Studium Actoris ÅRSRAPPORT2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studium Actoris ÅRSRAPPORT2009"

Transkript

1 Studium Actoris ÅRSRAPPORT2009 1

2 2

3 Innhold Innhold......s. 3 Kort historikk...s 6 Studium Actoris: Fakta ressurser...s. 7 SAFT og SAFT- formidling s Virksomhet - Status s Folk i Gata s Kronologi og statistikk...s Regnskap 2009 Hovedtall...s. 18 3

4 4

5 ÅRSRAPPORT2009 Studium Actoris Formålsparagraf: Å utforske skuespillerkunsten og samarbeide med enkeltaktører og andre grupper på tvers av kunstområdene ved å skape egne forestillinger, organisere gjesteforestillinger og arrangere nasjonale og internasjonale workshops 21 år med virksomhet kort om Studium Actoris Studium Actoris (SA), etablert i SA s to faste medlemmer Jannicke Stensnes og Paolo Martini har begge sin faglige bakgrunn fra flere års studier ved University of Theatre, Institutet för Scenkonst, Italia og har samarbeidet kontinuerlig siden Begge har erfaring som skuespillere i et anselig antall forestillinger, turnéer og prosjekter i inn- og utland. SA arbeider innenfor tradisjonen skuespillerens teater. Her har skuespilleren sin rettmessige plass; i seg selv, gjennom sin kropp og stemme, er han selve inkarnasjonen av det kunstneriske uttrykket. SA har alltid søkt å sette den skapende prosessen i sentrum for sitt arbeid, med forestillingen som en organisk følge av dette. SA tok i -99 initiativet til arrangementet SAFT (Scenekunst adresse Fredrikstad) som siden har invitert gjestespill fra innog utland, samt til gatefestivalen Folk i gata som ble gjennomført første gang i

6 ÅRSRAPPORT2009 Kort historikk HOVEDETAPPER I STUDIUM ACTORIS' HISTORIE: Grunnleggingsfase: 5. Januar 1989: Teater gruppen Polar Plexus etableres i Bo d ø. Januar yt t er Polar Plexus t il Gv arv i T elem ark, som gjest er av Skuespillerkom paniet. Sensom m eren : Flyt t er gruppen til Porsgrunn i Telemark som gjester av Grenland Frit eat er. April 1994: Gruppen bytter navn til Studium Actoris. Nyetableringsfase: Som m eren : St udium Actoris ytter til Fredrikstad og etablerer sin virksomhet først på Trosvik skole, og senere på St. Croix-huset. Grup p en m o t t ar d rif t st ilskud d fra Fredrikstad kommune fra første dag. Høsten : Studium Actoris init ierer SA FT. 2. Januar 2004: Gruppen ytter til Tøihuset i Gamle Fredrikst ad og feirer 1 5 års jubileum i sine nye lokaler. 10. Desember 2004: Studium Actoris har premiere på sin nye forestilling Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten?, et bestillingsverk for Krisesentrene i Indre Østfold. May Hansen, davæ rende første nestleder i kulturkom iteen på St ort inget, var blant publikum. Sensom m er : St udium Actoris initierer arbeidet som led er t il f ørst e ut g av e av Fo lk i Gat a f est iv alen Desember 2005: Helt uventet m ottar Studium Actoris kr fra Det Kongelige Kultur departem ent. May Hansen har jobbet videre med gruppens sak. Juni : St udium A ct oris gir signaler om at de økonom iske forholdene er så dårlige, at gruppens to faste medlemmer bestemmer seg for å avvikle virksomheten dersom de økonomiske forholdene ikke forbedres betraktelig. Novem ber 2006: Studium Actoris mottar nyheten om at de igjen skal motta kr fra Kulturdepartementet innev æ rend e år, sam t ny het en om fast driftstilskudd fra 2007 over post. 74 på St at sbudsjet t et. Desem ber 2006: Studium Actoris to faste medlemmer bestemmer seg for å videreføre virksomheten. Utviklingsfase: 5. Desember 2007: Østfold Fy lkeskom m une b ev ilg er kr til Studium Actoris virksomhet for Fra b ev ilg es det fast driftstilskudd fra Fy lkeskom m unen. Sept em ber : May Hansen blir ikke gjenvalgt under St ort ingsvalget. Hennes rolle som t alerør for St udium Actoris taes over av Svein Ro ald Han se n. Høsten : Den fjerde versjonen av Folk i Gata arrangeres i På høst en faller avgjørelsen om at festivalen må nedlegges da Opplev Fredrikstad ikke lenger får lov av sitt styre å ta den økonom iske risikoen. 6

7 ÅRSRAPPORT2009 Studium Actoris: fakta ressurser Medvirkende: Antall kunstneriske medarbeidere: 2 Administrasjon: 1 Antall tekniske medarbeidere: 0 Antall andre medarbeidere (renholdspersonale, markedsansvarlig, økonomiansvarlig etc.): 0 Teknisk og logistikk: Kontorer: 2 Møterom: 1 Arbeids sal: 1, 100kvm Lager: 1 Verksted: 1 Bil: 1 Lyd- og lysutstyr: Foreldet og ekstremt begrenset. Data og kontor: Datamaskiner: 3 med tilknyttet 2 printere. Kontorinnredning: Hjemmelaget og brukt. statistikk Produksjon/ turne: Antall produserte forest.: (89-09): 18 Antall spilte forest.: (89-09): ca 1026 Antall produserte forestillinger i 09: 0 OFFENTLIG STØTTE IDAG Staten: Fast driftstilskudd over post. 74 på Statsbudsjettet, siden Tildelt for 2008: Kr ,- Tildelt for 2009: Kr ,- Tildelt for 2010: Kr ,- Østfold Fylkeskommune: Driftsstøtte tildelt første gang i 2008: Tildelt for 2008: Kr ,- Tildelt for 2009: Kr ,- Tildelt for 2010: Kr ,- Ekstraordinær bevilgning vedtatt : Kr ,- Fredrikstad kommune: Driftstilskudd siden Tildelt for 2008: Kr Tildelt for 2009: Kr Tildelt for 2010: Kr ,- Antall spilte forest. i 09: 16 Antall turnédager i 09: 39 Antall publ. på forest. (89-09): Antall arr. gjestespill: (SAFT 98-09): 87 Antall arr. kurs: (SA/SAFT 97-09) for ca 383 deltagere.: 26 Økonomi / Administrasjon: Gj.snitt driftsinnt. 09: Avv. revisjon Gj.snitt driftsutg. 09: Avv. revisjon Gj.snitt årsresultat: Avv. revisjon Virksomhet Status har vært overgangsåret fra livet før til livet etter, fast driftstøtte. Dette har ført til en omstrukturering i tankesett og i måten å jobbe på administrativt. Den faste driftsstøtten gir en kontinuitet og forutsigbarhet i virksomhetens daglige drift, samtidig som den medfører at vi har mistet tilgangen på andre midler, f.eks produksjons midler. Den økonomiske forutsigbarheten har frigjort både tid og overskudd til å starte den omnavigering av virksomheten som vi har ønsket oss og Studium Actoris har i 2009 begynt å tilpasse seg sin nye form. Vi har nå tid til å forme nye prosjekter, overskudd til langsiktig planlegging, tenke nye tanker og å realisere gamle. En endring av ren konkret art er at vi gikk til innkjøp av ny server og kunne med det gjøre en omfattende IToppgradering. Finansiering av produksjoner og prosjekter er fortsatt en stor utfordring og fører til at ressurser bindes opp på å finne alternative løsninger, etablering av samarbeid og søknader til andre instanser. I tillegg kommer økte krav til Siden oppstarten i 1999 har SAFT arrangert 87 gjestespill og vist over 100 forestillinger i Fredrikstad med artister fra hele verden. SAFT og SAFT- Formidling 2009 Senekunst Adresse FredriksTad SAFT- Scenekunst Adresse FredriksTad er en gjestespill serie som ble initiert av Studium Actoris i 1999 og arrangeres i dag av Studium Actoris i samarbeid med Kulturseksjonen i Fredrikstad kommune, Østfold Teater, Blå Grotte og St. Croix huset. Siden oppstarten har SAFT hatt 87 arrangementer: konserter, forestillinger, utstillinger og workshops, og vist over 100 forestillinger for barn, ungdom og voksne, av profesjonelle artister fra hele verden. SAFT leverer i kraft av Studium Actoris` internasjonale nettverk i det frie profesjonelle teatermiljø, et ikke-kommersielt kulturtilbud som byr på forestillinger, performances og konserter av høy kunstnerisk kvalitet, av det litt anderledes slaget. SAFT- Formidling er et initiativ for å formidle arbeidet til noen av de inviterte aktørene i SAFT ved å foreslå disse som ressurser for andre instanser; fra barnehager i Fredrikstad til kulturhusene i fylket. Vår største samarbeidspartner har først og fremst vært Den Kulturelle Skolesekken i Østfold. 7

8 ÅRSRAPPORT2009 administrasjon hva gjelder regnskap, dokumentasjon og tidsfrister. Til tross for den økonomiske bedringen de offentlige tilskuddene har bidratt til, har det dermed også i 2009 vært bydende nødvendig å jobbe for en økning av disse, samt en grundig kartlegging av mulige kutt i driftskostnadene våre. Denne gangen har vår insats i hovedsak rettet seg mot Østfold Fylkeskommune for å synliggjøre Studium Actoris` som en betydningsfull kulturaktør ikke bare for sin hjemkommune Fredrikstad, men for hele Østfold fylke. Scenekunst meldingens uttalelser om økt satsing på scenekunst og det frie feltet, med Østfold som et av de prioriterte områdene, har gitt oss gode argumenter. Likevel ble det vår egen oppgave å gjøre fylkeskommunen oppmerksom på sitt ansvar både gjennom muntlige presentasjoner, søknaden i september, våre innspill til fylkets egen scenekunst melding og via våre høringsuttalelser til fylkets kulturplan. Fra 2009 har vi vært innlemmet i Fagforum Kunstfag, en samling av kulturvirksomhetene med faste tilskudd fra fylket, som har etablert kvartalsvise møter med kulturkomiteens leder. Det at vi nå deltar i slike nyttige fora ser vi som en direkte konsekvens av en styrket administrasjon. Etter Stortingsvalget i høst ble det også igjen nødvendig å etablere en ny kontakt på Stortinget som kan tale vår sak, samt presentere oss for den nye kulturkomiteen. Det politiske arbeidet er en del av det kontinuerlig driftsarbeidet, som foregår parallelt med produksjons- og arrangøroppgavene som også har en kontinuerlig form. Sistnevnte har igjen en grovinndeling; Folk i Gata- arbeid første halvår, SAFT- arbeid andre halvår. Med etableringen av støtte gruppen Venner i Gata fikk vi i 2009 god drahjelp både i form av engasjement og tjenester under og i forkant av festivalen. Fremveksten av et slikt frivillig hjelpeapparat er helt nødvendig for en festivals overlevelse. Ikke bare bidrar det med ressurser i kraft hjelpende armer og ben, men også den heldige synergi effekt å mobilisere lokalt engasjement og eierforhold til festivalen. Organisasjonen er et resultat av det økte nettverksarbeidet Studium Actoris har gjort i løpet av siste år, og et eksempel virksomhetens nye form. Vår virksomhet er i utvikling og endring, men ikke nødvendigvis i form av ekspansjon. Tvert imot har vårt mål i 2009 vært, og vil fortsette å være å Elever fra Qult-hus bygger for fremtiden i Lykkebergparken i Fredrikstad, under siste dagen av Folkigata. avgrense og begrense: 1) Begrense mengden prosjekter vi arbeider med og hvor lang tid vi drifter de etter å ha initiert dem. 2) Avgrense virksomheten til våre egne definerte nøkkelaktiviter og sentrere våre ressurser på dem. Nøkkel aktivitetene i 2009 har som planlagt vært: SAFT og SAFT- formidling Folk i Gata Egne produksjoner og turnevirksomhet Prosjekt Førstehjelpsklovn. Teatro Colombaioni med forestillingen Bajaser! Først og fremst har Fredrikstad kommunes økonomiske støtte vært den finansielle nerven i både SAFT og SAFT- formidling. Arrangementene har også mottatt støtte fra Norsk Kulturråd i flere omganger. En SAFTsesong ble i sin helhet støttet av Nordisk Kulturråd med kr. Kort om de enkelte SAFTinnslagene i 2009: Bajaser! Teatro Colombaioni har tidligere turnert omfattende i Den kulturelle skolesekken i Østfold (2006/2007), formidlet av SAFT. De gjestet oss i 2009 i forbindelse med Østfold kulturproduksjoners arrangement Kreativ Arena. I Fredrikstad er Leris Colombaioni kjent som en av FolkiGata festivalens faste aktører, både som festival regissør og som leder av sykehusklovnenene i Prosjekt Førstehjelpsklovn. Leris og hans sønner er siste ledd i en av europas elsdte klovnefamilier, med røtter helt tilbake til Comedia del Arte. Bajaser! er et klovneverk basert på et utvalg av de store operaene, blant disse; Carmen, Madam Butterfly, Barberen i Sevilla, Willhelm Tell og 8

9 ÅRSRAPPORT2009 Vinter / Vår Det har blitt en fast rutine nå at årets første måneder i hovedsak benyttes til administrativt arbeid som søknadskriving, regnskap og årsrapport. I tillegg var det i januar deadline for innsending av materiale og annonse for Brødrene Konk i Den Røde Brochure i Danmark, og søknadsfrist for gjestespill. Den 15. januar ble konserten med The Stephen Rappaport Band som måtte utsettes fra desember 2008, avholdt på St. Croix huset i Fredrikstad. Dette var det siste arrangementet i SAFT- programmet for Etter problemer med Norwegian på Arlanda rett før jul som resulterte i avlyst konsert, foretrakk Rappaport og Co å ta toget denne gang. Konserten var etter forholdene en suksess og fikk strålende tilbakemeldinger. De første møtene for Folk i Gata 2009 fant også sted i januar med planlegging og viktige avgjørelser. Studium Actoris var i samme periode invitert av Østfold fylkeskommune til seminar i forbindelse med rulleringen av fylkets kulturdelplan. At vi nå involveres på lik linje med de øvrige «faste» kulturinstitusjonene i Østfold ser vi som et stort fremskritt. Perioden fortsatte med arbeid med årsrapport og budsjettsøknad, i tillegg til en rekke møter med medarrangører og samarbeidsparter i Folk i Gata. I slutten av februar drar Brødrene Konk på en 14 dagers Turné i Italia. Samtidig jobbes det med arbeidsbudsjett og planlegging av året. I mars avholdes det møte med Norsk Kulturråd for å avklare misforståelsen vedrørende rollefordelingen mellom Studium Actoris og Opplev Fredrikstad i forhold til Folk i Gata. Vi opplevde dette som et svært nyttig møte hvor vi og arrangørene fikk mulighet til å presentere oss, festivalens form og innhold og avklare rollefordeling. Vi en ny veiledning i hvordan søke midler for festivalen samt muligheten til å søke på nytt. Dette utløser en større jobb for oss knyttet til gjestespilldelen av festivalsøknaden; fremskaffelse av godt nok materiale, oversettelse av dette og prosjektbeskrivelser for samarbeidsprosjektene mellom artistene og lokale aktører som fortsatt var under planlegging. På samme tid fortsetter det praktiske arbeidet knyttet til festivalen; bestilling av frakt og reise for artistene, organisering av overnatting, henting og kjøring i samarbeid med Venner i Gata, samt markedsføring av både Folk i Gata og Prosjekt Førstehjelpsklovn. Arbeidet med tilrettelegging og planlegging i Sykehusklovner fra 3 land i er klare for å jobbe på sykehuset i Fredrikstad. Prosjektet Førstehjelpklovn startet første gang under Folkigata forhold til festivalens mange samarbeidsprosjekter fortsetter i april med befaring av hustak og fasader i gågate- området, diverse tillatelser fra huseiere og kommunen, samt møter med de respektive vaktmestere. I slutten av denne perioden drar Brødrene Konk på turné igjen, denne gangen til Danmark for å delta på Festival 2009; den årlige Børneteaterfestivalen som d.å. ble avholdt i Ballerup. Her hjemme ble det jobbet iherdig med å komme i mål med regnskapet for Vår / Sommer Mai måned er en innspurtperiode før Folk i Gata sparkes i gang, med samkjøring av fellesprosjekter, skaffing av div. teknisk utstyr, kostymer, avtaler, utarbeiding av logistikkplaner og Butho MA av og med Tadashi Endo. Bajazzo m.fl. Tre overbegeistrede klovner tolker på en burlesk måte reportoaret fra disse store klassikerne.. Butho MA Tadashi Endo er elev av Butho mesteren Kazuo Ohno, utdannet danser og koreograf og har studert teater og filosofi i Tokyo og ved Max-Reinhardt Seminaret i Wien. Tadashi Endo har turnért internasjonalt som Butho-danser, koreograf og instruktør siden Han er til daglig leder for Butho senteret MAMU i Gøttingen i Tyskland, og kunstnerisk leder for MAMU Festivals Butho & Jazz som arrangeres i Gøttingen og Tokyo. MA er et sentralt begrep innen Zen buddisme og har to betydninger: tomhet og rommet imellom tingene. «...MA explores that elusive gap between emptiness and form... form and emptiness. It should be on everyone s list of things you must see.» (David Carter, Venue Magazine; ***** Five Stars) 9

10 ÅRSRAPPORT2009 planlegging med Venner i Gata som skal hjelpe til med innlosjering av artistene og den praktiske gjennomføringen av programmet ute i gata. I slutten av måneden kommer de første artistene og setter i gang sine prosjekter. Blant disse er sykehusklovnene fra Brasil og Italia med prosjekt Førstehjelpsklovn på sykehuset i Fredrikstad, Teatro due Mondi med sitt prosjekt med elevene ved Kvernhuset ungdomskole, kulturskolen og Lisleby ungdomskor. Her ble alle aktørene innlemmet i vandreforestillingen Oriente. Elevene og koret har arbeidet i noen måneder på egenhånd med musikk og tekster, og etter en 4 dagers workshop med Teatro due Mondi er de alle utøvere sammen med ensemblet i festivalens åpnings parade. Fotografen Stefano Lanzardo satte igang med prosjektet I Wish... hvor han fotograferte ungdommer ved ungdomsklubben Chill og laget en veggutstilling av portretter og tekster av ungdommene. Dette ble trykket på et 10 m langt banner og hengt opp på klubbens fasade i gågata og avduket under festivalen. Folk i Gata gjennomføres juni, trolig 2009 sommerens kaldeste helg, med sine 35 teaterforestillinger, drømmeverksteder, installasjoner og utstillinger i sentrumsgatene og på vegger i gågata. I tillegg til lokale bidrag fra kulturskolen, ungdomsklubbene, kor og korps. Den siste dagen, søndag 7. juni er værgudene endelig på vår side og festivalen blir avsluttet med en velykket picnick i Lykkebergparken ved Rådhuset, midt i Fredrikstad sentrum, med artister, kunstnere og publikum. Her vises Eventi Verticali`s spektakulære Casino Vertical som avslutnings forestilling på rådhusveggen mot parken. Eventi Verticali`s daglige vertikaldans- forestillinger på SAS hotellets fasade i gågata, med improvisasjoner over Stefano Lanzardos gigant utstilling Rock Carving på samme vegg, var tydelig publikums favoritt igjennom festivalen og fikk stor oppmerksomhet. Etter all nødvendig opprydding, kjøring og frakt av utstyr, kunstnere og artister, tar administrator en uke ferie. Juni avsluttes med oppsummering og evaluering av festivalen, samt flere møter vedrørende Studium Actoris` planlagte produksjoner og Den Kulturelle Skolesekken 2010/2011. På begynnelsen av sommeren var det endelig tid til å gå i arbeidssalen igjen, Spiller jeg noen rolle? Studium Actoris` siste produksjon. og Paolo og Jannicke kunne arbeide videre med prosjektet SPhÅ. Etter at Paolo har hatt noen dagers ferie i begynnelsen av juli, drar Brødrene Konk igjen på turné til Italia. Iløpet av turen avholdes det også produksjonsmøter med Leris Colombaioni vedrørende Førstehjelpsklovn, SAFT og mulige fremtidsprosjekter. Hjemme på kontoret ble det jobbet med å komme a`joure med regnskapet for første halvår og søknader som måtte være klare før administrator skulle gå i ferie i midten av august. I august drar Brødrene Konk for å opptre på Fanø Festivalen i Danmark. Denne gangen har de familien med seg for også å avvikle en kort ferie før hjemreise. Cool Frogs med Etienne Borgers trakk fullt hus en lørdag sent i november. Butho Workshop: i tillegg til sin forestilling tilbød Tadashi Endo også to workshop/kurs i butoh. 1 som rettet seg mot profesjonelle scenekunstnere, og et rettet mot amatører. Tilpasset deltagerne ble disse slått sammen til 1 weekend workshop, avholdt i samarbeid med Østfold Teater i våre Gamle Fredrikstad. Kule Frosker Etienne Borgers er sanger og komponist, utdannet ved The Rotterdam Conservatory i Nederland. Ved siden av sine solo forestillinger arbeider han fast som komponist med teater gruppene The Lunatics og Prins-te-Paard. Etienne bruker lyder til å komponere språk. Humoristiske språk, triste språk, absurde språk og til og med forståelige språk. Språkene får snakke igjennom musikken han komponerer. Etienne Borgers har hatt flere samarbeid med Figurteateret i Nordland og har turnert i Den kulturelle skolesekken over store deler av Norge. Kule Frosker byr på en magisk verden av skjønne toner, underlige lyder og en hærskare av frosker. Musikk teater med humor for alle aldere. 10

11 ÅRSRAPPORT2009 Vel hjemme igjen ble det arbeidet en tre ukers tid med oppgradering og reparasjon av Brødrene Konk scenografi. Administrativt ble det en hektisk periode for å få ferdig søknad til Østfold fylkeskommune, og prosjektbeskrivelse til Den Kulturelle Skolesekken ved Østfold Kulturproduksjoner, før ferie avvikling. Samtidig la vi sammen med Østfold Teater en strategiplan for markedsføring og oppgavefordeling rundt et av høstens SAFT arrangementer; Tadashi Endos Butho MA og Butho workshop. I samme periode ble det avholdt møter tilknyttet fremdriften av Førstehjelpsklovn prosjektet, deriblant med Helsekilden og Østfoldhelsa. På samme tid ble det avholdt styremøte for Folk i Gata. Det ble her diskutert behovet for å etablere en annen styreform hvis festivalen skal kunne fortsette. Når administrator går i tre ukers ferie i slutten av august, går Paolo og Jannicke i arbeidssalen sammen med regissør Enrico Bonavera for å sette i gang med første produksjonsperiode av den nye forestillingen Vinger - da barnet var barn / Englene blant oss. Produksjonen har stått på vent i lengre tid grunnet Bonaveras hektiske turné virksomhet med Piccolo Teatro de Milano. I månedskiftet august - september var det altså endelig tid for å gjeste Studium Actoris og ensemblet arbeidet sammen i to effektive uker, for så å fortsette arbeidet i februar Utover i september fortsetter Paolo og Jannicke arbeidet i salen, etter Enricos hjemreise. Høst / vinter Når administrator kommer tilbake i midtene av september, settes arbeidet med SAFT- programmet for høsten i gang. Samarbeidet med Østfold Teater rundt Butho workshopen fortsetter med utarbeiding av materiale og henvendelser direkte til fagmiljøer innen dans og scenekunst utenfor Østfold, også noe i Sverige. I slutten av september reiser Brødrene Konk igjen til Danmark, for å åpne en teaterfestival i Nestvædt. Før måneden er omme er det også en frist for gjestespillsøknader som må skrives og sendes. I begynnelsen av oktober opptrer Brødrene Konk på Momentumfestivalen i Moss, mens administrator deltar på en to dagers arbeidskonferanse i forbindelse med høringen av Østfold fylkeskommunes kulturplan. Selv om dette er et type arbeid som vi kan oppleve at «stjeler» tid fra vår Antonio Santos- Balancing joker.. Gata. virksomhet, ser vi at det er et viktig fora å være representert i, både med tanke på nettverk og kontakt med øvrige aktører i Østfold, og med tanke på vår synlighet og kommunikasjon med politikere og administrasjon i fylket. Oktober fortsetter med markedsføringen av SAFTprogrammets arrangementer og den første gjesteforestillingen finner sted på Østfold Kulturproduksjoners arrangement Kreativ Arena på Blå Grotte. Her vises Teatro Colombaionis Bajaser! I slutten av måneden drar Studium Actoris på en befaring på Hydrogenfabrikken på Øra i Fredrikstad, for å se på mulighetene for nye lokaler. Behovet for større og mer oppgraderte lokaler har vært et voksende tema iløpet av året og vi ser at dette blir nødvendig for å kunne Sagliocco ensemble svever i en kunstverden full av... hunder! i Voff! Art. Voff! Art. Sagliocco Ensemble fra porsgrunn har i over 20 år turnért jevnlig i Norge som et av de mer etterspurte teaterkompaniene i sin sjanger. Kompaniet har bred internasjonal erfaring, og har gjestet en rekke arrangementer og festivaler rundt om i Europa, USA og Asia. Voff! Art har siden premieren i januar 2008 turnert i Den kulturelle skolesekken, og på en rekke festivaler i Norge og utlandet. Forestillingen har nylig gjestet Louvre muséet i Paris, var nominert til Gullsekken i 2009 og har mottatt internasjonale priser. Voff! Art handler om Jeanette som elsker to ting mer enn alt annet i verden. Kunst og hunder! Hunder og kunst! Nå skal hun endelig på sin første foredragsturné i regi av skoleverkets nye kunstformidlingsprosjekt den kulturelle pappkassen. "... en forestilling som varmer hjertene, trimmer lattermusklene og skraper hull i forsvarsverkene. Du skal være sjelelig uttørket eller sykelig blasert for ikke å la deg rive med..." (Varden, ) 11

12 ÅRSRAPPORT2009 gjennomføre flere av våre planlagte prosjekter og vår virksomhets utvikling. Østfold Kunstnersenter og Øra Industriparks prosjekt med å samle flere kunstneriske virksomheter på det nedlagte industriområdet på Øra, kan passe oss godt. Hydrogenfabrikken gir oss muligheten til å være en del av et større profesjonelt miljø av kunstnere fra flere sjangere og tilrettelagte lokaler til en overkommelig husleie. Likevel dreier det seg i vårt tilfelle om en dobling av husleien. I tillegg er vi usikre på om beliggenheten litt utenfor sentrum er heldig for oss. Vi har iløpet av høst/vinter 2009 gjort flere avveininger rundt dette og fortsetter i 2010 å vurdere flere alternativer. Dette er selvsagt et økonomisk spørsmål, men ikke minst handler det om at Studium Actoris har blitt en «moden dame» og fortjener langt bedre boforhold enn hva som er dagens realitet. I begynnelsen av november avholdes Tadashi Endos forestilling MA og hans weekend workshop i Butho, i våre lokaler i Tøihuset i Gamle Fredrikstad. Tadashi som er internasjonalt anerkjent både som utøver og pedagog, gjestet med dette Skandinavia for første gang. Workshopen hadde 11 påmeldte: profesjonelle dansere og skuespillere, og studenter. Vi anså dette som en suksess da Butho er et meget smalt felt og lite utbredt i Norge. Butho arrangementene trakk deltagere og publikummere utenbys fra. Det er en glede å se at SAFT etter 10 års virksomhet har etablert et publikum, og utviklet et uttrykk og innhold som appellerer. For Folk i Gata går det ikke fullt så bra. Det er på dette tidspunktet at det avgjøres at festivalen må legges ned fordi Opplev Fredrikstads styre har bestemt at selskapet ikke kan ta den økonomiske risikoen. Dette ansvaret er det heller ikke aktuelt for Studium Actoris å ta, heller ikk for noen av de andre samarbeidspartnerne. Siste del av året er tiden for å legge til rette for virksomhetens fremtidige økonomiske trygghet. Som en konsekvens av årets Stortingsvalg, forsvant SVs May Hansen fra Østfold benken. Studium Actoris mistet med dette en trofast støttespiller gjennom flere år. Vi måtte etablere nye relasjoner på Østfoldbenken og vi fant det nødvendig å presentere oss for den nye kulturkomiteen. I midten av november var vi i møte på stortinget hvor vi fikk gjøre en presentasjon av Studium Actoris` virksomhet for Storfraksjonen i Adrian Schvarzstein - er en danseglad lirekasse spillende matador fra Barcelona i sin forestilling Dance. Kulturkomitéen, samt et møte med Svein Roald Hansen, som blir vår nye kontakt på Østfoldbenken. I samme periode var det frist for å levere driftssøknad for 2010 til Fredrikstad kommune, samt høringsuttalelser vedrørende fylkeskommunens kulturplan. Deretter var det i gang med å markedsføre og legge til rette for årets siste SAFT innslag; Cool Frogs med Etienn Borgers. Med fullt hus i St. Croix husets store sal den 28. november og fantastisk kritikk i lokal avisen, ble dette årets største suksess. Ikke minst var dette en bekreftelse på at vår innsats gjennom de to siste årene for å bedre våre strukturer for markedføring, og samarbeid med våre medarrangører har gitt resultater. FolkiGata ønsker å gjøre beboerne i Fredrikstad til aktive deltakere i sitt miljø. FOLK I GATA Slik ble Folk i Gata beskrevet Fredrikstads ordfører, Eva Kristin Andersen i festivalprogram for 2009: Engasjerte folk i gata. langs bryggene, på torget, i kulturhus og møteplasser. Kort sagt i det åpne byrommet, - er noe som en hver politiker drømmer om. Som ordfører i Fredrikstad er det derfor med forventning og antusiasme at jeg ønsker årets Folk i Gata hjertelig velkommen. Med aktører innen teater, dans billedkunst og musikk har Folk i Gata som mål å løfte byen vår og la samtlige innbyggere få være med på å gi sentrum et nytt og positivt innhold. En rekke samarbeidspartnere innen kultur, næringsliv, privat og offentlig sektor har bidratt med ressurser for å få dette til. I tillegge har festivalen blitt bygget opp og båret frem av en rekke frie og villige hender (...). En stor takk til dere alle! Nå skal festen begynne og da går den neste utfordringen til de og meg. Nå er det vi som publikummere som kan bidra til en fem dagers forrykende kulturfest. La oss ta del i feiringene, bidra med humør, nysgjerrighet, vilje til dialog og få muligheten til nye oppdagelser og relasjoner! 12

13 ÅRSRAPPORT2009 Før vi går i en lang og velfortjent juleferie i midten av desember er det å få mest mulig orden i regnskapet for året som straks er over. Vi rekker også å avholde noen møter med kommunens kulturseksjon vedrørende mulige utenlands prosjekter hvor de kan være behjelpelige via sine utvekslingsavtaler bl.a. i Danmark og Finnland. Videre drøftet vi vår idé om et alternativt arrangement, dersom Folk i Gata ikke arrangeres i Gamle Fredrikstad, 1. mars 2010 Total antall publikum på forestillinger (egen, frilans og arrangementer) Total antall publikum Blandet Barn Voksne TOTAL EGEN OG FRILANS Vi mener bestemt at både SAFT og Folk i Gata er kulturhandlinger som ikke bare bidrar til å gjøre folk i regionen nysgjerrig på hva som skjer i byen vår, men som gjør Fredrikstad til et forbilde på hva som er mulig å få til i en by. Et sted besøkende kan bli inspirert til forandring og initiativ. Når festivalen nå legges ned bl.a. på grunn av uklarhet rundt styreform og fordi eieren ikke har resurser for å ta det økonomiske ansvaret, er det vårt håp at den vil være savnet av byen i Folk i Gata baserer seg på en bred oppslutning i samfunnet og inkluderer skoler, lag, foreninger, ungdomsklubber, Ungsom/Voksne TOT. ARRANGEMENTER amatørmiljøer samt lokale profesjonelle krefter. I tillegg til den interne påvirkning dette har på byen, erfarer vi gjennom samarbeidet med våre mange utenlandske profesjonelle aktører at Folk i Gata har den effekten at Fredrikstad utad fremstår som en mulighetenes by. Vi mener det er god kulturpolitikk av det offentlige å gå inn å ta eieransvar for arrangementer som Folk i Gata. Vi skulle ønske at kommunen og handelstanden i sentrum kunne gå sammen om å gjenreise og drifte festivalen som et tiltak for lokalmiljøet, mens Studium Actoris sammen med andre kunstnere og kulturaktører i regionen kun fungerer som leverandører av innhold. 13

14 ÅRSRAPPORT2009 Egen produserte/spillte forestilinger: Antall produksjoner: Antall spilte forestillinger Gjennomsnitt spilte pr. år Egen arrangementer: Antall inviterte produksjoner: Antall spilte forestillinger Gjennomsnitt spilte pr. år Studium Actoris deltagelse i andres produksjoner Antall produksjoner: Antall spilte forestillinger Gjennomsnitt spilte pr. år 14

15 Virksomhet 2009: Kronologi og statistikk FOLK I GATA (Program foreslått av Studium Actoris) Artist: Artistnavn/Tittel Adrian Schvarzstein (ARG/ES) Jose Louis Torres (ES/PT) Antonio Santos (PT) Eventi Verticali (IT) Eventi Verticali (IT) og Stefano Lanzardo (IT) Stefano Lanzardo (IT) Teatro Due Mondi (IT) med elever fra Kvernhuser ungdomsskole, Lisleby ungdomskor og Kulturskolen. The Green Man og Gal i gata Dance Enano:Shoe shiner Gal i gata Bartolo og In- Conprension The staticman: Static Gal i gata Levitation Mod. JZK og Casino Gal i gata Vertical Drømmeristninger Gal i gata Rock Carving (Veggustilling) Oriente Gal i gata Gal i gata Teatro due Mondi (IT) Ay l`amor Gal i gata Førstehjelpsklovnene: Leris Colombaiono, Cecilia Cruciani og Sara Gagliarducci (IT), Claudia Zucheratto og Vera Abbud (BR) Theatret Thalias Tjenere (DK) Manfred Lamping (D) Latterpiller Den store Bastian (Norsk tittel: Buste Per) Gal i gata Gal i gata Manfred on the road Gal i gata Pain Solution (N) The Headmaster Gal i gata TOT PUBLIKUM (Ca. anslag)

16 SAFT FORESTILLINGER 2009 Dato Aktør Tittel Sted Antall P Teatro Colombaioni (IT) Bajaser! Blå Grotte, Grotta Tadashi Endo (D/J) MA St. Croix 40 huset, store sal Etienne Borgers (NL) Cool Frogs St. Croix 106 huset, store sal Sagliocco Ensemble (N) Woff!Art. St. Croix- 80 huset, Store sal. TOT 291 BR. KONK/ DA CAPO! - Turné/spillejobber i utlandet: Dato: Sted/Antall forest.: Antall publ: Italia Italia Danmark Italia Danmark Danmark TOT Total antall publikum 2009: 4807 Novate Milanese: 1 Faenza: 2 Ruvo di Puglia: Milano: Børneteaterfestival 396 en 2009, Ballerup kommune: 4 Tempio Pausania: Bordigiadas: 1 Fanø 120 gadeteaterfestival, Esbjerg: 1 Næstved:

17 WORKSHOPs-UTVEKSLINGSPROSJEKTER INITIERT AV SA: Prosjekt: Prøver (fra til) Antall deltakere: Teatro Due Mondi med Kvernhuset Ungdomsskole, Lisleby ungdomskor og kulturskolen i Fredrikstad:Forestillingen Oriente/ Stefano Lanzardo med og Kurs ungdomsklubben i gateteater Chill: Fotoprosjektet I Wish Teatro Due Mondi: Styltekurs, 3 stk (Drømmeverksted) Sykehusklovnene v / Leris Colombaioni: Klovnkurs, 4 stk (Drømmeverksted) Førstehjelpsklovn: Foredrag for ansatte ved sykehuset i Fredrikstad av sykehusklovnene under ledelse av Leris Colombaioni. Førstehjelpsklovn: Seminar på Fredrikstad sykehus for ansatte og samarbeids instanser. TOT DELTAKERE UTLEIE AV LOKALER: Dato (Fra - til): Sted: Hvem: SAs teater sal Qi Gong/ Spiros SAs teater sal Østfold Kulturproduksjoner Torsdager (ca 30 ganger) 18:00-20:00 SAs teater sal Robo Reece Yoga Senter 17

18 Resultatregnskap (pr ) * DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Offentlig tilskudd Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnad Andre driftskostnader Produksjonskostnader (kun varer og + avskriv.) Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat * Regnskapet er ikke ferdig avstemt ved 1. mars

19 19

20 100 Studium Actoris: Forhold mellom inntekter og fordeling av årsoverskudd bl. medvirkende (%) 80 Prosent * 1998* ** Årstall '"%!!"!!!" '"$!!"!!!" '"#!!"!!!" '"!!!"!!!" &!!"!!!" %!!"!!!"!"#$%#&'''(# $!!"!!!" #!!"!!!"!" 1!995" 1!996" 1997 *" !999" 2!000" 2!001" !003" 2!004" 2!005" 2!006" 2!007" 2!008" *" **" Egne inntekter" " " " " " " " " " " " " " " Offentlig prod.tilskudd" " 0" 0" " " " " " 0" " 0" 0" " 0" Offentlig driftstilskudd" 0" 0" " " " " " " " " " " " )"#$&**+#,#-''.(# 500" 20

21 21

22 Postadresse: Postboks 22 N Gamle Fredrikstad NORGE Besøksaadresse: Tøihusgaten 41 Gamle Fredrikstad NORGE tlf.: fax: epost: www: skype: paolomartini studiumactoris V

Studium Actoris ÅRSRAPPORT2008

Studium Actoris ÅRSRAPPORT2008 Studium Actoris ÅRSRAPPORT2008 1 Innhold Innhold... s 3 Innledning - Studium Actoris endelig modnet...s 4 Kort historikk... s 5 Studium Actoris: Fakta ressurser... s 6 Om SAFT...s 6-10 Virksomhet - Status

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

ÅRSRAPPORT2006. 18 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris

ÅRSRAPPORT2006. 18 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris ÅRSRAPPORT2006 Studium Actoris Målsettinger: Å utforske skuespillerkunsten og samarbeide med enkeltaktører og andre grupper på tvers av kunstområdene ved å skape egne forestillinger, organisere gjesteforestillinger

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT2007. 20 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris

ÅRSRAPPORT2007. 20 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris ÅRSRAPPORT2007 Studium Actoris Målsettinger: Å utforske skuespillerkunsten og samarbeide med enkeltaktører og andre grupper på tvers av kunstområdene ved å skape egne forestillinger, organisere gjesteforestillinger

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle!

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Velkommen til RUSTFRITT Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011 En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Porsgrunn kommune, Pensjonistforbundet og Grenland Friteater

Detaljer

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder Halvårsrapport - vår 2009 Sceneinstruktøren i Lofoten Maiken Garder INNHOLD Forord s. 3 Vestvågøy kommune s. 4 Jeg vet hvorfor s. 4 Geitekillingen som kunne telle til 10 s. 7 LukaS s. 7 Kurs og konsulentvirksomhet

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 Studium Actoris 1

ÅRSRAPPORT 2010 Studium Actoris 1 ÅRSRAPPORT 2010 Studium 1 Actoris Foto: Stefano Lanzardo 2010 2 Innhold: Over 20 år med teater: kort om Studium Actoris... 5 Egne produksjoner:... 6 Gjestespill:... 10 Festival:... 12 Prosjekter:... 16

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Scenekunst Adresse FredriksTad - for hver og en. Rapport om 13 år med gjestespill.

Scenekunst Adresse FredriksTad - for hver og en. Rapport om 13 år med gjestespill. Scenekunst Adresse FredriksTad - for hver og en Rapport om 13 år med gjestespill. 1 2 I «Splitt Second» funderte Gilles Berger fra Cirka Teater, på hvilken plass mennesket har i tidens gang. SAFT år 2000.

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN

HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN KURS MED VIKINGMUSEET. UTVIKLING AV MANUS OG ISCENESETTELSE AV «GUDEROMMET» ÅPNING AV STAMSUND INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 presenterer: ARCTIC VOICES v /Samovarteateret på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 28. januar - 8. februar 2013 side 1 /Kultuvrralaš

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

BAKGRUNN FØRSTE GANG GJENNOMFØRT SOM ET EU-PROSJEKT I 2010 INITIERT AV DET BELGISKE SCENEKUNST KOMPANIET ZONZO COMPAGNIE.

BAKGRUNN FØRSTE GANG GJENNOMFØRT SOM ET EU-PROSJEKT I 2010 INITIERT AV DET BELGISKE SCENEKUNST KOMPANIET ZONZO COMPAGNIE. BAKGRUNN FØRSTE GANG GJENNOMFØRT SOM ET EU-PROSJEKT I 2010 INITIERT AV DET BELGISKE SCENEKUNST KOMPANIET ZONZO COMPAGNIE. SAMARBEID MED LEDENDE KULTURINSTITUSJONER I EUROPA Bozar Centre for fine Arts,

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD Program 2017 Kulturopplevelser på dagtid Det er godt dokumentert at gode kulturopplevelser er viktig for menneskers livsglede. Gjennom Den kulturelle spaserstokken ønsker Fredrikstad

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Bydel Sagene Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Teater Ibsen

Scenestatistikk.no 2014: Teater Ibsen Scenestatistikk.no 204: Teater Ibsen Status: Sendt inn per: 22.09.206 09:27 Utfylt av Navn Gry Wie E-post gry.wie@teateribsen.no Telefon 35 90 50 50 Egne produksjoner i 204 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Årsrapport Sceneinstruktørene i Lofoten 2011

Årsrapport Sceneinstruktørene i Lofoten 2011 Årsrapport Sceneinstruktørene i Lofoten 2011 Prosjekter: I. Den Unge Scene Portrett av ein Varulv av C..F. Tiller II. Flammeblåsingskurs med Tone Okstad III. Åpning av Stamsund Internasjonale Teaterfestival

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler Foreningen SceneFolk Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler 2015-2017 Vedlagt dokumenter utarbeidet til rapporten som styret i SceneFolk skal sende til Kulturdepartementet innen 10. august.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Programlegging og kvalitetskriterier

Programlegging og kvalitetskriterier Programlegging og kvalitetskriterier Frist for innsending av forslag til DKS sitt program er 1. november. Produksjonene behandles i to faser og to programråd. Vurdering av kvalitet gjøres i henhold til

Detaljer

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang Konsertinformasjon Foto:Nadia Frantsen JA! En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen JA! - med talestemmen JA! - med kroppsspråk JA! - med bevegelse Ann Kristin Andersson, sang Om programmet JA!

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. 2014 - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13 ble etablert i forbindelse med forestillingen

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Denne måneden vil vi vurdere prosjektet vårt om musikk som vi startet i oktober. Målene med prosjektet var: Barna skal få oppleve ulike rytmer å bevege

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et

Døves Kulturdager skal i år legges til Nordens Paris, nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et DØVE S KULTURDAGER I ro s l. - 3. oktober 1999 Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et program som

Detaljer

et,ct 34:c (Å~

et,ct 34:c (Å~ 1 av 1 ALLMENNKULTURSEKSJONEN Saksbehandler: Inga Lauvdal Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO et,ct 34:c. 4-16 -.(Å~ Vår dato 02.11.2009 Deres dato Vår referanse 09/02610-5 : 233

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer