Utvidede pasientrettigheter viktig lovendring med konsekvenser for helseforetakene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidede pasientrettigheter viktig lovendring med konsekvenser for helseforetakene"

Transkript

1 Utvidede pasientrettigheter viktig lovendring med konsekvenser for helseforetakene Presentasjon utarbeidet av Helse Nord RHF etter et opplegg utarbeidet i Helse Sør

2 Ot.prp.nr.63 ( ): Om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m Loven ble vedtatt av Stortinget i desember (Lov nr. 110) Vi er pålagt å etablere et system for gjennomføring av endringene innen

3 Loven trer i kraft 1. september Ikrafttredelsen krever forberedelser både sentralt og lokalt ift: - administrativ tilrettelegging - informasjon til pasienter og behandlingspersonell - operasjonalisering av prioriteringsforskriften - avtaler med private om fritt sykehusvalg - RTV`s oppgaver i forhold til fristbrudd

4 Hensikten med foredraget - disposisjon Å gi grunnleggende innføring i sentrale pasientrettigheter Informere om endringene som nå er vedtatt og hvilke konsekvenser disse får Diskutere praktiske problemer i forbindelse med gjennomføringen Invitere til innspill og spørsmål som bør forfølges videre

5 Pasientrettigheter gjeldende rett Rett til vurdering (pasrl. 2-2) Rett til nødvendig helsehjelp (pasrl. 2-1 annet ledd) - prioriteringsforskriften angir kriteriene og fastslår at helsehjelp skal gis innen en forsvarlig frist - kapasitetsbegrensning

6 Fritt sykehusvalg (pasrl. 2-4) - gjelder offentlige sykehus og DPS - gjelder ikke barne- og ungdomspsykiatrien - rus omfattes i dag av en tilsvarende ordning pålagt gjennom styringsdokumentet Utenlandsbehandling - bidragsordningen manglende kompetanse i Norge - etterslep fra pasientbroen

7 Klageadgang Klage til Helsetilsynet i fylket (fylkeslegen) ( 7-2) - skriftlig - innen 3 uker Anmodning om oppfyllelse av rettighetene (pasl. 7-1) - uformelt - innen 4 uker (Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd ( 7-4) Aktuelt hvis man mener helsepersonell har brutt plikter fastsatt i helsepersonelloven til ulempe for seg) Klager på avslag om utenlandsbehandling pga manglende kompetanse i Norge går til en egen klagenemnd

8 Endringene

9 Hvorfor utvide pasientenes rettigheter ytterligere? Tilsyn har avdekket mangler ved praktiseringen av dagens lovgivning Ønske om å styrke pasientenes rettigheter gjennom å: - utvide pasienters valgfrihet og utnytte det totale behandlingstilbudet bedre (mer bruk av private) - gi pasienter bedre redskap til å ivareta sine rettigheter (lovfesting av behandlingsfrist og subsidiær rett til behandling eventuelt i utlandet) - samordne og forenkle regelverket (utenlandsbehandling) Regjeringen forpliktet seg gjennom Sem-erklæringen

10 Hovedpunktene i endringene Endringer knyttet til ordningen med fritt sykehusvalg Endringer knyttet til fastsetting av frist for nødvendig helsehjelp Endringer knyttet til utenlandsbehandling

11 Endringer knyttet til ordningen med fritt sykehusvalg: Retten til fritt sykehusvalg utvides: barne- og ungdomspsykiatri private sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak om fritt sykehusvalg

12 Nærmere om utvidet fritt sykehusvalg til private sykehus 2-4 Rett til valg av sykehus Pasienten har rett til å velge på hvilket sykehus eller distriktspsykiatrisk senter, eller behandlingssted i en slik institusjon, behandlingen skal foretas. Det er en forutsetning at sykehuset eller det distriktspsykiatriske senteret eies av et regionalt helseforetak eller har avtale med et regionalt helseforetak som gir pasienten en slik valgrett. Pasienten kan ikke velge behandlingsnivå. Departementet kan gi nærmere forskrifter om slike avtaler som er omtalt i første ledd.

13 Forts. private sykehus RHFene inngår hver sine avtaler med private sykehus Fritt sykehusvalg gjelder de private sykehus som får avtale etter anbudsrunder på de diagnoser/prosedyrer som avtalefestes Pasientene i nord kan også velge seg inn på andre RHFs avtaler Dagens avtaler volumbegrenset Kostnader: RHF betaler behandlingskostnader utover 40%, HFene har reisekostnadene som i dag ved fritt sykehusvalg

14 Endringer knyttet til fastsetting av frist for nødvendig helsehjelp For pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp pålegges spesialisthelsetjenesten å fastsette en konkret frist for når retten til nødvendig helsehjelp senest skal være oppfylt for hver enkelt pasient Pasienten og henvisende lege skal informeres om den fastsatte fristen Frist skal settes for alle som henvises etter og for pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp og som har ventet i 6mnd. eller mer

15 Fristbrudd Overskrides fristen, gis pasienten en subsidiær rett til behandling, om nødvendig privat eller i utlandet (kapasitetsforbeholdet oppheves) RTV skal fremskaffe det subsidiære tilbudet Det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion (dvs i praksis det enkelte HF) må dekke merkostnadene ved det subsidiære tilbudet

16 Endringer knyttet til behandling i utlandet Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men som det ikke finnes adekvat behandlingstilbud for i Norge, skal få rett til spesialisthelsetjeneste i utlandet ( bidragsordningen folketrygdloven 5-22 annet ledd) Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet beholdes likevel som klageinstans Pasientbroen til utlandet er videreført innenfor RHFenes sørge-for ansvar (den sentrale pasientbroen er mao avviklet)

17 Hvilken betydning vil endringene få for HFene? Opphevelsen av kapasitetsforbeholdet kan by på utfordringer i forhold til å sikre samsvar mellom regionens tilbud og befolkningens behov og rett til helsetjenester etter prioriteringsforskriften Helseforetakenes tjenestetilbud vil få større konkurranse fra de private (pasienter vil kunne velge å bruke andre regioners avtaler med private sykehus)

18 Informasjonen til pasientene må utvides/forbedres (felles brevmaler er utarbeidet) Flere klagesaker vil måtte påregnes (pasienter med rett til nødvendig helsehjelp vil lettere kunne ivareta sine rettigheter - sykehusets prioriteringer synliggjøres ) Fristbrudd vil få økonomiske konsekvenser for HFene

19 Nærmere om enkelttemaer av særlig betydning for gjennomføringen

20 Rett til nødvendig helsehjelp Pasientrettighetslovens 2-1 annet ledd: Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når medisinsk forsvarlighet krever at en pasient som har en slik rettighet senest skal få nødvendig helsehjelp.

21 Prioriteringsforskriften 2: Rett til nødvendig helsehjelp Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasrl. 2-1 annet ledd når: 1. Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og 2. Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og 3. De forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt.

22 Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet menes at pasientens livskvalitet uten behandling merkbart reduseres som følge av smerte eller lidelse, problemer i forbindelse med vitale livsfunksjoner som for eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå.

23 Med forventet nytte av helsehjelpen menes at det foreligger god dokumentasjon for at aktiv medisinsk behandling kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten behandling eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av behandlingen.

24 Lønning II utvalget (NOU 1997:18) Prioriteringsforskriften bygger på Lønning II utvalgets inndeling av pasienter i 4 grupper ut fra sammenhengen mellom tilstandens alvorlighet, muligheten til å forbedre den med helsehjelp og helsehjelpens kostnadseffektivitet: 1. Grunnleggende helsetjenester (som skal ytes) 2. Utfyllende helsetjenester (som bør ytes) 3. Lavt prioriterte helsetjenester (som kan ytes) 4. Ikke prioriterte helsetjenester (som ikke det offentlige bør finansiere) ( rett til nødvendig helsehjelp antas å omfatte gruppe 1 og 2)

25 Fastsettelse av individuelle frister Lite tidligere praksis å bygge på Siden tildeling av rett til nødvendig helsehjelp praktiseres svært ulikt, er det grunn til å tro at fristene også blir fastsatt ulikt Fristen skal settes objektivt i forhold til medisinsk forsvarlighet For lange frister: pasienten får ikke hjelp innen forsvarlig tid kan påklage sykehusets avgjørelse For korte frister: kan føre til mange fristbrudd med påfølgende behandling ved andre sykehus eller i utlandet, med ulempe for pasienten og unødige utgifter for foretaksgruppen

26 Fra henvisning til fristbrudd - Tidsakse Fristbrudd!! Henvisning Varsel om mulig fristbrudd? Forsvarlighetsgrense akse Mottaksdato Vurdering innen 30 virkedager Vurderingsdato Evnt. forundersøkelse / utredning Behandlingsstart 14 dager 24 timers ekstrafrist 14 dager Behandling evt. i utlandet uten opphold Frist for nødvendig helsehjelp

27 Spesielle problemstillinger Hvilken frist gjelder (grensen mellom utredning og behandling) tolkning av frist for nødvendig helsehjelp En eller flere frister? Kan fristen endres? Overføring mellom sykehus Avvisning Kronikere Psykiatrien Russektoren

28 Private får samme ansvar som HFene Private sykehus må også følge prioriteringsforskriften prioritere rettighetspasienter Også sørge for nødvendig info til pasientene (jfr. de 5 brevmalene) Når det private sykehuset står for fristbrudd, gjelder samme betalingsansvar som HFene har (fristbruddsinst. øk. ansvarlig) Private kan også avvise pasienter som off. sykehus under fritt sykehusvalg-ordningen Vi bygger de nye bestemmelsene inn i nye avtaler med private sykehus

29 Administrativ tilrettelegging Ventelisteføring og pasientadministrative systemer: Det skal fremgå av ventelisten om pasienten er gitt rett til nødvendig helsehjelp Sykehusets PAS må gi informasjon om individuell fris og varsle når fristen kan bli overskredet, slik at fristbrudd kan unngås Sykehuset kan kontakte Kontoret for fritt sykehusvalg som vil bistå med å finne et alternativt behandlingssted Helse Nord disponerer

30 Informasjon til pasienter 5 brevmaler for henvisningssvar er utarbeidet: 1.JA, pasienten skal tilbys behandling her og er prioritert (Brev til pasient med rett til nødvendig helsehjelp) 2.JA, pasienten skal tilbys behandling her men er ikke prioritert (Brev til pasient uten rett til nødvendig helsehjelp) 3.JA, pasienten skal tilbys behandling, men ved et annet sykehus (Brev til rettighetspasient fra egen region som bør gis et annet tilbud for å unngå fristbrudd)

31 4. NEI, pasienten hører til en annen region og avvisning er nødvendig for å oppfylle plikter overfor egne rettighetspasienter (avvisning av fritt sykehusvalgpasient) 5. NEI, pasienten har ikke behov for spesialisthelsetjenester (retur av henvisning til førstelinjen)

32 Fristbrudd Dersom det regionale foretaket ikke har sørget for at en pasient som har en rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, får den nødvendige helsehjelpen innen det tidspunktet som er fastsatt i medhold av annet ledd, har pasienten rett til å motta nødvendig helsehjelp uten opphold, om nødvendig fra privat tjenesteyter eller tjenesteyter utenfor riket. (pasrl 2-1, fjerde ledd)

33 Ordningen ved fristbrudd skal administreres av RTV - behandlingen kan gis i offentlig sykehus, privat institusjon/sykehus eller utenlands - behandlingen skal gis uten opphold

34 RTV`s rolle og samarbeid med foretakene RTV inngår egne avtaler om kjøp av helsetjenester privat eller i utlandet Saken overføres RTV først når fristbruddet er et faktum Det enkelte HF/fristbruddsinst. (og de private tjenestetilbyderne) dekker merkostnadene ved behandlingen På grunn av kravet om rask behandling vil behandlingen bli (betydelig) dyrere

35 Helse Nord har sagt NEI til å overlate reisebestillinger etc til et felles reisebyrå Helse Nord har sagt NEI til å overlate til RTV å framforhandle avtaler med utenlandske behandlingsinstitusjoner Helse Nord har sagt JA til sammen med de andre RHFene å forhandle om avtaler på behandling innen de store volumene Helse Nord har sagt JA til at utenlandsk beh.inst kan fakturere HF der de er fristbruddsinstitusjon

36 Nærmere om arbeidet i Helse Nord: Det er etablert en regional gruppe på fagdirektørnivå Det skal nedsettes en arbeidsgruppe med repr. fra alle helseforetakene med mandat: - å foreslå rutiner HFene kan benytte seg av for å unngå fristbrudd Det er opprettet et regionalt prioriteringsutvalg: - som skal legge til rette for og overvåke en enhetlig praktisering av prioriteringsforskriften - foreslå og igangsette opplærings- og informasjonstiltak lokalt/regionalt) Nøkkelpersonell (IKT) vil bli samlet for å se på teknisk/administrative utfordringer ift fristbrudd

37 Hvordan skal vi få dette til? Mer helhetlig praksis på vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Intensivere arbeidet med å utvikle retningslinjer/veiledninger i prioritering Dele erfaringer og hjelpe hverandre når det kniper økt samarbeid over foretaksgrensene i HN??

38 Oppsummering Utvidede pasientrettigheter fra 1. september Ikrafttredelsen krever forberedelser i helseforetaksgruppen, spesielt på følgende områder: - administrativ tilrettelegging / It (for å hindre fristbrudd) - informasjon til pasienter og behandlingspersonell (vi er pålagt å gi mer detaljert informasjon bl.a. om fristdatoen) - operasjonalisering av prioriteringsforskriften (for å sikre mer ensartet praksis ift hvem som har rett til nødvendig helsehjelp)

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren for å vurdere hvordan retten til helsehjelp skal styrkes for

Detaljer

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Veileder IS-1710 Prioriteringsveileder Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel:

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Veileder. Prioriteringsveileder IS-1625. Lungesykdommer. Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst

Veileder. Prioriteringsveileder IS-1625. Lungesykdommer. Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst IS-1625 Veileder Prioriteringsveileder Lungesykdommer Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder Lungesykdommer Utgitt: 12/2008

Detaljer

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Veileder IS-2043 Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder

Detaljer

14/00949-2 29.08.2014

14/00949-2 29.08.2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14/00949-2 29.08.2014 Saksbehandler: Berit Herlofsen, +47 480 75 966 Høring - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009

Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 360053_Omslag_kreft_NY.indd 1 26-04-06 15:58:53 Forord fra helse- og omsorgsministeren Kreft er en av vår tids store folkesykdommer. Mer enn 173 000 mennesker

Detaljer

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser.

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. 1 Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. Baard Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF. Prioriteringsgapet Forventninger

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt.

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.10.2006 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer - høring

Detaljer

AVTALE OM SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER

AVTALE OM SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER AVTALE OM SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER Helse Sør-Øst RHF (Oppdragsgiver) og ( Samarbeidspartneren) Sted og dato: Henvendelser Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: Hos Helse

Detaljer

RVTS Midt Juridisk Rådgiver R Leif Strøm. Migrasjonshelse- og Utlendingsloven

RVTS Midt Juridisk Rådgiver R Leif Strøm. Migrasjonshelse- og Utlendingsloven RVTS Midt Juridisk Rådgiver R Leif Strøm Migrasjonshelse- og Utlendingsloven Innledning En god helsearbeider foretar altid en større eller mindre kartlegging av sin pasient for å få et best mulig inntrykk

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

PRIORITERINGER I POLIKLINIKKER I PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (PHV) Skriftlig arbeid i spesialiteten klinisk voksenpsykologi.

PRIORITERINGER I POLIKLINIKKER I PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (PHV) Skriftlig arbeid i spesialiteten klinisk voksenpsykologi. PRIORITERINGER I POLIKLINIKKER I PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (PHV) Skriftlig arbeid i spesialiteten klinisk voksenpsykologi. Forfattere: Jan-Ole Hesselberg Arbeidssted: Ås pedagogisk-psykologisk senter,

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Årsmelding 2010 Østfold

Årsmelding 2010 Østfold Årsmelding 2010 Østfold NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD. 2 GJESTESKRIBENT 3 1.0 INNLEDNING... 5 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT....5 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM GIKK

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer