MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: Frå: til 16.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 22.02.2007 Frå: 13.00 til 16.30"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: Frå: til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny Garvik Medlem Laila Marie Reiertsen Medlem Sølvi Bugge Medlem Ruth Elin Andersen Midtbø Medlem Nils-Olav Nøss Medlem Jostein Bondevik FO Medlem Terje Sperrevik Medlem Eirik Neverdal Varamedlem Elisabeth Haugland Jostein Bondevik Frå adm. : Andre: Merknader: Kommunaldirektør Øyvind Tøsdal, leiar arealabruk Geir Heldal, landbruksjef Helene Dahl Barnetalsmann Jonny Haugland. Trainee frå Kommunal- og regionaldep, Otto Leirbukt. Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ingen merknader til saklista. Utdelte dokument: Sak 87/07 Teikningar av hytte D. Sak 88/07 Brev frå Fylkesmannen i Hordaland dat Sak 115/07 Brev frå Stein Erik Lundekvam dat Dokument til saker som ikkje står på saklista: - Brev vedk 22/51 Eidsvik, utfylling i sjø, dat Brev vedk oppsetjing av ny type refleks, dat Behandla saker: 87/07 118/07 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Gustav Bahus Jonny Garvik Ruth Elin Midtbø Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 87/07 06/ /7 GEITERØY, NYBYGG 4 STK HYTTER FOR KRISTIN NIELSEN M.FL. 88/07 06/ /50,102, VÅGADALEN, NYBYGG TERRASSEHUS - EIPLAN AS 89/07 06/ /8, LARSAVEGEN, NYBYGG BARNEHAGE - SØRE NESET BARNEHAGE 90/07 06/ /235, RESET, SØKNAD OM LØYVE TIL 2 STK. 4-MANNSBUSTADER 91/07 06/ /6,KUVÅGVEGEN, FRÅDELING AV AREAL TIL NÆRINGSTOMT - JOHANNES OG INGER-MARIE MOBERG 92/07 06/ /465, SOLLIA, NYBYGG EINEBUSTAD M/GARASJE - GEIR-ARNE MO 93/07 05/442 8/53, BJØRKHAUG, SØFTELAND, FRÅDELING AV BUSTADTOMT 94/07 06/ /29, TJOHOLMEN, FASADEENDRING GJESTEHUS - JARLE NORDNES 95/07 06/ /27, HATVIKVEGEN 110, SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALDELEN AV KOMMUNPLANEN FOR OS FOR JON O HOPE 96/07 06/2201 8/29, VINDALSVEGEN 48, TILBYGG HYTTE - FORENINGEN NORD-NORGE I BERGEN 97/07 06/577 KØYRING MED VASS-SCOOTER 98/07 07/288 SØKNAD OPPSTART PRIVAT REG.PLAN FOR KORSABRUMYRANE, 12/2, 6 OG 13/2 99/07 06/1910 OFFENTLEG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE PÅ HAUGE 100/07 04/934 OFFENTLEG ETTERSYN, ENDRING, REGULERINGSPLAN, HALHJEMS- MARKA 101/07 06/664 OFFENTLEG ETTERSYN, REGULERINGSPLAN MØRKEVÅGEN DEL AV 31/1 102/07 06/1164 OFFENTLEG ETTERSYN AV UTBYGGINGSPLAN FELT B16, EIKELI LEKVEN. 103/07 06/2398 OPPSTART,REG.PLAN FOR MØSDALSHAUGEN, GNR. 8 BNR. 8,10,23, SØFTELAND 2

3 104/07 06/228 OPPSTART, PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR SOLBAKKEN, GNR. 50/39 105/07 06/824 ENDRING REGULERINGSPLAN HILDERN SKEISLEIRA - PRESISERING 106/07 06/ /1, HAUGLAND, SØKNAD OM FRÅDELING AV BUSTADTOMT 107/07 06/ /292, BRATHOLMEN, FRÅDELING AV NAUSTTOMT - ANNE BRATHOLMEN 108/07 06/1651 7/6, FRÅDELING AV TILL.AREAL TIL G.NR. 7/67- FRANK SÆLEN 109/07 06/ /107, SKEISSTØA, FRÅDELING, TILL. TIL 34/111 - ANNBJØRG NILSEN 110/07 06/2194 GJELEVIKA,SØKNAD OM Å ETABLERE FLYTANDE FISKEOPPDRETTS- ANLEGG - INKA AS 111/07 05/ /1, SUNDØYTANGEN, SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE 112/07 06/476 54/92 KUVENBAKKEN 23, SØKNAD OM LØYVE TIL OPPFØRING AV 2 EINEBUSTAD 113/07 06/ /61,RØTINGAVEGEN 246,NYBYGG GARASJE,RIVING SMIE/SLIPPHUS, UTB.VEG - BJARTE KVÅLE 114/07 06/ /20, BALANDNESET, TILBYGG HYTTE - ARNE OG VIBECKE VIETH SANDSTAA 115/07 04/ /71,120, LYSODDEN HYTTEFELT, SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE - KLAGE PÅ VEDTAK 116/07 07/156 GJENNOMKØYRING I ULVENVEGEN 117/07 07/60 DELEGERTE VEDTAK OG REFERERTE JOURNALPOSTAR /07 07/26 POLITISK KVARTER 3

4 87/07 Arkiv: MA 31/---7 Arkivsaknr.: 06/ /7 GEITERØY, NYBYGG 4 STK HYTTER FOR KRISTIN NIELSEN M.FL. Samrøystes vedtak som innstillinga. I medhald av 93 i plan- og bygningslova og arealdelen av kommuneplanen for Os godkjenner Forvaltningsstyret i Os kommune søknad om løyve til tiltak, nybygg 4 hytter, på gnr. 31, bnr. 7, Geiterøya, for Kristin Nielsen m.fl, i samsvar med søknader datert Plassering av hyttene ert godkjent i samsvar med situasjonskart motteke Etter Forvaltningsstyret i Os sitt syn er dei omsøkte fritidsbustadene i samsvar med arealdelen av kommuneplanen for Os. Vidare meinar Forvaltningsstyret at omsøkte plassering, slik vist på situasjonsplan motteke , ikkje kjem i konflikt med den funksjonelle strandsona for området. 88/07 Arkiv: MA 48/--50 Arkivsaknr.: 06/ /50,102, VÅGADALEN, NYBYGG TERRASSEHUS - EIPLAN AS I medhald av arealdelen av kommuneplanen for Os kan Forvaltningsstyret i Os kommune ikkje godkjenna søknad om løyve til tiltak, rammeløyve terrassehus, datert , på gnr. 48, bnr. 50 og 102, Vågadalen 41, for Eiplan AS. Etter Forvaltningsstyret sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Dersom tiltakshavar ønskjer ei handsaming av saka må dette skje gjennom utarbeiding av reguleringsplan for området i samsvar med 23 i plan- og bygningslova. Forvaltningsstyret i Os kommune meiner at omsøkte tiltak er av eit slikt omfang, og vil ha så store verknader på sine omgjevnader, at det fører til reguleringsplikt. Vedtaket kan påklagast Saka vert utsett. Saka vart utsett. 89/07 Arkiv: MA 42/---8 Arkivsaknr.: 06/ /8, LARSAVEGEN, NYBYGG BARNEHAGE - SØRE NESET BARNEHAGE 4

5 Omdisponering etter jordlova 9 kan ikkje godkjennast. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå arealdelen til kommuneplanen og godkjenner søknad om løyve til tiltak, rammeløyve barnehage, datert , på gnr. 42, bnr. 8, Larsavegen, for Søre Neset Barnehage. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Regionale, nasjonale eller lokale friluftsinteresser vil ikkje verta råka. Utvalet drøfta seg fram ti følgjande tillegg til vedtaket: Tillegg i avsnitt 1: - Det må etablerast trafikksikringstiltak (fartshumpar, nedsett fartsgrense). Dette skal gjerast i samarbeid med eining for arealbruk. Søkjaren skal kosta dette arbeidet. - Talet på parkeringsplassar skal aukast. skal leggjast fram forslag for betring av henteog bringelogistikken i området som skal godkjennast av administrasjonen. - Vegen frå parkeringsplassen til barnehagen må fysisk stengjast forordinær biltrafikk. Dette for å hindra køyring heilt opp til barnehagen. - Det må sikrast at køyring til og frå barnehagen ikkje skjer frå sør. Einingsleiar Geir Heldal kom med framlegg om fleire særlege grunnar: - Omsøkte nybygg er ein relokalisering og utviding av eksisterande barnehage i området, jfr. barnehagesatsinga. Statens mål er full barnehagedekning i Barnehagen inngår som kommunens del av planen for å nå full dekning. Tomta der barnehagen er omsøkt ligg sentralt og fint til og har flotte naturområde i nærleiken. Ingen andre tomtar i Søre Neset krins er regulerte til barnehage. Regjeringa har sagt at ein skal nå målet om full barnehagedekning ved å gje dispensasjonar Administrasjonen sitt vedtak vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegga vart samrøystes vedtekne. Omdisponering etter jordlova 9 kan godkjennast. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå arealdelen til kommuneplanen og godkjenner søknad om løyve til tiltak, rammeløyve barnehage, datert , på gnr. 42, bnr. 8, Larsavegen, for Søre Neset Barnehage. Følgjande vilkår må oppfyllast: - Det må etablerast trafikksikringstiltak (fartshumpar, nedsett fartsgrense). Dette skal gjerast i samarbeid med eining for arealbruk. og skal kostast av søkjaren. Talet på parkeringsplassar skal aukast. Det skal leggjast fram forslag for betring av hente- og bringelogistikken i området som skal godkjennast av administrasjonen. - Vegen frå parkeringsplassen til barnehagen må fysisk stengjast for ordinær biltrafikk. Dette for å hindra køyring heilt opp til barnehagen. - Det må sikrast at køyring til og frå barnehagen ikkje skjer frå sør. 5

6 Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Regionale, nasjonale eller lokale friluftsinteresser vil ikkje verta råka. - Omsøkte nybygg er ein relokalisering og utviding av eksisterande barnehage i området, jfr. barnehagesatsinga. Statens mål er full barnehagedekning i Barnehagen inngår som kommunens del av planen for å nå full dekning. Tomta der barnehagen er omsøkt ligg sentralt og fint til og har flotte naturområde i nærleiken. Ingen andre tomtar i Søre Neset krins er regulerte til barnehage. Regjeringa har sagt at ein skal nå målet om full barnehagedekning ved å gje dispensasjonar. 90/07 Arkiv: MA 42/-235 Arkivsaknr.: 06/ /235, RESET, SØKNAD OM LØYVE TIL 2 STK. 4-MANNSBUSTADER I medhald av 93 i plan- og bygningslova godkjenner Forvaltningsstyret i Os søknad, dat om oppføring av 2 stk. 4-mannsbustader på gnr.42, bnr.235, Haugland. Plassering av bygningane skal vera i samsvar med situasjonskart i m = 1:500, stempla Os kommune Forvaltningsstyret dispenserer frå byggeavstand til kommunal veg, og godkjenner hus meter frå senter veg. Vedtaket er gjort i medhald av 7 i plan- og bygningslova. Saka er også vurdert i høve til 70 nr.1, 74 nr.2, 79 og 80. Forvaltningsstyret kan ikkje sjå at ulempene for naboar vert så vesentlege at det gjev grunnlag for å avslå søknaden. Eirik Neverdal (Uavh) kom med alternativt vedtak: Forvaltningsstyret i Os kan ikkje godkjenna søknad, dat om oppføring av 2 stk. 4- mannsbustader på gnr.42, bnr.235, Haugland. Forvaltningsstyret meiner at firmannsbustader på omsøkte eigedom vert eit framandelement som ikkje høyrer heime i det eksisterande bustadmiljøet, som stort sett er einebustader. Vedtaket er gjort med heimel i 74 nr.2 i plan- og bygningslova. Forvaltningsstyret vil kunna vurdera ein ny søknad med 2 stk. einebustader eller 2 tomannsbustadar på eigedomen. Gustav Bahus (FrP) fremja følgjande vedtak: I medhald av 93 i plan- og bygningslova godkjenner Forvaltningsstyret i Os søknad, dat om oppføring av 1 stk. 4-mannsbustader på den nordlige delen slik omsøkt.. På den sørlege delen av tomta godkjenner forvaltningsstyret 1 stk. verktikaltelt 2- mannsbustad i ein etasje.. Forvaltningsstyret dispenserer frå byggeavstand til kommunal veg, og godkjenner hus meter frå senter veg. Vedtaket er gjort i medhald av 7 i plan- og bygningslova. Saka er også vurdert i høve til 70 nr.1, 74 nr.2, 79 og 80. Forvaltningsstyret kan ikkje sjå at ulempene for naboar vert så vesentlege at det gjev grunnlag for å avslå søknaden. Tiltakshavar vert beden om å sjå på trafikksikringa i området. Adminisrasjonen sitt framlegg fekk 0 røyster og fall. Eirik Neverdal sitt framlegg fekk 3 røyster (1Uavh, 1Krf, 1Tvs) og fall. 6

7 Gustav Bahus sitt framlegg vart vedteke mot 3 røyster (1Uavh, 1Krf, 1Tvs). I medhald av 93 i plan- og bygningslova godkjenner Forvaltningsstyret i Os søknad, dat om oppføring av 1 stk. 4-mannsbustader på den nordlige delen slik omsøkt.. På den sørlege delen av tomta godkjenner forvaltningsstyret 1 stk. verktikaltelt 2- mannsbustad i ein etasje. Forvaltningsstyret dispenserer frå byggeavstand til kommunal veg, og godkjenner hus meter frå senter veg. Vedtaket er gjort i medhald av 7 i plan- og bygningslova. Saka er også vurdert i høve til 70 nr.1, 74 nr.2, 79 og 80. Forvaltningsstyret kan ikkje sjå at ulempene for naboar vert så vesentlege at det gjev grunnlag for å avslå søknaden. Tiltakshavar vert beden om å sjå på trafikksikringa i området. 91/07 Arkiv: MA 51/---6 Arkivsaknr.: 06/ /6,KUVÅGVEGEN, FRÅDELING AV AREAL TIL NÆRINGSTOMT - JOHANNES OG INGER-MARIE MOBERG I medhald av 12 i jordlova vert søknad om frådeling av areal til næringsføremål, motteken godkjent. I medhald av 7 og 93h i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå arealdelen til kommuneplanen og godkjenner søknad, motteken om frådeling av grunneigedom, ein parsell som skal nyttast til næring, på gnr. 51, bnr. 6, Moberg, for Johannes og Inger Marie Moberg. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - det omsøkte arealet grensar mot areal som allereie er avsett til næringsområde i gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os. - Regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka Det må opprettast ei buffersone mellom omsøkte industritomt og omsøkte bustadtomt på 20 meter. Innafor denne sona vil det ikkje bli gitt løyve til noko form for terrenginngrep eller anna arbeid. Merknad frå eigarar av gnr. 37, bnr. 8 og gnr. 51, bnr. 125, Tommy og Evy B Grindheim er såleis delvis teken til følgje. Vedtaket kan påklagast. Elisabeth Haugland (V) er ikkje ugild i denne saka. Eirik Neverdal (Uavh) fremja alternativ innstilling: 7

8 Forvaltningsstyret i Os kommune ikkje godkjenna søknad datert , om frådeling av grunneigedom, ein parsell som skal nyttast til næring, på gnr. 51, bnr. 6, Moberg, for Johannes og Inger Marie Moberg. Vedtaket er gjort i medhald av arealdelen av kommuneplanen for Os. Etter forvaltningsstyret sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunner etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Dersom tiltakshavar likevel ønskjer ei vidare handsaming av saka må dette skje gjennom utarbeiding av reguleringsplan for området i samsvar med 23 i plan- og bygningslova. Forvaltningsstyret i Os kommune meiner at omsøkte tiltak er av eit slikt omfang og vil ha så store verknader på sine omgjevnader at det fører til reguleringsplikt. Vedtaket kan påklagast Avrøysting 1: Skal arealet leggjast inn i arealplanen som industriområde eller ikkje? Det vart 5 røyster (1Uavh, 1V, 1Krf, 1Tvs, 2Ap) for ikkje å leggja det inn i arealplanen no, og 4 (3FrP, 1H) røyster for å leggja det inn. Avrøysting 2: Administrasjonen sitt framlegg fekk 4 røyster (3FrP, 1H) og fall, medan Neverdal sitt framlegg fekk 5 røyser (1Uavh, 1V, 1Krf, 1Tvs, 2Ap) og vart vedteke. Forvaltningsstyret i Os kommune ikkje godkjenna søknad datert , om frådeling av grunneigedom, ein parsell som skal nyttast til næring, på gnr. 51, bnr. 6, Moberg, for Johannes og Inger Marie Moberg. Vedtaket er gjort i medhald av arealdelen av kommuneplanen for Os. Etter forvaltningsstyret sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Dersom tiltakshavar likevel ønskjer ei vidare handsaming av saka må dette skje gjennom utarbeiding av reguleringsplan for området i samsvar med 23 i plan- og bygningslova. Forvaltningsstyret i Os kommune meiner at omsøkte tiltak er av eit slikt omfang og vil ha så store verknader på sine omgjevnader at det fører til reguleringsplikt. Spørsmålet om å gjera om området til næringsareal vert å ta opp i høve det pågåande arbeidet med å regulera heile arealplanen for Os kommune. Vedtaket kan påklagast 92/07 Arkiv: MA 51/-465 Arkivsaknr.: 06/ /465, SOLLIA, NYBYGG EINEBUSTAD M/GARASJE - GEIR-ARNE MO I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os kommune frå reguleringsplanen for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl med reguleringsføresegner, for ei omsøkt utnyttingsgrad på 26,75 % BYA. Forvaltningsstyret i Os dispenserar og frå 70.2 i plan- og bygningslova, for plassering av omsøkte bygg nærare grense mot gnr. 51, bnr. 315 enn 4 meter. 8

9 Søknad om løyve til tiltak, rammeløyve bustadhus med garasje, datert , på gnr. 51, bnr. 465, Sollia 50, for Geir Arne Mo, vert godkjent. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Ei auke i tilatt utnyttingsgrad, som omsøkt, vil ikkje endra intensjonane i godkjent reguleringsplan for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl - Bygging nærare grense mot gnr. 51, bnr. 315 vil ikkje medføra avgrensingar for bruken av denne eigedomen. Vedtaket kan påklagast. Eirik Neverdal (Uavh) kom med framlegg om alternativ innstilling men med 22 % BYA. Forvaltningsstyret i Os kan ikkje sjå at det i denne saka ligg føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå reguleringsplanen for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl med reguleringsføresegner for ei omsøkt utnyttingsgrad på 22 % BYA. Forvaltningsstyret i Os finn heller ikkje særlege grunnar til å dispensera frå 70.2 i plan- og bygningslova for plassering av omsøkte bygg nærare grense mot gnr. 51, bnr. 315 enn 4 meter. Søknad om løyve til tiltak, rammeløyve bustadhus med garasje, datert , på gnr. 51, bnr. 465, Sollia 50, for Geir Arne Mo, vert ikkje godkjent. Vedtaket er fatta med heimel i reguleringsplanen for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl med reguleringsføresegner og 70.2 i plan- og bygningslova. Vedtaket kan påklagast. Gustav Bahus (FrP) fremja følgjande tilleggsframlegg til første strekpunkt i administrasjonen si innstilling: Dette skapar ikkje presedens for framtidige søknader. Administrasjonen si reine innstilling fekk ingen røyster og fall. Eirik Neverdal sitt framlegg vart vedteken med 5 røyser (1Uavh, 1Tvs, 1V, 2Ap) mot Gustav Bahus sitt framlegg som fekk 4 røyster (3Frp, 1H) og fall. Forvaltningsstyret i Os kan ikkje sjå at det i denne saka ligg føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå reguleringsplanen for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl med reguleringsføresegner for ei omsøkt utnyttingsgrad på 22 % BYA. Forvaltningsstyret i Os finn heller ikkje særlege grunner til å dispensera frå 70.2 i plan- og bygningslova for plassering av omsøkte bygg nærare grense mot gnr. 51, bnr. 315 enn 4 meter. Søknad om løyve til tiltak, rammeløyve bustadhus med garasje, datert , på gnr. 51, bnr. 465, Sollia 50, for Geir Arne Mo, vert ikkje godkjent. Vedtaket er fatta med heimel i reguleringsplanen for Sollia, gnr. 51, bnr. 315 m.fl med reguleringsføresegner og 70.2 i plan- og bygningslova. Vedtaket kan påklagast. 9

10 93/07 Arkiv: MA -8/--53 Arkivsaknr.: 05/442 8/53, BJØRKHAUG, SØFTELAND, FRÅDELING AV BUSTADTOMT Gustav Bahus (FrP) la fram alternativ innsilling: I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå føresegnene til kommuneplanen, og godkjenner søknad, dat om frådeling av ein parsell frå gnr.8, bnr.53, Bjørkhaug 2, på Søfteland. Som særlege grunnar for dispensasjon viser forvaltningsstyret til: 1. Parsellen ligg i tilknytning til andre eksisterande bustadeigedomar i området. 2. Parsellen vil kunna tilknytast off. vass- og kloakkanlegg. 3. Parsellen vil ikkje få konsekvensar for landbruket eller kulturlandskapet i området. 4. Parsellen vil heller ikkje få konsekvensar for lokalt, regionalt eller nasjonalt friluftsliv, eller allmen ferdsel i området. Administrasjonen sitt framlegg fekk 5 røyster (1Uavh, 1V, 1Krf, 1Tvs, 2Ap) og vart vedteke mot Bahus sitt framlegg som fekk 4 røyster (3Frp, 1H) og fall. I medhald av 7 i plan- og bygningslova kan forvaltningsstyret i Os ikkje godkjenna søknad, dat om frådeling av ein parsell til bustadføremål på gnr.8, bnr.53, Bjørkheim 2 på Søfteland. Forvaltningsstyret kan ikkje sjå at det i saka føreligg særlege grunnar som gjev grunnlag for å dispensera frå føresegnene til kommuneplanen. Forvaltningsstyret har gjort konkrete vurderingar av m.a. * Søkjar sin tilknytning til staden, og at dei ønskjer å busetta seg i Os. At parsellen kan tilknytast eksisterande veg og off. vatn og kloakk. Lokale, regionale og nasjonale friluftsinterresser. Dei andre bygningane som er godkjent langs Gamlevegen ned mot Vindalsvatnet. Andre dispensasjonssaker i kommunen. Saka er vurdert i høve til føresegnene til arealdelen til kommuneplanen, og til Ombudsmannen sin uttale i årsmelding for 2004 s /07 Arkiv: MA 28/--29 Arkivsaknr.: 06/ /29, TJOHOLMEN, FASADEENDRING GJESTEHUS - JARLE NORDNES Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os kommune frå 17-2 i plan- og bygningslova og arealdelen av kommuneplanen for Os og godkjenner 10

11 søknad datert , om rehabilitering av fasadar på eksisterande gjestehus på gnr. 28, bnr. 29, Tjoholmen, for Jarle Nordnes. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Gjestehytta vil ha same storleik som eksisterande gjestehytte - regionale eller lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. - Tiltaket vil ikkje privatisera område meir enn dagens situasjon Vedtaket kan påklagast. 95/07 Arkiv: MA 67/--27 Arkivsaknr.: 06/ /27, HATVIKVEGEN 110, SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALDELEN AV KOMMUNPLANEN FOR OS FOR JON O HOPE Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I medhald av 7 og 93h i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad, motteken om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen for bygging av bustadhus på gnr. 67, bnr, 27, Hatvikvegen 110. Det er eit vilkår for godkjenninga at Statens vegvesen, region vest godkjenner dispensasjon frå byggjegrense mot rv 552. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Eksisterande tomt ligg innafor eit område som framstår som eit bustadområde. - Regionale, nasjonale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. Vedtaket kan påklagast 96/07 Arkiv: MA -8/--29 Arkivsaknr.: 06/2201 8/29, VINDALSVEGEN 48, TILBYGG HYTTE - FORENINGEN NORD-NORGE I BERGEN Samrøystes vedtak som innstillinga. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os kommune frå 17-2 i plan- og bygningslova og arealdelen av kommuneplanen for Os og godkjenner melding om tiltak datert , om tilbygg 2 stk hytter, rullestolrampe til fiskeplass og diverse tilrettelegging for hadicappede, for Foreningen Nord-Norge i Bergen. 11

12 Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Dei omsøkte tiltaka vil ikkje privatisera område meir enn dagens situasjon - regionale eller lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. Vedtaket kan påklagast. 97/07 Arkiv: P50 Arkivsaknr.: 06/577 KØYRING MED VASS-SCOOTER Os forvaltningsstyre gjev Hjellestad Jet Ski Klubb løyve til å driva oppvisningskøyring i hamnebassenget i Os sentrum laurdag 5. mai i samband med tilskipinga Vårsleppet Køyringa skal gjerast i tråd med vedteken føresegn for slik køyring, jfr. kommunestyresak 12/06. Løyvet byggjer også på opplysningar frå arrangøren av Vårsleppet, Os sentrumsforening, om at køyringa vil gå føre seg innanfor tidsrommet kl Terje Sperrevik (Tvs) kom med framlegg om ikkje å gje løyve til oppvisingskøyring. Sperrevik sitt framlegg fekk 2 røsyter (1 Tvp, 1V) og fall. Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Os forvaltningsstyre gjev Hjellestad Jet Ski Klubb løyve til å driva oppvisningskøyring i hamnebassenget i Os sentrum laurdag 5. mai i samband med tilskipinga Vårsleppet Køyringa skal gjerast i tråd med vedteken føresegn for slik køyring, jfr. kommunestyresak 12/06. Løyvet byggjer også på opplysningar frå arrangøren av Vårsleppet, Os sentrumsforening, om at køyringa vil gå føre seg innanfor tidsrommet kl /07 Arkiv: GEO R0702 Arkivsaknr.: 07/288 SØKNAD OPPSTART PRIVAT REG.PLAN FOR KORSABRUMYRANE, 12/2, 6 OG 13/2 Forvaltningsstyret ( det faste utval for plansaker) kan ikkje godkjenna at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Korsabrumyrane, del av gnr. 12, bnr. 2 og 6 og del av gnr. 13, bnr. 2, Åsen. Dette er i strid med gjeldande arealdel til kommuneplanen. 12

13 Gustav Bahus (FrP) ba om sy nfaring. Synfaringsframlegget vart samrøystes vedteke. Saka vart utsett for synfaring. 99/07 Arkiv: GEO P9705 Arkivsaknr.: 06/1910 OFFENTLEG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE PÅ HAUGE Samrøystes vedtak som innstillinga. I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for golfbane på Hauge, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. 100/07 Arkiv: GEO R Arkivsaknr.: 04/934 OFFENTLEG ETTERSYN, ENDRING, REGULERINGSPLAN, HALHJEMSMARKA Samrøystes vedtak som innstillinga. I medhald av og i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja privat framlegg med endring til reguleringsplan for del av Halhjemsmarka, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. 101/07 Arkiv: GEO P Arkivsaknr.: 06/664 OFFENTLEG ETTERSYN, REGULERINGSPLAN MØRKEVÅGEN DEL AV 31/1 I medhald av i plan- og bygningslova gjer forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja privat framlegg til reguleringsplan for del av Mørkevågen, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. 13

14 Eirik Neverdal (Uavh), kom med framlegg om endringar i føresegnene: - Det skal ikkje vera glas i døene på nausta. - Området kan ikkje byggjast ut i etappar. Evt. plan for etappevis utbygging skal godkjennast av det faste utvalet for plansker. Kommunaldirektør Tøsdal kom, etter oppmoding frå utvalet, med følgjande tilleggsframlegg om ny 14: Utbyggjinga må ikkje føra til at fylkesvegen må leggjast om med mindre tiltakshavaren evt. forskotterer omlegginga etter avtale med Statens vegvesen. Gustav Bahus (FrP) kom med følgjande tillegg i 7: Bygningane skal ha vindehus og tradisjonelle naustdørar i begge etasjane. Samrøystes vedtak for at planen kan leggjast ut med endringar. Endringane fekk slik avrøysting: Tillegget i 7 vart samrøystes vedteke. Ny 14 vart samrøystes vedteke. Endringane i 4 om etappevis utbygging vart vedteke med (2Ap, 1Tvs, 1V, 1Uavh) mot 4 (3Frp, 1H) røyster. I medhald av i plan- og bygningslova gjer forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja privat framlegg til reguleringsplan for del av Mørkevågen, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Desse kommentarane skal innarbeidast i reguleringsføresegnene: 4: Utbygging kan ikkje skje før vegar, fortau, gangvegar, felles parkeringsareal og kaifront er bygd i høve til reguleringsplanen, og tekniske anlegg til, og langs bygninane, er opparbeidde. Evt. plan for etappevis utbygging skal godkjennast av det faste utvalet for plansker. 7: Bygningane skal ha tradisjonell naustform med garnloft. Storleik 6x8m, takvinkel o, maks. gesimshøgde frå 3,5-3,7m. Bygningane skal ikkje ha balkong/terrasse. Det er ikkje tillete med takvindauge. Bygningane skal ha vindehus og dei skal ha tradisjonelle naustdørar i begge etasjane. 14: Utbyggjinga må ikkje føra til at fylkesvegen må leggjast om med mindre tiltakshavaren forskotterer omlegginga i tråd med godkjent reguleringsplan for fylkesvegen og etter avtale med Statens vegvesen. 102/07 Arkiv: GEO R Arkivsaknr.: 06/1164 OFFENTLEG ETTERSYN AV UTBYGGINGSPLAN FELT B16, EIKELI LEKVEN. 14

15 I medhald av i plan- og bygningslova gjer forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til bebyggelsesplan for Eikeli, gnr. 48, bnr. 35, datert , felt B16 innan reguleringsplan for Lekven, med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Eirik Neverdal (Uavh) kom med framlegg om synfaring. Saka vert utsett for synfaring. 103/07 Arkiv: GEO P0614 Arkivsaknr.: 06/2398 OPPSTART,REG.PLAN FOR MØSDALSHAUGEN, GNR. 8 BNR. 8,10,23, SØFTELAND Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Møsdalshaugen, gnr. 8 bnr. 8,10,23, Søfteland. Gustav Bahus (FrP) kom med tilleggsframlegg: Utbyggjaren tar, i samråd med administrasjonen, særleg omsyn til ny tilkomst opp Langedalen. Innstillinga frå administrasjonen vart samrøystes vedeke. Tilleggsframlegget frå Bahus vart samrøystes vedteke. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Møsdalshaugen, gnr. 8 bnr. 8,10,23, Søfteland. Utbyggjaren tar, i samråd med administrasjonen, særleg omsyn til ny tilkomst opp Langedalen. 104/07 Arkiv: GEO P0602 Arkivsaknr.: 06/228 OPPSTART, PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR SOLBAKKEN, GNR. 50/39 Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Solbakken, gnr. 50/39. Grunngjeving for dette er at innspell til arealdel til kommuneplan har 15

16 vore behandla av forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) med positiv innstilling/vedtak. Ruth Elin Midtbø (Ap) kom med følgjande tilleggsframlegg: Forvaltningsstyret oppmodar at ein i prosessen avklara rein del spørsmål kring traktorveg/turveg til Liafjellet, Lepsøykrysset og tilkomst og type bustadbygging i høve til det bratte terrenget. Samrøystes vedtak som innstillinga. Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Solbakken, gnr. 50/39. Grunngjeving for dette er at innspell til arealdel til kommuneplan har vore behandla av forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) med positiv innstilling/vedtak. Forvaltningsstyret oppmodar at ein i prosessen avklara rein del spørsmål kring traktorveg/turveg til Liafjellet, Lepsøykrysset og tilkomst og type bustadbygging i høve til det bratte terrenget. 105/07 Arkiv: GEO R Arkivsaknr.: 06/824 ENDRING REGULERINGSPLAN HILDERN SKEISLEIRA - PRESISERING Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I medhald av i Plan- og bygningslova, godkjenner forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) mindre vesentleg endring av reguleringsplan for Hilderen ved at tilkomstveg FT2 vert utvida frå 2,5 til 3,0 meter og justert i samsvar med slik den er opparbeida. Det vert lagt inn i planen ein felles privat gangveg mot nabo på 1,0 meter. Det er ein forutsetning at planen viser estetisk gode løysingar på avslutning av arbeidet. Fjellskæring bør forblending med naturstein og beplantast. Planen må vise sikringstiltak. 106/07 Arkiv: MA 42/---1 Arkivsaknr.: 06/ /1, HAUGLAND, SØKNAD OM FRÅDELING AV BUSTADTOMT Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. 16

17 I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserar Forvaltningsstyret i Os kommune frå arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad om frådeling av grunneigedom, parsell som skal nyttast til bustadhus, på gnr.42, bnr.1, Haugland, motteke Delinga vert også godkjent i medhald av 12 i jordlova. Føgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Delinga vil ikkje få konsekvensar for landbruket eller kulturlanskapet i området. - Parsellen ligg inne i eit område med eksisterande bustadeigedomar. - Parsellen kan tilknytast nytt off. vass- og kloakkanlegg - Lokale, regionale eller nasjonale friluftsinterresser vert ikkje råka. 107/07 Arkiv: MA 29/-292 Arkivsaknr.: 06/ /292, BRATHOLMEN, FRÅDELING AV NAUSTTOMT - ANNE BRATHOLMEN Forvaltningsstyret i Os kommune godkjenner søknad om deling av grunneigedom, parsell som skal nyttast til naust, på gnr. 29, bnr. 292, Bratholmen, for Anne Bratholmen. Etter Forvaltningsstyret sitt syn ligg det i denne saka føre særlege grunnar i samsvar med 7 i planog bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os og 17-2 i plan- og bygningslova om forbod mot bygging og deling innafor 100-metersbeltet langs sjøen. Følgjande særlige høve ligg til grunn for dispensasjonen: - Omsøkte parsell ligg innafor eit område som framstår som utbygd. - Regionale, nasjonale eller lokale friluftsinteresser vert ikkje råka som ein følgja av ein dispensasjon i denne saka - Omsøkte parsell er allereie utbygd med naust. Eirik Neverdal (Uavh) ba om synfaring. Synfaring vart samrøystes vedteke. Saka vert utsett for synfaring. 108/07 Arkiv: MA -7/---6 Arkivsaknr.: 06/1651 7/6, FRÅDELING AV TILL.AREAL TIL G.NR. 7/67- FRANK SÆLEN Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. 17

18 I medhald av 7 og 93h i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå kravet om godkjent reguleringsplan i arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad, datert om deling av grunneigedom, ein parsell som skal nyttast som tilleggsareal til eksisterande bustadtomt, på gnr. 7, bnr. 6, for Frank Sælen Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Gnr. 7, bnr. 6 ligg innafor eit område som i kommuneplanen er avsett til framtidig bustadområde. - Tomta ligg innafor eit område som framstår som eit eksisterande bustadområde - Regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. 109/07 Arkiv: MA 34/-107 Arkivsaknr.: 06/ /107, SKEISSTØA, FRÅDELING, TILL. TIL 34/111 - ANNBJØRG NILSEN I medhald av 7 og 93h i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå kravet om godkjent reguleringsplan i arealdelen av kommuneplanen for Os og frå arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad, motteke om deling av grunneigedom, ein parsell som skal nyttast til bustadføremål, på gnr. 34, bnr. 107, for Annbjørg Nilsen på følgjande vilkår: Før det omsøkte arealet vert oppdelt i tomtar skal det utarbeidast reguleringsplan. Reguleringsplanen skal vera godkjent av det faste utvalet for plansaker før oppmåling kan utførast. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Gnr. 34, bnr. 107 ligg innafor eit område som i kommuneplanen er avsett til framtidig bustadområde. - Parsellen ligg innafor eit område som framstår som eit eksisterande bustadområde - Regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. Vedtaket kan påklagast. Utvalet drøfta seg fram til følgjande tillegg: Før utbygging på tomta kan skje må kloakkproblemet løysast. Innstillinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegget om kloakken vart samrøystes vedteke. I medhald av 7 og 93h i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå kravet om godkjent reguleringsplan i arealdelen av kommuneplanen for Os og frå arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad, motteke om deling av 18

19 grunneigedom, ein parsell som skal nyttast til bustadføremål, på gnr. 34, bnr. 107, for Annbjørg Nilsen på følgjande vilkår: Før det omsøkte arealet vert oppdelt i tomtar skal det utarbeidast reguleringsplan. Reguleringsplanen skal vera godkjent av det faste utvalet for plansaker før oppmåling kan utførast. Før utbygging på tomta kan skje må kloakkproblemet løysast. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Gnr. 34, bnr. 107 ligg innafor eit område som i kommuneplanen er avsett til framtidig bustadområde. - Parsellen ligg innafor eit område som framstår som eit eksisterande bustadområde - Regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. Vedtaket kan påklagast. 110/07 Arkiv: U43 Arkivsaknr.: 06/2194 GJELEVIKA,SØKNAD OM Å ETABLERE FLYTANDE FISKEOPPDRETTSANLEGG - INKA AS Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Os kommune er positive til søknad frå Inka as, datert , om å etablere slaktemerdar for oppbevaring av torsk i tilknyting til slakteri i Gjelevika med maksimal tillatt biomasse på 20 tonn. 111/07 Arkiv: MA 30/---1 Arkivsaknr.: 05/ /1, SUNDØYTANGEN, SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE Samrøystes vedtak som insntillinga frå administrasjonen. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå 17-2 i same lov og arealdelen til kommuneplanen, og godkjenner søknad, dat om utleging av felles flytebrygge med bølgedemper på gnr.30, bnr.1, Sundøytangen. Som særleg grunn viser forvaltningsstyret til at brygga skal vera felles for eit område som i arealdelen er godkjent som naustområde. Styret ser også behovet for ein bølgedempar framfor dette naustområdet. 19

20 Vidare kan forvaltningsstyret ikkje sjå at tiltaket vil stri mot sentrale prinsipp om rettstryggleik eller vil medverka til at ei planmessig styring av arealbruken vert vanskeleggjort. 112/07 Arkiv: MA 54/--92 Arkivsaknr.: 06/476 54/92 KUVENBAKKEN 23, SØKNAD OM LØYVE TIL OPPFØRING AV 2 EINEBUSTAD I medhald av 93 i plan og bygningslova godkjenner Forvaltningsstyret i Os søknad, dat om løyve til tiltak for oppføring av 2 stk. einebustader og garasje på gnr.54, bnr.92, Kuvenbakken 23. Gustav Bahus (FrP) er ugild i denne saka. Terje Sperrevik (Tvs) kom med alternativt framlegg. I medhald av 74.2 i plan- og bygningslova og føresegnene til reguleringsplan for Kvernelva Granlia 1.12, kan Forvaltningsstyret i Os ikkje godkjenna søknad, dat om oppføring av ein 2-mannsbustad og garasje på gnr.54, bnr.92, Kuvenbakken 23. Sjølv om søkjar ønskjer å få til eit moderne utrykk som speglar tida huset vert bygd i samsvarar ikkje dette med føresegnene punkt 1.12 kor det vert sett krav om at det skal leggjast vekt på tilpasning til eksisterande miljø og bygde omgjevnader. Merknad frå naboar er delvis teken til følgje. Eirik Neverdal (Uavh). Saka vert sendt attende til administrasjonen for utrekning av BYA. Utsetjingsframlegget vart samrøystes vedteke. Saka vert utsett. 113/07 Arkiv: MA 29/--61 Arkivsaknr.: 06/ /61,RØTINGAVEGEN 246,NYBYGG GARASJE,RIVING SMIE/SLIPP- HUS,UTB.VEG - BJARTE KVÅLE I medhald av plan- og bygningslova 7 og 93 dispenserer Forvaltningsstyret i Os kommune frå 17-2 i plan- og bygningslova og arealdelen av kommuneplanen for Os og godkjenner søknad datert , om nybygg, utbetring av veg, riving eksisterande smie og slipp, nybygg garasje og reiskapsbod og opparbeiding av uteareal på gnr. 29, bnr. 61, for Bjarte Kvåle. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: 20

21 - Arbeidet skal utførast på ein parsell der det tidlegare er gitt dispensasjon for bruksendring frå naust til naust/bustad. - Den funksjonelle strandsona vert ikkje råka som følgje av omsøkt arbeid - Omsøkte arbeid vil ikkje privatisera strandlina meir enn det som er tilfelle i dag. - Nasjonale, regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka i denne saka. Vedtaket kan påklagast. Nils-Olav Nøss (Ap) ba om synfaring. Dette vart samrøyses vedteke. Saka vart utsett for synfaring. 114/07 Arkiv: MA 23/--20 Arkivsaknr.: 06/ /20, BALANDNESET, TILBYGG HYTTE - ARNE OG VIBECKE VIETH SANDSTAA I medhald av 7 og 86a i plan- og bygningslova, dispenserar Forvaltningsstyret i Os frå arealdelen av kommuneplanen for Os og 17.2 i plan- og bygningslova om forbod mot bygging innafor 100-meters beltet langs sjøen og godkjenner løyve til tiltak, nybygg, tilbygg fritidsbustad på gnr. 23, bnr. 20, Balandsneset 66, motteke , for Arne og Vibecke Sandstaa. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Fritidsbustaden ligg i eit område som i dag er bebygget med 7 hytter - Tilbygget ligger i bakkant og øvre del av tomta og vil ikkje privatisera strandsona - Tilbygget på omsøkt 30 m2 vil gi eit auka buareal på 25 m2 - Regionale, lokale eller nasjonale friluftsinteresser vert ikkje råka Vedtaket kan påklagast. Eirik Neverdal (Uavh) ba om synfaring. Synfaring vart samrøystes vedteke. Saka vart utsett for synfaring. 21

22 115/07 Arkiv: MA 23/-120 Arkivsaknr.: 04/ /71,120, LYSODDEN HYTTEFELT, SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE - KLAGE PÅ VEDTAK Samrøystes vedtak som innstillinga. Forvaltningsstyret i Os kommune kan ikkje sjå at klage frå Kristian Skjold, datert , inneheld moment administrasjonen i Os kommune ikkje hadde kjennskap til eller vurderte under sin handsaming av utsleppsløyva frå gnr. 23, bnr. 71 og 120, datert og Forvaltningsstyret i Os kommune opprettheld derfor administrasjonen sine vedtak i delegasjonssak 04/0160 og 04/0331. Forvaltningsstyret vil mellom anna peika på at første brev vedr. denne saka var datert , medan klage på vedtaket er datert Saka går til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. 116/07 Arkiv: Q87 Arkivsaknr.: 07/156 GJENNOMKØYRING I ULVENVEGEN Det vert vedteke følgjande trafikksikringstiltak for Ulvenvegen: Fartsgrensa vert redusert til 30 km/t og det vert anlagt 3-4 fartsdumpar på vegen. Det vert sett opp skilt om gjennomkøyring forbudt for motorkjøretøy ved Ulvenkrysset ved E39 og der vegen kjem ut ved Lepsøe AS. Sikringstiltaka vert utført av budsjetterte trafikksikringsmidler for Gustav Bahus (FrP) ville ta bort første kulepunktet og kom med følgjande tilleggsframlegg: Og fartsgrensa vert redusert til 40 km.t. Saka vert å koma attende til snarast råd er, og før føreien. Saka skal på høyring hos naboane. Terje Sperrevik (Tvs) kom med framlegg om å senda saka attende til administrasjonen for å gje naboane høve til å uttala seg ein gong til. Utsetjingsframlegget fekk 1 røyst (1Tvs) og fall. Bahus sitt framlegg vart så samrøystes vedteke. Det vert vedteke følgjande trafikksikringstiltak for Ulvenvegen: Det vert sett opp skilt om gjennomkøyring forbudt for motorkjøretøy ved Ulvenkrysset ved E39 og der vegen kjem ut ved Lepsøe AS, og fartsgrensa vert redusert til 40 km.t. 22

23 Sikringstiltaka vert utført av budsjetterte trafikksikringsmidler for Evt. andre tiltak vert å koma attende til før sumarferien. 117/07 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 07/60 DELEGERTE VEDTAK OG REFERERTE JOURNALPOSTAR Samrøyses vedak som innstillinga. Forvaltningsstyret tek delegerte vedtak og refererte journalpostar som melding. 118/07 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 07/26 POLITISK KVARTER Trafikksikring Halhjemsvegen. I samband med diskusjonen kring nybygg til barnehagen på Søre Neset, vart trafikksikringa diskutert. Utvalet ønskjer eiga sak på trafikksikring av heile den gamle Halhjemsvegen. Eirik Neverdal (Uavh) Kvalitetssikring av sakene til utvalet. Enkelte saker er ikkje grundig nok utgreidd. Utvalet veit at det er kapasitetsproblem på eining for arealbruk. Korleis går det med dei 2 stillingane som skulle opprettast, og som vart vedteke i kommunestyret i fjor haust? Ruth Elin Midtbø (Ap): Delegerer vi så langt vi har høve til? Konklusjon: Det skal nedsetjast eit utval av utvalsmedlem Neverdal, leiar Bahus, nestleiar Garvik, kommunaldirektør Tøsdal og einingsleiar Heldal. Dei skal sjå på desse punkta: a) Vera strengare med at innkomne søknader har alt som skal til. b) Delegera alle dispensasjonssaker. c) Delegera alle saker med merknadar frå naboar. Sølvi Bugge (FrP): Planar for Mobergsvika og andre friluftsome. Ho ønsker at utvalet kunne invitera Bergen og Omland Friluftsråd for å høyra kva planar dei har for ulike friluftsområde, og då særdeles for Mobergsvika. Gustav Bahus (FrP) ønskte samtidig å kunna invitera Fylkesmannen. Det vart drøfta om ein kunne invitera dei med på heildagssynfaringar med båt og på land. 23

24 Piggtrådgjerde. På synfaring ved ein barnehage i dag, kom utvalet over eit piggtrådgjerden Kven har ansvaret for å fjerna det? Kommunaldirektør Tøsdal: Det skal lagas eit standardbrev for slike ting. Det er grunneigaren som har ansvaret. Gustav Bahus (FrP) ønskte retningslinjer for bruk av piggtråd til neste møte i utvalet. Terje Sperrevik (Tvs): Hovudplanar for vatn og avlaup. Han treng meir utfyllande tilbakemelding enn det som hittil er gjeve i utvalet. Gustav Bahus (FrP) ba om at einingsleiar eller andre frå kommunalteknikk skal møta på neste møte i forvaltningsstyret for å orientera om planane og framdrifta for dei. Ruth Elin Midtbø (Ap): Parkering ved Allaktivitetshuset og Bon Apetit. Er det ordna parkeringstilhøve her? Kommunaldirektør Tøsdal: Dei har fått dagmulkt og protesterer på den. Saka vil bli tett følgd opp av administrasjonen. 24

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 08.03.2007 Frå: 13.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 08.03.2007 Frå: 13.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 08.03.2007 Frå: 13.00 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Vedholmen kai Møtedato: 05.07.2004 Frå: 09.00 til KL. 16.40 Synfaringar kl. 09.00-14.10 Til stades på møtet: Medlemar: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 20.09.2007 Frå: 13.10 til

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 20.09.2007 Frå: 13.10 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 20.09.2007 Frå: 13.10 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synaring med frammøte ved rådhuset kl. 08.30. Båt frå Os kai kl. 08.45 1. Sak 87/07 31/7 Geitarøy kl. 09.

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synaring med frammøte ved rådhuset kl. 08.30. Båt frå Os kai kl. 08.45 1. Sak 87/07 31/7 Geitarøy kl. 09. OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 22.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synaring med frammøte ved rådhuset kl.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 25.09.2008 Frå: 10.00 til 13.00

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 25.09.2008 Frå: 10.00 til 13.00 OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 25.09.2008 Frå: 10.00 til 13.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2004 Frå: 13.00 til. Laila Hope (FrP), Jonny Garvik (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2004 Frå: 13.00 til. Laila Hope (FrP), Jonny Garvik (H) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2004 Frå: 13.00 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Frå: kl. 12.15 til 16.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Frå: kl. 12.15 til 16.15 OS KOMMUNE Arealbruk MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Frå: kl. 12.15 til 16.15 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp), Øystein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 26.02.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 26.02.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 26.02.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Frå adm. : Forfall: Vara: Andre: Merknader: Gustav Bahus

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.02.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

OS KOMMUNE Tekniske Tenester

OS KOMMUNE Tekniske Tenester OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 28.08.2008 Frå: 09.00 til 15.30 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp),

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 201/07 03/3299 OFFENTLEG ETTERSYN - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 201/07 03/3299 OFFENTLEG ETTERSYN - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.05.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Jonny Garvik (H) Vara som møter: Bjørn Matland (H)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.09.2005 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: 13.04.05 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Kyrkjetunet, peisestova Møtedato: 28.08.03 Frå: 13.00 til 17.30. Før møte var det synfaring frå kl. 12.00 Til stades på møtet Medlemmer:

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Jørgen Thuestad June Susanne Grønnestad Per Helge Sunde Daghild

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka.

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.01.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 30.11.05 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14.40 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.04.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakarar Kjell Haukeberg Anita Ostnes (f.o.m. sak 27/15) Terje Vadset Torbjørn Skodjereite

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Osbadet KF Møtedato: 24.04.2008 Frå: 1215 til 1800

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Osbadet KF Møtedato: 24.04.2008 Frå: 1215 til 1800 OS KOMMUNE Kommunetorget MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Osbadet KF Møtedato: 24.04.2008 Frå: 1215 til 1800 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar Gustav Bahus (Frp),

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Kantina i Rådhuset Møtedato: 01.09.2005 Frå: 15.00 til 19.25

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Kantina i Rådhuset Møtedato: 01.09.2005 Frå: 15.00 til 19.25 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Kantina i Rådhuset Møtedato: 01.09.2005 Frå: 15.00 til 19.25 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre:

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr. MØTEPROTOKOLL Utval Plan- og forvaltningsstyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2016 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 15.00 Til stades på møtet Medl.: Knut Hauge, Anja Hilleren, Emma Nyløy, Per Steinar Sviggum,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Dalsfjorden, 1. etg., rådhuset Dato: Tid: 14:00

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Dalsfjorden, 1. etg., rådhuset Dato: Tid: 14:00 VOLDA KOMMUNE Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Dalsfjorden, 1. etg., rådhuset Dato: 14.06.2016 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind

Detaljer

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vidar Tveiterås (Ap) Tone Ramsli. Merknader: Nestleiar Vidar Tveiterås leia møtet sidan leiaren hadde sjukefråvær.

MØTEPROTOKOLL. Vidar Tveiterås (Ap) Tone Ramsli. Merknader: Nestleiar Vidar Tveiterås leia møtet sidan leiaren hadde sjukefråvær. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 09.12.2013 Møtetid: 14:00-16:40 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Øyvind

Detaljer

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16 Bø kommune Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring 21.06.2016 72/16 Saksansvarleg: Anna Svalbjørg Arkiv: GBN - 10/1, K2 - L33 Arkivsaknr.: 16/3031 Eikavegen gnr. 10 bnr. 1 - Frådeling

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 06.02.2008 Tid: 15.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommuenstyresalen Møtedato: 20.10.2014 Møtetid: 15:00 Sak nr: 135 143/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Helge Andre Njåstad Renate Møgster

Detaljer

VESTNES KOMMUNE MØTEBOK

VESTNES KOMMUNE MØTEBOK VESTNES KOMMUNE MØTEBOK Saksbehandler : Rolf Heggero Arkiv: GBR 26/4 Arkivsaksnr.: 07/00004 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM, GNR./BNR. 26/4. UTSKILLING AV TO HYTTETOMTER PÅ NAUSTVOLLEN Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Anita Ostnes, vara for Terje Sortehaug Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Planutvalet

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Planutvalet STORDAL KOMMUNE Møteprotokoll For Planutvalet Møtedato: 16.06.10 Møtetid: Kl. 19:00 19:30 Møtestad: Kommunehuset Behandla saker: 010/10-015/10 Møteleiar: Frå adm. møtte: Utdelt i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 17.03.2004 Tid: 15.00 19.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00 VOLDA KOMMUNE Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 06.05.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Sindre Kvangarsnes Nestleiar FERJELISTA

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 27.06.2007 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer