Jan A. Vinje Etne camping,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13"

Transkript

1 Jan A. Vinje Etne camping,

2 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden. Prosjektet skulle etter planen bli leia av Fiskeridirektoratet saman med Mattilsynet, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkeskommunen. Prosjektet vart fyrste gong presentert på Hardangerfjordseminaret våren 2010.

3 Det vart etablert ei styringsgruppe med medlemmene Jens Chr. Holm (Fiskeridirektoratet) leiar, Atle Kambestad (Direktoratet for naturforvaltning), Endre Korsøen (Hordaland fylkeskommune, Hulda Bysheim (Mattilsynet). Etter kvart vart også kommunane Etne, Odda, Kvinnherad, Granvin, Ullensvang og Eidfjord tilknytta prosjektet med ynskje om å medvirka til gjennomføringa. Seinare også Tysnes.

4 Februar 2011 var styringsgruppa utvida og medlemmene er i dag: Jens Christian Holm (Fiskeridirektoratet) leiar Atle kambestad (Direktoratet for naturforvaltning) Svein-Helge Pedersen (Villfisk) Endre Korsøen (Hordaland fylke) Arne oftedal (Mattilsynet) Kjetil Hestad (Ordførar i Tysnes kommune, repr. SHL regionen) John Opdal (Ordførar i Odda kommune, repr. Hardangerregionen) Ingrid Ludamo (Marine Harvest) erstatta Cato Lyngøy i desember Arne Oftedal, Mattilsynet

5 Pilotprosjektet skulle hente råd frå ei gruppe av forskerar som står sentralt i forskning på dette feltet i Noreg, nemleg Havforskningsinstituttet, Rådgivende Biologer AS og Ferskvannsøkologi og analyse ved Unifob Research. Sistnemnte forskningsmiljø er knytt til Universitetet i Bergen. Oppdrettarane ved leiar av Hardangerfjordlauget, Håkon Tombre - gav tydeleg melding om at dei ikkje hadde tillit til dei etablerte forskarane som dei meinte fokuserte for mykje på at oppdrett aleine var årsaka til problema for villaks og sjøaure. Dei ville ha inn andre forskarar, også frå utlandet.

6 I april 2010 ba medlemmene av Pilotprosjektet om at det vart utarbeida ein rapport som gjorde greie for aktuelle strakstiltak som kan sikre bestandane av villaks og sjøaure inntil meir permanente løysingar vert gjennomførte. Den bestilte Styringsgruppa rapporten. Rapporten vart utarbeida av Havforskningsinstituttet v/øystein Skaala, Rådgivende biologer v/geir H. Johnsen og Uni Miljø v/bjørn T. Barlaup. 30. september 2010 vart rapporten Prioriterte strakstiltak for sikring av ville bestander av laksefisk i Hardangerfjordbassenget i påvente av langsiktige forvaltningstiltak presentert.

7 Med bakgrunn i rapporten av vart fylgjande arbeidsgrupper etablert: Arbeidsgruppe Genbank/kultivering Arbeidsgruppe Lakselus Arbeidsgruppe Rømt fisk Arbeidsgruppe Vassdrag

8 Februar 2011 starta arbeidsgruppene opp arbeidet meldte EJFF v/jan A. Vinje frå til leiar av styringsgruppa (Jens Chr. Holm) om at vi ynskte og delta i ei eller fleire arbeidsgrupper. Og deltok Jan A. Vinje og Vidar Børretzen på første møte i arbeidsgruppa Rømt Fisk og arbeidsgruppa Genbank/kultivering. Jan A. Vinje valgte deretter å fortsette å vera med i arbeidsgruppa Rømt Fisk.

9 mottok styringsgruppa epost frå Cato Lyngøy (Tillitsvalgt frå oppdrettsnæringa) at dei trekte seg frå prosjektet med bakgrunn i forslaget til ny Hardangerfjordforskrift.

10 sendte EJFF v/leiar Jan A. Vinje epost til styringsgruppa med fylgjande innhald: Hei "Trist", javel, eg vil helst bruke heilt andre ord. Uansett, eg er dessverre ikkje overraska over dette "stuntet" til næringa. Det sanne ansiktet har igjen vist seg. Eg har derimot blitt styrka i mi oppfatning av at styresmaktene etterkvart må vakne og kome på banen. Statsråden seier - og kanskje til og med trur -at næringa skal bidra med å løyse utfordringane i Hardangerfjordsystemet. Trur ho på dette sjølv? Det gjere iallefall ikkje eg. Eg håpar vi straks kan finne ei løysing for korleis vi skal kome vidare i arbeidet med installasjon og drift av fiskefelle i Etneelva. Vi vil ikkje akseptere at dette "stuntet" kjem i vegen for tiltaket! Eg vil også oppfordre styringsgruppa til straks å få oppdrettsnæringa tilbake til prosjektgruppene. Går ikkje det vil eg ta kontakt med Statsråden og gi referat over kor langt vi er komne i arbeidet med å berge villaksen i Hardangerfjordsystemet. Då vil ho sjå at noko må gjerast!

11 sendte EJFF v/leiar Jan A. Vinje epost til Øystein Skaala med fylgjande innhald: Hei Eg viser til mailen under, som har resultert i at "Pilotprosjektet" no er på vent. Eg reknar sjølvsagt med at alle prosessar går vidare som planlagt sjølv om oppdrettsnæringa ikkje vil vera med. Nokon fekk snakka vett til oppdrettsnæringa og dei var inne att i prosjektet våren 2011.

12 var det møte i Etne med blant anna synfaring i elva der ein skulle vurdere plassering av fangstfeller. På dette tidspunktet var det 2 aktuelle tilbydarar og konklusjonen frå møtet var blant anna Gruppen kom fram til at det bør lages et opplegg der en både får testet ut den amerikanske fiskefelletypen og sperren som er utviklet av Biosoft. Faktor bør også kontaktes for å høre nytt om deres modell for utgangsfelle.

13 På same møte vart det sett ned ei arbeidsgruppe på tre personar (Vidar Børretzen, Håkon Tomre, Østein Skaala) som skulle utarbeide ei skisse med kostnadsoverslag for ei fangstfelle i Etne. Det var altså på dette tidspunktet den amerikanske modellen vart presentert første gong. Biosoft sitt forslag var saman med Faktor si felle presentert på første arbeidsmøte i arbeidsgruppa Rømt Fisk, den Det vart IKKJE bestemt noko om plassering av fangstfelle på dette møtet. Det vart bestem ein gong på hausten EJFF har ikkje hatt representantar i arbeidsgruppa Villfisk etter dette møtet.

14 vart halde eit møte i Rosendal. Terje Magnussen (Leiar arbeidsgruppe Villfisk, Vidar Børretzen, Håkon Tombre, Øystein Skaala og Even Søfteland var tilstades. Det var semje om å søkja om tilskot frå det regionale forskningsfondet til dekking av kostnadrer til årleg drifting av fangstfelle i Etne. I søknaden vert det lagd til grunn at ein ein ville velga tilbodet frå Cramer Fisch Sciences ( Californiamodellen ). I møtet vart det stadfesta at oppdrettsnæringa vil finansiera kostnaden med etablering av fiskefella. men det kom også fram at oppdrettsnæringa ikkje vil ta kostnaden med å drifta ei fangstfelle. November 2011 vart søknaden til det regionale forskningsrådet avslått.

15 var det synfaring og orienteringsmøte i Etne om planane for fangstfelle i Etneelva. Vassdragsvesenet, Fylkesmannen, Kommunen, fiskerettshavarar, grunneigarar og arbeidsgruppa var med. Iflg. Vidar Børretzen kom det ingen signal som tyder på vanskar med ei etablering på aktuell liokalitet, som då var bestemt til å vera sone 3. Jan A. Vinje var ikkje medlem av styret i EJFF på aktuelt tidspunkt, men vart oppfordra av styremedlem Knut Grindheim til å møte for EJFF. Jan A. Vinje kontakta Etne kommune v/ordførar Sigve Sørheim, men seinare på dagen svar frå Erik Kvalheim om at det ikkje var mogleg fordi det var eit lukka møte.

16 vart Søknad om testing av fangstfelle i Etneelva sendt frå Havforskningsinstituttet til Etne kommune. Kopi vart sendt til Opplysningsvesenets fond. EJFF mottok søknaden pr. epost same dag. I Søknaden stod det Basert på produsenten sine spesifikasjonar og tilrådingar, vart området ovanfor Enge bru sett på som den gunstigaste lokaliteten, og lokaliteten nedst i elva som noko mindre gunstig.

17 Seinare i månaden vart det stilt spørsmål til EJFF frå Nordskog og Opplysningsvesenets fond om omsøkte plassering i sone 3. På bakgrunn av dette sendte EJFF den ein epost til Vidar Børretzen og Øystein Skaala der vi blant anna peika på saksgang og fiskerettshavar si medvirking. Vi peike også på at Sone 3 er ei av dei beste sonene i Etneelva og stilte spørsmål om aktuelle alternativ er grundig utgreia, for eksempel nede i sone 2 eller oppe i sone 1B. Vi informerte også om at før vi kan ta stilling til plassering må vi få tilsendt alle vurderingar og konklusjonar som ligg til grunn for val av denne plasseringa.

18 Den mottok vi svar frå Vidar Børretzen. Leverandøren som var på synfaring i mai 2011 har konkludert med at omsøkte plassering var den klart beste løysinga. Han skreiv også Det kom ingen merknader frå nokon av dei andre deltakarane på synfaringa til ein slik konklusjon. Faktum er at det vart ikkje fatta nokon konklusjon på maimøtet Tvert imot var det fleire som under synfaringa - stilte spørsmål til omsøkte plassering!

19 sendte EJFF v/leiar Jan A. Vinje epost til Terje Magnussen (leiar av prosjektgruppa Rømt fisk ) med fylgjande innhald: Eg har framleis ikkje fått heilt oversikt over kven som bidrar med kva til drift og investering av fella. Heller ikkje kor mange år finansieringa er sikra for. Kan du svare oss på det? Vidar Børretzen opplyste meg like før påske om at den tre-manns styringsgruppa for Rømt fisk vil bli erstatta av ei driftsgruppe med utvida mynde, sannsynlegvis på 5 personar. Er denne gruppa valgt?

20 Eg har sendt eit brev til Etne elveigarlag med kopi til Øystein Skåla vedg. søknaden om plassering av fiskefella. For ordens skyld legg eg brevet med, men Vidar Børretzen opplyste om at han ynskte å formidla dette brevet til den nye driftsgruppa. De nemner i ulike samanhengar at vi no snart kan bestille fella. Då spør eg; av kven? Så vidt eg veit er det ikkje fatta vedtak om kven leverandør som blir valgt. Stemmer det?

21 At vi ikkje får innsyn i avtalen om drift av fangstfelle synest eg også er pussig. Sjølv om vi ikkje lenger deltar i arbeidsgruppa for Rømt fisk har vi framleis eit sterkt engasjement om saka. Vi forvaltar også fiskeretten der fella er omsøkt plassert i og fiskeretten i alternative plasseringar. Eg viser blant anna til vedlagte brev kor vi tar opp spørsmålet om økonomisk kompensasjon.

22 mottok EJFF v/leiar Jan A. Vinje epost frå Terje Magnussen (leiar av prosjektgruppa Rømt fisk ) med fylgjande innhald: Hei igjen, Så snart ei avtale er godtatt, reknar eg med at ho vert offentleg. Då vil du sjå kven som gir tilskott. (Om EJFF er med på styremøta til elveeigarlaget, vil ein sjølvsagt få opplysningane tidlegare.) Driftsgruppa er ikkje vald og vil neppe bli det, før det er semje om prinsippa i avtala. Så langt eg veit er det bare fella frå California som er aktuell. Takk for kopi av skriv. Ved sidan Skaala og Co sine vurderingar, reknar eg med at det du poengterer m.o.t. felleplassering, vil bli vurdert av NVE. Sidan det vil vere fleire institusjonar som skal vere med å finansiere fella, reknar eg med at det blir styringsgruppa for pilotprosjektet i Hardanger som skal bestille ei felle.(gitt at alt går i orden). Drifta vil truleg bli forankra lokalt. Eg skal formidle dine merknader til leiar av styringsgruppa. Med vennleg helsing Terje L Magnussen

23 Etter at arbeidsgruppa påsken 2012 la ned sitt arbeid såg det dårleg ut for fangstfelleprosjektet. Det var ingen framdrift i prosjektet. Seinsommaren 2012 vart vi gjort kjent med av Vidar Børretzen om at han hadde fått vite at det vart jobba med alternativ organisering og finansiering. Det vart igjen heilt stilt, heilt fram til byrjinga av november då vi vart kjent med at det skulle etablerast eit fellestyre.

24 sendte EJFF v/leiar Jan A. Vinje epost til Ingrid Lundamo (leiar av fellestyret) Hei Dei siste dagane er vi gjort kjent med at prosjektet med fangstfelle i Etneelva er fullfinansiert. Vidare er vi - gjennom Vidar Børretzen - gjort kjent med at det skal vera eit styremøte i dag kl 1100 med lausleg sakliste. Vidar Børretzen informerte også om at "fiskefellestyret" vil vera på 5 personar, 2 stk. frå oppdrettsnæringa, 1 frå Fylkesmannen, 1 frå Fiskeridirektoratet og til slutt Vidar Børretzen frå Etneelva. (med forbehold om at eg hugsar feil).

25 Vedlagte epost frå 9. februar d.å. vart sendt etter innspel frå medlemsmøte i EJFF og taler for seg sjølv, men det er viktig for oss (EJFF, Nordskog og Opplysningsvesenets fond) å presisere at vurdering om plassering blir gjort på nytt. Vi trur alternative plassering lenger nede i elva vil vera ein fordel og vi stiller spørsmål til om konstruksjonen til fangstfella frå California er eigna i Etneelva. Eg håpar de kan orientere oss grundig om prosjektet etterkvart og at vi kan halde ein tett dialog framover slik at våre medlem til einkvar tid veit kva som skjer i prosjektet. Til slutt lurer eg på om det er mogleg at vi blir representert i "fiskefellestyret" dersom vi ynskjer det.

26 mottok EJFF v/leiar Jan A. Vinje epost frå Ingrid Lundamo (leiar av fellestyret) Hei! Takk for godt innspill. Vidar har fått i oppgave og oppdatere styret på plassering, fiskesoner og status i forhold til kommunen. Han skulle ta noen bilder. I forhold til leverandør så er det pr i dag to alternativ, den amerikanske og en norsk. Begge disse to alternativene vil bli diskutert på møtet i dag. Jeg ser frem til en god og åpen dialog med EJFF, og vil holde dere orientert om prosjektet. I forhold til ditt siste spørsmål, så vil jeg ta det med meg til neste møte i Styringsgruppen for Pilotprosjektet i Hardanger som er i november, og gi deg tilbakemelding etter det, men som du vet så har dette vært en lang og krevende prosess basert på konsensusprinsippet og avtalen som nå foreligger er endelig med varighet på tre år.

27 mottok EJFF v/leiar Jan A. Vinje epost frå Ingrid Lundamo (leiar av fellestyret) Me viser til din epost av 7. nov. med vedlagt epost av 9. februar i år med spørsmål mellom anna om plassering av fiskefelle i Etneelva. Fellestyret har etterkomme t ønsket om ei vurdering av ei plassering nede i sone2, og har kontakta NVE med kopi til Etne Kommune og Fylkesmannen, og bede om ei vurdering. Vidare er det innhenta uttale frå felleleverandør, grunneigar og ansvarleg for følgeforskninga. Me viser også til brev til deg av 14. februar d.å, frå arbeidsgruppa for fiskefella, der det mellom anna vert gjort greie for sakshandsaming og grunnlaget for avgjer.

28 Fellestyret har i møte behandla saka om alternativ plassering nede i sone 2, og vil etter ei samla vurdering med bakgrunn i ny og tidlegare innhenta dokumentasjon, halda fast ved plassering ved Enge bru. Fellestyret kan vidare ikkje ta stilling til spørsmålet om erstatning for tapt inntekt før det evt. føreligg eit dokumentert krav.

29 Når det gjeld spørsmålet om representasjon i fellestyret er dette ei sak som er regulert gjennom ein avtale mellom dei åtte samarbeidspartane i Pilotprosjektet, og der det er styringsgruppa for Pilotprosjektet som tek avgjer. Etter å ha konferert med formannen i Pilotprosjektet, Jens Chr. Holm, er det for tida ikkje ynskjeleg eller høve til å gjera endringar i fellestyret utan at avtalen må opp til ny godkjenning frå partane, som er ein komplisert og tidkrevjande prosess.

30 Fellestyret ynskjer å ha ein open og god dialog med lokale eigarar og brukarar, og vil ta initiativ til samarbeid i saker av felles interesse. Fellestyret vil om kort tid ta initiativ til eit ope informasjonsmøte i Etne om fiskefella i Etneelva der det mellom anna vert orientert om felle konsept og følgeforskning. Me ser fram til eit konstruktivt samarbeid i tida som kjem, og ber om dykkar medverknad til at eit viktig kultiveringsprosjekt, som er til det beste for villaksen, kan gjennomførast så raskt som mulig.

31 sendte EJFF v/leiar Jan A. Vinje epost til Ingrid Lundamo (leiar av fellestyret) Vi viser til dykkar svarbrev av på vår epost av De viser til at styret i møtet har handsama saka om alternativ plassering nede i sone 2, og vil etter ei samla vurdering med bakgrunn i ny og tidlegare innhenta dokumentasjon, halda fast ved plassering ved Enge bru. De viser til brev til EJFF av då. der de gjere greie for sakshandsaming og grunnlaget for avgjera. Vidare at det er innhenta uttale frå felleleverandør, grunneigar og ansvarleg for følgeforskninga. Vi ber om å få tilsendt relevant dokumentasjon på kva for faglege vurderingar som ligg til grunn, også vurderingar om val av felleleverandør.

32 Skepsisen til plasseringa er blant anna basert på tilbakemeldingar frå fiskarar som har fiska i området og som har erfart kor sterke straumane er. På lita vasstand er det ikkje mogleg å vade meir enn 1-1,5 meter ut i elva. På middels og stor vassføring er det ikkje mogleg i det heile tatt. Kven som er valgt til felleleverandør er også viktig. Vi har tidlegare informert om at Våre medlem utrykker stor skepsis til om konstruksjonen vil halde på omsøkte plassering. I dette tilfelle Californiafella. De skriv at Fellesstyret kan vidare ikkje ta stilling til spørsmål om erstatning for tapt inntekt før det evt. føreligg eit dokumentert krav.

33 På noverande tidspunkt er det ikkje mogleg å legga fram eit dokumentert krav. Dei økonomiske konsekvensane er på noverande tidspunkt uklare. Vi krev derimot at Fellestyret gjere eit prinsippvedtak om at dokumentert inntektstap vil bli erstatte 100 % - uansett kor fella blir plassert. I samband med førespurnad om mogleg deltaking i Fellesstyret tar vi til etterretning at det for tida ikkje er ynskjeleg eller høve til å gjera endringar i fellesstyret. I tilsvaret vårt av d.å. til brev mottatt frå arbeidsgruppa d.å. er det fleire forhold vi ikkje har mottatt dokumentasjon på er vurdert/gjennomført.

34 Vi har ikkje mottatt dokumentasjon på at det gjort grundige vurderingar av fagfolk med kunnskap om elv (straumar, elvebotn, leire og masseflytting o.l.) på omsøkte plassering og alternative plasseringar nedanfor brua, f.eks. nede i sone 2 eller øverst i sone 1B? Skal ei byggemelding bli godkjent vil det vera avgjerande. Ser ein for lett på dette vil arbeidet med installasjon garantert bli forseinka. Har fagfolk sett nøye på konstruksjonen som selgar har foreslått (om valgt felle er Californifella )? Vil den vera eigna på omsøkte plassering? Av det vi har sett av dokumenasjon på fella, i søknad og på selgar si heimeside, ser det ut for at fella er plassert i vassdrag med låg fart på vatnet og det kjem ikkje fram kva for botnforhold fellene er forankra i. Våre medlem utrykker stor skepsis til om konstruksjonen vil halde på omsøkte plassering.

35 Det er det viktig at det er dialog med Statens vegvesen om Enge bru. For nokre år sidan vart brukara fiksa og elvebotnen vart plastra for å hindre graving og ytterlegare skade av brufundamenta. Er det avklart at dei ikkje vil protestere mot felleinstallasjon ovanfor brua? Konsekvensane for fiskesone 3 er store ved omsøkte plassering. Det er ei fiskesone som er sjeldan i nasjonal samanheng. Ho gir god fangst og er ei viktig fiskesone for barn og ungdom som ynskjer å prøve elvefiske i trygge forhold. Det er difor ekstra fornuftig å vurdere alle andre plasseringar som ikkje gir så store negative konsekvensar.

36 Kven skal vera ansvarleg søkjar og kven skal vera tiltakshavar? Tiltakshavar vil få eit stort ansvar med å drifte og halde vedlike installasjonen. Vi føresett at HMS i så måte har høgaste prioritet. Vi ber om å få oversendt informasjon om korleis finansieringa av investeringar og drift er sikra. Blant anna om kor lenge og om det er tatt høgde for erstatning for inntektstap til grunneigar. Eit anna spørsmål vi stiller oss er at dersom det blir skader eller totalhavari, kven skal vera ansvarleg for kostnadene ved reparasjon, eventuelt investeringar i ny felle? For oss er dette relevant fordi vi er sterkt kritisk til plasseringa.

37 Vi vil igjen presisera at EJFF støttar opp om at fangstfelle i etneelva kan vera eit fornuftig og naudsynt strakstiltak. Vi meiner også at våre innspel ikkje vil forseinka prosjektet, tvert imot meiner vi at om våre ynskjer blir fulgt opp så vil ein søknad lettare passere kommunal sakshandsaming.

38 Etter dette har det vore mange telefonar mellom ulike aktørar Synfaring i sone 1B/ Møte med Ingrid Ludamo og Gry Walle i Etne Kartlegging av sone 1B, sone 2, sone 4

39 Epost fra Ingrid Lundamo Hei! Vi jobber videre med alternativet i sone 3 og i sone 4. I forhold til kompensasjon så er signalet at det vil bli dekket etter dokumenterte tap, i forhold til leie av grunn fikk jeg ingen direkte avklaring. Lykke til i kveld! Jeg håper vi får til et samarbeid med EJFF rundt dette prosjektet, som skal verne om villaksen i Etne.

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Framlegg til ny forskrift for regulering av fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Hordaland. Høyring

Framlegg til ny forskrift for regulering av fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Hordaland. Høyring Sakshandsamar, innvalstelefon Atle Kambestad, 55 57 22 12 Vår dato 01.12.2009 Dykkar dato Vår referanse 2009/6232 443.0 Dykkar referanse Grunneigarlag og sportsfiskarlag tilknytt vassdrag med laks og sjøaure

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Avtale. mellom. Pilotprosjekt for Hardangerfjorden representert ved:

Avtale. mellom. Pilotprosjekt for Hardangerfjorden representert ved: om etablering og drift av fiskefelle i Etnevassdraget. 1 Avtale mellom Pilotprosjekt for Hardangerfjorden representert ved: Fiskeridirektoratet Fylkesmannen i Hordaland Mattilsynet i Hordaland og Sogn

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle postane i skademeldinga må fyllast ut fullstendig og så nøyaktig som mogleg, og om du beskriv legemiddelskaden og følgjene av

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 23.10.2009 032/09 KAWV Kvam heradsstyre 10.11.2009 094/09 KAWV Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer