MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MODUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00 19:50 Til stede på møtet Møteleder: Ordfører Terje Bråthen (A) Medlemmer: Nina Mjøberg (A), Helge Saastadhagen (A), Gerd Hovland (A), Ståle Versland (A), Terje E. Gulbrandsen (A), Jan N. Hartz (A), May-Helen Nilsen (A), Marianne Kaldestad (A), Mette Bogen (A), Gerd Johnsen (A), Vidar Weum (A), Camilla Smedsrud (A), Ingunn D. Øderud (Sp), Ola Ingvoldstad (Sp), Hilde S. Grønhovd (Sp), Lars S. Grønhovd (Sp), Gunnar Hellerud (Sp), Kari E. Ravnsborg (Krf), Erik H. Berg (V), Jon Hovland (H), Hanneke Molenaar (H), John Arne Wendelborg (H), Boye Arntzen (H), Anita Skretteberg (H), Ole Martin Kristiansen (H), Kjell Roger Larsen (H), Odd Georg Hansen (Frp) og Asgeir Kolsrud (Frp) Varamedlemmer: Åse Finsrud (A), Jan Henning Kleiv (Sp), Wermund Skyllingstad (SV), Frank Jarle Engen (Frp), Halvard Liseth (Frp) og Øystein Pedersen (Frp). Behandlet ble sakene fra nr. 1/14-8/14 Vikersund, MODUM KOMMUNE Postadresse: Besøksadresse: Pb 38 Rådhusveien 1 Telefon: 3370 VIKERSUND VIKERSUND Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/522 SPØRRETIME 2/14 14/523 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 3/14 13/3567 REGULERINGSPLAN FOR ULLHAUGLIA 4/14 13/3462 ORIENTERINGSSAK - TILSYN 5/14 13/3845 ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I MODUM 6/14 14/95 EVALUERING AV ÅPNINGS- OG SKJENKETIDER I MODUM 7/14 14/517 STRATEGIKONFERANSE TARIFFOPPGJØRET 8/14 14/749 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Side 2 av 8

3 1/14 SPØRRETIME Ingen spørsmål mottatt.. Ingen spørsmål mottatt. 2/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Ordførerens innstilling: Møteprotokoll fra kommunestyrets møte 6. desember 2013 godkjennes. Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte 6. desember 2013 godkjennes. 3/14 REGULERINGSPLAN FOR ULLHAUGLIA Kommmunestyrets vedtak i Reguleringsplan for Ullhauglia av den , sak 99/13 opprettholdes. Klagene tas ikke til følge, og oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 8

4 Kommmunestyrets vedtak i Reguleringsplan for Ullhauglia av den , sak 99/13 opprettholdes. Klagene tas ikke til følge, og oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 4/14 ORIENTERINGSSAK - TILSYN Rapporter om tilsyn fra Arbeidstilsynet tas til orientering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rapporter om tilsyn fra Arbeidstilsynet tas til orientering 5/14 ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I MODUM Ordensreglement med eget IKT-reglement for grunnskolen i Modum vedtas slik det fremkommer i vedlegg til saken. Behandling/innstilling i Hovedutvalg for undervisningssektoren: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling: Ordensreglement med eget IKT-reglement for grunnskolen i Modum vedtas slik det fremkommer i vedlegg til saken. Side 4 av 8

5 Følgende utsettelsesforslag fremmet av Odd Georg Hansen (Frp) falt med 15 (7H, 4Frp, 1Sp, 1Krf, 1A) mot 20 (13A, 5Sp, 1V, 1SV) stemmer. Saken utsettes i påvente av svar på spørsmål som er stilt Fylkesmannen. Innstilling fra Hovedutvalget for undervisningssektoren ble vedtatt med 23 (14A, 6Sp, 1V, 1Krf, 1SV) stemmer. Ordensreglement med eget IKT-reglement for grunnskolen i Modum vedtas slik det fremkommer i vedlegg til saken. 6/14 EVALUERING AV ÅPNINGS- OG SKJENKETIDER I MODUM Åpnings- og skjenketider vedtatt 18. juni 2012 opprettholdes. Følgende forslag fremmet av Hilde S. Grønhovd (Sp) ble vedtatt med 23 (7H, 5Frp, 5Sp, 6A) mot 12 (1Sp, 1SV, 1V, 1Krf, 8A) stemmer. Skjenketiden i Modum kommune tilbakeføres til gammel ordning. Dørene stenger kl og skjenking må opphøre en halv time tidligere. Skjenketiden i Modum kommune tilbakeføres til gammel ordning. Dørene stenger kl og skjenking må opphøre en halv time tidligere. 7/14 STRATEGIKONFERANSE TARIFFOPPGJØRET Debatthefte 2014 fra Kommunenes Sentralforbund legges fram til drøfting. Forslag til høringsinnspill utarbeidet av kommunens valgte KS medlemmer, Terje Bråthen (A), Ingunn D. Øderud (Sp) og varamedlem Anita Skretteberg (H), oversendes Kommunenes Sentralforbund. Side 5 av 8

6 Forslag til høringsinnspill utarbeidet av kommunens valgte KS medlemmer, Terje Bråthen (A), Ingunn D. Øderud (Sp) og varamedlem Anita Skretteberg (H), oversendes Kommunenes Sentralforbund. 1. Pensjon KS bør ta initiativ til at arbeidstagers andel for innbetaling til fremtidig pensjon økes. 2. Økonomisk ramme. Lønnsoppgjøret må ikke gå ut over rammen som er satt statsbudsjettet. Det bør legges til grunn en frontfagsmodell der lønnsveksten i industrien og funksjonærer samlet inngår. Frontfagsmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordineres i hele arbeidslivet. Lønnsveksten for industrien (frontfaget) brukes som «normalutvikling» og legger premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer. Profilen på oppgjørene bestemmes innenfor den enkelte sektor. 3. og 4. Elementer i lønnsoppgjøret. Det er behov for et nytt lønnssystem i hovedtariffavtalen kapittel 4. Kapittel 4 er stillinger som får sin lønnsramme fastsatt sentralt gjennom forhandlinger. Stillinger i kapittel 4b omfatter stillinger for ufaglærte, Minstelønnssytemet faglærte, og høyskolegruppene. bør erstattes av et Undervisningsstillinger system som fanger opp er både i kapittel sentrale 4c. og lokale tillegg som årslønnsvekst. Systemet må innrettes slik at «flyte oppå» tillegg blir innlemmet i samlet årslønn. Kapittel 4 b og 4c må harmoniseres og innrettes som ett samlet kapittel. For å få til dette avsettes det ingen lokal pott ved årets forhandlinger. Unntak kan være de stillingsgrupper som ikke ivaretas fullt ut i de sentrale forhandlingene, de såkalte unormerte stillingene (se svar på spørsmål 5). Helgetillegget bør økes for de som forplikter seg til å arbeide flere helger enn hver tredje helg. Dette kan være et viktig bidrag til å redusere deltidsstillinger. 5. Andel arbeidstagere med kun lokal lønnsdannelse. For unormerte stillinger bør det opprettes ett nytt kapittel som kun har lokal lønnsdannelse, f. eks fagledere, inspektører og konsulenter. 8/14 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Ordførerens innstilling: Følgende forslag til uttalelse i forhold til reservasjonsrett for fastleger oversendes Helse- og omsorgsdepartementet: Side 6 av 8

7 Kommunestyret i Modum sier nei til en rettighet for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort, assistert befruktning eller til å foreskrive eller sette inn prevensjon. Kommunestyret mener dagens lovverk er klart. Kommunestyret legger til grunn at oppfyllelse av pasientrettigheter er det viktigste hensynet når det gjelder vurdering av reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder kvinners rett til selvbestemt abort. Det er uaktuelt å endre helse- og omsorgstjenesteloven, pasient og brukerrettighetsloven eller andre helselover på en måte som svekker kvinners rettigheter i møte med helsevesenet. Hvis det er konflikt, må hensynet til pasienten gå foran hensynet til legers personlige tro og livssyn. Kommunestyret vil ikke støtte praksisendringer som gjør at det kan oppstå geografiske forskjeller når det gjelder mulighet til å få oppfylt sine rettigheter. Kvinners lovmessige rett til å møte på sykehus uten henvisning til abort fra fastlege må innfris ved alle sykehus i Norge. Følgende forslag fremmet av Kari Ravnsborg (Krf) falt med to (1H, 1Krf) stemmer. Kommunestyret i Modum vil med dette gi sin støtte til høringsforslaget som er ute. Kommunestyret støtter at det gis tillatelse til at i fastlegekontrakter i vår kommune kan fastlegen reservere seg mot å henvise til abort. Kommunestyret vil påpeke at det er en demokratisk rettighet å følge sin samvittighet. Også når denne ikke sammenfaller med majoritetens syn. Kommunestyret ber om at denne avgjørelsen tas i Stortinget, og ikke på kommunenivå. Samtidig forutsetter vi at abortsøkende kvinner får innvilget abort, idet abortloven fra 1975 ligger fast. Ordførerens innstilling ble vedtatt med 20 (14A, 4Sp, 1V, 1SV,) mot 15 (7H, 5Frp, 2Sp, 1Krf) stemmer. Følgende forslag til uttalelse i forhold til reservasjonsrett for fastleger oversendes Helse- og omsorgsdepartementet: Kommunestyret i Modum sier nei til en rettighet for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort, assistert befruktning eller til å foreskrive eller sette inn prevensjon. Kommunestyret mener dagens lovverk er klart. Kommunestyret legger til grunn at oppfyllelse av pasientrettigheter er det viktigste hensynet når det gjelder vurdering av reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder kvinners rett til selvbestemt abort. Det er uaktuelt å endre helse- og omsorgstjenesteloven, pasient og brukerrettighetsloven eller andre helselover på en måte som svekker kvinners rettigheter i møte Side 7 av 8

8 med helsevesenet. Hvis det er konflikt, må hensynet til pasienten gå foran hensynet til legers personlige tro og livssyn. Kommunestyret vil ikke støtte praksisendringer som gjør at det kan oppstå geografiske forskjeller når det gjelder mulighet til å få oppfylt sine rettigheter. Kvinners lovmessige rett til å møte på sykehus uten henvisning til abort fra fastlege må innfris ved alle sykehus i Norge. Side 8 av 8

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Festsalen ved Modum Bad Møtedato: 05.05.2014 Tid: 18:00-20:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Nina Mjøberg

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2014 Tid: 18:00-19:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Ordfører Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2014 Tid: 18:00 20:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Nina Mjøberg Arbeiderpartiet

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0006/03 02/00646 ENDRING PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0006/03 02/00646 ENDRING PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 28.03.2014 Fra kl: 10.00 Til kl: 13.00 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteinnkalling UNNTATT OFFENTLIGHET UNNTATT OFFENTLIGHET OFL 23 1.LEDD Til medlemmer og varamedlemmer i Lønnsutvalget og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger

Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger Helse- og omsorgsdepartementet v/postmottak@hod.dep.no Vår ref.: Deres ref.: Dato: 14/142-2- TK 08.03.2014 Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger 1. Innledning Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.09.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Trine Strand Ludvigsen Varamedlemmer: Lill Anita Strand Fra adm.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00 16:55 1 Faste medlemmer

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer