Studium Actoris ÅRSRAPPORT2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studium Actoris ÅRSRAPPORT2009"

Transkript

1 Studium Actoris ÅRSRAPPORT2009 1

2 2

3 Innhold Innhold......s. 3 Kort historikk...s 6 Studium Actoris: Fakta ressurser...s. 7 SAFT og SAFT- formidling s Virksomhet - Status s Folk i Gata s Kronologi og statistikk...s Regnskap 2009 Hovedtall...s. 18 3

4 4

5 ÅRSRAPPORT2009 Studium Actoris Formålsparagraf: Å utforske skuespillerkunsten og samarbeide med enkeltaktører og andre grupper på tvers av kunstområdene ved å skape egne forestillinger, organisere gjesteforestillinger og arrangere nasjonale og internasjonale workshops 21 år med virksomhet kort om Studium Actoris Studium Actoris (SA), etablert i SA s to faste medlemmer Jannicke Stensnes og Paolo Martini har begge sin faglige bakgrunn fra flere års studier ved University of Theatre, Institutet för Scenkonst, Italia og har samarbeidet kontinuerlig siden Begge har erfaring som skuespillere i et anselig antall forestillinger, turnéer og prosjekter i inn- og utland. SA arbeider innenfor tradisjonen skuespillerens teater. Her har skuespilleren sin rettmessige plass; i seg selv, gjennom sin kropp og stemme, er han selve inkarnasjonen av det kunstneriske uttrykket. SA har alltid søkt å sette den skapende prosessen i sentrum for sitt arbeid, med forestillingen som en organisk følge av dette. SA tok i -99 initiativet til arrangementet SAFT (Scenekunst adresse Fredrikstad) som siden har invitert gjestespill fra innog utland, samt til gatefestivalen Folk i gata som ble gjennomført første gang i

6 ÅRSRAPPORT2009 Kort historikk HOVEDETAPPER I STUDIUM ACTORIS' HISTORIE: Grunnleggingsfase: 5. Januar 1989: Teater gruppen Polar Plexus etableres i Bo d ø. Januar yt t er Polar Plexus t il Gv arv i T elem ark, som gjest er av Skuespillerkom paniet. Sensom m eren : Flyt t er gruppen til Porsgrunn i Telemark som gjester av Grenland Frit eat er. April 1994: Gruppen bytter navn til Studium Actoris. Nyetableringsfase: Som m eren : St udium Actoris ytter til Fredrikstad og etablerer sin virksomhet først på Trosvik skole, og senere på St. Croix-huset. Grup p en m o t t ar d rif t st ilskud d fra Fredrikstad kommune fra første dag. Høsten : Studium Actoris init ierer SA FT. 2. Januar 2004: Gruppen ytter til Tøihuset i Gamle Fredrikst ad og feirer 1 5 års jubileum i sine nye lokaler. 10. Desember 2004: Studium Actoris har premiere på sin nye forestilling Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten?, et bestillingsverk for Krisesentrene i Indre Østfold. May Hansen, davæ rende første nestleder i kulturkom iteen på St ort inget, var blant publikum. Sensom m er : St udium Actoris initierer arbeidet som led er t il f ørst e ut g av e av Fo lk i Gat a f est iv alen Desember 2005: Helt uventet m ottar Studium Actoris kr fra Det Kongelige Kultur departem ent. May Hansen har jobbet videre med gruppens sak. Juni : St udium A ct oris gir signaler om at de økonom iske forholdene er så dårlige, at gruppens to faste medlemmer bestemmer seg for å avvikle virksomheten dersom de økonomiske forholdene ikke forbedres betraktelig. Novem ber 2006: Studium Actoris mottar nyheten om at de igjen skal motta kr fra Kulturdepartementet innev æ rend e år, sam t ny het en om fast driftstilskudd fra 2007 over post. 74 på St at sbudsjet t et. Desem ber 2006: Studium Actoris to faste medlemmer bestemmer seg for å videreføre virksomheten. Utviklingsfase: 5. Desember 2007: Østfold Fy lkeskom m une b ev ilg er kr til Studium Actoris virksomhet for Fra b ev ilg es det fast driftstilskudd fra Fy lkeskom m unen. Sept em ber : May Hansen blir ikke gjenvalgt under St ort ingsvalget. Hennes rolle som t alerør for St udium Actoris taes over av Svein Ro ald Han se n. Høsten : Den fjerde versjonen av Folk i Gata arrangeres i På høst en faller avgjørelsen om at festivalen må nedlegges da Opplev Fredrikstad ikke lenger får lov av sitt styre å ta den økonom iske risikoen. 6

7 ÅRSRAPPORT2009 Studium Actoris: fakta ressurser Medvirkende: Antall kunstneriske medarbeidere: 2 Administrasjon: 1 Antall tekniske medarbeidere: 0 Antall andre medarbeidere (renholdspersonale, markedsansvarlig, økonomiansvarlig etc.): 0 Teknisk og logistikk: Kontorer: 2 Møterom: 1 Arbeids sal: 1, 100kvm Lager: 1 Verksted: 1 Bil: 1 Lyd- og lysutstyr: Foreldet og ekstremt begrenset. Data og kontor: Datamaskiner: 3 med tilknyttet 2 printere. Kontorinnredning: Hjemmelaget og brukt. statistikk Produksjon/ turne: Antall produserte forest.: (89-09): 18 Antall spilte forest.: (89-09): ca 1026 Antall produserte forestillinger i 09: 0 OFFENTLIG STØTTE IDAG Staten: Fast driftstilskudd over post. 74 på Statsbudsjettet, siden Tildelt for 2008: Kr ,- Tildelt for 2009: Kr ,- Tildelt for 2010: Kr ,- Østfold Fylkeskommune: Driftsstøtte tildelt første gang i 2008: Tildelt for 2008: Kr ,- Tildelt for 2009: Kr ,- Tildelt for 2010: Kr ,- Ekstraordinær bevilgning vedtatt : Kr ,- Fredrikstad kommune: Driftstilskudd siden Tildelt for 2008: Kr Tildelt for 2009: Kr Tildelt for 2010: Kr ,- Antall spilte forest. i 09: 16 Antall turnédager i 09: 39 Antall publ. på forest. (89-09): Antall arr. gjestespill: (SAFT 98-09): 87 Antall arr. kurs: (SA/SAFT 97-09) for ca 383 deltagere.: 26 Økonomi / Administrasjon: Gj.snitt driftsinnt. 09: Avv. revisjon Gj.snitt driftsutg. 09: Avv. revisjon Gj.snitt årsresultat: Avv. revisjon Virksomhet Status har vært overgangsåret fra livet før til livet etter, fast driftstøtte. Dette har ført til en omstrukturering i tankesett og i måten å jobbe på administrativt. Den faste driftsstøtten gir en kontinuitet og forutsigbarhet i virksomhetens daglige drift, samtidig som den medfører at vi har mistet tilgangen på andre midler, f.eks produksjons midler. Den økonomiske forutsigbarheten har frigjort både tid og overskudd til å starte den omnavigering av virksomheten som vi har ønsket oss og Studium Actoris har i 2009 begynt å tilpasse seg sin nye form. Vi har nå tid til å forme nye prosjekter, overskudd til langsiktig planlegging, tenke nye tanker og å realisere gamle. En endring av ren konkret art er at vi gikk til innkjøp av ny server og kunne med det gjøre en omfattende IToppgradering. Finansiering av produksjoner og prosjekter er fortsatt en stor utfordring og fører til at ressurser bindes opp på å finne alternative løsninger, etablering av samarbeid og søknader til andre instanser. I tillegg kommer økte krav til Siden oppstarten i 1999 har SAFT arrangert 87 gjestespill og vist over 100 forestillinger i Fredrikstad med artister fra hele verden. SAFT og SAFT- Formidling 2009 Senekunst Adresse FredriksTad SAFT- Scenekunst Adresse FredriksTad er en gjestespill serie som ble initiert av Studium Actoris i 1999 og arrangeres i dag av Studium Actoris i samarbeid med Kulturseksjonen i Fredrikstad kommune, Østfold Teater, Blå Grotte og St. Croix huset. Siden oppstarten har SAFT hatt 87 arrangementer: konserter, forestillinger, utstillinger og workshops, og vist over 100 forestillinger for barn, ungdom og voksne, av profesjonelle artister fra hele verden. SAFT leverer i kraft av Studium Actoris` internasjonale nettverk i det frie profesjonelle teatermiljø, et ikke-kommersielt kulturtilbud som byr på forestillinger, performances og konserter av høy kunstnerisk kvalitet, av det litt anderledes slaget. SAFT- Formidling er et initiativ for å formidle arbeidet til noen av de inviterte aktørene i SAFT ved å foreslå disse som ressurser for andre instanser; fra barnehager i Fredrikstad til kulturhusene i fylket. Vår største samarbeidspartner har først og fremst vært Den Kulturelle Skolesekken i Østfold. 7

8 ÅRSRAPPORT2009 administrasjon hva gjelder regnskap, dokumentasjon og tidsfrister. Til tross for den økonomiske bedringen de offentlige tilskuddene har bidratt til, har det dermed også i 2009 vært bydende nødvendig å jobbe for en økning av disse, samt en grundig kartlegging av mulige kutt i driftskostnadene våre. Denne gangen har vår insats i hovedsak rettet seg mot Østfold Fylkeskommune for å synliggjøre Studium Actoris` som en betydningsfull kulturaktør ikke bare for sin hjemkommune Fredrikstad, men for hele Østfold fylke. Scenekunst meldingens uttalelser om økt satsing på scenekunst og det frie feltet, med Østfold som et av de prioriterte områdene, har gitt oss gode argumenter. Likevel ble det vår egen oppgave å gjøre fylkeskommunen oppmerksom på sitt ansvar både gjennom muntlige presentasjoner, søknaden i september, våre innspill til fylkets egen scenekunst melding og via våre høringsuttalelser til fylkets kulturplan. Fra 2009 har vi vært innlemmet i Fagforum Kunstfag, en samling av kulturvirksomhetene med faste tilskudd fra fylket, som har etablert kvartalsvise møter med kulturkomiteens leder. Det at vi nå deltar i slike nyttige fora ser vi som en direkte konsekvens av en styrket administrasjon. Etter Stortingsvalget i høst ble det også igjen nødvendig å etablere en ny kontakt på Stortinget som kan tale vår sak, samt presentere oss for den nye kulturkomiteen. Det politiske arbeidet er en del av det kontinuerlig driftsarbeidet, som foregår parallelt med produksjons- og arrangøroppgavene som også har en kontinuerlig form. Sistnevnte har igjen en grovinndeling; Folk i Gata- arbeid første halvår, SAFT- arbeid andre halvår. Med etableringen av støtte gruppen Venner i Gata fikk vi i 2009 god drahjelp både i form av engasjement og tjenester under og i forkant av festivalen. Fremveksten av et slikt frivillig hjelpeapparat er helt nødvendig for en festivals overlevelse. Ikke bare bidrar det med ressurser i kraft hjelpende armer og ben, men også den heldige synergi effekt å mobilisere lokalt engasjement og eierforhold til festivalen. Organisasjonen er et resultat av det økte nettverksarbeidet Studium Actoris har gjort i løpet av siste år, og et eksempel virksomhetens nye form. Vår virksomhet er i utvikling og endring, men ikke nødvendigvis i form av ekspansjon. Tvert imot har vårt mål i 2009 vært, og vil fortsette å være å Elever fra Qult-hus bygger for fremtiden i Lykkebergparken i Fredrikstad, under siste dagen av Folkigata. avgrense og begrense: 1) Begrense mengden prosjekter vi arbeider med og hvor lang tid vi drifter de etter å ha initiert dem. 2) Avgrense virksomheten til våre egne definerte nøkkelaktiviter og sentrere våre ressurser på dem. Nøkkel aktivitetene i 2009 har som planlagt vært: SAFT og SAFT- formidling Folk i Gata Egne produksjoner og turnevirksomhet Prosjekt Førstehjelpsklovn. Teatro Colombaioni med forestillingen Bajaser! Først og fremst har Fredrikstad kommunes økonomiske støtte vært den finansielle nerven i både SAFT og SAFT- formidling. Arrangementene har også mottatt støtte fra Norsk Kulturråd i flere omganger. En SAFTsesong ble i sin helhet støttet av Nordisk Kulturråd med kr. Kort om de enkelte SAFTinnslagene i 2009: Bajaser! Teatro Colombaioni har tidligere turnert omfattende i Den kulturelle skolesekken i Østfold (2006/2007), formidlet av SAFT. De gjestet oss i 2009 i forbindelse med Østfold kulturproduksjoners arrangement Kreativ Arena. I Fredrikstad er Leris Colombaioni kjent som en av FolkiGata festivalens faste aktører, både som festival regissør og som leder av sykehusklovnenene i Prosjekt Førstehjelpsklovn. Leris og hans sønner er siste ledd i en av europas elsdte klovnefamilier, med røtter helt tilbake til Comedia del Arte. Bajaser! er et klovneverk basert på et utvalg av de store operaene, blant disse; Carmen, Madam Butterfly, Barberen i Sevilla, Willhelm Tell og 8

9 ÅRSRAPPORT2009 Vinter / Vår Det har blitt en fast rutine nå at årets første måneder i hovedsak benyttes til administrativt arbeid som søknadskriving, regnskap og årsrapport. I tillegg var det i januar deadline for innsending av materiale og annonse for Brødrene Konk i Den Røde Brochure i Danmark, og søknadsfrist for gjestespill. Den 15. januar ble konserten med The Stephen Rappaport Band som måtte utsettes fra desember 2008, avholdt på St. Croix huset i Fredrikstad. Dette var det siste arrangementet i SAFT- programmet for Etter problemer med Norwegian på Arlanda rett før jul som resulterte i avlyst konsert, foretrakk Rappaport og Co å ta toget denne gang. Konserten var etter forholdene en suksess og fikk strålende tilbakemeldinger. De første møtene for Folk i Gata 2009 fant også sted i januar med planlegging og viktige avgjørelser. Studium Actoris var i samme periode invitert av Østfold fylkeskommune til seminar i forbindelse med rulleringen av fylkets kulturdelplan. At vi nå involveres på lik linje med de øvrige «faste» kulturinstitusjonene i Østfold ser vi som et stort fremskritt. Perioden fortsatte med arbeid med årsrapport og budsjettsøknad, i tillegg til en rekke møter med medarrangører og samarbeidsparter i Folk i Gata. I slutten av februar drar Brødrene Konk på en 14 dagers Turné i Italia. Samtidig jobbes det med arbeidsbudsjett og planlegging av året. I mars avholdes det møte med Norsk Kulturråd for å avklare misforståelsen vedrørende rollefordelingen mellom Studium Actoris og Opplev Fredrikstad i forhold til Folk i Gata. Vi opplevde dette som et svært nyttig møte hvor vi og arrangørene fikk mulighet til å presentere oss, festivalens form og innhold og avklare rollefordeling. Vi en ny veiledning i hvordan søke midler for festivalen samt muligheten til å søke på nytt. Dette utløser en større jobb for oss knyttet til gjestespilldelen av festivalsøknaden; fremskaffelse av godt nok materiale, oversettelse av dette og prosjektbeskrivelser for samarbeidsprosjektene mellom artistene og lokale aktører som fortsatt var under planlegging. På samme tid fortsetter det praktiske arbeidet knyttet til festivalen; bestilling av frakt og reise for artistene, organisering av overnatting, henting og kjøring i samarbeid med Venner i Gata, samt markedsføring av både Folk i Gata og Prosjekt Førstehjelpsklovn. Arbeidet med tilrettelegging og planlegging i Sykehusklovner fra 3 land i er klare for å jobbe på sykehuset i Fredrikstad. Prosjektet Førstehjelpklovn startet første gang under Folkigata forhold til festivalens mange samarbeidsprosjekter fortsetter i april med befaring av hustak og fasader i gågate- området, diverse tillatelser fra huseiere og kommunen, samt møter med de respektive vaktmestere. I slutten av denne perioden drar Brødrene Konk på turné igjen, denne gangen til Danmark for å delta på Festival 2009; den årlige Børneteaterfestivalen som d.å. ble avholdt i Ballerup. Her hjemme ble det jobbet iherdig med å komme i mål med regnskapet for Vår / Sommer Mai måned er en innspurtperiode før Folk i Gata sparkes i gang, med samkjøring av fellesprosjekter, skaffing av div. teknisk utstyr, kostymer, avtaler, utarbeiding av logistikkplaner og Butho MA av og med Tadashi Endo. Bajazzo m.fl. Tre overbegeistrede klovner tolker på en burlesk måte reportoaret fra disse store klassikerne.. Butho MA Tadashi Endo er elev av Butho mesteren Kazuo Ohno, utdannet danser og koreograf og har studert teater og filosofi i Tokyo og ved Max-Reinhardt Seminaret i Wien. Tadashi Endo har turnért internasjonalt som Butho-danser, koreograf og instruktør siden Han er til daglig leder for Butho senteret MAMU i Gøttingen i Tyskland, og kunstnerisk leder for MAMU Festivals Butho & Jazz som arrangeres i Gøttingen og Tokyo. MA er et sentralt begrep innen Zen buddisme og har to betydninger: tomhet og rommet imellom tingene. «...MA explores that elusive gap between emptiness and form... form and emptiness. It should be on everyone s list of things you must see.» (David Carter, Venue Magazine; ***** Five Stars) 9

10 ÅRSRAPPORT2009 planlegging med Venner i Gata som skal hjelpe til med innlosjering av artistene og den praktiske gjennomføringen av programmet ute i gata. I slutten av måneden kommer de første artistene og setter i gang sine prosjekter. Blant disse er sykehusklovnene fra Brasil og Italia med prosjekt Førstehjelpsklovn på sykehuset i Fredrikstad, Teatro due Mondi med sitt prosjekt med elevene ved Kvernhuset ungdomskole, kulturskolen og Lisleby ungdomskor. Her ble alle aktørene innlemmet i vandreforestillingen Oriente. Elevene og koret har arbeidet i noen måneder på egenhånd med musikk og tekster, og etter en 4 dagers workshop med Teatro due Mondi er de alle utøvere sammen med ensemblet i festivalens åpnings parade. Fotografen Stefano Lanzardo satte igang med prosjektet I Wish... hvor han fotograferte ungdommer ved ungdomsklubben Chill og laget en veggutstilling av portretter og tekster av ungdommene. Dette ble trykket på et 10 m langt banner og hengt opp på klubbens fasade i gågata og avduket under festivalen. Folk i Gata gjennomføres juni, trolig 2009 sommerens kaldeste helg, med sine 35 teaterforestillinger, drømmeverksteder, installasjoner og utstillinger i sentrumsgatene og på vegger i gågata. I tillegg til lokale bidrag fra kulturskolen, ungdomsklubbene, kor og korps. Den siste dagen, søndag 7. juni er værgudene endelig på vår side og festivalen blir avsluttet med en velykket picnick i Lykkebergparken ved Rådhuset, midt i Fredrikstad sentrum, med artister, kunstnere og publikum. Her vises Eventi Verticali`s spektakulære Casino Vertical som avslutnings forestilling på rådhusveggen mot parken. Eventi Verticali`s daglige vertikaldans- forestillinger på SAS hotellets fasade i gågata, med improvisasjoner over Stefano Lanzardos gigant utstilling Rock Carving på samme vegg, var tydelig publikums favoritt igjennom festivalen og fikk stor oppmerksomhet. Etter all nødvendig opprydding, kjøring og frakt av utstyr, kunstnere og artister, tar administrator en uke ferie. Juni avsluttes med oppsummering og evaluering av festivalen, samt flere møter vedrørende Studium Actoris` planlagte produksjoner og Den Kulturelle Skolesekken 2010/2011. På begynnelsen av sommeren var det endelig tid til å gå i arbeidssalen igjen, Spiller jeg noen rolle? Studium Actoris` siste produksjon. og Paolo og Jannicke kunne arbeide videre med prosjektet SPhÅ. Etter at Paolo har hatt noen dagers ferie i begynnelsen av juli, drar Brødrene Konk igjen på turné til Italia. Iløpet av turen avholdes det også produksjonsmøter med Leris Colombaioni vedrørende Førstehjelpsklovn, SAFT og mulige fremtidsprosjekter. Hjemme på kontoret ble det jobbet med å komme a`joure med regnskapet for første halvår og søknader som måtte være klare før administrator skulle gå i ferie i midten av august. I august drar Brødrene Konk for å opptre på Fanø Festivalen i Danmark. Denne gangen har de familien med seg for også å avvikle en kort ferie før hjemreise. Cool Frogs med Etienne Borgers trakk fullt hus en lørdag sent i november. Butho Workshop: i tillegg til sin forestilling tilbød Tadashi Endo også to workshop/kurs i butoh. 1 som rettet seg mot profesjonelle scenekunstnere, og et rettet mot amatører. Tilpasset deltagerne ble disse slått sammen til 1 weekend workshop, avholdt i samarbeid med Østfold Teater i våre Gamle Fredrikstad. Kule Frosker Etienne Borgers er sanger og komponist, utdannet ved The Rotterdam Conservatory i Nederland. Ved siden av sine solo forestillinger arbeider han fast som komponist med teater gruppene The Lunatics og Prins-te-Paard. Etienne bruker lyder til å komponere språk. Humoristiske språk, triste språk, absurde språk og til og med forståelige språk. Språkene får snakke igjennom musikken han komponerer. Etienne Borgers har hatt flere samarbeid med Figurteateret i Nordland og har turnert i Den kulturelle skolesekken over store deler av Norge. Kule Frosker byr på en magisk verden av skjønne toner, underlige lyder og en hærskare av frosker. Musikk teater med humor for alle aldere. 10

11 ÅRSRAPPORT2009 Vel hjemme igjen ble det arbeidet en tre ukers tid med oppgradering og reparasjon av Brødrene Konk scenografi. Administrativt ble det en hektisk periode for å få ferdig søknad til Østfold fylkeskommune, og prosjektbeskrivelse til Den Kulturelle Skolesekken ved Østfold Kulturproduksjoner, før ferie avvikling. Samtidig la vi sammen med Østfold Teater en strategiplan for markedsføring og oppgavefordeling rundt et av høstens SAFT arrangementer; Tadashi Endos Butho MA og Butho workshop. I samme periode ble det avholdt møter tilknyttet fremdriften av Førstehjelpsklovn prosjektet, deriblant med Helsekilden og Østfoldhelsa. På samme tid ble det avholdt styremøte for Folk i Gata. Det ble her diskutert behovet for å etablere en annen styreform hvis festivalen skal kunne fortsette. Når administrator går i tre ukers ferie i slutten av august, går Paolo og Jannicke i arbeidssalen sammen med regissør Enrico Bonavera for å sette i gang med første produksjonsperiode av den nye forestillingen Vinger - da barnet var barn / Englene blant oss. Produksjonen har stått på vent i lengre tid grunnet Bonaveras hektiske turné virksomhet med Piccolo Teatro de Milano. I månedskiftet august - september var det altså endelig tid for å gjeste Studium Actoris og ensemblet arbeidet sammen i to effektive uker, for så å fortsette arbeidet i februar Utover i september fortsetter Paolo og Jannicke arbeidet i salen, etter Enricos hjemreise. Høst / vinter Når administrator kommer tilbake i midtene av september, settes arbeidet med SAFT- programmet for høsten i gang. Samarbeidet med Østfold Teater rundt Butho workshopen fortsetter med utarbeiding av materiale og henvendelser direkte til fagmiljøer innen dans og scenekunst utenfor Østfold, også noe i Sverige. I slutten av september reiser Brødrene Konk igjen til Danmark, for å åpne en teaterfestival i Nestvædt. Før måneden er omme er det også en frist for gjestespillsøknader som må skrives og sendes. I begynnelsen av oktober opptrer Brødrene Konk på Momentumfestivalen i Moss, mens administrator deltar på en to dagers arbeidskonferanse i forbindelse med høringen av Østfold fylkeskommunes kulturplan. Selv om dette er et type arbeid som vi kan oppleve at «stjeler» tid fra vår Antonio Santos- Balancing joker.. Gata. virksomhet, ser vi at det er et viktig fora å være representert i, både med tanke på nettverk og kontakt med øvrige aktører i Østfold, og med tanke på vår synlighet og kommunikasjon med politikere og administrasjon i fylket. Oktober fortsetter med markedsføringen av SAFTprogrammets arrangementer og den første gjesteforestillingen finner sted på Østfold Kulturproduksjoners arrangement Kreativ Arena på Blå Grotte. Her vises Teatro Colombaionis Bajaser! I slutten av måneden drar Studium Actoris på en befaring på Hydrogenfabrikken på Øra i Fredrikstad, for å se på mulighetene for nye lokaler. Behovet for større og mer oppgraderte lokaler har vært et voksende tema iløpet av året og vi ser at dette blir nødvendig for å kunne Sagliocco ensemble svever i en kunstverden full av... hunder! i Voff! Art. Voff! Art. Sagliocco Ensemble fra porsgrunn har i over 20 år turnért jevnlig i Norge som et av de mer etterspurte teaterkompaniene i sin sjanger. Kompaniet har bred internasjonal erfaring, og har gjestet en rekke arrangementer og festivaler rundt om i Europa, USA og Asia. Voff! Art har siden premieren i januar 2008 turnert i Den kulturelle skolesekken, og på en rekke festivaler i Norge og utlandet. Forestillingen har nylig gjestet Louvre muséet i Paris, var nominert til Gullsekken i 2009 og har mottatt internasjonale priser. Voff! Art handler om Jeanette som elsker to ting mer enn alt annet i verden. Kunst og hunder! Hunder og kunst! Nå skal hun endelig på sin første foredragsturné i regi av skoleverkets nye kunstformidlingsprosjekt den kulturelle pappkassen. "... en forestilling som varmer hjertene, trimmer lattermusklene og skraper hull i forsvarsverkene. Du skal være sjelelig uttørket eller sykelig blasert for ikke å la deg rive med..." (Varden, ) 11

12 ÅRSRAPPORT2009 gjennomføre flere av våre planlagte prosjekter og vår virksomhets utvikling. Østfold Kunstnersenter og Øra Industriparks prosjekt med å samle flere kunstneriske virksomheter på det nedlagte industriområdet på Øra, kan passe oss godt. Hydrogenfabrikken gir oss muligheten til å være en del av et større profesjonelt miljø av kunstnere fra flere sjangere og tilrettelagte lokaler til en overkommelig husleie. Likevel dreier det seg i vårt tilfelle om en dobling av husleien. I tillegg er vi usikre på om beliggenheten litt utenfor sentrum er heldig for oss. Vi har iløpet av høst/vinter 2009 gjort flere avveininger rundt dette og fortsetter i 2010 å vurdere flere alternativer. Dette er selvsagt et økonomisk spørsmål, men ikke minst handler det om at Studium Actoris har blitt en «moden dame» og fortjener langt bedre boforhold enn hva som er dagens realitet. I begynnelsen av november avholdes Tadashi Endos forestilling MA og hans weekend workshop i Butho, i våre lokaler i Tøihuset i Gamle Fredrikstad. Tadashi som er internasjonalt anerkjent både som utøver og pedagog, gjestet med dette Skandinavia for første gang. Workshopen hadde 11 påmeldte: profesjonelle dansere og skuespillere, og studenter. Vi anså dette som en suksess da Butho er et meget smalt felt og lite utbredt i Norge. Butho arrangementene trakk deltagere og publikummere utenbys fra. Det er en glede å se at SAFT etter 10 års virksomhet har etablert et publikum, og utviklet et uttrykk og innhold som appellerer. For Folk i Gata går det ikke fullt så bra. Det er på dette tidspunktet at det avgjøres at festivalen må legges ned fordi Opplev Fredrikstads styre har bestemt at selskapet ikke kan ta den økonomiske risikoen. Dette ansvaret er det heller ikke aktuelt for Studium Actoris å ta, heller ikk for noen av de andre samarbeidspartnerne. Siste del av året er tiden for å legge til rette for virksomhetens fremtidige økonomiske trygghet. Som en konsekvens av årets Stortingsvalg, forsvant SVs May Hansen fra Østfold benken. Studium Actoris mistet med dette en trofast støttespiller gjennom flere år. Vi måtte etablere nye relasjoner på Østfoldbenken og vi fant det nødvendig å presentere oss for den nye kulturkomiteen. I midten av november var vi i møte på stortinget hvor vi fikk gjøre en presentasjon av Studium Actoris` virksomhet for Storfraksjonen i Adrian Schvarzstein - er en danseglad lirekasse spillende matador fra Barcelona i sin forestilling Dance. Kulturkomitéen, samt et møte med Svein Roald Hansen, som blir vår nye kontakt på Østfoldbenken. I samme periode var det frist for å levere driftssøknad for 2010 til Fredrikstad kommune, samt høringsuttalelser vedrørende fylkeskommunens kulturplan. Deretter var det i gang med å markedsføre og legge til rette for årets siste SAFT innslag; Cool Frogs med Etienn Borgers. Med fullt hus i St. Croix husets store sal den 28. november og fantastisk kritikk i lokal avisen, ble dette årets største suksess. Ikke minst var dette en bekreftelse på at vår innsats gjennom de to siste årene for å bedre våre strukturer for markedføring, og samarbeid med våre medarrangører har gitt resultater. FolkiGata ønsker å gjøre beboerne i Fredrikstad til aktive deltakere i sitt miljø. FOLK I GATA Slik ble Folk i Gata beskrevet Fredrikstads ordfører, Eva Kristin Andersen i festivalprogram for 2009: Engasjerte folk i gata. langs bryggene, på torget, i kulturhus og møteplasser. Kort sagt i det åpne byrommet, - er noe som en hver politiker drømmer om. Som ordfører i Fredrikstad er det derfor med forventning og antusiasme at jeg ønsker årets Folk i Gata hjertelig velkommen. Med aktører innen teater, dans billedkunst og musikk har Folk i Gata som mål å løfte byen vår og la samtlige innbyggere få være med på å gi sentrum et nytt og positivt innhold. En rekke samarbeidspartnere innen kultur, næringsliv, privat og offentlig sektor har bidratt med ressurser for å få dette til. I tillegge har festivalen blitt bygget opp og båret frem av en rekke frie og villige hender (...). En stor takk til dere alle! Nå skal festen begynne og da går den neste utfordringen til de og meg. Nå er det vi som publikummere som kan bidra til en fem dagers forrykende kulturfest. La oss ta del i feiringene, bidra med humør, nysgjerrighet, vilje til dialog og få muligheten til nye oppdagelser og relasjoner! 12

13 ÅRSRAPPORT2009 Før vi går i en lang og velfortjent juleferie i midten av desember er det å få mest mulig orden i regnskapet for året som straks er over. Vi rekker også å avholde noen møter med kommunens kulturseksjon vedrørende mulige utenlands prosjekter hvor de kan være behjelpelige via sine utvekslingsavtaler bl.a. i Danmark og Finnland. Videre drøftet vi vår idé om et alternativt arrangement, dersom Folk i Gata ikke arrangeres i Gamle Fredrikstad, 1. mars 2010 Total antall publikum på forestillinger (egen, frilans og arrangementer) Total antall publikum Blandet Barn Voksne TOTAL EGEN OG FRILANS Vi mener bestemt at både SAFT og Folk i Gata er kulturhandlinger som ikke bare bidrar til å gjøre folk i regionen nysgjerrig på hva som skjer i byen vår, men som gjør Fredrikstad til et forbilde på hva som er mulig å få til i en by. Et sted besøkende kan bli inspirert til forandring og initiativ. Når festivalen nå legges ned bl.a. på grunn av uklarhet rundt styreform og fordi eieren ikke har resurser for å ta det økonomiske ansvaret, er det vårt håp at den vil være savnet av byen i Folk i Gata baserer seg på en bred oppslutning i samfunnet og inkluderer skoler, lag, foreninger, ungdomsklubber, Ungsom/Voksne TOT. ARRANGEMENTER amatørmiljøer samt lokale profesjonelle krefter. I tillegg til den interne påvirkning dette har på byen, erfarer vi gjennom samarbeidet med våre mange utenlandske profesjonelle aktører at Folk i Gata har den effekten at Fredrikstad utad fremstår som en mulighetenes by. Vi mener det er god kulturpolitikk av det offentlige å gå inn å ta eieransvar for arrangementer som Folk i Gata. Vi skulle ønske at kommunen og handelstanden i sentrum kunne gå sammen om å gjenreise og drifte festivalen som et tiltak for lokalmiljøet, mens Studium Actoris sammen med andre kunstnere og kulturaktører i regionen kun fungerer som leverandører av innhold. 13

14 ÅRSRAPPORT2009 Egen produserte/spillte forestilinger: Antall produksjoner: Antall spilte forestillinger Gjennomsnitt spilte pr. år Egen arrangementer: Antall inviterte produksjoner: Antall spilte forestillinger Gjennomsnitt spilte pr. år Studium Actoris deltagelse i andres produksjoner Antall produksjoner: Antall spilte forestillinger Gjennomsnitt spilte pr. år 14

15 Virksomhet 2009: Kronologi og statistikk FOLK I GATA (Program foreslått av Studium Actoris) Artist: Artistnavn/Tittel Adrian Schvarzstein (ARG/ES) Jose Louis Torres (ES/PT) Antonio Santos (PT) Eventi Verticali (IT) Eventi Verticali (IT) og Stefano Lanzardo (IT) Stefano Lanzardo (IT) Teatro Due Mondi (IT) med elever fra Kvernhuser ungdomsskole, Lisleby ungdomskor og Kulturskolen. The Green Man og Gal i gata Dance Enano:Shoe shiner Gal i gata Bartolo og In- Conprension The staticman: Static Gal i gata Levitation Mod. JZK og Casino Gal i gata Vertical Drømmeristninger Gal i gata Rock Carving (Veggustilling) Oriente Gal i gata Gal i gata Teatro due Mondi (IT) Ay l`amor Gal i gata Førstehjelpsklovnene: Leris Colombaiono, Cecilia Cruciani og Sara Gagliarducci (IT), Claudia Zucheratto og Vera Abbud (BR) Theatret Thalias Tjenere (DK) Manfred Lamping (D) Latterpiller Den store Bastian (Norsk tittel: Buste Per) Gal i gata Gal i gata Manfred on the road Gal i gata Pain Solution (N) The Headmaster Gal i gata TOT PUBLIKUM (Ca. anslag)

16 SAFT FORESTILLINGER 2009 Dato Aktør Tittel Sted Antall P Teatro Colombaioni (IT) Bajaser! Blå Grotte, Grotta Tadashi Endo (D/J) MA St. Croix 40 huset, store sal Etienne Borgers (NL) Cool Frogs St. Croix 106 huset, store sal Sagliocco Ensemble (N) Woff!Art. St. Croix- 80 huset, Store sal. TOT 291 BR. KONK/ DA CAPO! - Turné/spillejobber i utlandet: Dato: Sted/Antall forest.: Antall publ: Italia Italia Danmark Italia Danmark Danmark TOT Total antall publikum 2009: 4807 Novate Milanese: 1 Faenza: 2 Ruvo di Puglia: Milano: Børneteaterfestival 396 en 2009, Ballerup kommune: 4 Tempio Pausania: Bordigiadas: 1 Fanø 120 gadeteaterfestival, Esbjerg: 1 Næstved:

17 WORKSHOPs-UTVEKSLINGSPROSJEKTER INITIERT AV SA: Prosjekt: Prøver (fra til) Antall deltakere: Teatro Due Mondi med Kvernhuset Ungdomsskole, Lisleby ungdomskor og kulturskolen i Fredrikstad:Forestillingen Oriente/ Stefano Lanzardo med og Kurs ungdomsklubben i gateteater Chill: Fotoprosjektet I Wish Teatro Due Mondi: Styltekurs, 3 stk (Drømmeverksted) Sykehusklovnene v / Leris Colombaioni: Klovnkurs, 4 stk (Drømmeverksted) Førstehjelpsklovn: Foredrag for ansatte ved sykehuset i Fredrikstad av sykehusklovnene under ledelse av Leris Colombaioni. Førstehjelpsklovn: Seminar på Fredrikstad sykehus for ansatte og samarbeids instanser. TOT DELTAKERE UTLEIE AV LOKALER: Dato (Fra - til): Sted: Hvem: SAs teater sal Qi Gong/ Spiros SAs teater sal Østfold Kulturproduksjoner Torsdager (ca 30 ganger) 18:00-20:00 SAs teater sal Robo Reece Yoga Senter 17

18 Resultatregnskap (pr ) * DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Offentlig tilskudd Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnad Andre driftskostnader Produksjonskostnader (kun varer og + avskriv.) Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat * Regnskapet er ikke ferdig avstemt ved 1. mars

19 19

20 100 Studium Actoris: Forhold mellom inntekter og fordeling av årsoverskudd bl. medvirkende (%) 80 Prosent * 1998* ** Årstall '"%!!"!!!" '"$!!"!!!" '"#!!"!!!" '"!!!"!!!" &!!"!!!" %!!"!!!"!"#$%#&'''(# $!!"!!!" #!!"!!!"!" 1!995" 1!996" 1997 *" !999" 2!000" 2!001" !003" 2!004" 2!005" 2!006" 2!007" 2!008" *" **" Egne inntekter" " " " " " " " " " " " " " " Offentlig prod.tilskudd" " 0" 0" " " " " " 0" " 0" 0" " 0" Offentlig driftstilskudd" 0" 0" " " " " " " " " " " " )"#$&**+#,#-''.(# 500" 20

21 21

22 Postadresse: Postboks 22 N Gamle Fredrikstad NORGE Besøksaadresse: Tøihusgaten 41 Gamle Fredrikstad NORGE tlf.: fax: epost: www: skype: paolomartini studiumactoris V

ÅRSRAPPORT2007. 20 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris

ÅRSRAPPORT2007. 20 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris ÅRSRAPPORT2007 Studium Actoris Målsettinger: Å utforske skuespillerkunsten og samarbeide med enkeltaktører og andre grupper på tvers av kunstområdene ved å skape egne forestillinger, organisere gjesteforestillinger

Detaljer

ÅRSRAPPORT2006. 18 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris

ÅRSRAPPORT2006. 18 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris ÅRSRAPPORT2006 Studium Actoris Målsettinger: Å utforske skuespillerkunsten og samarbeide med enkeltaktører og andre grupper på tvers av kunstområdene ved å skape egne forestillinger, organisere gjesteforestillinger

Detaljer

For barn, ungdom & voksne 3-7 JUNI 2009

For barn, ungdom & voksne 3-7 JUNI 2009 For barn, ungdom & voksne 3-7 JUNI 2009 www. folkigata.no FOLK IATA viser først og fremst fram det skjeve, folkelige og ukommersielle kulturbildet og serverer det på folks hjemmebane, nemlig midt i gata.

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Høringssvar fra Norske Dansekunstnere til høringsnotatet DANS I HELE LANDET. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge 2012-2015. Norske Dansekunstnere, forbundet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet

Detaljer

Møteinnkalling Kulturutvalget

Møteinnkalling Kulturutvalget Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad stadion, Kinnarps Tidspunkt: 08.06.2011 kl. 17:00 Utvalgets medlemmer møter kl. 14:00, se vedlagte orienteringsbrev: 1. Litteratur festivalen Ord i Grenseland

Detaljer

Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH

Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH TF-notat nr. 20/2014 Tittel: Senter for produksjon av Barne- og ungdomsteater Undertittel: Kostnader ved

Detaljer

nummer 1/4-2009 årgang 26 UNIMA-Internasjonal 80 år UNIMA-Norge 35 år

nummer 1/4-2009 årgang 26 UNIMA-Internasjonal 80 år UNIMA-Norge 35 år nummer 1/4-2009 årgang 26 UNIMA-Internasjonal 80 år UNIMA-Norge 35 år 1 ÅND I HANSKE Nr 1/4 2009 Årgang 26 ISSN 0800-2479 Årsabbonement kr 250,- Løssalgspris kr 70,- Bankkonto 1607 55 74294 Utgitt av UNIMA-Norge

Detaljer

PARTNERSKAPSAVTALER mellom KuLTuR- og opplæringssektoren 1

PARTNERSKAPSAVTALER mellom KuLTuR- og opplæringssektoren 1 PARTNERSKAPSAVTALER mellom kultur- og opplæringssektoren 1 Forord Partnerskapsavtaler mellom kultur- og opplæringssektoren er en god måte å forankre et langsiktig samarbeid mellom miljøene. Disse kan styrke

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Rapport Folkigata 2008

Rapport Folkigata 2008 Rapport Folkigata 2008 Innhold 1.0 SAMMENDRAG... 3 2.0 VISJON OG MÅL... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Mål... 4 3.0 BAKGRUNN OG FORANKRING... 4 3.1 Bakgrunn... 4 3.2 Forankring... 5 4.0 ORGANISERING... 6 5.0 INNHOLD

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering Årsrapport 2011 Vivians hjørne 2011 har vært et år hvor veldig mye har skjedd. Dette har preget Agenda X i stor grad. Året begynte med mye aktivitet rundt papirløses situasjon generelt, og Maria Amelie

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Sist revidert: 29/10-2013. Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010

VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010 VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010 2 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 INNHOLD Innledning... 4 Daglig drift... 4 Styringsgruppa...

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.06.2015 41297/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/95 Formannskapet 24.06.2015 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer