Kristian Andenaes Leif Oscar Olsen. Juss for sykepleiere. Innforing i helserett. 3. utgave. Universitetsforlaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristian Andenaes Leif Oscar Olsen. Juss for sykepleiere. Innforing i helserett. 3. utgave. Universitetsforlaget"

Transkript

1 Kristian Andenaes Leif Oscar Olsen Juss for sykepleiere Innforing i helserett 3. utgave Universitetsforlaget

2 Innhold Forord til 3. utgave 11 DEL I HOVEDTREKKENE I HELSERETTEN Kapittel 1 Sykepleierrollens rettslige aspekter Innledning - tilfellet Kristian Olsen Oversikt over de rettslige elementer i beslutningene Oversikt over boka 20 Kapittel 2 Juss og sykepleie Innledning Beslutninger som innebaerer tvang overfor pasienter De ulike sykepleierrollene Ulikheter i juss og sykepleie som fag Juss og sykepleie medspiüere euer motspillere? 26 Kapittel 3 Hva er juss? Innledning Institusjonene Profesjonene Normene Juridisk metode Rettskildefaktorene Faktum Regekolking blant ikke-jurister 37 Kapittel 4 Oversikt over heiseretten Rettslig systematisering Helserettens systematisering Helserettens oppgaver 39 Kapittel 5 Rettssikkerheten i helsesektoren Innledning 41

3 6 Innhold 5.2 Rettssikkerhetsbegrepets innhold Rettssikkerhetsvurderinger 43 Kapittel 6 Pasienters selvbestemmelse Innledning Naermere om pasienters samtykke Hva er et samtykke? Hva kreves for ä kunne avgi et gyldig samtykke? Hvor langt kan man gä när samtykke foreligger? Hvem avgir samtykke när pasienten selv ikke kan avgi et samtykke? Hvilke rettsgrunnlag kan päberopes dersom samtykke ikke foreligger? Innledning Lover og forskrifter N0drett/n0dverge Presumert samtykke Hva menes med presumert samtykke og när kan det legges til grunn? Hvem fastsetter innholdet i det presumerte samtykke naermere om pär0rendes stilling när pasienten ikke kan avgi gyldig samtykke Naermere om avgj0relser under institusjonsopphold o.l Innledning Konsekvenser for pasienten dersom han nekter ä tilpasse seg et behandlingsopplegg Om «administrative avgj0relser» Oppsummering 60 DEL II FORVALTNINGSRETTSLIGE HOVEDPR1N SIPPER Kapittel 7 Saksbehandlingsregler Saksbehandlingsreglenes bakgrunn og betydning Formell og uformell «saksbehandling» Forvaltningsloven Forvaltningslovens anvendelsesomräde Vedtak, enkeltvedtak og forskrift Forvaltningsloven, spesiallovgivning og uskrevne prinsipper Inhabilitet När er man inhabil? 66

4 innhold / Avgj0relsen av inhabilitetssp0rsmälet og dens virkninger Forvaltningens informasjonsplikt Forvaltningens alminnelige informasjonsplikt Informasjonsplikt ut over eget omräde Helsevesenets utvidete informasjonsplikt Journalinnsyn Informasjon til pär0rende Taushetsplikt Opplysningsrett og opplysningsplikt Partsoffentlighet og allmennoffentlighet Partsoffentlighet Allmennoffentlighet Vedtakets innhold Klage, omgj0ring og kontroll Klagebehandling Omgj0ring uten klage Annen kontroll med forvaltningen Ugyldige forvaltningsvedtak 76 Kapittel 8 Ulovfestete forvaltningsrettslige prinsipper 78 DELIII HELSELOVGIVNINGEN Kapittel 9 Profesjonslovgivningen Innledning Lover og rettsprinsipper vedr0rende den sykepleiefaglige virksomheten Helselovgivningen Den alminnelige lovgivningen Yrkesfaglige og yrkesetiske retningslinjer Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper Godkjenning/kompetansekrav Offentlig godkjent sykepleier Profesjonsut0velsen Innledning Faglig forsvarlig yrkesut0velse Taushetsplikt Innledning - hovedregelen Taushetsplikt taushetsrett/opplysningsrett - opplysningsplikt 89

5 8 Innhold Sentrale unntaksbestemmelser fra taushetsplikten (taushetsrett/opplysningsrett) Opplysningsplikt Oppsummering om taushetsplikten Informasjonsplikt Det sykepleiefaglige ansvaret Det selvstendige sykepleieansvaret Sykepleieansvaret som «medhjelper» 95 Kapittel 10 Kommunehelsetjenesten Innledning Om organiseringen og ledeisen av kommunehelsetjenesten Om den politiske ledeisen Om den faglige ledeisen Om etablering av tjenestene Oversikt De lovbestemte tjenestene Lege- og fysioterapitjenesten Medisinsk n0dmeldetjeneste De sykepleierelaterte tjenester Om fordeling av tjenestene Hvilke pasientgrupper omfattes av kommunehelseloven? Den enkeltes «rett til n0dvendig helsehjelp» Saksbehandlingsreglene Om tjenestenes innhold Utf0relsen av sykepleietjenestene Naermere om de kommunale institusjonene Grensen mot de statlige og fylkeskommunale tjenester 109 Kapittel 11 De somatiske institusjons- og spesialisttjenestene Innledning Om organiseringen og ledeisen av de statlige helsetjenester Innledning Den faglige ledeisen Om etablering av tjenestene Om fordeling av helsetjenestene Innledning Naermere om den enkelte pasients rett til fylkeskommunale helsetjenester Saksbehandlingsregler Avgj0relser under sykehusoppholdet Oppsummering 119

6 Innhold 9 Kapittel 12 Det psykiske helsevern Juss og psykiatri Frivillighet eller tvang? Lovgivning om psykisk helsevern Psykiatrien som kulturelt fenomen Hva er psykisk helsevern? Frivillige innleggelser Tvungent psykisk helsevern Vilkär for tvungent psykisk helsevern Observasjon og unders0kelser Framgangsmäten ved tvungent psykisk helsevern Utskrivingsreglene Rett til innleggelse? Institusjonsoppholdet Frivillig behandling Tvangsbehandling Bruk av tvangsmidler Skjerming Andre regier om institusjonsoppholdet Klage og kontroll Andre regier om psykiske avvik 132 Kapittel 13 Sykdomslovgivningen Oversikt Smittevern Abortlovgivningen 135 Kapittel 14 Pasientrettigheter Innledning Pasientrettigheter vedr0rende krav pä tjenester Pasientrettigheter overfor den enkelte yrkesut0ver Pasientrettigheter i forhold til saksbehandling o.l 139 Del IV Spesielle tema Kapittel 15 Helsesektorens forhold til sosial- og trygdesektoren Heisesektoren og omgivelsene Heisesektoren og folketrygden Heisesektoren og den sosiale vernerett Heisesektoren, trygdesystemet og sosialomsorgen 146

7 10 Innhold Kapittel 16 Enkelte spesielle rettsforhold Innledning Straffere« Erstatningsrett Innledning Erstatningsbetingelsene Erstatningsretten i endring? Avslutning Opprettelse av testament 154 Vedlegg 1 Lovtekster og forskrifter 156 Vedlegg 2 Testament 248 Vedlegg 3 Oversikt over relevante lover for helse- og sosialsektoren 249 Register 251

Lasse A. Warberg NORSK HELSERETT. 2. utgave UNIVERSITETSFORLAGET

Lasse A. Warberg NORSK HELSERETT. 2. utgave UNIVERSITETSFORLAGET Lasse A. Warberg NORSK HELSERETT 2. utgave UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 7 KAPITTEL I INNLEDNING. DE STORE LINJENE 19 1.1 Hovedlinjene i boka 19 1.2 Om helserettens karakter og mangfold 20 1.3 Helserettens

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

DEL A GENERELL DEL: PRESENTASJON DEL B: BEDRIFTSHELSETJENESTENS LOVREGULERING

DEL A GENERELL DEL: PRESENTASJON DEL B: BEDRIFTSHELSETJENESTENS LOVREGULERING Side 2 Innholdsfortegnelse: DEL A GENERELL DEL: PRESENTASJON I. PRESENTASJON AV PROSJEKTET TEMA OG PROBLEMSTILLINGER 1. Om tema: Taushetsplikten - bakgrunn og formål. 2. Om denne betenkning 3. Den videre

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Legal protection in the event of commitment to mental health care Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester.

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. av Eli Åsgård Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo

Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo Rundskriv IK-3/2008 Saksnr. 2008/188 19. desember 2008 Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Oslo, 1. desember 2014 Aslak Syse

Oslo, 1. desember 2014 Aslak Syse Forord til 4. utgave Det er skjedd omfattende endringer i pasient- og brukerrettighetsloven siden forrige utgave av boka, datert april 2009. Det viktigste er at den tidligere kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP Mastergradsoppgave Jus 399 TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP En fremstilling og vurdering av vilkårene for å kunne gi helsehjelp med hjemmel i pasientrettighetsloven kapittel 4 A. Kandidatnr. 172684 Veileder:

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Til: Landets fylkesleger Landets kommuner RUNDSKRIV IK-14/2001

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold ld Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven 6-2, 6-2a og 6-3. I-0965/2000

Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven 6-2, 6-2a og 6-3. I-0965/2000 Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven 6-2, 6-2a og 6-3. I-0965/2000 Rundskriv / veileder I-0965/2000 utgitt av Sosial- og helsedepartementet 2000. Lov

Detaljer

Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven

Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven Gjennomgang og forslag til nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern (IS-1370) Rapport fra en

Detaljer

Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? Lene Heitmann Rasch

Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? Lene Heitmann Rasch Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? av Lene Heitmann Rasch Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det

Detaljer

PSYKISK HELSEVERNLOVEN

PSYKISK HELSEVERNLOVEN ADVOKATFIRMAET HOLM OG BENSON Medlemmer av Den Norske Advokatforening Sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 standarden PSYKISK HELSEVERNLOVEN INNLEDNING HENSYN BAK LOVEN 1. Forsvarlig grunnleggende rettsprinsipper

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer