REGULERINGSPLAN 1741 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOTELL PÅ EIENDOM GNR. 200 BNR M. FLERE VED SKARVEN UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN 1741 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOTELL PÅ EIENDOM GNR. 200 BNR. 1668 M. FLERE VED SKARVEN UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN 1741 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOTELL PÅ EIENDOM GNR. 200 BNR M. FLERE VED SKARVEN UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byrådens innstilling til vedtak: Detaljreguleringsplan for hotell på eiendom gnr. 200 bnr m. flere ved Skarven, plan 1741, med plankart datert og tilhørende bestemmelser datert , legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Vedtaket er gjort i hht. PBL (utlegging til offentlig ettersyn) Øvind Hilmarsen Byrådsleder Britt Hege Alvarstein Byråd for byutvikling

2 Sammendrag Bakgrunn Mål for planen Hovedinnhold LPO arkitekter har på vegne av Pellerin AS i samarbeid med Aspelin- Ramm Eiendom AS fremmet et forslag til detaljreguleringsplan for hotell på eiendom gnr. 200 bnr m. flere ved Skarven. Målet med planen er å legge til rette for etablering av hotell med konferansesal og tilhørende infrastruktur. Planforslaget hjemler en ny utbygging på totalt m2 BRA. Hotellprosjektet består av en base med full utnyttelse av utbyggingspotensialet i de nederste plan, med et høyere modulert volum over denne. Bebyggelsen har en maks. høyde på kote + 41,5m, som muliggjør 12 etasjer. Hotellprosjektet inneholder ca. 290 rom og en konferansesal med ca plasser. Konsekvenser En konsekvens er at bygget har en eksponert beliggenhet mot sjøen, og vil kunne gi byen en ny attraksjon. Hotellets konferansefunksjon vil kunne gjøre det mulig å huse flere større konferanser i byen. En annen konsekvens er at hotellprosjektet introduserer en ny skala i området, hvor den nye bebyggelsen rager høyt over bygningene i nærheten. Spissen av hovedvolumet over inngangspartiet krager noe ut over torget og gatetunet mot sjøen i forhold til gjeldende reguleringsplan. Dette forutsetter fri høyde på min. 5m. Avviket er gjort i dialog med Byutvikling. Byrådens vurdering På folkemøtet ble prosjektet presentert med henvendelse både mot sjøfronten og mot Strandgata på en slik måte at hotellet ble godt integrert i byens fotgjengerarealer. Det har vært en klar forventning om at denne kvaliteten skulle videreføres i prosjektet. Dette har vært vanskelig å få til slik som det ble presentert. Forslaget har nå inn- og utgang til konferansesalen mot Strandgata, men ikke atkomst til lobbyen. På den andre siden er det en direkte forbindelse mellom lobbyen og Strandtorget mellom Skarven/ Biffhuset og margarinfabrikken. Byrådet mener at dette gir en god og tilstrekkelig integrering i forhold til fotgjengerarealene i denne delen av sentrum (vedlegg 9: Adkomst hotell ). Planen er i tråd med gjeldende plan for området, plan Byråden anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

3 01 Saksdokumenter Dato: Vedlagte saksdokument 1. Lokaliseringskart udatert 2. Forslag til reguleringsplankart Forslag til reguleringsbestemmelser Utomhusplan Forslagsstillers planbeskrivelse Sol- og skyggediagram udatert 7. ROS-analyse Brev; privatrettslig avtale Adkomst hotell Berørte planer og plan- Strategiske dokument - ikke vedlagt Rikspolitiske retningslinjer Samordnet areal- og transportplanlegging Barn og unges interesser i planlegging Kommuneplaner og kommunedelplaner Kplan for Tromsø arealdelen Kplan for Tromsø sentrum Reguleringsplan

4 02 Planfakta <> Området i dag med planavgrensning Planområdets størrelse: 5,7daa Gjeldende reguleringsformål i reguleringsplan 1418 er hotell m/ tilhørende anlegg, forretninger og kontorer, gate m/fortau, bussholdeplass/ drosje, kai, bevaring av bygninger samt felles trafikkområde/ gårdsrom. Foreslåtte reguleringsformål: Område for bebyggelse og anlegg Hotell, forretning, kontor, tjenesteyting (felt A1) Kontor, bevertning (felt S1) Områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjørevei, parkeringslomme (felt V) Gatetun (felt G1 og G2) Torg Hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Hotell, forretning, kontor, tjenesteyting (A1): o Antall hotellrom: ca 290 o Konferansesal: for ca 1000 personer o Total utbygging, T-BRA: m2 Det knyttes rekkefølgekrav til planen som sikrer opparbeiding innenfor og utenfor planområdet (se utomhusplan og brev om privatrettslig avtale).

5 03 Beskrivelse av planprosessen Planprosessens spesielle sider Dato: Oppstartsmøte med byutvikling Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet partene) Komplett forslag til reguleringsplan Gjeldende plan, 1418, ble stadfestet av Miljødepartementet etter innsigelse fra Troms fylkeskommune, fylkeskulturutvalget, datert Innsigelsen gikk først og fremst ut på tilpasningen til bevaringsverdige Skarven og «Biffhuset» og at hotellprosjektet brøt med etablert utbyggingsmønster spesielt med tanke på skalaendring i volum og høyde langs havnefronten. For å sikre en god dialog med Fylkeskultur har det vært jevnlige møter med forslagsstiller, byutvikling og fylkeskultur under arbeidet med denne detaljreguleringsprosessen. Fylkeskultur har kommet med innspill til løsningsforslagene for tilpasning til de bevaringsverdige bygningene. Det samme gjelder hotellets volum og fasader, nær- og fjernvirkning og bestemmelser for hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Plan 1418 stiller i reguleringsbestemmelsene krav til utarbeidelse av minimum tre prinsipielt forskjellige utformingskonsepter som grunnlag for beslutning om bebyggelsesplan (nå detaljreguleringsplan) for å sikre tilfredstillende estetisk utforming og skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Forslagsstiller har valgt å gjennomføre en begrenset arkitektkonkurranse for å oppfylle utredningskravet. Fem arkitektfirma med kompetanse innenfor hotellprosjektering ble invitert til å delta, og alle har levert forslag(se vedlegg 05: Planbeskrivelse; 4, Beskrivelse av planforslaget). Niels Torps forslag «Halvbroren» ble vurdert som beste svar på oppgaven, og er videre bearbeidet til detaljreguleringsplan. Illustrasjon av Niels Torps vinnerutkast.

6 04 Planvurdering Bakgrunn A/S Pellerin i samarbeid med Aspelin-Ramm Eiendom AS ønsker å oppføre hotell på sin eiendom, i tråd med den gjeldende plan Hovedinnhold Planforslaget hjemler en ny utbygging på totalt m2 BRA. Hotellprosjektet består av en base med full bruk av utbyggingspotensialet i de nederste plan. Denne inneholder konferansesal, resepsjon, vestibyle, bar, restaurant og varemottak. Hotellrommene er plassert i et høyere modulert volum over denne. Hovedadkomst til hotellet vil skje fra Kaigata, og økonomiadkomst vil skje fra bakgården mellom posten og hotellet. Det vil også etableres adkomst til konferansesalen fra bakgården når denne er i bruk. «Veita» mot Strandtorget vil være åpen for publikum. Gangpassasjen fra Strandgata mellom Saga hotell og posten videreføres i samme bredde ned til kaiområdet. Illustrasjonsplan Forhold mellom ny og eksisterende bebyggelse Hotellprosjektet grenser direkte mot Skarven, som er ei verneverdig bygning. Hotellet trekker seg 8m fra Skarvens hovedfasade, slik at det gamle bygningsvolumet ikke berøres av nybygget. Mot Biffhuset bygges hotellet sammen med eksisterende bygg i to etasjer. Skarven blir godt synlig og oppleves som en frittstående bygning fra kaifronten.

7 Perspektiv som viser tilpasning til Skarven Hotellprosjektet utnytter utbyggingspotensialet fullt ut på de nederste to plan over bakken. Over plan 2 er bygningskroppen løsrevet fra de omkringliggende bygningene, slik at den høye bygningen fremstår som et klart definert volum samtidig som den danner et størst mulig mellomrom til nabobygningene. Volumet i den høyere bygningskroppen trappes ned i bakkant/ mot nord for å tilpasse seg til Tromsøs skala inn mot byen. For å tilpasse og redusere hotellets store flater i forhold til de eksisterende og mindre bygningskroppene i nærheten brytes bygningskroppen opp i flere mindre volumer med varierende vinkler. Hotellet sett fra Strandtorget Trafikk og parkering Adkomst til hotellet vil skje fra kaiområdet, og arealet mot sjøen og foran Skarven-bygningen foreslås regulert til torg. Her tillates kjøring for servicekjøretøy og personbiltransport frem til hovedinngangen. Økonomiadkomst for hotellet og Skarven vil skje via gårdsrommet mellom Brennbygget og Odd-Berg. Strekningen vil bli enveiskjørt, med adkomst fra R. Amundsens pl. og utkjøring via Strandgata.

8 Utomhusplan for kvartalet med kjøreretning Gangpassasjen fra Strandgata mellom Saga hotell og posten videreføres i samme bredde ned til kaiområdet. Pga at gangpassasjen langs Brennbygget skal utvides må parkeringsrekka flyttes noe ut fra fasaden. Antall parkeringsplasser beholdes. Parkering langs Odd-Berg beholdes uendret. Parkering i bakgården mellom posten og hotellet bygges noe ned. Utomhusplan Utomhusplanen omfatter foruten det aktuelle området innenfor planavgrensningen også de tilstøtende områdene innenfor gjeldende plan Utomhusplanen viser adkomst for varelevering(hotellet og Skarven), rømning og supplerende innganger for konferansesal, fotgjengerpassasje mellom Saga og posthuset ned til terminalen og kaiområdet. Utomhusplanen er bindende gjennom reguleringsbestemmelsene, og skal danne grunnlag for videre utforming og detaljering. Planen skal godkjennes og tinglyses av de tilgrensende tiltakshaverne slik at den blir bindende for aktørene i planområdet. Det legges opp til at bakkeplanet innenfor planområdet skal betraktes som et felles "bygulv", hovedsaklig utført i et helhetlig mønster av plasstøpt, slipt betong. Den ytterste sonen mot kaikanten består av treplank, som dagens løsning.

9 Utomhusplan Volum og høyder Hovedvolumet, over basen på to etasjer over kainivå, krager utover inngangspartiet mot kaisida. Dette volumet brytes opp i mindre volumer med varierende vinkler for å tilpasse seg de mindre, eksisterende bygningsvolumene i nærheten. Sett fra sjøen vil hotellets høyde være tydelig, mens nedtrappinga i bakkant forholder seg til bebyggelsen i bakkant. Bebyggelsen har en maks. høyde på kote + 41,5m, som muliggjør 12 etasjer. Hotellet sett fra sundet

10 Fasader Bygget er utformet slik at volumene er vridd i vifteformer, med en intensjon om å oppnå ulikt lysspill og reflekser på de ulike fasadene. For å etablere en ytterligere virkning av letthet vil byggets spissede hjørner utformes ved at langsidene trekkes ut som skiver på enkelte steder. Materialene er beskrevet som en veksling mellom hvit stein og blankt glass, samt blankt glass montert foran stein. Utvalgte vertikale partier vil belyses med integrert LED belysning bak glassplater. Markert horisontal oppdeling skal unngås. Modellfoto av fasadestudie. Sol og skygge Risiko og sårbarhet Kulturminner Planområdet er sydøst-vendt mot sjøen, og har gode sol- og utsiktsforhold. Etter utbygging vil inngangsplassen har mulighet for gode solforhold store deler av dagen. Det samme gjelder Strandtorget. Den høyeste bygningskroppen vil gi en del skygge på gårdsplassen/ gatetunet mot nord. Se illustrasjoner i vedlegg 5: Forslagsstillers planbeskrivelse; side 29; Sol og skyggeforhold. Det anses ikke som nødvendig med tiltak for å minske risiko i området ved gjennomføring av tiltaket. Vertshuset Skarven er en bevaringsverdig bygning og reguleres til hensynssone i planen. Før kommunen treffer avgjørelser i saker innen hensynssonen skal det innhentes uttalelse fra antikvariske myndigheter. Tiltaket tar hensyn til Skarven ved å trekke seg vekk og skape et mellomrom til Skarvens fasade, og dermed la Skarven fremstå som en frittstående bygning. Inngangen til Skarven vil være som i dag.

11 Konfliktforhold Det foreligger ingen kjente konfliktforhold. Kriterier for gjennomføring Plankart 1418 påtegnet planforslagets avgrensning. Planområdet er redusert i forhold til gjeldende plan Dette betyr at adkomst til varelevering for hotellet og Skarven må sikres ved en privatrettslig avtale. Planen legges ut til offentlig ettersyn før adkomst til området er sikret gjennom privatrettslig avtale. Arbeidet med å få denne på plass er i gang, og forslagsstiller tar ansvar for at privatrettslig avtale skal være signert innen høringsfristen. Se vedlegg 6: Brev; privatrettslig avtale. Gjennomføring av tiltak utenfor planområdet kan ikke gjennomføres med tvang uten at kommunen etablerer et ekspropriasjonsgrunnlag gjennom ny regulering. Byrådet vil legge saken fram med forbehold om at dette er på plass før saken kan legges fram for kommunestyret. 05 Konklusjon Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Byutviklingssjefen /Anniken Romuld

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSHA-10/11799-23 52344/12 05.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU 9/11 05.01.2011 Behandlet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JCF-09/13135-18 PLN 2346P 69446/10 02.12.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen 07.02.2014. Telefon: 77 79 02 05

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen 07.02.2014. Telefon: 77 79 02 05 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen 07.02.2014 1766 Telefon: 77 79 02 05 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet x Byutviklingskomité

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 08/517 /22256/11- PLNID 1693 Nina Schneider Telefon: 77 79 05 18 10.05.2011 PLAN 1693 UTVIDELSE AV HOTELLOMRÅDET PÅ HILLESØY

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL Tromsø kommune PLANNAVN: REKTOR STEENS GATE - ELVEGATA - STORGATA - VERFTSGATA PL.NR.: 1763 Side 1 av 40 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1. Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013

ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1. Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013 ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1 Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013 Forlagsstiller: Meinich Arkitekter AS Tiltakshaver: Solbergkrysset Ås AS, v/

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato: 2013-07-22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Mo Sentrumsutvikling AS Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Planbeskrivelse Tromsø 26.08.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): DAKer(e): Oppdragsnr.:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 30.05.2014

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 30.05.2014 Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass Sykehuset levanger. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 30.05.2014 Levanger kommune Side 1 av 17 . INNHOLDSFORTEGNELSE PLANBESKRIVELSE:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-206-B Arkivsaksnr: 2010/7084-23 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 43/11 13.04.2011 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering

Detaljer