Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HERLØ. Gnr. 42 i Askøy kommune. Oppstarta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0027 HERLØ. Gnr. 42 i Askøy kommune. Oppstarta: 31.03.2011"

Transkript

1 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: HERLØ Gnr. 42 i Askøy kommune Oppstarta: Avslutta:

2 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: Sted: Herdlevågen Gjestehus i Askøy Sak nr.: HERLØ, gnr. 42 Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Kristin Lande Jordskiftedommeren Audun Merkesvik Gjennomgang av kravet Eier av gnr. 42/5, Kjell Arvid Merkesvik Eier av gnr. 42/40, Arthur Kristoffer Merkesvik Eier av gnr. 42/41, Audun Oddmund Merkesvik Eiendommene ligger i Askøy kommune. Til stede: Kjell Arvid Merkesvik, Arthur Kristoffer Merkesvik, Audun Oddmund Merkesvik, avd.ing. Odd Erdal fra jordskifteretten. På forespørsel fra jordskiftedommeren var det ingen som hadde merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre jordskiftedommeren inhabil. Jordskiftedommeren redegjorde for hensikten med muntlig saksforberedelse som var å avklare partsforholdet og å få oversikt over de problemene som ønskes løst. Dommeren gjorde oppmerksom på at det ikke ville bli fattet realitetsavgjørelser i møtet. Følgende dokument ble framlagt: 1. Krav om sak for jordskifteretten fra Audun Merkesvik, datert Vedlegg 1. Utdrag av jordskiftesak 27/ sluttet Vedlegg 2. Utdrag av jordskiftesak 11/1973 (side 1 og 2) Vedlegg 3. Kart fra 1970, med påtegninger Vedlegg 4. Kart datert , med påtegninger Vedlegg 5. Kart i målestokk 1:2000 Vedlegg 6. Kart over Hopen på Merkesvik, gnr. 42 Herdla i Askøy" 2. Forkynning av krav om sak sendt partene Merknad til kravet fra Arthur Merkesvik, datert Vedlegg 1. Udatert kartutsnitt Vedlegg 2. Kopi av rettsbok fra rettsmøte i Midhordland herredsrett 16.april Brev fra Geir Mittet, datert Brev fra Audun Merkesvik, datert HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 1

3 6. Brev fra Kjell Merkesvik, datert Innkalling til saksforberedende rettsmøte Disse dokumentene ble lagt fram på møtet: 8. Skylddelingsforretning for gnr 15 bnr 40 i Herdla herred, datert , innlevert av Arthur Merkesvik 9. Skylddelingsforretning for gnr 15 bnr 40 i Herdla herred, datert , innlevert av Kjell Merkesvik 10. Skjøte på gnr 15 bnr 40 i Herdla herred, datert , innlevert av Arthur Merkesvik Audun Merkesvik redegjorde for kravet. Kjell Merkesvik og Arthur Merkesvik fikk ordet. Jordskiftedommeren orienterte om vilkårene i jordskifteloven 1 og 3, samt muligheten for å lage bruksordning. Det var pause fra ca kl 11:00. Ca kl 11:45 møttes retten og partene på moloen i Merkesvik. Retten og partene gikk deretter bort til notvollen sørøst for moloen. Et av korsene i grensen for notvollen ble påvist. Jordskiftedommeren gjorde oppmerksom på at det er partenes ansvar å framskaffe dokument og andre bevis. Jordskiftedommeren foreslo at rettighetshaverne til flytebrygga ved moloen skulle kalles inn til det neste rettsmøtet. Ingen av partene hadde noe imot dette. Audun Merkesvik fikk ansvaret for å melde inn til retten navn og adresse til den av rettighetshaverne som ikke er nevnt i brevet fra Geir Mittet datert (dok nr 4). Det var enighet om at Henning Merkesvik, som står oppført i dok nr 4, ikke skal kalles inn siden det er Audun Merkesvik sin plass han bruker. Utskrift av rettsboka sendes til partene i vanlig brev. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet, ca 12:30. Kristin Lande (s) HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 2

4 RETTSMØTE Rettsmøtedag: Stad: Menighetshuset på Herdla i Askøy. Sak nr.: HERLØ, gnr. 42. Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2. Rettsleiar: Meddommarar: Protokollførar: Jordskiftedommar Vidar Bergtun. Gerd Dahle Flesland, Fleslandsv. 130, 5258 BLOMSTERDALEN Jarle Syltøy, Heimigardvegen 81, 5357 FJELL jordskiftedommaren. Saka er kravd av: Audun Merkesvik. Til handsaming: Vurdere fremming av saka. Partar: Eigar av gnr. 42/5, Kjell Arvid Merkesvik Eigar av gnr. 42/40, Arthur Kristoffer Merkesvik Eigar av gnr. 42/41, Audun Oddmund Merkesvik Prosessfullmektig: Advokat Ivar Winjum, Postboks 344 Sentrum, 5804 BERGEN Representerer Arthur Kristoffer Merkesvik Eigedomane ligg i Askøy kommune. Til stades: Kjell Arvid Merkesvik, Arthur Merkesvik saman med advokat Ivar Winjum, Audun Merkesvik. Avd. ing. Stig Kogstad frå jordskifteretten samt studentar frå Høgskulen i Bergen var også tilstades. På spørsmål frå jordskiftedommaren hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller til måten retten var samansett på. Ingen kjende til noko som kunne tilseie at retten var inhabil. Partslista vart gjennomgått. Fylgjande dokument vart framlagde: 1. Krav om sak for jordskifteretten frå Audun Merkesvik, datert Vedlegg 1. Utdrag av jordskiftesak 27/ slutta Vedlegg 2. Utdrag av jordskiftesak 11/1973 (side 1 og 2) Vedlegg 3. Kart frå 1970, med påteikningar Vedlegg 4. Kart datert , med påteikningar Vedlegg 5. Kart i målestokk 1:2000 Vedlegg 6. Kart over Hopen på Merkesvik, gnr. 42 Herdla i Askøy" HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 3

5 2. Forkynning av krav om sak sendt partane Merknad til kravet frå Arthur Merkesvik, datert Vedlegg 1. Udatert kartutsnitt Vedlegg 2. Kopi av rettsbok frå Midhordland heradsrett 16.april Brev frå Geir Mittet, datert Brev frå Audun Merkesvik, datert Brev frå Kjell Merkesvik, datert Innkalling til saksførebuande rettsmøte Skylddelingsforretning av for bnr Skylddelingsforretning av for bnr Skøyte på bnr. 40 tinglyst 24. november Innkalling til rettsmøte, , sendt partar og meddommarar Skriv frå advokat Ivar Winjum, datert Skriv frå advokat Ivar Winjum, datert Brev vedk. sak frå Audun Merkesvik og Kjell Merkesvik, datert Fax frå advokat Ivar Winjum, datert Brev frå Kjell Merkesvik, datert Brev frå Audun Merkesvik, datert Vedlegg 1. Skylddelingsforretning av for bnr. 41 Vedlegg 2. Skøyte av Dokumenta vart gjennomgått i nødvendig grad. Partane vart formana og forklarte seg. Advokat Winjum førte ordet for Arthur Merkesvik. Audun Merkesvik la fram 18. Bilde over deler av området innom moloen. Synfaring Partane saman med retten drog på synfaring. Ein såg på molo, nausttomtene innom moloen, veg ned til molo og notvollen. Partane fekk også påvise plassering av omtvista gangveg. Etter ein pause vart forhandlingane tekne oppatt i Menighetshuset på Herdla. Det vart gjeve høve til oppsummering. Kjell Merkesvik la fram 19. Kopi av møtereferat Jordskifteretten orienterte om den vidare saksgang. På spørsmål hadde ingen merknader til forhandlingane. Partane vart deretter permittert. Retten held fram drøftingane i einerom og avsa slik samrøystes orskurd: Denne saka er kravt som sak om oppløysing av sameige. Rekvirenten av saka Audun Merkesvik oppgjev i kravet at Felleseiet kan ikke bestå lenger fordi en av partene tar seg til rette som om han eide det hele. Partane har uttala seg slik om kravet HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 4

6 Rekvirenten av saka Audun Merkesvik (gbnr 42/41) har i hovudsak gjort gjeldande: Skjera som moloen ligg på er felles. Andelane i skjera føl skylda. Etter mitt syn er ikkje dagens bruk av området i høve til den andel ein har i denne sameiga. Det er særleg ein av partane som tek seg til rette meir enn det han har krav på i høve til skylda. Etter mitt syn er det å dele sameiga under moloen den einaste måten å løyse dette på. Då veit kvar part kva ein eig og ingen kan ta seg til rette utover det ein vert tildelt i delinga. Fortøyinga av flytebrygga til bnr 40 er tau som hindrar båtutsett frå parkeringsplassen på moloen. Våre brygger er festa med kjettingar som ligg på botnen. Ynskjer også at hopehavet i notvollen vert oppløyst som del av saka. Andelshøvet i sameiga under moloen er 22 øre på bnr 5 og bnr 41 og 10 øre på bnr 40. I moloen er det 7 like partar. Eigar av bnr 40 har i skriv ytra ynskje om at saka skal omfatte Hopen og gangveg over bnr 40. Etter mitt syn må dette krevjast som eiga sak og ikkje handsamast som del av denne saka. Kjell Merkesvik (bnr 5) sa seg samd med synet til rekvirenten. Han ynskte ei oppløysing av alt hopehavet mellom partane. Det er hans syn at bnr 5 har ein gangveg over bnr 40 fram til nordre utmark. Advokat Winjum for (bnr 40) har i hovudsak gjort gjeldande: Viser først til at i referatet frå det saksførebuande rettsmøtet står det at dei øvrige medeigarane i moloen skulle kallast inn til dette møtet, det er ikkje gjort. Etter vårt syn vert området kring moloen vanskelegare å nytte dersom ein skal dele den sameiga som ligg under moloen. Desse skjera vart i jordskiftesaka frå 1973 halde att som eit fellesområde. Etter vårt syn var det ein grunn for at retten gjorde dette og den grunnen har ikkje endra seg etter at området er utbygd med molo. Det står også i jordskiftet frå 1973 at det kan byggjast molo på dette fellesområdet. Det står imidlertid ingenting om at det kan byggjast ein køyreveg ut til ein slik molo. Etter vårt syn har dagens veg gjort det vanskelegare for bnr 40 å utnytte sitt land innom molen. Både bnr 5 og bnr 41 har fått gode strandlinjer bak moloen, medan bnr 40 har fått ei dårleg løysing. Bnr 40 ynskjer å få fjerna eller flytta køyrevegen ut på moloen slik at bnr 40 får eit meir eigna areal innom moloen. Dersom det skal bli ei jordskiftesak må dette bli ei bruksordning eller eit sams tiltak der alle 7 medeigarane i moloen er partar. Deling av sameiga løyser ingen problem. Når det gjeld notvollen er det vårt syn at dette er ein bruksrett dei to andre bruka har på bnr 40. Dette går fram av skylddelinga frå 26. mai 1930 då bnr 40 vart oppretta. Det er bnr 40 som er grunneigar i området. Bruksretten er lite nytta og har liten verdi, det er såleis vårt syn at denne bruksretten berre kan liggja. Det er ingen ulempe for min part at denne bruksretten vert liggjande HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 5

7 Då bnr 40 vart frådelt fekk bnr 5 ein gangrett over bnr 40. Etter vårt syn vart denne gangretten avløyst ved jordskiftet i 1973 då det vart utlagt nye vegar til erstatning for dei gamle gangvegane. Retten ser slik på saka: For at retten skal kunne fremje ei jordskiftesak er det fleire vilkår som må vera oppfylte. Det første vilkåret er at eigedomstilhøva må vere utenlege, jf jordskiftelova 1. Rekvirenten av saka har peika på at det er utenleg at skjera under moloen ligg i sameige. Retten er ikkje samd i dette. Dette er eit sameigeområde som i dag berre er nytta som fundament til moloen. Det er tre medeigarar i skjera medan det er 7 medeigarar i moloen. Alle tre medeigarane i skjera er også medeigarar i moloen. Det er utnyttinga av moloen og det lune området innom moloen som er interessant for partane. Sameiget i skjera har ikkje noko funksjon i dag utover det å vera fundament til moloen og ein avtalepart for moloeigarane. Når det gjeld tilhøva i notvollen er retten også her av den oppfatning at tilhøva ikkje er utenlege. Det kan virke som om partane ikkje er heilt samde om dette er eit bruksrettsområde eller ei sameige. Uavhengig av rettstilstanden i området er retten av den oppfatning at dette området ikkje medfører utenlege eigedomstilhøve. Området si plassering er ikkje i vegen for utnyttinga av bnr 40. Området har heller ikkje vore nytta på lang tid. Det er heller ikkje planar om utnytting av dette området. Det er vidare retten sitt syn at det er andre tilhøve ved situasjonen i området som er utenlege. Det at partane er usamde om bruken av moloen og området innanfor er etter retten sitt syn utenlege organisatoriske tilhøve med eigedomane. Vidare kan det for retten sjå ut til at det kunne vore gjennomført fellestiltak i området som kunne betra situasjonen. Eksempel på dette kan vere, forlenging av molo, forlenging/endring av flytebrygge. Retten er likevel inneforstått med at ein ikkje har det fulle bilete av situasjonen i og med at fire av 7 medeigarar ikkje var innkalla til dette rettsmøtet og at dei såleis ikkje har fått lagt fram sine syn på tilhøva i området. Eit anna vilkår som må vera tilstades for at jordskifteretten kan fremja sak er at det må finnast verkemiddel i jordskiftelova som gjer tilhøva betre. Rekvirenten vil i denne saka løyse opp sameigetilstanden i skjera, jf jordskiftelova 2 a. Retten kan ikkje sjå at dette verkemiddelet vil gjere tilhøva betre. Ei oppløysing av dette sameiget vil føre til ei individualisering av fundamentet til moloen. Moloen vil framleis vere eit sameige mellom 7 partar med like andelar. Det einaste skilnaden vil då vere at molopartane må forhalde seg til 3 individulle eigarar i staden for til eit sameige. Etter retten sitt syn vil ein ikkje oppnå noko med dette. Tvert om vil det vera unødvendig kompliserande for tilhøva i område om ein no skulle individualisere dette fundamentet for moloen. Advokat Winjum har for sin part synt til at det hadde vore meir naudsynt med ei bruksordning eller eit sams tiltak i området. Retten er samd i dette. Ei bruksordning som gav reglar for bruken, vedlikehaldet og vidareutviklinga av molo, flytebrygge, veg og parkeringsplass kunne truleg gjere tilhøva meir tenlege i området. Eit sams tiltak som kunne gå ut på utviding av flytebrygge og forlenging av molo kunne også vera eksempel på tiltak som truleg kunne gjere tilhøva meir tenlege. I høve til desse punkta manglar også retten det HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 6

8 fulle bilete i og med ikkje alle partane i moloen er innkalla for å gjera greie for sine syn på saka. Retten vil såleis ikkje fremje saka som bruksordningssak / sak om samstiltak når dette ikkje er kravd av rekvirenten trass vegleiing om dette og når ikkje alle aktuelle partar har fått uttala seg om situasjonen. På grunn av vegen ut til moloen så er området blitt meir oppstykka enn det var før. Dette går særleg ut over bnr 40 som no har ein smal teig mellom vegen og den sørlegaste naustteigen til bnr 41 og ein smal teig mellom gardsgrensa og bnr 41 sin nordlegaste naustteig. Ei mogeleg jordskiftesak måtte også vurdere om det var tiltak som kunne betre denne situasjonen. Retten er såleis komen til at det ikkje er utenlege eigedomstilhøve at skjera ligg i sameige. Retten er også av den oppfatning at det ikkje vil gjera tilhøva i området betre ved å oppløyse sameigetilstanden i skjera under moloen. Det er ikkje aktuelt å vurdere dei punkta som er trekte inn i saka av bnr 40 (hamna i Hopen og gangveg over bnr 40) så lenge ikkje den opphavlege saka vert fremja. Ut frå dette er retten komen til at saka ikkje kan fremjast som oppløysing av sameige. Ut frå drøftingane over er det retten sitt syn at rekvirenten bør får ein frist til å krevja denne saka omdefinert til ein annan sakstype som td bruksordning eller sams tiltak. Slik rett får ikkje dei andre partane i saka. Dei må i så fall krevja ny saka dersom dei ynskjer å krevja jordskiftesak. slutning: Sak vert nekta fremja som oppløysing av sameige Eigar av gbnr 42/41 får frist til den med å krevja saka endra til ein anna sakstype. Ankefrist Saka vert no sett på vent til fristen for å omdefinera saka går ut. Dette medfører at ankefristen på orskurden ikkje tek til før retten formelt sluttar saka. Orskurden over er såleis ikkje råd å angripe ved anke før saka er avslutta. Retten heva. Askøy, Gerd Dahle Flesland (s) Vidar Bergtun (s) Jarle Syltøy (s) HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 7

9 RETTSMØTE Møtedag: Stad: Herdla menighetshus i Askøy. Sak nr.: HERLØ, gnr utsett frå Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2. Rettsleiar: Meddommarar: Protokollførar: Jordskiftedommar Vidar Bergtun. Gerd Dahle Flesland Jarle Syltøy Jordskiftedommaren. Saka er kravd av: Audun Merkesvik. Til handsaming: Partar: Vurdere fremming av saka. Eigar av gnr. 42/5, Kjell Arvid Merkesvik Eigar av gnr. 42/40, Arthur Kristoffer Merkesvik Eigar av gnr. 42/41, Audun Oddmund Merkesvik Prosessfullmektig: Advokat Ivar Winjum, Representerer Arthur Kristoffer Merkesvik Advokatfirma Harris, v/adv. Bjørge Skjeldestad Representerer Audun Oddmund Merkesvik, Kjell Arvid Merkesvik Andre: Geir Mittet, Arne Oksnes, Øyvind Nordanger, Anne Randi Merkesvik, Eigedomane ligg i Askøy kommune. Til stades: Kjell Merkesvik, Audun Merkesvik, Arne Oksnes, advokat Bjørge Skjeldestad og advokat Ivar Winjum. Overing. Sæmund Stokstad frå jordskifteretten var også tilstades. Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. På spørsmål frå jordskiftedommaren hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller til måten retten var samansett på. Ingen kjende til noko som kunne tilseie at retten var inhabil HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 8

10 Følgjande dokument vart framlagde: 20. Oversending av rettsbokutskrift, datert Brev fra advokat Bjørge Skjeldestad, datert ber om endring av sakstype 22. Brev til nye og gamle partar i saka, datert , med vedlegg 23. Brev, datert til Anne Randi Merksevik, med vedlegg 24. Brev, datert frå advokat Ivar Winjum 25. Innkalling til rettsmøte , datert Brev frå adv. Bjørge Skjeldestad datert , referat sameiermøte molo. Dokumenta vart gjennomgått i nødvendig grad. Advokat Skjeldestad fekk ordet for å gjera greie for kravet. Ivar Winjum og Arne Oksnes fekk ordet for å gjera greie for deira syn på kravet. Retten gjorde deretter slikt fremmingsvedtak: Denne saka vart først kravd som oppløysing av sameige. Dette kravet vart avvist og partane som hadde kravd saka fekk ein frist til å omdefinere kravet. Innan fristen sendte advokat Skjeldestad inn eit skriv der rekvirentane ber om endra sakstype, jf dok nr 21. Audun og Kjell Merkesvik ved advokat Bjørge Skjeldestad har i hovudsak gjort gjeldande: Me ynskjer ei bruksordning / sams tiltak for området ved moloen. Det er stor usemje om bruken av området og det føreligg ingen planar for vedlikehald. Ut frå dette er det vårt syn at tilhøva er utenlege, jf jordskiftelova 1. Moloen vart bygd i 1987 og det føreligg eit referat frå 1989 som seier ein del om kva partane då var samde om. Det er 7 partar i moloen og alle desse har like rettar. Me er oppteken av at dette må bli attspegla i bruksordninga. Det er vedlikehaldet av moloen som er det viktigaste tiltaket no. Me er alle samde om at det må plastrast på innsida av moloen. Me er også samde om at det på sikt burde støypast ei plate på toppen av moloen, men me meiner at dette kan vente. Når det gjeld bnr 41 sitt forslag om å flytte tilkomstvegen ut til moloen sørover, så er me i mot dette. Dette vil medføre utgifter for oss som ikkje står i samsvar med nytta, jf jordskiftelova 3 a. Advokat Ivar Winjum har i hovudsak gjort gjeldande: Me er også samde i at vilkåra for å fremje sak etter jordskiftelova er tilstades. Min part er av den oppfatning at anlegget ved sjøen ikkje er ferdig og at dette må gjennomførast no, jf dok nr 24. Det attståande arbeidet er å plastre på innsida av moloen, støype platting på toppen av moloen, opparbeide ny tilkomst via den sørlege moloen og fjerne noverande fylling mellom land og moloen. Resultatet av at dette arbeidet ikkje er ferdigstilt er at Arthur Merkesvik har fått store delar av si strandlinje øydelagd av denne fyllinga. Arne Oksnes kjøpte seg inn i moloanlegget i Han ynskjer at partane skal koma i gang med opprusting av anlegget. Han er ikkje i mot at det skal gjennomførast ei jordskiftesak som gjeld bruksordning og sams tiltak HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 9

11 Retten ser slik på saka. Det er retten sitt syn at tilhøva er utenlege i området. Moloen manglar vedlikehald og organisering. Retten er av den oppfatning at dette kan gjerast betre gjennom ei bruksordning og sams tiltak. Retten vil også undervegs vurdere om ombyting av grunn på landsida kan betre tilhøva i området. Retten har også lagt vekt på at partane er samde om å fremje saka. Retten kan ikkje sjå at nokon av partane vil lida tap av ei slik sak. slutning: Sak Herdla vert fremja som sak etter jordskiftelova 2 bokstav c og bokstav e for alle som er oppført som partar og andre i innleiinga. Partane vart oppmoda til å leggja fram sine syn på korleis ein kan løysa dei ulike utfordringane i området. Advokat Skjeldestad var av den oppfatning at det var behov for detaljerte regaler med sanksjonsmogelegheiter som førebyggjer konfliktar. Tanken om å forlenge flytebryggja var ikkje ny men kjem i konflikt med ei grunne som ligg i området. Jordskiftedommaren orienterte også om kva ei jordskiftesak kan gå ut på samt den vidare framdrifta i denne saka. Synfaring Retten saman med partane drog deretter på synfaring. Tilhøva på og kring moloen vart synfart og partane fekk legge fram syna sine. Vidare framdrift vart drøfta. Det var semje om at partane skulle få ein frist til å sende inn forslag til løysing i saka. Retten skal også utarbeide forslag som vil bli utsendt saman men innkalling til nytt rettsmøte i saka. Utskrift av rettsboka blir send til partane i vanleg brev. Ingen merknader til forhandlingane eller til at innkallinga til neste møte blir send som vanleg brev med minst to vekes varsel, jf. jordskiftelova 14. Saka blir utsett inntil vidare. Retten heva. Askøy, Vidar Bergtun (s) HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 10

12 SAKSFØREBUANDE MØTE Møtedag: Stad: Kyrkjelydshuset på Herdla i Askøy. Sak nr.: HERLØ, gnr. 42. Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2. Jordskiftedommar: Vidar Bergtun. Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Audun Merkesvik. Drøfte utsendte forlag til løysing Eigar av gnr. 42/5, Kjell Arvid Merkesvik Eigar av gnr. 42/40, Arthur Kristoffer Merkesvik Eigar av gnr. 42/41, Audun Oddmund Merkesvik Prosessfullmektig: Advokat Ivar Winjum, Representerer Arthur Kristoffer Merkesvik Advokatfirma Harris, v/adv. Bjørge Skjeldestad Representerer Audun Oddmund Merkesvik, Kjell Arvid Merkesvik Andre: Geir Mittet, Arne Oksnes,Øyvind Nordanger, Anne Randi Merkesvik Eigedomane ligg i Askøy kommune. Til stades: Kjell Merkesvik, Audun Merkesvik, Arne Oksnes, Øyvind Nordanger, advokat Bjørge Skjeldestad og advokat Ivar Winjum. Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. Jordskiftedommaren gjorde greie for at føremålet med møtet er å drøfta dei forslaga til løysing som er utsendte. Dommaren gjorde merksam på at det ikkje blir teke realitetsavgjerder i dette møtet. Fylgjande dokument vart framlagde: 26a.Utsendng av rettsboka frå rettsmøtet den Brev frå advokat Ivar Winjum, datert , vedlagt 1 bilete 28. Brev frå Geir Mittet, datert Brev frå advokat Bjørge Skjeldestad, datert Innkalling til rettsmøte , sendt partar og advokatar Brev frå advokat Bjørge Skjeldestad, datert ber om utsetjing av rettsmøte 32. Omberamming av rettsmøte til , datert Dokumenta blei gjennomgått i nødvendig grad HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 11

13 Axel Bjørklid frå jordskifteretten gjekk gjennom forslaga til løysing som var utsendt i lag med innkallinga til dagens møte, jf dok nr 30. Prosessfullmektigane og partane fekk ordet for å gjera greie for sine syn. Advokat Skjeldestad for Audun Merkesvik og Kjell Merkesvik sa at hans partar er skeptiske til løysingar som inneber meir samarbeid. Dei vil difor støtte alternativ 1 pluss vedtekter som sikrar at ingen tek seg til rette på fellesområda. Sameigelova sine reglar om styring og utnytting kan vera vegvisande i dette tilfellet. Når med gjeld makebyte så har Audun planar om å nytte begge teigane sine. Den inste teigen er god å ha når det er uroleg sjø ved den yste teigen. Når det gjeld alternativ 3 og 4 er det vårt syn at desse medfører store utgifter og auka risiko, noko partane ikkje er innstilte på. Me vil leggja fram eit alternativ 5 som går ut på plastring og sikring av molo samt utlegging av 4 naust på Skreddaren. Advokat Ivar Winjum for Arthur Merkesvik sa at hans part er av den oppfatning at prosjektet med moloen ikkje vart så bra som det skulle bli. Vegen over til Skreddaren gjer at hans strandlinje vert redusert. Vegen bør flyttast sørover. Audun har også plassert ei flytebrygge ut for sin sørlegaste teig noko som gjer det enda meir vanskeleg med tilflott for Arthur. Moloen vart heller ikkje bygd så langt nord som planlagt. Arthur er også oppteken av at ein ikkje må leggja ut for mange pengar i denne saka og at dei mest omfattande alternativa vert for kostbare og risikable. Han ser alternativ 1 som det mest realistiske. Arthur støttar ikkje forslaget om makebyte, då det er trongt inst inne i vika. Arne Oksnes tykte at alternativ 4 med det føreslegne makebyte såg bra ut. Teknisk sett vil dette truleg vere den beste løysinga. Han var oppteken av at løysinga må vere framtidsretta og samstundes skape grunnlag for betre samarbeidstilhøve mellom partane. Han ynskte at retten også skulle utarbeide eit forslag som innebar nausttomter til dei av moloeigarane som ikkje har nausttomt. Øyvind Nordanger sa at han tykte at dagens løysing gav Arthur ei dårleg utnytting av si strandlinje inst i vågen. Han tykte ikkje det var behov for å "hente" inn nye brukarar av moloanlegget. Ein må no freiste å lage tilhøva mest optimalt for dei som alt er med. Han var også interessert i nausttomt dersom dette kunne løysast som del av saka. Han viste også til at den inste grunna må skytast vekk for at ein skal kunne forlenge flytebrygga. Framtidige løysingar vart drøfta. Partane var samde om at retten skulle utarbeide nye forslag til løysingar. Partane etterlyste også betre kart og kostnadsoverslag i neste runde. Retten noterte seg dette og vil utarbeide nye forslag som vert sendt ut til partane. Innkalling til neste møte blir send i vanleg brev med minst to vekers varsel, jf. jordskiftelova 14. Retten heva. Askøy, Vidar Bergtun (s) HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 12

14 RETTSBOK - SAKSFØREBUANDE RETTSMØTE Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Stad: Herdla Kyrkjelyshus i Askøy Sak nr.: HERLØ, gnr. 42 Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 Jordskiftedommar: Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Olav Bruflot Rettsformann Audun Merkesvik 1 Partstilhøve 2 Gjennomgang av saka 3 Vidare framdrift Eigar av gnr. 42/5, Kjell Arvid Merkesvik Eigar av gnr. 42/40, Arthur Kristoffer Merkesvik Eigar av gnr. 42/41, Audun Oddmund Merkesvik Geir Mittet, Arne Oksnes, Øyvind Nordanger, Anne Randi Merkesvik Prosessfullmektig: Advokat Ivar Winjum, Representerer Arthur Kristoffer Merkesvik Advokat Anne May Hauken, Representerer Audun Oddmund Merkesvik og Kjell Merkesvik Eigedomane ligg i Askøy kommune Til stades: Advokat Anne May Hauken, Audun Merkesvik, Kjell Merkesvik, Øyvind Nordanger, adv. Ivar Winjum HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 13

15 Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. På spørsmål hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller rettens habilitet. Jordskiftedommaren orienterte om at føremålet med munnleg saksførebuing er å avklare partstilhøva. Det er ny jordskiftedommar i saka og det er trong for å få klarlagt kva saka gjeld. Dokument som har kome inn til jordskifteretten etter førre møte: 33. Brev frå Øyvind Nordanger, datert Vedlegg 1. Kvittering for kjøp av molo frå Anne Randi Merkesvik 34. Innkalling til saksførebuande rettsmøte den , datert Dokumenta vart referert så langt det var trong for. Rettsformannen refererte kort dei utsendte framlegga til skifteplan. Rekvirenten fekk deretter ordet til å greie ut om saka. Deretter fekk dei andre partane ordet etter tur. Det vart gitt høve til replikk og duplikk. På førespurnad frå rettsformannen hadde ingen partar merknader til at saka vert gjennomført utan meddommarar og med jordskiftedommaren som einedommar jf jordskiftelova 9 andre ledd. Avsluttande rettsmøte i saka vart avtalt til 16. april Partane vil få tilsendt framlegg til regulerande vedtak seinast to veker før møtet. Retten drog deretter på synfaring av moloen. Tilstades var dei same som ved oppstart av møtet. Partane påviste det dei ønskja. Møtet vart avslutta etter synfaringa kl På førespurnad hadde ingen merknader til gjennomføringa av møtet. Partane sine merknader: Audun Merkesvik og Kjell Merkesvik v/adv. Anne May Hauken fekk ordet og heldt i hovudsak fram at saka er vedtatt fremma og det er laga framlegg til bruksordning. Moloen har trong for snarleg vedlikehald og det er trong for bruksordningsreglar. Det vert vist til alternativ ein i dei utsendte framlegga. Det som er naudsynt av tiltak er først og fremst plastring av innsida av moloen for å unngå utrasing. Støyping av toppdekke er førebels ikkje naudsynt. Det må også på plass vedtekter som regulerer bruken. Audun Merkesvik tok opphavleg ikkje del i investeringa med flytebrygga, men har kjøpt seg inn seinare. Det skal difor vere 7 båtplassar ved flytebrygga. Audun Merkesvik og Kjell Merkesvik må tilkjennast dekking av sakskostnadene HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 14

16 Arthur Merkesvik v/adv. Ivar Winjum fekk ordet og heldt i hovudsak fram at saka opphavleg omfatta dei tre grunneigarane bnr. 5, 40 og 41. Seinare har det kome til 4 partar som har vore med på å etablere molo. Han ønskja opphavleg at moloen vart plastra, men er pr. i dag ikkje interessert i tiltak i moloen. Deler av strandlinja til Arthur Merkesvik vert beslaglagt av moloen med tilkomstveg. Øyvind Nordanger fekk ordet og heldt i hovudsak fram at han har overtatt andelen i moloen som høyrde til Anne Randi Merkesvik. Moloen vert nytta ein god del om sumaren. Han er interessert i at moloen vert vedlikehalde. Det er også trong for å at flytebrygga vert rydda for opplagra gjenstandar som hindrar tilkomst. Flytebrygga er ikkje meint som lagringsplass Utskrift av rettsboka blir send til partane i vanleg brev. Retten heva, saka utsett Askøy, Olav Bruflot (s) HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 15

17 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Stad: Herdla Kyrkjelydshus i Askøy kommune Sak nr.: HERLØ, gnr utsett frå Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 Jordskiftedommar: Olav Bruflot, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Rettsformann Audun Merkesvik Regulerande vedtak Eigar av gnr. 42/5, Kjell Arvid Merkesvik Eigar av gnr. 42/40, Arthur Kristoffer Merkesvik Eigar av gnr. 42/41, Audun Oddmund Merkesvik Geir Mittet, Arne Oksnes, Øyvind Nordanger Prosessfullmektig: Advokat Ivar Winjum, Representerer Arthur Kristoffer Merkesvik Advokat Anne May Hauken, Representerer Audun Oddmund Merkesvik, Kjell Arvid Merkesvik Eigedomane ligg i Askøy kommune Til stades: Advokat Anne May Hauken, Audun Merkesvik, Kjell Arvid Merkesvik, adv. Ivar Winjum, Arne Oksnes Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. På spørsmål frå jordskiftedommaren hadde ingen merknader til innkallinga til møtet. Det har ikkje innkome merknader til at jordskifteretten vert satt med jordskiftedommaren som einedommar. På førespurnad kom det ikkje merknader til måten retten var samansett på. Ingen kjende til noko som kunne tilseie at jordskiftedommaren er inhabil. Framlagde dokument: HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 16

18 26a.Utsending av rettsboka frå rettsmøtet den Brev frå advokat Ivar Winjum, datert Vedlegg 1. Fargekopi av bilete 28. Brev frå Geir Mittet, datert Brev frå advokat Bjørge Skjeldestad, datert Innkalling til rettsmøte , sendt partar og advokatar Brev frå advokat Bjørge Skjeldestad, datert ber om utsetjing av rettsmøte 32. Omberamming av rettsmøte til , datert Brev frå Øyvind Nordanger, datert Vedlegg 1. Kvittering for kjøp av molo frå Anne Randi Merkesvik 34. Innkalling til saksførebuande rettsmøte den , datert Innkalling til rettsmøte , datert Brev frå Anne Randi Merkesvik, datert Oversending av revidert framlegg til bruksordning og sams tiltak, datert Kopi av førebels retningslinjer for Merkesvik Båtforening, datert Dokumenta vart referert så langt partane ønskja det. Rettsformannen orienterte partane om kva som skal handsamast i rettsmøtet. Jordskifteretten har sendt ut revidert framlegg til regulerande vedtak. Partane fekk ordet for å kome med merknader. Dei fekk høve til replikk og duplikk. Advokat Ivar Winjum ba om at jordskifteretten sender ut eit nytt framlegg til regulerande vedtak til uttale, dersom jordskifteretten endrar nemnande i høve til framlegget datert Det vart avtalt at partane då vil få høve til å kome med skriftleg merknad, få høve til å kommentere innkomne merknader, før jordskifteretten tar avgjerd utan å innkalle partane til nytt rettsmøte. På førespurnad opplyste partane at det ikkje var trong for synfaring. Forhandlingane vart deretter avslutta og saka tatt opp til avgjerd. På førespurnad hadde ingen merknader til forhandlingane. Tilstades var dei same som ved oppstart av møtet I medhald av jordskiftelova 17a avsa jordskifteretten einstemmig slikt REGULERANDE VEDTAK for bruksordning og sams tiltak i h.h.t. jordskiftelova 2 bokstav c nr. 1 og 2 bokstav e. 1 Partar Eigar av gnr. 42/5, Kjell Arvid Merkesvik Eigar av gnr. 42/40, Arthur Kristoffer Merkesvik Eigar av gnr. 42/41, Audun Oddmund Merkesvik Geir Mittet Arne Oksnes Øyvind Nordanger HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 17

19 2 Omfanget av jordskiftet Jordskiftet omfattar bruksordning av privat molo i Merkesvik, kaiområdet, flytebryggje, parkering og tilkomst, samt felles tiltak for plastring av molo. Det er naudsynt å sette molo i tilfredsstillande stand for å unngå forfall. I tillegg er det naudsynt å opprette eit lag med vedtekter for å handtere bruk av fellesanlegga. Dette omfattar også sjøareala som er knytt til felles molo og felles flytebrygge. Partane sine merknader til revidert framlegg til regulerande vedtak: Audun Merkesvik m.fl. v/adv. Anne May Hauken fekk ordet og heldt i hovudsak fram at det er trong for å organisere eigarane av moloen for å få plastret molo. På bakgrunn av høgt konfliktnivå mellom partane, er det trong for å ta med nokre bruksordningsreglar i vedtektene. Det vert vist til brev frå adv. Skjeldestad datert , samt merknader inngitt i rettsmøte den Dette gjeld følgjande punkter: - Den einskilde rettshavar til molo skal nytte sin rett slik at bruken tar omsyn til dei andre rettshavarane til moloen. - For å sikre trygg og praktisk bruk av flytebryggje, er det ikkje lov å nytte flytebryggja som lagringsplass for reiskap og fiskeutstyr. Ved brot på dette kan eigedomsdelane fjernast av andre partar etter skriftleg varsel med frist på 14 dagar, og for misbrukar si rekning. - Det er ikkje lov å nytte molo som lagringsplass for private eigedomsdeler, avfall og liknande. Ved brot på dette kan eigedomsdelane, avfallet og liknande fjernast av andre partar etter skriftleg varsel med frist på 14 dagar, og for misbrukar si rekning. - Dersom moloen skal nyttast som feste for fortøyingsinnretning, skal festene følgje botnen. Kvar sameigepart kan berre fortøye ein båt på denne måten, og fortøyinga skal ikkje vere til hinder for dei andre rettshavarane. - Båtar som skal fortøyast på moloen og eventuelt langs moloen kan vere maksimalt 10 meter lang og 3,5 meter brei. - Parkering av køyretøy skal skje på moloen og ikkje langs vegen ut til molo. Parkering skal skje slik at man tar omsyn til dei andre rettshavarane. Det vert vist til det som står ovafor om parkering. Det vert også vist til avtale i møte 1. mai 1989, der det vert skildra semje om rett til kjøreveg, parkering på Skreddaren, og tilhøve knytt til utleige av andel i moloanlegget og båtplass. Dei meiner det er trong for at jordskifteretten lagar detaljerte bruksordningsreglar for både molo og flytebryggje for å unngå at nokon nyttar areala til fortrengsel for andre medeigarar. Arthur Merkesvik sin son har hatt båt liggande ved molo. Jordskifteretten må også ta med reglane om forkjøpsrett for andelshavarane som er oppgitt i avtalegrunnlaget for moloen. Steinmassar til plastring av molo kan takast i tråd med reglane fastsett i jordskiftesak 27/1967. På side 7 i framlagt utskrift av protokollen, avsnitt VII Molo, går det fram at steinmassar kan takast langs stranda på nausttomtane til bnr. 5 og 41 og teigen til bnr. 40. Dette vert rimelegaste løysing for å hente stein til plastring. Kostnad med plastring av molo vert vurdert til å kunne koste mellom kroner ,- til , HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 18

20 Jordskiftekostnadene med saka må delast mellom partane. Arthur Merkesvik v/adv. Ivar Winjum fekk ordet og heldt i hovudsak fram at det er viktig å få med at det er ulike eigartilhøve for felles molo og flytebryggje, i forhold til eigartilhøve for grunnen under molo, flytebryggje, parkeringsplass på Skreddaren. Grunnen vert eigd i eit sameige mellom eigedomane til Arthur, Audun og Kjell Merkesvik. I molo og flytebryggje er dei andre partane medeigarar. Skiftefeltet må avgrensast geografisk til molo og skreddaren. Jordskifteretten må vurdere om det er trong for å skildre ei grense for laget. Vegen treng kanskje ikkje vere med. Det må også vere reglar for parkering på Skreddaren. Dersom jordskifteretten gjer særlege endringar i forhold til utsendt framlegg til vedtekter, må dei få eit nytt framlegg til uttale før jordskifteretten tar avgjerd. Laget kan sjølv lage ordensreglar med fleirtalsvedtak etter vedtektene i laget. Jordskifteretten bør ikkje binde opp laget med detaljerte ordensreglar. I utgangspunktet meiner han at jordskifteretten sitt framlegg kan vedtakast om lag slik det vart utsendt til partane. Forslaget om å ta med regel om at brukarane skal ta omsyn til kvarandre er unødvendig. Dette vert ivaretatt gjennom reglane i sameigelova. Utgangspunktet må vere ein båt pr. part i det felles anlegget. Forkjøpsrett vert skildra i dei etablerte avtalane, og elles av lov om løysingsrett. Reglar om kvar man skal ta ut stein kan kanskje vere fornuftig. Men det er laget som må avgjere dette. Arne Oksnes fekk ordet og heldt i hovudsak fram at utsendt framlegg til vedtekter er ok. Dersom vedtektene skal regulere at laget skal ta ut stein på nausttomtar, vil dei som får ferdig planerte tomtar oppnå ein fordel. Dette må jordskifteretten ta omsyn til. Dersom ein andel vert delt på fleire etterkommarar, må det regulerast korleis fleire andelshavare skal kunne nytte anlegget. Han har ikkje merknader til at samla kostnader med plastring av molo kan bli på kr ,- til ,-. Jordskifteretten ser saka slik: Jordskifteretten tok opp med partane om namnet Herlø Kailag er treffande for det jordskiftesaka skal omfatte. Etter drøftinga med partane har jordskifteretten kome til at laget som vert oppretta skal heite Nordre Merkesvik Kailag. Det geografiske området som Nordre Markesvik Kailag skal omfatte, vert avgrensa til molo nord for Skreddaren, flytebryggje med kaiområdet, den etablerte parkeringsplassen på Skreddaren samt tilkomstveg ut til moloen der denne ble etablert i fellesskap av andelshavare i moloen. Audun Merkesvik m.fl. har satt fram krav om meir detaljerte ordningsreglar for moloen, HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 19

21 samt attgjeving av reglar som er inntatt i eksisterande avtaler. Jordskifteretten har kome til at jordskifteretten ikkje kan ta med detaljerte ordningsreglar for alle forhold i vedtektene. Det skal vere kailaget som med fleirtalsvedtak styrar den praktiske bruken av molo, flytebrygge, parkeringsplass m.m.. Det same gjeld sitat av kva rettar partane har etablert i dei private avtalene om moloen m.m. Jordskifteretten finn heller ikkje grunn til å gjengi avtalte vilkår om forkjøpsrett, som elles vert supplert av reglane i lov om løysingsrettar. Jordskifteretten vil likevel ta med reglar om einskilde tilhøve for å klargjere korleis bruken av felles anlegg skal vere. Molo og flytebryggje skal ikkje nyttast som lagringsplass for reiskap og fiskeutstyr, avfall eller andre private eigedomsdeler. Ved brot på denne regelen kan kailaget fjerne avfall eller det som vert lagra etter skriftleg varsel til den det gjeld, med frist på 14 dagar. Kailaget kan sende rekning for slik fjerning til den som bryter denne regelen. Arthur Merkesvik har halde fram at det er naudsynt å skilje mellom eigartilhøve for felles molo og flytebryggje, i forhold til eigartilhøve for grunnen under dei felles tiltaka i molo, flytebryggje, veg og parkeringsplass på Skreddaren. Jordskifteretten vil påpeike overfor partane at dei har etablert eit felles tiltak i tråd med inngåtte avtaler. Dette gir avtalepartane rett til å disponere areala som er knytt til desse tiltaka, men ikkje utover det som føl av avtalene. Det betyr at innafor Skreddaren, sør for landfeste for flytebrygga, må grunneigarane på landsida som også har andel i grunneigedomen på Skreddaren, kunne nytte Skreddaren til båtfeste når dette kan skje utan at det er til hindrar eller er til fortrengsel for det etablerte felles anlegget. Slikt feste av fortøying av båt eller bryggje må då vere i sjølve Skreddaren, ikkje i fellesanlegget, og må følgje sjøbotn. Båtfeste i felles anlegg som molo, flytebryggje, oppmurt steinfront/kai, steinfylling, må imidlertid avtales med kailaget. Jordskifteretten vil innarbeide reglar om dette som del av bruksordninga. Dersom grunneigarar på landsida får lov av laget til å etablere fortøying i moloen, skal festene følgje botn, slik at bruk av molo, flytebryggje og eventuell forlenging av flytebryggje ikkje vert hindra. Jordskifteretten vil ikkje regulere kvar partane kan ta ut stein til plastring av molo. Kailaget må innhente tilbod på denne jobben. Dersom det beste tilbodet omfattar utsprenging av nausttomter for einskilde partar, fordi det då vert kort transportstrekning, må kailaget stå fritt til å velje dette, eller eventuelt anna betre tilbod. Dersom det beste tilbodet omfattar utsprenging av nausttomtar, vil eigarar av nausttomtar få fordel av å få spreng ut tomt, mens medlemmene i laget får fordel av kort transport av steinmassar. Tilbodet om plastring av molo skal ikkje påføre medlemmene i laget ekstra kostnader dersom eigarane av nausttomtene set krav om vidare opparbeiding av nausttomtane. Jordskifteretten vil elles peike på vedtektene 4 siste ledd. Andeler i kailaget vert regulert av partane sin avtale. Dersom det vert fleire eigarar av ein andel t.d. ved arv, får ikkje andelen større rettar i kailaget overfor andre andelshavare. Då må dei som deler ein andel i kailaget innrette seg slik at dei internt deler den eine andelen, eller den eine båtplassen. Parkering vert regulert i inngått avtale mellom partane, jf. referat frå sameigarmøte HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 20

22 underteikna av dei sju opphavlege andelshavarane. Der vert det m.a. skildra følgjande: "Parkering andre steder på veien til moloanlegget tillates ikke.". Jordskifteretten finn ikkje grunn til å regulere dette ytterlegare enn det partane har avtala. I tilfelle nokon parkerer utafor vegen, vil jordskifteretten vise til vedtektene 8 for eventuelle skader dette eventuelt skulle påføre grøfter langs veganlegget. Kostnadene med plastring av molo er anslått til å kunne kome på mellom kr ,- til ,-. Dette kan føre til utlegg for kvar andel i felles anlegget på vel kr ,-. Dersom dette felles tiltaket med plastring skal kunne gjennomførast av Nordre Merkesvik Kailag, og det regulerande vedtaket skal vere tvangsgrunnlag for pålagt beløp, må størrelsen på beløpet for kvar andel, vere med i jordskifteretten sin avgjerd. Kostnadene med plastring kan også kome på meir enn kr ,-. Men jordskifteretten vel å leggje dette til grunn for kva beløp jordskifteretten skal kunne påleggje kvar einskild andel i fellesanlegget. Jordskifteretten har kome til at dei som har andel i Nordre Merkesvik kailag, har nytte av å få plastret moloen og sikra sine båtplassar. Dersom plastring av moloen ikkje vert gjennomført, vil moloen forfalle. I tillegg vert det lagt til rette for eventuell utviding av flytebryggje og antal båtplassar. Eit utlegg på kr ,- er difor forsvarleg for kvar andel i fellesanlegget. Arthur Merkesvik v/adv. Ivar Winjum har halde fram at dersom jordskifteretten gjer særlege endringar i vedtektene, må nytt framlegg sendast ut til partane til uttale, før jordskifteretten tar avgjerd i saka. Jordskifteretten finn at det ikkje er naudsynt å sende ut regulerande vedtak til uttale før avgjerd vert tatt. Jordskifteretten finn at det ikkje er tatt inn nye forhold i avgjerda som partane ikkje allereie har eller har hatt høve til å kommentere tidegare i saka. Det vises også til avgjerd av Agder lagmannsrett, LA Slutning: 1. Jordskifteretten opprettar Nordre Merkesvik Kailag med vedtekter. Andelene i laget går fram av vedtektene. 2. Laget vert pålagt å sette i verk sams tiltak med plastring av felles molo. 3. Kvar andel i Nordre Merkesvik Kailag vert pålagt å ta del i kostnad med plastring av molo med inntil kr ,- pr. andel. Andeler Eigar Pålagt beløp 1. Gnr. 42 bnr. 5 Kjell Merkesvik ,- 2. Gnr. 42 bnr. 40 Arthur Kristoffer Merkesvik ,- 3. Gnr. 42 bnr. 41 Audun Oddmund Merkesvik ,- 4. Personleg andel Geir Mittet ,- 5. Personleg andel Arne Oksnes ,- 6. Personleg andel Øyvind Nordanger ,- 7. Personleg andel Øyvind Nordanger , HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 21

23 4. Vedtekter for Nordre Merkesvik Kailag 1. Kailaget Kailaget omfattar molo nord for Skreddaren, flytebryggje med kaiområdet, den etablerte parkeringsplassen på Skreddaren samt tilkomstveg ut til moloen der denne ble etablert i fellesskap av andelshavare i moloen, sjå kartvedlegg. Laget er eit eigarlag og har delt ansvar i samsvar med andel i laget, jf 3 (proratarisk ansvar) 2. Formål Kailaget har som føremål å sørge for naudsynte investeringar, tilsyn og vedlikehald av molo flytebrygger, kaiområdet og tilkomst. 3. Andeler i laget Følgjande andelshavare er medeigar i eigarlaget Antal andelar: Gbnr 42/5 Eigar Kjell Merkesvik Andel 1/7 Gbnr 42/40 Eigar Arthur Kristoffer Merkesvik Andel 1/7 Gbnr 42/41 Eigar Audun Oddmund Merkesvik Andel 1/7 Personleg andel Eigar Geir Mittet Andel 1/7 Personleg andel Eigar Arne Oksnes Andel 1/7 Personlege andeler Eigar Øyvind Nordanger Andel 2/7 SUM: 7/7 4. Årsmøte Årsmøtet er lagets øvste myndighet. Det skal haldast årsmøte minst kvart 2. år. Det kan holdast årsmøte kvart år dersom nokon av medlemane finn det naudsynt og krev det. Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagars skriftleg varsel. Saksliste og revidert rekneskap for tida sidan siste årsmøte, skal følgje med innkallinga. Årsmøtet vel ein leiar for kailaget, leiaren førar også rekneskapet. Ved avstemming har medlemene stemmerett etter andel i kailaget. Vedtak blir gjort med alminnelig fleirtall blant dei frammøtte etter andel i kailaget. Fleirtalsvedtak må ikkje påføre medlemmer større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må heller ikkje medføre usakleg forskjell på fleirtalets og mindretalets rettar. Vedtaket skal ivareta fellesskapets interesser, og ikkje gi urimelege fordeler til fleirtalet til skade for mindretalet. Årsmøtet er vedtaksført når innkalling har skjedd på lovleg måte. 5. Leiar av kailaget Leiaren er bunde av kailaget sine vedtekter og vedtak på årsmøtet. Leiaren skal: - innkalle til og arrangere årsmøte, herunder leggje fram revidert rekneskap - planlegge og leie arbeidet med vanleg vedlikehald av molo, flytebrygger, kai og tilkomstområde - planlegge og leie arbeidet med investeringar i området HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 22

24 6. Økonomi Leiaren skal opprette ein konto for vedlikehald og investeringar, der eventuelle renter tilfaller kailaget. Leiaren har etter vedtak på årsmøtet høve til å krevje inn eit passande forskot frå medlemmene, til vedlikehald og investering. Årsmøtet kan avgjøre at arbeidsinnsats kan erstatte innbetaling. 7. Fordeling av kostnader Kostnadene med vedlikehald og investeringar skal fordelast på medlemmene etter andel i laget. 8. Båtplassar Kvar andel i laget har rett til ein båtplass. 9. Båtfeste Båtfeste i felles anlegg som molo, flytebryggje, oppmurt steinfront/kai, steinfylling, må avtales med kailaget. Kailaget fastset i kvart tilfelle om slike fester skal følgje sjøbotn. 10. Forholdet mellom grunneigarar og Nordre Merkesvik Kailag på innsida av Skreddaren. Grunneigarane kan ha båt fortøyd på innsida av Skreddaren, med feste sør for landfeste for flytebrygga, når dette kan skje utan at det er til hindrar eller er til fortrengsel for det etablerte felles anlegget. Slikt feste av fortøying av båt eller bryggje må då vere i sjølve Skreddaren, ikkje i fellesanlegget som bla. etablert steinfylling, må følgje sjøbotn, og ikkje til vere til fortrengsel for rettar til grunneigarane på landsida. 11. Rydding Molo og flytebryggje skal ikkje nyttast som lagringsplass for reiskap og fiskeutstyr, avfall eller andre private eigedomsdeler. Ved brot på denne regelen kan kailaget fjerne avfall eller det som vert lagra etter skriftleg varsel til den det gjeld, med frist på 14 dagar. Kailaget kan sende rekning for slik fjerning til den som bryter denne regelen. 12. Ansvar for skade Medlemmene er ansvarlege overfor kailaget for dei skadar dei påfører molo, flytebrygge, kaiområdet, tilkomstvei med meir ved aktlaus åtferd, anleggsverksemd eller liknande. Medlemmene kan påleggast å erstatte kostnadene som følgje av slike skadar. 13. Opptak av nye medlemmer Kailaget kan etter søknad ta opp nye medlemmer etter vedtak på årsmøtet. Ved opptak av nye medlemmer, fastset årsmøtet eventuell eingongsavgift og årsavgift, samt andel i kailaget. Dei andre medlemmene sine andeler justerast forholdsmessig. Som alternativ til fullt medlemskap kan laget tilby leige av plass. Laget fastset årleg leie. 14. Endring av vedtektene Vedtektene kan endrast etter vedtak på årsmøte med 2/3 fleirtal blant medlemmene etter andel. Forslag til vedtektsendringar må ligge ved innkallinga til årsmøtet HERLØ, gnr. 42 Nord- og Midhordland jordskifterett 23

TOFT, AAKRE

TOFT, AAKRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0002 TOFT, AAKRE Gnr. 84 og 85 i Fusa kommune Oppstarta: 16.08.2012 Avslutta: 30.10.2012 SAKSFORBEREDENDE MØTE Møtedag: 16.08.2012 Sted: Eikelandsosen

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERSTAD. Gnr. 24 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERSTAD. Gnr. 24 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0012 GJERSTAD Gnr. 24 i Voss kommune Oppstarta: 11.10.2013 Avslutta: 09.12.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 11.10.2013.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2000-0011 OPHEIM gnr 3 Gnr. 3 i Voss kommune Oppstarta: 26.05.2009 Avslutta: 11.12.2013 Saka trekt 1230-2000-0011 Opheim Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Stad: Jordskiftedommaren. Liv Poole ved advokat Vegard Austgulen

Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Stad: Jordskiftedommaren. Liv Poole ved advokat Vegard Austgulen RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 19.06.2013 Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: 1200-2012-0047 STRØMME, gnr. 21 Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2, 88 og 88a.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RINGØY. Gnr. 132 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RINGØY. Gnr. 132 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0014 RINGØY Gnr. 132 i Ullensvang herad Oppstarta: 30.03.2011 Avslutta: 31.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 30.03.2011

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0002 TRÅ Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.08.2012 Avslutta: 12.10.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 22.08.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TYSSENVEGEN. Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TYSSENVEGEN. Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0010 TYSSENVEGEN Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 25.10.2013 Avslutta: 25.10.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune. Oppstarta: 04.11.2010

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune. Oppstarta: 04.11.2010 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune Oppstarta: 04.11.2010 Avslutta: 31.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 04.11.2010

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: DUGSTAD veglag GNR 85. Gnr. 85 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: DUGSTAD veglag GNR 85. Gnr. 85 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0018 DUGSTAD veglag GNR 85 Gnr. 85 i Voss kommune Oppstarta: 13.03.2009 Avslutta: 05.11.2009 1230-2008-0018 DUGSTAD veglag GNR 85Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETE Gnr. 10 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETE Gnr. 10 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0013 VETE Gnr. 10 i Voss kommune Oppstarta: 04.09.2013 Avslutta: 25.10.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 04.09.2013.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0011 MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune Oppstarta: 29.06.2010 Avslutta: 09.08.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 29.06.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken VEDTEKTER FOR Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken 1. BEITELAGET HØMROBEKKEN- TØSOBEKKEN Beitelaget Hømrobekken- Tøsobekken, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarar under

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KRÅKEVIK-verdsetting. Gnr. 67 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KRÅKEVIK-verdsetting. Gnr. 67 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0002 KRÅKEVIK-verdsetting Gnr. 67 i Ullensvang herad Oppstarta: 25.03.2010 Avslutta: 04.06.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.03.2010 Stad:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT. Gnr. 164 i Voss kommune. Oppstarta: 24.09.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT. Gnr. 164 i Voss kommune. Oppstarta: 24.09.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT Gnr. 164 i Voss kommune Oppstarta: 24.09.2010 Avslutta: 24.11.2010 I NKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.09.2010 Stad: Jordskifteretten

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2007-0009 Ulvund Gnr. 265 i Voss kommune Oppstarta: 30.09.2008 Avslutta: 28.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 30.09.2008. Stad: Sambygg i Vinje

Detaljer

LEPSØEN

LEPSØEN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0010 LEPSØEN Gnr. 31 i Os kommune Oppstarta: 13.01.2014 Avslutta: 13.01.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

STRAUME

STRAUME Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0007 STRAUME Gnr. 83 i Modalen kommune Oppstarta: 11.04.2012 Avslutta: 25.09.2012 SAKSFØREBUANDE MØTE Møtedag: 11.04.2012. Stad: Rådhuset på

Detaljer

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader AVSLUTTINGSMØTE Rettsmøtedag: 07.01.2010 Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: 1200-2009-0001 HØLLAND, gnr. 11 Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: OSA. Gnr. 37 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: OSA. Gnr. 37 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0022 OSA Gnr. 37 i Ulvik herad Oppstarta: 19.02.2015 Avslutta: 13.04.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 19.02.2015. Stad:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLISRAM. Gnr. 267 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLISRAM. Gnr. 267 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0016 FLISRAM Gnr. 267 i Voss kommune Oppstarta: 12.06.2015 Avslutta: 18.08.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 12.06.2015.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: STALHEIM. Gnr. 332 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: STALHEIM. Gnr. 332 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0010 STALHEIM Gnr. 332 i Voss kommune Oppstarta: 26.06.2012 Avslutta: 12.12.2012 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 26.06.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

SANDAL

SANDAL Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0022 SANDAL Gnr. 98 i Fusa kommune Oppstarta: 23.01.2014 Avslutta: 23.01.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RASDAL. Gnr. 409 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RASDAL. Gnr. 409 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0002 RASDAL Gnr. 409 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2010 Avslutta: 17.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 25.08.2010 Stad:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUND PRESTEGÅRD, Gnr. 5 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUND PRESTEGÅRD, Gnr. 5 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0012 SUND PRESTEGÅRD, Gnr. 5 i Sund kommune Oppstarta: 16.02.2011 Avslutta: 09.05.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 16.02.2011 Sted: Rådhuset

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKORVE. Gnr. 385 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKORVE. Gnr. 385 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0017 SKORVE Gnr. 385 i Voss kommune Oppstarta: 09.04.2014 Avslutta: 09.04.2014 ORDSKURD Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 09.04.2014.

Detaljer

1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE,

1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE, Gnr. 50 i Fjell kommune Oppstarta: 28.06.2013 Avslutta: 28.06.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283 Gnr. 283 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2009 Avslutta: 02.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.08.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VESTRHEIM GNR 57. Gnr. 57 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VESTRHEIM GNR 57. Gnr. 57 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2006-0004 VESTRHEIM GNR 57 Gnr. 57 i Ulvik herad Oppstarta: 15.04.2009 Avslutta: 20.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Stad: Heradshuset

Detaljer

HANØEN

HANØEN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0014 HANØEN Gnr. 19 i Askøy kommune Påbegynt: 24.04.2014 Avsluttet: 19.05.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA. Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 23.03.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA. Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 23.03.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 23.03.2012 Avslutta: 13.12.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 23.03.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad Oppstarta: 13.09.2010 Avslutta: 13.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.09.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0012 GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune Oppstarta: 12.05.2009 Avslutta: 12.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.05.2009

Detaljer

SOLTVEIT,

SOLTVEIT, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 100-014-001 SOLTVEIT, Gnr. 14 i Radøy kommune Påbegynt: 7.04.015 Avsluttet: 9.06.015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 7.04.015

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Stalheim. Gnr. 332 Rettsutgreiing i VOSS kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Stalheim. Gnr. 332 Rettsutgreiing i VOSS kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2007-0018 Stalheim Gnr. 332 Rettsutgreiing i VOSS kommune Oppstarta: 02.04.2009 Avslutta: 02.04.2009 Rettsmøtedag: 02.04.2009. Stad: Lokala til Indre Hordaland

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0010 OPEDAL GNR 74. Gnr. 74 i Ullensvang herad. Oppstarta: 19.06.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0010 OPEDAL GNR 74. Gnr. 74 i Ullensvang herad. Oppstarta: 19.06.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0010 OPEDAL GNR 74 Gnr. 74 i Ullensvang herad Oppstarta: 19.06.2009 Avslutta: 11.08.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.06.2009

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MÆLE, Gnr. 41 i Osterøy kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MÆLE, Gnr. 41 i Osterøy kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0033 MÆLE, Gnr. 41 i Osterøy kommune Påbegynt: 15.08.2013 Avsluttet: 15.07.2014 SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2011-0015 Øvre FOLKEDAL. Gnr. 129 i Granvin herad. Oppstarta: 27.08.2014

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2011-0015 Øvre FOLKEDAL. Gnr. 129 i Granvin herad. Oppstarta: 27.08.2014 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0015 Øvre FOLKEDAL Gnr. 129 i Granvin herad Oppstarta: 27.08.2014 Avslutta: 03.07.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag:

Detaljer

RAMBJØR

RAMBJØR Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0001 RAMBJØR Gnr. 2 i Masfjorden kommune Oppstarta: 06.02.2015 Avslutta: 06.02.2015 Orskurd Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Dato: 06.02.2015.

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0030 BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune Oppstarta: 12.01.2011 Avslutta: 07.02.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0041 Hammersland Gnr. 45 i Sund kommune Oppstarta: 03.12.2013 Avslutta: 04.12.2013 RETTSMØTE Møtedag: 03.12.2013 Stad: Hammersland i Sund kommune

Detaljer

HETLEVIK

HETLEVIK Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0028 HETLEVIK Gnr. 13 i Askøy kommune Påbegynt: 02.12.2011 Avsluttet: 13.08.2012 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 02.12.2011. Sted: Rådhuset på Askøy.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grimastad. Gnr. 243 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grimastad. Gnr. 243 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0012 Grimastad Gnr. 243 i Voss kommune Oppstarta: 22.05.2015 Avslutta: 09.06.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 22.05.2015. Stad: Ved tunet til gnr.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SYSE. Gnr. 51 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SYSE. Gnr. 51 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0014 SYSE Gnr. 51 i Ulvik herad Oppstarta: 11.03.2014 Avslutta: 02.07.2014 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 11.03.2014.

Detaljer

1200-2012-0052 ERSTAD

1200-2012-0052 ERSTAD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0052 ERSTAD Gnr. 140 i Lindås kommune Påbegynt: 27.06.2013 Avsluttet: 17.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 27.06.2013 Sted: Rådhuset i Lindås Sak nr.:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0024 Skraamestø, gnr. 37 Gnr. 37 i Askøy kommune Oppstarta: 31.10.2013 Avslutta: 15.11.2013 RETTSMØTE Møtedag: 31.10.2013 Stad: Bekkeneset i

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0017 Haugen Gnr. 12 i Jondal kommune Oppstarta: 13.04.2015 Avslutta: 04.05.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 13.04.2015. Stad: Ved tunet til gnr. 12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

ALVER,

ALVER, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0050 ALVER, Gnr. 137 i Lindås kommune Oppstarta: 30.04.2013 Avslutta: 30.04.2013 RETTSMØTE Møtedag: 30.04.2013. Stad: Alversund i Lindås. Sak

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0020 TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune Oppstarta: 22.03.2011 Avslutta: 29.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0004 SNEKKEVIK Gnr. 43 i Fjell kommune Oppstarta: 21.06.2011 Avslutta: 28.11.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 21.06.2011. Sted: Rådhuset

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FINNE. Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FINNE. Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0022 FINNE Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 05.05.2010 Avslutta: 12.10.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.05.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett Møtedag: Onsdag Stad: Husnes kulturhus, møterom 1 og 2 Sak nr.

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett Møtedag: Onsdag Stad: Husnes kulturhus, møterom 1 og 2 Sak nr. RETTSBOK Domstol: Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett Møtedag: Onsdag 2.12.2015 Stad: Husnes kulturhus, møterom 1 og 2 Sak nr.: 1210-2014-0027 Undarheim gnr. 143 i Kvinnherad Saka gjeld: Krav om

Detaljer

1200-2013-0049 HELLESUND

1200-2013-0049 HELLESUND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0049 HELLESUND Gnr. 9 i Øygarden kommune Oppstarta: 27.01.2015 Avslutta: 08.05.2015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

STRUDSHAVN

STRUDSHAVN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0032 STRUDSHAVN Gnr. 10 i Askøy kommune Påbegynt: 18.03.2014 Avsluttet: 21.03.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSSTØLEN. Gnr. 278, 279 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSSTØLEN. Gnr. 278, 279 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0013 SKJERVHEIMSSTØLEN Gnr. 278, 279 i Voss kommune Oppstarta: 05.11.2015 Avslutta: 05.11.2015 Rettsbok - VEDTAK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ØVSTHUS gnr 141. Gnr. 141 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ØVSTHUS gnr 141. Gnr. 141 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0017 ØVSTHUS gnr 141 Gnr. 141 i Voss kommune Oppstarta: 09.10.2015 Avslutta: 07.12.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0031 VAAGE Gnr. 38 i Fjell kommune Påbegynt: 28.03.2011 Avsluttet: 28.03.2011 KJENNELSE Rettsmøtedag: 28.03.2011 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

JORDSKIFTE-EIT VIRKEMIDDEL I UTNYTTING AV BEITERESSURSANE. Av: Jordskifteoverdommar Magne Reiten, Frostating Jordskifteoverrett, 6404 Molde.

JORDSKIFTE-EIT VIRKEMIDDEL I UTNYTTING AV BEITERESSURSANE. Av: Jordskifteoverdommar Magne Reiten, Frostating Jordskifteoverrett, 6404 Molde. JORDSKIFTE-EIT VIRKEMIDDEL I UTNYTTING AV BEITERESSURSANE. Av: Jordskifteoverdommar Magne Reiten, Frostating Jordskifteoverrett, 6404 Molde. Ein stadig større andel av garsbruka vert nedlagt, eller eigarane

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hesthamar. Gnr. 110 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hesthamar. Gnr. 110 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0002 Hesthamar Gnr. 110 i Ullensvang herad Oppstarta: 01.12.2014 Avslutta: 06.01.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 01.12.2014. Stad: Ved tunet til gnr.

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 02. oktober kl. 10.00 ble jordskifterett satt i lokaler i Os rådhus. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge som tilkalt dommer

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0015 HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad Oppstarta: 09.07.2014 Avslutta: 09.07.2014 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 09.07.2014.

Detaljer

1200-2011-0029 BJØRKE

1200-2011-0029 BJØRKE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0029 BJØRKE Gnr. 71 i Kvam kommune Oppstarta: 14.02.2012 Avslutta: 28.02.2012 RETTSMØTE Møtedag: 14.02.2012. Stad: Norheimsund i Kvam. Sak nr.:

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: EIDE, Gnr. 43 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: EIDE, Gnr. 43 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0053 EIDE, Gnr. 43 i Sund kommune Oppstarta: 05.02.2015 Avslutta: 09.02.2015 PLANMØTE Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 16.01.2015

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: JONSTØL. Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: JONSTØL. Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0007 JONSTØL Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 02.09.2011 Avslutta: 25.10.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 02.09.2011. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0020 TOKHEIM GNR 63. Gnr. 63 i Odda kommune. Oppstarta: 19.08.2009. Avslutta: 25.08.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0020 TOKHEIM GNR 63. Gnr. 63 i Odda kommune. Oppstarta: 19.08.2009. Avslutta: 25.08. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0020 TOKHEIM GNR 63 Gnr. 63 i Odda kommune Oppstarta: 19.08.2009 Avslutta: 25.08.2010 1230-2008-0020 TOKHEIM GNR 63Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Detaljer

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Rettsbok

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Rettsbok Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett Bedriftsnr. 974 742 667 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1210-2014-0001 Skjelnes gnr. 171 i Kvinnherad Gnr. 171 i Kvinnherad kommune Oppstarta: 09.01.2014 Avslutta:

Detaljer

Lov å lære fagartikkel 8. KRAV OG PARTSBEGREPET Av Oddmund Roalkvam, fagfellevurdert av Olav Bruflot

Lov å lære fagartikkel 8. KRAV OG PARTSBEGREPET Av Oddmund Roalkvam, fagfellevurdert av Olav Bruflot Lov å lære fagartikkel 8 KRAV OG PARTSBEGREPET Av Oddmund Roalkvam, fagfellevurdert av Olav Bruflot Kven som kan krevje sak I 1-5 i den nye jordskiftelova går det fram kven som kan krevje sak for jordskifteretten.

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: NORDSTRØMMEN. Gnr. 14 i Os kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: NORDSTRØMMEN. Gnr. 14 i Os kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0019 NORDSTRØMMEN Gnr. 14 i Os kommune Oppstarta: 21.04.2009 Avslutta: 06.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 21.04.2009

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLATEKVÅL GNR 61. Gnr. 61 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLATEKVÅL GNR 61. Gnr. 61 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0007 FLATEKVÅL GNR 61 Gnr. 61 i Voss kommune Oppstarta: 01.07.2009 Avslutta: 11.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 01.07.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUNDVE. Gnr. 282, 263 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUNDVE. Gnr. 282, 263 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0015 SUNDVE Gnr. 282, 263 i Voss kommune Oppstarta: 27.01.2010 Avslutta: 26.03.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 27.01.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

1200-2012-0013 HALLAND

1200-2012-0013 HALLAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0013 HALLAND Gnr. 3 i Osterøy kommune Oppstarta: 16.01.2013 Avslutta: 30.09.2013 RETTSMØTE Møtedag: 16.01.2013. Stad: Statens hus i Bergen.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hamre. Gnr. 10 i Leikanger kommune. Påbegynt:

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hamre. Gnr. 10 i Leikanger kommune. Påbegynt: Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2011-0014 Hamre Gnr. 10 i Leikanger kommune Påbegynt: 12.12.2012 Avsluttet: 12.12.2012 RETTSMØTE Møtedag: 27.01.2012. Sted: Kontoret til Indre Sogn jordskifterett

Detaljer

Høyringsbrev med forslag til endring av lov 21. juni 2013 (jordskiftelova)

Høyringsbrev med forslag til endring av lov 21. juni 2013 (jordskiftelova) Adressatar ifølgje liste Deres ref Vår ref Dato 15/140-28.01.2015 Høyringsbrev med forslag til endring av lov 21. juni 2013 (jordskiftelova) 1. Kva høyringsbrevet gjeld Ny jordskiftelov blei fastsett 21.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERNES. Gnr. 196 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERNES. Gnr. 196 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0017 GJERNES Gnr. 196 i Voss kommune Oppstarta: 25.10.2011 Avslutta: 29.12.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.10.2011. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr.

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr. ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015 Utvalsaksnr. 90/15 Utval Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Møtedato 02.06.2015 Saka gjeld: GNR/BNR 13/4

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer