Sykelig fedme hos barn og ungdom: Fra målrettet forebygging til kirurgi, hvilke muligheter finnes? (del 1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykelig fedme hos barn og ungdom: Fra målrettet forebygging til kirurgi, hvilke muligheter finnes? (del 1)"

Transkript

1 Sykelig fedme hos barn og ungdom: Fra målrettet forebygging til kirurgi, hvilke muligheter finnes? (del 1) Martin Handeland seksjonsoverlege SSO-SBU Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

2 Definisjoner Overvekt (= høyere vekt i fht. standard) Vekt i fht. høyde (f.eks. KMI = kg/m 2 ) Fedme (= økt kroppsfett i fht. standard) Fettmengde i kroppen Vanskelig å måle Varierende relasjon til helserisiko Flegal et al. Health Educ. Res. 2006;21 (6): 755

3 KMI Voksne Definert grenseverdi for helserisiko Barn Ukjent grenseverdi for helserisiko Statistisk definisjon Flegal et al. Health Educ. Res. 2006;21 (6): 755

4 Kroppsmasseindeks - voksne vekt/høyde 2 (kg/m 2 ) <16,00: Undervekt grad 3 16,00-16,99: Undervekt grad 2 17,00-18,49: Undervekt grad 1 18,50-24,99: Normalvekt 25,00: Overvekt 25,00-29,99: Før-fedme (preobese) 30,00-34,99: Fedme grad I 35,00-39,99: Fedme grad II (inkl. komorbiditet: Sykelig overvekt) 40,00: Fedme grad III (sykelig overvekt) WHO 1995

5 Alvorlig fedme Fedme Overvekt

6 95 kg/160 cm Alvorlig fedme X iso-kmi 30 X X 39 kg/125 cm 78 kg/180 cm 78 kg/180 cm X

7 KMI barn/unge Screening Befolkningsovervåkning Ikke fysiologisk status Passerer iso-kmi 25 se nærmere på risikofaktorer Familieanamnese Blodtrykk Biokjemi KMI-økning Vektbekymring Flegal et al. Health Educ. Res. 2006;21 (6): 755

8 Obesity Prevalence - USA

9 Body Mass Index for Age at or Above the 95th Percentile by Race/Ethnicity in JAMA. 2008;299(20):

10 Prevalence - Europe

11 Barn f. 2000

12 Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge Jenter 9 år 14,7 % overvekt 4,7 % fedme Gutter 9 år 12,8 % overvekt 2,8 % fedme Jenter 15 år 11,6 % overvekt 1,3 % fedme Gutter 15 år 9,2 % overvekt 4,4 % fedme Helsedirektoratet 02/2008; IS-1533

13 USA 4 % av ungdommer ekstremt fete (KMI > 99 prosentil) Fedme Alvorlig fedme Freedman DS et al. J Pediatr 2007;150:12-17 Ekstrem/sykelig fedme

14 Harrington JW et al. Identifying the "Tipping Point" Age for Overweight Pediatric Patients. CLIN PEDIATR OnlineFirst, published on February

15 Harrington JW et al. Identifying the "Tipping Point" Age for Overweight Pediatric Patients. CLIN PEDIATR OnlineFirst, published on February

16 FIGURE 2 BMI of girls (upper) and boys (lower) who where normal weight ( ) or overweight ( ) at the age of 13 Lagstrom, H. et al. Pediatrics 2008;122:e876-e883 Copyright 2008 American Academy of Pediatrics

17 Følgesykdommmer Nattlig pustestopp Type 2- diabetes Nefropati Retinopati Lungesykdom Høyt blodtrykk Hjerte- og karsykdom Sykelig Fedme Fettlever Polycystisk ovariesyndrom Depresjon Redusert livskvalitet Spiseforstyrrelser

18 Proportion of adolescent boys (A) and girls (B) in each body mass index category with different numbers of risk factors Risk factors: insulin ALAT GGT HDL cholesterol hs-crp blood pressure Denney-Wilson, E. et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2008;162: Copyright restrictions may apply.

19 Risk factors: triglycerides LDL- cholesterol HDL-cholesterol fasting insulin systolic blood pressure diastolic blood pressure Freedman DS et al. J Pediatr 2007;150:12-17

20 Intervensjoner Populasjon Individ Forebyggende og helsefremmende Behandling Følgetilstander Strukturelle tiltak Folkehelsetiltak Politiske beslutninger Barneavdelingen Fastlegene

21 Helsedirektoratet Publiseres xx.xx.2010

22 Arbeidsgruppe Martin Handeland, seksjonsoverlege, Senter for sykelig overvekt Helse Sør-Øst, leder Marit Gjølme, fastlege, Porsgrunn legesenter Elisabeth Goverud, fysioterapeut, Norsk Fysioterapeutforbund Cecilie Dangmann, helsesøster, Landsgruppen av helsesøstre, Norsk sykepleierforbund Magnhild Pollestad, klinisk ernæringsfysiolog, Ullevål Universitetssykehus Silje Steinsbekk, psykologspesialist, BUP Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs hospital Lars Bo Andersen, professor, Norges Idrettshøgskole Jan Johansen, brukerrepresentant, Landsforeningen for overvektige Bente E. Moe, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

23 Referansegruppe Irene Teslo, kommuneoverlege og leder av helseavdelingen, Asker kommune Rønnaug Ødegård, barnelege, St. Olavs hospital Marte Volden, fysioterapeut, St. Olavs hospital Gunfrid Boge, helsesøster, Bergen kommune Eli Kjesbu, helsesøster, Bærum kommune

24 Kommentarpanel Tor Claudi, prosjektdirektør diabetesstrategien, overlege på Nordlandssykehuset Kirsten Sola, fastlege i Kristiansand kommune, spesialist i allmennmedisin og fysikalsk medisin/rehabilitering

25 Høringssvar 1. Leksvik kommune Legetjenesten 2. Nordre Land kommune 3. Sørlandet Sykehus v DPS-Lister, psykiatrisk poliklinikk, Farsund 4. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) 5. Norsk Psykologforening 6. Larvik kommune Helse- og rehabiliteringstjenesten 7. Helse Vest 8. Høgskolen i Akershus (HiAk) 9. Vinje Helse 10. NTNU DMF 11. Nasjonalt råd for ernæring 12. Høgskolen i Oslo (HiO) 13. Lier kommune 14. Høgskolen i Tromsø helsesøsterutdanningen (HiT) 15. Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) 16. Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) 17. Eidsberg kommune 18. Drammen kommune v Rådmann 19. KOSTFORUM (Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Diabetesforbund, Landsforeningen for hjerteog lungesyke, Norges Astma- og allergiforbund) 20. Norsk Sykepleierforbund (NSF) særlig LaH&LBS 21. Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS) 22. Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet 23. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Helseavdelingen (FM O&A) 24. Røros Rehabiliteringssenter Team 5grupprbasert livsstilsendring 25. Helse Bergen Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus 26. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FM STr) 27. Diakonhjemmet Høgskole Avdeling for sykepleierutdanning 28. Helse Midt-Norge RHF 29. Bærum Kommune - Folkehelsekontoret 30. Universitetet i Bergen (UiB), Psykologisk Fakultet 31. Sunnhordaland ved gruppe for leiande helsesøstre (Bømlo kommune, Fitjar kommune, Sveio kommune, Kvinnherad kommune, Etne kommune, Tysnes kommune, Stord Kommune) 32. Levanger kommune 33. Den norske legeforening ved Norsk barnelegeforening 34. Høyskolen Diakonova en del av stiftelsen menighetssøsterhjemmet 35. Rikshospitalet HF Barneklinikken 36. Rikshospitalet HFs ernærings- og kostholdskomitè 37. Rikshospitalet HF Medisinsk klinikk, Lipidklinikken 38. Rikshospitalet HF Plastisk kirurgisk avdeling 39. Helse Sør-Øst RHF Ullevål universitetssykehus fagavdelingen Seksjon for sosialpediatri 40. Sørlandet sykehus (Sshf) Medisinsk klinikk Avdeling for Forebygging og Rehabilitering 41. Sørlandet sykehus (Sshf) Medisinsk klinikk Barnesenteret, Barneseksjonen, Kristiansand

26 Alvorlig fedme

27 Utkast til Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

28 Tiltaksnivå Klassifisering KMI 1 Normalvekt KMI < iso-kmi 25 2 Overvekt KMI iso-kmi 25 3 Fedme KMI iso-kmi 30 4 Alvorlig fedme KMI iso-kmi 35

29

30 Kommunale tiltak Klassifisering Hovedtiltak Ansvar Tilleggstiltak Tiltaksnivå 4 Tiltaksnivå 3 Tiltaksnivå 2 Tiltaksnivå 1 Normalvekt. KMI < iso-kmi 25 Overvekt. KMI iso-kmi 25 Fedme. KMI iso-kmi 30 Alvorlig fedme. KMI iso-kmi 35 Systemnivå. Helsefremmende og forebyggende virksomhet i kommunen, strukturelt og individuelt nivå. Kartlegging- og veiledningssamtale med foreldrene: Familie, barnehage/skole, risikofaktorer (se oppfølgingsplan). Ny kontroll etter 6 måneder. Tilbakemelding til barnehage/skole: Generelt behov for fokus på aktivitet/kosthold. Ev. bekymringsmelding ved gjentatte uteblivelser. Som nivå 2 med tillegg av: Samarbeid mellom ressurspersoner på barnets/ungdommens arenaer. Utnevne kommunal koordinator med hovedansvar for samordning av tiltak. Opprette ansvarsgruppe. Informere foreldrene om individuell plan Som nivå 3 med tillegg av: Grundig kartlegging av omsorgs- og ressurssituasjonen i familien. Spesifikt behov for foreldreveiledning/-støtte? Behov for treningskontakt? Behov for avlastning? Hovedansvar: Kommuneadministrasjonen Delansvar: Kommune/bydelslege Fastlege Ledende helsesøster Folkehelsekoordinator Hovedansvar: Helsesøster kartleggings- og veiledningssamtale. Oppfølging av høyde/ vekt. Motivasjonssamtaler for endring av levevaner. Delansvar: Fastlege ev. utredning, behandling og henvisning Hovedansvar: Helsesøster for å initiere samarbeid og utnevne koordinator. Koordinator for å involvere øvrige faggrupper, innkalle til ansvarsgruppe og koordinere oppfølgingen av brukeren/familien Delansvar: Helsesøster - oppfølging av høyde/vekt. Motivasjonssamtaler for endring av levevaner. Fastlege utredning, behandling og ev. henvisning Rektor aktivitet og kosthold på skolen. Sosiallærer psykososialt miljø på skolen. Kontaktlærer psykososialt miljø, aktivitet og kosthold på trinnet Kroppsøvingslærer individuelt tilrettelagt undervisning Fysioterapeut lavterskel aktivitetstilbud Pedagogisk psykologisk tjeneste vurdering av læringssituasjon Barnevernstjenesten vurdering av omsorgssituasjon Hovedansvar: Koordinator koordinere oppfølgingen av brukeren/familien Fastlege utredning, behandling og oppfølging Delansvar: Som nivå 3. Utredning hos fastlege ved høy familiær risiko. Henvisning til spesialist ved påvist to eller flere tilleggsfaktorer Utredning hos fastlege. Henvisning til spesialist ved påvist en eller flere tilleggsfaktorer. Henvisning til spesialist. Henvisning til regionalt nivå dersom henvisningskriterier er innfridd.

31 Struktur DEL 1: Bakgrunn Forekomst Målinger Årsaker og risikofaktorer Helsekonsekvenser DEL 2: Tiltak Tiltaksnivå 1, Forebygging: KMI < iso-kmi 25 Tiltaksnivå 2: KMI iso-kmi 25 Tiltaksnivå 3: KMI iso-kmi 30 Tiltaksnivå 4: KMI iso-kmi 35 Brukerperspektivet Økonomiske og administrative konsekvenser av de foreslåtte anbefalinger

32 Tiltaksnivå 1, Forebygging: KMI < iso-kmi 25 Helsefremmende arbeid Strukturell forebygging (befolkningsrettet forebygging) Familie Barnehage Skole Skolevei Skolegården Kosthold Frivillige organisasjoner Individuell forebygging (i primærhelsetjenesten) Vurdér barnets vektutvikling Arenaer for individuell forebygging

33 Tiltaksnivå 2: KMI iso-kmi 25 Kartleggings- og veiledningssamtale med foreldrene helsesøster Høy familiær risiko for utvikling av sykelig fedme og/eller metabolsk syndrom fastlege Insulinresistens, redusert glukosetoleranse, type 2-diabetes, hypertensjon eller hyperlipidemi spesialist

34 Kartleggings- og veiledningssamtale Samtale om overvekt Vurdér bakgrunn for positiv energibalanse Motivasjon og endring Økt fysisk aktivitet Kosthold

35

36 Tiltaksnivå 3: KMI iso-kmi 30 Helsesøster fastlege Koordinator for tverrfaglig og etatlig samarbeid Vurdér risiko for vektrelaterte følgesykdommer (fastlege) Anamnese Klinikk Biokjemi

37 Samarbeid - LEON Barnehagestyrer Barnet Barnevern Familie Fastlege Foreldre Fysioterapeut Helsesøster Kontaktlærer Kroppsøvingslærer PPT Psykolog Rektor Sosiallærer Tenåringen Etc.

38 Tiltaksnivå 3: KMI iso-kmi 30 Vurdér risiko for vektrelaterte følgesykdommer (fastlege) Anamnese økende grad av fedme økt alder (større sjanse for følgesykdommer jo eldre barnet/ungdommen er) indikasjon på følgesykdommer i sykehistorien/ved klinisk undersøkelse (se under) første- og andregrads slektninger med risikofaktorer (fedme, type 2 diabetes, hypertensjon, hyperlipidemi, hjerte- og karsykdom)

39 Tiltaksnivå 3: KMI iso-kmi 30 Vurdér risiko for vektrelaterte følgesykdommer (fastlege) Klinikk acanthosis nigricans (type 2 diabetes?) forstørrede tonsiller (søvnapne?) tyreoideaforstørrelse (hypotyreose?) øm buk (gastroøsofageal refluks?) stor lever (fettlever?) bøyde leggbein (tibia vara?) begrenset hofteleddsbevegelighet (epifysiolyse?) N. opticus (papilleødem pga. pseudotumor cerebri?) akne (hyperandrogenisme?) hirsutisme/økt behåring (polycystisk ovariesyndrom?) blodtrykk (hypertensjon?) midjemål (bukfedme?)

40 Tiltaksnivå 3: KMI iso-kmi 30 Vurdér risiko for vektrelaterte følgesykdommer (fastlege) Biokjemi Triglyserider, totalkolesterol, HDL-kolesterol, LDLkolesterol Førskolealder ved arvelig risiko for dyslipidemi og/eller tidlig hjerte- og karsykdom Før 10 års alder ved overvekt/fedme. P-glukose, ASAT, ALAT Fastende annethvert år hos alle > 10 år med fedme eller overvekt og familiær disposisjon

41 Tiltaksnivå 3: KMI iso-kmi 30 Henvisning til spesialist: Én eller flere av følgende tilleggsfaktorer: Familiær disposisjon (første- eller andregradsslektning) Insulinresistens Nedsatt glukosetoleranse Type 2-diabetes Hypertensjon Dyslipidemi Andre kliniske/biokjemiske tegn på utvikling av følgesykdommer Svært rask økning i vekt Alvorlig bekymring for vektutviklingen Alvorlige psykososiale belastninger Mistanke om medisinsk årsak til fedmen Kortvoksthet Dyskrine trekk Forsinket psykomotorisk utvikling Synsforstyrrelser og hodepine (lesjon i sentralnervesystemet) Vedvarende overspising og søken etter mat Fedme fra før 2-års alder Alvorlig fedme og rødt hår (proopiomelanocortin-defekt)

42 Tiltaksnivå 3: KMI iso-kmi 30 Om behandling av fedme Motivasjon til atferdsendring Økt fysisk aktivitet med færre stillesittende aktiviteter Nye mat- og drikkevaner med redusert energiinntak Om behandlingsmål

43 Tiltaksnivå 3: KMI iso-kmi 30 Behandlingsmål Endret spiseatferd Bedre sult- og metthetsregulering Økt deltagelse i regelmessig fysisk aktivitet med jevnaldrende Mer fysisk aktivitet i hverdagen Tilbakemelding fra kroppsøvingslærer om aktivitetsnivå og innsats i gym Lettere å motivere til familieaktivitet og økt utholdenhet på turer Mindre skjermtid Bedret selvfølelse Bedret familiedynamikk

44 Tiltaksnivå 3: KMI iso-kmi 30 Fysiologiske behandlingsmål: Beregnet KMI Klassifisering Behandlingsmål < iso-kmi 25 Normalvekt Mellom iso-kmi 25 og iso-kmi 30 Overvekt Oppretthold KMI prosentilkanal for å unngå utvikling av overvekt. Oppretthold KMI ved økende alder, for å redusere KMI til < iso-kmi 25 kg/m 2. Dersom KMI > 25 kg/m 2 : Vektvedlikehold. iso-kmi kg/m 2 iso-kmi 30 med følgesykdommer Fedme Fedme - har passert grenseverdi for voksne Fedme med følgesykdommer Vektvedlikehold (barn) eller gradvis vektreduksjon (tenåringer) for å redusere KMI-prosentilen. Gradvis vektreduksjon (1-2 kg/mnd.) for å nå KMI med gunstigere helseprofil. Gradvis vektreduksjon (1-2 kg/mnd) for å nå KMI med gunstigere helseprofil. Bedøm behov for tilleggsbehandling av komorbiditet.

45 Tiltaksnivå 3: KMI iso-kmi 30 Oppfølgingsplan (ev. som IP) behandlingsmål hvilke tiltak man har avtalt for å oppnå målene tidsplan

46 Tiltaksnivå 4: KMI iso-kmi 35 Henvise til spesialisthelsetjenesten parallelt med pågående lokale tiltak (Ny) kartlegging av omsorgs- og ressurssituasjonen i familien Vurdering av behov for treningskontakt og/eller avlastning

47 Tiltaksnivå 4: KMI iso-kmi 35 Spesialisthelsetjenesten LEON Lavkalori-dietter? Medikamentell behandling? Metabolsk kirurgi?

48

Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007

Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007 Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007 SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...4 1.1 BEGRUNNELSE FOR ETABLERING AV BEHANDLINGSTILBUD TIL OVERVEKTIG BARN OG UNGDOM...7

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Overvektsepidemien - Hvordan møter vi den? - Vet vi hva som virker?

Overvektsepidemien - Hvordan møter vi den? - Vet vi hva som virker? Overvektsepidemien - Hvordan møter vi den? - Vet vi hva som virker? Samira Lekhal Seksjonsoverlege, PhD Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Seksjon for barn og unge SiV HF Tønsberg www.siv.no/sso

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05 Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05 1 SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...4 1.1 BEGRUNNELSE FOR ETABLERING AV BEHANDLINGSTILBUD...4 1.1 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT...5 1.3 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING

Detaljer

Handlingsplan for diabetes 2008-2013. Fra kunnskap til handling

Handlingsplan for diabetes 2008-2013. Fra kunnskap til handling Handlingsplan for diabetes 2008-2013 Fra kunnskap til handling Rapport fra prosjektgruppa 2007 FORORD Forekomsten av diabetes har de siste 40 årene økt betydelig og man forventer at denne økningen vil

Detaljer

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag?

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag? Søknadsskjema for nasjonale behandlingstjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale behandlingstjenester Helseforetak Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Barn og overvekt. Camilla Volpe Høsten 2009. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge.

Barn og overvekt. Camilla Volpe Høsten 2009. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Barn og overvekt. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Camilla Volpe Høsten 2009 MASTEROPPGAVE

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1736 Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Detaljer

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1736 Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1 Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus. Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning

Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus. Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning Henvisning Poliklinisk vurdering Behandling Oppfølging Senter for sykelig

Detaljer

Hvordan vurdere overvekt hos barn og ungdom?

Hvordan vurdere overvekt hos barn og ungdom? Hvordan vurdere overvekt hos barn og ungdom? -Hvordan vurdere overvekt og fedme? -Hvorfor følge opp ved overvekt og fedme? Samira Lekhal MD, PhD, Seksjonsoverlege Senter for sykelig overvekt i Helse Sør

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

En kvalitativ studie av fire foreldres erfaringer med å gjennomføre livsstilsendring i familier med overvektige barn. Masteroppgave i Helsefag

En kvalitativ studie av fire foreldres erfaringer med å gjennomføre livsstilsendring i familier med overvektige barn. Masteroppgave i Helsefag En kvalitativ studie av fire foreldres erfaringer med å gjennomføre livsstilsendring i familier med overvektige barn. Masteroppgave i Helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskaplige

Detaljer

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 01.02.05

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 01.02.05 Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 01.02.05 1 SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...3 1.1 BEGRUNNELSE FOR OPPBYGNING AV BEHANDLINGSTILBUD... 4 1.2 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT... 4 1.3 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING

Detaljer

Tverrfaglig poliklinisk behandling av sykelig overvekt

Tverrfaglig poliklinisk behandling av sykelig overvekt Tverrfaglig poliklinisk behandling av sykelig overvekt Femteårsoppgave i stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Av Sindre Hellum Olaisen, MK- 06. Veiledere: PhD. Samira Lekhal

Detaljer

IS-2032. Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 2009-2012

IS-2032. Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 2009-2012 IS-2032 Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 2009-2012 1 Heftets tittel: Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten Utgitt: 12/2012 Bestillingsnummer:

Detaljer

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF Bakgrunn Høsten 2004

Detaljer

Tema Sykelig overvekt

Tema Sykelig overvekt I dette nummer av Tidsskriftet publiseres seks artikler om sykelig overvekt. Artiklene er redigert av Michael Bretthauer. Sykelig overvekt er et økende helseproblem i mange land, også i vårt. Artiklene

Detaljer

Fra handling til samhandling 2014 2019

Fra handling til samhandling 2014 2019 Fra handling til samhandling 2014 2019 Helse Nords diabetesplan Evaluering og revisjon av handlingsplan for diabetes 2008 2013 Rapport fra Helse Nords fagråd for diabetes 2013 Forord Helse Nords handlingsplan

Detaljer

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige Marte Kjøren Livsstilsbehandling av sykelig overvektige En evalueringsstudie av 12 og 5 ukers behandlingsopplegg ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Masterstudium i idrettsvitenskap Høgskulen

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Veileder for kommunale frisklivssentraler Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-xxxx 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. måned/år,

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

VEDLEGG 2. Særskilte utredninger:

VEDLEGG 2. Særskilte utredninger: VEDLEGG 2 Særskilte utredninger: - Ressursbehov innen psykisk helse for barn og unge - Tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for barn og unge i Oppdal kommune - Flerbrukshall i Oppdal 0 Ressursbehov

Detaljer

Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010

Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010 Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010 Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010 Forord fra helse- og omsorgsministeren Juni 2006 Diabetes er en av vår tids store folkesjukdommer. Det er

Detaljer