Ny kunnskap om psykiske lidelser og rus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kunnskap om psykiske lidelser og rus"

Transkript

1 Ny kunnskap om psykiske lidelser og rus Rolf W. Gråwe Seniorforsker, SINTEF Helse 1

2 Innhold Statlige tiltak & satsing. Kliniske tiltak & satsning. Forskning Fremtid 2

3 Statlige tiltak og satsning Fetalt Alkohol Syndrom FAS. Drug-courts. Nye pasientrettigheter. Nye trygderefusjonstakster. Rusreformen (skal evalueres i 2006). Kvalitetsindikatorer for tiltak, jfr Rusavd i SHdir. Tiltak ved ruskompetanse-sentrene. ROP kompetansehevingsprogram ved Sanderud sykehus ++ Støtte til SEPREP-program. 3

4 Fetal Alcohol Syndrom: FAS Informasjonstiltak knyttet til FAS. Paraplybetegnelse for alkoholforårsakede skader som følge av alkohol under svangerskapet. Karakteristiske ansiktstrekk, forsinket utvikling, psykomotoriske forstyrrelser, nevroantomiske avvik, svikt i syn/hørsel, hjerte/nyre/lever, hyperaktivitet & redusert impulskontroll og oppmerksomhetssvikt, mm. FAS er knyttet til inntak av skremmende små alkoholmengder! 4

5 Drug-Courts i Norge? Dommerledet narkotikaprogram. Eks. tiltak: Dommere familierådgivning betinget straff helsevesen Påtalere barnevern Kriminalomsorgen urinprøver Utdanningsrådgivere rusbehandlere Yrkesrådgivere ledere av kommunale programmer 5

6 Rusreformen & pasientrettigheter 6

7 Rusreformen & pasientrettigheter Rett til valg av sykehus. Rett til vurdering innen 30 dager. Rett til nødvendig helsehjelp Rett til individuell plan. Hva vil dette betyr for tilbudet til de med DD? Hva blir kommunenes rolle? 7

8 SHdir satsing Rusavdelingen ønsker utvikling av kvalitetsindikatorer for behandlignstiltak og faglige retningslinjer for behandling. En konferanse på SAS hotellet i Oslo i fjor høst la sterk vekt på integrerte behandlingstiltak. Dette var et sterkt signal om kursen videre. 8

9 Nye polikliniske takster fra voksen/barn og ungdom Inntakstakst/Ø-hjelp kr 336/812 Per timeverk godkjent stilling kr 46/58 Utredning og behandling kr 112/203 Oppfølgingsmøte 1linje/aetat/sos.ktr kr 84/135 Telefon 1.linje med mer kr 37/45 Tilleggstakster Tester kr 280/339 Gruppe/familiebehandling kr 336/339 9

10 Takster, kommentarer Positivt med nye takster for telefonkontakt, utredning og samarbeid med 1.linje, og at kan bruke tilleggstakstene gruppe og tester i tillegg til behandlingstaksten. Mange har uttalt at det er en KATASTROFE at basistakstene er redusert. Ingen refusjon til tolk. Ille at ikke samarbeid med trygdekontor dekkes. I tillegg får ikke unge under 26 år attføringspenger til skolegang! Det virker som om helse, arbeid, trygd og sosialtiltak ikke er tistrekkelig koordinert! 10

11 SEPREP senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Behandling, rehabilitering og oppfølging av ruslidelser og psykiske lidelser. 2-årig deltidsutdanning, gjennomføres lokalt, er forankret i spes.helsetjenesten, 60 studiepoeng. Statlig finansiert, små utgiftene for arbeidsgivere. 11

12 Dobbeltdiagnose - SEPREP Målgruppe: Ansatte i 1.linjen, rustiltak, spes.helsetjen. som har ansvar for personer med ruslidelser og psykiske lidelser. Kandidater med relevant helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Det kreves yrkesaktivitet innenfor arbeidsområdet under hele utdanningen. 12

13 Kliniske tiltak og satsning Oversikt over offentlige tiltak for mennesker med omfattende rusmisbruk og alvorlige psykiske lidelser (DD): Institusjonstilbud forankret i psykisk helsevern. Ambulante team. Kompetansehevende programmer. Botiltak. 13

14 Rustilbud spes.helsetjenesten Sentraliserte tiltak Døgntilbud til voksne på allmennavd. og spes.avd. (akutt/sikkerhet, etc). Døgntilbud spesialenhet på sentralsykehusnivå. Døgntilbud til barn og ungdom i alle RHF er. Desentraliserte tiltak (DPS & poliklinikk) Poliklinisk hjelp i alle DPS er og poliklinikker for barn & unge. Tiltak til pårørende ved DPS er og poliklinikker. 14

15 Institusjonstilbud forankret i psykisk helsevern: Oslo-området Vest-Agder Helse Øst RHF, Manifestsenteret. Sørlandet Sykehus HF Kristiansand. Østfold, Veum Seksjon for rusmiddelbrukere, PUT/Post 5. Buskerud Troms S-Trøndelag Rogaland Sogn og Fjordane DPS Frognerlia, N.Frognerlia, Lier. Rus & psykiatriposten, Univ.s.huset, Tromsø. St.Olavs Hospital, post 3, avdeling Østmarka. Eikely behandlingssenter, Rogaland psyk. sjukehus, Dale. Psykiatrisk klinikk, avd. Tronvik 15

16 Hedmark Ambulante/oppsøkende team Solvold, Stiftelsen Fossumkollektivet, tilbud for kvinner med DD. Oslo kommune Tøyen DPS S.huset Innlandet HF PUT Sandnes PUT Stavanger Tromsø Vardø kommune Mørk gård, Behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere, Oppsøkende team. Prosjekt rus- og psykisk lidelse. Ambulant team, Sanderud. Ambulant gruppe Oppsøkende team, Varmestua. Samordnet og individuelt tilpasset behandling, sosialtjenesten. 16

17 Kompetansehevende programmer SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram. Stiftelsen Bergensklinikkene, Prosjektet rus og psykisk helse. Folloklinikken, kompetanseteamet for dobbeltdiagnoser. ROP Sanderud/ØKS ROP Bergen, kompetansehevingsprosjekt for 1.linjetjenesten 17

18 Offentlige botiltak DD Skien kommune Bokollektiv i Skien kommune, Bygg 8 Sola kommune Psykiatriske tjenester Oslo Nattergalen, St. Hanshaugen Sandnes Luragata 31, Psykiatrisk team Larvik Larvik terapi-og behandlingssenter Raufoss, Vestre Toten Hybelhuset Kløvertur, sosialtjenesten Ås kommune Ås kommune,jfr ruskonsulent M.McNeill Sør-Aurdal Fjellvik, jfr ruskonsulent S. M. Byfuglien Asker kommune Seksjon Rustiltak Sandefjord Tjenester i hjemmet, avd Bugårdsbakken 18

19 Forskning & behandling DD Forskningsfaser på integrert behandling: 1. Nytten av å legge til et gruppebasert rusbehandlingsprogram til et eksisterende psykisk helsetilbud 2. Nytten av integrerte behandlingsprogrammer 3. kontrollerte studier av integrerte behandlingsprogrammer 19

20 Fase I. Nytten av å legge til et gruppebasert rusbehandlingsprogram til et eksisterende psykisk helsetilbud Tidlige forsøk på å integrere rus- og psykiatribehandling var typisk basert på å starte opp rusorienterte grupper til døgninnlagte i psykisk helsevern. Dette var typisk konfronterende og tidsavgrensede tiltak hvor målet var abstinens. Disse hadde dårlig effekt med høye drop-out rater pga: - tidsavgrenset behandling - ikke ambulante tiltak - ikke skadereduksjonsmodell - ikke motivasjonsbaserte tiltak Norsk multisenterstudie Et Bedre Liv 20

21 Fase II. Nytten av integrerte behandlingsprogrammer Ikke-kontrollerte prospektive studier. I denne forskningsfasen mest opptatt av drop-out rate og prosentandelen av de som ble i behandlingen som oppnådde remisjon. 21

22 Fase III. Kontrollerte effektstudier av integrerte behandlingsprogrammer Følende studier viser at integrert behandling er bedre enn ikke-integrert behandling: - Godley et al, Drake et al,, 199? - Carmichael et al, Barrowclough et al, Graham et al (Copello, Graham & Birchwood, 2002; Graham et al,

23 Fase III. Kontrollerte effektstudier av integrerte behandlingsprogrammer Følende studier sammenligner ulike typer integrert behandling: - Jerrell & Ridgely: sammenlignet 12trinn (0), intensiv case management (+) og sosial ferdighetstrening (++). - Drake et al: sammenlignet ACT (+++) med case management (+). 23

24 Integrert behandling hva er det? Identifikasjon Vurdering psykisk Vurdering rus Helhetlig vurdering Integrert behandlingsplan Integrert kriseplan Omfattende tjenestetilbud Integrert rus&psyk behandling tidsubegrenset Aktivt oppsøkende pasient-behandler ratio integrert gruppetilbud annen gruppebehandling motiv. tilpassede tiltak familieintervensjon farmakologisk behandling kontakt selvhjelpstilbud stadietilpasset behandling skadereduksjonsmodell Individuell kognitiv terapi 24

25 Måling av treatment fidelity of dual disorders Mueser et al, = ikke benyttet 2= 3= 4= 5=helt implementert 1. Identifikasjon av DD- klienter: Helhetlig vurdering av DD- klienter Omfattende vurdering av psykisk helse: Omfattende vurdering av rusmisbruk: Integrert behandlingsplan: Integrert kriseplan: Integrasjon av tjenester: helhetlige tjenester: Tidsubegrensede tjenester: aktivt oppsøkende tiltak: Pasient til behandler ratio: Helhetlig gruppebehandling: Gruppebehandling: Motiverende intervju metoder: Individuell kognitiv atferdsterapi: Familientervensjoner: Farmakologisk behandling: Kontaktformidler for selvhjelp: Stadietilpasset behandling: Skadereduksjonsmodell: = fullt implementert; =moderat implementert = ikke implementert 25

26 5 Implementering av integrert behandling alle sykehus 1,7 2,7 4,2 2,3 1,3 1,7 4,4 2,2 3,2 2 2,7 3 3,3 1,8 2 2,7 5 1,7 3,2 3,3 alle sykehus 26

27 Fremtidige tiltak LANGTIDSMÅL ved å øke andelen som mottar forebyggende tiltak og behandling rettet mot begge lidelsene. EFFEKT-MÅL ved økt antall tilbud som screener, måler og diagnostiserer DD og gir behandling for iht en integrert behandlingsmodell. Tilgjengelige kvalitetsmål & fritt sykehusvalg. 27

28 Fremtidige tiltak Tilgjengelige kvalitetsmål & fritt sykehusvalg. Kliniske manualer til forebygging og behandling. Utvikle enkle kartleggings- og måleinstrumenter. Ambulante team/act, integrert behandling, LMS. 28

29 Fremtidige tiltak, forts. Kompetanseoppbygging innen spes.helsetjenesten Utbygge flere spesialenheter/døgnplasser DPS-tilbud til pårørende Flere poliklinikker med ambulante team/oppsøkende team. Viktig med strukturert samarbeidsrutiner mellom spes.helsetjenesten og kommunene. 29

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Litt historie St.meld nr. 25 (1996 97) : Økt oppmerksomhet på tjenestetilbudet

Detaljer

KORFOR-rapport 2011/01

KORFOR-rapport 2011/01 Gunn-Vivian Eide Dobbelt så vanskelig? Doble diagnoser i doble systemer Spesialisthelsetjenestens behandling av pasienter med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser. En sammenligning av 3 organisasjonsmodeller.

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Forord. SIRUS vil gjerne takke alle tiltakene for samarbeidet i det siste året. Oslo, 2007. Marte Ødegård Lund og Astrid Skretting

Forord. SIRUS vil gjerne takke alle tiltakene for samarbeidet i det siste året. Oslo, 2007. Marte Ødegård Lund og Astrid Skretting Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er ansvarlig for nettstedet www.rustiltak.no, som består av en søkbar database med for tiden 219 tiltak for rusmiddelmisbrukere i Norge. Nettstedet

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Riktig, nært og helhetlig. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010

Riktig, nært og helhetlig. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010 Riktig, nært og helhetlig Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007 2010 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 7 2. Bakgrunn... 9 3. Plangrunnlaget... 10 3.1. Sentrale føringer... 10

Detaljer

Assertive Community Treatment - et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk ISPS konferansen, 31.

Assertive Community Treatment - et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk ISPS konferansen, 31. Assertive Community Treatment - et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk ISPS konferansen, 31. januar 2013 anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Innhold i presentasjonen OM ACT-satsningen

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling.

Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling. Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 22 2006 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Fagfolk er enige om at barn

Detaljer

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver.

www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 12 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kristiansand 20.03.2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 12 strategiplan 2015-2017

Detaljer

Kartlegging av rusfeltet i Drammen

Kartlegging av rusfeltet i Drammen Kartlegging av rusfeltet i Drammen Innhold Innledning... 2 Medvirkningsprosesser... 2 Innspill fra verksteder... 3 Innspill fra Borgestadklinikken... 5 Innspill fra Kirkens Bymisjon... 6 Innspill fra Vestre

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

SPOR. 14 Alta: Millioner til samordning. 8 Tema: Indviduell plan. 10 Brukerseminar i Tromsø. Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus

SPOR. 14 Alta: Millioner til samordning. 8 Tema: Indviduell plan. 10 Brukerseminar i Tromsø. Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus SPOR 44 06 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 9. årgang 8 Tema: Indviduell plan 10 Brukerseminar i Tromsø 14 Alta: Millioner til samordning Leder: På vei inn i UNN Ansvarlig utgiver: Nordnorsk

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud Forprosjekt- rapport Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre - Eiker og Sykehuset Buskerud psykiatrisk klinikk om utredning av behovet for Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Detaljer

VEDLEGG OG LENKER TIL PLAN FOR PSYKISK

VEDLEGG OG LENKER TIL PLAN FOR PSYKISK VEDLEGG OG LENKER TIL PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID 2011-2019 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID 2011-2019 Vedlegg nr.: 1. Folkehelseinstituttet. Fra Rapport 2011:1 10 prioriterte tiltak 2. Oversikt over status

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Årlig melding 2005 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 23. februar 2006

Årlig melding 2005 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 23. februar 2006 Årlig melding 2005 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 23. februar 2006 INNHOLD 1. Innledning 4 Styrende dokumenter for virksomheten i 2005 2. Ivaretakelse av sørge for -ansvaret 6 2.1. Pasientbehandling

Detaljer

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no Av Sølvi Lund-Vang Parterapi for foreldre til barn med AD/HD SCOPE er et web-basert hjelpeprogram/forebyggende tiltak utviklet av Changetech AS i samarbeid med ADHD Norge og Universitetet i Oslo. ADHD

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005

Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005 STF78 A055028 RAPPORT Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005 Torleif Ruud, Rolf W Gråwe, Solfrid Lilleeng, Johan Håkon Bjørngaard SINTEF

Detaljer