fredag mars i sogndal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fredag 15. - 17. mars i sogndal"

Transkript

1 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 1 - februar 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino i 1859 Så er vi godt i gang med 2013 LEIARSAMLINGA:Tillitsvalde frå heile fylket deltok på leiarsamlinga. Nær 70 personar hadde teke turen til Skei denne laurdagen tidleg i januar. Det har etterkvar blitt ein årleg tradisjon å komme i gong med Røde Kors-året på denne måten. På kjøreplanen sto Handlingsprogram, budsjett, aktuelle saker i 2013, og det kommande årsmøte. Ein stor del av diskusjonen vart knytt til prioriteringar. Kven gjer kva, kvar skal fokus vere det kommande året, korleis kan arbeidet vi gjer - gjerast betre og enklare. Vinterferie for familiar blir arrangert mars. 11 familiar som tilsaman utgjer 42 personar og 8-10 frivillige skal få oppleve ein alminneleg vinterferie med skiturar i Jølster skisenter, overnatting på Førde Gjestehus og Camping. For mange blir dette opplevingar for første gong. NB Distriktsårsmøtehelg fredag mars i sogndal Innhald: Det nye oppsettet for årshjulet vart godt motteke. side Omsorgssamlinga 2 Sjumilssteget 2 Stein Husebø 2 Rapport juleaktivitet 3 Lengeverande asylborn 3 Rekneskapssystem 4 Kurskatalog 4 Alarmsentralen 4 Regionkurshelg Hordaland 4 Før i verda 4 Kjentmannskjøring 5 Ungsomskonferansen 5 Sogn og Fjordane Røde Kors Langebruvegen 28 Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: FØRDE Postb Faks: Org.nr: NO Trondheim

2 OMSORGSSAMLING SJUMILSSTEGSKONFERANSE MARS FAGSAMLING: Nær 60 personar frå heile fylket deltok på fagsamling i Førde januar. To gode dagar med innlegg, kurs og eige planarbeid. Visepresident Hanne Heggdal heldt hovudinnlegget på fredag med fokus på Oppvekst og nasjonal handlingsplan. Den viktigaste bodskapen frå Heggdal er å halde fram arbeidet slik dette fylket allereie gjer. Innlegget hennar stadfesta på alle måtar at Sogn og Fjordane er eit føregongs fylke, i den grad at oppvekst har vore Omsorgs sitt prosjekt no i fleire år. Omsorg har innafor eige prosjekt teke grep som korresponderer med dei tilrådingane som nasjonal handlingsplan legg opp til. Karin Gustavsen, forskare bak rapporten sosial ulikskap i oppvekst. Røde Kors er invitert til å delta på Fylkesmannen sin konferanse om barn og oppvekst. Det er ein to-dagars konferanse og blir gjennomført på Hotel Alexandra i Loen. Fleire av våre frivillige er melde på. Tema for konferansen er arbeid med barnekonvensjonen og tverrfagleg samarbeid til beste for barn og unge. På konferansen presenterer Fylkesmannen resultat frå ei kartlegging med svar frå kommunane. Forskar Karin Gustavsen, som har laga rapporten sosial ulikskap i oppvekst for Røde Kors skal halde eitt av innlegga på konferansen. røde Kors skal også sitte i eit panel under ein plenumsdebatt. Fylkesmannen ønskjer størst mogeleg breidde i deltakinga til konferansen og har invitert fagansvarlege i kommunar, fylkeskommune, politi, BUP, Høgskulen i Sogn og Fjordane, NAV, politikarar og frivillige organisasjonar. STEIN HUSEBØ VED VERDIGHEITSSENTERET TIL FØRDE VERDIGHEIT I ALDERDOM: Frivilligsentralen i Førde inviterer til å delta på ein frivilligdag den 7. mars i Førde. Arrangementet er eit samarbeid mellom Førde Kommune og Frivilligsentralen. Landsrådsleiar i Norges Røde Kors, Morten Støldal utfordrar d-rådsleiar Berit Flæthe Arntsen til å tenkje og bu seg på omsorgsberedskap. Laurdag snakka Morten Støldal, landsrådsleiar i omsorg som Omsorgsberedskap. Han greidde på ein god og konstruktiv måte å synleggjere kva dette er, korleis bu seg på oppgåvene og han greidde å inspirere Røde Korsarane til å arbeide vidare med dette i sitt lokalmiljø. Den varsla nasjonale øvinga TYR vil gi omsorg høve til å lære meir om omsorgsberedskap. SENIORKRAFT: Jostein Midtbø, leiar i Sogn og Fjordane pensjonistforbund nytta høve under sitt innlegg på Omsorgssamlinga å takke Røde Kors for god hjelp då han som 20-åring braut foten på ein skitur. Midtbø snakka i sitt innlegg om Seniorkraft vs. frivilligheit. Kva er det, kven er dei og kva kan dei bidra med. Stein Husebø frå Bergen er engasjert til å forelese om nytten av frivillig arbeid. Stein Husebø er overlege og dagleg leiar ved Verdigheitsenteret. Senteret arbeider med ein serie prosjekte for dei eldre sin verdigheit. Den aktive anestesilegen har dei siste 15 åra arbeidd i heimbyen Bergen. Han har også gjennom sitt engasjement skapt seg eit stort namn internasjonalt, ikkje minst i Tyskland og Austerrike. (sjå evnt www. verdighetssenteret.no) Kl , den 7. mars skal Husebø halde eit føredrag på Kyrkjelydhuset for frivillige lag og organisasjonar, tilsette i kommunen, og elles andre som kan tenke seg og vere frivillige. 2

3 RAPPORTAR FRÅ JULEAKTIVITETAR EINSAMKAMPANJEN: Nær 75 koplingar vart det gjennom Julesentralen, melder Norges Røde Kors. Samla i heile landet hadde ein rundt 140 opne Røde Kors-arrangement i jula, over 4200 barn som deltok på julearrangementer m.m. i regi av Røde Kors støtta av Gjensidigestiftelsen. Kors på halsen heldt ope heile jula for dei som trengde ein trygg vaksen samtalepartner. Samtidig gikk alle distrikt sine ordinære aktivitetar sin gong. Hjelpekorpset var i beredskap, Røde Kors Ungdom hadde nyttårsfeiring for ungdom som trengde nokon å feire med og internasjonalt var vi tilstade i ennå større omfang. - Røde Kors gjer ein forskjell, seier Grete Herlovsen i jula som ellers i året. Det er ikkje noko mindre enn imponerande. JULESENTRALEN: Omlag halvparten av dei som hadde registrert seg for å etterspørre julefeiring på Julesentralen viste seg å ikkje vere aktuelle anten ved at nokon hadde lagt dei inn på tull eller at dei trekte seg i ettertid, melder Norges Røde Kors. Fleire av dei som distrikta har vore i kontakt med, fekk andre tilbud på julafta og hadde difor ikkje behov for å bli kopla med nokon. Generalsekretær Åsne Havnelid og president Sven Mollekleiv sende ei hyggelig julehelsing til dei som har tilbaud seg å opne heimane sine på julafta. I vårt fylke vart det ikkje gjennomført nokon kopling, dels fordi det var få som kunne tenkje seg å vere gjestar, og få som kunne tenkje seg å ta imot besøk. Det var ingen som budde i same bygd. JULEGLEDER FOR BARN: Vår eigen juleaktivitet Julegleder for barn vart større enn nokon gong. Røde Kors Sogn og Fjordane søkte om julegleder for 300 barn (237 i fjor) og fekk ,- frå Gjensidigestiftinga. Responsen har vore overveldande frå lokalforeiningane, og det viste seg å vere eit større behov i fleire kommunar. (370 barn) Vi brukte ekstra midlar både frå lokale midlar oppvekst og Sparebankstiftinga for å demme opp på den lokale etterspørselen. Aktivitetar gjennomført av 18 lokalforeiningar i samarbeid med lokale NAV avdelingar og kommunar. I tillegg har det vore aktivitetar på 5 asylmottak og Krisesenteret i Sogn og Fjordane. Tilretteleggar Omsorg koordinerte arbeidet. Lokalforeiningane bestemte sjølve korleis aktiviteten skulle gjennomførast etter kriteriane og aktiviteten vart opplevd som utelukkande positiv. Totalt vart det brukt ,- til julegleder for barn i Sogn og Fjordane. BODSKAP OM LENGEVÆRANDE ASYLBARN SENTRAL INFORMASJON: Det må alltid gjerast ei vurdering lokalt når det er spørsmål om det er aktuelt for Røde Kors å engasjere seg i markeringar knytt til asylbarn og deira situasjon. Dei generelle retningslinene frå sentralt hald er som følger: Røde Kors kan støtte opp om aksjonar og opprop som har eit humanitært fokus i tråd med Røde Kors sitt verdigrunnlag. Det vil seie at bodskapen er baserert på prinsippa om upartisk humanitet og er partipolitisk nøytralt, og/eller tverrpolitisk. Røde Kors går ikkje inn i einskildsaker, men uttaler seg på prinsipielt grunnlag Røde Kors om lengeverande asylbarn og asylpolitikk På Ressurssida om migrasjon på Korsveien finn ein tidligare utsegner. I Røde Kors sin bodskapsplattform om retur av barn uttalte vi mellom anna «Barnekonvensjonen pålegg norske styresmakter å ta omsyn til barn sitt beste i alle saker som vedkjem barn. Røde Kors er opptekne av at styresmaktene skal sikre at barn sitt beste blir teke vare på, også i saker som omhandlar opphaldsløyve og tvangsretur. Røde Kors er urolege for at retur av [lengeverande] barn kan krenke omsynet til barnet sitt beste. Røde Kors ber styremaktene vurdere om omsynet er godt nok teke vare på i kvart einskild av desse tilfella.» I Røde Kors si høyringsutsegn om Stortingsmeldinga «Barn på flukt» tilrådde vi at det vert vedteke i utlendingsforskrifta ei presisering av kva ein meinar med omsyn til barnets beste ved vurdering av barn sin søknad om opphald i Noreg og at dette er nødvendig for å sikre rettstryggleiken til asylsøkerbarn. Om å engasjere seg i enkeltpersonar si asylsak Den generelle tilrådinga gjeld; Røde Kors går ikkje inn i einskildsaker, men uttalar seg på prinsipielt grunnlag. Eldre må bruke dei kreftene dei har. Om du ventar med å bruke kreftene dine, kan du komme til å oppdage at kreftene gjekk tapt medan du venta. Bildet er frå juletrefesten i Flora Røde Kors. Jostein Midtbø, leiar i pensjonistforbundet. 3

4 NYTT REKNESKAPSSYSTEM E-CONOMIC: Norges Røde Kors har vurdert ulike rekneskapssystem for lokalforeiningar og har valt e-conomic som nytt system. Litt om e-conomic E-conomic er eit internett-basert (online) rekneskaps-system som er brukervennleg, og lett å ta i bruk. Nokre av funksjonane i e-conomic: Vanleg bilagsføring (bokføring av hovedboks-bilag, kunde- og leverandør-faktura) Fakturering Rapportering både på per koststad (avdeling) og aktivitet (sak) og ei rekkje andre rapportar Enkelt å importere dei fleste data til systemet fra Excel. Programmet treng inga installasjon så lenge ein har vanleg internett. Systemet vert støtta av alle web browsarar (Internett Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera osv.). Programmet kan nyttast på fleire datamaskiner samtidig. NRK har lagt inn deira standard kontoplan for lokalforeiningar, slik at systemet er klart til bruk med ein gong. Det vil bli arrangert eigne onlinekurs i systemet spesielt for lokalforeningar i Røde Kors. Første kurs var i veke 2 i For å komme i gong sender du ein e-post til Informasjonen dei treng er: lokalforeininga sitt namn og epostadresse telefon og namn på opptil 2 brukarar bankkontonummer (vert bruket td. ved fakturering) organisasjonsnummer Prisar Norges Røde Kors betalar lisens for systemet for Vi får rabatt på lisensen som aukar med 5% per 50 lokalforeiningar og opp til 40% rabatt ved 400 lokalforeiningar. NRK forventar normal pris per månad frå 2014 (inkludert prosjektmodulen som ein treng for å føre på aktivitet) er kr 397,50 inkl. mva for dei første 2000 posteringane. Etter 2000 posteringar er prisen kr 596,25 per månad. Dersom 400 lokalforeiningar tek i bruk systemet, vil kvar lokalforeining få 40% rabatt, og betalar kr 238,50 inkl. mva per månad for siste alternativ. HJELPEKORPSET SIN KURSKATALOG KURSPLAN: Eit svært variert og omfattande kursprogram er laga for I katalogen finn du oversikt over kurs både vår og haust. Katalogen kan du sjå via heimesidene våre. DISTRIKTSSTYRET OM ALARMSENTRALEN SFRK MEINER: I samband med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap) sitt vedtak om å legge ned alamsentralen i Sogn og Fjordane har distrikttsyret funne det nausynt å gå ut med sitt syn på saka. Distriktstyret har levert ei høyringsutsegn til DSB om kva for konsekvensar ein trur dette vil ha for rednings- og beredskapsevna i fylket. Stian Antonsen D-rådsleiar hjelpekorps og Sigurd Strand leiar i beredskapsutvalet har saman skrive eit debattinnlegg til alle lokalaviser og som sto på trykk i Firda 28. februar. Hovudbodskapen er at Sogn og Fjordane Røde Kors ikkje kan sjå at dette vi styrke beredskapen, at vedtaket må vere forhasta og at Sogn og Fjordane er så ulikt andre fylke at vi treng ein organisasjon som er tilpassa vår sårbarheit og risiko. Debattinnlegget er publisert på heimesidene våre. 4

5 Eg har ikkje kort lunte, berre ein kjapp reaksjon på tull. REGIONKURSHELG I HORDALAND UT I VERDA: Årets storkurshelg i Hordaland går av stabelen på Bømoen/Voss i Kristi himmelfartshelga mai. Kursa er opne for hjelpekorpsa i Sogn og Fjordane. Kursa er: Lagleiing søk og redning KO (vidaregåande) Sminke og markør Vidaregåande førstehjelp Eleveredning. Påmelding i ressurssystemet. KVARDAGSKAV FØR I VERDA: Dette vesle verset fann eg i Firda Tidend 1. februar. I eit lite stykkje om Gloppen Røde Kors sitt 25 årsjubileum i Verset høyrde til i ein prolog som Astrid Skrivarvik hadde skrive til ære for pionerane som hadde vore med sidan oppstarten i 1962 og lydde slik: Vi stansar opp og ser oss attende kva fekk vi gjort for frende og kjende? Fekk vi lyse opp i såre sinn sjå lys og varme fekk trenge inn? Vi sit med svar i vårt kvardagskav, vi fekk då meir enn vi gav. KJENTMANNSKØYRING ÅRETS: Skiutfarten er godt i gong, og mange Hjelpekorps har behov for å gjere seg kjent i utfartsområda. For verna område må slik ferdsel søkast. Som de veit har Sogn og Fjordane Røde Kors søkt på vegne av dykk til dei ulike verneområdestyra, som har gitt løyve til slik kjentmannskøyring (vedlagt dykkar løyve). nøye kriteria som er gitt i løyvet. Vi oppfordrar også til å ha ein god dialog med naturoppsynet (eller dei de skal kontakte ved ferdsel ). Vi tener på at dei kjenner oss, og dei har mykje kompetanse å dele. Distriktsrådet ønskjer å kalle dykk inn til eit arbeidsmøte til hausten. Det er då viktig at de har tankar om kva behov de vil ha for dei neste åra. På samlinga lagar vi i fellesskap grunnlag for øvingsplanar etter dei nye reglane som kom 31. januar. Det skal i teorien gjere det enklare å få dei løyva ein har behov for, og truleg mindre byråkrati og eit femårsløyve. kontaktinformasjon Dag Hovland dagleg leiar Lis Maria Munkvold opplæring Reidun Sørefjord lokalforeiningar Christian Vik ungdom Bente Halvorsen omsorg Henning Hellebust Hjelpekorps/beredskap Margunn Masdal informasjon Følg oss på Twitter Lik oss på Facebook Bli med oss på heimesidene Dei fleste trasear er innfridd, og med talet helger som er att til påske, skal det vel halde med to turar pr trase for dei fleste. Det er lov å bruke tre skutrar pr tur. Vi oppfordrar å tildele ein eller fleire «plassar» til nabokorps. Dette handlar om beredskap den dagen naboen må bli med. Då bør naboen også kjenne området. Vi oppfordrar om å uniformere skuter og mannskap godt, og følgje 5

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

«Kultursjef» i Norges Røde Kors, Gisle Kavli og heldt opningsforedraget laurdag morgon.

«Kultursjef» i Norges Røde Kors, Gisle Kavli og heldt opningsforedraget laurdag morgon. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 5 - oktober 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i

Detaljer

tutti fratelli VINNAR AV REISELOTTERIET Innhald: side side

tutti fratelli VINNAR AV REISELOTTERIET Innhald: side side Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 6 - desember 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 3 - juni 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 6 - desember 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka

Detaljer

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

Å rsrapport fra Barneombodet 2014

Å rsrapport fra Barneombodet 2014 Å rsrapport fra Barneombodet 2014 01.03.2015 Innhald I. Rapport frå barneombodet...3 II. Introduksjon til verksemda og hovudtal...4 Organisasjonskart...4 Utvalde volumtal...5 Førespurnader og utsegner

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane Vestlandsforsking-notat nr. 7/2011 Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane - Evaluering av måloppnåing Geir Liavåg Strand og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2012 Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhald 1. Innleiing... 4 2. Mål og resultatoppnåing... 4 a. Førespurnader og utsegner på brev og

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 V RDAR. for folkehelse

RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 V RDAR. for folkehelse RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 V RDAR for folkehelse FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE Den nye folkehelselova gjev fylkeskommunane

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009 Saksnr Utval Møtedato 01/09 Konstituering Bakgrunn Før Ungdommens fylkesting formelt kan byrje diskutere politiske saker må ein konstituere møte. Dette vil seie at UFT må godkjenne innkallinga, sakslista

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikken: Innsatsområdet identitet og omdømme

Arbeidsgivarpolitikken: Innsatsområdet identitet og omdømme Fylkesrevisjonen Ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikken: Innsatsområdet identitet og omdømme - Ei undervegsevaluering. Forvaltningsrevisjonsrapport 1/2013 Forord Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal

Detaljer

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel.

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel. Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Rica Parken Hotel Ålesund Dato: 11. 13.11.2011 Tid: 14:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob 98 41 30 03 / absh@mrfylke.no,

Detaljer

Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane

Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Desember 2014 Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Første vekene i oktober var 42 pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane på tur til Sør-Afrika. Her nyt nokre av dei den

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

«Samskapt meirverdi»

«Samskapt meirverdi» Årsmelding 2014 Innhald Leiar Styret i Gode Sirklar i 2014 Næringsutvikling: Etablerartenesta: - Vi har fått utruleg god etablerarhjelp VNR Verkstedgruppen: Saman om eit «vindmølleprosjekt» NCE Subsea:

Detaljer

To speke -or not to speke

To speke -or not to speke Arbeidsrapport nr. 229 Susanne Moen Ouff To speke -or not to speke Ei forstudie om utfordringar i rekruttering til utdanning og arbeid innan spekematproduksjonen i Stranda kommune, samt vurdering av mogleg

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 06.05.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Merk tida! Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE. LUSTRA nytt

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE. LUSTRA nytt KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE LUSTRA nytt Nr. 1 2011 16. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har lagt bak oss ein kald og snørik vinter av den gamle sorten. Det har vore kjempeforhold

Detaljer

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET Prosjektrapport UNG PÅ VEG MOT VAKSENLIVET (2010 2012) Prosjekt i regi av Seksjon for Habilitering ved Ålesund sjukehus i samarbeid med Helsedirektoratet og NAKU. Rapporten er utarbeida av Birgitte Ulstein

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

PROGRAM FYLKESTING FOR UNGDOM 15.-17. MARS 2013

PROGRAM FYLKESTING FOR UNGDOM 15.-17. MARS 2013 Samandrag : Ungdommar frå 20 kommunar var samla på Skei Hotell for å halde liv i ungdomsdemokratiet. Det blei diskuterte aktuelle saker i fylket, lagd ny handslingsplan for ungdomspolitisk utval og det

Detaljer