Norges Sjakkforbund Kongresspapirer kongress Søndag 4. juli kl Hotel Victoria, Fredrikstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2010. 89. kongress Søndag 4. juli kl. 18.00 Hotel Victoria, Fredrikstad"

Transkript

1 Norges Sjakkforbund Kongresspapirer kongress Søndag 4. juli kl Hotel Victoria, Fredrikstad

2 Innholdsfortegnelse Innkalling 4 Forslag til dagsorden 5 Innkomne forslag 6 Budsjettforslag 9 Valgkomiteens innstilling 11 Referat fra NSFs 87. kongress avholdt i Tønsberg 6. juli Landsturneringen 2012 søknad fra SK Caissa 18 2

3 3 Norges Sjakkforbunds kongresspapirer 2010

4 TIL NORGES SJAKKFORBUNDS KLUBBER OG KRETSER I henhold til Norges Sjakkforbunds lover 9 og 10 framlegges følgende forslag til DAGSORDEN VED NSFs 88. KOGRESS: 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av to referenter samt to til å undertegne kongressreferatet 4. Valg av dirigent 5. Årsberetning 6. Regnskaper 7. Innkomne forslag: 1. Forslag om innføring av familierabatt 2. Forslag om innføring av klasse nestor i Landsturneringen 3. Forslag om opprettelse av Mester Kandidatklasse 4. Forslag om regnskapsmessig utskilling av fondene i NSF som egne regnskapsenheter 8. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover Landsturneringen Søknad fra Caissa SK. 10. Ungdommens Sjakkforbund 11. Valg: Sentralstyrets 8 medlemmer. Ytterlige fire medlemmer til Eliteutvalget. Ett medlem for tre år og 1. og 2. varamedlem for ett år til Reglementsutvalget. Valg av leder og to medlemmer og ett varamedlem til styret i Nordnorsk Sjakkungdoms fond. 2 medlemmer og varamedlem til Arnold J Eikrems Minnefond. To revisorer med varamenn. Valgkomité bestående av formann og to medlemmer. Oslo 1. juni 2010 Norges Sjakkforbund Jøran Aulin-Jansson President Dag Danielsen Generalsekretær 4

5 Innkomne forslag 7.1. Forslag om innføring av familierabatt (Fra Modum SK v/leder Steinar Leite ) For noen år siden hadde vi i Modum Sjakklubb (MSK) det vi kalte familierabatt på kontingenten. Det har vi ikke nå. Vi trenger pengene til leie av spillelokale, premier med mer. Hva våre medlemmer betaler i kontingent i 2010 kan man finne på Vi har mange medlemmer som er i familie med hverandre. Et sted mottar de fem eksemplarer av Norsk Sjakkblad! I en kjernefamilie har man ikke bruk for så mange eksemplarer av samme sjakkbladnummer. Nettopp dette gjør at vi ønsker at NSF vil vurdere dette vi vil kalle en familierabatt. Vi tror at dette lar seg gjøre når det sendes ut færre eksemplarer av Norsk Sjakkblad. Sentralstyrets syn på forslaget: Sentralstyret har sympati for intensjonen i forslaget, men anser at administrativ håndtering av forslaget er praktisk komplisert. Det foreligger allerede flere rabatter i form av lav kontingent for yngre spillere. RU har ingen kommentarer til forslaget Forslag om innføring av klasse nestor i Landsturneringen Styret i Østfold Sjakkrets ønsker at Norges Sjakkforbunds kongress skal vurdere følgende forslag: Forslag 2.1 Det innføres en ny klasse nestor i landsturneringen til Norges Sjakkforbund, der aldersgrensen i klasse nestor er høyere enn i klasse senior. Forslag 2.2 Aldersgrensen i klasse nestor foreslås til 70 år (de som har fylt 70 år den 1/1 det året turneringen starter). Endringer: Punkt 10, i Turneringsreglementet for NSF; Alminnelig del. Tilføyes: NESTOR: spillere som fyller eller har fylt 70 år den 1/1 det året turneringer starter. Punkt 3 i Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen. Her må NESTOR tilføyes, og nummer på avsitt tilpasses. Sentralstyrets syn på forslaget: Sentralstyret stiller seg nøytralt til forslaget RU har ingen kommentarer til forslaget. 5

6 7.3. Forslag om opprettelse av Kandidatklasse (Fra Sentralstyret ) Forslaget medfører endring på tre punkt: Punkt 10, 1. avsnitt i Turneringsreglementet for NSF; Alminnelig del. Lyder nå slik: Klasse ELITE: 2300 og høyere. Klasse MESTER: Foreslås endret til: Klasse ELITE: 2400 og høyere. Klasse KANDIDAT: Klasse MESTER: Punkt 3a av Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen. Setningen de to beste i klasse mester i siste landsturnering endres til de to beste i klasse kandidat i siste landsturnering. Punkt 3b av Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen. Overskriften endres fra «KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4:» til «KLASSE KANDIDAT, KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4:» Ikrafttredelse: Landsturneringen Begrunnelse: I 2010 er det mer enn 40 spillere kvalifisert for eliteklassen. Sentralstyret ser det som uheldig om Eliteklassen blir vesentlig større enn 20 spillere, og foreslår å heve ratingkravet for klassen. Ved å minke Eliteklassen vil Mesterklassen økes tilsvarende og innføringen av en Kandidatklasse vil være naturlig for å minke spennet i klasse Mester. Opprykksreglene fra Mester til Kandidat foreslås å være tilsvarende nåværende opprykksregler fra klasse 1 til Mester og opprykksreglene fra Kandidat foreslås å være tilsvarende nåværende opprykksregler fra Mester til Elite. RU har ingen kommentarer til forslaget. 6

7 7.4. Forslag om regnskapsmessig utskilling av fondene i NSF som egne regnskapsenheter. (Fra Sentralstyret) Forslag: Regnskapsmessig deles NSF og Fonds fra og med regnskapet for Dette innebærer at det avgis et regnskap (resultat og balanse) for fond i NSF og tilsvarende for NSF uten fond. Begrunnelse: Det finnes 8 ulike fond som er mer eller mindre knyttet til NSF. Noen av fondene er små og noen er store. Hvert fond har litt ulik sammensetning i styre, portefølje og historie. I de enkelte fondene er det et Styre som besørger eventuelle utbetalinger. I perioder med sterke endringer i de internasjonale finansmarkeder, fører dette til at det ikke gis et korrekt bilde av NSF sin økonomi - enten det gjelder i dårlige år (som i 2008 da fondene falt mye i verdi) eller i gode år (som i 2009 da fondene steg mye i verdi). Også i balansen gir det et ryddigere bilde av å betrakte NSF for seg og fondene for seg. RU har ingen kommentarer til forslaget. 7

8 Norges Sjakkforbunds budsjett Budsjett forslag Revidert budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett (drift) INNTEKTER Forbundskontingent ELO-avgift (netto) NM-avgifter NGP (netto) NM-lag/seriesjakk (netto) Andre inntekter, ink. MVAkompensasjon Salgsinntekter Div. Sponsorer Sum driftsinntekter KOSTNADER Personalutgifter Kjøp av salgsvarer Husleie (netto) Drift av hus inklusiv fyring Kontorutgifter Telefon Porto (ekskl. NSb) IT/Internettutvikling Kostnader tillitsvalgte NGP NM-lag/seriesjakk (netto) Norsk Sjakkblad (netto) Eliteutvalget Støtte NTG Seniorutvalget Forsikringer Avgifter FIDE Nordisk Sjakkforbund Gaver og premier Diverse kostnader Avskrivninger Tap på krav Prosjekter Sum driftskostnader Driftsresultat

9 Kommentarer til budsjettet 1. Budsjettet er basert på stabil medlemsmasse i 2010, men vi venter at Sjakk i skolen vil gi økt medlemstall i ELO-avgiften øker i 2011 med 5 kroner til 30 kroner pr. spiller pr. turnering dersom rapporten leveres på godkjent elektronisk format, og til 40 kroner dersom den leveres på annet format. 3. NM-avgiftene har stått stille i mange år. De foreslås øket med 10 kroner med virkning fra For NGP og Seriesjakken er bare nettosummene ført opp i budsjettet, 5. Momskompensasjon er usikker både i 2010 og Videreføring av eksisterende sponsoravtaler som Norske Vandrerhjem og BNbank, samt sponsor for Eliteserien. 7. Basert på avtale med USF om at kostnader ved sjakkontoret skal fordeles etter antall årsverk. 8. Sjakkontoret arbeider kontinuerlig med å gå over til mest mulig elektronisk korrespondanse. 9. Tas sikte på å videreføre NSb i nåværende form. 10. Se eget budsjett. 11. Det er innført FIDE-rating av Klasse A i alle NGP-turneringer. Dette gir noe økte utgifter for forbundet 12. Etter opprydding av gamle krav vil det være mulig å minimere tap i fremtiden. Utgifter ifm å arrangere BNbank lynsjakkturnering (tidl. Glitnir Blitz) som påhviler NSF iht avtalen. Kontingenter for 2011 Vanlig medlemskap 400 Junior 200 Kadett 100 Lilleputt 100 Miniputt 100 Direktemedlemskap 600 9

10 Valgkomiteens innstilling POSISJON NAVN KLUBB GJENVALG/NY Sentralstyret President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg Vise president Ida Lahlum SK 1911 Gjenvalg Kasserer Harald Furnes SK 1911 Gjenvalg Turneringssjef Øistein Yggeseth Asker SK Gjenvalg Eliteutvalgsleder Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Styremedlem Øivind Johansen Sarpsborg SK Gjenvalg Styremedlem Inge S. Skrondal Akademisk SK Gjenvalg Styremedlem Kristian Trygstad OSS Ny Revisorer Revisor Svein-Erik Bakken Follo SK Gjenvalg Revisor Vidar Taksrud Tempo Gjenvalg Vara revisor for Ole Kristian Bjørnø Modum SK Gjenvalg Vara revisor for Trond Gabrielsen Oslo Vest Gjenvalg Eliteutvalget Leder eliteutvalget (også se styret) Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Leif Erlend Johannessen OSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Eirik Gullaksen Bergens SK Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Bjørnar Byklum SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Reppen Ellisiv Nordstrand Gjenvalg Reglementsutvalget Medlem (for 3 år) Henrik Sjøl Akademisk SK Gjenvalg 1.vara RU Arne Tjølsen Bergens SK Gjenvalg 2. vara RU Øyvind Bentsen Bergens SK Gjenvalg Nordnorsk Sjakkungdoms fond Ingen på valg i år Arnold Eikrems minnefond Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (på valg for 3 år) Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (på valg for 3 år) Varemedlem Arnold J. Eikrems minnefond (på valg for 3 år) Jonathan Tisdall Asker Gjenvalg Jøran Aulin-Jansson Asker Gjenvalg Kaj Snorre Eikrem Gjenvalg Valgkomiteen har bestått av Ole-Christian Moen, OSS (leder), Helge Nordahl, Black Knights og Per Blikra Stavanger 10

11 Referat fra NSFs 88. kongress Avholdt i Frikirken i Bergen 7. juli 2009 kl President Jøran Aulin-Jansson innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort siden sist, og nevnte spesielt Mary Klingen, Knut Bøckman og Petter H. Lysedal. 1. Fullmakter ble godkjent for 45 personer. I tillegg 4 observatører. 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 3. Som referenter ble valgt: Per Blikra og Henrik Sjøl. Til å undertegne referatet ble valgt: Dag Danielsen og Per Olsen 4. Som dirigent ble valgt Dag Danielsen. 5. Årsberetning. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Aage Mella, Strømmen SK og Per Ofstad, Fredriksstad Schakselskap ble utnevnt til æresmedlemmer i NSF av kongressen. Det gode samarbeidet mellom NSF og USF ble framhevet fra begge sider under gjennomgangen. Manglende aktivitet i jubileumsutvalget ble kommentert og presidenten lovte at det skulle rettes på i neste periode. 6. Regnskap Regnskapet ble godkjent uten rettinger. Det dårlige resultatet skyldes nedgang i verdien på plasseringer av fondsmidler. 7. Forslag Endring av NSFs Turneringsreglement, del A, punkt 10, 3. avsnitt (fra Øystein Brekke) Jeg foreslår endring til disse nye aldersgrensene for yngre aldersklasser i Norges Sjakkforbund, i punkt 10, 3. avsnitt, i Turneringsreglement for NSF, alminnelig del: JUNIOR: Spillere som ikke er fylt 18 år pr. 1/1 det året turneringen starter. LILLEPUTT: Spillere som ikke er fylt 14 år pr. 1/1 det året turneringen starter. MINIPUTT: Spillere som ikke er fylt 10 år pr. 1/1 det året turneringen starter. Dette er endring fra henholdsvis 20, 13 og 11 års aldersgrense for disse tre klassene i nåværende turneringsreglement, mens jeg foreslår å la Kadettklassen utgå. Ingen endring for seniorklassen. Sentralstyrets syn på forslaget: Styret støtter intensjonen i forslaget, men føler at aldersspennet blir for stort ved å fjerne kadettklassen. Styret foreslår i stedet å dele/endre aldersgrensene til Junior (spillere som fyller 18 i løpet av kalenderåret eller yngre) Kadett (spillere som fyller 15 i løpet av kalenderåret eller yngre) Lilleputt (spillere som fyller 12 i løpet av kalenderåret eller yngre) Miniputt (spillere som fyller 10 i løpet av kalenderåret eller yngre) Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF Endring i NSFs turneringsreglementet, del B, punkt 3 e, f, g og h (fra Øystein Brekke): Jeg foreslår følgende endringer under punkt 3 i Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen: 11

12 3e. (JUNIORKLASSEN:) Ny ratinggrense: og Junior B som er stengt for spillere med rating 1400 og høyere. (endring fra nåværende ratinggrense 1500) 3f. LILLEPUTTKLASSEN: Denne deles i to grupper Lilleputt A som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og Lilleputt B som er stengt for spillere med rating 1000 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte, skal de slås sammen, Vinneren av Lilleputt A får tittelen Lilleputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste Landsturnering 3g. MINIPUTTKLASSEN (osv) (som nåværende punkt 3h). (Nåværende punkt om Kadettklassen utgår.) Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF Endring i NSFs lover og 3. avsnitt (fra Øystein Brekke): Forslag til endring i paragraf 13 i NSFs lover, til følgende nye ordlyd for andre og tredje avsnitt: For klubbmedlemmer som ikke er fylt 18 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en særskilt, redusert juniorkontingent. For klubbmedlemmer som ikke er fylt 14 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en særskilt, redusert lilleputtkontingent. Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF Redusert kontingent for nye medlemmer Vedtak (med overveldende flertall) : Førstegangsmedlemmer betaler halv kontingent første året. Førstegangsmedlemmer som meldes inn til høsten betaler halv pris av halv pris Endringer av statutter for Nordnorsk sjakkungdoms fond punkt 1, 4 og 5 (fra fondsstyret). Vedtak: Følgende endringer i statuttene : 1. stjerne etter kr fjernes i pkt. 1 i statuttene. 2. I løpet av januar skal fondsstyret gis beskjed om foregående års avkastning som blir til disposisjon i inneværende år tas ut av pkt. 4 i statutter. 3. Hele pkt. 5 Evt. ubenyttet del av et års avkastning skal tillegges fondets grunnkapital strykes i sin helhet og erstattes med: Fondsstyret kan ikke disponere mer enn kr årlig av fondet. 3e. (JUNIORKLASSEN:) Ny ratinggrense: og Junior B som er stengt for spillere med rating 1400 og høyere. (endring fra nåværende ratinggrense 1500) 3f. LILLEPUTTKLASSEN: Denne deles i to grupper Lilleputt A som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og Lilleputt B som er stengt for spillere med rating 1000 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte, skal de slås sammen, Vinneren av Lilleputt A får tittelen Lilleputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste Landsturnering 3g. MINIPUTTKLASSEN (osv) (som nåværende punkt 3h). (Nåværende punkt om Kadettklassen utgår.) 12

13 Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF Endring i NSFs lover og 3. avsnitt (fra Øystein Brekke): Forslag til endring i paragraf 13 i NSFs lover, til følgende nye ordlyd for andre og tredje avsnitt: For klubbmedlemmer som ikke er fylt 18 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en særskilt, redusert juniorkontingent. For klubbmedlemmer som ikke er fylt 14 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en særskilt, redusert lilleputtkontingent. Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF Redusert kontingent for nye medlemmer Vedtak (med overveldende flertall) : Førstegangsmedlemmer betaler halv kontingent første året. Førstegangsmedlemmer som meldes inn til høsten betaler halv pris av halv pris Endringer av statutter for Nordnorsk sjakkungdoms fond punkt 1, 4 og 5 (fra fondsstyret). Vedtak: Følgende endringer i statuttene : 1. stjerne etter kr fjernes i pkt. 1 i statuttene. 2. I løpet av januar skal fondsstyret gis beskjed om foregående års avkastning som blir til disposisjon i inneværende år tas ut av pkt. 4 i statutter. 3. Hele pkt. 5 Evt. ubenyttet del av et års avkastning skal tillegges fondets grunnkapital strykes i sin helhet og erstattes med: Fondsstyret kan ikke disponere mer enn kr årlig av fondet Endringer av statutter for Nordnorsk sjakkungdoms fond punkt 3 (fra valgkomiteen). Punkt 3 i statuttene for Nordnorsk sjakkungdoms ble vedtatt endret slik: Fondet bestyres av et fondsstyre med leder og to medlemmer. Fondsstyret velges av NSFs kongress, med funksjonstid på tre år. Det er således ett medlem som er på valg hvert år; hvert tredje år er lederen på valg. De tre medlemmene må ha hovedmedlemskap i hver sin av de tre nordnorske kretsene. Nye statutter blir etter disse to endringsforslagene slik : 1. Fondets urørlige grunnkapital er kr Fondets formål er å bidra til nivåheving for nordnorske juniorspillere, gjennom økonomisk støtte til følgende formål: Representasjon på internasjonalt nivå, deltagelse i USFs satsningsgrupper/ uttagningsturneringer og eventuelt andre formål som fondsstyret finner å ville støtte. 3. Fondet bestyres av et fondsstyre med leder og to medlemmer. Fondsstyret velges av NSFs kongress, med funksjonstid på tre år. Det er således ett medlem som er på valg hvert år; hvert tredje år er lederen på valg. De tre medlemmene må ha hovedmedlemskap i hver sin av de tre nordnorske kretsene. 13

14 4. Norges Sjakkforbund gis fullmakt til å plassere fondet på den best tjenlige måte med tanke på høy avkastning og sikkerhet. Søknader sendes NSF innen de frister som fondsstyret fastsetter. NSF foretar utbetalinger etter anvisning av fondsstyret, og etter at deltagelse har funnet sted. 5. Fondsstyret kan ikke disponere mer enn kr årlig av fondet. 6. Det skal hvert år framlegges regnskap for fondet på Norges Sjakkforbunds kongress. Regnskapet revideres av forbundets revisorer. 7. Endring av statuttene kan kun foretas av Norges Sjakkforbunds kongress. Bare delegater med hovedmedlemskap i nordnorske klubber kan stemme, og endringsvedtak må fattes med 3/4 flertall blant disse Endring av reglement for seriesjakken punkt 6.1 (fra Tarjei Joten Svensen): Følgende setning endres i 6. Bruk av spillere 6.1 (b) b. var innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben i samsvar med NSFs lover 13 i det kalenderår der seriesjakksyklusen begynte. Punkt og 6.9 gir utfyllende bestemmelser. Minst 2/3 av spillerne på et lag må ha vært fast bosatt i Norge minst det siste året. Endres til: b. var innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben i samsvar med NSFs lover 13 i det kalenderår der seriesjakksyklusen begynte. Punkt og 6.9 gir utfyllende bestemmelser. Minst 1/2 av spillerne på et lag må ha vært fast bosatt i Norge minst det siste året. Forslaget ble oversendt Sentralstyret Endring av reglement for seriesjakken punkt 3.1(fra Bernt Kirkebø og Leif Jacobsen) I seriesjakkens 3. og 4. divisjon settes betenkningstiden til 1 time 30 minutter på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten av partiet. Forslaget ble oversendt Sentralstyret. 8. Budsjett Revidert budsjett for 2009 ble godkjent. Forbundskontingenten for 2010 ble vedtatt slik: voksen kr 400, junior kr 200 og lilleputt/kadett kr 100. Direktemedlemskap kr 600. Kongressen vedtok foreslått budsjett for 2010 uten endringer. 9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover 2010: Fredriksstad Schakselskap 2011: SK : opsjon til Caissa 10. Valg Følgende ble valgt (valgkomitèens innstilling). Dersom ikke annet er nevnt er valgperioden 1 år. 14

15 Posisjon Navn Klubb Gjenvalg / ny President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg Visepresident Ida Lahlum SK 1911 Gjenvalg Kasserer Harald Furnes SK 1911 Gjenvalg #Turneringssjef Øistein Yggeseth Asker SK Gjenvalg #Eliteutvalgsleder Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Styremedlem u/ portefølje Øivind Johansen Sarpsborg SK Gjenvalg Styremedlem u/ portefølje Carl Peter Kirkebø Oslo Vest Gjenvalg Styremedlem u/ portefølje Inge S. Skrondal Akademisk SK Gjenvalg Revisor Svein-Erik Bakken Follo SF Gjenvalg Revisor Vidar Taksrud Tempo Ny Vararevisor for Svein-Erik Bakken Ole Kristian Bjørnø Modum SK Gjenvalg Vararevisor for Vidar Taksrud Trond Gabrielsen Oslo Vest Ny Leder eliteutvalget (se også styret) Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Leif Erlend Johannessen OSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Eirik Gullaksen Bergens SK Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Bjørnar Byklum SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Ellisiv Reppen OSS Ny Medlem RU (for 3 år) Hans Olav Lahlum Porsgrunn SK Gjenvalg Medlem RU (for E.A. Standal, valgt for 1 Henrik Sjøl Akademisk SK Ny 1. vara RU Arne Tjølsen Bergens SK Ny 2. vara RU Øyvind Bentsen SK 1911 Ny Leder Nordnorsk Sjakkungdoms fond (3 år) Øivind Malin Alta SK Gjenvalg Medlem Nordnorsk Sjakkungdoms fond (3 år) Medlem Nordnorsk Sjakkungdoms fond (3 år) Vara medlem Nordnorsk Sjakkungdoms fond (3 år) Stein Jensen Harstad SK Gjenvalg * Pål Røyset Tromsø SK Ny Leder Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Wenche Eikrem Gjenvalg Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Ole Christian Moen OSS Gjenvalg Leder Knut Monsens minnefond (for 5 år) Johs R. Kjeken SK 1911 Gjenvalg Medlem Knut Monsens minnefond (for 5 år) Atle Grønn OSS Gjenvalg Medlem Knut Monsens minnefond (for 5 år) Alf Øverås Drammen Gjenvalg 15

16 * Valgkomitèen finner medlem til Nordnorsk Sjakkungdoms fond fra Helgeland og Salten krets. Sentralstyret godkjenner dette medlemmet. Valgkomitèen foreslår Ketil Drevvatn, Mosjøen. Valgkomite: Leder: Ole Chr. Moen, OSS (ny) Medlemmer: Helge Norddahl, Black Knights (ny) og Per Blikra, Stavanger (ny) Kongressen ble hevet kl etter at president Jøran Aulin-Jansson hadde takket for fornyet tillit til seg selv og resten av sentralstyret. 16

17 17 Norges Sjakkforbunds kongresspapirer 2010

18 Norges Sjakkforbund v/sentralstyret Sandefjord, 28.mars 2009 Søknad om opsjon om å få arrangere NSFs kongress og Landsturneringen i 2012 Sjakklubben Caissa søker med dette om opsjon til å få arrangere NSFs kongress og Landsturneringen i 2012 i Sandefjord. Normalt tildeles dette to år før turneringen arrangeres, men i trangere økonomiske tider ser vi det som sterkt fordelaktig å kunne komme tidligere inn budsjettmessig overfor aktuelle sponsorer. Vi har to ganger tidligere arrangert Landsturneringen (1961 og 1974), og har nå gjennom flere år arrangert Sandefjord GP en turnering som flere ganger har vært Norges største helgeturnering med full betenkningstid. Det har også vært gjentatte deltagelser av både internasjonale og nasjonale tittelholdere i turneringen. I forbindelse med Sandefjord GP har engasjementet og stå-på viljen blant klubbens medlemmer vært upåklagelig, og tilsvarende er også signalisert ved en gjennomgang av oppgavefordeling før denne søknaden ble vedtatt sendt. Vi ser for oss følgende: Spillested: Barnesjakkleir Kommunikasjoner Overnatting: Idrettshallen (bygg K på vedlagte kart) ved Sandefjord videregående skole, alternativt Jotunhallen i Bugårdsparken. Begge disse ligger i gangavstand fra sentrum med hoteller og diverse andre overnattingssteder. Sekretariat, kantine, analyse (både ordinære analysemuligheter og storskjermanalyser av live-partier), sjakkutsalg, barnesjakkleir etc vil være i tilknytning til lokalene. Vil ha Sandefjord VGS som base. Aktiviteter vil finne sted blant annet på en kunstgressbane på motsatt side av Krokemoveien (se kartet) og i Bugårdsparken (5 min å gå). Barnesjakkleiren vil ha utgangspunkt i vår barne- og ungdomsavdeling. Gode kommunikasjonsmuligheter med Torp flyplass, jernbane, buss og Strømstadfergen. Enkel adkomst med bil, og gode parkeringsmuligheter på spillestedet (Skolen har ca 1900 Sandefjord har flere hoteller, campingplasser, hytter og gjestehus hvor vi kommer til å inngå avtale om å holde av plass til fornuftige priser. Sandefjord er en yndet feriemål, og vi kommer derfor også til å inngå avtale med Skiringssal Folkehøgskole om overnatting på denne. Her er det internatplass til 95 elever, og vil være et gunstig alternativ kun min gåtur fra både spillestedet og sentrum. Øvrige aktiviteter Sandefjord er viden kjent som sommerby med mange flotte badestrender. Det spilles flere show/revyer i byen om sommeren, og i tillegg er Hvalfangstmuseet en selvfølge å besøke når man er turist i byen. For sportslige aktiviteter kan nevnes to golfbaner innen 15 min kjøring samt bowling og et stort tennisanlegg i Bugårdsparken. I parken er også joggeløyper og mulighet for å prøve fiskelykken etter abbor eller gjedde om dette skulle friste som adspredelse. Sjakklubben Caissa søkte også NSF om å få arrangementet i 2010, men dette ble da tildelt Fredriksstad Schakselskap. Vedtaket om å søke om opsjon på Landsturneringen i 2012 ble fattet enstemmig på årsmøtet den 23.februar. Basert på tidligere praksis for størrelse på depositum som skal fastsettes av sentralstyret ved opsjonssøknader, er vårt forslag at dette ikke settes høyere enn kr 5.000,-. For Sjakklubben Caissa Pål Farmen, Leder 18

Referat NSF s 86. Kongress 2007

Referat NSF s 86. Kongress 2007 Referat NSF s 86. Kongress 2007 Avholdt i Scandic Hotell Hamar 8. juli 2008 kl 20.00. 1. Fullmakter ble godkjent for 69 personer. 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent med et tilleggspunkt under sak

Detaljer

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639.

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639. Referat fra NSFs 93. kongress 2014. Avholdt på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 13. juli 2014 klokken 18.15 til 23.05. President Jøran Aulin-Jansson ba om et minutts stillhet til minne om de medlemmer

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 94. kongress Oslo 5. juli 2015 Innholdsfortegnelse lnnkalling... 3 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 5 Jubileumsåret

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012

Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012 Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 3 Organisasjon... 4 Kongressvalgte styrer, komiteer og utvalg... 5 Komiteer, utvalg og delegater oppnevnt av sentralstyret...

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 27. årsmøte 2004 Full konsentrasjon Håvard Halvorsen fra Sarpsborg ga alt han hadde i Miniputtklassen i Landsturneringa i Fredriksstad i juli. Foto: Leif Magne Svendsen Quality

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 28. årsmøte 2005 En glad gutt! Kjetil A. Lie (24) fra Porsgrunn er en populær helt i Jentebrigaden, forbilde for mange unge som elitespiller og - glad gutt! Foto: Gunnar (Pappa)

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Katrine Tjølsen. WIM-norm i Benidorm

Katrine Tjølsen. WIM-norm i Benidorm Katrine Tjølsen WIM-norm i Benidorm nr. 3 2009 KRISTIANSUND GP 2009 25-27 september MED FOREDRAG AV SENIORVERDENSMESTER GM MIHAI SUBA! Langsjakk: 1,5 time på 40 trekk og 30 min på resten av partiet Fem

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter...side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter...side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokoll og to representanter

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Lørdag 13. august 2005 kl 13.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 SAKENES BEHANDLING SAK 1: ÅPNING President Trond Wåland åpnet Forbundstinget

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 6-05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 6-05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Torsdag 16. februar kl 17.00. STYREMØTE 6-05/06 REFERAT Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Øistein Yggeseth (turneringssjef),

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2013 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2015 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll fra Forbundstinget 2013... 7 III Styrets beretning...

Detaljer

MesterLie! nr. 4 2009

MesterLie! nr. 4 2009 MesterLie! nr. 4 2009 Leif Erlend Johannessen Berge Østenstad Nye hefter: nr. 5 og 6! Arne Danielsen portretterer stormesterne Leif Erlend Johannessen og Berge Østenstad i de aller nyeste stormesterheftene.

Detaljer

Årsberetning 2013. Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013. USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai

Årsberetning 2013. Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013. USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai Årsberetning 2013 Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013 USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Forbundsstyrets beretning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag. Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/

Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag. Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 50 Godkjent 04.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2013 Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL Program for særforbundstinget 01.-02. Juni 2013 Radisson Blu Park Hotell, Fornebu Lørdag 1. Juni 12.00 13.00 Lunsj og registrering

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer