stoppe - åbne - stoppe - lukke - stoppe osv. Indvendig nødåbning I nødstilfælde eller ved strømafbrydelse kan garageporten kobles ud af driften og åbnes indefra (manuelt). Fare for legemsbeskadigelse Den åbnede garageport kan falde ned ved åbning, fordi fjedrene er blevet svage eller er knækket, eller fordi porten er utilstrækkeligt afbalanceret. Åbn for garageportstyringen ved at trække i snoren (a). Grebet går i indgreb, og garageporten kan åbnes manuelt. Forbered garageportstyringen til tilkobling ved at trykke plastgrebet nedefter (b). Bring dernæst manuelt garageporten i udgangsstilling (tilslutte - klik, klik). 20

21 Betjeningsvejledning SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Yderligere oplysninger Skal kontrolleres jævnligt Kontrollér følgende funktioner en gang om måneden: Forhindringsdetektion (se Afsnittet "Idrifttagelse"). Funktion af alle ekstra monterede tilbehørsdele (specielt sikkerhedsanordninger). Kontrollér hele anlægget for mekanisk funktionsdygtighed (slitage, skader, specielt på fjedre og befæstigelsesdele) og kontrollér el-installationen. Anlægget må ikke benyttes under reparations- eller justeringsarbejder på portmekanikken, da en fejl i anlægget eller en forkert afbalanceret port kan forårsage personskader. Udskift batteriet i håndsenderen. Forsigtig! Fare ved ukorrekt udskiftning af batteriet. Må kun udskiftes med samme batteritype. Brug udløbssikre batterier. Brugte batterier er farlige for miljøet! Kast ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Sørg for en miljøvenlig bortskaffelse. Overhold producentens angivelser. Udskift de brugte batterier med to nye 3 V knapbatterier. Udskiftning af glødelampen Fare for personskader Træk stikket ud, før glødelampen udskiftes. Tag driftslampens dæksel af. Udskift glødelampen med en ny (maks. 40 W, sokkel E14). Sæt dækslet på igen, sørg for at det går på plads. Sæt stikket i kontakten. Hvad sker der, hvis strømforsyningen er afbrudt? Driftslampen lyser, når strømmen er vendt tilbage i 1 sekund. Ved næste betjeningsimpuls kører garageporten til det øverste mekaniske endestop (referencepunkt) og dernæst tilbage til den programmerede øverste endestop. Hvis driftslampen derefter lyser fast, skal idrifttagelsesproceduren gennemføres igen. 21

22 Hjælp ved funktionsforstyrrelser SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Fejl Mulig årsag Afhjælpning Egen afhjælpning af fejl Optisk visning: Vedvarende lys efter indstikning af netstikket og/eller under drifttagningen. Indstilling af endestop og/eller testkørsel endnu ikke afsluttet. Indstilling af endestop og/eller testkørsel endnu ikke afsluttet. Driftslampen blinker (etsekundstakt). Det er opstået en forhindring (f.eks. udløst af lysbarriere/indgangsdør). Fjern forhindringen, åbn/luk garageporten. Driftslampen blinker (tre sekunder SLUKKET/et sekund TÆNDT). Garageportstyringen detekterer ved selvtest en intern fejl. Træk netstikket ud, tryk samtidig på betjenings- og programmeringsknappen og sæt herunder stikket i igen. Indstil endestoppositionerne igen og foretag en testkørsel. Indlærte håndsendere udløses ikke derved. Hvis fejlen stadig er der, gives besked til kontraktkunde-service. Driftslampen lyser ikke. Glødelampe defekt. Udskiftning Garageportstyringen fungerer ikke ved aktivering af håndsenderen. Håndsenderens batteri er opbrugt/forkert ilagt. Kode endnu ikke indlæst i modtageren. Kontrollér batteriet, udskift om nødvendigt. Tilmelding af håndsender. Garageportstyringen åbner/lukker ikke/ikke helt porten. Skader på portmekanikken. Kontrollér portmekanikken. Få reparation foretaget af en garageportsekspert. Ugunstige ydre omstændigheder (f.eks. stærk regn) har øget portens vægt. Garageportstyringen opfatter situationen som en forhindring. Træk netstikket ud, tryk samtidig på betjenings- og programmeringsknappen og sæt herunder stikket i igen. Indstil endestoppositionerne igen og foretag en testkørsel. Indlærte håndsendere udløses ikke derved. Hvis fejlen stadig er der, gives besked til kontraktkunde-service. Ingen netspænding (lysdiode "U" lyser ikke). Lad en fagmand kontrollere, om der er netspænding på stikkontakten. 22

23 Garanti og Service SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Garanti Vi yder 2 års garanti på nye aggregater. Garantiperioden starter på købsdatoen. Garantien består i, at vi inden for garantiperioden afhjælper alle mangler på udstyret, som påviseligt skyldes en konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Garantien bortfalder, dersom der er foretaget indgreb på udstyret af personer, som ikke er autoriseret af os til dette, dersom brugsanvisningen og montagevejledningen ikke er fulgt, eller udstyret er anvendt til andet end det, det er beregnet til. Dersom De ønsker at gøre krav gældende under garantien, bedes de henvende Dem til kundeservice. Somfy Hotline: Husk at gemme købskvitteringen og fremlæg den i tilfælde af garantikrav. Service Fejl på 230 V-området kan kun afhjælpes af autoriseret el-installatør eller kontraktkundeservice. Ved gentagende optrædende eller andre fejl bedes De henvende Dem til nærmeste kontraktkundeservice. Indskydningselektronikken kan tages ud med henblik på fejldiagnosticering hos kontraktkundeservice. Bemærk! Dækboksen (a) må kun aftages af en fagmand iht.vde 0100 (fare for elektrisk stød). I modsat fald bortfalder garantien. Indskydnings-elektronikken må kun trækkes ud og sættes ind i spændingsfri tilstand (= netstikket trukket ud). Indskydnings-elektronikken skydes ind til anslag med et fast, jævnt tryk. Indskydnings-elektronikken skal ligge helt an mod dækboksen. 23

24 Øvrigt SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Tekniske data Hermed erklærer SOMFY, at dette produkt opfylder de væsentligste krav og øvrige relevante forskrifter i direktivet 1999/5/EØF. Overensstemmelseserklæringe n kan tilbagekaldes og ses på Internet-adressen afsnit CE. Dette produkt opfylder følgende standarder: EN EN EN / 3 EN E VDE Del 95:1998 Generelt Vægt Temperaturområde Tryk-/trækkraft Softstart/Softstop Dimensioner Monteringslængde Slaglængde Eletricitet Strømforsyning Maksimalt strømforbrug Stand-by forbrug Beskyttelsestype Glødelampe Radiofjernstyring Radiofrekvens KEASY L ca. 14 kg. 20 C til +50 C op til 500 N trinløst 1 ) nej 3,30 m 2,50 m 2 ) 230 V/50 Hz ~ ca. 300 W mindre end 5 W IP 20 maks. 40 W (sokkel E14) 230 V/50 Hz ~ UKW 434,42 MHz Forklaring: 1 ) selvlærende 2 ) 3,2 m med skinneforlængelse KEASY XL ca. 15 kg. 20 C til +50 C op til 700 N trinløst 1 ) ja 3,30 m 2,50 m 2 ) 230 V/50 Hz ~ ca. 350 W mindre end 5 W IP 20 maks. 40 W (sokkel E14) 230 V/50 Hz ~ UKW 434,42 MHz Tilbehør for ekstra sikkerhed SOMFY-bestillings-nr. Bemærkning Tilbehør Dette tilbehør kan fås i specialforretninger. Yderligere oplysninger om dette fås hos Deres leverandør af SOMFY Garageportstyringer. Udvendig nødåbning til sidehængte / rulle-/ vippeporte med greb til alle gængse porttyper med og uden greb (Nødåbningslås) (Nødåbningslås) Dørkontakt-afbryder Hvis der ikke er nogen alternativ adgang til garagen, skal der altid monteres en udvendig nødåbningsmulighed. Dermed kan garagen åbnes udefra (manuelt) i tilfælde af f.eks. strømafbrydelse/fejl. Hindrer portbevægelse med garageportstyringen, hvis indgangsdøren (døren i porten) er åben. Gulvlås * Låsesæt uden smæklås * Sidelås til port * Fotocellesæt Ved afbrydelse af lysstrålen stopper garageporten omgående. I retning lukning af port frigives forhindringen. Sikkerhedskontaktliste på forespørgsel Ved kontakt stopper garageporten omgående. I retning lukning af port frigives forhindringen. 24

25 Øvrigt SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Tilbehør Tilbehør for højere betjeningskomfort Nøglekontaktåbner SOMFY-bestillingsnr Bemærkning Indekontaktåbner Kodetastaturåbner kanals håndsender 434,42 MHz kanals håndsender 434,42 MHz kanals håndsender 434,42 MHz Tilbehør til særlige indbyggede betingelser SOMFY-bestillingsnr. Bemærkning Loftsophængning (vinkel) Til ophængning op til maks. 270 mm. Hulskinne til ophængning af garageportstyringen Samlet længde 1 m, til ophængning op til 400 mm. Loftsophængning (teleskop) Til ophængning op til maks mm. Førerarmsforlænger, kort * Anvendelse ved bred overligger (op til maks. 400 mm), når styrearmen er placeret på overliggeren. Førerarmsforlænger, lang * Påkrævet ved lille afstand mellem portoverkant og garageloft, og hvis garageportstyringen i sin helhed er flyttet bagud (op til maks. 2,5 m). Fløjdørsbeslag Portens fløjbredde maks. 1,5 m pr. fløj. Øvrige anvisninger, se "Hvilket drev til hvilken garageport". Ledhejseportbbeslag Til portsegmenter på mm højde. Vinklet styrearm Til ledhejseporte, hvor der ikke er behov for holde- og fastgørelsesskinner i portsegmentet. Løftearm * Til kipporte med lodrette løbeskinner. Skinneforlængelsessæt På maks. 700 mm. * nødvendigt Art.-Nr. ved ekstra styrearm:

26 Øvrigt SOMFY Garageportstyring KEASY "L"/"XL" Portdøren bør kun åbnes og lukkes, når man har fuldt overblik over dens bevægelsesområde, og der ikke opholder sig personer her. Kontrollér månedligt, at styringen afbrydes, hvis porten berører en 50 mm høj genstand, der stilles på gulvet. Hvis dette ikke er tilfældet, bør man henvende sig til den centrale kundeservice. I nødstilfælde og ved strømafbrydelse kan garageporten kobles ud af driften og åbnes indefra (manuelt). 26 Somfy AB Box SE Limhamn Sverige Hotline: Ændringer, som sker med henblik på tekniske fremskridt, forbeholdt 2002 SOMFY AB

27

28 Innhold SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Komponentoversikt 29 Monteringsforberedelse 30 Viktig for sikkerheten 30 Leveringskontroll 31 Hvilken drivenhet til hvilken garasjedør? 31 Utvendig nødutkobling 32 Mekanisk endeanslag 32 Stenging av garasjedør 32 Monteringsvarianter/-eksempler 33 Monteringsanvisning 34 Viktig i forbindelse med sikker montering 34 Formontering av garasjedørens drivenhet 34 Montering 36 Innstilling av systemet 39 Igangsetting 39 Øverste og nederste endestilling. 40 Testing av systemet 40 Oppmelding av håndsender til drivenheten 41 Testing av sikkerhetsvernet (hindersensor) 41 Tilkoblingsmuligheter 42 Tilkobling av ekstrautstyr 42 Innvendig bryter, kode- og nøkkelbryter 42 Fotocelle, gangdørkontakt, sikkerhetskontaktklemme 43 Betjeningsanvisning 44 Åpne, lukke eller stoppe garasjedøren 44 Innvendig nødutkobling 44 Tilleggsinformasjon 45 Feil og feilsøking 46 Utbedring av feil 46 Garanti 47 Service 47 Diverse opplysninger 48 Tekniske data 48 Tilbehør 48 For at du skal få best mulig nytte av ditt SOMFY garsjedørsystem, er det nødvendig at du leser denne bruksanvisningen nøye. 28

29 Komponentoversikt SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL 1. Drivenhet 2. Lys på drivenheten 3. Boks med styringselektronikken 4. Føringsskinne 5. Løpevogn 6. Innvendig nødutkobling 7. Føringsarm 8. Dørfestevinkel 9. Holder for vegg/tak 10. Kjede med kjedevender (skjult) 11. Støpsel 12. Håndsender 13. Mekanisk endeanslag 29

30 Monteringsforberedelser SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Viktig for sikkerheten Denne garasjedørenheten må kun brukes til å åpne og stenge garasjedører automatisk. i private garasjer. ifølge de beskrivelser og sikkerhetsbestemmelser som er gitt i denne bruksanvisningen. En hver annen bruk er ikke tillatt. Viktige sikkerhetsbestemmelser Advarsel! - For at nødvendig sikkerhet mot personskader skal bli ivaretatt, er det påkrevd at alle anvisninger blir etterfulgt: Denne bruksanvisningen må oppbevares for senere bruk og overlevereres til en eventuell ny eier av garasjedøråpneren. Les denne anvisningen nøye før montering, og følg alle bestemmelser om sikkerhet fullt ut. Utfør alle monteringstrinnene i angitt rekkefølge, og sett deg godt inn i betjeningen av garasjedøråpneren. Sørg for at alle brukere av garasjedøråpneren setter seg godt inn i virkemåte og betjening. Det er fare for klemskader og kvestelser langs garasjedørens kanter og mekaniske deler. Garasjedøren må kun åpnes og lukkes når man ser hele dens bevegelsesområde og det ikke befinner seg noen personer der. Det må kun brukes vedlagte eller anbefalte festeanordninger, originale reservedeler og tilbehør. Skadet nettkabel må skiftes ut omgående (bruk kun autorisert elektroinstallatør). Oppbevar håndsendere slik at det ikke kan forekomme utilsiktet bruk, f.eks. av lekende barn. Garasjedøråpneren må kun monteres på korrekt oppsatt garasjedør som er riktig utbalansert. En feil oppsatt garasjedør kan forårsake skader og kvestelser. Før arbeid på garasjedøren eller drivenheten, må støpselet tas ut av stikkkontakten. Grip aldri fatt i en garasjedør eller deler som er i bevegelse. Info til personer som bruker pacemaker Håndsenderens sendeeffekt ligger innenfor gjeldende normer og er generelt ufarlige. For å utelukke enhver mulig risiko, anbefaler vi at håndsenderen ikke brukes tett inntil kroppen. For sikkerhets skyld bør håndsenderen holdes med utstrakt arm og rettet mot garasjedøren, når den betjenes. Sikkerhetsanordninger Sikkerhetsanordninger beskytter gjenstander og personer mot skader og kvestelser. Sikkerhetsanordninger må aldri settes ut av funksjon eller bevisst hindres i å virke. Automatisk hinderdetektering (sensor) Når garasjedøren treffer en hindring mens den er i ferd med å åpne, stopper bevegelsen. Når garasjedøren lukker, stopper den mot hindringen, for så å gå tilbake til øverste mekaniske endestopp (referansepunkt) og deretter til den øverste programmerte endeposisjonen. Sikkerhetsfunksjonen må kontrolleres minst hver måned (se avsnitt "Igangsetting"). I tillegg anbefaler vi at det monteres ytterligere forskjellige sikkerhetsanordninger, (se "Tilbehør"). 30

31 Monteringsforberedelser SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Leveringskontroll For å kunne montere uten avbrekk, bør det kontrolleres at alle komponenter er med leveransen og at nødvendig verktøy forefinnes. Bemerk! Plastdelene AA er beregnet til lyddemping av kjedet. Nettilkobling Finnes det en 230 V stikkontakt i passende avstand? Nettkabelens lengde: ca. 1 m. Om dette ikke er tilfelle, må det legges opp av en autorisert elektroinstallatør. Hvilken drivenhet til hvilken garasjedør? KEASY L / XL Vippedør Leddør (leddørbeslag nødvendig, se "Tilbehør"). Foldedør (foldedørbeslag nødvendig, se "Tilbehør"). I tillegg må bevegelsesretningen på drivenheten endres. Nødvendige opplysninger om dette, kan fåes hos våre forhandlere eller direkte fra SOMFY. (Se også bruksanvisningen for fløyportbeslaget). 31

32 Monteringsforberedelser SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL KEASY XL : Innadgående vippeport (løftearm nødvendig, se "Tilbehør"). Foldeport (beslag nødvendig). Maks garasjedørstørrelse Flater KEASY L KEASY XL lette dører, f.eks. av aluminium inntill 7,5 m 2 inntil 12,0 m 2 tunge dører, f.eks. av tre inntil 6,0 m 2 inntil 7,5 m 2 Høyde inntil 2,3 m for leddører som går opp under tak. inntil 2,5 m for øvrige garasjedører. over 2,5 m inntil 3,2 m med skinneforlengningssett, se "Tilbehør". Takets og karmoverkantens stabilitet Minste krav til belastning av karmoverkant og tak: 700 N for KEASY L og 900 N for KEASY XL. Ta hensyn til takets styrke ved boring (f.eks. betongdekket på prefabrikkerte garasjer)! Nødvendig minste taktykkelse for de medleverte forankringsfester og bolter: 50 mm I leveransen inngår standard forankringsfester for betong. Ved behov må det benyttes spesielle forankringsfester, som er beregnet for dette bruk. Dørens mekanisme Lar garasjedøren seg lett åpne og lukke for hånd, uten kile seg fast? Om dette ikke er tilfelle, må den mekaniske virkemåten settes i stand av fagfolk. Når garasjedørens løpeskinner er stabilisert med en tverrforbindelse, kan drivenhetens føringsarm støte bort i denne forbindelsen. I slike tilfeller må tverrforbindelsen kuttes og bygges om, se eksempelet på figuren til høyre. For å bibeholde stabiliteten, må ombyggingen festes godt til taket. Utvendig nødutkobling Dersom det ikke finnes en ekstra inngang til garasjen, må det monteres en utvendig nødutkobling (se tilbehør). Dermed kan garasjedøren åpnes utenfra (for hånd), f.eks. ved strømbrudd eller feil. Mekanisk endeanslag Det er nødvendig med et stabilt, mekanisk endeanslag som referansepunkt for innstilling av øvre endeposisjon (f.eks. ved igangkjøring, etter utkobling på grunn av en hindring, o.l.). Stenging av garasjedør Garasjedørens drivenhet er selvsperrende, og holder døren stengt. Bestående låseanordning på garasjedøren må automatiseres (se tilbehør), fjernes eller settes ut av virksomhet. 32

33 Monteringsforberedelser SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Monteringsvarianter/-eksempler Hvor bør festevinkelen for tak/overkarm og drivenheten monteres? (Eksempelet viser en vippeport) Mål dørens høyeste bevegelsespunkt a (minste avstand fra dørblad til garasjetaket). Alt etter hvordan avstandene er, finnes det forskjellige monteringsmuligheter: For å oppnå maksimal kraftoverføring, bør drivenheten monteres med så liten avstand til dørbladets høyeste bevegelsespunkt som mulig. 1 Mål a er fra 38 mm til 140 mm. Monter drivenheten i garasjetaket. Monter festevinkel for overkarm/tak på overkarmen eller i taket (overkarmen foretrekkes). Ved montering på overkarmen, må det være 15 mm avstand til taket. 2 Mål a større enn 140 mm. Monter festevinkelen for overkarm/tak på overkarmen i en avstand av 50 mm. Monter drivenheten hengende i garasjetaket (monteringsskinner nødvendig, se "Tilbehør"). 3 Mål a mindre enn 38 mm. Monter festevinklene for overkarm/tak og drivenhet i garasjetaket innenfor den åpne garasjedøren (forlengelsesstang nødvendig, se tilbehør). Ta hensyn til den totale lengden. 33

34 Monteringsanvisning SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Viktig i forbindelse med sikker montering Advarsel - Feil montering kan føre til alvorlige kvestelser. Alle monteringsanvisninger må følges! Hjelp fra ytterligere en person, letter monteringen betraktelig. Advarsel! Ved boring over hodehøyde må det brukes vernebriller. Dekk til drivenheten for beskyttelse mot støv før boring av hull. Formontering av garasjedørens drivenhet Skinneskjøtestykkene B skyves inn til anslag i føringsskinnene A, og deretter settes føringsskinnedelene sammen. De hvite plastdelene AA for støydemping brettes langs falsen. Legg støydemperne midt i de fire føringsskinnene A. Sett den ferdigmonterte føringsskinnen på plass i drivenheten C. Skyv løpevognen D inn på føringsskinnen. Sett sammen den fremre kjedevenderen (delene E, F, G ), og sett den på plass på føringsskinnen. 34

35 Monteringsanvisning SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL For å lette utpakking av kjedet J, kan lokket på esken med smådeler rives av og brukes som underlag. Legg kjedet på plass i føringsskinnen. Advarsel! Pass på å træ kjedet gjennom løpevognen D til medbringersiden I. I den forbindelse må løpevognen kobles fra (metallhendelen må i inngrep med kunststoffhendelen). Medbringer I kobles til kjedet J på begge sider med kjedelåsene H. 35

36 Monteringsanvisning SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL For å legge inn kjedet i kjedeføringshjulet (kjedevenderen) må fjæren E trykkes sammen med kraft. Bruk føringsarmen M for å hjelpe til med å trykke fjæren sammen. Advarsel! Pass på at kjedet blir lagt riktig i føringen og ikke blir vridd rundt. Fest nødåbningssnoren Trekk snoren gjennom vippearmen og den faste holder. Afslutt med å binde fast enden av snoren i det lille hullet på den sorte mothaken som holder vippearmen når løpevognen er frikoplet. Snoren har nu to funktioner, ved trekk i den høyre snoren frikoples løpevognen, ved trekk i den venstre snor frigjøres vippearmen og løpevognen er klar till innkopling. OBS! Skall det monteres nødutkopling med nøkkel skal snoren kun festes till den sorte mothaken. Fest nødutløsersnoren O (se texten till vänster). Sett på kjedehjuldekselet N. Montering Monter dørfestevinkelen K på garasjedørens ramme. Festeskruene kan settes horisontalt eller vertikalt. 36

37 Monteringsanvisning SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Monter holderen L, alt etter forholdene, på veggen eller i taket over garasjedøren (se monteringseksemplene). Bor 5,3 cm dype hull. Ta av dekselet og trekk ut boksen med styresystemet. Fest garasjedøråpneren til holderen L. Skru bare skruene løst til. Skruen skal ikke trekkes fast til, fordi mutteren er selvlåsende. Bor 5,3 cm dype hull i taket til festeskruene, og monter drivenheten. 37

38 Monteringsanvisning SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Fest føringsarmen til dørfestevinkelen (ved hjelp av Q og Y ) og til løpevognen. Skruene skal ikke trekkes fast til, fordi mutrene er selvlåsende. Garasjedører som ikke har stabile, mekaniske endeanslag, må påmonteres endeanslagsvinkel Z på følgende måte: Ved boring over hodehøyde, må det benyttes vernebriller. Åpne garasjedøren helt. Endestoppssvinkelens monteringsposisjon er, ved helt åpen port, 5 cm direkte bak løpevognen. Merk av for festehullene og bor Ø 3,6 mm hull med et spiralbor. Monter endeanslagsvinkel ved hjelp av selvgjengende skrue ZZ. Kontroller garasjedørens bevegelse for hånd: Når dette gjøres må løpevognen være løs. Åpne og steng garasjedøren. Forbred garasjeportstyringen til tilkopling ved å trekke i den venstre snor. Utløsningen blir opphevet, straks metallhendelen slår ut. Til slutt lukkes garasjeporten helt igjen for hånd. Det vil si at løpevognen kobles til medbringeren. Sett boksen med styresystemet tilbake på plass i drivenheten. 38

39 Innstilling av systemet SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Igangsetting Fare for kvestelser Ved igangsettelse og innstillinger må det påsees at det ikke befinner seg personer eller gjenstander i garasjedørens arbeidsområde. Bemerk: Kontinuerlig tent lampe kan føre til overoppvarming av dekselet. Derfor bør igangsetting gjøres med avmontert deksel. Sett støpselet i stikkontakten lampen på drivenheten skal lyse kontinuerlig. Kontroller at medbringeren er gått i inngrep med kjedet i løpevognen, det vil si at garasjedøren ikke kan beveges med håndkraft. Betjeningselementer på boksen med det elektroniske styresystemet F Lysdiode, lyser opp ved mottak av radiosignaler. U Lysdiode, lyser opp når nettspenningen er på. Betjeningstast (a). Programmeringstast (b). Innstilling/endring av garasjedørens endeposisjoner Prosedyren omfatter bestandig innstilling av øverste og nederste endeposisjon, samt testing. Med øverste endeposisjon menes løpevognens posisjon når garasjedøren er helt åpen. Med nederste endeposisjon menes løpevognens posisjon når garasjedøren er helt lukket. Innstillingene må utføres i angitt rekkefølge, og er sluttført når lyset på drivenheten slukker. Først da kan håndsenderen meldes opp. 39

40 Innstilling av systemet SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Advarsel! Et stabilt endeanslag som stopper dørens bevegelse (øvre endeposisjon) må være satt opp, ellers kan døren bevege seg forbi denne posisjonen under innstillingen og skade dørmekanismen. Bemerk: Trykk lett på programmeringstasten (f.eks. med en kulepenn). For å avbryte en innstillingsprosess, trekkes støpselet ut av stikkontakten. Etter at støpselet er satt i stikkontakten igjen, kan man begynne med innstillingsprosessen på nytt. Minsteavstand mellom øvre og nedre endeposisjon er 30 cm. En mindre avstand kan ikke programmeres. 1. Innstilling av øverste endeposisjon 2. Innstilling av nederste endeposisjon 3. Testing av systemet Med øverste endeposisjon menes løpevognens posisjon når garasjedøren er helt åpen. Trykk og hold programmeringstasten (b) inne i minst 2 sekunder (kulepenn), til lyset på drivenheten slukker. (Dersom lyset på drivenheten blinker, er ikke programmeringstasten holdt inne lenge nok. I slike tilfeller må støpselet tas ut av stikkontakten og settes inn igjen. Begynn å stille inn på nytt). Trykk på håndsenderens tast (a) i ca 1 sekund. Drivenheten kjører garasjedøren i retning for å åpne, inntill døren treffer de mekaniske endeanslagene, og derfra går den tilbake ca 5 cm. En korrigering av denne posisjonen er mulig, og da gjøres følgende: Trykk og hold betjeningstast (a) inne, inntil ønsket posisjon er nådd. Ved neste trykk på tasten, kjører drivenheten garasjedøren i motsatt retning. Når ønsket endeposisjon er stilt inn, må følgende gjøres: Trykk og hold programmeringstasten (b) inne på nytt, til lyset på drivenheten slukker. Lyset på drivenheten slukker i 2 sekunder, og tenner så igjen den øvre endeposisjonen er lagret i minnet. Med nederste endeposisjon menes løpevognens posisjon når garasjedøren er helt lukket. Trykk og hold betjeningstast (a) inne, inntil garasjedøren er helt lukket (mekanisk anslag). Også den nedre endeposisjonen kan endres ved behov ved bruk av betjeningstasten, se ovenfor. For å skåne dørmekanismen, stilles endeposisjonene slik at drivenheten ikke trykker for kraftig mot garasjedøren. Trykk og hold programmeringstasten (b) inne, til lyset på drivenheten slukker. Lyset på drivenheten slukker i 2 sekunder, og tenner så igjen den nedre endeposisjonen er lagret i minnet. Trykk og slipp betjeningstast (a), og vent til garasjedøren er helt åpnet. Trykk igjen på betjeningstasten, og vent til garasjedøren er helt lukket. Lyset på drivenheten slukker, og innstillingen er ferdig. Dersom en test av garasjedøren ikke forløper tilfredsstillende, må hele innstillingsprosedyren foretas på nytt. Testingen er kun tilfredsstillende, når garasjedørens bevegelse ikke stopper opp. Under testen arbeider garasjedørens drivenhet med full kraft, og registrerer automatisk hvilke krefter som er nødvendig for å åpne og lukke garasjedøren. Ved en hver etterfølgende åpning/stenging, blir kraften automatisk etterjustert (noe som f.eks. er viktig når vinteren kommer og det kreves mer kraft for å bevege garasjedøren). 40

41 Innstilling av systemet SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Oppmelding av håndsender til drivenheten Som beskyttelse mot utlading er de to knappecellene på 3 V atskilt elektrisk med isolerende papir (1). Før håndsenderen tas i bruk må det isolerende papiret fjernes. Pass på at kontaktskiven (2) mellom batteriene ikke faller ut. Det kan meldes opp inntil syv forskjellige håndsendere. Ved forsøk på å melde opp en håndsender nr. 8, varsles det at minnet er fullt ved at drivenhetens lys tennes i 1 sekund, i stedet for den vanlige blinkingen. Trykk kortvarig på programmeringstasten (b) (ca 1 sekund), og drivenhetens lys skal blinke. (Dersom drivenheten lyser kontinuerlig, er programmeringstasten holdt inntrykt for lenge. I slike tilfeller må støpselet tas ut av stikkontakten og settes inn igjen. Gjennomfør en ny test og meld opp håndsenderen.) Trykk på håndsenderens tast i minst 2 sekunder. Drivenhetens lys slukker, og begynner deretter å blinke igjen. Trykk håndsenderens tast på nytt. Drivenhetens lys slukker og tenner igjen et kort øyeblikk og oppmeldingen er registrert. Lysdioden F i boksen med styreelektronikken, viser at et signal fra håndsenderen er mottatt. Sett på plass dekselet over boksen med den elektroniske styringen og skjermen CC over enhetens lampe. Testing av sikkerhetsvernet (hindersensor) Ved første igangsetting og deretter minst 1 gang per måned: Sett en egnet gjenstand med minst 50 mm høyde (f.eks. en trekloss) i garasjedørens arbeidsområde (når den lukkes igjen). Start garasjedørens drivenhet. Når garasjedøren treffer gjenstanden, stopper den, for så å gå tilbake til øverste mekaniske endestopp (referansepunkt) og deretter til den øverste programmerte endeposisjonen. Lyset på drivenheten blinker med 1 sekunds mellomrom. Når drivenheten startes igjen, slutter lyset å blinke. Dersom dette ikke skjer, må man kontakte leverandørens serviceavdeling. 41

42 Tilkoblingsmuligheter SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Fare for kvestelser Tilkobling av ekstrautstyr Trekk ut støpselet før eventuelle tilkoblinger. Advarsel! Bruk kun originalt ekstrautstyr og følg monteringsanvisningen. Potensialfrie (galvanisk skilte) kontakter bruk ikke fremmede spenningskilder! Ta av dekselet over boksen med den elektroniske styringen. Trekk av rekkeklemmen for tilkobling av tilførselsledningen. Innvendig bryter, kode- og nøkkelbryter Advarsel! Plasser brytere: slik at man kan se garasjedøren, i sikker avstand fra bevegelige deler, i minst 1,5 m høyde. Til klemme 1 og 2: Skru opp klemmen (med en liten skrutrekker). Stikk inn ledningsenden, skru fast. 42

43 Tilkoblingsmuligheter SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Sett på rekkeklemmen igjen. Sett inn støpselet igjen, test funksjonen. Dersom det skal brukes flere brytere, må de kobles i parallell. OBS! Husk, hvis innekontakten ( ) er aktivert, virker ikke fjernbetjeningen. Fotocelle, kontakt til ev. gangdør, sikkerhetskontaktklemme Sikkerhetsutstyr bør man la en fagmann montere og koble til. Til klemme 3 og 4: Skru opp klemmen (med en liten skrutrekker). Fjern overkoblingen. Stikk inn ledningsenden, skru fast. Sett på rekkeklemmen igjen. Sett inn støpselet igjen, test funksjonen. Dersom det skal brukes ytterligere sikkerhetsutstyr, må det kobles i serie. 43

44 Betjeningsanvisning SOMFY Garasjedøråpner KEASY L / XL Åpne, lukke eller stoppe garasjedøren Fare for kvestelser Garasjedøren må kun åpnes eller stenges når det ikke befinner seg noen personer eller gjenstander i dørens bevegelsesområde. Ved strømutfall eller feil på garasjedørens drivenhet, må den kun åpnes ved hjelp av den innvendige eller utvendige nødutløseren. Når garasjedøren kun kan beveges ved hjelp av store krefter etter en nødutkobling, må man tilkalle fagfolk for utbedring av systemet. Håndsenderen må ikke oppbevares slik i bilen, at den kan forvolde skade ved oppbremsing. Advarsel! Håndsenderen må ikke utsettes for høye temperaturer (f.eks. ligge i direkte sollys inne i bilen). Håndsenderen rettes mot garasjedøren og tasten trykkes inn 1-2 sekunder eller man bruker bryteren (f.eks. nøkkelbryter). Drivenhetens lys er tent i 60 sekunder etter at garasjedøren er åpnet eller lukket. Operasjonsmønster ved flere etterfølgende betjeninger: Åpne - Stopp - Lukke - Stopp - Åpne - Stopp - Lukke - Stopp - osv. Innvendig nødutkobling I nødstilfelle eller ved strømutfall kan garasjedøren kobles fra drivenheten og åpnes for hånd fra innsiden. Fare for kvestelser En åpen garasjedør, som er koblet fra drivenheten kan falle igjen, fordi fjærene er svake eller i stykker, eller at garasjedøren ikke er balansert som den skal. Frakobling av garasjedørens drivenhet, gjøres med nødutkoblingssnoren (a). Hendelen går i inngrep og garasjedøren kan åpnes for hånd. Forbered tilkobling av garasjedøråpneren, dvs., trykk kunststoffhendelen (b) nedover. Deretter settes garasjedøren manuelt i utgangstilling (innkobling - klikk, klikk). 44

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska.

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska. da Dansk no Norsk sv Svenska fi Suomi es Español pt Português TE506..RW Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço da...2 no...20 sv...38 i...56

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INNHOLD

BRUKERVEILEDNING INNHOLD NORWAY BRUKERVEILEDNING INNHOLD SIKKERHETSANVISNINGER... 2 INSTALLERE KJØLESKAPET/FRYSEREN... 5 KLARGJØRE KJØLESKAPET/FRYSEREN... 6 BRUKE KONTROLLFUNKSJONENE... 6 OPPBEVARE MAT I KJØLESKAP OG FRYSER...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

http://ikea-club.com.ua VÄRMA

http://ikea-club.com.ua VÄRMA VÄRMA DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 22 SUOMI 40 SVENSKA 59 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Betjeningspanel 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse 16

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 1 LAVATHERM T37840. Aftrækstørretumbler. Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 1 LAVATHERM T37840. Aftrækstørretumbler. Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 1 LAVATHERM T37840 Aftrækstørretumbler Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 2 Kære kunde, Læs venligst denne brugsanvisning

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20 Komfur Komfyr ZCV65000WA Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Før ibrugtagning 7 Kogesektion Daglig brug 7 Kogesektion Nyttige

Detaljer

Digital fotoskriver Digital fotoprinter

Digital fotoskriver Digital fotoprinter Digital fotoskriver Digital fotoprinter DPP-FPHD1 NO Bruksanvisning Før du bruker denne skriveren, bør du lese denne bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den til fremtidig bruk. Betjeningsvejledning

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Retriever 6250 SR 1800

Retriever 6250 SR 1800 Retriever 6250 SR 1800 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56419420 (propane), 56419421 (gas), 56419422 (diesel) Nilfisk MODELS 56418004 (propane), 56418005 (gas), 56418006 (dual fuel

Detaljer

ecotec exclusiv DK, NO, SE

ecotec exclusiv DK, NO, SE ecotec exclusiv DK, NO, SE For brugeren Betjeningsvejledning ecotec exclusiv Vægmonteret gaskedel med kondensationsteknik VC 46/4 VC 76/4 VC 356/4 VC 466/4 VC 656/4 DK Indholdsfortegnelse Enhedens egenskaber

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

DI 620 DI 620 A DI 630 A

DI 620 DI 620 A DI 630 A DI 620 DI 620 A DI 630 A Oppvaskmaskin Installering og bruk Opvaskemaskine Installation og anvendelse Diskmaskin Installation och användning Astianpesukone Asennus ja käyttö DI 620 DI 620 A DI 630 A Oppvaskmaskin...

Detaljer

MEDUCORE Easy. Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning

MEDUCORE Easy. Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning MEDUCORE Easy ILCOR 2010 Automatiseret ekstern defibrillator med battery-pack / Automatisert ekstern defibrillator med Battery-Pack / Automatiserad extern defibrillator med batteripack Automatiseret ekstern

Detaljer

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso KBIP600 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE OV3

LAGAN DK NO FI SE OV3 LAGAN DK NO FI SE OV3 DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 25 SVENSKA 36 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 5 Daglig brug 6 Tilberedningstabeller 7 Vedligeholdelse og rengøring 8 Ret

Detaljer

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Ring Car-Bo Garasjeporter AS på 55 11 42 10 Hurtiginstruks for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer