INNHOLD 1.0 INNLEDNING ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT ARBEIDSOMRÅDET OM FYLKET DRIFTSFORHOLD...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 1.0 INNLEDNING...1 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...2 2.1 ARBEIDSOMRÅDET...2 2.2 OM FYLKET...2 2.3 DRIFTSFORHOLD..."

Transkript

1 Årsrapport 2009

2

3 Forord Forord I 2009 mottok vi 920 nye saker. Det er en økning i forhold til året før da vi mottok 804 nye saker. Mye av årsaken til økningen er at pasientombudsordningen fra 1. september 2009 ble utvidet til også å gjelde kommunenes helse- og omsorgstjenester. Pasientombudet skiftet navn til Pasient- og brukerombudet. Kontoret ble fra 1. oktober styrket med en jurist til i saksbehandlerstilling. Økningen i sakstall kan også være uttrykk for at pasienter og brukere i større grad frustreres i møte med helse- og omsorgstjenestene. Mer om dette videre i årsmeldingen. Det er ønskelig at årsmeldingen brukes aktivt i helse- og omsorgstjenesten som kilde til inspirasjon i kvalitetsforbedringsarbeidet. Årsmeldingen er skrevet etter en mal som skal være felles for alle landets ombudskontor. Skulle det være forhold som helse- og omsorgstjenesten ønsker spesielt kommentert, ber jeg om at spørsmål rettes til vårt kontor. God lesning! Tønsberg, 13. januar 2010 Anne-Birgitte Andersen Pasient- og brukerombud i Vestfold

4 Innhold INNHOLD 1.0 INNLEDNING ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT ARBEIDSOMRÅDET OM FYLKET DRIFTSFORHOLD SPESIALISTHELSETJENESTEN HELSEFORETAK OG ANDRE SPESIALSYKEHUS SAKER FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN HOVEDTREND ANBEFALINGER KOMMUNALE TJENESTER, HELSE KOMMUNEHELSETJENESTEN HOVEDTREND ANBEFALINGER KOMMUNALE TJENESTER, SOSIAL KOMMUNENES ANSVAR FOR SOSIALTJENESTEN HOVEDTREND ANBEFALINGER SÆRSKILTE FORHOLD...7 SAMHANDLING...7 MANGLENDE KUNNSKAP OM NPE...8 ANBEFALINGER SAMLET ANBEFALING...9

5 Innledning 1.0 INNLEDNING Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Ombudets arbeid er hjemlet i pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 kapittel 8. Helsedirektoratet har det formelle arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. Pasient- og brukerombudet utøver sitt faglige virke på selvstendig og uavhengig grunnlag. 1

6 Arbeidsområde, plassering og drift 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT 2.1 ARBEIDSOMRÅDET 1. september 2009 ble pasientrettighetsloven endret. Pasientombudenes mandat ble utvidet fra å bare gjelde spesialisthelsetjenesten (sykehus) til også å gjelde kommunenes helse- og sosialtjenester. Med kommunale helse- og sosialtjenester menes helsetjenester etter lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, med unntak av lovens kapittel 4 a, og sosialtjenester etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. med unntak av lovens kapitler 5 og 5 a. Pasientombudet skiftet navn til pasient- og brukerombud. Utover i september 2009 ble det en merkbar økning i pågangen til vårt kontor. De første månedene som Pasient- og brukerombud mottok vi flere saker fra kommuner enn fra spesialisthelsetjenesten. I forbindelse med utvidelsen av mandatet har Pasient- og brukerombudet i Vestfold fått oppnevnt en kontaktperson i hver kommune. Høsten 2009 besøkte vi alle kommunene (bortsett fra Re som vi vil besøke tidlig i 2010) og presenterte oss for kommunenes administrasjon. Pasientombudet i Vestfold har siden 1999 hatt en egen avtale med Larvik kommune, slik at vi i mange år har vært ombud for innbyggerne i Larvik når det gjelder kommunens helseog omsorgstilbud. Etter utvidelsen av ombudsordningen, har denne særskilte avtalen bortfalt. I 2009 mottok vi 920 nye saker. 2.2 OM VESTFOLD FYLKE Vestfold har 14 kommuner, er 2224 kvadratkilometer i utstrekning, og har ca innbyggere. 2.3 DRIFTSFORHOLD Pasient- og brukerombudskontoret ligger i Statens Park i Tønsberg. Vi har tre og et halvt årsverk til disposisjon, fordelt på fire ansatte. Budsjett og regnskap for de tre siste årene: Budsjett Regnskap

7 Spesialisthelsetjenesten 3.0 SPESIALISTHELSETJENESTEN 3.1 HELSEFORETAK OG ANDRE SPESIALSYKEHUS Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. I hovedsak mottar vi saker fra følgende helseforetak: Sykehuset i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF Oslo Universitetssykehus HF Sykehuset Buskerud HF...8 Sykehuset Telemark HF HOVEDTREND I sakene fra spesialisthelsetjenesten har vi sett en kraftig økning når det gjelder brudd på medvirkningsbestemmelsen og det at pasientens samtykke ikke er innhentet. Informasjon til pasienter og pårørende er for dårlig og det er få muligheter for pasienten til å stille spørsmål. Dette gjelder både saker fra sykehuset og fra psykiatrien. Pasienter med nyoppdaget kreftsykdom forteller at de ikke får nok informasjon om hva som videre skal skje. Pasienter forteller at avgjørelser tas over hodet på dem og at de ikke blir hørt når det bestemmes noe om videre oppfølging eller behandling. 3.2 SAKER FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN AMK, akuttmottak Anestesi, intensiv 9 7 Annet, ukjent Barn 9 7 Geriatri 2 3 Kirurgi Gyn/føde Medisin Nevrologi Onkologi Ortopedi Plastisk kirurgi 4 Radiologi 8 7 Rehabilitering, habilitering 9 11 Revmatologi 2 4 Rus, avhengighet Psykisk helsevern barn/unge Psykisk helsevern, voksne Urologi 9 Øre nese hals 10 5 Øye Pasienten med rygglidelse men ønsket ikke operasjon på grunn av komplikasjonsfare. I nakken hadde pasienten en cyste som måtte fjernes. Pasienten hadde uttrykt redsel for lammelser, og det var nedfelt i journalen. Kirurgen bagatelliserte komplikasjonsfaren. Operasjon ble gjort. Cysten i nakken ble ikke funnet, og man gikk inn i ryggmargen uten å klarere med pasienten. Pasienten våknet med omfattende lammelser. Pasienten søkte erstatning, men fikk avslag. Han fikk medhold etter søksmål fordi informasjon før operasjonen var mangelfull, og at han ikke hadde gitt samtykke til inngrepet i ryggen. (2009/0853) En identifisert pasientansvarlig lege og en forpliktende individuell plan savnes i mange tilfeller. På den måten får ikke pasienten den nødvendige forutberegneligheten og tryggheten for at hjelp ytes når behovet er der. Resultatet blir ofte et fragmentert helsevesen der pasienten selv eller pårørende må sørge for videre oppfølging og koordinering. Vi har også registrert en økning i henvendelser der det klages over helsepersonells oppførsel og måter å henvende seg til pasienter på. Vi har hørt flere historier: Stresset sykepleier ba smertepasient om å slutte å mase. Sykepleier som sa at Du maser og ringer på nå igjen, her på sykehuset ligger det pasienter andre steder og dør. Får du mer smertestillende nå blir du narkoman. Pårørende til terminal pasient ba om mer smertelindring, og legen svarte at dersom de ikke var fornøyd fikk de finne en annen lege. Pasient fikk ikke prøvesvar innen rimelig tid fordi sykehuset sa at papirene var rotet bort hendelsen ble forklart med ferieavvikling og trangt budsjett på avdelingen og at det var så mange som helt uberettiget fremmet slike klager. (2009/0878,920, 209,617) Terskelen for å få nødvendig helsehjelp oppfattes i mange tilfeller som høy. Pasienter forteller oss at de ønsker en tettere 3

8 Kommunale tjenester oppfølging på distriktspsykiatrisk senter, eller at de ønsker et bedre samarbeid mellom psykiatriens ulike avdelinger for eksempel når pasienten både har psykiske lidelser og et avhengighetsproblem. Gjennom flere år har vårt kontor hatt kontakt med pasienter som ønsker samtidig behandling mot ADHD og rusavhengighet. Pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering får imidlertid ikke samtidig behandling mot ADHD. Pasienter hevder på sin side at de ikke får sin rett til helsehjelp oppfylt, ved at de nektes samtidlig behandling av to lidelser. Flere av sakene er oversendt Helsetilsynet. Helsetilsynet har henvendt seg til Helsedirektoratet, og saker ligger på vent til en avklaring mottas. Mange klager på lang ventetid, eller på svikt i rutiner ved utskrivning og videre oppfølging av pasienten. Saker vedrørende sykehusets akuttmottak omhandler ofte at ventetiden er lang før pasienten får legetilsyn. Også når pasienter etter avtale ankommer fra andre sykehus, har pasienten blitt værende i akuttmottaket i lengre perioder uten å ha blitt undersøkt av lege eller sendt til rett avdeling. Det er også en økning i antall saker vedrørende brudd på taushetsplikten. Pasient ventet ett år på en rutineoperasjon. Ventetiden ble lang fordi pasienten først fikk en lang behandlingsfrist, og så glemte sykehuset å innkalle pasienten. Pasienten måtte tilbake til fastlegen for henvisning for å få ny innkalling. På overvåkningsavdelingen, sammen med en rekke andre pasienter, kom en lege inn og informerte om at han hadde kreft, og at det ikke var mulig å fjerne tumoren. Saken er sendt til helsetilsynet for vurdering, og det er rettet krav overfor Norsk pasientskadeerstatning. (2009/0704) bestemmelsen og å overholde den. Medvirkning forutsetter et samspill noe både pasient og helsevesen vil tjene på. Pasientansvarlig lege kan bidra til et mer helhetlig helsetjenestetilbud for pasienter med kontakt med mer enn èn avdeling i spesialisthelsetjenesten. Ikke minst i psykiatrien er det et behov for koordinerende tiltak på tvers av avdelingsgrenser. Vår erfaring er at heller ikke i psykiatrien fungerer ordningen med pasientansvarlig lege/psykolog tilfredsstillende. 4.0 KOMMUNALE TJENESTER Vestfold fylke har 14 kommuner. Siden utvidelsen av vårt mandat den 1. september 2009 (jfr over under pkt 2.1) har vi mottatt henvendelser fra nesten alle kommunene: Andebu:...6 Hof:... 4 Horten: Holmestrand:... 5 Lardal:...1 Larvik:...52 Nøtterøy: Re:... 2 Sande:...3 Stokke:... 7 Svelvik:...0 Sandefjord:...30 Tjøme:...4 Tønsberg:...40 Totalt fra kommunene i Vestfold: 203 Antall saker der kommunens navn er ukjent: ANBEFALINGER FRA PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Pasientrettighetslovens bestemmelse om medvirkning 3-1 første ledd lyder: Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Vi kan dokumentere at denne bestemmelsen brytes jevnlig. Det kan skyldes tidspress i helsevesenet. Det kan også skyldes uvitenhet. Vi anbefaler helsevesenet å gjøre seg kjent med 4

9 Kommunale tjenester, helse KOMMUNALE TJENESTER, HELSE 4.1 KOMMUNEHELSETJENESTEN Kommunene skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Sakene vi mottar innenfor dette området omhandler følgende tjenester, og vi oppgir samtidig antall henvendelser i 2009: Allmennlegetjeneste/fastlege Fengselshelsetjeneste...3 Fysioterapitjeneste...1 Heldøgns boform institusjon Helsestasjon jordmor skolehelsetjeneste...2 Hjemmesykepleie Kommunal habilitering...2 Kommunal rehabilitering...5 Legevakt Psykisk helsearbeid HOVEDTREND Mange pasienter mener fastlegen venter for lenge med å henvise videre. Brudd på taushetsplikten nevnes også: At fastlegens venteværelse er organisert slik at ventende pasienter overhører alt som blir sagt i luken, at familiens fastlege informerer om andre familiemedlemmers helsetilstand, eller at fastlegen i en henvisning gir alt for mye helseopplysninger om pasienten. Klager vedrørende legevakt kan også gjelde brudd på taushetsplikten: Innsyn i legevaktens lokaler, luke plassert midt i venteværelset, legevaktslege som gir informasjon til pasienter på venteværelset eller i korridor med flere tilstede. I noen tilfeller har ventetid på legevakten medført store komplikasjoner for pasientene. Saker som gjelder kommunenes helse- og omsorgstilbud kan gjelde formelle forhold: At vedtak ikke er begrunnet, at skriftlig vedtak kommer sent, at lovet tilbud ikke blir utført likevel. Videre kan sakene gjelde hva et sykehjemstilbud innebærer mer enn en seng på et rom, grensen mellom hva pasienten (eller pårørende) og hjemmehjelp eller hjemmesykepleie skal utføre, endring i behov eller tilbud, osv. Pasienter som følges opp av kommunen for sin rusmiddelavhengighet, savner ofte en individuell plan eller de klager på at planen ikke revideres. Mor til pasient med både rusproblemer og alvorlig psykisk lidelse forteller at pasienten har hatt langvarig oppfølging i kommunen. Pasienten har også flere opphold på psykiatrisk akuttavdeling. Pasienten har ingen individuell plan, fastlegen stiller ikke opp, det er ingen kontaktperson i kommunen og moren er sliten og redd. Pårørende tør ikke fremme formell klage, men vil i første omgang forsøke å løse saken selv etter å ha mottatt råd fra ombudet. (Sak 2009/0251) 4.3 ANBEFALINGER FRA PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester bør få en oppfriskning i forvaltningsrett og pasientrettigheter Kommunens fastleger og legevakt bør gjennomgå rutiner for overholdelse av taushetsplikten, herunder vurdere utforming av venteværelser 5

10 Kommunale tjenester, sosial 5.0 KOMMUNALE TJENESTER, SOSIAL 5.1 KOMMUNENS ANSVAR FOR SOSIALTJENESTEN ETTER SOSIALTJENESTELOVENS 2-1 Kommunene er ansvarlig for å utføre oppgaver etter sosialtjenesteloven. Det betyr blant annet å drive generell forebyggende virksomhet, sørge for boliger til vanskeligstilte og å yte tjenester etter sosialtjenestelovens kapittel 4. Kapitel 5 som omhandler økonomiske tjenester er unntatt fra pasientrettighetsloven 8-2 og faller dermed ikke inn under pasient- og brukerombudets ansvarsområde. Sakene vi mottar innenfor dette området omhandler følgende tjenester, og vi oppgir samtidig antall henvendelser i 2009: Avlastning... 2 Barnebolig/omsorgsbolig... 7 Brukerstyrt personlig assistanse... 6 Midlertidig husvære... 1 Omsorgslønn... 0 Praktisk bistand... 5 Støttekontakt HOVEDTREND Også i saker som gjelder sosialtjenestelovens kapittel 4, omhandler mange av sakene manglende begrunnelse i vedtak og at vedtakene ikke blir gjennomført i praksis. Mange pårørende forteller om sviktende samarbeid mellom hjelpeinstanser herunder at individuell plan mangler eller at det ikke er mulig å få en koordinator til slik plan og at det er pårørende som i praksis er både pådrivere og det koordinerende ledd. Ansatte henviser til egne rutiner og sånn gjør vi det her isteden for å overholde lovbestemte pasient- og brukerrettigheter. Brukers mor kontakter ombudet for å få en orientering om hvilke lovbestemte rettigheter som gjelder for hennes funksjonshemmede sønn. I kommunen har mor fått vite at man ikke kan tilby ordning med brukerstyrt personlig assistent fordi det ikke er mer penger igjen. Ombudet orienterer om brukerrettigheter og om kommunens plikter. (Sak 2009/0497) Bruker forteller at hun i flere år selv har søkt kommunen om støttekontakt og dagtilbud. Det blir avslag hver gang. I det siste har kommunen begrunnet avslag med at det ikke er penger. Begrunnelsen ble gitt muntlig. Hun mener også at saksbehandlere i kommunen og på fylkesnivå snakker sammen om henne uten hennes samtykke og uten at de informerer henne. Det opprettes kontakt med pasientens fastlege som vil bistå brukeren. Hun vil eventuelt komme med en ny henvendelse til vårt kontor. (Sak 2009/0559) 5.3 ANBEFALINGER FRA PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Ansatte i kommunenes sosialtjeneste bør få en oppfriskning i forvaltningsrett og i brukerrettigheter 6

11 Særskilte forhold 6.0 SÆRSKILTE FORHOLD SAMHANDLING Regjeringen har lagt frem Stortingsmelding nr Samhandlingsreformen. Meldingen tar sikte på å legge et grunnlag for samhandling i den videre utviklingen av helseog omsorgssektoren. Den fokuserer blant annet på en enklere pasientrolle. Vårt kontor har sett en økning i saker som gjelder samarbeid mellom helsetjenestenivåene. Mange saker viser svikt i kommunikasjon internt mellom sykehusenes avdelinger, internt i kommunene eller mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Vi mottar henvendelser fra pasienter som er innlagt i spesialisthelsetjenesten, og som sier de er redd for å bli skrevet ut fordi oppfølgingen i kommunen er for dårlig. Det kan være fordi en kommune ikke har forberedt bo- eller behandlingstilbud, eller at ansatte på distriktspsykiatrisk senter har fortalt at det er vanskelig å samarbeide om et tilbud til pasienten, eller at pasienten savner en individuell plan. Ofte tvinges pasientens pårørende til å overta når hjelpeapparatet svikter. En dessverre nokså vanlig historie er at en eldre, pleietrengende pasient utskrives fra sykehuset og blir kjørt hjem i drosje uten at kommunen er nok forberedt på å yte tilstrekkelig tjenester i hjemmet. Spesialisthelsetjenesten mener at en pasient er ferdig behandlet, men kommunen mener at vedkommende er for syk til at de kan gi et adekvat tilbud, eller at ventetiden er lang for et adekvat tilbud. Eksempelvis kan pasienter, som venter på tilbud i psykiatrien, i mellomtiden oppsøke både legevakt og fastlege uten at å få tilstrekkelig hjelp der. Dette frustrerer både legevakten, fastlegen og selvsagt også pasienten. 2009/0716: Pasienten hadde lenge hatt prostatakreft. Da PSA-verdiene økte, fikk han kontakt med urolog i nabofylke. Verken fastlege eller sykehus innkalte ham til prøvetaking, så han bestilte selv timer og registrerte at verdiene gikk stadig oppover. En kveld fikk pasienten helt stopp i urinveien. Han oppsøkte legevakten og fikk hjelp. Der fikk han beskjed om å oppsøke fastlegen for å få satt inn kateter. Fastlegen (med kontor i nabokommunen) sa at han ikke hadde utstyr for dette, og mente pasienten bare måtte fortsette å gå på legevakten. Ved neste besøk på legevakten fikk han vite at de bare ville hjelpe pasienter som hadde fastlege i den kommunen legevakten holdt til. Pasienten hadde nå store smerter og ba legevakten ringe fastlegen hans. Legevakten mente at pasienten burde komme seg på sykehuset i Larvik. Ved oppmøte der fikk han rede på at det var til Tønsberg han skulle. Pasienten orket ikke å reise til Tønsberg, og oppsøkte legevakten igjen der han omsider fikk hjelp. Etter et kirurgisk inngrep, skulle pasienten følges opp ved sykehuset i Tønsberg. Der ble det avtalt medisinering og jevnlig kontroll. Pasienten hørte ikke mer og måtte selv bestille time for kontroll. Blodprøve ble tatt i Sandefjord og sendt til sykehuset i Tønsberg. Da pasienten etter avtale ringte sykehuset i Tønsberg for å få vite resultatet, visste ingen der om denne prøven. Pasienten syntes det gikk alt for lang tid før sykehuset kunne tilby ham time. Sykehuslegen beklaget at de i hans tilfelle hadde brutt sine rutiner og ikke hadde gitt den oppfølgingen som de hadde forespeilet ham. Vi erfarer at samhandlingsredskaper og rutiner ikke fungerer. Vi hører pasienter fortelle om ansvarsfraskrivelser, at man blir sendt videre eller må finne frem selv, at det henvises til manglende ressurser og lange ventelister, at det ikke er noen plan på behandlingstilbudet, at man må begynne på nytt for hver ansatt man møter, at pasienter blir sykere fordi neste ledd i kjeden ikke er beredt til å overta og så videre. Det svikter i kontakten mellom spesialisthelsetjeneste og kommune når pasienter skal utskrives. Avtaler om ferdigbehandlede pasienter følges ikke opp. Prosjekter om samarbeid mellom nivåene gir ingen gevinst, sett med våre øyne. Ordningen med individuell plan til de som har behov for langvarig og koordinerte tjenester, brukes i alt for liten grad. Ledelsen i virksomheter kan snakke samarbeid, men de ansatte som jobber direkte med pasienter og brukere, gjør det ikke. Lover og forskrifter ser tilfredsstillende ut på papiret, likeså med inngåtte avtaler og vedtatte samarbeidsstrukturer. Men det fungerer ikke i praksis. Ansatte vet ikke til hvem de skal henvende seg, avtaler er ukjente, det er ikke tid eller penger til møter og telefonsamtaler og evalueringer. Vi mottar henvendelser også fra ansatte både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene som er fortvilet over en pasient eller brukers fastlåste situasjon fordi samarbeidet svikter og man isteden møter ansvarsfraskrivelser. 7

12 Samlet anbefaling MANGLENDE KUNNSKAP OM NORSK PASIENTSKADEERSTATNING (NPE) Helsepersonell har mangelfulle kunnskaper om pasientskadeerstatning. I mange tilfeller informeres ikke pasienter om adgangen til å søke erstatning. Det hersker stor usikkerhet om hva vilkårene for erstatning er. Pasienter forteller oss at legen har sagt at de får erstatning eller at Pasient- og brukerombudet sørger for at erstatning utbetales. Helsepersonell har plikt til å informere om NPE. Pasienten har rett til slik informasjon, for ikke å gå glipp av en mulighet for økonomisk dekning av påført tap. Dette går frem av pasientrettighetslovens 3-2 fjerde ledd. Men det er NPE som avgjør sakene ikke pasientens lege. Et minimum bør være at NPEs brosjyre og skademeldingsskjema er tilgjengelig der helsehjelp ytes. Det bør også finnes ansatte som kan forklare litt mer om ordningen og eventuelt henvise videre til NPEs servicesenter, eller til Pasient- og brukerombudet. 6.1 ANBEFALINGER FRA PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Hjelpeapparatet spesialisthelsetjenesten så vel som det kommunale hjelpeapparatet må ta inn over seg at samarbeid til pasientens eller brukerens beste er en plikt. Samarbeid betyr tid- og ressursbruk også det må tjenestene ta høyde for. Helsevesenet må gjøre seg kjent med plikten til å informere om Norsk pasientskadeerstatning. 8

13 7.0 SAMLET ANBEFALING Det er ledelsens ansvar å sørge for at ansatte har tilstrekkelig opplæring i lovverket. Pasienter og brukere får ikke sine rettigheter oppfylt fordi hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig kjent med forvaltningslovens bestemmelser og hva pasientrettighetene innebærer. Spesielt må helsevesenet må gjøre seg kjent med og overholde pasientrettighetslovens bestemmelse om pasienters rett til medvirkning Etablerte strukturer for samarbeid mellom nivåene må gjennomgås og evalueres. Samarbeid til pasientens og brukerens beste må erkjennes som en del av det å gi et forsvarlig tilbud. Det må settes av tid til samarbeid. 9

14 Vedlegg Vedlegg Pasientrettighetslovens kapittel 8. Pasient- og brukerombud 8-1. Formål Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene Arbeidsområde og ansvar for ordningen Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester. Med kommunale helse- og sosialtjenester menes i dette kapittelet helsetjenester etter lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, med unntak av lovens kapittel 4a, og sosialtjenester etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v., med unntak av lovens kapitler 5 og 5a. Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, opp til behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak. Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger Pasient- og brukerombudets adgang til helsetjenestens lokaler Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester Pasient- og brukerombudets oppgaver Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veileding om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp. Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent Behandling av henvendelser Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette. 10

15

16 Postboks Tønsberg Telefon E-post

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsområde, fylkene og drift... 3 1.2 Om virksomheten... 5 2 SÆRSKILTE ERFARINGER I 2011... 6

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2012 Vestfold

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2012 Vestfold Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Vestfold FORORD 2012 er året da vi nasjonalt fikk ny helseminister, ny direktør for Helsetilsynet og ny direktør for Helsedirektoratet. Det har pågått en aktiv

Detaljer

Årsmelding 2010 Sør-Trøndelag

Årsmelding 2010 Sør-Trøndelag Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2010 Sør-Trøndelag Osen Roan Åfjord Frøya Bjugn Ørland Hitra Rissa Snillfjord Agdenes Hemne Orkdal Skaun TRONDHEIM Klæbu Malvik Meldal Melhus Selbu Tydal Rennebu Midtre

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 http://www.pasientombudsortrondelag.no 1 Innholdsregister: 1. Forord 2. Ansatte ved Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag 3. Organisering og

Detaljer

Årsmelding 2010. Finnmark

Årsmelding 2010. Finnmark Årsmelding 2010 Finnmark Pasient- og brukerombudet i Finnmark/Divššohas-ja geavaheaddjiáittardeaddji Finnmárkkus Hamnegt. 3 Postboks/Poastaboksa 285, 9615 Hammerfest/HÁMMARFEASTTA E-post/E-poasta: finnmark@pasientogbrukerombudet.no

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Vestfold Årsmelding 2013

Pasient- og brukerombudet i Vestfold Årsmelding 2013 Pasient- og brukerombudet i Vestfold Årsmelding 2013 1 Ombudet har ordet Høsten 2013 fikk vi ny regjering og med den ny helse- og omsorgsminister Bent Høie. Det ble satt ambisiøse målsetninger for endring

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL FORORD 2013 var et valgår og i valgkampen ble det blant annet stort fokus på eldreomsorgen i landet. Pressen hadde et

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS FORORD Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999. I lovens

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2010 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2010 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS Årsmelding 2010 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS UU1. INNLEDNING 4 2. OM PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS 5 2.1 OM FYLKET 5 2.2 DRIFTSFORHOLD 5 2.3 UTADRETTET VIRKSOMHET

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE ELDRERÅDET. Møtested: Engveien-senteret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE ELDRERÅDET. Møtested: Engveien-senteret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 STOKKE KOMMUNE ELDRERÅDET Møteinnkalling Møtested: Engveien-senteret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass»

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass» 2014 Årsmelding Buskerud «Sykepleier på sykehuset synkroniserte medisinlisten med mine notater jeg var jo den eneste som visste hva jeg hadde fått mens jeg var innlagt» «Denne saken har vært et mareritt

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2013

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2013 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 013 Gjesteskribent Bjørn Modalsli pensjonert overlege Noen refleksjoner om uønskete hendelser i helsetjenesten Høsten 013 ble jeg pensjonist etter

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORD-TRØNDELAG. Årsrapport 2009

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORD-TRØNDELAG. Årsrapport 2009 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORD-TRØNDELAG Årsrapport 2009 1 Forord Fra 01.09.09 ble pasientombudordninga utvida til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester med noen unntak. Samtidig ble navnet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Troms

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Troms Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 Troms Forord Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63, kapittel 8. Etter lovens 8-2 skal

Detaljer

Årsmelding 2010 Østfold

Årsmelding 2010 Østfold Årsmelding 2010 Østfold NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD. 2 GJESTESKRIBENT 3 1.0 INNLEDNING... 5 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT....5 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM GIKK

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Årsmelding 2012. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2012. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2012 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møtet med helsevesenet. Gjennom arbeidet

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 inngikk også søkere/mottakere av sosiale

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer