Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder"

Transkript

1 Etablering av et Plsk BA selskap av utlenginder Intrduksjn Denne artikkelen tar sikte på å frklare prsedyren fr å sette pp en virksmhet i frm av et Plsk BA selskap (begrenset ansvar selskap), sm er et av de mest ppulære typer selskap, blandt utenlendinger sm starter sin virksmhet i Plen. Grunnen til dette er, sm selve navnet antyder, det at ansvaret til partshaverne, fr selskapets frpliktelser, er begrenset til ubetalt selskapskapital. Dette sikrer partshavernes persnlige eiendeler i tilfelle selskapet blir inslvent. Andre egenskaper sm gså kan ppmuntre til å etablere denne type selskap er den lave minimums kapitalen på 5000 złty g frivilighet i valg av virksmhets-mrådene. Før du kan begynne driften av selskapet, sm med enhver annen virksmhet, må du fullføre visse frmaliteter. Denne arikellen frklarer prsedyren fr etablering av et Plsk BA selskap med særlig hensyn til utlendinger. 1. UTLENDINGER IFØLGE DEN POLSKE LOVEN 1.1 Betydning av pprinnelseslandet Lven sm regulerer etablering g drift av virksmhet i Plen er "Lven m frihet av øknmisk aktivitet" (ustawa swbdzie działalnści gspdarczej), Etter denne lven, er etablering g drift av virksmhet fritt fr alle på like betingelser, hvis unntak ikke er fastsatt i lven. Det første spørmålet man ønsker å stille er, m den Plske lven angir nen ytterligere restriksjner eller plikter fr utlindinger sm ønsker å etablere et BA selskap i Plen. Ifølge den vennevnte lv er BA selskap blandt de selskapene (ved siden av kmmandittselskap, kmandittaksjeselskap g aksjeselskap), sm den plske lven ikke legger nen begrensninger på i frbindelse med at partene, sm er villige til å etablere det, er utenlandske persner. Desverre er det kunn en generell regel g situasjnen kan variere, basert på hvilket land utlendingen kmmer fra. Denne generelle reglen henviser bare til en situasjn, der grunnleggeren av selskapet er en enhet fra et EU land eller EFTA's 1 medlemsstat sm er part av EØS-Avtalen 2 ( Nrge, Liechtenstein g Island). Enheter fra disse landene, kan nyte friheten av å starte g drive en virksmhet i Plen, på samme basis sm Plske brgere. Fr fremmede enheter, sm ikke kmmer fra de vennevnte landene, intrduserer den Plske lven tilleggskrav sm er en del av prsedyren fr utgivelse av en midlertidig pphldstillatelse til frmål å drive en virksmhet. (Hvis du er Nrsk statsbrger eller statsbrger fra ett annet land sm er medlemsstat i EU eller EFTA g EØS, kan du gå til kapitell 2.0). 1.2 Krav fr utlendinger fra land sm ikke er medlem av EU / EFTA & EØS (naturlige persner) Ifølge den plske Utlendingslven 3, blir utenlandske naturlige persner, inkludert de sm skal bli styremedlem g parthavere i det nyetablerte selskapet, utgitt midlertidig pphldtillatelse til frmål å drive en virksmhet, dersm de ppfyller visse krav. Opphldtillatelsen blir gitt ut av guvernøren (Plsk: Wjewda), fr en peride sm ikke kan verstige 3 år, hvis de følgende kravene er fylt: 1) Utledningen må ha en gyldig helsefrsikring eller en erklæring m at frsikringsgiveren kmmer til å dekke alle behandlingskstnader sm kan ppstå i Plen, 1 Det eurpeiske frihandelsfrbund (engelsk: Eurpean Free Trade Assciatin; frkrtet EFTA)- Nrge er medlem av EFTA. 2 Det eurpeiske øknmiske samarbeidsmråde. 3 Plsk: "ustawa cudzziemcach".

2 2) Ett fast g stabilt inntektskilde, tilstrekkelig til å dekke levekstnaderne til utlendingen g hans/hennes familiemedlemmer Det antas at denne intekten er høy nk hvis den verstiger beløpet sm gir rettigheter til ssialhjelp i Plen. Dette beløpet er definert i den Plske Ssjalhjelp lven. 4 3) Tillatelse, fra de riktige myndighetene, til å kkupere en stilling, eller jbbe i ett yrke, dersm en slik frpliktelse er fastsatt i lven 4) Et bsted i Plen fr i bevise dette, hlder det med å framvise en leiekntrakt eller en erklæring fra eieren, hvr han garanterer et bsted fr utlendingen. En utlending sm søker m midlertidig pphldtillatelse til frmål å drive en virksmhet fr første gang, må gså vise at han har tilstrekkelige midler til å ppfylle fremtidige kriterier, sm kreves av den Plske uteleningsven. Disse kriteriene er: 1) Oppnåelse av en årsintekt sm ikke er mindre enn 12 ganger den gjennmsnittlige månedslønnen i reginen selskapet befinner seg (Dette beregnes basert på månedslønnen fra det tredje kvartalet, sm blir pplyset av det statistiske kntret i Plen), eller Sysselsetting av 2 arbeidere i en kntrakt på ubestemt tid. Disse arbeiderne må enten være Plske Statsbrgere eller utlendinger referert til i art. 87. ledd. 1 punkt. 1-9 av den Plske lven m frfremmelse av sysselsetting g arbeidsmarkedsinstitusjner, dvs.: "1) har en flyktningstatus innvilget i Plen; 2) har innvilget subsidiær beskyttelse i Plen; 3) har permanent pphldstillatelse i Plen; 4) har en langsiktig EU bsatt status i Plen; 4a) har innvilget pphldtilatelse fr humanitære grunner; 5) har innvilget tlerert pphld i Plen; 6) Har fått midlertidig beskyttelse i Plen; 7) Er statsbrger av en EU medlemsstat; 8) er statsbrger i et av landene sm er part i EØS-avtalen, 9) er brger av et land sm ikke er part i EØS-avtalen, men sm kan bruke bevegelsesfriheten av persner innen EU på grunnlag av en avtale imellm pprinnelseslandet g EU. Plikten til å bevise at man har tilstrekkelige midler til å møte et av disse t kriteriene kan ertates med en begrunnet uttalelse m at selskapet gjennmfører tiltak med dette frmål. Dette kan spesielt være aktivteter sm fører til vekst av investeringer, teknlgiverføring, bidrar til innvasjn, etablering av nye arbeidsplasser, eller andre tiltak sm styrker tren på at selskapet kmmer til å ha en tilstrekkelig inntekt eller kmmer til å ansette et minst 2 persner i fremtiden. 1.3 Søknad til det prvinsielle kntret (Guvernøren) Søknaden m midlertidig pphldstillatelse til frmål å drive en virksmhet må leveres i prvinsinal kntret (Brger g utlendings departament) på et ffisielt skjema, med de følgende vedlegg: 1) 4 fargebilder av ansiktet til søkern 5 2) kpi av et gyldig reisedkument (riginal fr inspeksjn) 3) bevis på innbetalt dkumentavgift (340złty fr pphldtillatelsen g 50 złty fr et pphldskrt) 4 Plsk Lv: ustawa z dnia 12 marca 2004 rku pmcy spłecznej(dz. U. z 2013 rku pz. 182, ze zm.). 5 Størelse av bildet: 35 mm x 45 mm, Bildet må vise ansiktet fra tppen av hdet til øvre del av skuldrene, sånn at ansiktet fyller 70-80% av ftgrafiet, på en unifrm lys bakgrunn, i en frnt psisjn, med åpne øyne sm ser rett framm g sm ikke er gjemt bak hår, med et nøytralt ansiktsuttrykk g lukket munn, sm viser naturlig hudfarge - Bildet må tydlig vise øynene til utlendingen, spesielt regnbuehinnen. øyenlinjen må være vannrett i frhld til den øvre kanten av bilde.

3 4) bevis på helsefrsikring eller en erklæring fra frsikringsselskapet m at de kmmer til å dekke alle behandlingkstnader i tilfelle det ppstår en situasjn sm krever medisinsk innsats (f.eks. et dkument fra trygdekntret eller en frsikringsplise) 6 5) bevis fr garantert bsted - Dette kan være en vanlig leiekntrakt eller uttalelse fra eieren m at han vil sikre utlendingen med et bsted. 6) En arbeidskntrakt sammen med en selvangivelse fra det frrige året eller andre dkumenter sm kan bevise at utlendingen har en stabil g regulær inntekt, tiltrekkelig til å dekke alle livskstnadene til utlendingen g hans familie (fr en enkelt persner dette minst złty nett per månede. Per familiemedlem er dette minst 456złty nett) 7) En gdkjenning fra en kmpetent myndighet til å besette en viss stilling eller utøve et yrke. 7 Prvinsguvernøren gir ut en midlertidig pphldstillatelse til frmål å drive en virksmhet, fr en begrenset peride sm ikke kan verstige 3 år. Hvis utlendingen er interesert i å videreføre sin virksmhet etter den periden, så må han søke etter en ny tillatelse, før den første går ut på dat. Den nye søknaden må i tilleg til de vennevnte vedleggene, innehlde bevis på at selskapet har ppnåd kravene sm er fastsatt i den Plske lven. I frbindelse med dette må søknaden innhlde det følgende: 1) Dkumenter sm viser ppnåelse av en årsintekt (fra fregående år) sm ikke er mindre enn 12 ganger den gjennmsnittlige månedslønnen i reginen selskapet befinner seg i (Dette beregnes basert på den gjennmsnittlige månedslønnen fra det tredje kvartalet, sm blir pplyset av det statistiske kntret i Plen) eller 2) Dkumenter sm viser fulltids sysselsetting av 2 arbeidere i en kntrakt på ubestemt tid, fr en peride på minst ett år. 3) bekreftelse at utlendingen ikke skylder restskatt; 4) bekreftelse at selskapet ikke skylder restskatt 5) Selskapets aktuelle resultatregnskap g balanse 6) Selskapsavtalen eller grunnakten, sm var grunnlag fr etablering av selskapet 1.4 Krav fr juridiske persner fra land ikke er med i UE, EFTA/EØS Den vennevnte plikten fr å få en midlertidig pphldstillatelse gjelder ikke situasjnen hvr ett utenlansk selskap er grunnlegeren av det Plske BA selskapet sm er en selvstendig enhet i henhld til den Plske Lven. Dette kmmer av at den plske Utlendingslven er adressert til naturlige persner. Ifølge den lven er utlendinger de enhetene sm ikke er plske statsbrgere. Det er klart at ingen selskap kan ha statsbrgerskap, uavhengig av m det er et Plsk eller utenlands selskap. Men samtidig regulerer denne lven situasjner hvr andelskjøperen eller hverfall en av grunnelegerne til selskapet er en naturlig persn. I frbindelse med det, må styremedlem g andelshaverne sm er utlendinger fra et land, sm ikke er med i EU/ EFTA/ EØS, søke m å få en midlertidig pphldstillatelse. Typen av a denne pphldtilatelsen vil være avhengig av m utlendingen er andelshaver eller ikke. Sm andelshaver g dermed entreprenør, må utenlendingen søke m midlertidig pphldstillatelse til frmål å drive en virksmhet. Hvis utlendingen kun er medlem av styret, men ikke eier nen andel i selskapet, så må han søke m å få utgitt en pphldtilatelse med arbeidstillatelse. Det er ikke nødvendig å få tillatelse hvis de eneste andelshaverne i det nyetablerte selskapet er juridiske persner g styret består av flk sm er statsbrgere av et EU land eller et land sm er medlem i EFTA/ eller EØS avtalen. Grunnen til dette er at den Plske Lven mangler reguleringer i dette mrådet. Man kan tydelig legge merke til at den Plske lven sammensetter pphldtilatelse g tillatelse fr å drive en virksmhet, når det gjelder utlendinger sm har statsbrgerskap i et land sm ikke er medlem i EU/EFTA/EØS. Årsaken til dette er mest sannsynligvis viljen til å sikre andre markedsaktører, men samtidig er dette en str belastning fr de sm nettp vil starte sin virksmhet i frm av et BA selskap i Plen. 6 Innenfr betydningen av bestemelsene i den Følgende Plske Lven: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach pieki zdrwtnej finanswanych ze śrdków publicznych. 7 Kilde:http://www.malplska.uw.gv.pl/default.aspx?page=wydawanie_zezwlen_na_pbyt_czaswy_na_prwadzenie_dg_na_terenie_ RP.

4 1.5 Eiendm i selskapet En annen viktig begrensning pålagt på utlendinger i Plen, er plikten til å innhente tillatelse fr å erverve eiendm. Unnlatelse av å innhente denne tillatelsen, fører til ugyldighet av kjøpet g med det samme, nekting av ppføring i registeret. Denne plikten gjelder både direkte g indirekte kjøp av eiendm. Eksempler på indirekte kjøp av eiendm kan være situasjner fr et utenlandsk selskap vertar kntrllen ver et Plsk selskap sm eier fast eiendm, eller når et kntrllert Plsk selskap vil erverve en fast eiendm. Plikten til å innhente tilatelse fr erverving av eiendm er regulert i Lven m erverbing av eiendm av utlendinger (Plsk: ustawa nabywaniu nieruchmści przez cudzziemców). Denne lven definerer veldig nøye sin frståelse fr hvem sm er en utlending. Ifølge denne lven må de følgende enhetene ha tillatelse til kjøp av eiendm: 1) Naturlige persner sm ikke har Plsk statsbrgerskap 2) Juridiske persner sm befinner seg i utlandet ( utenfr Plen ) 3) Juridiske persner g selskap sm ikke er juridiske persner, sme består av persner nevnt i punkt 1 eller 2, sm er kntrllert direkte eller indirekte av en eller flere utenlandske enheter. Igjennm kntrll av en utenlandsk enhet frstår man en situasjn hvr fremmede persner direkte eller indirekte dispnerer med ver 50% av stemmene på styremøte (gså sm panthaver g rettighetshaver) eller en situasjn hvr fremmede persner har en dminerende psisjn i frhld til det Plske selskapet. Organet sm gir ut tillatelsen fr erverving av eiendm i Plen er den Plske innenriksministeren. Betingelsen fr at denne tillatelsen skal bli gitt ut er at Frsvarsministeren eller landsutvikling ministeren (jrdbruksarealer) ikke gjør en innsigelse imt kjøpet. I søknaden må utlendingen vise sitt spesielle frhld med Plen. Lven defineres nen eksempler på mstendigheter sm begunner disse spesielle frhldene med den Plske Republikken. Blandt de viktigeste eksemplene nevner den: 1) Føring av virksmhet i Plen, 2) Ekteskap med en plsk statsbrger, 3) medlemskap i en styrende rgan i et plsk selskap sm er utenlandsk kntrllert 4) Plsk pprinelse 5) Plsk pphldtillatelse (inkludert pphldstillatelse til frmål å drive virksmhet, sm var beskrevet tidligere. Søknaden til ministeren må innehlde: 1) fakta m søkern/kjøperen, 2) betegnelse av eiendmen sm skal erverves, 3) fakta m selgeren, 4) frm av eiendmserverv 5) Infrmasjn m frmålet g muligheten til å kjøpe eiendmen. Søknaden må gså innehlde de følgende vedlegg: 1) Dkumenter sm bekrefter infrmasjnen sm er nevnt i søknaden, herunder de sm beviser utlendingens spesielle frhld til Plen. 2) bevis på innbetalt dkumentavgift: a) Tillatelse til å erverve eiendm aksjer g andeler 1570 złty b) Prmese (løfte) fra ministeren m at tillatelsen vil bli utgitt hvis søkern møter kravene 98 złty c) Andre avgjørelser, utgitt basert på den Plske frvaltningslven 10 złty d) Fullmakt 17 złty e) Utgivelse av sertifikat 17 złty Spesifikke krav fr dkumenter sm kreves ved innlevering av søknaden er beskrevet i en ffentlig bestemelse til innenriksministeren ( Plsk: rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółwych infrmacji raz rdzajów dkumentów, jakie jest bwiązany przedstawić cudzziemiec ubiegający się wydanie zezwlenia na nabycie nieruchmści (Dz. U. z 2012 r., pz. 729).

5 Utenlandske enheter sm er interesert i å etablere et BA selskap samt erverve en eiendm i Plen, bør vurdere hva denne eiendmen skal brukes til. Dette er spesielt viktig fr å bestemme når søknaden må leveres (spesielt hvis kjøperen vil bruke eiendmen sm selskapets hvedsete). Det er gså mulig å søke m å få utgitt et løfte fra ministeren (prmese), m at utlendingen skal få tillatelsen hvis han ppfyler kravene sm er fastsatt i lven. Valget av metden g sekvens på de diverse handlinger er avhengig av den individuelle situasjnen til søkerne. Det er viktig å nevne at den Plske lven innehlder en gd del untak fra den generelle plikten. Sm eksmepler kan man nevne, at utlendinger ikke behøver nen tillatelse hvis de erverever: 1) en leilighet sm ikke befiner seg ikke grense mrådet 2) ubebygde tmter, sm tilsammen ikke kan ha mer enn 0,4hektar i hele landet, hvis disse tmtene skal brukes i frbindelse med selskapets målsettinger. I dette tilfellet må det være et Plsk selskap sm ervever tmten (dette kan være et selskap sm er kntrllert eller eid av en utenlandsk enhet) 2. AVGJØRELSE AV HOVEDPRINSIPPENE Dette er steget hvr selve prsessen fr etablering av et selskap begynner. Selv m disse tiltakene ikke er fastsatt i selve lven så er dette en ibende del av hele prsedyren fr å sette pp en ny virksmhet. Det er her de fremtidige partene gjør de viktigeste avgjørelsene, sm kmmer til å skape et grunnlag fr selskapsavtalen. Grunnlegerne må bestemme hvedprinsippene sm kmmer til å være et fundament fr selskapet. På dette stadiet bør partene ihvertfall bli enige m de bestemelsene, sm bligatrisk må befinne seg i hver eneste selskapskntrakt, men samtidig er det bra å avgjøre andre saker sm kan være like viktige, selv m de ikke er bligatriske. Partene bør blant annet avtale: Hvem sm skal være andelshaver, Partene sine rller i det nyetablerte selskapet, dems rettigheter g plikter i frhld til g i selskapet, Størrelse, type, mengde g verdi av andelene (minst 50 złty per andel) Om et medlem kan ha mer enn en andel, Firmanavn g hvedsete til selskapet, Selskapets kapital, Prinsippet m frdeling av verskudd imellm andelshaverne, Inskudd til selskapskapitalen Om medlemene skal inbetale kapital i annet en penger. Om medlemene vil sikre sitt merke (lg eller navn) Om selskapet er stiftet fr en begrenset eller ubregrenset peride Om salg av andeler til tredjeparter skal være begrenset Disse elementene er kun eksempler, mens det viktigste målet av disse avgjørelsene er å bli enig m de elementære bestemelsene i selskapsavtalen fr å gjøre den videre prsessen enklere. Det er klart at det ikke er helt relevant til en situasjn hvr det kun er en grunnleger, men til å med i et sånt tilfelle, ambefales det å planlegge alt på frhånd. 3. SELSKAPSAVTALEN Selskapsavtalen er det viktigste dkumentet når det kmmer til etablering av et selskap. Hvis selskapet blir etablert av kun en eier, så er det grunnakten sm blir det tilsvarende dkumentet. Både selskapsavtalen g grunnakten må ha frm av en ntarial gjerning g derfr må de frberedes g signeres i ntariatet. Gebyret fr denne handlingen er avhengig av selskapskapitalet g regnes i henhld til denne frmelen: 100zlty + 3% fra verskuddet ver 3000zlty. Det er gså viktig å vite at ntariatet kmmer til å trekke skatten fr sivilrettslige transaksjner sm er 0.5% av selskapskapitalen. Det kan hende at en autrisert tlk må være til stedet hvis utlendingene sm er parter av selskapsavtalen ikke snakker Plsk. Dette er nødvendig fr å sikre at partene

6 frstår alle bestemelser i avtalen de skal signere. Det man må huske på, når man skal til ntariatet, er å ha med seg et reisedkument udstedt av sitt hjemmelandet (pass). Ntaren utarbeider en selskapskntrakt i samsvar med den Plske Lven g viljen av partene. Kntrakten blir lest i nærvær av en statsautrisert translatør g til slutt signert. Hvis grunnlegeren av BA selskapet i Plen, er et utenlandsk selskap, så må representantene av det selskapet vise en versatt fullmakt til å representere det selskapet. Hvis representantetn av selskapet er en persn sm har fullmakt, så må han vise sin fullmakt i et dkument sm er frberedt i frm av en ntarial gjerning, bekreftet med en apstille g versatt av en autrisert tlk. 8 Ifølge den Plske Selskaps Lven, må selskapskntrakten innehlde de følgende elementene: 1) Firmanavn g selskapets hvedsete Firmanavnet kan velges fritt, men må innehlde en tilleggsbetegnelse spółka z graniczną dpwiedzialnścią sm på Plsk betyr begrenset ansvar selskap. Selskapets sete er stedet hvr selskapet kmmer til å befinne seg. 2) Selskapets arbeidsmråder - Dette må defineres i samsvar med den Plske klassifikasjn av arbeidsmråder (Plska Klasyfikacja Działalnści Gspdarczej PKD) 3) Selskapskapitalen Denne kan ikke være lavere en 5000złty. Viktig Infrmasjn! Man må huske at verstigning av 500tusen zlty i selskapskapital samtidig sm selskapet har mer enn 25 eiere, resulterer med at selskapet må etablere et tilsynsråd eller en revisjns kmisjn sm er ansvarlig fr å kntrlere styret. 4) Infrmasjn, m eierne kan ha mer enn en andel i selskapskapitalen Den Plske Lven gir muligheten fr å bestemme m eierne sine andeler i selskapskapitalen, skal være like eller ulike. Dersm et medlem kan ha mer enn en andel, så må disse være like g udelelige. Hvis eierne av selskapet bestemmer at en andelseierne bare kan ha en andel, så kan disse andelene ha ulik størelse. I dette tilfellet er de uttrykt sm et brøk sm tilsvarer en del i selskapskapitalen. Den minste verdien av en andel er 50 złty. Det er grunnlegerne av selskapet sm bestemmer hvilket system (like eller ulike andeler) de vil bruke i sitt selskap. 5) Antal g nminal verdi av andelene sm skal vertas av eierne Antal g nminal verdi av andelene må gi en sum sm tilsvarer selskapskapitalen. Det m et eier kan ha flere andeler er avhengig av situasjnen beskrivet i punktet venfr 6) Om selskapet er etablert fr en begrenset peride Partene av selskapsavtalen kan bestemme m selskapet er etablert fr en begrenset eller ubegrenset peride. Hvis partene av selskapsavtalen ikke definerer periden fr hvilken de etablerer selskapet, så antar man at det var satt pp fr en ubegrensett peride. 7) Beskrivelse av innskudd med annet en penger (tingsinnskudd) inskudd til selskapet kan gså være løsøregjenstander, fast eiendm g msettelige rettigheter. Det er viktig at disse tingene er av øknmisk art, det vil si at de kan defineres med en pengelig verdi. Hvis en av eierne skal tilbringe innskudd med annet en penger, så må grunnlegerne nevne disse eierne i selkspasavtalen sammen med detaljert infrmasjn m inskuddet g verdien på andeler sm erverves i retur. 8 Apstille En er frm av autrisering fr dkumenter.apsille blir gitt i frm av en klausul. Et dkument sm har en sånn klauzul trenger ingen videre autrisering i land sm er parter i Haag-knvensjnen. I linker under finner du en liste med land sm er parter i haagknvensjnen, samt infrmasjn m rganer sm er autrisert fr å autrisere dkumenter med apstille i de frskjellige:

7 Hvis selskapsavtalen mangler et av de vennevnte bestemmelser så risikerer man at retten kmmer til å nekte registrering av selskapet. Det samme gjelder situasjnen hvr avtalen ikke er i frm av en ntarial gjerning, sm vil resultere med ugyldighet av den avtalen g med det samme føre til at retten kmmer til å nekte registrering av selskapet. Viktig Infrmasjn! Elementene venfr er bligatriske fr alle selskapsavtaler, men det er ingen hindringer mt å skrive ned andre betinglser, hvis grunnlegerene ønsker det. Partene ønsker fte å regulere sånne bestemelser sm: represantasjns regler, etablering av styret, priviligerte andeler (f.eks. i frhld til stemmerett eller ppdeling av prfiten til selskapet) 4. ETABLERING AV STYRET Hvis grunnlegerne ikke etablerte styret i selskapsavtalen, så er dette det riktige øyeblikket fr å gjøre det. I et Plsk BA selskap er det styret sm er ansvarlig fr represantasjn g driving av selskapets. Etablering av styret er nødvendig fr å kunne fullføre de neste stegene på en ryddig måte. Fr å velge styret må man: 1) Inkalle ett medlemsmøte fr å vedta en reslusjn, eller 2) Samle pp underskrifter av alle selskapseierne (andelshaverne), under et dkument sm etablerer styret. Når dette er gjrt så har selskapet en rgan sm kan representere det frran tredjeparter. 5. INBETALING AV SELSKAPSKAPITALEN Det siste man behøver å gjøre før man kan registrere selskapet, er å innbetale hele selskapskapitalen. Før man kan registrere selskapet, så må medlemene freta et bidrag fr å dekke hele selskapskapitalen. Innbetaling av disse tilkuddene er ikke ne annet enn innbetaling av penger eller verdragelse av rettighetene. Hver eier bidrar med tilskudd sm tilsvarer hans andel. Når det gjelder pengetilskudd så er det mulig å åpne en bankknt fr selskapet. Ifølge den Plske lven, kan selskap i rganisasjn (dvs før registrering) erverve rettigheter g plikter g dermed er det gså mulig å åpne en bankknt fr selskapet, før selskapet er registrert. Ved bruk av en sånn løsning er det mulig å innbetale hele selskapskapital før man registrerer selskapet. Organen sm er fullmektig til å åpne en bankknt fr selskapet er styret. En alternativ løsning fr inbetaling av selskapskapitalen er å betale det inn til selskapets kasse. Hvis tilskuddene er i en fremmed valuta så må de vekles til Plske złty fr at tilskuddene skal stemme med selskaps kapitalen sm var beskrevet i selskapsavtalen (tilskuddene må dekke hele selskaps kapitalen før selskapet kan bli regisrert). Tingsinnskudd sm løsøre, fast eiendm g rettigheter må verdras til selskapet. 6. REGISTRERING AV SELSKAPET: Det siste trinnet fr å sette pp et selskap er å registrere det i den kmpetente kmmersielle retten sm fører selskapsregisteret (Plsk: Sąd Gspdarczy). Dette må gjøres av styret eller en annen fullmektig representant av selskapet, iløpet av en 6 måneders peride fra signering av selskapavtalen. Søknaden m registrering av selskapet må innleveres på flere ffisielle skjemaer sm innehlder: 1) firmanavn, hvedsete g adresse til selskapet, (søknad: KRS W3) 2) selskapets virksmhets-mråder, (søknad: KRS WM) 3) mengde av kapital, (søknad: KRS W3) 4) infrmasjn m en andelseier kan ha mer en en andel, (søknad: KRS W3) 5) navn, etternavn g adresser til styrets medlemer med infmasjn m representasjns måter, (søknad: KRS WK) 6) navn, etternavn av medlemer i tilsynsrådet eller revisjns kmisjnen, hvis et disse rganene var etablert, (søknad: KRS ZK)

8 7) beskrivelse av tingsinnskudd, (søknad: KRS W3) 8) Varigheten av selskapet, hvis selskapet var etablert fr en begrenset peride, (søknad: KRS W3) 9) Publicatr fr pplysninger, (søknad: KRS W3) Hvis selskapet bare har en eier, så må søknaden gså innehlde infrmasjn g adresse m denne persnen, samt en infrmasjn at han er den eneste eieren. Søknaden må i tilleg innehlde de følgende vedlegg: 1) Selskapsavtalen 2) En uttalelse fra hele styret m at tilskuddene fr å dekke selskapskapitalen har blitt innbetalt. 3) Bevis på at selskapets rganer har blitt etablert (fr eksempel en reslusjn vedtatt på medlemsmøte). Dette dkumente må innehlde en sammensetning av selskapets rganer. 4) En eiersliste, med infrmasjn m antal g nminal verdi av andelene til hver av eierne. Alle eierne må underskrive denne listen. (søknad: KRS WE) Viktig Infrmasjn: Hvis grunnlegern er et utenlandsk selskap, så må man i tilleg fremstille - aktuelle kpier fra selskapsregisteret i pprinnelselandet til selskapet, med en apstille. - versatte kpier av dkumenter fra selskapsregisteret i pprinnelselandnet til selskapet med en apstille. Basert på pplysningene i den innelverte søkenaden, registrerer retten selskapet i selskapsregisteret (Plsk: Krajwy rejestr sądwy - rejest przedsiębirców). Etter denne handlingen er selskapet et fullverdig BA Selskap. 7. SELSKAPET ER REGISTRERT. HVA GJENNSTÅR? I desember 2014 var det en viktig endring av prsedyren fr tildeling av Skattekrt nummer (Plsk: numer NIP ) g nummer fr natinale øknmienheter (Plsk: Numer Regn ). Takket være disse endringene, sm autmatiserte hele prsessen fr tildeling av disse nummerne, har prsedyren blitt enkel g mye raskere. I det nye systemet, blir disse nummerne tildelt autmatisk, basert på pplysningene i selskapsregisteret. All infrmasjn fra selskapsregisteret blir autmatisk sent ver til det sentrale skatteenhets registeret (Plsk: CRP KEP), sm nå er et fellesregister fr NIP g REGON. Det sentrale skatteenhets registeret innehlder pplysninger sm nødvendige fr tildeling av de vennevne nummerne (NIP,REGON). Selskapet blir tilsendt et sertifikat når disse nummerne er tildelt g ppføret i selskapsregisteret. Det aller siste sm gjennstår er å innlevere tilleggsinfmasjn til REGON, NIP g ZUS 9 registrene, på et ffisielt skjema sm heter NIP-8 å sm leveres via skattekntret. Det er representantene (styret) sm er ansvarlig fr å innlevere dette skjema innen fristen sm er 21 dager fra registerering av NIP g REGON nummerne i selskapsregisteret. Hvis selskapet sysselsetter ansatte, så er denne fristen redusert til 7 dager sm regnes fra daten den første ansatte var sysselsatt. 9 ZUS tilsvarer det Nrske trygde kntret.

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet.

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet. Frhandlingsspill Det skal være lkale frhandlinger i Papirdirektratet (PAD). Papirdirektratet er et direktrat sm står fr den sentrale faglige, strategiske g administrative ledelse av Papiretaten. PAD hlder

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Gdkjenning av utenlandsk fag- g yrkespplæring Jachim Gümüs Kallevig Seksjnssjef NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Dagens tema Krt m NOKUT Situasjnen nå Juridiske frhld Gdkjenningsrdningen

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET INNHOLDSFORTEGNELSE 1OPPDRAGET... 3 1.1Oppdragsgiver... 3 1.2Anskaffelsens frmål

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Hl kmmune Ålmannvegen 8 3576 Hl Telefn: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-pst: pstmttak@hl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hl.kmmune.n Skjenkebevilling - søknad m bevilling fr åpent arrangement (enkelt,

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS). Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring

Detaljer

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken Oppholdssaken for EU-borgere behandles umiddelbart. Oppholdssaken for deres

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse fr mttak av entreprenører g øvrige vedlikehldspersnell 1. Frmål Frmålet med denne rutinebeskrivelsen er å sikre en ensartet prsedyre fr å ta i mt entreprenører sm skal utføre

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Hltålen kmmune Hvsletta 7380 ÅLEN : 72 41 76 00 E-pst: epst@hltalen.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hltalen.kmmune.n Søknad m serveringsbevilling Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE

STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE NORGES SEILFORBUND STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE Sist revidert 02.02.2017 1. Avtalens parter Selskap (heretter spnsr): Adresse: Telefn: Organisasjnsnummer: Kntaktpersn: E-pstadresse: Og Utøver/spnsrbjekt

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn g deltakelse i internasjnale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn

Detaljer