6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet."

Transkript

1 ÅRSMØTE i Nordnorsk kunstnersenter Tromsø 14. mars 2015 Saksliste og innkomne saker: 1/15 Åpning Navneopprop i NKNN og NNBK Navneopprop observatører 2/15 Konstituering Møteleder Referenter Redaksjonskomité Tellekorps 3/15 Godkjenning av innkalling 4/15 Godkjenning av dagsorden 5/15 Årsmelding 6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet. 7/15 Revidert budsjett 2015 og budsjett /15 Kontrollutvalgets rapport deles ut på årsmøtet. 9/15 Årsmøtets kommentarer til året som gikk 10/15 Innkomne saker 1. Etablering av filial i Tromsø fra Grethe Winther-Svendsen, Solveig Ovanger og Marit Landsend 2. Fordeling av årsmøteutgifter fra styrene i NNBK og NKNN 3. Provisjon ved salg gjennom NNKS fra styret i NNKS 11/15 Valg av revisor 1

2 10/15 Innkomne saker 1. Etablering av filial i Tromsø fra Grethe Winther-Svendsen, Solveig Ovanger og Marit Landsend Vi ber om at flg. sak tas opp på årsmøtet i NNKS i Tromsø 2015 Oppfølging av årsmøtevedtak i NNKS i 2013 om opprettelse av underavdeling av Nordnorsk Kunstnersenter i Tromsø. Følgende ble enstemmig vedtatt med unntak av en blank stemme: Nordnorsk Kunstnersenter skal arbeide med sikte på å utvide sin virksomhet gjennom å opprette en underavdeling i Tromsø. Styret i NNKS nedsetter i sammarbeid med NNBK og NKNN et utvalg som umiddelbart skal starte arbeidet med å se på hva en slik underavdeling skal inneholde, utarbeide kostnadsoverslag for etablering og drift samt undersøke de lokaliserings- og finansieringsmulighetene som finnes. ARBEIDET SÅ LANGT De punktene som følger er utvalgets tanker så langt. De vil ligge til grunn for arbeidet med forretningsplanen. Dette arbeidet vil gi oss svar på om hva som er gjennomførbart, om noe må endres etc. (En del av dette ble også presentert for årsmøtet 2014) Underavdelingen i Tromsø er tenkt som et supplement til Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær og skal ikke gå ut over aktiviteten der. KONSEPT, PROFIL, INNHOLD 1. Formidling av kunst og kunstnernes kompetanse NNKS avd. Tromsø bør være et sted som presenterer nordnorske kunstnere og som arbeider med formidling og salg av medlemmenes kunst og kompetanse på kunstfeltet utad til et størrst mulig publikum. Verk innen alle kunstformer, formater og prisklasser er aktuelle. Avdelingen bør være lett tilgjengelig både for det brede publikum og for bedrifter og institusjoner som ønsker å investere i kunst. Man bør satse på å drive en næringsrettet virksomhet, men kunstfaglige kompetanse og integritet må alltid ligge i bunnen. Vi ser for oss et sted hvor publikum kan se kunst både fysisk og digitalt enkeltverk, kunstnerpresentasjoner og helst også utstillinger kjøpe kunst hente opplysninger om kunstnere og tilgjengelige verk finne en kunstkonsulent, foredragsholder, workshop-leder etc. få informasjon om nordnorsk kunst og kunstnere generelt. For å lykkes med å skape en lønnsom virksomhet, må det etableres kontakt med de store entreprenørene, arkitekter, interiørarkitekter, offentlig sektor, reiselivet, næringslivet generelt. 2

3 Utvalget foreslår å flytte arbeidet med offentlig kunst til Tromsø samt utvide den, en ide som styret i NNKS har vært positivt til uten at det er gjort vedtak I saken. Ansvaret for oppnevning av kunstkonsulenter og godkjenning av kommunale og fylkeskommunale kunstplaner med statlig støtte lå tidligere hos kunstnersentrene. Når nå KORO (det statlige fondet Kunst I Offentlige Rom) innfører KOM-ordningen, som vil innebære et fylkesvist ansvar for fordeling av statlige midler til slike kunstprosjekt, ser vi det som ekstra viktig å vitalisere denne delen av NNKS sin virksomhet samtidig som man arbeider inn mot de mange potensielle private oppdragsgiverne som ikke omfattes av KORO. 2. Bransjenettverk Mange kunstnerne har uttrykt et behov for råd og hjelp i tilknytning til produksjon av egne kunstprosjekt - utstillinger, oppdrag etc. Praktisk produsentstøtte Promotering Infobank Bransjetreff Nettverket bør kunne yte management mot betaling. (J.fr. VISP i Bergen) BEMANNINGSBEHOV Avdelingsleder 1/1 stilling. Vi vil trenge en utadrettet person som skal ha ansvaret for den daglige driften av avdelingen gjøre virksomheten kjent ha oversikt over potensielle oppdragsgivere/kjøpere ha en aktiv oppsøkende rolle, skaffe tilgang på prosjekter promotere kunstnere formidle kontakter bistå ved inngåelse av kontrakter være sekretær for RSU Vedkommende bør ansettes tidligst mulig i etableringsfasen, helst være med på hele etableringsprosessen. Galleriansvarlig 1/1 stilling. Forutsatt at avdelingen får eget galleri. Vedkommende må ha kunstfaglig bakgrunn være utadrettet og profesjonell I møtet med publikum ha ansvaret for utstillings- og salgsavdelingen ha ansvaret for utstillingsprogrammet I samarbeid med utstillingsleder I Svolvær og utstillingsutvalget Prosjektansvarlig på timebasis evt 1/3 1/2 stilling i forbindelse med Andre prosjekt som avdelingsleder og galleriansvarlig ikke har kapasitet til Medhjelper etter behov ved fast ansettelse Man bør I tillegg se nærmere på om lærlingeordninger evt. tiltaksordninger kan være aktuelt. 3

4 SLUTTFASEN I UTREDNINGSARBEIDET For å avslutte prosjekteringsarbeidet, har vi leid inn ekstern kompetanse. Kaospilot Markus Bensnes og hans firma Norsk Spade, har påtatt seg oppgaven. Han arbeider frilans og har erfaring fra samarbeid med flere andre kulturinstitusjoner og - personer innen film og scenekunst og også med næringslivet. Prosjektet er etter hans mening veldig bra. Når årsmøtet finner sted vil Markus være i gang med arbeidet og han vil gi en orientering om sitt arbeid på møtet. VIDERE ARBEID - ETABLERING Hovedmålet med prosjekteringsarbeidet er å undersøke grunnlaget samt legge tilrette for opprettelsen av en avdeling av Nordnorsk Kunstnersenter avdeling Tromsø. Så langt har vi fått mange positive tilbakemeldinger. Innovasjon Norge og SNNstiftelsene har vist sin tro på oss i form av støtte til prosjekteringsarbeidet. Kr fra hver. Markedsundersøkelsen og Markus videre arbeid vil gi oss svar på om hvorvidt og hvordan en etableringen av underavdelingen i Tromsø kan la seg gjennomføre. For å iverksette en etablering trenger vi årsmøtets tilslutning til at det skal skje. Vi vil derfor be årsmøtet gjøre et vedtak som gjør det mulig å ta neste steg i prosessen. FORSLAG TIL VEDTAK Nordnorsk Kunstnersenter skal iverksette etableringen av en underavdeling i Tromsø, basert på modellen utarbeidet av prosjekteringsgruppa. Dette under forutsetning av at finansiering sikres i tråd med etableringsbudsjett, og anbefalinger i forretningsplan. Det søkes midler til etablering og drift i h.h.t. anbefalte finansieringsplan. Målsetningen er at avdelingen skal være i drift fra Tromsø Prosjekteringsgruppa for NNKS avd. Tromsø Grethe Winther-Svendsen Marit Landsend Solveig Ovanger 4

5 10/15 Innkomne saker Sak 2: Fordeling av årsmøteutgifter fra styrene i NNBK og NKNN NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE Til Årsmøtet Nordnorsk kunstnersenter 14. mars Fordeling av økonomisk og praktisk ansvar ved det årvisse fagseminar og årsmøter Det er en innarbeidet tradisjon at Nordnorsk kunstnersenter, Nord-norske bildende kunstnere og Norske kunsthåndverkere Nordnorge treffes en gang i året til et faglig møte i form av for eksempel et seminar med inviterte foredragsholdere. Våre medlemmer setter pris på denne muligheten til profesjonell diskusjon og utveksling av kunnskap. Samtidig avholder NNBK, NKNN og NNKS sine årsmøter med god deltagelse, det er med på å forankre det kunstnerstyrte demokratiet i organisasjonene. Årsmøtearrangementene har de siste årene vært preget av store svingninger i kostnadene fra ett år til det neste, noe som har påført organisasjonene uforutsette årsmøteutgifter som igjen har vært svært utfordrende. Det har også vært uholdbart for alle parter at det har vært så uforutsigbart å budsjettere for arrangementene. I 2014 prøvde NNBK ut en ordning hvor organisasjonen tok hånd om større del av årsmøtearrangementet, samt tok grep som å delegere billettbestillingen til medlemmene. I 2015 organiserer NKNN for første gang årsmøtehelg i sin helhet. Tidligere har det vært slik at organisasjonene annethvert år veksler på å arrangere fagseminaret. Vi ønsker at organisasjonene i framtida (annethvert år NKNN og NNBK) tar over hele arbeidet med å arrangere seminar + årsmøte, slik vil vi få styring over både utgifter og innhold. For at dette skal fungere er det nødvendig at styrene i NKNN, NNBK og NNKS blir enige om en avtale for fordeling av det økonomiske ansvaret:

6 - Tidligere utførte NNKS arbeidet med å organisere arrangementet, dette arbeidet utfører NKNN og NNBK fra og med De tre partene får alle avholdt sine årsmøter samtidig, utgiftene skal derfor deles mellom de tre. Vi foreslår at den gamle avtalen om at NNKS overfører et prosentbeløp av de totale årsmøteutgiftene til organisasjonene faller bort. I stedet innfører vi en ny avtale som er basert på et fast beløp som overføres årlig til organisasjonene og som indeksreguleres årlig. Det bør også tas høyde for om medlemstallene synker eller stiger. Fastsetting av beløp og detaljene i avtalen avgjøres i overenskomst mellom styrene i NNKS, NNBK og NKNN Ragnhild Lie Trygve Luktvasslimo Sigfrid Hernes Styreleder NKNN Styreleder NNBK Kasserer NNBK 6

7 10/15 Innkomne saker 3: Provisjon ved salg gjennom NNKS fra styret i NNKS Sak til NNKS årsmøte 2015 Økning av kunstnersenterets provisjonsandel fra 20% til 30%. NNKS selger i dag kunst i butikk og fra utstillinger med en provisjonsandel på 20% til NNKS. Andre kunstnersentre i landet opererer med en provisjonsandel på 30%. NNKS omsetter i butikken kunst også for en rekke kunstnere som ikke er medlemmer i NNBK og NKNN. Dette i likhet med andre kunstnersentre, som også selger kunst for kunstnere som ikke er medlemmer av deres eierorganisasjoner. På bakgrunn av dette mener vi NNKS sin provisjonsandel bør være den samme som ved andre kunstnersentre i Norge. I tillegg kommer at NNKS etter ønske fra medlemmer vil redusere salget av designvarer i butikken, noe som vil redusere inntektene og i tillegg NNKS generelt anstrengende økonomiske situasjon. Vi foreslår derfor å heve øke NNKS sin provisjonsandel til 30% fra og med For styret i Nordnorsk kunstnersenter Helle Storvik (sign.) 7

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 Innhold Innledning 3 Nøkkeltall, pkt. 1 4 Mål og visjoner, pkt. 2 6 Virksomheten 2009, pkt. 3 6 Styrets arbeid, pkt. 4 12 Årsrapport fra RSU 15 (Regionalt samarbeidsutvalg

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen.

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. SLUTTRAPPORT Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. Innhold 1. Mandat.... 3 2. Målsetting NKBF.... 3 3. Et historisk tilbakeblikk.... 4 a. En markedsundersøkelse

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Innledning... 7 Mål... 7 Bakgrunn...

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte.

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 08.06.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.)

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.) HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.5.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre Innkalling til møte i Kommunestyre Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 19.05.2011 Kl 13:00 Varamedlemmer

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall

ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall Forprosjektrapport ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall Trondheim, januar 2010 Sissel Myrold og Kjersti Lerseth 1 Innledning... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Organisering... 6 3 Prosess og metode... 6 3.1

Detaljer