Morgendagens pasienter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgendagens pasienter"

Transkript

1 Morgendagens pasienter Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet 1

2 Voksne skaper vennskap sammen

3 Folkehelseutfordringer barn og unge Trafikk og drukningsulykker er de vanligste dødsårsakene blant barn og unge prosent av 10 åringer har astma (FHI) Alkoholkonsumet blant ungdom år 5,5 liter ren alkohol (2003) til 4,23 ren alkohol (2008) Mindre røyk og mer snus blant de unge år (2012) 6 prosent menn og 8 prosent kvinner dagligrøykere Økt snusbruken 25 prosent menn og 14 prosent av kvinner brukte snus daglig

4 Fysisk aktivitet blant 6,9 og 15 åringer Alder Kjønn 2005/ Jenter Ikke målt 87% 6 Gutter Ikke målt 96% 9 Jenter 75% 70 % 9 Gutter 91% 86% 15 Jenter 50 % 43% 15 Gutter 54% 58%

5 Overvekt og fedme i prosent ( barnevekststudien) År Vekt-kategori Kjønn kjønn samlet Geografi Overvekt og fedme Overvekt og fedme Norge 15,0 17,8 15,8 Helseregion Sør-Øst Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Helseregion Nord 13,7 15,9 15,4 15,0 18,1 16,2 16,7 23,5 15,1 19,6 19,7 18,3 Overvekt og fedme

6 Folkehelseutfordringer fortsetter Samlivsbrudd Ca opplever at foreldre skilles, inkluderes samboere er tallet Mobbing 7,3 prosent av elevene oppgir at de blir mobbet flere ganger i måneden - uendret i perioden Frafall fra videregående % gjennomfører ikke på 5 år Psykiske plager barn og unge har psykiske lidelser som krever behandling

7 Resultater fra Ungdata En veltilpasset ungdomsgenerasjon Mye tid tilbringes foran PC Familieøkonomi har betydning for ungdoms liv Høy trivsel i hverdagen er et allment fenomen

8 Tette bånd og tillit mellom generasjoner

9 9 av 10 har minst en nær venn

10 1 av 3 er fornøyde med lokalmiljøet sitt

11 Skolen oppleves som et godt sted å være

12 En av fem skulker- andelen øker med alderen

13 En utdanningsmotivert generasjon

14 De fleste har vært med i barne- og ungdomsorganisasjoner

15 En av tre bruker daglig mer enn tre timer av fritiden på PC

16 Unge flest er fornøyd med egen helse

17 Depressive symptomer er relativt utbredt blant ungdom

18 Ikke uvanlig at unge begår lovbrudd

19 Seks prosent utsettes for jevnlig og systematisk mobbing

20 Hva ser jeg i min kommune- og hva gjør jeg med det jeg ser?

21 Det er ikke nok å bare behandle, vi må gjøre noe med de miljø- og samfunnsforholdene som gjør at sykdom oppstår 21 Folkehelseloven

22 Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak 4 og 7 Planstrategi 6 første ledd Fastsette mål i plan 6 andre ledd 22 Folkehelseloven

23 Sentrale tjenester som møte alle barn og unge Barnehagene Skolen Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fastlegen ( foreldre/familien)

24 Bekytte

25 Rapport 2011:1 FHI Bedre føre var.. Helsefremmende skoler Preges av ikke mobbing, fellesskap med jevnaldrende og mestring av skolearbeidet Høykvalitetsbarnehager Personell med kompetanse, iverksetting av riktige tiltak for risikobarn Hjemmebesøk hos førskolebarn Hjemmebesøksprogrammer for å avdekke mishandling Styrking av foreldrefredigheter Programmer som styrker foreldeferdigheter ( PMTO, de utrolige årene og mulitsystemisk terapi)

26 Nasjonal helse- og omsorgsplan om helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er sentral i det helsefremmende og primærforebyggende arbeidet. Det er viktig at tjenesten har kompetanse som kan ivareta de oppgaver som er tillagt helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Det er ønskelig at kommunene fortsetter styrkingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og at tilgjengeligheten økes ved at kapasiteten bygges ut. Kompetansen må rettes mot lokale utfordringer Legge til rette for tverrfaglig samarbeid 26

27 Effekten av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 70 % av de gravide bruker helsestasjonen i svangerskapet Lavterskeltilbud til 1,1 mill barn Lav spedbarnsdødelighet (3,5 pr 1000 i 2008) Norge har en av de høyeste ammefrekvensene i verden Høy vaksinasjonsdekning % Helseundersøkelser til småbarn 96-99% av populasjonen Der skolehelsetjenesten er regelmessig tilstede benyttes den av 50 % av elevene Tjenesten benyttes av alle - ikke sosialt skjevfordelt

28 22 juli Det som ikke står i kommisjonsrapporten: «Grunnproblemet» ( ) handler om mennesker og er en mørk masse av hverdagstragedier som omsorgssvikt, rus, psykiatri, mobbing, fattigdom, negative ungdomsmiljøer, manglende inkludering, utenforskap, som satt sammen på uheldig vis kan føre til søken mot ekstreme miljøer og store tragedier. Kommisjonen har skrevet totalt to og en halv side om det de ikke skriver om. De slår fast at «årsaksbildet bak radikalisering og vilje til voldsanvendelse er komplekst og berører en rekke samfunnsområder, deriblant opplæringssektoren, helsesektoren og barnevernstjenesten, i tillegg til det sivile samfunn». (Anne Marte Blindheim i Dagbladet 16/8-2012) gen/ /

29 God skolestart En samhandlingsmodell for i 1.klasse. Samarbeid mellom skole, skolehelsetjenesten (fysioterapeut og helsesøster) PPT mfl Fagpersoner deltar og observerer elevene i en vanlig skoledag. Felles evaluering, med påfølgende tiltak og oppfølging gjennom skoleåret. Erfaringer; Jobber mer systematisk Bedre samhandling mellom fagpersoner gir barn og familier bedre tjenester Økt fokus på fysisk aktivitet, psykisk helse og mestring Kortere tjenestevei med tilgjengelige fagpersoner i skolen Kompetanseheving

30 Hva sier rapporten fra tilsynet om utsatte barn og unge om Kjennetegn på tilstrekkelig samarbeid? Å sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap om tjenester som barn og unge kan ha behov for. At regelverket rundt taushetsplikt, opplysningsplikt til barnevernet og innhenting av informert samtykke er kjent. At de ansatte har fora/arenaer der ulike tjenester kan diskutere samarbeid innenfor regelverkets rammer. Hvordan kommunens ledelse følger opp samarbeidet. Tjenester innrettet for voksne med psykiske, sosial og/eller ruslidelser er tilrettelagt slik at de fanger opp om brukere har barn som har særskilt behov for oppfølging/hjelp. Er de rette tjenestene involvert i samarbeidet/samordningen/deltakelse på ulike fora/arenaer for samarbeid? F.eks deltar fastlegene i samarbeidet når barn har behov for det? Utarbeides det tiltaksplaner og tilbys det individuell plan når det er aktuelt?

31 Enkelttjenester som svikter eller henger svikten sammen med svikt i styring og ledelse? Stiller ekstra krav til ledelse mht å sikre samarbeid på tvers av ulike tjenester og sektorer; Tilrettelegge for samarbeid gjennom at det opprettes samarbeidsarenaer og settes av tid Opplæringstiltak Etablerte planer og rammer (rutiner) blir ikke fulgt opp. Etterspør ledelsen tjenestestedene om de faktisk følger mål, planer, rammer (rutiner) som er utarbeidet for samarbeid, der dette er nødvendig?

32

33 Fra bekymring til handling (Side 40 i veilederen)

34

35 Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) En oppfølger av veilederen «Fra bekymring til handling» (IS 1742). Modellen skal oversettes og tilpasses til norsk etter tillatelse fra Socialstyrelsen i Danmark.

36 Nivå 3: Bekymringen er så alvorlig at barnevernet, politiet eller annen instans må kontaktes Nivå 2: Vi trenger hjelp fra noen som har spesifikk kompetanse Nivå 1: Vi klarer dette selv

37 Hensikten med BTI: Styrke tidlig intervensjon og flerfaglig samarbeid med konkrete verktøy. Gi kommunene en samarbeidsmodell jf. anbefaling i veilederen, Fra bekymring til handling,: (A) klarer du saken selv B) invitere en kompetent instans for vurdering av saken C) er saken så alvorlig så kontakt barnevernet. Målet er å hindre oppfølgingsbrudd. Verktøy for å hindre oppfølgingsbrudd er: staffettholder (koordinator) og stafettlogg (kan minne om en forenklet IP - Individuell Plan).

38 Hva gjør jeg med det jeg ser- handlingen? Formell og overordnet forankring av samarbeid Bruke de eksisterende tjenestene og arenaene Bruke erfaringene fra tilsynsrapporter Framheve og forsterke foreldre Vektlegge frisk faktorene Sosial ulikhet Sikre sammenhengende oppfølging

39 Dropout

VEDLEGG 2. Særskilte utredninger:

VEDLEGG 2. Særskilte utredninger: VEDLEGG 2 Særskilte utredninger: - Ressursbehov innen psykisk helse for barn og unge - Tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for barn og unge i Oppdal kommune - Flerbrukshall i Oppdal 0 Ressursbehov

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Verdal kommune 2011

Verdal kommune. Tilstandsrapport for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Verdal kommune 2011 Verdal kommune Tilstandsrapport for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Verdal kommune 2011 0 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 5 1.1. Lov, forskrift og faglige retningslinjer for

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Bakgrunnsnotat om folkehelse

Bakgrunnsnotat om folkehelse 1 Bakgrunnsnotat om folkehelse Innhold Bakgrunnsnotatets hensikt...1 Begrepsavklaringer...1 Mål for folkehelsearbeidet...1 Status i folkehelsearbeidet: Hva er helsetilstanden nasjonalt og lokalt?...2 Folkehelsa

Detaljer

Engstelige barn og unge

Engstelige barn og unge Engstelige barn og unge En enkel veileder dersom du opplever eller har noen i din nærhet som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye Enkle tips til barn, unge, foreldre og fagpersoner om hvor og

Detaljer

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen for barn og unge 2015-2019 Bærum kommune Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hovedmål... 1 Hovedgrep... 1 Målgruppe for tiltaksplanen... 2 Arbeidet med tiltaksplanen... 3 Forskning... 3 Hovedutfordringsbilde

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

VEDLEGG OG LENKER TIL PLAN FOR PSYKISK

VEDLEGG OG LENKER TIL PLAN FOR PSYKISK VEDLEGG OG LENKER TIL PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID 2011-2019 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID 2011-2019 Vedlegg nr.: 1. Folkehelseinstituttet. Fra Rapport 2011:1 10 prioriterte tiltak 2. Oversikt over status

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN

Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/202-9877/2013 Saksbehandler: Marit Forseth Berg Dato: 11.03.2013 Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE Helsemessige og sosiale utfordringer, mål og anbefalte tiltak Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅL OG MÅLGRUPPE...

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

En god barndom varer livet ut

En god barndom varer livet ut En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Foto: Colourbox OVERSIKT OVER TILTAK I PLANEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743 KOMMUNALE TILTAK TIL UNGDOM SOM HAR BEHOV FOR EKSTRA OPPFØLGING Rådmannens innstilling: Sak om kommunale

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Saksnr.: 41-201124366-2. Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler

Saksnr.: 41-201124366-2. Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler Saksnr.: 41-201124366-2 Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler 1. Innledning 3 2. Videregående opplæring og skolehelsetjenesten 3 2.1 Helsestasjon for ungdom 4 3.

Detaljer