KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG ETABLERING AV STØTTEAPPARAT: INFORMASJON ETABLERING AV EVAKUERTE- OG PÅRØRENDE- (EPS) SENTER + STØTTEAPPARAT EVAKUERING ETABLERING AV STØTTEAPPARAT: FOR MENNESKER I KRISE (PSYKOS. KRISETEAM) OVERSIKT: REDNINGSRESSURSER OVERSIKT: FRIVILLIGE ORGANISASJONER OVERSIKT: KOMMUNAL RESSURSGRUPPE FOR MENNESKER I KRISE (PSYKOSOSIALT KRISETEAM) VARSLINGSLISTER ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING: OVERSIKT OVER KOMMUNALE FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING: INSTRUKS FOR BEREDSKAPSKOORDINATOR: VEILEDER TIL RAPPORTMAL FRA KOMMUNEN TIL FYLKESMANNEN SKJEMA FOR RAPPORTERING FRA KOMMUNEN TIL FYLKESMANN Sist oppdatert: av: Tore Hagen Neste oppdatering: August 2014 Ansvarlig: Beredskapskoordinator / -utvalg

2 2 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører/rådmann beslutte at hele eller deler av kriseledelsen etableres i kommunen. Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer (funksjoner) ansatt i kommunen. Deltakende etater/personer skal være: Rådmann (leder) Informasjonsansvarlig Oppvekstsjef Helse- og omsorgssjef Kommuneoverlege Kultursjef Stabsleder Teknisk sjef (leder tekniske tjenester) Ordfører (varaordfører) Beredskapskoordinator Brannsjef Leder av psykososialt kriseteam Leder av NAV Leder av krisesekretariatet (loggfører 1) Leder sentralbord (loggfører 2) Leder av IT-avdelingen Varslingsliste med navn og telefonliste for kriseledelsen se pkt. 10.1, side 14 og CIM Hvem kan beslutte at kriseledelsen skal etableres: Ordfører / rådmann / beredskapskoordinator Fullmakt for kriseledelsen vedtatt av kommunestyret: Sted for etablering av kriseledelsen: Datakursrommet 1. etg. Sentrumsbygg Tekniske hjelpemidler datakursrommet: Telefoner: IP-telefon: Telefaks: Annet samband: Satellitt-telefoner: Mobiltelefoner: PC-er med mulighet for e-post: / Kriseledelse: Beredskap/Liaison: Brannvakta: Hver enkelt i kriseledelsen se liste Ja for alle i krise-ledelsen. ja - naborom Kopimaskiner: Audiovisuelt utstyr: ja Apparat for eget radiosamband: Ja (brannv/ing.vesenet) Annet: Kriseledelsens oppgaver: 1. Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen 2. Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier 3. Prioritere kommunens egne ressurser 4. Holde kontakt med rednings- /innsatsledelsen (brann, politi, redningssentral)

3 3 5. Utarbeide og sende ut informasjon via informasjonsstøttegruppen til egne ansatte, innbyggerne og media 6. Yte bistand til evakuering via støttegruppen for evakuering 7. Innkvartering og forpleining av forulykkede og redningsmannskaper via støttegruppen for evakuering 8. Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens psykososiale kriseteam. 9. Sikre vann- og strømforsyning 10. Rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg 11. Gjennomføre rasjonerings- og reguleringstiltak 12. Rydde et skadested og yte en innsats for å beskytte miljøet 13. Gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet 14. Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen Hvilke instanser skal kriseledelsen etablere kontakt med: Andre opplysninger/informasjon i forbindelse med etablering og drift av kriseledelsen i kommunen: Endring ved omstilling til krig: Fylkesmannen Politimester / Lokal redningssentrallrs Liaison Sivilforsvar Forsvaret / Heimevernet Servicetorget må være operativt og bemannet til enhver tid. Støtteapparat / sekretariatfunksjonen må være etablert. I.h.t. Kommunal beredskapsplan 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale, statlige myndigheter og frivillige organisasjoner på kommuneplanet, og er et forum for gjensidig informasjonsutveksling om beredskapsmessig status i den enkelte etat /institusjon. Beredskapsrådet har følgende sammensetning: Hele kommunens kriseledelse se oversikt side 2 og 14 + CIM Politi (Stasjonssjef Notodden politistasjon) Representant fra mattilsynet (når relevant) Representant fra Telemark Sivilforsvars Distrikt Forsvaret/Heimevernet Medlemmer fra statlige fagorganer i kommunen Representant fra energiverk: Notodden Energi AS

4 4 Hvem kan beslutte at beredskapsrådet skal etableres: Ordfører / Rådmann / Fylkesmannen Sted for etablering av beredskapsrådet: Sal 4 / 5 3.etg. Sentrumsbygg / Interntlf: (vindu venstre side) (vindu høgre side) Beredskapsrådets oppgaver: 1. Inngå avtaler om samarbeid 2. Finne felles løsninger 3. Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold 4. Gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan 5. Ta initiativ til beredskapsforberedelser Kommunestyret oppnevner rådet. Ordføreren innkaller til møte minst en gang i året. De frivillige organisasjonene melder inn sine kandidater for beredskapsrådet til kommunen. Oppnevnelsen skjer på grunnlag av organisasjonens størrelse i kommunen, eventuelt etter en turordning. Representanter for andre institusjoner, organisasjoner m.m. enn de som er nevnt, innkalles etter behov. Når rådet behandler sivilforsvarssaker tiltrer dessuten en representant for de tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Formannen i beredskapsgruppen ved kommunale lufthavner (luftfartsverkets daglige leder) innkalles til møter hvor saker vedrørende lufthavner blir behandlet. 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG Beredskapsutvalget bistår beredskapskoordinator i beredskapsspørsmål på kommuneplanet, og er et forum for intern informasjonsutveksling, beredskapsutvikling og samordning. Beredskapsutvalget har følgende sammensetning: Tore Hagen - beredskapskoordinator Stig Selbo brann og redning Bjørnar Tollefsen - tekniske tjenester (VAR) Oddvar Rønning eiendomsdrift, el-forsyning Margit Frømyr leder krisesekretariatet Gunnar Sjursen helse og omsorg, legevaktadm. Anne Helle Skåre stab, HMS

5 5 Beredskapsutvalgets oppgaver: Medvirke i beredskapsfaglig relevant utviklingsarbeid i kommunen Medvirke til å sikre samordning og integrering av samfunnssikkerhet og beredskap i kommunens overordnede og sektorvise planer Medvirke til at kommunen har kompetanse til å ivareta sitt ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap, samt å bygge opp slik kompetanse ved kurs og øvelser. Være ressursgruppe (prosjektgruppe)i forbindelse med ROS-analyser i kommunen, vurdere risiko og foreslå forebyggende og skadereduserende tiltak Medvirke til forberedelse og gjennomføring av beredskapsøvelser i kommunen. Medlemmer av beredskapsutvalget blir utnevnt av rådmannen. Beredskapskoordinator innkaller beredskapsutvalget ved behov. 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT: INFORMASJON Det å kommunisere godt med befolkning, media og andre virksomheter under en krisesituasjon er svært viktig. Manglende kommunikasjon med disse aktørene kan i seg selv bidra til å lage en ny krise som virksomheten må håndtere en informasjonskrise. Det er viktig at ulike aktører ikke sender motstridende budskap om den risikoen man står overfor eller ønsker å advare mot. Mange motstridende budskap bidrar til at virksomhetens troverdighet i den konkrete saken sterkt reduseres. Samordning av informasjonsformidling er derfor svært viktig. Hvem har informasjonsansvaret i kommunen? Informasjonsansvarlig: Jan Erik Søhol Nestleder: Aslaug Flugon / Informasjonsmedarbeidere: Medarbeidere servicetorget (leder) Hvor skal informasjonskontoret etableres Servicetorget Sentrumsbygg Tekniske hjelpemidler: Telefoner: Telefaks: Annet samband satellitt-telefoner Kriseledelse: Beredskap/Liaison: Brannvakta: Mobiltelefoner: Ja PC-er med mulighet for e-post: Ja Kopimaskiner: Ja Audiovisuelt utstyr: Ja Apparat for eget radiosamband: Ja (brannv./ing.vesenet)

6 6 Annet: Oppgaver til informasjonstjenesten: 1. Innhente opplysninger om situasjon og rapportere videre. 2. Informasjonsleder gir kriseledelsen opplysninger om hvilken oppfatning han/hun har av informasjonsbehovet. 3. Informere egne ansatte etter oppdrag fra kriseledelsen. 4. Gi informasjon til publikum/pårørende etter oppdrag fra kriseledelsen. 5. På oppdrag fra kriseledelsen skal informasjonstjenesten gi media informasjon om pressekonferanse (annonsering av pressekonferanser gir kriseledelsen arbeidsro), utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen og henvise til mediepersoner til oppholdsrom hvor de kan vente på mer informasjon. 6. Henvise pårørende til rette vedkommende/sted (kriseteam). 7. Henvise publikum til sted som er avskjermet fra pressen, hvor de kan vente på videre Informasjon (se kriseplan pkt 5 EPS-senter). Aktuelle media i kommunen: Aviser: Telen Telemarksavisa Varden Nærradio/TV: Radio Notodden NRK Østafjells NRK Buskerud/Kongsberg Radio Midt-Telemark, Bø Lokal-TV: Andre: Har nærradiostasjonene egen strømforsyning slik at de kan sende ved strømstans? Ja: (NRK) Nei: x I tilfelle nei, hvilket strømbehov har radiostasjonen for å kunne drive sendingene? Watt Andre måter for å spre informasjon i kommunen? Via postkasse Via skolene, info til elevene Infomøter i forsamlingslokaler Ved høyttalerbiler Ved plakatoppslag, løpesedler Ved å oppsøke husstander

7 7 NRK distriktsradioen Internett: Notodden kommunens hjemmeside Facebook/sosiale medier Andre opplysninger om informasjonsberedskap ved ulykker/katastrofer i fred: Kontaktperson ved Fylkesmannens informasjonsenhet: Pressesenter: Kinosalen / kinofoaje Alt. Formannskapssalen Jan W. Jensen Ruud Endring ved omstilling til krig: I henhold til Kommunal beredskapsplan 3.1 Noen tips om mediehåndtering: Når media kontakter deg er det greit å være forberedt. Her er noen råd for hvordan man kan håndtere situasjonen. Du løfter av røret og. ikke mitt bord usikker på svaret for komplisert 1. Noterer journalistens navn og hvilket media vedkommende representerer. 2. Avklar hva spørsmålene dreier seg om 3. Spør om journalisten har snakket med andre i virksomheten om saken 4. Pressiser hva du selv har kompetanse på 5. Gjør avtale om gjennomlesning/godkjenning av artikkel/intervju hvis dine opplysninger skal brukes som direkte eller indirekte sitat. 1. Henvis journalisten til den som kan gi svar 2. Hvis du ikke vet hvem, gir du beskjed om at du skal finne det ut for journalisten 3. Følg opp saken slik at journalisten kommer i trygge hender. 1. Si at du må undersøke saken og ringe tilbake 2. Spør journalisten om hvilke frister han/hun arbeider under 3. Tilby å fakse journalisten et skriftlig svar på spørsmålene innen en frist dere blir enige om 1. Be om å få spørsmålene skriftlig, gjerne per. telefaks 2. Tilby skriftlig informasjon eller et møte for å utdype emnet...utålmodig eller arrogant 1. Svar altid høflig og behersk deg selv. La ikke situasjonen eller journalisten stresse deg. Du skal intervjues på TV 1. Gjør forhåndsavtale. Hvilke spørsmål? Mulighet for nytt opptak? 2. Velg et opptakssted som du er fortrolig med. Gå gjerne ut av kontoret. 3. Finn ut det viktigste du vil ha sagt, og sørg for å si det på en kortest mulig måte! Husk at 20 sekunder er mye på TV. 4. Kom ikke med lange resonnementer. Seerne husker som oftest bare korte budskap. 5. Se på intervjueren, ikke inn i kamera. Hold blikkontakt. 6. Unngå fremmedord, faguttrykk og tall. Bruk heller eksempler. Sende en pressemelding

8 8 En pressemelding er en enkel og billig måte å fortelle aviser, blader og kringkasting hva man vil ut med. Pressemelding bør sendes per. telefaks. Overskriften er viktig. Her må du få med hva saken gjelder, hva som er interessant. Ta med bare ett hovedpoeng, og skriv en saklig og nøktern tittel. Så følger du opp med en innledning på 2-3 linjer som inneholder de aller viktigste momentene og opplysningene. Hva har skjedd eller vil skje, hvem har gjort hva, hvordan, hvorfor, hvor og når? En pressemelding skal aldri være på mer enn et (helst et halvt) A4-ark. Skriv kort og konsist. Pressemeldingen skal kun være en interessevekker, nok til at journalisten tar kontakt for å få mer informasjon. Pressemeldingen må alltid inneholde navn og telefonnummer til avsender (kontaktperson) slik at journalisten kan få mer informasjon ved behov. Det er svært viktig at pressemeldingen kommer fram til redaksjonen i rett tid (deadline). I krisesituasjoner vil medias interesse være lettere å fange enn i det daglige. I krisesituasjoner er det viktig at alle representanter fra pressen blir behandlet og informert på samme måte. Det vil være strategisk å informere media i god tid i forhold til de tidsfrister de jobber under. På denne måten kan det skapes en god dialog mellom media og kriseledelsen. 5. ETABLERING AV EVAKUERTE- OG PÅRØRENDE (EPS)- SENTER + STØTTEAPPARAT EVAKUERING Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. Det er utarbeidet egen overordnet evakueringsplan, plan for opprettelse og drift av EPS-senter og lokale evakueringsplaner for den enkelte institusjon, skole, barnehage. Planen er tatt inn i CIM. Hvem skal lede og bistå politi/lensmann ved evakuering? Evakueringsleder: Brannsjefen Evakueringsmedarbeider: Leder beredskapsavdelingen brannvesenet Evakueringsmedarbeider: Leder forebyggende avdeling brannvesenet Evakueringsmedarbeider: Vaktleder Notodden brannstasjon Hvilke mannskapsressurser kan brukes for å gjennomføre evakueringen? Notodden brannvesen FIG-gruppe Sivilforsvaret Oppgaver til evakueringstjenesten: 1. Evakuering kan iverksettes av politi/lensmann, i en krigssituasjon kan også Fylkesmannen iverksette evakuering 2. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der m.m.). 3. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg og hvor de skal evakueres. 4. Skaffe egnede transportmidler. 5. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvarteringen kan skje direkte. 6. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m. 7. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 8. Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen. 9. Sørge for forpleining og eventuelt klær. 10. Omsorgsfunksjon. Avtale med kommunens kriseteam. 11. Gi løpende informasjon til kommunens kriseledelse.

9 9 Liste over aktuelle innkvarteringssteder i kommunen: Norlandia Telemark hotel ( ) Bolkesjøhotellene -Mestringshusene, ( ) Brattrein hotell ( ) Andre opplysninger i forbindelse med evakueringsplanlegging: Kontakt Nettbuss Telemark A/s vedr. ressurser. ( ) Kontaktperson Thorolf Kasin ( ) Eventuelle endringer etter en omstilling til krig: Iht Kommunal beredskapsplan Kfr. egen tilflyttingsplan krigstid 6. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT: FOR MENNESKER I KRISE (KRISETEAM) 6.1 Etablering: Kriseteamet i Notodden kommune er opprettet for å gi omsorg og støtte ved ulykker og alvorlige kriser. Kriseteamet inngår som en del av kommunens beredskapsplan. 6.2 Formål Formålet med kriseteamet er å hjelpe mennesker i den akutte fasen i etterkant av store følelsesmessige påkjenninger i forbindelse med ulykker/kriser/katastrofer/brå død i Notodden kommune. Kriseteamet skal gi et tilbud til kommunens innbyggere som har vært utsatt for tilsvarende opplevelser utenfor kommunen. I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen for mennesker i kriser bør være et supplement, og /eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelig hjelperessurser. Behovet for slik hjelp vil variere sterkt fra person til person, og må ikke bare vurderes objektivt ut fra den faktiske situasjonen, men også ut fra følelsesmessige reaksjoner, hvordan hendelsen ble opplevd, og hva slags naturlig nettverk som faktisk er der. Tidligere traumatiske opplevelser vil påvirke de psykiske reaksjonene etter en dramatisk hendelse. 6.3 Organisering Kriseteamet er tverrfaglig sammensatt av:

10 10 Psykiatrisk sykepleier, leder Psykisk helse Helsestasjon Prest Politi NAV I den grad det er behov for at teamet trer i funksjon utenom ordinær arbeidstid, forutsettes det at teammedlemmene får lønn/avspasering etter gjeldene regelverk. Teamet har ingen vaktordning. Kriseteamets leder inngår som medlem i kommunens beredskapsråd. Arbeidsmetoder: Kriseinterveneringsprinsipper, defusing/debriefing, defusing/debriefing i eget team. Teamet bør alltid tilstrebe å rykke ut med minimum to personer. Teamet har møte annenhver måned. 6.4 Varslingsrutiner Kriseteamet kan varsles gjennom: Service torget/ kommunen: telefon Notodden interkommunale legevakt: telefon Sykehuset Telemark HF avd. Notodden: telefon Politi: telefon Varslingsliste for kriseteamet se kriseplanen pkt. 9. Legevakten, sykehusets øvrige avdelinger, service torget, helse/omsorgsjef, beredskapskoordinator, politiet, brannsjef, kriseteamet i Hjartdal og ellers teamets medlemmer skal alltid ha oppdaterte lister. Listene oppdateres av kriseteamets leder fortløpende ved endring, ellers sendes det ut lister i januar og august i tillegg til ferieliste for sommer og jul. Teamet bør bli varslet ved selvmord. Ved ulykker/krisehendelser i kommunens egen organisasjon skal det varsles i henhold til rutiner for beredskapsvarsling. 6.5 Oppmøtested Teamet har oppmøtested/varmestue på menighetshuset kirkeparken. Nøkkel og alarmkode er tilgjengelig på legevakta. 6.6 Kontakt med media Politiet evt. ordfører har ansvar for kontakt med media. I beredskapssituasjoner gjelder info.strategi i henhold til Notodden kommunes kriseplan.

11 Debriefing Kriseteamet har selv ansvar for egen debriefing og sørger for nødvendig bistand. Teamet hjelper med debriefing av annet hjelpepersonell, men dette må avklares. 6.8 Samarbeidsmøter med legevakt og begravelsesbyrå Samarbeidsmøter avholdes to ganger i året juni og desember. Kriseteamets leder innkaller og setter dagsorden. 6.9 Opplæring Kriseteamet har selv ansvar for egen opplæring. Teamet vil kunne bidra med opplæring /veiledning til andre i kommunen. Samarbeid med tilsvarende team i nabokommunene om opplæring og erfaringsutveksling er aktuelt Informasjon om tilbudet Informasjon om kriseteamet, samt oversikt over medlemmene blir sendt ut til alle som kan ha behov for denne informasjonen. Informasjon skal være tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem (KERBAS) under beredskap. Kommunens kvalitetssystem er tilgjengelig på nett. Sted: Menighetshuset kirkeparken Telefon: (Tor Franzen) (Svein Sturød) / (Ingrid S. Hegna) Telefaks: Annet utstyr: e-post Nøkkel og kode: Oppbevares på legevakta, Notodden sykehus Kriseteamets oppgaver: 1. Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis 2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen 3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte 4. Sette i verk og gjennomføre tiltak 5. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen 6. Avgjøre hvor lang tid gruppen sin innsats skal vare 7. Vurdere om det er behov for felles markering 8. Aktivisere sosialt nettverk 9. Gi tilbud om oppfølging av kriserammede 10. Tilrettelegge for selvhjelp - normalisering 11. Når "hendelsen" er over, skal det være en oppsummering med gjennomgang av situasjonen og beskrivelse av forbedringspunkter for en senere anledning, og hvem som har ansvaret for oppfølging 12. Bidra til økt kompetanse omkring temaet mennesker i krise og psykososial førstehjelp.

12 12 Inngåtte avtaler for å få profesjonell helsehjelp, som kommunen ikke sjøl besitter og som kan tilkalles hvis nødvendig: Med Notodden sykehus Eventuelle endringer etter en omstilling til krig: I ht Kommunal beredskapsplan 7. OVERSIKT: REDNINGSRESSURSER Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser i kommunen. INSTANSER ELLER REDNINGSRESSURSTYPER KONTAKTPERSON ARBEID PRIVAT Brannvernmateriell Overordnet vakt brann 110 Nabobrannvesen Overordnet vakt brann 110 Annet IUA (Interkommunalt utvalg Overordnet vakt brann 110 for akutt forurensning) Teknisk etats ressurser (kontortid): Overordnet teknisk vakt (etter kontortid):vakttelefon: Ole Sverre Kantebakke John Aanjesen Bjørnar Tollefsen Gunleik Brekke Oddvar Rønning Sivilforsvarsressurser Overordnet vakt brann 110 FIG-gruppa Overordnet vakt brann 110 HV/Forsvarets ressurser Svein Vetle Trae Politi/lensmannsressurser: Stasjonssjefen: Kaptein/liaisonoffiser Politivakta Innsatsleder Helge Folserås 110 Telemark / Froskemannsutstyr 110 Brannvesenet Lavinemateriell Politiet - vaktsentralen 112 Sanitetsmateriell/apotekvarer Sivilf. Janniche Hagene Laboratorium LabNett, Rødmyrlia 14, Postboks 2502, 3702 Fax: Skien Anleggsmaskiner 1 ) Fylkesmannen beredskapsavd. bygg/anlegg Nødstrømsaggregat 2 ) FM-beredskapsavd Løfteutstyr Overord. Vakt br.v/politi 110 / 112 Transportmateriell/båter: SF / Brannv. Overord. vakt br.v./politi 110 / 112 Storhusholdning/innkvartering Norlandia Telemark hotell Brattrein hotell ) Fylkesmannen har oversikt over bygg- og anleggsressurser. 2 ) Fylkesmannen har oversikt over aggregater.

13 13 Øst-Telemarken Brukseierforening: Vakt: Annet materiell Mestringshusene, Bolkesjø (Bolkesjøhotellene) tomt Nicolai Østhus Eventuelle endringer etter en omstilling til krig: Iht Kommunal beredskapsplan 8. OVERSIKT: FRIVILLIGE ORGANISASJONER Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes- /katastrofesituasjon. ORGANISASJON KONTAKTPERSON ARBEID PRIVAT Røde Kors Hjelpekorps Anita Hagen Norsk Folkehjelp (Gransherad)??? Idrettsforening/lag: Snøgg Allianse Heddal IL Torodd Meyer Terje Bergskås Medlemmer av psykososialt kriseteam Notodden Kommune August-desember 2013 Navn Telefon jobb Telefon hjem Mobil Mail Leder: Linda Haugan Helsestasjon, Psyk.spl Mette Kaarstein Psyk.helse Jorunn K. Haave Psykisk helse Vigdis Antonsen Helsesøster Terje Nyvoll- Todnem Prest Ellen Thunberg Nav Anne Britt Rugaas Barnevernstj. Frode Granerud Prest Trine Haugeberg Politiet notodden.kommune.no notodden.kommune.no notodden.kommune.no

14 14 Berit Dahle Politiet Ny liste fra 15 desember VARSLINGSLISTER Kriseledelsen pr ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING/NAVN Ordfører Jørn Christensen Varaordfører (møter hvis ordfører er fraværende) Knut Duesund Rådmann Magnus Mathisen Informasjonsansvarlig Jan Erik Søhol Seksjonsleder helse- og omsorg Anne Grete Rønningsdalen Kommuneoverlege Mie Jørgensen Seksjonsleder oppvekst Jan Erik Søhol Seksjonsleder teknisk Ragnar Frøland Seksjonsleder kultur og stedsutvikling Terje Malm Brannsjef Stig Selbo Leder NAV Geir Midtbø Beredskapskoordinator Tore Hagen Leder krisesekr./loggfører Margit-Johanne Frømyhr Leder kriseteamet Linda Marie Haugan Leder IKT Vigdis Bergestig Stabsleder Tom Hjorth PRIVAT- ADRESSE Anundskåsveien Notodden Olav Bjaalandsgate Notodden Bøheradsgate Notodden Breisetveien 3683 Notodden Jondalen 3614 Kongsberg Stiviveien Notodden Breisetveien 3683 Notodden Frølandsvegen Sauland Industrigaten 12 A 3674 Notodden Olav Bjaalandsgt. 2 C 3675 Notodden Flåtten Terrasse Porsgrunn Haavar Gibøensgt Notodden Steinbakkvegen Notodden Solbakkveien Notodden Bruhelleveien 16, 3675 Notodden Hans Nielsen Haugesgate 11, 3683 Notodden PRIVAT JOBB MOBIL

15 Beredskapsråd ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING/NAVN Hele kriseledelsen Se liste under pkt Politi stasjonssjef Not Helge Folserås Miljøhygienisk avdeling Tore Hagen Mattilsynet Kjersti Søli Notodden Energi AS Adm.dir. Olav Forberg Telemark Sivilforsvars- Distrikt Representant fra Forsvar/Heimevern: Svein Vetle Trae Notodden Røde Kors Anita Hagen NRK hjelpekorps Anita Hagen Medl. fra statlige org. NAV, Notodden: Geir Midtbø Medlemmer fra andre kommunale fagorganer i kommunen (etter behov) PRIVAT- ADRESSE PRIVAT JOBB MOBIL GRANSHERAD Haavar Gibøensgt Notodden Møllergata Kongsberg Eikeskarveien Notodden Janniche C. Hagene Grasbekk gard, Gjevarvatn, 3890 VINJE Dalsåsveien 28, 3683 Notodden Dalsåsveien 28, 3683 Notodden Flåtten Terrasse Porsgrunn Vakttlf Vakttlf / Øvrige nøkkelpersoner ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING/NAVN Fagleder personal: Aslaug Flugon Virksomhetsleder barnehage: Margrete Lindeland Fagleder økonomi: Ubesatt IKT-personale: Per Åge Bommen Vigdis Bergestig Solfrid Borgen Hagland Post/arkiv-personale: Lisbeth Eriksen Haldis Sollid Marianne Wiik PRIVAT- ADRESSE PRIVAT JOBB MOBIL- Bøenveien Gransherad Tåråfjellveien Notodden S. Skogenvei 3, 3679 Bruhelleveien 16, 3675 Tjønnveien 25, 3676 Thor Cappelensv. 4 O. Storengsv. 15, Lisleherad

16 16 ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING/NAVN Servicetorget: Ranheid Saga Synnøve Selbo Ingrid Marie Haave Kaste Hege L. Børjesson PRIVAT- ADRESSE 3820 Nordagutu O. Bjaalandsgt 2C, Søndre Vestsidaveg 331 Tveitengt. 12, 3683 Notodden PRIVAT JOBB MOBIL Politi: stasjonssjef Helge Folserås 3691 GRANSHERAD Landbruksrådgiver: Hans Jørgen Aase Jord og skog Gavlesjåvegen Notodden Mattilsynet: Kjersti Søli Fylkesmannen: Kari Nordheim Larsen Elisabeth Danielsen Willy Frogner Jan Ruud Møllergata Kongsberg E-verket: Driftssjef Ole Johan Sveva Lienveien 37 C, 3678 NOTODDEN Telefoni: TDC support IKT: Serit Itum AS Thornesvei Kongsberg Kirken Kirkeverge Håvard J. Russnes rken.no O.H. Holtasgate Notodden ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING:

17 17 Fylkesmann Lokal redningssentral Kommunalt beredskapsråd Beredskapsutvalg Kommunal kriseledelse Støtteapparat Informasjon Støtteapparat mennesker i krise Seksjon oppvekst Seksjon samfunnsutvikling og tekniske tjenester Seksjon kultur og stedsutvikling Seksjon helse og omsorg Nav Notodde sosiale tjenester 12. OVERSIKT OVER KOMMUNALE FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING: Det skal finnes fagplanverk for krisehåndtering som dekker alle de avdelingene i kommunen hvor det ansees nødvendig å ha slike planverk (for eksempel: skoler, barnehager, akutt forurensning, smittevern, jordbruk, atomberedskap, vannforsyning osv.). Alle fagplaner bør blant annet inneholde oversikt over personell og ressurser som kan brukes ved en krise.

18 18 Kommunale planer for krisehåndtering og andre organers planer: 1. Overordnet kriseplan NK 2. Plan for helsemessig og sosial beredskap NK 3. Smittevernplan NK 4. Pandemiplan NK 5. Atomberedskapsplan NK 6. Opprettelse og drift av EPS - (NK) 7. Overordnet evakueringsplan - (NK) 8. Psykososialt kriseteam - (NK) 9. Flomberedskap Tuvenområdet - (NK) 10. Flomberedskap brannstasjon - (NK) 11. Beredskap og sikkerhet - Notodden lufthavn 12. Plan for skogbranner Telemark 13. Instruks for beredskapsvarsling - NK 14. Tiltakskort - (NK)

19 INSTRUKS FOR BEREDSKAPSKOORDINATOR INSTRUKS FOR BEREDSKAPSKOORDINATOR I NOTODDEN KOMMUNE Beredskapskoordinator skal på vegne av rådmannen: Sikre at samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, lokale planer og reglement. Sikre samordning og integrering av samfunnssikkerhet og beredskap i kommunens planverk. Være pådriver for at kommunen har kompetanse til å ivareta sitt ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap. Medvirke til å bygge opp slik relevant kompetanse i kommunen gjennom: o Opplæringstiltak o Tverrsektorielle grupper o Tverrsektorielle kartlegginger o ROS-analyser o Øvelser og simuleringer Delta i faglige nettverk og fora: o Eventuelle interkommunale nettverk. o Eventuelle interkommunalt øvelsessamarbeid. o Kriseledelse og beredskapsråd. o Som kontaktperson mot fylkesmann og direktorat. Planlegge og lede nettverksgruppe for beredskapsarbeid i kommunen. Medvirke i beredskapsfaglig relevant utviklingsarbeid, kommunalt og interkommunalt. Sikre at kommunens hjemmeside gir innbyggerne korrekt trygghets- og beredskapsinformasjon, godt samkjørt med kommunens servicetorg. Godkjent av rådmannen: Sist endret: VEILEDER TIL RAPPORTMAL FRA KOMMUNEN TIL FYLKESMANNEN Generelt: Nedenfor finnes en veileder til for rapportering fra kommune til Fylkesmannen i Troms. Det skal bare rapporteres om aktuelle punkter, og bare der det er endringer fra forrige rapport. Underpunktene nedenfor er bare en huskeliste/momentliste. 1. Oversikt over situasjonen Generell situasjonsbeskrivelse Vurdering av situasjonen kommende døgn Vurdering av tilført ressursbehov kommende døgn 2. Tiltak som er iverksatt

20 20 3. Tiltak som vurderes iverksatt 4. Etablert beredskapsorganisasjon Egen kriseledelse Eventuelle organisasjonsendringer/- tilpasninger Iverksatte tiltak Møter i beredskapsrådet 5. Andre opplysninger Informasjon mot publikum og media Spesielle spørsmål knyttet til økonomi og/eller juridiske forhold Teknisk Vannforsyning Avløp/renovasjon Kraftforsyning Helse- og sosial Primærhelsetjenesten Institusjoner Hjemmebaserte tjenester Skader på og trusler mot liv og helse Befolkningen (evakuerte, skadede, døde etc.) Samband Samferdsel Forsyninger Kultur/kirke Skoler/barnehager Miljø/kulturvern

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Plan for informasjon i krisesituasjoner

Plan for informasjon i krisesituasjoner Plan for informasjon i krisesituasjoner Oppdatert 26.05.14 www.alta.kommune.no Innhold: 1 INFORMASJONSBEREDSKAP KRISELEDELSE... 4 1.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 1.1.1 Generell definisjon av en krise...

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE

PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE Innhold MÅLSETTING... 3 DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER... 3 SAMORDNING MED ANNET BEREDSKAPSPLANVERK... 4 PSYKOSOSIALT STØTTEAPPARATET

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Gol kommune Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Vedtatt i kommunestyret i møte 17.juni 2008 sak 55/8. 1 GOL KOMMUNE HELSEAVDELINGA, KOMMUNEHUSET, GAMLEVEGEN 4, 3550 GOL SERVICETORGET/INFORMASJON:

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Varslingsgang fra sentrale varselutstedere til fylkesmenn og kommuner. Rapportering fra kommuner og fylkesmenn til sentrale myndigheter.

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer