MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: Frå: til 16.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 22.02.2007 Frå: 13.00 til 16.30"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: Frå: til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny Garvik Medlem Laila Marie Reiertsen Medlem Sølvi Bugge Medlem Ruth Elin Andersen Midtbø Medlem Nils-Olav Nøss Medlem Jostein Bondevik FO Medlem Terje Sperrevik Medlem Eirik Neverdal Varamedlem Elisabeth Haugland Jostein Bondevik Frå adm. : Andre: Merknader: Kommunaldirektør Øyvind Tøsdal, leiar arealabruk Geir Heldal, landbruksjef Helene Dahl Barnetalsmann Jonny Haugland. Trainee frå Kommunal- og regionaldep, Otto Leirbukt. Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ingen merknader til saklista. Utdelte dokument: Sak 87/07 Teikningar av hytte D. Sak 88/07 Brev frå Fylkesmannen i Hordaland dat Sak 115/07 Brev frå Stein Erik Lundekvam dat Dokument til saker som ikkje står på saklista: - Brev vedk 22/51 Eidsvik, utfylling i sjø, dat Brev vedk oppsetjing av ny type refleks, dat Behandla saker: 87/07 118/07 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Gustav Bahus Jonny Garvik Ruth Elin Midtbø Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 87/07 06/ /7 GEITERØY, NYBYGG 4 STK HYTTER FOR KRISTIN NIELSEN M.FL. 88/07 06/ /50,102, VÅGADALEN, NYBYGG TERRASSEHUS - EIPLAN AS 89/07 06/ /8, LARSAVEGEN, NYBYGG BARNEHAGE - SØRE NESET BARNEHAGE 90/07 06/ /235, RESET, SØKNAD OM LØYVE TIL 2 STK. 4-MANNSBUSTADER 91/07 06/ /6,KUVÅGVEGEN, FRÅDELING AV AREAL TIL NÆRINGSTOMT - JOHANNES OG INGER-MARIE MOBERG 92/07 06/ /465, SOLLIA, NYBYGG EINEBUSTAD M/GARASJE - GEIR-ARNE MO 93/07 05/442 8/53, BJØRKHAUG, SØFTELAND, FRÅDELING AV BUSTADTOMT 94/07 06/ /29, TJOHOLMEN, FASADEENDRING GJESTEHUS - JARLE NORDNES 95/07 06/ /27, HATVIKVEGEN 110, SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALDELEN AV KOMMUNPLANEN FOR OS FOR JON O HOPE 96/07 06/2201 8/29, VINDALSVEGEN 48, TILBYGG HYTTE - FORENINGEN NORD-NORGE I BERGEN 97/07 06/577 KØYRING MED VASS-SCOOTER 98/07 07/288 SØKNAD OPPSTART PRIVAT REG.PLAN FOR KORSABRUMYRANE, 12/2, 6 OG 13/2 99/07 06/1910 OFFENTLEG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE PÅ HAUGE 100/07 04/934 OFFENTLEG ETTERSYN, ENDRING, REGULERINGSPLAN, HALHJEMS- MARKA 101/07 06/664 OFFENTLEG ETTERSYN, REGULERINGSPLAN MØRKEVÅGEN DEL AV 31/1 102/07 06/1164 OFFENTLEG ETTERSYN AV UTBYGGINGSPLAN FELT B16, EIKELI LEKVEN. 103/07 06/2398 OPPSTART,REG.PLAN FOR MØSDALSHAUGEN, GNR. 8 BNR. 8,10,23, SØFTELAND 2

3 104/07 06/228 OPPSTART, PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR SOLBAKKEN, GNR. 50/39 105/07 06/824 ENDRING REGULERINGSPLAN HILDERN SKEISLEIRA - PRESISERING 106/07 06/ /1, HAUGLAND, SØKNAD OM FRÅDELING AV BUSTADTOMT 107/07 06/ /292, BRATHOLMEN, FRÅDELING AV NAUSTTOMT - ANNE BRATHOLMEN 108/07 06/1651 7/6, FRÅDELING AV TILL.AREAL TIL G.NR. 7/67- FRANK SÆLEN 109/07 06/ /107, SKEISSTØA, FRÅDELING, TILL. TIL 34/111 - ANNBJØRG NILSEN 110/07 06/2194 GJELEVIKA,SØKNAD OM Å ETABLERE FLYTANDE FISKEOPPDRETTS- ANLEGG - INKA AS 111/07 05/ /1, SUNDØYTANGEN, SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE 112/07 06/476 54/92 KUVENBAKKEN 23, SØKNAD OM LØYVE TIL OPPFØRING AV 2 EINEBUSTAD 113/07 06/ /61,RØTINGAVEGEN 246,NYBYGG GARASJE,RIVING SMIE/SLIPPHUS, UTB.VEG - BJARTE KVÅLE 114/07 06/ /20, BALANDNESET, TILBYGG HYTTE - ARNE OG VIBECKE VIETH SANDSTAA 115/07 04/ /71,120, LYSODDEN HYTTEFELT, SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE - KLAGE PÅ VEDTAK 116/07 07/156 GJENNOMKØYRING I ULVENVEGEN 117/07 07/60 DELEGERTE VEDTAK OG REFERERTE JOURNALPOSTAR /07 07/26 POLITISK KVARTER 3

4 87/07 Arkiv: MA 31/---7 Arkivsaknr.: 06/ /7 GEITERØY, NYBYGG 4 STK HYTTER FOR KRISTIN NIELSEN M.FL. Samrøystes vedtak som innstillinga. I medhald av 93 i plan- og bygningslova og arealdelen av kommuneplanen for Os godkjenner Forvaltningsstyret i Os kommune søknad om løyve til tiltak, nybygg 4 hytter, på gnr. 31, bnr. 7, Geiterøya, for Kristin Nielsen m.fl, i samsvar med søknader datert Plassering av hyttene ert godkjent i samsvar med situasjonskart motteke Etter Forvaltningsstyret i Os sitt syn er dei omsøkte fritidsbustadene i samsvar med arealdelen av kommuneplanen for Os. Vidare meinar Forvaltningsstyret at omsøkte plassering, slik vist på situasjonsplan motteke , ikkje kjem i konflikt med den funksjonelle strandsona for området. 88/07 Arkiv: MA 48/--50 Arkivsaknr.: 06/ /50,102, VÅGADALEN, NYBYGG TERRASSEHUS - EIPLAN AS I medhald av arealdelen av kommuneplanen for Os kan Forvaltningsstyret i Os kommune ikkje godkjenna søknad om løyve til tiltak, rammeløyve terrassehus, datert , på gnr. 48, bnr. 50 og 102, Vågadalen 41, for Eiplan AS. Etter Forvaltningsstyret sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Dersom tiltakshavar ønskjer ei handsaming av saka må dette skje gjennom utarbeiding av reguleringsplan for området i samsvar med 23 i plan- og bygningslova. Forvaltningsstyret i Os kommune meiner at omsøkte tiltak er av eit slikt omfang, og vil ha så store verknader på sine omgjevnader, at det fører til reguleringsplikt. Vedtaket kan påklagast Saka vert utsett. Saka vart utsett. 89/07 Arkiv: MA 42/---8 Arkivsaknr.: 06/ /8, LARSAVEGEN, NYBYGG BARNEHAGE - SØRE NESET BARNEHAGE 4

5 Omdisponering etter jordlova 9 kan ikkje godkjennast. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå arealdelen til kommuneplanen og godkjenner søknad om løyve til tiltak, rammeløyve barnehage, datert , på gnr. 42, bnr. 8, Larsavegen, for Søre Neset Barnehage. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Regionale, nasjonale eller lokale friluftsinteresser vil ikkje verta råka. Utvalet drøfta seg fram ti følgjande tillegg til vedtaket: Tillegg i avsnitt 1: - Det må etablerast trafikksikringstiltak (fartshumpar, nedsett fartsgrense). Dette skal gjerast i samarbeid med eining for arealbruk. Søkjaren skal kosta dette arbeidet. - Talet på parkeringsplassar skal aukast. skal leggjast fram forslag for betring av henteog bringelogistikken i området som skal godkjennast av administrasjonen. - Vegen frå parkeringsplassen til barnehagen må fysisk stengjast forordinær biltrafikk. Dette for å hindra køyring heilt opp til barnehagen. - Det må sikrast at køyring til og frå barnehagen ikkje skjer frå sør. Einingsleiar Geir Heldal kom med framlegg om fleire særlege grunnar: - Omsøkte nybygg er ein relokalisering og utviding av eksisterande barnehage i området, jfr. barnehagesatsinga. Statens mål er full barnehagedekning i Barnehagen inngår som kommunens del av planen for å nå full dekning. Tomta der barnehagen er omsøkt ligg sentralt og fint til og har flotte naturområde i nærleiken. Ingen andre tomtar i Søre Neset krins er regulerte til barnehage. Regjeringa har sagt at ein skal nå målet om full barnehagedekning ved å gje dispensasjonar Administrasjonen sitt vedtak vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegga vart samrøystes vedtekne. Omdisponering etter jordlova 9 kan godkjennast. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå arealdelen til kommuneplanen og godkjenner søknad om løyve til tiltak, rammeløyve barnehage, datert , på gnr. 42, bnr. 8, Larsavegen, for Søre Neset Barnehage. Følgjande vilkår må oppfyllast: - Det må etablerast trafikksikringstiltak (fartshumpar, nedsett fartsgrense). Dette skal gjerast i samarbeid med eining for arealbruk. og skal kostast av søkjaren. Talet på parkeringsplassar skal aukast. Det skal leggjast fram forslag for betring av hente- og bringelogistikken i området som skal godkjennast av administrasjonen. - Vegen frå parkeringsplassen til barnehagen må fysisk stengjast for ordinær biltrafikk. Dette for å hindra køyring heilt opp til barnehagen. - Det må sikrast at køyring til og frå barnehagen ikkje skjer frå sør. 5

6 Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Regionale, nasjonale eller lokale friluftsinteresser vil ikkje verta råka. - Omsøkte nybygg er ein relokalisering og utviding av eksisterande barnehage i området, jfr. barnehagesatsinga. Statens mål er full barnehagedekning i Barnehagen inngår som kommunens del av planen for å nå full dekning. Tomta der barnehagen er omsøkt ligg sentralt og fint til og har flotte naturområde i nærleiken. Ingen andre tomtar i Søre Neset krins er regulerte til barnehage. Regjeringa har sagt at ein skal nå målet om full barnehagedekning ved å gje dispensasjonar. 90/07 Arkiv: MA 42/-235 Arkivsaknr.: 06/ /235, RESET, SØKNAD OM LØYVE TIL 2 STK. 4-MANNSBUSTADER I medhald av 93 i plan- og bygningslova godkjenner Forvaltningsstyret i Os søknad, dat om oppføring av 2 stk. 4-mannsbustader på gnr.42, bnr.235, Haugland. Plassering av bygningane skal vera i samsvar med situasjonskart i m = 1:500, stempla Os kommune Forvaltningsstyret dispenserer frå byggeavstand til kommunal veg, og godkjenner hus meter frå senter veg. Vedtaket er gjort i medhald av 7 i plan- og bygningslova. Saka er også vurdert i høve til 70 nr.1, 74 nr.2, 79 og 80. Forvaltningsstyret kan ikkje sjå at ulempene for naboar vert så vesentlege at det gjev grunnlag for å avslå søknaden. Eirik Neverdal (Uavh) kom med alternativt vedtak: Forvaltningsstyret i Os kan ikkje godkjenna søknad, dat om oppføring av 2 stk. 4- mannsbustader på gnr.42, bnr.235, Haugland. Forvaltningsstyret meiner at firmannsbustader på omsøkte eigedom vert eit framandelement som ikkje høyrer heime i det eksisterande bustadmiljøet, som stort sett er einebustader. Vedtaket er gjort med heimel i 74 nr.2 i plan- og bygningslova. Forvaltningsstyret vil kunna vurdera ein ny søknad med 2 stk. einebustader eller 2 tomannsbustadar på eigedomen. Gustav Bahus (FrP) fremja følgjande vedtak: I medhald av 93 i plan- og bygningslova godkjenner Forvaltningsstyret i Os søknad, dat om oppføring av 1 stk. 4-mannsbustader på den nordlige delen slik omsøkt.. På den sørlege delen av tomta godkjenner forvaltningsstyret 1 stk. verktikaltelt 2- mannsbustad i ein etasje.. Forvaltningsstyret dispenserer frå byggeavstand til kommunal veg, og godkjenner hus meter frå senter veg. Vedtaket er gjort i medhald av 7 i plan- og bygningslova. Saka er også vurdert i høve til 70 nr.1, 74 nr.2, 79 og 80. Forvaltningsstyret kan ikkje sjå at ulempene for naboar vert så vesentlege at det gjev grunnlag for å avslå søknaden. Tiltakshavar vert beden om å sjå på trafikksikringa i området. Adminisrasjonen sitt framlegg fekk 0 røyster og fall. Eirik Neverdal sitt framlegg fekk 3 røyster (1Uavh, 1Krf, 1Tvs) og fall. 6

7 Gustav Bahus sitt framlegg vart vedteke mot 3 røyster (1Uavh, 1Krf, 1Tvs). I medhald av 93 i plan- og bygningslova godkjenner Forvaltningsstyret i Os søknad, dat om oppføring av 1 stk. 4-mannsbustader på den nordlige delen slik omsøkt.. På den sørlege delen av tomta godkjenner forvaltningsstyret 1 stk. verktikaltelt 2- mannsbustad i ein etasje. Forvaltningsstyret dispenserer frå byggeavstand til kommunal veg, og godkjenner hus meter frå senter veg. Vedtaket er gjort i medhald av 7 i plan- og bygningslova. Saka er også vurdert i høve til 70 nr.1, 74 nr.2, 79 og 80. Forvaltningsstyret kan ikkje sjå at ulempene for naboar vert så vesentlege at det gjev grunnlag for å avslå søknaden. Tiltakshavar vert beden om å sjå på trafikksikringa i området. 91/07 Arkiv: MA 51/---6 Arkivsaknr.: 06/ /6,KUVÅGVEGEN, FRÅDELING AV AREAL TIL NÆRINGSTOMT - JOHANNES OG INGER-MARIE MOBERG I medhald av 12 i jordlova vert søknad om frådeling av areal til næringsføremål, motteken godkjent. I medhald av 7 og 93h i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå arealdelen til kommuneplanen og godkjenner søknad, motteken om frådeling av grunneigedom, ein parsell som skal nyttast til næring, på gnr. 51, bnr. 6, Moberg, for Johannes og Inger Marie Moberg. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - det omsøkte arealet grensar mot areal som allereie er avsett til næringsområde i gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os. - Regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka Det må opprettast ei buffersone mellom omsøkte industritomt og omsøkte bustadtomt på 20 meter. Innafor denne sona vil det ikkje bli gitt løyve til noko form for terrenginngrep eller anna arbeid. Merknad frå eigarar av gnr. 37, bnr. 8 og gnr. 51, bnr. 125, Tommy og Evy B Grindheim er såleis delvis teken til følgje. Vedtaket kan påklagast. Elisabeth Haugland (V) er ikkje ugild i denne saka. Eirik Neverdal (Uavh) fremja alternativ innstilling: 7

8 Forvaltningsstyret i Os kommune ikkje godkjenna søknad datert , om frådeling av grunneigedom, ein parsell som skal nyttast til næring, på gnr. 51, bnr. 6, Moberg, for Johannes og Inger Marie Moberg. Vedtaket er gjort i medhald av arealdelen av kommuneplanen for Os. Etter forvaltningsstyret sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunner etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Dersom tiltakshavar likevel ønskjer ei vidare handsaming av saka må dette skje gjennom utarbeiding av reguleringsplan for området i samsvar med 23 i plan- og bygningslova. Forvaltningsstyret i Os kommune meiner at omsøkte tiltak er av eit slikt omfang og vil ha så store verknader på sine omgjevnader at det fører til reguleringsplikt. Vedtaket kan påklagast Avrøysting 1: Skal arealet leggjast inn i arealplanen som industriområde eller ikkje? Det vart 5 røyster (1Uavh, 1V, 1Krf, 1Tvs, 2Ap) for ikkje å leggja det inn i arealplanen no, og 4 (3FrP, 1H) røyster for å leggja det inn. Avrøysting 2: Administrasjonen sitt framlegg fekk 4 røyster (3FrP, 1H) og fall, medan Neverdal sitt framlegg fekk 5 røyser (1Uavh, 1V, 1Krf, 1Tvs, 2Ap) og vart vedteke. Forvaltningsstyret i Os kommune ikkje godkjenna søknad datert , om frådeling av grunneigedom, ein parsell som skal nyttast til næring, på gnr. 51, bnr. 6, Moberg, for Johannes og Inger Marie Moberg. Vedtaket er gjort i medhald av arealdelen av kommuneplanen for Os. Etter forvaltningsstyret sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Dersom tiltakshavar likevel ønskjer ei vidare handsaming av saka må dette skje gjennom utarbeiding av reguleringsplan for området i samsvar med 23 i plan- og bygningslova. Forvaltningsstyret i Os kommune meiner at omsøkte tiltak er av eit slikt omfang og vil ha så store verknader på sine omgjevnader at det fører til reguleringsplikt. Spørsmålet om å gjera om området til næringsareal vert å ta opp i høve det pågåande arbeidet med å regulera heile arealplanen for Os kommune. Vedtaket kan påklagast 92/07 Arkiv: MA 51/-465 Arkivsaknr.: 06/ /465, SOLLIA, NYBYGG EINEBUSTAD M/GARASJE - GEIR-ARNE MO I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os kommune frå reguleringsplanen for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl med reguleringsføresegner, for ei omsøkt utnyttingsgrad på 26,75 % BYA. Forvaltningsstyret i Os dispenserar og frå 70.2 i plan- og bygningslova, for plassering av omsøkte bygg nærare grense mot gnr. 51, bnr. 315 enn 4 meter. 8

9 Søknad om løyve til tiltak, rammeløyve bustadhus med garasje, datert , på gnr. 51, bnr. 465, Sollia 50, for Geir Arne Mo, vert godkjent. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Ei auke i tilatt utnyttingsgrad, som omsøkt, vil ikkje endra intensjonane i godkjent reguleringsplan for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl - Bygging nærare grense mot gnr. 51, bnr. 315 vil ikkje medføra avgrensingar for bruken av denne eigedomen. Vedtaket kan påklagast. Eirik Neverdal (Uavh) kom med framlegg om alternativ innstilling men med 22 % BYA. Forvaltningsstyret i Os kan ikkje sjå at det i denne saka ligg føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå reguleringsplanen for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl med reguleringsføresegner for ei omsøkt utnyttingsgrad på 22 % BYA. Forvaltningsstyret i Os finn heller ikkje særlege grunnar til å dispensera frå 70.2 i plan- og bygningslova for plassering av omsøkte bygg nærare grense mot gnr. 51, bnr. 315 enn 4 meter. Søknad om løyve til tiltak, rammeløyve bustadhus med garasje, datert , på gnr. 51, bnr. 465, Sollia 50, for Geir Arne Mo, vert ikkje godkjent. Vedtaket er fatta med heimel i reguleringsplanen for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl med reguleringsføresegner og 70.2 i plan- og bygningslova. Vedtaket kan påklagast. Gustav Bahus (FrP) fremja følgjande tilleggsframlegg til første strekpunkt i administrasjonen si innstilling: Dette skapar ikkje presedens for framtidige søknader. Administrasjonen si reine innstilling fekk ingen røyster og fall. Eirik Neverdal sitt framlegg vart vedteken med 5 røyser (1Uavh, 1Tvs, 1V, 2Ap) mot Gustav Bahus sitt framlegg som fekk 4 røyster (3Frp, 1H) og fall. Forvaltningsstyret i Os kan ikkje sjå at det i denne saka ligg føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå reguleringsplanen for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl med reguleringsføresegner for ei omsøkt utnyttingsgrad på 22 % BYA. Forvaltningsstyret i Os finn heller ikkje særlege grunner til å dispensera frå 70.2 i plan- og bygningslova for plassering av omsøkte bygg nærare grense mot gnr. 51, bnr. 315 enn 4 meter. Søknad om løyve til tiltak, rammeløyve bustadhus med garasje, datert , på gnr. 51, bnr. 465, Sollia 50, for Geir Arne Mo, vert ikkje godkjent. Vedtaket er fatta med heimel i reguleringsplanen for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl med reguleringsføresegner og 70.2 i plan- og bygningslova. Vedtaket kan påklagast. 9

10 93/07 Arkiv: MA -8/--53 Arkivsaknr.: 05/442 8/53, BJØRKHAUG, SØFTELAND, FRÅDELING AV BUSTADTOMT Gustav Bahus (FrP) la fram alternativ innsilling: I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå føresegnene til kommuneplanen, og godkjenner søknad, dat om frådeling av ein parsell frå gnr.8, bnr.53, Bjørkhaug 2, på Søfteland. Som særlege grunnar for dispensasjon viser forvaltningsstyret til: 1. Parsellen ligg i tilknytning til andre eksisterande bustadeigedomar i området. 2. Parsellen vil kunna tilknytast off. vass- og kloakkanlegg. 3. Parsellen vil ikkje få konsekvensar for landbruket eller kulturlandskapet i området. 4. Parsellen vil heller ikkje få konsekvensar for lokalt, regionalt eller nasjonalt friluftsliv, eller allmen ferdsel i området. Administrasjonen sitt framlegg fekk 5 røyster (1Uavh, 1V, 1Krf, 1Tvs, 2Ap) og vart vedteke mot Bahus sitt framlegg som fekk 4 røyster (3Frp, 1H) og fall. I medhald av 7 i plan- og bygningslova kan forvaltningsstyret i Os ikkje godkjenna søknad, dat om frådeling av ein parsell til bustadføremål på gnr.8, bnr.53, Bjørkheim 2 på Søfteland. Forvaltningsstyret kan ikkje sjå at det i saka føreligg særlege grunnar som gjev grunnlag for å dispensera frå føresegnene til kommuneplanen. Forvaltningsstyret har gjort konkrete vurderingar av m.a. * Søkjar sin tilknytning til staden, og at dei ønskjer å busetta seg i Os. At parsellen kan tilknytast eksisterande veg og off. vatn og kloakk. Lokale, regionale og nasjonale friluftsinterresser. Dei andre bygningane som er godkjent langs Gamlevegen ned mot Vindalsvatnet. Andre dispensasjonssaker i kommunen. Saka er vurdert i høve til føresegnene til arealdelen til kommuneplanen, og til Ombudsmannen sin uttale i årsmelding for 2004 s /07 Arkiv: MA 28/--29 Arkivsaknr.: 06/ /29, TJOHOLMEN, FASADEENDRING GJESTEHUS - JARLE NORDNES Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os kommune frå 17-2 i plan- og bygningslova og arealdelen av kommuneplanen for Os og godkjenner 10

11 søknad datert , om rehabilitering av fasadar på eksisterande gjestehus på gnr. 28, bnr. 29, Tjoholmen, for Jarle Nordnes. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Gjestehytta vil ha same storleik som eksisterande gjestehytte - regionale eller lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. - Tiltaket vil ikkje privatisera område meir enn dagens situasjon Vedtaket kan påklagast. 95/07 Arkiv: MA 67/--27 Arkivsaknr.: 06/ /27, HATVIKVEGEN 110, SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALDELEN AV KOMMUNPLANEN FOR OS FOR JON O HOPE Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I medhald av 7 og 93h i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad, motteken om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen for bygging av bustadhus på gnr. 67, bnr, 27, Hatvikvegen 110. Det er eit vilkår for godkjenninga at Statens vegvesen, region vest godkjenner dispensasjon frå byggjegrense mot rv 552. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Eksisterande tomt ligg innafor eit område som framstår som eit bustadområde. - Regionale, nasjonale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. Vedtaket kan påklagast 96/07 Arkiv: MA -8/--29 Arkivsaknr.: 06/2201 8/29, VINDALSVEGEN 48, TILBYGG HYTTE - FORENINGEN NORD-NORGE I BERGEN Samrøystes vedtak som innstillinga. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os kommune frå 17-2 i plan- og bygningslova og arealdelen av kommuneplanen for Os og godkjenner melding om tiltak datert , om tilbygg 2 stk hytter, rullestolrampe til fiskeplass og diverse tilrettelegging for hadicappede, for Foreningen Nord-Norge i Bergen. 11

12 Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Dei omsøkte tiltaka vil ikkje privatisera område meir enn dagens situasjon - regionale eller lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. Vedtaket kan påklagast. 97/07 Arkiv: P50 Arkivsaknr.: 06/577 KØYRING MED VASS-SCOOTER Os forvaltningsstyre gjev Hjellestad Jet Ski Klubb løyve til å driva oppvisningskøyring i hamnebassenget i Os sentrum laurdag 5. mai i samband med tilskipinga Vårsleppet Køyringa skal gjerast i tråd med vedteken føresegn for slik køyring, jfr. kommunestyresak 12/06. Løyvet byggjer også på opplysningar frå arrangøren av Vårsleppet, Os sentrumsforening, om at køyringa vil gå føre seg innanfor tidsrommet kl Terje Sperrevik (Tvs) kom med framlegg om ikkje å gje løyve til oppvisingskøyring. Sperrevik sitt framlegg fekk 2 røsyter (1 Tvp, 1V) og fall. Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Os forvaltningsstyre gjev Hjellestad Jet Ski Klubb løyve til å driva oppvisningskøyring i hamnebassenget i Os sentrum laurdag 5. mai i samband med tilskipinga Vårsleppet Køyringa skal gjerast i tråd med vedteken føresegn for slik køyring, jfr. kommunestyresak 12/06. Løyvet byggjer også på opplysningar frå arrangøren av Vårsleppet, Os sentrumsforening, om at køyringa vil gå føre seg innanfor tidsrommet kl /07 Arkiv: GEO R0702 Arkivsaknr.: 07/288 SØKNAD OPPSTART PRIVAT REG.PLAN FOR KORSABRUMYRANE, 12/2, 6 OG 13/2 Forvaltningsstyret ( det faste utval for plansaker) kan ikkje godkjenna at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Korsabrumyrane, del av gnr. 12, bnr. 2 og 6 og del av gnr. 13, bnr. 2, Åsen. Dette er i strid med gjeldande arealdel til kommuneplanen. 12

13 Gustav Bahus (FrP) ba om sy nfaring. Synfaringsframlegget vart samrøystes vedteke. Saka vart utsett for synfaring. 99/07 Arkiv: GEO P9705 Arkivsaknr.: 06/1910 OFFENTLEG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE PÅ HAUGE Samrøystes vedtak som innstillinga. I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for golfbane på Hauge, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. 100/07 Arkiv: GEO R Arkivsaknr.: 04/934 OFFENTLEG ETTERSYN, ENDRING, REGULERINGSPLAN, HALHJEMSMARKA Samrøystes vedtak som innstillinga. I medhald av og i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja privat framlegg med endring til reguleringsplan for del av Halhjemsmarka, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. 101/07 Arkiv: GEO P Arkivsaknr.: 06/664 OFFENTLEG ETTERSYN, REGULERINGSPLAN MØRKEVÅGEN DEL AV 31/1 I medhald av i plan- og bygningslova gjer forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja privat framlegg til reguleringsplan for del av Mørkevågen, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. 13

14 Eirik Neverdal (Uavh), kom med framlegg om endringar i føresegnene: - Det skal ikkje vera glas i døene på nausta. - Området kan ikkje byggjast ut i etappar. Evt. plan for etappevis utbygging skal godkjennast av det faste utvalet for plansker. Kommunaldirektør Tøsdal kom, etter oppmoding frå utvalet, med følgjande tilleggsframlegg om ny 14: Utbyggjinga må ikkje føra til at fylkesvegen må leggjast om med mindre tiltakshavaren evt. forskotterer omlegginga etter avtale med Statens vegvesen. Gustav Bahus (FrP) kom med følgjande tillegg i 7: Bygningane skal ha vindehus og tradisjonelle naustdørar i begge etasjane. Samrøystes vedtak for at planen kan leggjast ut med endringar. Endringane fekk slik avrøysting: Tillegget i 7 vart samrøystes vedteke. Ny 14 vart samrøystes vedteke. Endringane i 4 om etappevis utbygging vart vedteke med (2Ap, 1Tvs, 1V, 1Uavh) mot 4 (3Frp, 1H) røyster. I medhald av i plan- og bygningslova gjer forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja privat framlegg til reguleringsplan for del av Mørkevågen, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Desse kommentarane skal innarbeidast i reguleringsføresegnene: 4: Utbygging kan ikkje skje før vegar, fortau, gangvegar, felles parkeringsareal og kaifront er bygd i høve til reguleringsplanen, og tekniske anlegg til, og langs bygninane, er opparbeidde. Evt. plan for etappevis utbygging skal godkjennast av det faste utvalet for plansker. 7: Bygningane skal ha tradisjonell naustform med garnloft. Storleik 6x8m, takvinkel o, maks. gesimshøgde frå 3,5-3,7m. Bygningane skal ikkje ha balkong/terrasse. Det er ikkje tillete med takvindauge. Bygningane skal ha vindehus og dei skal ha tradisjonelle naustdørar i begge etasjane. 14: Utbyggjinga må ikkje føra til at fylkesvegen må leggjast om med mindre tiltakshavaren forskotterer omlegginga i tråd med godkjent reguleringsplan for fylkesvegen og etter avtale med Statens vegvesen. 102/07 Arkiv: GEO R Arkivsaknr.: 06/1164 OFFENTLEG ETTERSYN AV UTBYGGINGSPLAN FELT B16, EIKELI LEKVEN. 14

15 I medhald av i plan- og bygningslova gjer forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til bebyggelsesplan for Eikeli, gnr. 48, bnr. 35, datert , felt B16 innan reguleringsplan for Lekven, med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Eirik Neverdal (Uavh) kom med framlegg om synfaring. Saka vert utsett for synfaring. 103/07 Arkiv: GEO P0614 Arkivsaknr.: 06/2398 OPPSTART,REG.PLAN FOR MØSDALSHAUGEN, GNR. 8 BNR. 8,10,23, SØFTELAND Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Møsdalshaugen, gnr. 8 bnr. 8,10,23, Søfteland. Gustav Bahus (FrP) kom med tilleggsframlegg: Utbyggjaren tar, i samråd med administrasjonen, særleg omsyn til ny tilkomst opp Langedalen. Innstillinga frå administrasjonen vart samrøystes vedeke. Tilleggsframlegget frå Bahus vart samrøystes vedteke. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Møsdalshaugen, gnr. 8 bnr. 8,10,23, Søfteland. Utbyggjaren tar, i samråd med administrasjonen, særleg omsyn til ny tilkomst opp Langedalen. 104/07 Arkiv: GEO P0602 Arkivsaknr.: 06/228 OPPSTART, PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR SOLBAKKEN, GNR. 50/39 Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Solbakken, gnr. 50/39. Grunngjeving for dette er at innspell til arealdel til kommuneplan har 15

16 vore behandla av forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) med positiv innstilling/vedtak. Ruth Elin Midtbø (Ap) kom med følgjande tilleggsframlegg: Forvaltningsstyret oppmodar at ein i prosessen avklara rein del spørsmål kring traktorveg/turveg til Liafjellet, Lepsøykrysset og tilkomst og type bustadbygging i høve til det bratte terrenget. Samrøystes vedtak som innstillinga. Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Solbakken, gnr. 50/39. Grunngjeving for dette er at innspell til arealdel til kommuneplan har vore behandla av forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) med positiv innstilling/vedtak. Forvaltningsstyret oppmodar at ein i prosessen avklara rein del spørsmål kring traktorveg/turveg til Liafjellet, Lepsøykrysset og tilkomst og type bustadbygging i høve til det bratte terrenget. 105/07 Arkiv: GEO R Arkivsaknr.: 06/824 ENDRING REGULERINGSPLAN HILDERN SKEISLEIRA - PRESISERING Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I medhald av i Plan- og bygningslova, godkjenner forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) mindre vesentleg endring av reguleringsplan for Hilderen ved at tilkomstveg FT2 vert utvida frå 2,5 til 3,0 meter og justert i samsvar med slik den er opparbeida. Det vert lagt inn i planen ein felles privat gangveg mot nabo på 1,0 meter. Det er ein forutsetning at planen viser estetisk gode løysingar på avslutning av arbeidet. Fjellskæring bør forblending med naturstein og beplantast. Planen må vise sikringstiltak. 106/07 Arkiv: MA 42/---1 Arkivsaknr.: 06/ /1, HAUGLAND, SØKNAD OM FRÅDELING AV BUSTADTOMT Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. 16

17 I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserar Forvaltningsstyret i Os kommune frå arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad om frådeling av grunneigedom, parsell som skal nyttast til bustadhus, på gnr.42, bnr.1, Haugland, motteke Delinga vert også godkjent i medhald av 12 i jordlova. Føgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Delinga vil ikkje få konsekvensar for landbruket eller kulturlanskapet i området. - Parsellen ligg inne i eit område med eksisterande bustadeigedomar. - Parsellen kan tilknytast nytt off. vass- og kloakkanlegg - Lokale, regionale eller nasjonale friluftsinterresser vert ikkje råka. 107/07 Arkiv: MA 29/-292 Arkivsaknr.: 06/ /292, BRATHOLMEN, FRÅDELING AV NAUSTTOMT - ANNE BRATHOLMEN Forvaltningsstyret i Os kommune godkjenner søknad om deling av grunneigedom, parsell som skal nyttast til naust, på gnr. 29, bnr. 292, Bratholmen, for Anne Bratholmen. Etter Forvaltningsstyret sitt syn ligg det i denne saka føre særlege grunnar i samsvar med 7 i planog bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os og 17-2 i plan- og bygningslova om forbod mot bygging og deling innafor 100-metersbeltet langs sjøen. Følgjande særlige høve ligg til grunn for dispensasjonen: - Omsøkte parsell ligg innafor eit område som framstår som utbygd. - Regionale, nasjonale eller lokale friluftsinteresser vert ikkje råka som ein følgja av ein dispensasjon i denne saka - Omsøkte parsell er allereie utbygd med naust. Eirik Neverdal (Uavh) ba om synfaring. Synfaring vart samrøystes vedteke. Saka vert utsett for synfaring. 108/07 Arkiv: MA -7/---6 Arkivsaknr.: 06/1651 7/6, FRÅDELING AV TILL.AREAL TIL G.NR. 7/67- FRANK SÆLEN Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. 17

18 I medhald av 7 og 93h i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå kravet om godkjent reguleringsplan i arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad, datert om deling av grunneigedom, ein parsell som skal nyttast som tilleggsareal til eksisterande bustadtomt, på gnr. 7, bnr. 6, for Frank Sælen Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Gnr. 7, bnr. 6 ligg innafor eit område som i kommuneplanen er avsett til framtidig bustadområde. - Tomta ligg innafor eit område som framstår som eit eksisterande bustadområde - Regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. 109/07 Arkiv: MA 34/-107 Arkivsaknr.: 06/ /107, SKEISSTØA, FRÅDELING, TILL. TIL 34/111 - ANNBJØRG NILSEN I medhald av 7 og 93h i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå kravet om godkjent reguleringsplan i arealdelen av kommuneplanen for Os og frå arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad, motteke om deling av grunneigedom, ein parsell som skal nyttast til bustadføremål, på gnr. 34, bnr. 107, for Annbjørg Nilsen på følgjande vilkår: Før det omsøkte arealet vert oppdelt i tomtar skal det utarbeidast reguleringsplan. Reguleringsplanen skal vera godkjent av det faste utvalet for plansaker før oppmåling kan utførast. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Gnr. 34, bnr. 107 ligg innafor eit område som i kommuneplanen er avsett til framtidig bustadområde. - Parsellen ligg innafor eit område som framstår som eit eksisterande bustadområde - Regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. Vedtaket kan påklagast. Utvalet drøfta seg fram til følgjande tillegg: Før utbygging på tomta kan skje må kloakkproblemet løysast. Innstillinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegget om kloakken vart samrøystes vedteke. I medhald av 7 og 93h i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå kravet om godkjent reguleringsplan i arealdelen av kommuneplanen for Os og frå arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad, motteke om deling av 18

19 grunneigedom, ein parsell som skal nyttast til bustadføremål, på gnr. 34, bnr. 107, for Annbjørg Nilsen på følgjande vilkår: Før det omsøkte arealet vert oppdelt i tomtar skal det utarbeidast reguleringsplan. Reguleringsplanen skal vera godkjent av det faste utvalet for plansaker før oppmåling kan utførast. Før utbygging på tomta kan skje må kloakkproblemet løysast. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Gnr. 34, bnr. 107 ligg innafor eit område som i kommuneplanen er avsett til framtidig bustadområde. - Parsellen ligg innafor eit område som framstår som eit eksisterande bustadområde - Regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. Vedtaket kan påklagast. 110/07 Arkiv: U43 Arkivsaknr.: 06/2194 GJELEVIKA,SØKNAD OM Å ETABLERE FLYTANDE FISKEOPPDRETTSANLEGG - INKA AS Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Os kommune er positive til søknad frå Inka as, datert , om å etablere slaktemerdar for oppbevaring av torsk i tilknyting til slakteri i Gjelevika med maksimal tillatt biomasse på 20 tonn. 111/07 Arkiv: MA 30/---1 Arkivsaknr.: 05/ /1, SUNDØYTANGEN, SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE Samrøystes vedtak som insntillinga frå administrasjonen. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå 17-2 i same lov og arealdelen til kommuneplanen, og godkjenner søknad, dat om utleging av felles flytebrygge med bølgedemper på gnr.30, bnr.1, Sundøytangen. Som særleg grunn viser forvaltningsstyret til at brygga skal vera felles for eit område som i arealdelen er godkjent som naustområde. Styret ser også behovet for ein bølgedempar framfor dette naustområdet. 19

20 Vidare kan forvaltningsstyret ikkje sjå at tiltaket vil stri mot sentrale prinsipp om rettstryggleik eller vil medverka til at ei planmessig styring av arealbruken vert vanskeleggjort. 112/07 Arkiv: MA 54/--92 Arkivsaknr.: 06/476 54/92 KUVENBAKKEN 23, SØKNAD OM LØYVE TIL OPPFØRING AV 2 EINEBUSTAD I medhald av 93 i plan og bygningslova godkjenner Forvaltningsstyret i Os søknad, dat om løyve til tiltak for oppføring av 2 stk. einebustader og garasje på gnr.54, bnr.92, Kuvenbakken 23. Gustav Bahus (FrP) er ugild i denne saka. Terje Sperrevik (Tvs) kom med alternativt framlegg. I medhald av 74.2 i plan- og bygningslova og føresegnene til reguleringsplan for Kvernelva Granlia 1.12, kan Forvaltningsstyret i Os ikkje godkjenna søknad, dat om oppføring av ein 2-mannsbustad og garasje på gnr.54, bnr.92, Kuvenbakken 23. Sjølv om søkjar ønskjer å få til eit moderne utrykk som speglar tida huset vert bygd i samsvarar ikkje dette med føresegnene punkt 1.12 kor det vert sett krav om at det skal leggjast vekt på tilpasning til eksisterande miljø og bygde omgjevnader. Merknad frå naboar er delvis teken til følgje. Eirik Neverdal (Uavh). Saka vert sendt attende til administrasjonen for utrekning av BYA. Utsetjingsframlegget vart samrøystes vedteke. Saka vert utsett. 113/07 Arkiv: MA 29/--61 Arkivsaknr.: 06/ /61,RØTINGAVEGEN 246,NYBYGG GARASJE,RIVING SMIE/SLIPP- HUS,UTB.VEG - BJARTE KVÅLE I medhald av plan- og bygningslova 7 og 93 dispenserer Forvaltningsstyret i Os kommune frå 17-2 i plan- og bygningslova og arealdelen av kommuneplanen for Os og godkjenner søknad datert , om nybygg, utbetring av veg, riving eksisterande smie og slipp, nybygg garasje og reiskapsbod og opparbeiding av uteareal på gnr. 29, bnr. 61, for Bjarte Kvåle. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: 20

21 - Arbeidet skal utførast på ein parsell der det tidlegare er gitt dispensasjon for bruksendring frå naust til naust/bustad. - Den funksjonelle strandsona vert ikkje råka som følgje av omsøkt arbeid - Omsøkte arbeid vil ikkje privatisera strandlina meir enn det som er tilfelle i dag. - Nasjonale, regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka i denne saka. Vedtaket kan påklagast. Nils-Olav Nøss (Ap) ba om synfaring. Dette vart samrøyses vedteke. Saka vart utsett for synfaring. 114/07 Arkiv: MA 23/--20 Arkivsaknr.: 06/ /20, BALANDNESET, TILBYGG HYTTE - ARNE OG VIBECKE VIETH SANDSTAA I medhald av 7 og 86a i plan- og bygningslova, dispenserar Forvaltningsstyret i Os frå arealdelen av kommuneplanen for Os og 17.2 i plan- og bygningslova om forbod mot bygging innafor 100-meters beltet langs sjøen og godkjenner løyve til tiltak, nybygg, tilbygg fritidsbustad på gnr. 23, bnr. 20, Balandsneset 66, motteke , for Arne og Vibecke Sandstaa. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Fritidsbustaden ligg i eit område som i dag er bebygget med 7 hytter - Tilbygget ligger i bakkant og øvre del av tomta og vil ikkje privatisera strandsona - Tilbygget på omsøkt 30 m2 vil gi eit auka buareal på 25 m2 - Regionale, lokale eller nasjonale friluftsinteresser vert ikkje råka Vedtaket kan påklagast. Eirik Neverdal (Uavh) ba om synfaring. Synfaring vart samrøystes vedteke. Saka vart utsett for synfaring. 21

22 115/07 Arkiv: MA 23/-120 Arkivsaknr.: 04/ /71,120, LYSODDEN HYTTEFELT, SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE - KLAGE PÅ VEDTAK Samrøystes vedtak som innstillinga. Forvaltningsstyret i Os kommune kan ikkje sjå at klage frå Kristian Skjold, datert , inneheld moment administrasjonen i Os kommune ikkje hadde kjennskap til eller vurderte under sin handsaming av utsleppsløyva frå gnr. 23, bnr. 71 og 120, datert og Forvaltningsstyret i Os kommune opprettheld derfor administrasjonen sine vedtak i delegasjonssak 04/0160 og 04/0331. Forvaltningsstyret vil mellom anna peika på at første brev vedr. denne saka var datert , medan klage på vedtaket er datert Saka går til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. 116/07 Arkiv: Q87 Arkivsaknr.: 07/156 GJENNOMKØYRING I ULVENVEGEN Det vert vedteke følgjande trafikksikringstiltak for Ulvenvegen: Fartsgrensa vert redusert til 30 km/t og det vert anlagt 3-4 fartsdumpar på vegen. Det vert sett opp skilt om gjennomkøyring forbudt for motorkjøretøy ved Ulvenkrysset ved E39 og der vegen kjem ut ved Lepsøe AS. Sikringstiltaka vert utført av budsjetterte trafikksikringsmidler for Gustav Bahus (FrP) ville ta bort første kulepunktet og kom med følgjande tilleggsframlegg: Og fartsgrensa vert redusert til 40 km.t. Saka vert å koma attende til snarast råd er, og før føreien. Saka skal på høyring hos naboane. Terje Sperrevik (Tvs) kom med framlegg om å senda saka attende til administrasjonen for å gje naboane høve til å uttala seg ein gong til. Utsetjingsframlegget fekk 1 røyst (1Tvs) og fall. Bahus sitt framlegg vart så samrøystes vedteke. Det vert vedteke følgjande trafikksikringstiltak for Ulvenvegen: Det vert sett opp skilt om gjennomkøyring forbudt for motorkjøretøy ved Ulvenkrysset ved E39 og der vegen kjem ut ved Lepsøe AS, og fartsgrensa vert redusert til 40 km.t. 22

23 Sikringstiltaka vert utført av budsjetterte trafikksikringsmidler for Evt. andre tiltak vert å koma attende til før sumarferien. 117/07 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 07/60 DELEGERTE VEDTAK OG REFERERTE JOURNALPOSTAR Samrøyses vedak som innstillinga. Forvaltningsstyret tek delegerte vedtak og refererte journalpostar som melding. 118/07 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 07/26 POLITISK KVARTER Trafikksikring Halhjemsvegen. I samband med diskusjonen kring nybygg til barnehagen på Søre Neset, vart trafikksikringa diskutert. Utvalet ønskjer eiga sak på trafikksikring av heile den gamle Halhjemsvegen. Eirik Neverdal (Uavh) Kvalitetssikring av sakene til utvalet. Enkelte saker er ikkje grundig nok utgreidd. Utvalet veit at det er kapasitetsproblem på eining for arealbruk. Korleis går det med dei 2 stillingane som skulle opprettast, og som vart vedteke i kommunestyret i fjor haust? Ruth Elin Midtbø (Ap): Delegerer vi så langt vi har høve til? Konklusjon: Det skal nedsetjast eit utval av utvalsmedlem Neverdal, leiar Bahus, nestleiar Garvik, kommunaldirektør Tøsdal og einingsleiar Heldal. Dei skal sjå på desse punkta: a) Vera strengare med at innkomne søknader har alt som skal til. b) Delegera alle dispensasjonssaker. c) Delegera alle saker med merknadar frå naboar. Sølvi Bugge (FrP): Planar for Mobergsvika og andre friluftsome. Ho ønsker at utvalet kunne invitera Bergen og Omland Friluftsråd for å høyra kva planar dei har for ulike friluftsområde, og då særdeles for Mobergsvika. Gustav Bahus (FrP) ønskte samtidig å kunna invitera Fylkesmannen. Det vart drøfta om ein kunne invitera dei med på heildagssynfaringar med båt og på land. 23

24 Piggtrådgjerde. På synfaring ved ein barnehage i dag, kom utvalet over eit piggtrådgjerden Kven har ansvaret for å fjerna det? Kommunaldirektør Tøsdal: Det skal lagas eit standardbrev for slike ting. Det er grunneigaren som har ansvaret. Gustav Bahus (FrP) ønskte retningslinjer for bruk av piggtråd til neste møte i utvalet. Terje Sperrevik (Tvs): Hovudplanar for vatn og avlaup. Han treng meir utfyllande tilbakemelding enn det som hittil er gjeve i utvalet. Gustav Bahus (FrP) ba om at einingsleiar eller andre frå kommunalteknikk skal møta på neste møte i forvaltningsstyret for å orientera om planane og framdrifta for dei. Ruth Elin Midtbø (Ap): Parkering ved Allaktivitetshuset og Bon Apetit. Er det ordna parkeringstilhøve her? Kommunaldirektør Tøsdal: Dei har fått dagmulkt og protesterer på den. Saka vil bli tett følgd opp av administrasjonen. 24

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Skorposalen 3. 3tg i Rådhuset Møtedato: 29.06.2006 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus

Detaljer

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 16.09.2004 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring. Bussen går frå Rådhuset kl. 11.00 Sak 04/1056 Drange

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2008 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2008 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 03.03.2015 Møtestad: Meland rådhus Formannskapssalen Møtetid: 16:00 19:05 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer