Komitémøte REK vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komitémøte REK vest 18.02.2010"

Transkript

1 Komitémøte REK vest Generelt Møtedato Sted Konferanserom 109F BBB, UiB, klokken 09:30 Status Referat Endelig Dokumentdato Til dagsorden Til stede: Jon Lekven (Leder, medisinsk fagkyndig) Ansgar Berg (Nestleder, medisinsk fagkyndig) Inger Hilde Nordhus (Psykologisk fagkyndig) Bjørn Henning Østenstad (Juridisk fagkyndig) Grethe Oline Hole (Off. godkjent sykepleier) Bente Krokeide (Lekrepresentant) Ingrid Mällberg (Pasientforening) Vigdis Songe-Møller (Etisk fagkyndig) Helge Bryne (Representant for sykehuseier) Øystein Svindland (Sekretær) Camilla Gjerstad (Sekretær) Berit Rokne meldte forfall. Varamedlem Grete Oline Hole stilte i møtet. SAK 1.

2 Innkalling: Det var ingen merknader til innkallingen. SAK 2. Referat til møtet Ingen merknader. SAK 3. Inhabilitet: Ingen meldte seg innhabile. SAK 4. Saksbehandling: Klagesak, sak 2010/75 SAK 5. Saksbehandling: Utsatte saker fra forrige møte Sak 2009/1057 Sak 2010/74 Sak 2010/81 Sak 2009/2325 SAK 6. Saksbehandling: nye prosjektsøknader (18 saker) og endringsmeldinger (3 saker) SAK 7. Orientering: 1. Høringssvar fra REK Vest. Helse- og omsorgsdepartementet har lagt ut et utkast til retningslinjer for medlemmer i forskningsetiske komiteer på høring. Utkastet kommer fra Europarådets styringskomité for bioetikk. Høringsfristen er 1. mars Komitésekretær Arne Salbu og nestleder Ansgar Berg har utarbeidet et utkast til retningslinjer for medlemmer i forskningsetiske komiteer. Komiteen stiller seg bak forslaget og gir leder fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 2. Komitéleder orienterte om arbeidsutvalgsmøtet for REK som ble avholdt i Tromsø Sekretariatet orienterte om første del i seminarserien som vil bli avholdt Jurist Sigmund Simonsen vil snakke om samtykke og fritak fra innhenting av samtykke.

3 4. Artikkel fra Time Magazine."Debunked. A pivotal paper linking vaccines and autism is retracted. Will the antivaccine movement go on?" 5. Komitéleder orienterte om at Prop. 23 L ( ) er til behandling i Helse- og omsorgskomiteen. Lovforslaget omhandler endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven (nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten). Det ble avholdt åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité Saken er utsatt i påvente av besvarte spørsmål fra Helsedepartementet. SAK 8. Saker behandlet på fullmakt. Nye søknader 2010/375 Fysiske skader og tilbakefall av kreft Dok.Nr. 2010/375-1 Forskningsansvarlig Studium Nivå Prosjektsøknad Oddbjørn Straume Olav Mella Medisin PhD s prosjektomtale Brystkreft regnes av mange for å være en systemisk sykdom selv om svulsten oppdages på et tidlig tidspunkt. Det vil ofte foreligge mikrometastaser, som vil ligge i dvale i lang tid, gjerne resten av pasientens liv. Forskning tyder på at denne dvalen påvirkes av vevsskader. Selve den kirurgiske behandlingen av brystkreft kan utløse vekst av mikrometastaser. Vi vil studere pasienter som har fått utført brystrekonstruksjon etter primær behandling for brystkreft for å se om det er en opphopning av tilbakefall i tidsrommet etter slik kirurgi. Videre vil vi intervjue pasienter som kommer til utredning pga sitt første tilbakefall med brystkreft. Opplysninger om tilstedeværelse av et signifikant fysisk traume siste 2 år registreres. Vi vil søke å finne en sammenheng mellom traume og tid til tilbakefall, samt identifisere markører for tumor dormancy i blodprøver og vevsprøver. Studien vil frembringe ny kunnskap om mikrometastaser og vil lede til bedre behandling av brystkreftpasienter. Humant biologisk materiale Prosjektet er Nei Både kvantitativt og kvalitativt

4 Prosjektstart Prosjektslutt Formålet med undersøkelsen, som inkluderer fire delstudier, er å undersøke om det finnes en sammenheng mellom traumer og kreftsykdom som kan påvises hos pasienter med brystkreft som har gjennomgått brystrekonstruksjon. En kontrollgruppe består av brystkreftpasienter som går til kontrollundersøkelse etter primærbehandling, men som ikke gjennomgår brystrekonstruksjon. Forskningsansvarlig er Helse Bergen HF. En forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se helseforskningsloven 6, jfr. 4 bokstav e. Komiteen anser prosjektet som viktig og har ingen innvendinger mot formål eller metoder som er beskrevet i søknadsskjemaet. Det synes imidlertid å være diskrepans mellom søknadsskjema og forskningsprotokoll når det gjelder beskrivelse av metode. I den vedlagte protokollen beskrives fase I og fase II studier (Clinical interventional therapeutic trial I, II) som inkluderer blant annet bruk av placebo ("patients that are planned for reconstructive breast surgery will be randomized for perioperative antiangiogenic treatment or placebo"). Ettersom fase I og fase II studier ikke er beskrevet i hovedsøknaden vil ikke komiteen ta stilling til disse i sin vurdering. Eventuelle endringer av prosjektet utover det som er beskrevet i hovedskjemaet må meldes til REK i en endringssøknad, eventuelt meldes som et nytt prosjekt. Forskningsbiobank Det vil bli innhentet blodprøver og vevsprøve fra deltakere, og det søkes i den forbindelse om godkjenning for opprettelse av forskningsbiobank kalt "Traumer og kreft prosjektet". Komiteen har ingen innvendinger til at forskningsbiobanken opprettes. Slik REK Vest forstår søknaden skal avidentifiserte pasientprøver utleveres til Boston, USA som ledd i et forskningssamarbeid. En har ingen innsigelser til den avidentifiserte prøveutleveringen, men setter som vilkår at deltakerne informeres om dette i informasjonsskrivet. Samtykke til deltakelse og dispensasjon fra taushetsplikten Pasientene i studie og vil bli forespurt om å avgi samtykke. I de retrospektive studiene og søkes det om tillatelse til å ikke innhente samtykke. Data vil bli samlet fra pasientjournal og koblet med registerdata fra Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret. Det oppgis i søknaden at data blir analysert og lagret i anonymisert form, men REK Vest gjør oppmerksom på at ettersom det eksisterer en koblingsnøkkel vil data per definisjon være avidentifiserte. Som hovedregel kreves det samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning. REK har likevel anledning til å gi dispensasjon fra innhenting av samtykke, jfr. helseforskningsloven 35. Komiteen anser formålet i prosjektet som nyttig og av vesentlig interesse for samfunnet. REK Vest mener at hensynet til deltakernes velferd og integritet synes ivaretatt. Komiteen finner derfor at helseopplysningene kan benyttes uten innhenting av samtykke fra pasientene. En har ingen innvendinger til kobling av omsøkte registerdata. Følgende vilkår ligger til grunn for dispensasjonen: Opplysningene og prøvene behandles og oppbevares strengt konfidensielt Opplysningene og prøvene behandles i tråd med forelagt søknad og komiteen avgrensing når det gjelder den legemiddelutprøving som er beskrevet i protokollen. Personidentifiserbare data og koblingsnøkkel slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest

5 innen prosjektets avslutning Dersom det er behov for ytterligere oppbevaring av avidentifiserte data av hensyn til etterkontroll, må det sendes melding om prosjektendring til REK. Deltakerforespørsel Det er utarbeidet fire ulike informasjonsskriv avhengig om forespørselen er rettet mot pasient eller kontrollgruppe og om pasienten forespørres om å besvare en spørreundersøkelse eller avgi blod eller vevsprøve. I forespørsel informeres deltaker om at " Prosjektet har konsesjon fra Datatilsynet, og datamaterialet oppbevares i 15 år og anonymiseres innen mai 2025". REK Vest setter som vilkår at denne setningen fjernes. Det er kun REK som skal godkjenne oppbevaring av opplysningene, og REK Vest forholder seg til den oppgitte sluttdato i søknaden Noen mindre feil/unøyaktigheter i informasjonsskrivet bes korrigert - se vedlegg. Forsikring Det oppgis i søknaden at forsikring ansees unødvendig. En minner om at pasientskadeerstatningsordningen gjelder for dette prosjektet ettersom prosjektet gjennomføres på offentlig sykehus. Forhåndsgodkjenning For øvrig gjør komiteen oppmerksom på at REK kun foretar forhåndsgodkjenning og at henvendelser til deltakerne ikke skal starte opp før godkjenning fra REK foreligger, jfr. søknad der oppgitt oppstart for prosjektet er Prosjektet godkjennes på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 2. Forskningsbiobanken "Traumer og kreft prosjektet" godkjennes i samsvar med forelagt søknad. en gjelder inntil 5 år etter prosjektets avslutning. 3. REK Vest godkjenner utførsel av avidentifisert biologisk materiale til Boston, USA på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 4. REK Vest godkjenner at relevante helseopplysninger fra journalmateriale kan anvendes for forskningsformål i dette prosjektet uten samtykke fra dem opplysningene gjelder (såkalt dispensasjon fra taushetsplikten). en gjelder delprosjekt 2.01 og 2.04 på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 2010/400 Stavanger stroke study Dok.Nr. 2010/400-1 Studium Nivå Prosjektsøknad Martin Kurz Medisin PhD arbeid s prosjektomtale Hjerneslag er den 3. hyppigste dødsårsak og den hyppigste årsaken for invaliditet. 15% av alle

6 slagpasienter dør kort tid etter deres slag, 40% blir varig invalidisert og ca 10% trenger institusjonell støtte/opphold. Spesielt i Norge er det lite kjent om tidsperspektiv mellom pasientens hjemreise, evt. sykehjemsinnleggelse og mulig død. Av spesielt interesse er faktorene som påvirker sykehjemsinnleggelsen og død. Stavanger kommune har fra 1993 registrert alle sykehjemsinnleggelser og det eksisterer et nasjonalt dødsregister. I forbindelse med den søkte studien er det planlagt å sammenlikne en representativ gruppe slagpasienter fra Stavanger kommune som var innlagt på slagposten, Stavanger Universitetssykehus, med en tilfeldig utvalgt kontrollgruppe av samme alder og kjønn. Langtidsutkomme, definert som tid til sykehjemsinnleggelse og tid til død, og faktorer som predikerer langtidsutkomme. vil bli undersøkt. Prosjektet er Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt I denne retrospektive studien vil man undersøke en representativ gruppe slagpasienter med hensyn på langtidsutkomme og faktorer som påvirker langtidsutkomme. Man vil sammenlikne pasientgruppen med en kontrollgruppe som ikke er rammet av slag. Forskningsansvarlig er Helse Stavanger HF. En forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se helseforskningsloven 6, jfr. 4 bokstav e. Det søkes om godkjenning for å koble opplysninger fra pasientjournal, Dødsårsaksregisteret og Sykehjemsregisteret Stavanger. Det søkes videre om godkjenning for ikke å innhente samtykke fra deltakerne. Som hovedregel kreves det samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning. REK har likevel anledning til å gi dispensasjon fra innhenting av samtykke, jfr. helseforskningsloven 35. En legger til grunn at de fleste av pasientene som inkluderes i dette prosjektet vil være døde. Komiteen anser formålet i prosjektet som nyttig og av vesentlig interesse for samfunnet. REK Vest mener at hensynet til deltakernes velferd og integritet synes ivaretatt. Komiteen finner derfor at helseopplysningene kan benyttes uten innhenting av samtykke fra pasientene. Følgende vilkår ligger til grunn for dispensasjonen: Opplysningene og prøvene behandles og oppbevares strengt konfidensielt Opplysningene og prøvene behandles i tråd med forelagt søknad Personidentifiserbare/avidentifiserte data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest innen prosjektets avslutning Det går fram av søknaden at man ønsker å oppbevare opplysningene avidentifisert etter prosjektslutt uten at det er oppgitt tidspunkt for sletting eller anonymisering. REK Vest setter imidlertid som vilkår at personidentifiserbare opplysninger og koblingsnøkler slettes så snart det ikke lenger behov for ytterligere oppbevaring og senest innen prosjektslutt. Dersom det er velbegrunnet behov for ytterligere oppbevaring av avidentifiserbare data av hensyn til etterkontroll, må det sendes melding om prosjektendring til REK med begrunnelse for behov for etterkontroll og forslag til dato for sletting. Prosjektet godkjennes på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. REK Vest godkjenner at relevante helseopplysninger fra journalmateriale kan anvendes for forskningsformål i dette prosjektet uten samtykke fra dem opplysningene gjelder (såkalt dispensasjon fra taushetsplikten). en gjelder på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 2010/410 Aterosklerose i hjernens blodårer

7 Dok.Nr. 2010/410-1 Forskningsansvarlig Studium Nivå Prosjektsøknad Lars Thomassen Lars Thomassen Medisin PhD s prosjektomtale Intrakraniale stenoser (innsnevringer i hjernens blodårer ) kan gi hjerneinfarkt. Hyppigheten av intrakraniale stenoser og deres betydning i en uselektert europeisk slag-populasjon er ukjent. Duplexundersøkelse påviser intrakraniale stenoser, men det er ikke enighet om kriterier for gradering av stenosene. Nøyaktig registrering sammen med CT/MR kan bedre presisjonsnivået i stenosediagnostikken. Dopplermonitorering påviser sirkulerende mikroembolier, men kan idag ikke differensiere mellom solide embolier og luftembolier. Et nytt Dopplerapparat (CereDop ) med multifrekvensteknologi har i preklinisk testing eliminert disse tekniske problemene. Formålet er å undersøke 1) prevalens og grad av intrakraniale stenoser samt hyppigheten av embolier fra disse; 2) langtidsprognose ved intrakraniale stenoser; 3) hyppigheten av sirkulerende mikroembolier ved akutt hjerneinfarkt; 4) ny programvare for å differensiere mellom solide embolier og gass-embolier Prosjektet er Både kvantitativt og kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt Formålet med dette prospektive prosjektet er å kartlegge forekomsten av intrakranielle stenoser (innsnevring av blodårer i hjernen) blant pasienter med akutt hjerneinfarkt innlagt ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Man ønsker videre å undersøke nøyaktighet av ultralydundersøkelse i diagnostikken av disse pasientene ved hjelp av et nytt Dopplerapparat. Det nye ultralydapparatet er under utvikling, og det er uklart når utstyret vil være ferdig og om det vil bli benyttet i prosjektet. Opplysningene fra studien skal kobles til opplysninger fra kvalitets- og forskningsregistret Bergen Stroke Registry (BSR) der alle slagpasienter med intrakraniale stenoser (påvist i rutineutredningen) ved avdelingen inkluderes. Forskningsansvarlig er Helse Bergen HF. En forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se helseforskningsloven 6, jfr. 4 bokstav e. Komiteen mener at søknaden fremstår som ufullstendig. Det er vedlagt to ulike informasjonsskriv: ett skriv til pasienter over 60 år og ett til pasienter under 60 år. Disse skrivene inneholder informasjon om andre prosjekter, blant annet innsamling av blodprøver som ikke er relevant for dette konkrete prosjektet. Komiteen ber derfor om at det utarbeides et nytt spesifikt informasjonsskriv rettet mot de pasientene som inkluderes i denne studien. Det bes om å utarbeide én forespørsel uavhengig om deltakerne er over eller under 60 år ettersom begge grupper skal gjennomgå de samme undersøkelsene i denne studien. Forespørsel skal inneholde informasjon om hvorfor pasienter blir forespurt om å delta, formålet med studien, hvilke undersøkelser som skal inngå i dette konkrete prosjektet der det klart fremgår og hvilke opplysninger som skal samles inn. Tittelen i forespørsel må samsvare med tittelen på prosjektet. Ettersom enkelte av deltakerne kan ha manglende eller redusert samtykkekompetanse, må det også utarbeides en egen forespørsel rettet mot de pårørende. REK Vest anbefaler at man benytter

8 malen for informasjonsskriv som finnes i saksportalen til REK (SPREK), se For utprøving av nytt medisinsk utstyr som skal benyttes i forskningsprosjekter må det søkes godkjenning fra Helsedirektoratet. REK Vest ber derfor prosjektleder avklare med Helsedirektoratet om det i dette tilfellet skal sendes søknad dit. Søknaden ansees som ufullstendig. Saken utsettes i påvente av tilbakemelding om de ovennevnte merknader. 2010/420 Kan virustester skille behandlingstrengende og ikke behandlingstrengende celleforandringer på livmorhalsen? Dok.Nr. 2010/420-1 Prosjektsøknad Ingrid Baasland s prosjektomtale Celleforandringer på livmorhalsen (CIN) er vanlig forekommende og forårsakes av onkogene typer humant paiplloma virus(hpv). De fleste virusinfeksjonene og påfølgende celleforandringer forsvinner av seg selv, spesielt hos yngre kvinner. Andre ganger persisterer infeksjonen/ celleforandringene, og over tid kan noen av disse celleforandringene utvikle seg til livmorhalskreft. Siden vi ikke vet hvilke celleforandringer som vil forsvinne og hvilke som vil vedvare, fjernes alle moderate-alvorlige celleforandringer med kirurgi.vi overbehandler altså en rekke kvinner. Inngrepet medfører en 3-4 ganger økt risiko for for tidlig fødsel i påfølgende svangerskap.dersom man klarer å skille ut hvilke kvinner som kan avvente behandling og dermed unngå konisering, vil det være en stor gevinst for pasient og samfunn.vi ønsker å studere om bruk av HPV-tester og mikroskopisk undersøkelse av livmorhalsen(kolposkopi) kan brukes til å skille ut disse kvinnene Humant biologisk materiale Prosjektet er Nei Både kvantitativt og kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt Formålet med prosjektet er å undersøke om testing av humant papillomavirus på mrna-nivå kan benyttes for å skille behandlingstrengende celleforandringer i livmorhalsen fra ikkebehandlingstrengende forandringer. Slik testing kan bidra til å hindre overbehandling av celleforandringer på livmorhalsen. Forskningsansvarlig er St. Olavs hospital. En forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se helseforskningsloven 6, jfr. 4 bokstav e. REK Vest velger å definere prosjektet som et forskningsprosjekt ettersom det vil bli benyttet forskningsmetoder der en har til hensikt å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom, jfr. helseforskningsloven 2, 4a. Komiteen har ingen innvendinger til formålet med studien. Komiteen finner deler av prosjektsøknaden rotete og uoversiktlig. Undersøkelsen presenteres som

9 fase én av to faser der man vil komme tilbake til fase to dersom dette blir aktuelt. REK Vest tar kun stilling til fase én i denne omgang og ber om at det sendes endringsmelding dersom man vil utvide studien. Forskningsbiobank Det vil bli benyttet humant biologisk materiale i studien, og det søkes derfor om oppretting av forskningsbiobank kalt "CINDERELLA-studien". Komiteen har ingen innvendinger til at forskningsbiobanken opprettes. Forskningsbiobanken skal ha en ansvarshavende person med medisinsk eller biologisk utdanning av høyere grad. Det fremgår av søknaden at det skal foretas genetiske undersøkelser av det biologisk materialet. REK Vest ber prosjektleder avklare med Helsedirektoratet om prosjektet blir berørt av bioteknologilovens bestemmelser og om prosjektet skal meldes til direktoratet. En gjør oppmerksom på at bioteknologiloven ikke gjelder for forskning som ikke har diagnostiske eller behandlingsmessige konsekvenser for deltakeren eller hvor opplysninger om den enkelte ikke føres tilbake til vedkommende. Deltakerforespørsel Hovedregel for å inkludere personer i forskningsprosjekter er at deltaker aktivt samtykker til deltakelse. Dette gjelder også ved samtykke til den gynekologiske undersøkelsen som beskrevet i studien som innebærer uttak av biologisk materiale. Setningene "dersom du ikke ønsker å delta, ber vi deg ringe (sekretær ved gynekologisk poliklinikk) slik at du settes opp til en ordinær time. Du vil da få standard undersøkelse og behandling" må derfor utelates/omformuleres slik at deltaker aktivt avgir samtykke. Noen mindre feil/unøyaktigheter i informasjonsskrivet bes korrigert - se vedlegg. Behandling av helseopplysninger Det går fram av søknaden at opplysninger som registreres i prosjektet er direkte personidentifiserbare. REK Vest minner om at helseopplysninger som benyttes i forskning bør i størst mulig grad krypteres/avidentifiseres for å sikre personvernet til deltakerne. Det søkes om at datamaterialet skal avidentifiseres etter prosjektslutt Hovedregel er at helseopplysninger innhentet i forskningsprosjekter skal slettes eller anonymiseres så snart som mulig og senest ved prosjektslutt. Dersom det er behov for å oppbevare data avidentifisert etter prosjektslutt av hensyn til etterkontroll, ber en om at det sendes endringssøknad til REK Vest. Forsikring Det opplyses i søknaden at forsikring anses unødvendig. En minner om at pasientskadeerstatningsordningen gjelder for deltakerne i dette prosjektet. 1. Prosjektet godkjennes på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 2. Forskningsbiobanken "CINDERELLA-studien" godkjennes i samsvar med forelagt søknad. en gjelder inntil 5 år etter prosjektets avslutning. 2010/428 Kronisk smerte, tap og sorg Dok.Nr. 2010/428-1

10 Prosjektsøknad Bodil Furnes s prosjektomtale Endret livssituasjon og forringet helse kan knyttes til kronisk smerte, tap og sorg. Studien er Mixed Method design.målet er økt forståelse av disse fenomenene for å forbedre praksis og den enkeltes livskvalitet. En modell basert på kognitiv atferdsterapi og prosessorientert skriving prøves ut. I) Kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming og skriving som redskap ved kronisk smerte. Et program organisert med gruppesamtale, fysisk aktivitet, undervisning og skriveoppgaver. Gruppene drives av faglige veiledere og likemann. II) Kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming og skriving som redskap i sorgbearbeidelse hos voksne etterlatte. Et program organisert med samtale,skriving og hjemmeoppgaver i sorggrupper drevet av diakoner med kompetanse innen sorg og veiledning. Datasamling skjer ved standardiserte spørreskjema ad helserelatert livskvalitet, smerteopplevelse og sorg, forskningsintervju og skriftlige rapporter. Materialet analyseres statistisk og fenomenologisk. Prosjektet er Både kvantitativt og kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt Studiens hovedmål er å oppnå en utvidet forståelse av kompleksiteten ved fenomenene kronisk smerte, tap og sorg med sikte på å forbedre klinisk praksis. Deltakerne er pasienter med kroniske nonmaligne smerter og etterlatte voksne personer. Forskningsansvarlig er Universitetet i Stavanger. En forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se helseforskningsloven 6, jfr. 4 bokstav e. Dersom Helse Stavanger HF er en mer naturlig forskningsansvarlig, ber REK om tilbakemelding via endringsmelding. REK Vest anser tema og opplysningene som samles inn som svært nærgående og sensitive, men har ikke innvendinger til formålet med prosjektet. Det fremgår av forskningsprotokollen at spørreskjemaene HRQL og BPI er oversatt og validert til norske forhold, mens oversettelse og validering av TRIG vil bli utført. Komiteen aksepterer at oversettelsen ikke foreligger ved søknadsinnsending, men at dette vil bli utarbeidet. Komiteen setter følgende vilkår til godkjenning av deltakerforespørselen: Setningen "Fremmøte er obligatorisk" må utelates ettersom deltakelsen i forskningsprosjektet er frivillig og man skal ha mulighet til å trekke seg på ethvert tidspunkt. Deltakerne må informeres om at de har rett til å få opplysningene slettet dersom de trekker seg. Deltakerne må informeres om når opplysningene vil bli slettet (dato). Noen mindre feil/unøyaktigheter i informasjonsskrivet bes korrigert - se vedlegg. Det går fram av søknaden at en ønsker å lagre opplysningene på privat PC. REK Vest krever at man benytter en sikrere datalagringsenhet. For å sikre opplysningene setter en derfor som vilkår at opplysningene oppbevares ved en PC knyttet til den forskningsansvarliges institusjon, fortrinnsvis knyttet til en egen forskningsserver. REK Vest setter som vilkår at personidentifiserbare opplysninger, lydfiler og koblingsnøkler slettes så snart det ikke lenger behov for ytterligere oppbevaring og senest innen prosjektslutt

11 Prosjektet godkjennes på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 2010/432 Optimalisering av hjertelunge redning- praktisk bruk av endetidal CO2 Dok.Nr. 2010/432-1 Studium Nivå Prosjektsøknad Bård E Heradstveit PhD Høyere s prosjektomtale Hjertestans rammer årlig ca nordmenn. Betydelig innsats er gjort for å øke overlevelsen. Akuttmedisinsk Seksjon, KSK/ (Haukeland Universitetssykehus) har vakt med anestesilege (Statens Luftambulanse), og blir varslet ved mistanke om hjertestans. Dekningsområdet er Hordaland fylke. Under gjenopplivning ønsker en å sikre vitale organer tilstrekkelig perfusjon, hvor målet er å opprette egensirkulasjon hos pasienten. Registrering av pasientens CO2 i ekspirasjonsluften (endetidal CO2) demonstreres som en grafisk kurve (kapnografi). Dette tjener to formål; 1) Bekrefte at lungene ventileres, og gitt en regelmessig ventilasjon; 2) Overvåke blodsirkulasjonen hos pasienten. Kliniske studier med bruk av kapnograf ved hjertestans er imidlertid begrenset, og kapnografi er derfor sparsomt omtalt i Europeiske retningslinjer for behandling av hjertestans. Vi ønsker å se om endetidal CO2 som måles under pågående resuscitering kan relateres til grad av egensirkulasjon/overlevelse. Prosjektet er Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt Undersøkelsen er basert på en retrospektiv gjennomgang av dokumentasjon av hjertestans behandlet av anestesilege i bergensregionen i tidsrommet Man ønsker å sammenholde opplysninger som blant annet tidsforbruk, hjerterytme, basal hjerte-lungeredning, antall støt med defibrillator med data for måling av CO2- konsentrasjon i utåndingsluft for å se om verdiene kan bidra til å forutsi utfall av gjenoppliving. Komiteen definerer prosjektet som kvalitetssikring og anser derfor ikke prosjektet som fremleggingspliktig for REK. En gjør oppmerksom på at kvalitetssikringsprosjekter som innebærer behandling av personopplysninger (herunder avidentifiserbare opplysninger) skal fremlegges for personvernombudet ved Helse Bergen. Søknaden avvises da prosjektet ligger utenfor komiteens mandat. Prosjektet kan således i prinsippet gjennomføres uten godkjenning fra REK, som ikke har innvendinger mot at resultatene eventuelt blir publisert. 2010/438 Helseressurser og arbeidsdeltagelse hos mennesker med langtids fravær for ikke-maligne muskelskjelett smerter: en kryss-seksjonell studie

12 Dok.Nr. 2010/438-1 Forskningsansvarlig Studium Nivå Prosjektsøknad Geir Arild Espnes Heidi Sivertsen Helsevitenskap Master s prosjektomtale Muskel-skjelett smerter er et betydelig problem for enkeltindivider og har store konsekvenser for samfunnet. Langtidsfravær øker sannsynligheten for å komme inn i "onde sirkler" som igjen kan gi symptomforverring. Å studere de friske som har vært syke, kan gi ny kunnskap om psykologisk motstandsdyktighet og hvordan de over tid øker sin opplevelse av mening og sammenheng. Formålet med studien er å finne kunnskap om helseressurser i bedringsprosessen som bidrar til helse og arbeidsdeltagelse. Prosjektet er Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt Formålet med studien er å finne kunnskap om bedringsprosessen som bidrar til forbedret helse og økt arbeidsdeltagelse hos mennesker som har vært langtidssykemeldte med ikke-maligne muskel- og skjelettsmerter. Det søkes om å få benyttet data fra Arbeids- og velferdsdirektoratet sykepengeregister (NAV). NAV foretar uttrekk i sykepengeregister med bakgrunn i valgte ICPC-2 diagnosekoder for personer som har vært sykemeldt i 8-12 uker. Opplysningene blir koblet med arbeidstakerdata. Komiteen legger til grunn at koblingsnøkkel hos NAV slettes umiddelbart etter kobling av data. Det går fram av søknaden at spørreskjema til de langtidssykemeldte blir sendt ut fra NAV og at forsker ikke vil få kjennskap til navn. De besvarte skjemaene sendes direkte til forsker slik at NAV ikke får kjennskap til hvem som svarer og hva. Slik REK Vest forstår søknaden skal med andre ord kun NAV ha tilgang på navnelisten. Opplysningene fra undersøkelsen framstår dermed som anonyme for forsker. Likevel finnes følgende tekst i informasjonen øverst på spørreskjemaet: "Skjemaet er sendt ut av NAV, og forsker vil få kjennskap til navn." Dersom det er riktig at forsker ikke har tilgang på personidentifiserbare opplysninger eller koblingsnøkler samt at koblingsnøkler hos NAV slettes umiddelbart etter kobling, vil opplysningene være sanne anonyme ettersom de ikke kan knyttes til en enkeltperson. Prosjektet er under disse forutsetninger ikke fremleggingspliktig for REK. REK Vest ber derfor om en tilbakemelding på om forsker har tilgang på personidentifiserbare opplysninger/koblingsnøkler. Saken utsettes i påvente av tilbakemelding om ovennevnte merknad.

13 2010/446 Hjernehinnebetennelse hos barn - når er det nevroborreliose Dok.Nr. 2010/446-1 Studium Nivå Prosjektsøknad Knut Øymar PhD- studium dr.med s prosjektomtale Ved bitt av skogflått kan borrelia-bakterien spres til mennesket og gi sykdommen borreliose. Ved nevroborreliose foreligger det infeksjon i nervesystemet, i de aller fleste tilfellene i form av hjernehinnebetennelse. Symptomer og funn ved nevroborreliose kan overlappe med det man finner ved hjernehinnebetennelse forårsaket av andre bakterier eller virus. For å gi riktig behandling er det viktig å kunne skille ulike former for hjernehinnebetennelse fra hverandre tidlig. Nevroborreliose forekommer hyppig i vårt område, og i tidligere studier har vi økt kunnskapen om symptomer og funn ved tilstanden. I denne studien vil vi samle data om barn innlagt ved SUS med alle typer hjernehinnebetennelse i årene Hensikten er å få ny kunnskap og hva som er typiske kliniske funn og laboratoriefunn ved de ulike typer hjernehinnebetennelse. Vi vil med det bidra til hurtig diagnose av nevroborreliose og å dermed kunne gi riktig behandling så tidlig som mulig. Prosjektet er Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt En ønsker å kartlegge forekomsen av ulike typer hjernehinnebetennelse hos barn innlagt ved Barneklinikken, Stavanger universitetssykehus i perioden Komiteen definerer prosjektet som kvalitetssikring og anser derfor ikke prosjektet som fremleggingspliktig for REK. En gjør oppmerksom på at kvalitetssikringsprosjekter som innebærer behandling av personopplysninger (herunder avidentifiserbare opplysninger) skal fremlegges for et personvernombud eller for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Søknaden avvises da prosjektet ligger utenfor komiteens mandat. Prosjektet kan således i prinsippet gjennomføres uten godkjenning fra REK, som ikke har innvendinger mot at resultatene eventuelt blir publisert. 2010/453 Dok.Nr. 2010/453-1 Studium Prosjektsøknad Åshild-Lunde genetisk veiledning

14 Nivå Master i helsefag s prosjektomtale Friske kvinner i Norge som ved prediktiv testing får påvist mutasjon i de vanligste BRCA1- mutasjonene, har penetrans på 58 % (51 66 %) for å utvikle brystkreft eller eggstokkreft før fylte 70 år (Juvet & Norderhaug),og de har 50 % risiko for å oveføre genfeilen til sine eventuelle barn. Mange av dem har opplevd at mor eller andre nære kvinnelige slektninger døde i ung alder av brystkreft. Angst for å utvikle kreftsykdom gjør at en del av dem velger profylaktisk fjerning av brystene og/eller eggstokkene. Bryst og eggstokker er en viktig del av kvinneligheten og mange kvinner opplever det som vanskelig å skulle fjerne/ikke fjerne som dramatisk (Sachs, 1998). At du med 50 % sannsynlighet har overført genet til dine barn kan oppleves svært tungt å bære,og mange kvinner er usikre på når og hvordan de skal gå frem når de skal informere barna og andre slektninger. Problemstillingen: Hvordan erfarer friske kvinner som har fått påvist mutasjon i BRCA1 genet sin livssituasjon? Prosjektet er Kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt Hensikten med studien er å undersøke hvordan friske kvinners opplever det å vite at de er bærer av en mutasjon i brystkreftgenet BRCA1. REK Vest har ingen innvendinger mot formålet med studien. Forskningsansvarlig er Helse Bergen HF. En forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se helseforskningsloven 6, jfr. 4 bokstav e. Det er et krav at prosjektleder skal ha den faglig og vitenskapelig kompetanse som det aktuelle forskningsprosjektet krever for en forsvarlig gjennomføring. Komiteen mener gjennomføringen av prosjektet og veiledningen av studenten synes tilfredsstillende ivaretatt. Deltakerne vil rekrutteres fra pasientarkiv ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved Haukeland universitetssykehus. Slik REK Vest forstår søknaden legges det opp til at forskere i prosjektet sender ut forespørselen. REK Vest ber imidlertid om at forespørselen sendes ut via helsepersonell ved Senter for medisinsk genetikk slik at taushetsplikten ivaretas. Noen mindre feil/unøyaktigheter i informasjonsskrivet bes korrigert - se vedlegg. En ønsker å benyttes privat PC tilknyttet internett. For å sikre opplysningene krever REK Vest at opplysningene lagres på en forskningsserver ved den forskningsansvarliges institusjon. Hovedregel er at personidentifiserbare/avidentifiserte opplysninger ikke skal oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. REK Vest kan ikke se tungveiende grunner for at avidentifiserte opplysninger skal oppbevares ett år etter prosjektslutt slik det søkes om. Prosjektslutt regnes som tidspunktet for publisering eller ferdigstillelse av oppgave, avhandling eller rapport. REK Vest setter derfor som vilkår at personidentifiserbare opplysninger, båndopptak og koblingsnøkler slettes så snart det ikke lenger behov for ytterligere oppbevaring og senest innen prosjektslutt Dersom prosjektslutt endres eller det er behov for oppbevaring av data for etterkontroll må det sendes endringssøknad til REK. Prosjektet godkjennes på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 2010/455 Hofteproteseopererte, endring i smerte og funksjon og

15 prediksjonsfaktorer Dok.Nr. 2010/455-1 Studium Nivå Prosjektsøknad Liv Inger Strand Masterstudium i helsefag, studieretning fysioterapivitenskap mastergrad s prosjektomtale Overordnet mål for studien er intern evaluering av et nytt konsept for behandling av total hofteartroplastikk som er innført ved Sykehuset Telemark. Hensikten er først og fremst å registrere behandlingseffekt for en større gruppe pasienter, for deretter å finne hvilke faktorer som synes å spille en rolle for funksjonsutviklingen i det tidlige postoperative forløpet. Det vil være av stor interesse å kunne identifisere hva som kjennetegner pasienter som har best nytte av Joint Care konseptet. Først og fremst vil man kunne gi den enkelte pasient et mer realistisk bilde av endring i smerte og funksjonsevne i den tidlige rehabiliteringsfasen. Samtidig kan det også kaste lys over hvor man må sette inn ekstra ressurser for å unngå at noen pasienter ikke oppnår ønsket forbedring i funksjonsnivå. Denne forståelsen av hvordan man skal styre ressurser og velge utskrivingssted vil blir enda viktigere etter innføring av Joint Care konseptet, fordi lengden på sykehusoppholdet reduseres betraktelig. Prosjektet er Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt Formålet for studien er en intern evaluering av et nytt konsept for behandling av total hofteartroplastikk som er innført ved Sykehuset Telemark. Hensikten er å registrere behandlingseffekt og å undersøke hvilke faktorer som spiller en rolle for funksjonsutviklingen etter operasjonen. Komiteen definerer prosjektet som kvalitetssikring og anser derfor ikke prosjektet som fremleggingspliktig for REK. En gjør oppmerksom på at kvalitetssikringsprosjekter som innebærer behandling av personopplysninger (herunder avidentifiserbare opplysninger) skal fremlegges for et personvernombud eller for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Søknaden avvises da prosjektet ligger utenfor komiteens mandat. Prosjektet kan således i prinsippet gjennomføres uten godkjenning fra REK, som ikke har innvendinger mot at resultatene eventuelt blir publisert. 2010/457 Klinisk presentasjon og prognose ved nyresykdom hos eldre. Dok.Nr. 2010/457-1 Prosjektsøknad

16 Kristin Sæle s prosjektomtale Incidens av nyresykdom er økende og aldring i befolkningen medfører at stadig flere eldre utvikler nyresykdom. Nyere studier av eldre pasienter med nyresykdom viser at opptil 50 % av pasientene har nyresykdom som kan behandles. Spekteret av nyresykdommer, klinisk presentasjon og prognose for ulike nyresykdommer hos eldre skiller seg fra det vi finner hos yngre pasienter, men disse forhold er lite undersøkt. Norsk Nyrebiopsiregister(NNB) innehar i verdensmålestokk et unikt stort materiale av nyrebiopsier og kliniske og biokjemiske parametre knyttet til disse. Med utgangspunkt i dette materialet ønsker vi: 1) Å kartlegge klinisk presentasjon ved ulike nyresykdommer hos eldre, 2) Vurdere i hvilken grad diagnostikk med nyrebiopsi har hatt avgjørende betydning for behandling av nyresykdom hos de eldste, og 3) Beskrive forløp og prognose ved ulike nyresykdommer hos eldre. Punkt 3 vil bli gjennomført ved å koble data fra NNB med data fra Norsk Nefrologiregister og Norsk Dødsårsaksregister. Prosjektet er Både kvantitativt og kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt Formålet med studien er å kartlegge forskjeller i klinisk presentasjon ved ulike nyresykdommer hos yngre sammenlignet med eldre pasienter. En vil videre også kartlegge ulikheter i prognose mellom yngre og eldre pasienter. Det søkes om å koble opplysninger fra Norsk Nyrebiopsiregister, Norsk Nefrologiregister og Dødsårsaksregisteret. Forskningsansvarlig er Helse Bergen HF. En forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se helseforskningsloven 6, jfr. 4 bokstav e. Registermaterialet fra Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk Nefrologiregister er unikt i verdenssammenheng. Å benytte registerdata i et prosjekt som dette viser nytteverdien av slike langvarige registre. Data er allerede innsamlet, og pasientene har tidligere gitt et generelt samtykke til registrering av data i Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk Nefrologiregister. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente nytt samtykke fra pasientene. Som hovedregel kreves det samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning. REK har likevel anledning til å gi dispensasjon fra innhenting av nytt samtykke, jfr. helseforskningsloven 15. Komiteen anser formålet med prosjektet som nyttig og av vesentlig interesse for samfunnet. REK Vest mener at hensynet til deltakernes velferd og integritet synes ivaretatt. Mange av deltakerne vil dessuten være døde eller ha manglende eller redusert samtykkekompetanse. Komiteen finner derfor at helseopplysningene kan benyttes uten innhenting av nytt samtykke fra pasientene. Følgende vilkår ligger til grunn for dispensasjonen: Opplysningene og prøvene behandles og oppbevares strengt konfidensielt Opplysningene og prøvene behandles i tråd med forelagt søknad Personidentifiserbare/avidentifiserte data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest innen prosjektets avslutning i Dersom søker ønsker forlengelse av dispensasjonen må det sendes ny begrunnet søknad om prosjektendring til REK. REK Vest anbefaler at forespørselen som benyttes i forbindelse med de omtalte registrene omarbeides. Forespørselen bør inkludere et bredt samtykke til at data kan benyttes til forskning innenfor et angitt forskningstema der man samtidig informerer om at alle konkrete forskningsprosjekter skal fremlegges REK for vurdering, jfr. helseforskningsloven 14.

17 Prosjektet godkjennes i samsvar med forelagt søknad. REK Vest godkjenner at omsøkte helseopplysninger kan anvendes for forskningsformål i dette prosjektet uten samtykke fra dem opplysningene gjelder (såkalt dispensasjon fra taushetsplikten). en gjelder på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 2010/476 En randomisert klinisk studie for å vurdere om transfusjon av røde blodceller kan tilpasses pasientens behov Dok.Nr. 2010/476-1 Forskningsansvarlig Prosjektsøknad Tor Hervig Tor Hervig s prosjektomtale Bakgrunn: Vi har gjennomført en internasjonal pilotundersøkelse der det er vist at det på en statistisk signifikant måte er mulig å forutsi hemoglobinstigning i pasienter basert på beregning av pasientens blodvolum og hemoglobininnholdet i blodposen. I tillegg har vi vist at blodposens vekt er høysignifikant knyttet til hemoglobininnholdet.dette gjør videre praktisk arbeid mye lettere fordi det ikke er nødvendig å ta prøver fra selve posen. Bedre transfusjonspraksis vil gi pasientene større effekt av transfusjonene og trolig lenger opphold mellom blodoverføringene. Formål: I en randomisert studie vil vi undersøke om de foreløpige dataene kan anvendes i en vanlig klinisk situasjon. Ved å "skreddersy" transfusjonen av røde blodceller: Kan man oppnå en forutsigbar økning i hemoglobinkonsentrasjonen i pasienten? Humant biologisk materiale Prosjektet er Nei Kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt Formålet med dette prosjektet er å undersøke om man kan oppnå forutsigbar økning i hemoglobinkonsentrasjon gjennom en nyutviklet transfusjonspraksis. Forskningsansvarlig for prosjektet er Helse Bergen HF. REK Vest forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se Helseforskningsloven 6, jfr. 4 bokstav e. Den potensielle nytteverdien av prosjektet er stor. En har ingen innvendinger til protokoll. Noen mindre feil/unøyaktigheter i informasjonsskrivet må imidlertid korrigeres. Se vedlegg. En ønsker å benytte den generelle forskningsbiobanken "Forskningsbiobank ved Blodbanken, Haukeland universitetssykehus" (07.215/meldingsnr. 2041). Komiteen godkjenner dette. Prosjektet godkjennes i samsvar med forelagt søknad. 2010/481 Karakterisering av samspilet mellom kreftceller og normale naboceller

18 Dok.Nr. 2010/481-1 Studium Nivå Prosjektsøknad Daniela Elena Costea Undersøkelse av fibroblastenes innvirkning på de epiteliale kreft celler PhD og MPhil s prosjektomtale Vi har tidligere påvist at pro-invasive signaler fra aktiverte fibroblaster påvirker utviklingen av plateepitelkarsinoma i munnhullen og vi har identifisert ved hjelp av in vitro studier flere molekyler som er forskjellige i bindevev fra munnkreft og normal munnslimhinne. Ved å isolere keratinocytter og fibroblaster fra pasienter samt å benytte tredimensjonale (3D) systemer for å etterligne kliniske lesjoner, ønsker vi å studere videre hvordan bindevev og særlig de identifiserte molekyler bidrar i utviklingen av plateepitelkarsinoma. I tillegg til den eksperimentelle delen, har vi et klinisk mål: å undersøke våre eksperimentelle resultater (de identifiserte molekyler) på materiell fra plateepitelkarsinom pasienter og utforske om de kan kobles til kreft aggressivitet (grad)og prognose. Humant biologisk materiale Prosjektet er Nei Både kvantitativt og kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt Tidligere studier har vist at bestemte identifiserte biologiske markører i bindevevet rundt kreftceller har betydning for utviklingen og spredningen av kreft. Dette prosjektet består av en eksperimentell del (1) og en klinisk del (2): I delprosjekt 1 vil en undersøke hvordan bindevev - og særlig de identifiserte biologiske markørene - bidrar til såkalt plateepitelkarsinom i munnhulen. I delprosjekt 2 vil en undersøke om det finnes en sammenheng mellom de identifiserte biologiske markørene og kreftaggressivitet og prognose. I den forbindelse skal en bla. benytte tidligere innhentet biologisk materiale fra ulike kreftpasientgrupper. Forskningsansvarlig for prosjektet er Helse Bergen HF. REK Vest forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se helseforskningsloven 6, jfr. 4 bokstav e. Komiteen mener at prosjektets formål er spennende. Risikoprofilen er lav for begge de to delstudiene. En påpeker dog at både protokoll og søknad er vanskelig tilgjengelig: De er svært fagspesifikke i formen og setter i liten grad prosjektet i perspektiv. I det følgende vil en gå gjennom komiteens behandling av de to delprosjektene hver for seg: Delprosjekt 1: I denne delen vil en innhente biologisk materiale fra pasienter med plateepitelcarcinom som skal gjennomgå operasjon for kreft i munnhulen. En vil også benytte kontroller. Komiteen har ingen innvendinger til dette. En ønsker å benytte den tidligere godkjente og prosjektspesifikke forskningsbiobanken "Identifisering og karakterisering av humane stamceller fra slimhinne, samt påvirkning av bindevevsceller og vekstfaktorer" (160.06). Denne skal imidlertid ha blitt avsluttet i 2007, ifølge opplysninger i

19 meldeskjema til REK Vest/Helsedirektoratet. Følgelig kan den ikke benyttes i dette prosjektet. En legger imidlertid til grunn at man i forbindelse med delprosjekt 1 kun skal innhente og benytte nytt biologisk materiale. REK Vest godkjenner derfor opprettelsen av en ny spesifikk forskningsbiobank for delprosjekt 1. Biobankens navn er: "Bindevev og plateepitelkarsinom". En gjør oppmerksom på at denne også må meldes Biobankregisteret. Informasjonsskrivene som skal benyttes svært mangelfulle. Komiteen ber om at man benytter malen som finnes i SPREK (http://helseforskning.etikkom.no/xnet/public). Man må blant annet opplyse om tidspunkt for datasletting og om deltakernes rett til å kreve at biomaterialet slettes dersom de trekker samtykket tilbake (under forutsetning av at biomaterialet ikke allerede inngår i igangsatte analyser). REK Vest ber om å få tilsendt de reviderte informasjonsskrivene til orientering. REK Vest setter som vilkår at personidentifiserbare data og koblingsnøkler skal slettes ved prosjektslutt i Dersom man ønsker å oppbevare materialet for etterkontroll, kan man søke REK om dette på et senere tidspunkt, jfr. helseforskningsloven 38. Delprosjekt 2: Beskrivelsen av delprosjekt 2 er vag på flere punkter. REK Vest legger til grunn at man i denne delen skal validere de identifiserte biomarkørenes prognostiske verdi på diverse biologisk materiale (brystkreft, prostatakreft med mer) samt foreta statistiske analyser. Biomaterialet som skal benyttes oppbevares i ulike biobanker på Haukeland universitetssykehus og i Guy s Hospital i London: Det er uklart om dette er kliniske biobanker/behandlingsbiobanker eller forskningsbiobanker og om dette i så fall er generelle forskningsbiobanker eller prosjektspesifikke biobanker. Det er uklart hvilket samtykke som ligger til grunn. REK Vest kan ikke ta stilling til om dette materialet kan benyttes i delprosjekt 2 så lenge de opprinnelige samtykkene til avgivelse av biomaterialet til de ulike bankene ikke er vedlagt søknaden. REK Vest må vite om samtykkene er "brede" nok til at materialet også kan inngå i dette prosjektet. Det er uklart om man også i dette delprosjektet ønsker å benytte materialet fra den tidligere godkjente og prosjektspesifikke forskningsbiobanken "Identifisering og karakterisering av humane stamceller fra slimhinne, samt påvirkning av bindevevsceller og vekstfaktorer" (160.06). REK Vest påpeker at dette materialet i utgangspunktet skal være slettet ifølge informasjonsskrivet som ble gitt deltakerne. Gitt ovennevnte merknader finner komiteen at søknaden vedrørende delprosjekt 2 er for mangelfull til at man kan ta stilling til den. Komiteen ber om en tilbakemelding hvor man tydelig redegjør forformålet, hvor det biologiske materialet skal hentes fra og hvilket samtykke som ligger til grunn. 1. Delprosjekt 1 godkjennes på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge. 2. Forskningsbiobanken "Bindevev og plateepitelkarsinom" godkjennes for bruk i forbindelse med delprosjekt 1. en gjelder inntil 5 år etter prosjektets avslutning. 3. Delprosjekt 2 utsettes i påvente av tilbakemelding om de ovennevnte merknader. 2010/489 Studier av lungevev ved fatal Influensa A (H1N1) infeksjon Dok.Nr. 2010/489-1

20 Prosjektsøknad Rebecca Jane Cox s prosjektomtale Det søkes herved om etablering av register og biobank på Gades Institutt for pasienter som er blitt obdusert etter bekreftet Influensa A (H1N1) infeksjon i Norge. Et prosjekt er etablert mellom Avd. for virologi, Nasjonalt Folkehelseinstituttet og Gades Institutt, UiB. Pasientdata forefinnes allerede på Avd. for virologi. Autopsimateriale fra lunger og luftveisprøver blir studert. Prosjektet vil krakterisere fatalt forløpende tilfeller av pandemisk influensa A(H1N1) for å øke kunnskap om både virale- og vertfaktorer som kan forklare dødelig utfall av slik influensainfeksjon. Viruskarakteriseringen og mutasjonsanalysene kan belyse hvorvidt aminosyresubstitusjoner ved bindingsstedet til reseptorer i luftveiene er assosiert til alvorlig forløpende nedre luftveisinfeksjon som observert hos 1918 virus. Det er ingen studier som så langt har sannsynliggjort mekanismer i immunresponsen mot viruset og hvor avgjørende denne responsen er for svikt lokalt i lungevev under fatal H1N1 infeksjon. Humant biologisk materiale Prosjektet er Nei Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt Formålet med dette prosjektet er å få økt kunnskap om hvilke virale faktorer og vertsfaktorer som kan forklare dødelige utfall av pandemisk influensa A (H1N1) høsten/vinteren 2009/10. Biologisk obduksjonsmateriale og pasientdata fra alle de registrerte dødsfallene i forbindelse med H1N1 i Norge vil inngå i studien. Universitetet i Bergen er oppført som forskningsansvarlig for prosjektet. Ettersom de døde er behandlet og obdusert ved Haukeland universitetssykehus, anser REK at Helse Bergen HF er forskningsansvarlig for dette prosjektet. REK Vest forutsetter at dette vedtaket blir forelagt den forskningsansvarlige til orientering. Se helseforskningsloven 6, jfr. 4 bokstav e. Komiteen mener at dette er et svært viktig prosjekt. En har ingen merknader til protokoll. Presumert samtykke benyttes og de pårørende har samtykket til obduksjon. Komiteen noterer seg at man med dette følger bestemmelsene i transplantasjonsloven og Forskrift om obduksjon. Opprettelsen av forskningsbiobanken "Influensa A (H1N1) biobank ved Seksjon for patologi, Haukeland universitetssykehus" godkjennes. REK Vest godkjenner ikke at data oppbevares sammen med personidentifikasjon etter prosjektslutt. Data kan imidlertid oppbevares i avidentifisert form i 5 år etter prosjektslutt, dvs til , for etterkontroll, jfr. helseforskningsloven Prosjektet godkjennes i samsvar med forelagt søknad. 2. Forskningsbiobanken "Influensa A (H1N1) biobank ved Seksjon for patologi, Haukeland universitetssykehus" godkjennes i samsvar med forelagt søknad. en gjelder inntil 5 år etter prosjektets avslutning, dvs til /496 Prognose ved ekstremt for tidlig fødsel Dok.Nr. 2010/496-1

Komitémøte REK vest 18.03.2010

Komitémøte REK vest 18.03.2010 Komitémøte REK vest 18.03.2010 Generelt Møtedato 18.03.2010 Sted Status Referat Endelig Dokumentdato 09.04.2010 Til dagsorden Møtet ble holdt torsdag 18.03.10 kl. 9:30-16:15 Konferanserom 109F BBB, Universitetet

Detaljer

Komitémøte REK vest 21.10.2010

Komitémøte REK vest 21.10.2010 Komitémøte REK vest 21.10.2010 Generelt Møtedato 21.10.2010 Sted Status Konferanserom 109F, BBB Referat Endelig Dokumentdato 10.11.2010 Til dagsorden Møtet ble holdt torsdag 21.10.10 kl. 9:30-15:30 Til

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem

Detaljer

Komitémøte REK vest 22.04.2010

Komitémøte REK vest 22.04.2010 Komitémøte REK vest 22.04.2010 Generelt Møtedato 22.04.2010 Sted Status Konferanserom 109F, BBB Referat Endelig Dokumentdato 05.05.2010 Til dagsorden Møtet ble avholdt torsdag 22.04.2010 kl. 09.30-16.40

Detaljer

Komitémøte REK vest 17.02.2011

Komitémøte REK vest 17.02.2011 Komitémøte REK vest 17.02.2011 Generelt Møtedato 17.02.2011 Sted Status Møterom 71, Lab-bygget, Haukeland universitetssykehus. Referat Endelig Dokumentdato 01.03.2011 Til dagsorden Møtet ble avholdt torsdag

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

Komitémøte REK nord 03.12.2009

Komitémøte REK nord 03.12.2009 Komitémøte REK nord 03.12.2009 Generelt Møtedato 03.12.2009 Sted Status Universitetet i Tromsø, MH-bygget Rom L.7.220 Referat Endelig Dokumentdato 17.12.2009 Til dagsorden Til stede: Johan Svartberg (medisinsk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 26. mars 2015 0900-1700 nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 26. mars 2015 0900-1700 nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 26. mars 2015 0900-1700 nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 19. oktober 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 19. oktober 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 19. oktober 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ingun Sletnes Jus personvern Komitémedlem Stein Opjordsmoen

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

Komitémøte REK nord 29.10.2009

Komitémøte REK nord 29.10.2009 Komitémøte REK nord 29.10.2009 Generelt Møtedato 29.10.2009 Sted Status Universitetet i Tromsø, MH-bygget, Rom L 7.220 Referat Endelig Dokumentdato 17.11.2009 Til dagsorden Til stede: Johan Svartberg (medisinsk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 14. februar 2013 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Berit

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. august 2012 10-16 Møterom, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. august 2012 10-16 Møterom, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. august 2012 10-16 Møterom, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 26. februar 2015 09:00-17:00 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 26. februar 2015 09:00-17:00 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 26. februar 2015 09:00-17:00 gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. september 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. september 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. september 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Knut Engedal Leder medisin Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Helene Braanen Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK midt 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Sven Erik Gisvold Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 11. september 2014 09:30-16:00 Labbygget, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 11. september 2014 09:30-16:00 Labbygget, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 11. september 2014 09:30-16:00 Labbygget, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 28. oktober 2010 Adm. bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 28. oktober 2010 Adm. bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 28. oktober 2010 Adm. bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer