Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder"

Transkript

1 Etablering av et Plsk BA selskap av utlenginder Intrduksjn Denne artikkelen tar sikte på å frklare prsedyren fr å sette pp en virksmhet i frm av et Plsk BA selskap (begrenset ansvar selskap), sm er et av de mest ppulære typer selskap, blandt utenlendinger sm starter sin virksmhet i Plen. Grunnen til dette er, sm selve navnet antyder, det at ansvaret til partshaverne, fr selskapets frpliktelser, er begrenset til ubetalt selskapskapital. Dette sikrer partshavernes persnlige eiendeler i tilfelle selskapet blir inslvent. Andre egenskaper sm gså kan ppmuntre til å etablere denne type selskap er den lave minimums kapitalen på 5000 złty g frivilighet i valg av virksmhets-mrådene. Før du kan begynne driften av selskapet, sm med enhver annen virksmhet, må du fullføre visse frmaliteter. Denne arikellen frklarer prsedyren fr etablering av et Plsk BA selskap med særlig hensyn til utlendinger. 1. UTLENDINGER IFØLGE DEN POLSKE LOVEN 1.1 Betydning av pprinnelseslandet Lven sm regulerer etablering g drift av virksmhet i Plen er "Lven m frihet av øknmisk aktivitet" (ustawa swbdzie działalnści gspdarczej), Etter denne lven, er etablering g drift av virksmhet fritt fr alle på like betingelser, hvis unntak ikke er fastsatt i lven. Det første spørmålet man ønsker å stille er, m den Plske lven angir nen ytterligere restriksjner eller plikter fr utlindinger sm ønsker å etablere et BA selskap i Plen. Ifølge den vennevnte lv er BA selskap blandt de selskapene (ved siden av kmmandittselskap, kmandittaksjeselskap g aksjeselskap), sm den plske lven ikke legger nen begrensninger på i frbindelse med at partene, sm er villige til å etablere det, er utenlandske persner. Desverre er det kunn en generell regel g situasjnen kan variere, basert på hvilket land utlendingen kmmer fra. Denne generelle reglen henviser bare til en situasjn, der grunnleggeren av selskapet er en enhet fra et EU land eller EFTA's 1 medlemsstat sm er part av EØS-Avtalen 2 ( Nrge, Liechtenstein g Island). Enheter fra disse landene, kan nyte friheten av å starte g drive en virksmhet i Plen, på samme basis sm Plske brgere. Fr fremmede enheter, sm ikke kmmer fra de vennevnte landene, intrduserer den Plske lven tilleggskrav sm er en del av prsedyren fr utgivelse av en midlertidig pphldstillatelse til frmål å drive en virksmhet. (Hvis du er Nrsk statsbrger eller statsbrger fra ett annet land sm er medlemsstat i EU eller EFTA g EØS, kan du gå til kapitell 2.0). 1.2 Krav fr utlendinger fra land sm ikke er medlem av EU / EFTA & EØS (naturlige persner) Ifølge den plske Utlendingslven 3, blir utenlandske naturlige persner, inkludert de sm skal bli styremedlem g parthavere i det nyetablerte selskapet, utgitt midlertidig pphldtillatelse til frmål å drive en virksmhet, dersm de ppfyller visse krav. Opphldtillatelsen blir gitt ut av guvernøren (Plsk: Wjewda), fr en peride sm ikke kan verstige 3 år, hvis de følgende kravene er fylt: 1) Utledningen må ha en gyldig helsefrsikring eller en erklæring m at frsikringsgiveren kmmer til å dekke alle behandlingskstnader sm kan ppstå i Plen, 1 Det eurpeiske frihandelsfrbund (engelsk: Eurpean Free Trade Assciatin; frkrtet EFTA)- Nrge er medlem av EFTA. 2 Det eurpeiske øknmiske samarbeidsmråde. 3 Plsk: "ustawa cudzziemcach".

2 2) Ett fast g stabilt inntektskilde, tilstrekkelig til å dekke levekstnaderne til utlendingen g hans/hennes familiemedlemmer Det antas at denne intekten er høy nk hvis den verstiger beløpet sm gir rettigheter til ssialhjelp i Plen. Dette beløpet er definert i den Plske Ssjalhjelp lven. 4 3) Tillatelse, fra de riktige myndighetene, til å kkupere en stilling, eller jbbe i ett yrke, dersm en slik frpliktelse er fastsatt i lven 4) Et bsted i Plen fr i bevise dette, hlder det med å framvise en leiekntrakt eller en erklæring fra eieren, hvr han garanterer et bsted fr utlendingen. En utlending sm søker m midlertidig pphldtillatelse til frmål å drive en virksmhet fr første gang, må gså vise at han har tilstrekkelige midler til å ppfylle fremtidige kriterier, sm kreves av den Plske uteleningsven. Disse kriteriene er: 1) Oppnåelse av en årsintekt sm ikke er mindre enn 12 ganger den gjennmsnittlige månedslønnen i reginen selskapet befinner seg (Dette beregnes basert på månedslønnen fra det tredje kvartalet, sm blir pplyset av det statistiske kntret i Plen), eller Sysselsetting av 2 arbeidere i en kntrakt på ubestemt tid. Disse arbeiderne må enten være Plske Statsbrgere eller utlendinger referert til i art. 87. ledd. 1 punkt. 1-9 av den Plske lven m frfremmelse av sysselsetting g arbeidsmarkedsinstitusjner, dvs.: "1) har en flyktningstatus innvilget i Plen; 2) har innvilget subsidiær beskyttelse i Plen; 3) har permanent pphldstillatelse i Plen; 4) har en langsiktig EU bsatt status i Plen; 4a) har innvilget pphldtilatelse fr humanitære grunner; 5) har innvilget tlerert pphld i Plen; 6) Har fått midlertidig beskyttelse i Plen; 7) Er statsbrger av en EU medlemsstat; 8) er statsbrger i et av landene sm er part i EØS-avtalen, 9) er brger av et land sm ikke er part i EØS-avtalen, men sm kan bruke bevegelsesfriheten av persner innen EU på grunnlag av en avtale imellm pprinnelseslandet g EU. Plikten til å bevise at man har tilstrekkelige midler til å møte et av disse t kriteriene kan ertates med en begrunnet uttalelse m at selskapet gjennmfører tiltak med dette frmål. Dette kan spesielt være aktivteter sm fører til vekst av investeringer, teknlgiverføring, bidrar til innvasjn, etablering av nye arbeidsplasser, eller andre tiltak sm styrker tren på at selskapet kmmer til å ha en tilstrekkelig inntekt eller kmmer til å ansette et minst 2 persner i fremtiden. 1.3 Søknad til det prvinsielle kntret (Guvernøren) Søknaden m midlertidig pphldstillatelse til frmål å drive en virksmhet må leveres i prvinsinal kntret (Brger g utlendings departament) på et ffisielt skjema, med de følgende vedlegg: 1) 4 fargebilder av ansiktet til søkern 5 2) kpi av et gyldig reisedkument (riginal fr inspeksjn) 3) bevis på innbetalt dkumentavgift (340złty fr pphldtillatelsen g 50 złty fr et pphldskrt) 4 Plsk Lv: ustawa z dnia 12 marca 2004 rku pmcy spłecznej(dz. U. z 2013 rku pz. 182, ze zm.). 5 Størelse av bildet: 35 mm x 45 mm, Bildet må vise ansiktet fra tppen av hdet til øvre del av skuldrene, sånn at ansiktet fyller 70-80% av ftgrafiet, på en unifrm lys bakgrunn, i en frnt psisjn, med åpne øyne sm ser rett framm g sm ikke er gjemt bak hår, med et nøytralt ansiktsuttrykk g lukket munn, sm viser naturlig hudfarge - Bildet må tydlig vise øynene til utlendingen, spesielt regnbuehinnen. øyenlinjen må være vannrett i frhld til den øvre kanten av bilde.

3 4) bevis på helsefrsikring eller en erklæring fra frsikringsselskapet m at de kmmer til å dekke alle behandlingkstnader i tilfelle det ppstår en situasjn sm krever medisinsk innsats (f.eks. et dkument fra trygdekntret eller en frsikringsplise) 6 5) bevis fr garantert bsted - Dette kan være en vanlig leiekntrakt eller uttalelse fra eieren m at han vil sikre utlendingen med et bsted. 6) En arbeidskntrakt sammen med en selvangivelse fra det frrige året eller andre dkumenter sm kan bevise at utlendingen har en stabil g regulær inntekt, tiltrekkelig til å dekke alle livskstnadene til utlendingen g hans familie (fr en enkelt persner dette minst złty nett per månede. Per familiemedlem er dette minst 456złty nett) 7) En gdkjenning fra en kmpetent myndighet til å besette en viss stilling eller utøve et yrke. 7 Prvinsguvernøren gir ut en midlertidig pphldstillatelse til frmål å drive en virksmhet, fr en begrenset peride sm ikke kan verstige 3 år. Hvis utlendingen er interesert i å videreføre sin virksmhet etter den periden, så må han søke etter en ny tillatelse, før den første går ut på dat. Den nye søknaden må i tilleg til de vennevnte vedleggene, innehlde bevis på at selskapet har ppnåd kravene sm er fastsatt i den Plske lven. I frbindelse med dette må søknaden innhlde det følgende: 1) Dkumenter sm viser ppnåelse av en årsintekt (fra fregående år) sm ikke er mindre enn 12 ganger den gjennmsnittlige månedslønnen i reginen selskapet befinner seg i (Dette beregnes basert på den gjennmsnittlige månedslønnen fra det tredje kvartalet, sm blir pplyset av det statistiske kntret i Plen) eller 2) Dkumenter sm viser fulltids sysselsetting av 2 arbeidere i en kntrakt på ubestemt tid, fr en peride på minst ett år. 3) bekreftelse at utlendingen ikke skylder restskatt; 4) bekreftelse at selskapet ikke skylder restskatt 5) Selskapets aktuelle resultatregnskap g balanse 6) Selskapsavtalen eller grunnakten, sm var grunnlag fr etablering av selskapet 1.4 Krav fr juridiske persner fra land ikke er med i UE, EFTA/EØS Den vennevnte plikten fr å få en midlertidig pphldstillatelse gjelder ikke situasjnen hvr ett utenlansk selskap er grunnlegeren av det Plske BA selskapet sm er en selvstendig enhet i henhld til den Plske Lven. Dette kmmer av at den plske Utlendingslven er adressert til naturlige persner. Ifølge den lven er utlendinger de enhetene sm ikke er plske statsbrgere. Det er klart at ingen selskap kan ha statsbrgerskap, uavhengig av m det er et Plsk eller utenlands selskap. Men samtidig regulerer denne lven situasjner hvr andelskjøperen eller hverfall en av grunnelegerne til selskapet er en naturlig persn. I frbindelse med det, må styremedlem g andelshaverne sm er utlendinger fra et land, sm ikke er med i EU/ EFTA/ EØS, søke m å få en midlertidig pphldstillatelse. Typen av a denne pphldtilatelsen vil være avhengig av m utlendingen er andelshaver eller ikke. Sm andelshaver g dermed entreprenør, må utenlendingen søke m midlertidig pphldstillatelse til frmål å drive en virksmhet. Hvis utlendingen kun er medlem av styret, men ikke eier nen andel i selskapet, så må han søke m å få utgitt en pphldtilatelse med arbeidstillatelse. Det er ikke nødvendig å få tillatelse hvis de eneste andelshaverne i det nyetablerte selskapet er juridiske persner g styret består av flk sm er statsbrgere av et EU land eller et land sm er medlem i EFTA/ eller EØS avtalen. Grunnen til dette er at den Plske Lven mangler reguleringer i dette mrådet. Man kan tydelig legge merke til at den Plske lven sammensetter pphldtilatelse g tillatelse fr å drive en virksmhet, når det gjelder utlendinger sm har statsbrgerskap i et land sm ikke er medlem i EU/EFTA/EØS. Årsaken til dette er mest sannsynligvis viljen til å sikre andre markedsaktører, men samtidig er dette en str belastning fr de sm nettp vil starte sin virksmhet i frm av et BA selskap i Plen. 6 Innenfr betydningen av bestemelsene i den Følgende Plske Lven: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach pieki zdrwtnej finanswanych ze śrdków publicznych. 7 Kilde:http://www.malplska.uw.gv.pl/default.aspx?page=wydawanie_zezwlen_na_pbyt_czaswy_na_prwadzenie_dg_na_terenie_ RP.

4 1.5 Eiendm i selskapet En annen viktig begrensning pålagt på utlendinger i Plen, er plikten til å innhente tillatelse fr å erverve eiendm. Unnlatelse av å innhente denne tillatelsen, fører til ugyldighet av kjøpet g med det samme, nekting av ppføring i registeret. Denne plikten gjelder både direkte g indirekte kjøp av eiendm. Eksempler på indirekte kjøp av eiendm kan være situasjner fr et utenlandsk selskap vertar kntrllen ver et Plsk selskap sm eier fast eiendm, eller når et kntrllert Plsk selskap vil erverve en fast eiendm. Plikten til å innhente tilatelse fr erverving av eiendm er regulert i Lven m erverbing av eiendm av utlendinger (Plsk: ustawa nabywaniu nieruchmści przez cudzziemców). Denne lven definerer veldig nøye sin frståelse fr hvem sm er en utlending. Ifølge denne lven må de følgende enhetene ha tillatelse til kjøp av eiendm: 1) Naturlige persner sm ikke har Plsk statsbrgerskap 2) Juridiske persner sm befinner seg i utlandet ( utenfr Plen ) 3) Juridiske persner g selskap sm ikke er juridiske persner, sme består av persner nevnt i punkt 1 eller 2, sm er kntrllert direkte eller indirekte av en eller flere utenlandske enheter. Igjennm kntrll av en utenlandsk enhet frstår man en situasjn hvr fremmede persner direkte eller indirekte dispnerer med ver 50% av stemmene på styremøte (gså sm panthaver g rettighetshaver) eller en situasjn hvr fremmede persner har en dminerende psisjn i frhld til det Plske selskapet. Organet sm gir ut tillatelsen fr erverving av eiendm i Plen er den Plske innenriksministeren. Betingelsen fr at denne tillatelsen skal bli gitt ut er at Frsvarsministeren eller landsutvikling ministeren (jrdbruksarealer) ikke gjør en innsigelse imt kjøpet. I søknaden må utlendingen vise sitt spesielle frhld med Plen. Lven defineres nen eksempler på mstendigheter sm begunner disse spesielle frhldene med den Plske Republikken. Blandt de viktigeste eksemplene nevner den: 1) Føring av virksmhet i Plen, 2) Ekteskap med en plsk statsbrger, 3) medlemskap i en styrende rgan i et plsk selskap sm er utenlandsk kntrllert 4) Plsk pprinelse 5) Plsk pphldtillatelse (inkludert pphldstillatelse til frmål å drive virksmhet, sm var beskrevet tidligere. Søknaden til ministeren må innehlde: 1) fakta m søkern/kjøperen, 2) betegnelse av eiendmen sm skal erverves, 3) fakta m selgeren, 4) frm av eiendmserverv 5) Infrmasjn m frmålet g muligheten til å kjøpe eiendmen. Søknaden må gså innehlde de følgende vedlegg: 1) Dkumenter sm bekrefter infrmasjnen sm er nevnt i søknaden, herunder de sm beviser utlendingens spesielle frhld til Plen. 2) bevis på innbetalt dkumentavgift: a) Tillatelse til å erverve eiendm aksjer g andeler 1570 złty b) Prmese (løfte) fra ministeren m at tillatelsen vil bli utgitt hvis søkern møter kravene 98 złty c) Andre avgjørelser, utgitt basert på den Plske frvaltningslven 10 złty d) Fullmakt 17 złty e) Utgivelse av sertifikat 17 złty Spesifikke krav fr dkumenter sm kreves ved innlevering av søknaden er beskrevet i en ffentlig bestemelse til innenriksministeren ( Plsk: rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółwych infrmacji raz rdzajów dkumentów, jakie jest bwiązany przedstawić cudzziemiec ubiegający się wydanie zezwlenia na nabycie nieruchmści (Dz. U. z 2012 r., pz. 729).

5 Utenlandske enheter sm er interesert i å etablere et BA selskap samt erverve en eiendm i Plen, bør vurdere hva denne eiendmen skal brukes til. Dette er spesielt viktig fr å bestemme når søknaden må leveres (spesielt hvis kjøperen vil bruke eiendmen sm selskapets hvedsete). Det er gså mulig å søke m å få utgitt et løfte fra ministeren (prmese), m at utlendingen skal få tillatelsen hvis han ppfyler kravene sm er fastsatt i lven. Valget av metden g sekvens på de diverse handlinger er avhengig av den individuelle situasjnen til søkerne. Det er viktig å nevne at den Plske lven innehlder en gd del untak fra den generelle plikten. Sm eksmepler kan man nevne, at utlendinger ikke behøver nen tillatelse hvis de erverever: 1) en leilighet sm ikke befiner seg ikke grense mrådet 2) ubebygde tmter, sm tilsammen ikke kan ha mer enn 0,4hektar i hele landet, hvis disse tmtene skal brukes i frbindelse med selskapets målsettinger. I dette tilfellet må det være et Plsk selskap sm ervever tmten (dette kan være et selskap sm er kntrllert eller eid av en utenlandsk enhet) 2. AVGJØRELSE AV HOVEDPRINSIPPENE Dette er steget hvr selve prsessen fr etablering av et selskap begynner. Selv m disse tiltakene ikke er fastsatt i selve lven så er dette en ibende del av hele prsedyren fr å sette pp en ny virksmhet. Det er her de fremtidige partene gjør de viktigeste avgjørelsene, sm kmmer til å skape et grunnlag fr selskapsavtalen. Grunnlegerne må bestemme hvedprinsippene sm kmmer til å være et fundament fr selskapet. På dette stadiet bør partene ihvertfall bli enige m de bestemelsene, sm bligatrisk må befinne seg i hver eneste selskapskntrakt, men samtidig er det bra å avgjøre andre saker sm kan være like viktige, selv m de ikke er bligatriske. Partene bør blant annet avtale: Hvem sm skal være andelshaver, Partene sine rller i det nyetablerte selskapet, dems rettigheter g plikter i frhld til g i selskapet, Størrelse, type, mengde g verdi av andelene (minst 50 złty per andel) Om et medlem kan ha mer enn en andel, Firmanavn g hvedsete til selskapet, Selskapets kapital, Prinsippet m frdeling av verskudd imellm andelshaverne, Inskudd til selskapskapitalen Om medlemene skal inbetale kapital i annet en penger. Om medlemene vil sikre sitt merke (lg eller navn) Om selskapet er stiftet fr en begrenset eller ubregrenset peride Om salg av andeler til tredjeparter skal være begrenset Disse elementene er kun eksempler, mens det viktigste målet av disse avgjørelsene er å bli enig m de elementære bestemelsene i selskapsavtalen fr å gjøre den videre prsessen enklere. Det er klart at det ikke er helt relevant til en situasjn hvr det kun er en grunnleger, men til å med i et sånt tilfelle, ambefales det å planlegge alt på frhånd. 3. SELSKAPSAVTALEN Selskapsavtalen er det viktigste dkumentet når det kmmer til etablering av et selskap. Hvis selskapet blir etablert av kun en eier, så er det grunnakten sm blir det tilsvarende dkumentet. Både selskapsavtalen g grunnakten må ha frm av en ntarial gjerning g derfr må de frberedes g signeres i ntariatet. Gebyret fr denne handlingen er avhengig av selskapskapitalet g regnes i henhld til denne frmelen: 100zlty + 3% fra verskuddet ver 3000zlty. Det er gså viktig å vite at ntariatet kmmer til å trekke skatten fr sivilrettslige transaksjner sm er 0.5% av selskapskapitalen. Det kan hende at en autrisert tlk må være til stedet hvis utlendingene sm er parter av selskapsavtalen ikke snakker Plsk. Dette er nødvendig fr å sikre at partene

6 frstår alle bestemelser i avtalen de skal signere. Det man må huske på, når man skal til ntariatet, er å ha med seg et reisedkument udstedt av sitt hjemmelandet (pass). Ntaren utarbeider en selskapskntrakt i samsvar med den Plske Lven g viljen av partene. Kntrakten blir lest i nærvær av en statsautrisert translatør g til slutt signert. Hvis grunnlegeren av BA selskapet i Plen, er et utenlandsk selskap, så må representantene av det selskapet vise en versatt fullmakt til å representere det selskapet. Hvis representantetn av selskapet er en persn sm har fullmakt, så må han vise sin fullmakt i et dkument sm er frberedt i frm av en ntarial gjerning, bekreftet med en apstille g versatt av en autrisert tlk. 8 Ifølge den Plske Selskaps Lven, må selskapskntrakten innehlde de følgende elementene: 1) Firmanavn g selskapets hvedsete Firmanavnet kan velges fritt, men må innehlde en tilleggsbetegnelse spółka z graniczną dpwiedzialnścią sm på Plsk betyr begrenset ansvar selskap. Selskapets sete er stedet hvr selskapet kmmer til å befinne seg. 2) Selskapets arbeidsmråder - Dette må defineres i samsvar med den Plske klassifikasjn av arbeidsmråder (Plska Klasyfikacja Działalnści Gspdarczej PKD) 3) Selskapskapitalen Denne kan ikke være lavere en 5000złty. Viktig Infrmasjn! Man må huske at verstigning av 500tusen zlty i selskapskapital samtidig sm selskapet har mer enn 25 eiere, resulterer med at selskapet må etablere et tilsynsråd eller en revisjns kmisjn sm er ansvarlig fr å kntrlere styret. 4) Infrmasjn, m eierne kan ha mer enn en andel i selskapskapitalen Den Plske Lven gir muligheten fr å bestemme m eierne sine andeler i selskapskapitalen, skal være like eller ulike. Dersm et medlem kan ha mer enn en andel, så må disse være like g udelelige. Hvis eierne av selskapet bestemmer at en andelseierne bare kan ha en andel, så kan disse andelene ha ulik størelse. I dette tilfellet er de uttrykt sm et brøk sm tilsvarer en del i selskapskapitalen. Den minste verdien av en andel er 50 złty. Det er grunnlegerne av selskapet sm bestemmer hvilket system (like eller ulike andeler) de vil bruke i sitt selskap. 5) Antal g nminal verdi av andelene sm skal vertas av eierne Antal g nminal verdi av andelene må gi en sum sm tilsvarer selskapskapitalen. Det m et eier kan ha flere andeler er avhengig av situasjnen beskrivet i punktet venfr 6) Om selskapet er etablert fr en begrenset peride Partene av selskapsavtalen kan bestemme m selskapet er etablert fr en begrenset eller ubegrenset peride. Hvis partene av selskapsavtalen ikke definerer periden fr hvilken de etablerer selskapet, så antar man at det var satt pp fr en ubegrensett peride. 7) Beskrivelse av innskudd med annet en penger (tingsinnskudd) inskudd til selskapet kan gså være løsøregjenstander, fast eiendm g msettelige rettigheter. Det er viktig at disse tingene er av øknmisk art, det vil si at de kan defineres med en pengelig verdi. Hvis en av eierne skal tilbringe innskudd med annet en penger, så må grunnlegerne nevne disse eierne i selkspasavtalen sammen med detaljert infrmasjn m inskuddet g verdien på andeler sm erverves i retur. 8 Apstille En er frm av autrisering fr dkumenter.apsille blir gitt i frm av en klausul. Et dkument sm har en sånn klauzul trenger ingen videre autrisering i land sm er parter i Haag-knvensjnen. I linker under finner du en liste med land sm er parter i haagknvensjnen, samt infrmasjn m rganer sm er autrisert fr å autrisere dkumenter med apstille i de frskjellige:

7 Hvis selskapsavtalen mangler et av de vennevnte bestemmelser så risikerer man at retten kmmer til å nekte registrering av selskapet. Det samme gjelder situasjnen hvr avtalen ikke er i frm av en ntarial gjerning, sm vil resultere med ugyldighet av den avtalen g med det samme føre til at retten kmmer til å nekte registrering av selskapet. Viktig Infrmasjn! Elementene venfr er bligatriske fr alle selskapsavtaler, men det er ingen hindringer mt å skrive ned andre betinglser, hvis grunnlegerene ønsker det. Partene ønsker fte å regulere sånne bestemelser sm: represantasjns regler, etablering av styret, priviligerte andeler (f.eks. i frhld til stemmerett eller ppdeling av prfiten til selskapet) 4. ETABLERING AV STYRET Hvis grunnlegerne ikke etablerte styret i selskapsavtalen, så er dette det riktige øyeblikket fr å gjøre det. I et Plsk BA selskap er det styret sm er ansvarlig fr represantasjn g driving av selskapets. Etablering av styret er nødvendig fr å kunne fullføre de neste stegene på en ryddig måte. Fr å velge styret må man: 1) Inkalle ett medlemsmøte fr å vedta en reslusjn, eller 2) Samle pp underskrifter av alle selskapseierne (andelshaverne), under et dkument sm etablerer styret. Når dette er gjrt så har selskapet en rgan sm kan representere det frran tredjeparter. 5. INBETALING AV SELSKAPSKAPITALEN Det siste man behøver å gjøre før man kan registrere selskapet, er å innbetale hele selskapskapitalen. Før man kan registrere selskapet, så må medlemene freta et bidrag fr å dekke hele selskapskapitalen. Innbetaling av disse tilkuddene er ikke ne annet enn innbetaling av penger eller verdragelse av rettighetene. Hver eier bidrar med tilskudd sm tilsvarer hans andel. Når det gjelder pengetilskudd så er det mulig å åpne en bankknt fr selskapet. Ifølge den Plske lven, kan selskap i rganisasjn (dvs før registrering) erverve rettigheter g plikter g dermed er det gså mulig å åpne en bankknt fr selskapet, før selskapet er registrert. Ved bruk av en sånn løsning er det mulig å innbetale hele selskapskapital før man registrerer selskapet. Organen sm er fullmektig til å åpne en bankknt fr selskapet er styret. En alternativ løsning fr inbetaling av selskapskapitalen er å betale det inn til selskapets kasse. Hvis tilskuddene er i en fremmed valuta så må de vekles til Plske złty fr at tilskuddene skal stemme med selskaps kapitalen sm var beskrevet i selskapsavtalen (tilskuddene må dekke hele selskaps kapitalen før selskapet kan bli regisrert). Tingsinnskudd sm løsøre, fast eiendm g rettigheter må verdras til selskapet. 6. REGISTRERING AV SELSKAPET: Det siste trinnet fr å sette pp et selskap er å registrere det i den kmpetente kmmersielle retten sm fører selskapsregisteret (Plsk: Sąd Gspdarczy). Dette må gjøres av styret eller en annen fullmektig representant av selskapet, iløpet av en 6 måneders peride fra signering av selskapavtalen. Søknaden m registrering av selskapet må innleveres på flere ffisielle skjemaer sm innehlder: 1) firmanavn, hvedsete g adresse til selskapet, (søknad: KRS W3) 2) selskapets virksmhets-mråder, (søknad: KRS WM) 3) mengde av kapital, (søknad: KRS W3) 4) infrmasjn m en andelseier kan ha mer en en andel, (søknad: KRS W3) 5) navn, etternavn g adresser til styrets medlemer med infmasjn m representasjns måter, (søknad: KRS WK) 6) navn, etternavn av medlemer i tilsynsrådet eller revisjns kmisjnen, hvis et disse rganene var etablert, (søknad: KRS ZK)

8 7) beskrivelse av tingsinnskudd, (søknad: KRS W3) 8) Varigheten av selskapet, hvis selskapet var etablert fr en begrenset peride, (søknad: KRS W3) 9) Publicatr fr pplysninger, (søknad: KRS W3) Hvis selskapet bare har en eier, så må søknaden gså innehlde infrmasjn g adresse m denne persnen, samt en infrmasjn at han er den eneste eieren. Søknaden må i tilleg innehlde de følgende vedlegg: 1) Selskapsavtalen 2) En uttalelse fra hele styret m at tilskuddene fr å dekke selskapskapitalen har blitt innbetalt. 3) Bevis på at selskapets rganer har blitt etablert (fr eksempel en reslusjn vedtatt på medlemsmøte). Dette dkumente må innehlde en sammensetning av selskapets rganer. 4) En eiersliste, med infrmasjn m antal g nminal verdi av andelene til hver av eierne. Alle eierne må underskrive denne listen. (søknad: KRS WE) Viktig Infrmasjn: Hvis grunnlegern er et utenlandsk selskap, så må man i tilleg fremstille - aktuelle kpier fra selskapsregisteret i pprinnelselandet til selskapet, med en apstille. - versatte kpier av dkumenter fra selskapsregisteret i pprinnelselandnet til selskapet med en apstille. Basert på pplysningene i den innelverte søkenaden, registrerer retten selskapet i selskapsregisteret (Plsk: Krajwy rejestr sądwy - rejest przedsiębirców). Etter denne handlingen er selskapet et fullverdig BA Selskap. 7. SELSKAPET ER REGISTRERT. HVA GJENNSTÅR? I desember 2014 var det en viktig endring av prsedyren fr tildeling av Skattekrt nummer (Plsk: numer NIP ) g nummer fr natinale øknmienheter (Plsk: Numer Regn ). Takket være disse endringene, sm autmatiserte hele prsessen fr tildeling av disse nummerne, har prsedyren blitt enkel g mye raskere. I det nye systemet, blir disse nummerne tildelt autmatisk, basert på pplysningene i selskapsregisteret. All infrmasjn fra selskapsregisteret blir autmatisk sent ver til det sentrale skatteenhets registeret (Plsk: CRP KEP), sm nå er et fellesregister fr NIP g REGON. Det sentrale skatteenhets registeret innehlder pplysninger sm nødvendige fr tildeling av de vennevne nummerne (NIP,REGON). Selskapet blir tilsendt et sertifikat når disse nummerne er tildelt g ppføret i selskapsregisteret. Det aller siste sm gjennstår er å innlevere tilleggsinfmasjn til REGON, NIP g ZUS 9 registrene, på et ffisielt skjema sm heter NIP-8 å sm leveres via skattekntret. Det er representantene (styret) sm er ansvarlig fr å innlevere dette skjema innen fristen sm er 21 dager fra registerering av NIP g REGON nummerne i selskapsregisteret. Hvis selskapet sysselsetter ansatte, så er denne fristen redusert til 7 dager sm regnes fra daten den første ansatte var sysselsatt. 9 ZUS tilsvarer det Nrske trygde kntret.

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer