KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG ETABLERING AV STØTTEAPPARAT: INFORMASJON ETABLERING AV EVAKUERTE- OG PÅRØRENDE- (EPS) SENTER + STØTTEAPPARAT EVAKUERING ETABLERING AV STØTTEAPPARAT: FOR MENNESKER I KRISE (PSYKOS. KRISETEAM) OVERSIKT: REDNINGSRESSURSER OVERSIKT: FRIVILLIGE ORGANISASJONER OVERSIKT: KOMMUNAL RESSURSGRUPPE FOR MENNESKER I KRISE (PSYKOSOSIALT KRISETEAM) VARSLINGSLISTER ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING: OVERSIKT OVER KOMMUNALE FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING: INSTRUKS FOR BEREDSKAPSKOORDINATOR: VEILEDER TIL RAPPORTMAL FRA KOMMUNEN TIL FYLKESMANNEN SKJEMA FOR RAPPORTERING FRA KOMMUNEN TIL FYLKESMANN Sist oppdatert: av: Tore Hagen Neste oppdatering: August 2014 Ansvarlig: Beredskapskoordinator / -utvalg

2 2 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører/rådmann beslutte at hele eller deler av kriseledelsen etableres i kommunen. Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer (funksjoner) ansatt i kommunen. Deltakende etater/personer skal være: Rådmann (leder) Informasjonsansvarlig Oppvekstsjef Helse- og omsorgssjef Kommuneoverlege Kultursjef Stabsleder Teknisk sjef (leder tekniske tjenester) Ordfører (varaordfører) Beredskapskoordinator Brannsjef Leder av psykososialt kriseteam Leder av NAV Leder av krisesekretariatet (loggfører 1) Leder sentralbord (loggfører 2) Leder av IT-avdelingen Varslingsliste med navn og telefonliste for kriseledelsen se pkt. 10.1, side 14 og CIM Hvem kan beslutte at kriseledelsen skal etableres: Ordfører / rådmann / beredskapskoordinator Fullmakt for kriseledelsen vedtatt av kommunestyret: Sted for etablering av kriseledelsen: Datakursrommet 1. etg. Sentrumsbygg Tekniske hjelpemidler datakursrommet: Telefoner: IP-telefon: Telefaks: Annet samband: Satellitt-telefoner: Mobiltelefoner: PC-er med mulighet for e-post: / Kriseledelse: Beredskap/Liaison: Brannvakta: Hver enkelt i kriseledelsen se liste Ja for alle i krise-ledelsen. ja - naborom Kopimaskiner: Audiovisuelt utstyr: ja Apparat for eget radiosamband: Ja (brannv/ing.vesenet) Annet: Kriseledelsens oppgaver: 1. Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen 2. Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier 3. Prioritere kommunens egne ressurser 4. Holde kontakt med rednings- /innsatsledelsen (brann, politi, redningssentral)

3 3 5. Utarbeide og sende ut informasjon via informasjonsstøttegruppen til egne ansatte, innbyggerne og media 6. Yte bistand til evakuering via støttegruppen for evakuering 7. Innkvartering og forpleining av forulykkede og redningsmannskaper via støttegruppen for evakuering 8. Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens psykososiale kriseteam. 9. Sikre vann- og strømforsyning 10. Rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg 11. Gjennomføre rasjonerings- og reguleringstiltak 12. Rydde et skadested og yte en innsats for å beskytte miljøet 13. Gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet 14. Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen Hvilke instanser skal kriseledelsen etablere kontakt med: Andre opplysninger/informasjon i forbindelse med etablering og drift av kriseledelsen i kommunen: Endring ved omstilling til krig: Fylkesmannen Politimester / Lokal redningssentrallrs Liaison Sivilforsvar Forsvaret / Heimevernet Servicetorget må være operativt og bemannet til enhver tid. Støtteapparat / sekretariatfunksjonen må være etablert. I.h.t. Kommunal beredskapsplan 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale, statlige myndigheter og frivillige organisasjoner på kommuneplanet, og er et forum for gjensidig informasjonsutveksling om beredskapsmessig status i den enkelte etat /institusjon. Beredskapsrådet har følgende sammensetning: Hele kommunens kriseledelse se oversikt side 2 og 14 + CIM Politi (Stasjonssjef Notodden politistasjon) Representant fra mattilsynet (når relevant) Representant fra Telemark Sivilforsvars Distrikt Forsvaret/Heimevernet Medlemmer fra statlige fagorganer i kommunen Representant fra energiverk: Notodden Energi AS

4 4 Hvem kan beslutte at beredskapsrådet skal etableres: Ordfører / Rådmann / Fylkesmannen Sted for etablering av beredskapsrådet: Sal 4 / 5 3.etg. Sentrumsbygg / Interntlf: (vindu venstre side) (vindu høgre side) Beredskapsrådets oppgaver: 1. Inngå avtaler om samarbeid 2. Finne felles løsninger 3. Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold 4. Gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan 5. Ta initiativ til beredskapsforberedelser Kommunestyret oppnevner rådet. Ordføreren innkaller til møte minst en gang i året. De frivillige organisasjonene melder inn sine kandidater for beredskapsrådet til kommunen. Oppnevnelsen skjer på grunnlag av organisasjonens størrelse i kommunen, eventuelt etter en turordning. Representanter for andre institusjoner, organisasjoner m.m. enn de som er nevnt, innkalles etter behov. Når rådet behandler sivilforsvarssaker tiltrer dessuten en representant for de tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Formannen i beredskapsgruppen ved kommunale lufthavner (luftfartsverkets daglige leder) innkalles til møter hvor saker vedrørende lufthavner blir behandlet. 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG Beredskapsutvalget bistår beredskapskoordinator i beredskapsspørsmål på kommuneplanet, og er et forum for intern informasjonsutveksling, beredskapsutvikling og samordning. Beredskapsutvalget har følgende sammensetning: Tore Hagen - beredskapskoordinator Stig Selbo brann og redning Bjørnar Tollefsen - tekniske tjenester (VAR) Oddvar Rønning eiendomsdrift, el-forsyning Margit Frømyr leder krisesekretariatet Gunnar Sjursen helse og omsorg, legevaktadm. Anne Helle Skåre stab, HMS

5 5 Beredskapsutvalgets oppgaver: Medvirke i beredskapsfaglig relevant utviklingsarbeid i kommunen Medvirke til å sikre samordning og integrering av samfunnssikkerhet og beredskap i kommunens overordnede og sektorvise planer Medvirke til at kommunen har kompetanse til å ivareta sitt ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap, samt å bygge opp slik kompetanse ved kurs og øvelser. Være ressursgruppe (prosjektgruppe)i forbindelse med ROS-analyser i kommunen, vurdere risiko og foreslå forebyggende og skadereduserende tiltak Medvirke til forberedelse og gjennomføring av beredskapsøvelser i kommunen. Medlemmer av beredskapsutvalget blir utnevnt av rådmannen. Beredskapskoordinator innkaller beredskapsutvalget ved behov. 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT: INFORMASJON Det å kommunisere godt med befolkning, media og andre virksomheter under en krisesituasjon er svært viktig. Manglende kommunikasjon med disse aktørene kan i seg selv bidra til å lage en ny krise som virksomheten må håndtere en informasjonskrise. Det er viktig at ulike aktører ikke sender motstridende budskap om den risikoen man står overfor eller ønsker å advare mot. Mange motstridende budskap bidrar til at virksomhetens troverdighet i den konkrete saken sterkt reduseres. Samordning av informasjonsformidling er derfor svært viktig. Hvem har informasjonsansvaret i kommunen? Informasjonsansvarlig: Jan Erik Søhol Nestleder: Aslaug Flugon / Informasjonsmedarbeidere: Medarbeidere servicetorget (leder) Hvor skal informasjonskontoret etableres Servicetorget Sentrumsbygg Tekniske hjelpemidler: Telefoner: Telefaks: Annet samband satellitt-telefoner Kriseledelse: Beredskap/Liaison: Brannvakta: Mobiltelefoner: Ja PC-er med mulighet for e-post: Ja Kopimaskiner: Ja Audiovisuelt utstyr: Ja Apparat for eget radiosamband: Ja (brannv./ing.vesenet)

6 6 Annet: Oppgaver til informasjonstjenesten: 1. Innhente opplysninger om situasjon og rapportere videre. 2. Informasjonsleder gir kriseledelsen opplysninger om hvilken oppfatning han/hun har av informasjonsbehovet. 3. Informere egne ansatte etter oppdrag fra kriseledelsen. 4. Gi informasjon til publikum/pårørende etter oppdrag fra kriseledelsen. 5. På oppdrag fra kriseledelsen skal informasjonstjenesten gi media informasjon om pressekonferanse (annonsering av pressekonferanser gir kriseledelsen arbeidsro), utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen og henvise til mediepersoner til oppholdsrom hvor de kan vente på mer informasjon. 6. Henvise pårørende til rette vedkommende/sted (kriseteam). 7. Henvise publikum til sted som er avskjermet fra pressen, hvor de kan vente på videre Informasjon (se kriseplan pkt 5 EPS-senter). Aktuelle media i kommunen: Aviser: Telen Telemarksavisa Varden Nærradio/TV: Radio Notodden NRK Østafjells NRK Buskerud/Kongsberg Radio Midt-Telemark, Bø Lokal-TV: Andre: Har nærradiostasjonene egen strømforsyning slik at de kan sende ved strømstans? Ja: (NRK) Nei: x I tilfelle nei, hvilket strømbehov har radiostasjonen for å kunne drive sendingene? Watt Andre måter for å spre informasjon i kommunen? Via postkasse Via skolene, info til elevene Infomøter i forsamlingslokaler Ved høyttalerbiler Ved plakatoppslag, løpesedler Ved å oppsøke husstander

7 7 NRK distriktsradioen Internett: Notodden kommunens hjemmeside Facebook/sosiale medier Andre opplysninger om informasjonsberedskap ved ulykker/katastrofer i fred: Kontaktperson ved Fylkesmannens informasjonsenhet: Pressesenter: Kinosalen / kinofoaje Alt. Formannskapssalen Jan W. Jensen Ruud Endring ved omstilling til krig: I henhold til Kommunal beredskapsplan 3.1 Noen tips om mediehåndtering: Når media kontakter deg er det greit å være forberedt. Her er noen råd for hvordan man kan håndtere situasjonen. Du løfter av røret og. ikke mitt bord usikker på svaret for komplisert 1. Noterer journalistens navn og hvilket media vedkommende representerer. 2. Avklar hva spørsmålene dreier seg om 3. Spør om journalisten har snakket med andre i virksomheten om saken 4. Pressiser hva du selv har kompetanse på 5. Gjør avtale om gjennomlesning/godkjenning av artikkel/intervju hvis dine opplysninger skal brukes som direkte eller indirekte sitat. 1. Henvis journalisten til den som kan gi svar 2. Hvis du ikke vet hvem, gir du beskjed om at du skal finne det ut for journalisten 3. Følg opp saken slik at journalisten kommer i trygge hender. 1. Si at du må undersøke saken og ringe tilbake 2. Spør journalisten om hvilke frister han/hun arbeider under 3. Tilby å fakse journalisten et skriftlig svar på spørsmålene innen en frist dere blir enige om 1. Be om å få spørsmålene skriftlig, gjerne per. telefaks 2. Tilby skriftlig informasjon eller et møte for å utdype emnet...utålmodig eller arrogant 1. Svar altid høflig og behersk deg selv. La ikke situasjonen eller journalisten stresse deg. Du skal intervjues på TV 1. Gjør forhåndsavtale. Hvilke spørsmål? Mulighet for nytt opptak? 2. Velg et opptakssted som du er fortrolig med. Gå gjerne ut av kontoret. 3. Finn ut det viktigste du vil ha sagt, og sørg for å si det på en kortest mulig måte! Husk at 20 sekunder er mye på TV. 4. Kom ikke med lange resonnementer. Seerne husker som oftest bare korte budskap. 5. Se på intervjueren, ikke inn i kamera. Hold blikkontakt. 6. Unngå fremmedord, faguttrykk og tall. Bruk heller eksempler. Sende en pressemelding

8 8 En pressemelding er en enkel og billig måte å fortelle aviser, blader og kringkasting hva man vil ut med. Pressemelding bør sendes per. telefaks. Overskriften er viktig. Her må du få med hva saken gjelder, hva som er interessant. Ta med bare ett hovedpoeng, og skriv en saklig og nøktern tittel. Så følger du opp med en innledning på 2-3 linjer som inneholder de aller viktigste momentene og opplysningene. Hva har skjedd eller vil skje, hvem har gjort hva, hvordan, hvorfor, hvor og når? En pressemelding skal aldri være på mer enn et (helst et halvt) A4-ark. Skriv kort og konsist. Pressemeldingen skal kun være en interessevekker, nok til at journalisten tar kontakt for å få mer informasjon. Pressemeldingen må alltid inneholde navn og telefonnummer til avsender (kontaktperson) slik at journalisten kan få mer informasjon ved behov. Det er svært viktig at pressemeldingen kommer fram til redaksjonen i rett tid (deadline). I krisesituasjoner vil medias interesse være lettere å fange enn i det daglige. I krisesituasjoner er det viktig at alle representanter fra pressen blir behandlet og informert på samme måte. Det vil være strategisk å informere media i god tid i forhold til de tidsfrister de jobber under. På denne måten kan det skapes en god dialog mellom media og kriseledelsen. 5. ETABLERING AV EVAKUERTE- OG PÅRØRENDE (EPS)- SENTER + STØTTEAPPARAT EVAKUERING Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. Det er utarbeidet egen overordnet evakueringsplan, plan for opprettelse og drift av EPS-senter og lokale evakueringsplaner for den enkelte institusjon, skole, barnehage. Planen er tatt inn i CIM. Hvem skal lede og bistå politi/lensmann ved evakuering? Evakueringsleder: Brannsjefen Evakueringsmedarbeider: Leder beredskapsavdelingen brannvesenet Evakueringsmedarbeider: Leder forebyggende avdeling brannvesenet Evakueringsmedarbeider: Vaktleder Notodden brannstasjon Hvilke mannskapsressurser kan brukes for å gjennomføre evakueringen? Notodden brannvesen FIG-gruppe Sivilforsvaret Oppgaver til evakueringstjenesten: 1. Evakuering kan iverksettes av politi/lensmann, i en krigssituasjon kan også Fylkesmannen iverksette evakuering 2. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der m.m.). 3. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg og hvor de skal evakueres. 4. Skaffe egnede transportmidler. 5. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvarteringen kan skje direkte. 6. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m. 7. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 8. Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen. 9. Sørge for forpleining og eventuelt klær. 10. Omsorgsfunksjon. Avtale med kommunens kriseteam. 11. Gi løpende informasjon til kommunens kriseledelse.

9 9 Liste over aktuelle innkvarteringssteder i kommunen: Norlandia Telemark hotel ( ) Bolkesjøhotellene -Mestringshusene, ( ) Brattrein hotell ( ) Andre opplysninger i forbindelse med evakueringsplanlegging: Kontakt Nettbuss Telemark A/s vedr. ressurser. ( ) Kontaktperson Thorolf Kasin ( ) Eventuelle endringer etter en omstilling til krig: Iht Kommunal beredskapsplan Kfr. egen tilflyttingsplan krigstid 6. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT: FOR MENNESKER I KRISE (KRISETEAM) 6.1 Etablering: Kriseteamet i Notodden kommune er opprettet for å gi omsorg og støtte ved ulykker og alvorlige kriser. Kriseteamet inngår som en del av kommunens beredskapsplan. 6.2 Formål Formålet med kriseteamet er å hjelpe mennesker i den akutte fasen i etterkant av store følelsesmessige påkjenninger i forbindelse med ulykker/kriser/katastrofer/brå død i Notodden kommune. Kriseteamet skal gi et tilbud til kommunens innbyggere som har vært utsatt for tilsvarende opplevelser utenfor kommunen. I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen for mennesker i kriser bør være et supplement, og /eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelig hjelperessurser. Behovet for slik hjelp vil variere sterkt fra person til person, og må ikke bare vurderes objektivt ut fra den faktiske situasjonen, men også ut fra følelsesmessige reaksjoner, hvordan hendelsen ble opplevd, og hva slags naturlig nettverk som faktisk er der. Tidligere traumatiske opplevelser vil påvirke de psykiske reaksjonene etter en dramatisk hendelse. 6.3 Organisering Kriseteamet er tverrfaglig sammensatt av:

10 10 Psykiatrisk sykepleier, leder Psykisk helse Helsestasjon Prest Politi NAV I den grad det er behov for at teamet trer i funksjon utenom ordinær arbeidstid, forutsettes det at teammedlemmene får lønn/avspasering etter gjeldene regelverk. Teamet har ingen vaktordning. Kriseteamets leder inngår som medlem i kommunens beredskapsråd. Arbeidsmetoder: Kriseinterveneringsprinsipper, defusing/debriefing, defusing/debriefing i eget team. Teamet bør alltid tilstrebe å rykke ut med minimum to personer. Teamet har møte annenhver måned. 6.4 Varslingsrutiner Kriseteamet kan varsles gjennom: Service torget/ kommunen: telefon Notodden interkommunale legevakt: telefon Sykehuset Telemark HF avd. Notodden: telefon Politi: telefon Varslingsliste for kriseteamet se kriseplanen pkt. 9. Legevakten, sykehusets øvrige avdelinger, service torget, helse/omsorgsjef, beredskapskoordinator, politiet, brannsjef, kriseteamet i Hjartdal og ellers teamets medlemmer skal alltid ha oppdaterte lister. Listene oppdateres av kriseteamets leder fortløpende ved endring, ellers sendes det ut lister i januar og august i tillegg til ferieliste for sommer og jul. Teamet bør bli varslet ved selvmord. Ved ulykker/krisehendelser i kommunens egen organisasjon skal det varsles i henhold til rutiner for beredskapsvarsling. 6.5 Oppmøtested Teamet har oppmøtested/varmestue på menighetshuset kirkeparken. Nøkkel og alarmkode er tilgjengelig på legevakta. 6.6 Kontakt med media Politiet evt. ordfører har ansvar for kontakt med media. I beredskapssituasjoner gjelder info.strategi i henhold til Notodden kommunes kriseplan.

11 Debriefing Kriseteamet har selv ansvar for egen debriefing og sørger for nødvendig bistand. Teamet hjelper med debriefing av annet hjelpepersonell, men dette må avklares. 6.8 Samarbeidsmøter med legevakt og begravelsesbyrå Samarbeidsmøter avholdes to ganger i året juni og desember. Kriseteamets leder innkaller og setter dagsorden. 6.9 Opplæring Kriseteamet har selv ansvar for egen opplæring. Teamet vil kunne bidra med opplæring /veiledning til andre i kommunen. Samarbeid med tilsvarende team i nabokommunene om opplæring og erfaringsutveksling er aktuelt Informasjon om tilbudet Informasjon om kriseteamet, samt oversikt over medlemmene blir sendt ut til alle som kan ha behov for denne informasjonen. Informasjon skal være tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem (KERBAS) under beredskap. Kommunens kvalitetssystem er tilgjengelig på nett. Sted: Menighetshuset kirkeparken Telefon: (Tor Franzen) (Svein Sturød) / (Ingrid S. Hegna) Telefaks: Annet utstyr: e-post Nøkkel og kode: Oppbevares på legevakta, Notodden sykehus Kriseteamets oppgaver: 1. Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis 2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen 3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte 4. Sette i verk og gjennomføre tiltak 5. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen 6. Avgjøre hvor lang tid gruppen sin innsats skal vare 7. Vurdere om det er behov for felles markering 8. Aktivisere sosialt nettverk 9. Gi tilbud om oppfølging av kriserammede 10. Tilrettelegge for selvhjelp - normalisering 11. Når "hendelsen" er over, skal det være en oppsummering med gjennomgang av situasjonen og beskrivelse av forbedringspunkter for en senere anledning, og hvem som har ansvaret for oppfølging 12. Bidra til økt kompetanse omkring temaet mennesker i krise og psykososial førstehjelp.

12 12 Inngåtte avtaler for å få profesjonell helsehjelp, som kommunen ikke sjøl besitter og som kan tilkalles hvis nødvendig: Med Notodden sykehus Eventuelle endringer etter en omstilling til krig: I ht Kommunal beredskapsplan 7. OVERSIKT: REDNINGSRESSURSER Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser i kommunen. INSTANSER ELLER REDNINGSRESSURSTYPER KONTAKTPERSON ARBEID PRIVAT Brannvernmateriell Overordnet vakt brann 110 Nabobrannvesen Overordnet vakt brann 110 Annet IUA (Interkommunalt utvalg Overordnet vakt brann 110 for akutt forurensning) Teknisk etats ressurser (kontortid): Overordnet teknisk vakt (etter kontortid):vakttelefon: Ole Sverre Kantebakke John Aanjesen Bjørnar Tollefsen Gunleik Brekke Oddvar Rønning Sivilforsvarsressurser Overordnet vakt brann 110 FIG-gruppa Overordnet vakt brann 110 HV/Forsvarets ressurser Svein Vetle Trae Politi/lensmannsressurser: Stasjonssjefen: Kaptein/liaisonoffiser Politivakta Innsatsleder Helge Folserås 110 Telemark / Froskemannsutstyr 110 Brannvesenet Lavinemateriell Politiet - vaktsentralen 112 Sanitetsmateriell/apotekvarer Sivilf. Janniche Hagene Laboratorium LabNett, Rødmyrlia 14, Postboks 2502, 3702 Fax: Skien Anleggsmaskiner 1 ) Fylkesmannen beredskapsavd. bygg/anlegg Nødstrømsaggregat 2 ) FM-beredskapsavd Løfteutstyr Overord. Vakt br.v/politi 110 / 112 Transportmateriell/båter: SF / Brannv. Overord. vakt br.v./politi 110 / 112 Storhusholdning/innkvartering Norlandia Telemark hotell Brattrein hotell ) Fylkesmannen har oversikt over bygg- og anleggsressurser. 2 ) Fylkesmannen har oversikt over aggregater.

13 13 Øst-Telemarken Brukseierforening: Vakt: Annet materiell Mestringshusene, Bolkesjø (Bolkesjøhotellene) tomt Nicolai Østhus Eventuelle endringer etter en omstilling til krig: Iht Kommunal beredskapsplan 8. OVERSIKT: FRIVILLIGE ORGANISASJONER Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes- /katastrofesituasjon. ORGANISASJON KONTAKTPERSON ARBEID PRIVAT Røde Kors Hjelpekorps Anita Hagen Norsk Folkehjelp (Gransherad)??? Idrettsforening/lag: Snøgg Allianse Heddal IL Torodd Meyer Terje Bergskås Medlemmer av psykososialt kriseteam Notodden Kommune August-desember 2013 Navn Telefon jobb Telefon hjem Mobil Mail Leder: Linda Haugan Helsestasjon, Psyk.spl Mette Kaarstein Psyk.helse Jorunn K. Haave Psykisk helse Vigdis Antonsen Helsesøster Terje Nyvoll- Todnem Prest Ellen Thunberg Nav Anne Britt Rugaas Barnevernstj. Frode Granerud Prest Trine Haugeberg Politiet notodden.kommune.no notodden.kommune.no notodden.kommune.no

14 14 Berit Dahle Politiet Ny liste fra 15 desember VARSLINGSLISTER Kriseledelsen pr ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING/NAVN Ordfører Jørn Christensen Varaordfører (møter hvis ordfører er fraværende) Knut Duesund Rådmann Magnus Mathisen Informasjonsansvarlig Jan Erik Søhol Seksjonsleder helse- og omsorg Anne Grete Rønningsdalen Kommuneoverlege Mie Jørgensen Seksjonsleder oppvekst Jan Erik Søhol Seksjonsleder teknisk Ragnar Frøland Seksjonsleder kultur og stedsutvikling Terje Malm Brannsjef Stig Selbo Leder NAV Geir Midtbø Beredskapskoordinator Tore Hagen Leder krisesekr./loggfører Margit-Johanne Frømyhr Leder kriseteamet Linda Marie Haugan Leder IKT Vigdis Bergestig Stabsleder Tom Hjorth PRIVAT- ADRESSE Anundskåsveien Notodden Olav Bjaalandsgate Notodden Bøheradsgate Notodden Breisetveien 3683 Notodden Jondalen 3614 Kongsberg Stiviveien Notodden Breisetveien 3683 Notodden Frølandsvegen Sauland Industrigaten 12 A 3674 Notodden Olav Bjaalandsgt. 2 C 3675 Notodden Flåtten Terrasse Porsgrunn Haavar Gibøensgt Notodden Steinbakkvegen Notodden Solbakkveien Notodden Bruhelleveien 16, 3675 Notodden Hans Nielsen Haugesgate 11, 3683 Notodden PRIVAT JOBB MOBIL

15 Beredskapsråd ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING/NAVN Hele kriseledelsen Se liste under pkt Politi stasjonssjef Not Helge Folserås Miljøhygienisk avdeling Tore Hagen Mattilsynet Kjersti Søli Notodden Energi AS Adm.dir. Olav Forberg Telemark Sivilforsvars- Distrikt Representant fra Forsvar/Heimevern: Svein Vetle Trae Notodden Røde Kors Anita Hagen NRK hjelpekorps Anita Hagen Medl. fra statlige org. NAV, Notodden: Geir Midtbø Medlemmer fra andre kommunale fagorganer i kommunen (etter behov) PRIVAT- ADRESSE PRIVAT JOBB MOBIL GRANSHERAD Haavar Gibøensgt Notodden Møllergata Kongsberg Eikeskarveien Notodden Janniche C. Hagene Grasbekk gard, Gjevarvatn, 3890 VINJE Dalsåsveien 28, 3683 Notodden Dalsåsveien 28, 3683 Notodden Flåtten Terrasse Porsgrunn Vakttlf Vakttlf / Øvrige nøkkelpersoner ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING/NAVN Fagleder personal: Aslaug Flugon Virksomhetsleder barnehage: Margrete Lindeland Fagleder økonomi: Ubesatt IKT-personale: Per Åge Bommen Vigdis Bergestig Solfrid Borgen Hagland Post/arkiv-personale: Lisbeth Eriksen Haldis Sollid Marianne Wiik PRIVAT- ADRESSE PRIVAT JOBB MOBIL- Bøenveien Gransherad Tåråfjellveien Notodden S. Skogenvei 3, 3679 Bruhelleveien 16, 3675 Tjønnveien 25, 3676 Thor Cappelensv. 4 O. Storengsv. 15, Lisleherad

16 16 ETAT/VIRKSOMHET/ STILLING/NAVN Servicetorget: Ranheid Saga Synnøve Selbo Ingrid Marie Haave Kaste Hege L. Børjesson PRIVAT- ADRESSE 3820 Nordagutu O. Bjaalandsgt 2C, Søndre Vestsidaveg 331 Tveitengt. 12, 3683 Notodden PRIVAT JOBB MOBIL Politi: stasjonssjef Helge Folserås 3691 GRANSHERAD Landbruksrådgiver: Hans Jørgen Aase Jord og skog Gavlesjåvegen Notodden Mattilsynet: Kjersti Søli Fylkesmannen: Kari Nordheim Larsen Elisabeth Danielsen Willy Frogner Jan Ruud Møllergata Kongsberg E-verket: Driftssjef Ole Johan Sveva Lienveien 37 C, 3678 NOTODDEN Telefoni: TDC support IKT: Serit Itum AS Thornesvei Kongsberg Kirken Kirkeverge Håvard J. Russnes rken.no O.H. Holtasgate Notodden ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING:

17 17 Fylkesmann Lokal redningssentral Kommunalt beredskapsråd Beredskapsutvalg Kommunal kriseledelse Støtteapparat Informasjon Støtteapparat mennesker i krise Seksjon oppvekst Seksjon samfunnsutvikling og tekniske tjenester Seksjon kultur og stedsutvikling Seksjon helse og omsorg Nav Notodde sosiale tjenester 12. OVERSIKT OVER KOMMUNALE FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING: Det skal finnes fagplanverk for krisehåndtering som dekker alle de avdelingene i kommunen hvor det ansees nødvendig å ha slike planverk (for eksempel: skoler, barnehager, akutt forurensning, smittevern, jordbruk, atomberedskap, vannforsyning osv.). Alle fagplaner bør blant annet inneholde oversikt over personell og ressurser som kan brukes ved en krise.

18 18 Kommunale planer for krisehåndtering og andre organers planer: 1. Overordnet kriseplan NK 2. Plan for helsemessig og sosial beredskap NK 3. Smittevernplan NK 4. Pandemiplan NK 5. Atomberedskapsplan NK 6. Opprettelse og drift av EPS - (NK) 7. Overordnet evakueringsplan - (NK) 8. Psykososialt kriseteam - (NK) 9. Flomberedskap Tuvenområdet - (NK) 10. Flomberedskap brannstasjon - (NK) 11. Beredskap og sikkerhet - Notodden lufthavn 12. Plan for skogbranner Telemark 13. Instruks for beredskapsvarsling - NK 14. Tiltakskort - (NK)

19 INSTRUKS FOR BEREDSKAPSKOORDINATOR INSTRUKS FOR BEREDSKAPSKOORDINATOR I NOTODDEN KOMMUNE Beredskapskoordinator skal på vegne av rådmannen: Sikre at samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, lokale planer og reglement. Sikre samordning og integrering av samfunnssikkerhet og beredskap i kommunens planverk. Være pådriver for at kommunen har kompetanse til å ivareta sitt ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap. Medvirke til å bygge opp slik relevant kompetanse i kommunen gjennom: o Opplæringstiltak o Tverrsektorielle grupper o Tverrsektorielle kartlegginger o ROS-analyser o Øvelser og simuleringer Delta i faglige nettverk og fora: o Eventuelle interkommunale nettverk. o Eventuelle interkommunalt øvelsessamarbeid. o Kriseledelse og beredskapsråd. o Som kontaktperson mot fylkesmann og direktorat. Planlegge og lede nettverksgruppe for beredskapsarbeid i kommunen. Medvirke i beredskapsfaglig relevant utviklingsarbeid, kommunalt og interkommunalt. Sikre at kommunens hjemmeside gir innbyggerne korrekt trygghets- og beredskapsinformasjon, godt samkjørt med kommunens servicetorg. Godkjent av rådmannen: Sist endret: VEILEDER TIL RAPPORTMAL FRA KOMMUNEN TIL FYLKESMANNEN Generelt: Nedenfor finnes en veileder til for rapportering fra kommune til Fylkesmannen i Troms. Det skal bare rapporteres om aktuelle punkter, og bare der det er endringer fra forrige rapport. Underpunktene nedenfor er bare en huskeliste/momentliste. 1. Oversikt over situasjonen Generell situasjonsbeskrivelse Vurdering av situasjonen kommende døgn Vurdering av tilført ressursbehov kommende døgn 2. Tiltak som er iverksatt

20 20 3. Tiltak som vurderes iverksatt 4. Etablert beredskapsorganisasjon Egen kriseledelse Eventuelle organisasjonsendringer/- tilpasninger Iverksatte tiltak Møter i beredskapsrådet 5. Andre opplysninger Informasjon mot publikum og media Spesielle spørsmål knyttet til økonomi og/eller juridiske forhold Teknisk Vannforsyning Avløp/renovasjon Kraftforsyning Helse- og sosial Primærhelsetjenesten Institusjoner Hjemmebaserte tjenester Skader på og trusler mot liv og helse Befolkningen (evakuerte, skadede, døde etc.) Samband Samferdsel Forsyninger Kultur/kirke Skoler/barnehager Miljø/kulturvern

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Av: Anne Kaja i samarbeid med Fylkesmannen Oppdatert april 2005, oktober 2007, september 2009, november 2010,

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med ingermarie.bakken@verdal.kommune.no

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Kriseplan. For Overhalla kommune

Kriseplan. For Overhalla kommune Kriseplan For Overhalla kommune Innhold 1. ORGANISERING AV KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING OG ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.1 ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING:... 3 1.2 VARSLING OG

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR TORSKEN KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Av: Anne Kaja i samarbeid med Fylkesmannen Oppdatert: april 2005, oktober 2007, september 2009,

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE

KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE Side 1 av 18 Innhold 1. INFORMASJONSPLAN...3 1.1 Generelt...3 1.2 Retningslinjer for intern informasjon i Målselv kommunes organisasjon...3 1.2 Media / Presseinformasjons

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune 12-13. mai 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5528 Haugesund Kontaktperson i

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP?

BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP? BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP? Innhold: Øvelsestyper og rollespill Erfaringer fra LRS øvelsen i Bykle Varsling og etablering av EPS Veiledningsmateriale 28. og 29. september 2016

Detaljer

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt Evaluering øvelse Birken Lillehammer kommune Foto Ole Jacob Reichelt Øvelse Birken var svært relevant. - Mange arrangementer og tilreisende i Lillehammer og regionen hele året - Store og små, internasjonale

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

K R I S E P L A N F O R

K R I S E P L A N F O R K R I S E P L A N F O R Til medvirkende: Ta kontakt med rådmannen hvis noe er feil eller for evt. innspill til denne kriseplanen. Cissel Samuelsen, mailadr. cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no Vedtatt

Detaljer

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Fylkesmannen Oppdatert april 2005 og oktober 2007 Neste oppdatering: Januar 2009 Av: Anne Kaja i samarbeid

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA 06.09.16 6.9.16 ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE - ØVELSE Øve bruk av kommunens kriseplan Kalle inn og etablere kriseledelse Øve

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt.

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Rapport Tilsyn i Nome 13. juni 2013 Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å påse at n oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 26. juni

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.15 Vennesla, 16.07.14 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 14. September 2016 Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Plan for den kommunale kriseledelsen

Plan for den kommunale kriseledelsen Plan for den kommunale kriseledelsen Oppdatert 26.05.14 www.alta.kommune.no 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT 5 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE 5 1.2 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON 10 1.3 STØTTEAPPARAT FOR

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune 1 Dato for tilsyn: 29. mars 2017 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver (tilsynsleder)

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Varslingslister for Nes kommune

Varslingslister for Nes kommune Varslingslister for Nes kommune Varslingsliste - Kriseledelse Instans Navn Telefon Ordfører Grete Sjøli Mob:90 95 67 93 Rådmann Johnny Pedersen Mob:97 74 76 45 Kommunalsjef Lars Uglem Mob:97 74 32 00 Kommunalsjef

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

MARKER KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE

MARKER KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE MARKER KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Revidert april 2017 basert på plan Vedtatt av kommunestyret 10. mai 2004 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BILAG... 3 PLANER FOR FORSKJELLIGE UØNSKEDE

Detaljer

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013 Kriseteamskulen fordjupningsdag 4 Organisering av det kommunale psykososiale kriseteamet psykolog, spesialkonsulent RVTS-Vest Basert på grønn veileder, TENTS retningslinjer, og med innspill frå kollegaer

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Plan for psykososialt kriseteam

Plan for psykososialt kriseteam Plan for psykososialt kriseteam Eidsvoll kommune Dato siste versjon: 09.01.2017 Vedtatt av kommunestyret i møte den 04.04.05, sak 21/05 Revidert 14.03.06, 11.08.09, 28.12.10, 07.12.11, 13.02.13, 12.03.15,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Beredskapsseminar Norsjø 2015

Beredskapsseminar Norsjø 2015 Beredskapsseminar Norsjø 2015 Pob Helge Mietle/politiet Oppgaver, ansvar og organisering Ved kriser og uønskede hendelser Redningstjeneste og samordning Endres i topp-/bunntekst 06.02.2015 Side 2 Definisjon

Detaljer

Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan

Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan 1 Metadata PLANENS NAVN: PLANENS VIRKEOMRÅDE: OVERORDNET PLANVERK: Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Elverum kommunes Hovedberedskapsplan

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016 Tidsrom for tilsynet: 2016 Kommunens adresse: Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg Kontaktperson i

Detaljer