INNHOLD 1.0 INNLEDNING ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT ARBEIDSOMRÅDET OM FYLKET DRIFTSFORHOLD...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 1.0 INNLEDNING...1 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...2 2.1 ARBEIDSOMRÅDET...2 2.2 OM FYLKET...2 2.3 DRIFTSFORHOLD..."

Transkript

1 Årsrapport 2009

2

3 Forord Forord I 2009 mottok vi 920 nye saker. Det er en økning i forhold til året før da vi mottok 804 nye saker. Mye av årsaken til økningen er at pasientombudsordningen fra 1. september 2009 ble utvidet til også å gjelde kommunenes helse- og omsorgstjenester. Pasientombudet skiftet navn til Pasient- og brukerombudet. Kontoret ble fra 1. oktober styrket med en jurist til i saksbehandlerstilling. Økningen i sakstall kan også være uttrykk for at pasienter og brukere i større grad frustreres i møte med helse- og omsorgstjenestene. Mer om dette videre i årsmeldingen. Det er ønskelig at årsmeldingen brukes aktivt i helse- og omsorgstjenesten som kilde til inspirasjon i kvalitetsforbedringsarbeidet. Årsmeldingen er skrevet etter en mal som skal være felles for alle landets ombudskontor. Skulle det være forhold som helse- og omsorgstjenesten ønsker spesielt kommentert, ber jeg om at spørsmål rettes til vårt kontor. God lesning! Tønsberg, 13. januar 2010 Anne-Birgitte Andersen Pasient- og brukerombud i Vestfold

4 Innhold INNHOLD 1.0 INNLEDNING ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT ARBEIDSOMRÅDET OM FYLKET DRIFTSFORHOLD SPESIALISTHELSETJENESTEN HELSEFORETAK OG ANDRE SPESIALSYKEHUS SAKER FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN HOVEDTREND ANBEFALINGER KOMMUNALE TJENESTER, HELSE KOMMUNEHELSETJENESTEN HOVEDTREND ANBEFALINGER KOMMUNALE TJENESTER, SOSIAL KOMMUNENES ANSVAR FOR SOSIALTJENESTEN HOVEDTREND ANBEFALINGER SÆRSKILTE FORHOLD...7 SAMHANDLING...7 MANGLENDE KUNNSKAP OM NPE...8 ANBEFALINGER SAMLET ANBEFALING...9

5 Innledning 1.0 INNLEDNING Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Ombudets arbeid er hjemlet i pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 kapittel 8. Helsedirektoratet har det formelle arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. Pasient- og brukerombudet utøver sitt faglige virke på selvstendig og uavhengig grunnlag. 1

6 Arbeidsområde, plassering og drift 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT 2.1 ARBEIDSOMRÅDET 1. september 2009 ble pasientrettighetsloven endret. Pasientombudenes mandat ble utvidet fra å bare gjelde spesialisthelsetjenesten (sykehus) til også å gjelde kommunenes helse- og sosialtjenester. Med kommunale helse- og sosialtjenester menes helsetjenester etter lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, med unntak av lovens kapittel 4 a, og sosialtjenester etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. med unntak av lovens kapitler 5 og 5 a. Pasientombudet skiftet navn til pasient- og brukerombud. Utover i september 2009 ble det en merkbar økning i pågangen til vårt kontor. De første månedene som Pasient- og brukerombud mottok vi flere saker fra kommuner enn fra spesialisthelsetjenesten. I forbindelse med utvidelsen av mandatet har Pasient- og brukerombudet i Vestfold fått oppnevnt en kontaktperson i hver kommune. Høsten 2009 besøkte vi alle kommunene (bortsett fra Re som vi vil besøke tidlig i 2010) og presenterte oss for kommunenes administrasjon. Pasientombudet i Vestfold har siden 1999 hatt en egen avtale med Larvik kommune, slik at vi i mange år har vært ombud for innbyggerne i Larvik når det gjelder kommunens helseog omsorgstilbud. Etter utvidelsen av ombudsordningen, har denne særskilte avtalen bortfalt. I 2009 mottok vi 920 nye saker. 2.2 OM VESTFOLD FYLKE Vestfold har 14 kommuner, er 2224 kvadratkilometer i utstrekning, og har ca innbyggere. 2.3 DRIFTSFORHOLD Pasient- og brukerombudskontoret ligger i Statens Park i Tønsberg. Vi har tre og et halvt årsverk til disposisjon, fordelt på fire ansatte. Budsjett og regnskap for de tre siste årene: Budsjett Regnskap

7 Spesialisthelsetjenesten 3.0 SPESIALISTHELSETJENESTEN 3.1 HELSEFORETAK OG ANDRE SPESIALSYKEHUS Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. I hovedsak mottar vi saker fra følgende helseforetak: Sykehuset i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF Oslo Universitetssykehus HF Sykehuset Buskerud HF...8 Sykehuset Telemark HF HOVEDTREND I sakene fra spesialisthelsetjenesten har vi sett en kraftig økning når det gjelder brudd på medvirkningsbestemmelsen og det at pasientens samtykke ikke er innhentet. Informasjon til pasienter og pårørende er for dårlig og det er få muligheter for pasienten til å stille spørsmål. Dette gjelder både saker fra sykehuset og fra psykiatrien. Pasienter med nyoppdaget kreftsykdom forteller at de ikke får nok informasjon om hva som videre skal skje. Pasienter forteller at avgjørelser tas over hodet på dem og at de ikke blir hørt når det bestemmes noe om videre oppfølging eller behandling. 3.2 SAKER FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN AMK, akuttmottak Anestesi, intensiv 9 7 Annet, ukjent Barn 9 7 Geriatri 2 3 Kirurgi Gyn/føde Medisin Nevrologi Onkologi Ortopedi Plastisk kirurgi 4 Radiologi 8 7 Rehabilitering, habilitering 9 11 Revmatologi 2 4 Rus, avhengighet Psykisk helsevern barn/unge Psykisk helsevern, voksne Urologi 9 Øre nese hals 10 5 Øye Pasienten med rygglidelse men ønsket ikke operasjon på grunn av komplikasjonsfare. I nakken hadde pasienten en cyste som måtte fjernes. Pasienten hadde uttrykt redsel for lammelser, og det var nedfelt i journalen. Kirurgen bagatelliserte komplikasjonsfaren. Operasjon ble gjort. Cysten i nakken ble ikke funnet, og man gikk inn i ryggmargen uten å klarere med pasienten. Pasienten våknet med omfattende lammelser. Pasienten søkte erstatning, men fikk avslag. Han fikk medhold etter søksmål fordi informasjon før operasjonen var mangelfull, og at han ikke hadde gitt samtykke til inngrepet i ryggen. (2009/0853) En identifisert pasientansvarlig lege og en forpliktende individuell plan savnes i mange tilfeller. På den måten får ikke pasienten den nødvendige forutberegneligheten og tryggheten for at hjelp ytes når behovet er der. Resultatet blir ofte et fragmentert helsevesen der pasienten selv eller pårørende må sørge for videre oppfølging og koordinering. Vi har også registrert en økning i henvendelser der det klages over helsepersonells oppførsel og måter å henvende seg til pasienter på. Vi har hørt flere historier: Stresset sykepleier ba smertepasient om å slutte å mase. Sykepleier som sa at Du maser og ringer på nå igjen, her på sykehuset ligger det pasienter andre steder og dør. Får du mer smertestillende nå blir du narkoman. Pårørende til terminal pasient ba om mer smertelindring, og legen svarte at dersom de ikke var fornøyd fikk de finne en annen lege. Pasient fikk ikke prøvesvar innen rimelig tid fordi sykehuset sa at papirene var rotet bort hendelsen ble forklart med ferieavvikling og trangt budsjett på avdelingen og at det var så mange som helt uberettiget fremmet slike klager. (2009/0878,920, 209,617) Terskelen for å få nødvendig helsehjelp oppfattes i mange tilfeller som høy. Pasienter forteller oss at de ønsker en tettere 3

8 Kommunale tjenester oppfølging på distriktspsykiatrisk senter, eller at de ønsker et bedre samarbeid mellom psykiatriens ulike avdelinger for eksempel når pasienten både har psykiske lidelser og et avhengighetsproblem. Gjennom flere år har vårt kontor hatt kontakt med pasienter som ønsker samtidig behandling mot ADHD og rusavhengighet. Pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering får imidlertid ikke samtidig behandling mot ADHD. Pasienter hevder på sin side at de ikke får sin rett til helsehjelp oppfylt, ved at de nektes samtidlig behandling av to lidelser. Flere av sakene er oversendt Helsetilsynet. Helsetilsynet har henvendt seg til Helsedirektoratet, og saker ligger på vent til en avklaring mottas. Mange klager på lang ventetid, eller på svikt i rutiner ved utskrivning og videre oppfølging av pasienten. Saker vedrørende sykehusets akuttmottak omhandler ofte at ventetiden er lang før pasienten får legetilsyn. Også når pasienter etter avtale ankommer fra andre sykehus, har pasienten blitt værende i akuttmottaket i lengre perioder uten å ha blitt undersøkt av lege eller sendt til rett avdeling. Det er også en økning i antall saker vedrørende brudd på taushetsplikten. Pasient ventet ett år på en rutineoperasjon. Ventetiden ble lang fordi pasienten først fikk en lang behandlingsfrist, og så glemte sykehuset å innkalle pasienten. Pasienten måtte tilbake til fastlegen for henvisning for å få ny innkalling. På overvåkningsavdelingen, sammen med en rekke andre pasienter, kom en lege inn og informerte om at han hadde kreft, og at det ikke var mulig å fjerne tumoren. Saken er sendt til helsetilsynet for vurdering, og det er rettet krav overfor Norsk pasientskadeerstatning. (2009/0704) bestemmelsen og å overholde den. Medvirkning forutsetter et samspill noe både pasient og helsevesen vil tjene på. Pasientansvarlig lege kan bidra til et mer helhetlig helsetjenestetilbud for pasienter med kontakt med mer enn èn avdeling i spesialisthelsetjenesten. Ikke minst i psykiatrien er det et behov for koordinerende tiltak på tvers av avdelingsgrenser. Vår erfaring er at heller ikke i psykiatrien fungerer ordningen med pasientansvarlig lege/psykolog tilfredsstillende. 4.0 KOMMUNALE TJENESTER Vestfold fylke har 14 kommuner. Siden utvidelsen av vårt mandat den 1. september 2009 (jfr over under pkt 2.1) har vi mottatt henvendelser fra nesten alle kommunene: Andebu:...6 Hof:... 4 Horten: Holmestrand:... 5 Lardal:...1 Larvik:...52 Nøtterøy: Re:... 2 Sande:...3 Stokke:... 7 Svelvik:...0 Sandefjord:...30 Tjøme:...4 Tønsberg:...40 Totalt fra kommunene i Vestfold: 203 Antall saker der kommunens navn er ukjent: ANBEFALINGER FRA PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Pasientrettighetslovens bestemmelse om medvirkning 3-1 første ledd lyder: Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Vi kan dokumentere at denne bestemmelsen brytes jevnlig. Det kan skyldes tidspress i helsevesenet. Det kan også skyldes uvitenhet. Vi anbefaler helsevesenet å gjøre seg kjent med 4

9 Kommunale tjenester, helse KOMMUNALE TJENESTER, HELSE 4.1 KOMMUNEHELSETJENESTEN Kommunene skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Sakene vi mottar innenfor dette området omhandler følgende tjenester, og vi oppgir samtidig antall henvendelser i 2009: Allmennlegetjeneste/fastlege Fengselshelsetjeneste...3 Fysioterapitjeneste...1 Heldøgns boform institusjon Helsestasjon jordmor skolehelsetjeneste...2 Hjemmesykepleie Kommunal habilitering...2 Kommunal rehabilitering...5 Legevakt Psykisk helsearbeid HOVEDTREND Mange pasienter mener fastlegen venter for lenge med å henvise videre. Brudd på taushetsplikten nevnes også: At fastlegens venteværelse er organisert slik at ventende pasienter overhører alt som blir sagt i luken, at familiens fastlege informerer om andre familiemedlemmers helsetilstand, eller at fastlegen i en henvisning gir alt for mye helseopplysninger om pasienten. Klager vedrørende legevakt kan også gjelde brudd på taushetsplikten: Innsyn i legevaktens lokaler, luke plassert midt i venteværelset, legevaktslege som gir informasjon til pasienter på venteværelset eller i korridor med flere tilstede. I noen tilfeller har ventetid på legevakten medført store komplikasjoner for pasientene. Saker som gjelder kommunenes helse- og omsorgstilbud kan gjelde formelle forhold: At vedtak ikke er begrunnet, at skriftlig vedtak kommer sent, at lovet tilbud ikke blir utført likevel. Videre kan sakene gjelde hva et sykehjemstilbud innebærer mer enn en seng på et rom, grensen mellom hva pasienten (eller pårørende) og hjemmehjelp eller hjemmesykepleie skal utføre, endring i behov eller tilbud, osv. Pasienter som følges opp av kommunen for sin rusmiddelavhengighet, savner ofte en individuell plan eller de klager på at planen ikke revideres. Mor til pasient med både rusproblemer og alvorlig psykisk lidelse forteller at pasienten har hatt langvarig oppfølging i kommunen. Pasienten har også flere opphold på psykiatrisk akuttavdeling. Pasienten har ingen individuell plan, fastlegen stiller ikke opp, det er ingen kontaktperson i kommunen og moren er sliten og redd. Pårørende tør ikke fremme formell klage, men vil i første omgang forsøke å løse saken selv etter å ha mottatt råd fra ombudet. (Sak 2009/0251) 4.3 ANBEFALINGER FRA PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester bør få en oppfriskning i forvaltningsrett og pasientrettigheter Kommunens fastleger og legevakt bør gjennomgå rutiner for overholdelse av taushetsplikten, herunder vurdere utforming av venteværelser 5

10 Kommunale tjenester, sosial 5.0 KOMMUNALE TJENESTER, SOSIAL 5.1 KOMMUNENS ANSVAR FOR SOSIALTJENESTEN ETTER SOSIALTJENESTELOVENS 2-1 Kommunene er ansvarlig for å utføre oppgaver etter sosialtjenesteloven. Det betyr blant annet å drive generell forebyggende virksomhet, sørge for boliger til vanskeligstilte og å yte tjenester etter sosialtjenestelovens kapittel 4. Kapitel 5 som omhandler økonomiske tjenester er unntatt fra pasientrettighetsloven 8-2 og faller dermed ikke inn under pasient- og brukerombudets ansvarsområde. Sakene vi mottar innenfor dette området omhandler følgende tjenester, og vi oppgir samtidig antall henvendelser i 2009: Avlastning... 2 Barnebolig/omsorgsbolig... 7 Brukerstyrt personlig assistanse... 6 Midlertidig husvære... 1 Omsorgslønn... 0 Praktisk bistand... 5 Støttekontakt HOVEDTREND Også i saker som gjelder sosialtjenestelovens kapittel 4, omhandler mange av sakene manglende begrunnelse i vedtak og at vedtakene ikke blir gjennomført i praksis. Mange pårørende forteller om sviktende samarbeid mellom hjelpeinstanser herunder at individuell plan mangler eller at det ikke er mulig å få en koordinator til slik plan og at det er pårørende som i praksis er både pådrivere og det koordinerende ledd. Ansatte henviser til egne rutiner og sånn gjør vi det her isteden for å overholde lovbestemte pasient- og brukerrettigheter. Brukers mor kontakter ombudet for å få en orientering om hvilke lovbestemte rettigheter som gjelder for hennes funksjonshemmede sønn. I kommunen har mor fått vite at man ikke kan tilby ordning med brukerstyrt personlig assistent fordi det ikke er mer penger igjen. Ombudet orienterer om brukerrettigheter og om kommunens plikter. (Sak 2009/0497) Bruker forteller at hun i flere år selv har søkt kommunen om støttekontakt og dagtilbud. Det blir avslag hver gang. I det siste har kommunen begrunnet avslag med at det ikke er penger. Begrunnelsen ble gitt muntlig. Hun mener også at saksbehandlere i kommunen og på fylkesnivå snakker sammen om henne uten hennes samtykke og uten at de informerer henne. Det opprettes kontakt med pasientens fastlege som vil bistå brukeren. Hun vil eventuelt komme med en ny henvendelse til vårt kontor. (Sak 2009/0559) 5.3 ANBEFALINGER FRA PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Ansatte i kommunenes sosialtjeneste bør få en oppfriskning i forvaltningsrett og i brukerrettigheter 6

11 Særskilte forhold 6.0 SÆRSKILTE FORHOLD SAMHANDLING Regjeringen har lagt frem Stortingsmelding nr Samhandlingsreformen. Meldingen tar sikte på å legge et grunnlag for samhandling i den videre utviklingen av helseog omsorgssektoren. Den fokuserer blant annet på en enklere pasientrolle. Vårt kontor har sett en økning i saker som gjelder samarbeid mellom helsetjenestenivåene. Mange saker viser svikt i kommunikasjon internt mellom sykehusenes avdelinger, internt i kommunene eller mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Vi mottar henvendelser fra pasienter som er innlagt i spesialisthelsetjenesten, og som sier de er redd for å bli skrevet ut fordi oppfølgingen i kommunen er for dårlig. Det kan være fordi en kommune ikke har forberedt bo- eller behandlingstilbud, eller at ansatte på distriktspsykiatrisk senter har fortalt at det er vanskelig å samarbeide om et tilbud til pasienten, eller at pasienten savner en individuell plan. Ofte tvinges pasientens pårørende til å overta når hjelpeapparatet svikter. En dessverre nokså vanlig historie er at en eldre, pleietrengende pasient utskrives fra sykehuset og blir kjørt hjem i drosje uten at kommunen er nok forberedt på å yte tilstrekkelig tjenester i hjemmet. Spesialisthelsetjenesten mener at en pasient er ferdig behandlet, men kommunen mener at vedkommende er for syk til at de kan gi et adekvat tilbud, eller at ventetiden er lang for et adekvat tilbud. Eksempelvis kan pasienter, som venter på tilbud i psykiatrien, i mellomtiden oppsøke både legevakt og fastlege uten at å få tilstrekkelig hjelp der. Dette frustrerer både legevakten, fastlegen og selvsagt også pasienten. 2009/0716: Pasienten hadde lenge hatt prostatakreft. Da PSA-verdiene økte, fikk han kontakt med urolog i nabofylke. Verken fastlege eller sykehus innkalte ham til prøvetaking, så han bestilte selv timer og registrerte at verdiene gikk stadig oppover. En kveld fikk pasienten helt stopp i urinveien. Han oppsøkte legevakten og fikk hjelp. Der fikk han beskjed om å oppsøke fastlegen for å få satt inn kateter. Fastlegen (med kontor i nabokommunen) sa at han ikke hadde utstyr for dette, og mente pasienten bare måtte fortsette å gå på legevakten. Ved neste besøk på legevakten fikk han vite at de bare ville hjelpe pasienter som hadde fastlege i den kommunen legevakten holdt til. Pasienten hadde nå store smerter og ba legevakten ringe fastlegen hans. Legevakten mente at pasienten burde komme seg på sykehuset i Larvik. Ved oppmøte der fikk han rede på at det var til Tønsberg han skulle. Pasienten orket ikke å reise til Tønsberg, og oppsøkte legevakten igjen der han omsider fikk hjelp. Etter et kirurgisk inngrep, skulle pasienten følges opp ved sykehuset i Tønsberg. Der ble det avtalt medisinering og jevnlig kontroll. Pasienten hørte ikke mer og måtte selv bestille time for kontroll. Blodprøve ble tatt i Sandefjord og sendt til sykehuset i Tønsberg. Da pasienten etter avtale ringte sykehuset i Tønsberg for å få vite resultatet, visste ingen der om denne prøven. Pasienten syntes det gikk alt for lang tid før sykehuset kunne tilby ham time. Sykehuslegen beklaget at de i hans tilfelle hadde brutt sine rutiner og ikke hadde gitt den oppfølgingen som de hadde forespeilet ham. Vi erfarer at samhandlingsredskaper og rutiner ikke fungerer. Vi hører pasienter fortelle om ansvarsfraskrivelser, at man blir sendt videre eller må finne frem selv, at det henvises til manglende ressurser og lange ventelister, at det ikke er noen plan på behandlingstilbudet, at man må begynne på nytt for hver ansatt man møter, at pasienter blir sykere fordi neste ledd i kjeden ikke er beredt til å overta og så videre. Det svikter i kontakten mellom spesialisthelsetjeneste og kommune når pasienter skal utskrives. Avtaler om ferdigbehandlede pasienter følges ikke opp. Prosjekter om samarbeid mellom nivåene gir ingen gevinst, sett med våre øyne. Ordningen med individuell plan til de som har behov for langvarig og koordinerte tjenester, brukes i alt for liten grad. Ledelsen i virksomheter kan snakke samarbeid, men de ansatte som jobber direkte med pasienter og brukere, gjør det ikke. Lover og forskrifter ser tilfredsstillende ut på papiret, likeså med inngåtte avtaler og vedtatte samarbeidsstrukturer. Men det fungerer ikke i praksis. Ansatte vet ikke til hvem de skal henvende seg, avtaler er ukjente, det er ikke tid eller penger til møter og telefonsamtaler og evalueringer. Vi mottar henvendelser også fra ansatte både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene som er fortvilet over en pasient eller brukers fastlåste situasjon fordi samarbeidet svikter og man isteden møter ansvarsfraskrivelser. 7

12 Samlet anbefaling MANGLENDE KUNNSKAP OM NORSK PASIENTSKADEERSTATNING (NPE) Helsepersonell har mangelfulle kunnskaper om pasientskadeerstatning. I mange tilfeller informeres ikke pasienter om adgangen til å søke erstatning. Det hersker stor usikkerhet om hva vilkårene for erstatning er. Pasienter forteller oss at legen har sagt at de får erstatning eller at Pasient- og brukerombudet sørger for at erstatning utbetales. Helsepersonell har plikt til å informere om NPE. Pasienten har rett til slik informasjon, for ikke å gå glipp av en mulighet for økonomisk dekning av påført tap. Dette går frem av pasientrettighetslovens 3-2 fjerde ledd. Men det er NPE som avgjør sakene ikke pasientens lege. Et minimum bør være at NPEs brosjyre og skademeldingsskjema er tilgjengelig der helsehjelp ytes. Det bør også finnes ansatte som kan forklare litt mer om ordningen og eventuelt henvise videre til NPEs servicesenter, eller til Pasient- og brukerombudet. 6.1 ANBEFALINGER FRA PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Hjelpeapparatet spesialisthelsetjenesten så vel som det kommunale hjelpeapparatet må ta inn over seg at samarbeid til pasientens eller brukerens beste er en plikt. Samarbeid betyr tid- og ressursbruk også det må tjenestene ta høyde for. Helsevesenet må gjøre seg kjent med plikten til å informere om Norsk pasientskadeerstatning. 8

13 7.0 SAMLET ANBEFALING Det er ledelsens ansvar å sørge for at ansatte har tilstrekkelig opplæring i lovverket. Pasienter og brukere får ikke sine rettigheter oppfylt fordi hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig kjent med forvaltningslovens bestemmelser og hva pasientrettighetene innebærer. Spesielt må helsevesenet må gjøre seg kjent med og overholde pasientrettighetslovens bestemmelse om pasienters rett til medvirkning Etablerte strukturer for samarbeid mellom nivåene må gjennomgås og evalueres. Samarbeid til pasientens og brukerens beste må erkjennes som en del av det å gi et forsvarlig tilbud. Det må settes av tid til samarbeid. 9

14 Vedlegg Vedlegg Pasientrettighetslovens kapittel 8. Pasient- og brukerombud 8-1. Formål Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene Arbeidsområde og ansvar for ordningen Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester. Med kommunale helse- og sosialtjenester menes i dette kapittelet helsetjenester etter lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, med unntak av lovens kapittel 4a, og sosialtjenester etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v., med unntak av lovens kapitler 5 og 5a. Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, opp til behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak. Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger Pasient- og brukerombudets adgang til helsetjenestens lokaler Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester Pasient- og brukerombudets oppgaver Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veileding om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp. Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent Behandling av henvendelser Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette. 10

15

16 Postboks Tønsberg Telefon E-post

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 www.pasientombudsortrondelag.no forord Pasient og brukerombudsordningen er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter i kap 8. I Sør-Trøndelag

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Årsmelding 2011 Telemark

Årsmelding 2011 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Telemark Vinje Tinn Hjartdal Tokke Seljord Notodden Kviteseid Bø Sauherad Fyresdal Nome Skien Siljan Drangedal Nissedal Porsgrunn Bamble Kragerø FORORD I 2011

Detaljer

Skulle det være forhold man ønsker spesielt kommentert, ber jeg om at spørsmål eller tilbakemeldinger rettes til vårt kontor.

Skulle det være forhold man ønsker spesielt kommentert, ber jeg om at spørsmål eller tilbakemeldinger rettes til vårt kontor. Årsmelding 2010 Forord I 2010 mottok vi 1093 nye saker. Året før mottok vi 920. Mye av årsaken til økningen er at pasientombudsordningen fra 1. september 2009 ble utvidet til også å gjelde kommunenes helse-

Detaljer

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1 Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 2 2 www.pasientogbrukerombudet.no PO - årsmelding

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud 1984 Landets første pasientombud starter i Nordland 1991 Pasientombud i Buskerud 2001 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 trer i kraft 2003 Pasientombudsordningen

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2011 Vestfold

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2011 Vestfold Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Vestfold Forord Hensikten med denne årsmeldingen er å gi et innblikk i arbeidet hos Pasient- og brukerombudet i Vestfold i 2011. Den skal først og fremst gi et

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Styremøte i HNT HF 15.02.11 Pasientrettighetslova 8 1 (formål): Pasient og brukerombudet skal arbeide for åivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2016

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2016 1 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2016 2 Her i Kjøpmannsgata 57 i Trondheim har sine kontorer. Innholdsregister: 1. Forord v/ Pasient og brukerombud Elin Hagerup 2. Organisering og

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Presentasjon Drammen 07.05.13 Innledning Kort oversikt over ulike aktører Kort om ombudsordningen Hvordan jobber vi? Hvordan har det gått siden utvidelsen av ombudsordningen

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Henvendelser/pasientopplevelser Ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Pasientopplevelser

Detaljer

Årsmelding 2011 Møre og Romsdal

Årsmelding 2011 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Anne-Lene Egeland Arnesen - Pasient- og brukerombud Det er 5 ansatte ved kontoret i Tollbugata 51 - Drammen

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2014

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2014 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2014 https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/sor-trondelag 1 Adresse: Kjøpmannsgata 57, 7011Trondheim 2 Innholdsregister: 1) Sammendrag 2) Ansatte

Detaljer

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 Litt om POBO-historikk rammer, mandat og perspektiv statistikk hva vi ser i kommuner spesielt og hva vi tenker framover POBO-historikk

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Historikk / utvikling 1984: Landets første PO: Nordland 1997: PO i Nord-Trøndelag: Spes.helsetjenesten 2001: PO lovfesta

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Årsmelding 2010 Sør-Trøndelag

Årsmelding 2010 Sør-Trøndelag Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2010 Sør-Trøndelag Osen Roan Åfjord Frøya Bjugn Ørland Hitra Rissa Snillfjord Agdenes Hemne Orkdal Skaun TRONDHEIM Klæbu Malvik Meldal Melhus Selbu Tydal Rennebu Midtre

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms For tiden 4 ansatte Pasient og brukerombud 100% Rådgiver 100 % Rådgiver 60% Førstekonsulent

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkesårsmøte i Hedmark og Oppland 10. april 2016 Tom Østhagen, Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland

Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkesårsmøte i Hedmark og Oppland 10. april 2016 Tom Østhagen, Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkesårsmøte i Hedmark og Oppland 10. april 2016 Tom Østhagen, Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland Litt om Om pasient- og brukerombudet Hva kan ombudet gjøre

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Pasient- og brukerombudene i Agder

Pasient- og brukerombudene i Agder Pasient- og brukerombudene i Agder Vårt mandat Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å: Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet Bedre kvaliteten i tjenestene Årsmeldinger

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Årsmelding 2012 Telemark

Årsmelding 2012 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Telemark Vinje Tinn Hjartdal Tokke Seljord Notodden Kviteseid Bø Sauherad Fyresdal Nome Skien Siljan Drangedal Nissedal Porsgrunn Bamble Kragerø Hvem sa dét? Men

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Som det fremgår av kapittel 1 er denne loven rettet inn mot pasienters rettigheter overfor helsetjenesten som er nærmere definert i 1-3. Apotek faller i de fleste tilfeller utenfor. Men kapittel 3 og 4.

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud Vårt mandat: i kap 8 pbl Alle kan henvende seg på den måten de ønsker Kan være anonym, vi har taushetsplikt Gratis Vi kan bistå med hjelp til å klage, søke erstatning,

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Agder

Pasient- og brukerombudet i Agder Pasient- og brukerombudet i Agder Gunhild Solberg pasient- og brukerombud Eli Marie Gotteberg seniorrådgiver Anita Moe rådgiver Pål Koren Pedersen seniorrådgiver Karin Helle Pettersen seniorrådgiver Diana

Detaljer

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo Med hånda på rattet? *Om helse-, sosial- og eldreombudet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Hvordan informerer sykehusene om klageadgangen ved avviste henvisninger og hvordan saksbehandles eventuelle klager?

Hvordan informerer sykehusene om klageadgangen ved avviste henvisninger og hvordan saksbehandles eventuelle klager? Hvordan informerer sykehusene om klageadgangen ved avviste henvisninger og hvordan saksbehandles eventuelle klager? Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Fastlegene: Sinne og

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

POBO N-T 2014 ASU

POBO N-T 2014 ASU POBO N-T 2014 ASU 10.06.15 Pasient- og brukerrettighetslova 8-1 (formål): Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Fastlegen og individuelle planer

Fastlegen og individuelle planer Moss kommune Fastlegen og individuelle planer Knut Michelsen Kommuneoverlege i Moss NSH 15.september 2005 Lovhjemmel individuell plan først og fremst i: Pasientrettighetsloven 2-5 Pasientrettighetsloven

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Opplæring for kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Statens park - Tønsberg 3. desember 2015

Opplæring for kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Statens park - Tønsberg 3. desember 2015 Opplæring for kommunenes helse- og omsorgstjeneste Statens park - Tønsberg 3. desember 2015 1 Lovendringer knyttet til helse- og omsorgssektoren Samt noen andre endringer og høringer 2 Mange endringer

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Årsmelding 2013 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

Årsmelding 2013 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE Årsmelding 2013 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE Innhold Innledning 3 Anbefalinger 5 Samhandlingsreformen 6 Informerte pasienter gir effektive helsetjenester 7 Språkvansker 8 Psykisk helsetjeneste 9

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 12 ( ). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 12 ( ). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 (1998-99) og Ot.prp. nr. 12 (1998-99). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

Detaljer

Samarbeid i juridisk og etisk perspektiv

Samarbeid i juridisk og etisk perspektiv Samarbeid i juridisk og etisk perspektiv Innlegg konferanse om kommuner og psykisk helsearbeid 12.02.07 Ketil Kongelstad ass. fylkeslege / seksjonsleder Helsetilsynet i Oslo og Akershus / Fylkesmannen

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03799-11 Tilsagn og tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Sentrallabroriatorium

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Boligsosial konferanse Akershus

Boligsosial konferanse Akershus Boligsosial konferanse Akershus 20. og 21. mai 2014 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste Aktuelle lover Pasientrettigheter John Chr. Fløvig Overlege/ universitetslektor Lov om helsetjenesten i kommunene Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Pasientrettighetsloven Forvaltningsloven Psykisk helsevernloven

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Informasjonsmøte 28.februar Tilsyn i Vestfold 2013

Informasjonsmøte 28.februar Tilsyn i Vestfold 2013 Informasjonsmøte 28.februar 2013 Tilsyn i Vestfold 2013 Tilsyn fengselshelsetjenesten v/ Linda Endrestad Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling 9. og 10. september 2013 Bastøy fengsel 12. og 13. september

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Årsmelding 2013. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2013. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder Årsmelding 213 for Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudene arbeider for å få ombudsordningen kjent i kommunene, slik at de som trenger det kan få bistand. Fastlegen

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer