TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ. Statsbudsjettet 2013 Kap.1429, post 72 og 73

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ. Statsbudsjettet 2013 Kap.1429, post 72 og 73"

Transkript

1 TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ Statsbudsjettet 2013 Kap.1429, post 72 og 73 1

2

3 Kap.1429 Post Thomas Erichsens Minde Askeladden ID: Eigar: Tore Frugård, Statsminister Michelsensvei Paradis Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Thomas Erichsens Minde, hovudbygningen på garden Hop, er bygd i 1790 åra og er ein av dei største og mest særprega lyststadsbygningane i Bergensområdet. Det er eit einetasjes trehus med søylegang langs tre av fasadane, svært godt bevart. Rundt huset er mykje av det gamle hageanlegget bevart. Restaurering av originale engelske skyvevinduer med originalt glass. Vindauga er ein viktig del av fasada og heilskapen til dette kulturminnet. Istandsetting av vindu i tråd med antikvariske prinsipp or istandsetting. Kr Krossøy, sjøbu Askeladden ID: Kommune: Austrheim Eigar: Jan H. Krossøy, Krossøyveien Austrheim Tilstandsgrad: 1 Kostnad: Søknadssum: Sjøbua utgjer ein del av eit freda miljø med i alt ti bygningar naust, sjøbuer og torvhus som ligg tett samla rundt ei lita bukt. Det er eit av dei best bevarte sjøbruksmiljøa i fylket. Sjøbua er bygd på 1800 talet og har ein etasje med panelvegger, pannetak og vindeark i gavlen. Skifte kledning Vanlig vedlikehold. Avslag 2

4 3. Christinegaard Hovedgaard Askeladden ID: Eigar: Karina Herteig, Formannsvei 3, 5037Bergen Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Christinegård er ein tildlegare lystgård i Formannsvei. Hovudbygningen er frå Det freda anlegget omfattar og ein tenarbustad og fjøs/stall som er eldre enn hovudhuset. Hagen på anlegget er terrasseforma og skjerma av høge, kvitkalka murar. Legge om skifertak Uklar søknad og uklart anbud. (glaserte panner/skifer?) Manglar dokumentasjon og foto av skader. Manglar finansieringsplan. Avslag. 4. Møllersalen Askeladden ID: Eigar: Jørgen Jørgensen, Sandviksveien 77a Tilstandsgrad: 2 (på pipa) Kostnad: Søknadssum: Lafta bygning frå 1740, tidlegare traktørstad, no bustad. Eit av i alt 10 gjestehus som tidlegare var i Sandviken. Det var gjestgjevararstader for handverkarar, sjøfolk og andre arbeidarar. Møllersalen ligg nær sjøen og like ved den Trondhjemske postveg som var hovudvegen frå Bergen mot nord. Istandsetting av teglsteinspiper, montering av innvendige stålforingar og utskifting av blybeslag rundt pipe. Eit viktig tiltak for å hindre større skadeomfang og for å minske brannfaren. Kr

5 5. Repslageriet på Fjøsanger Askeladden ID: Eigar: Gerdt Meyer Brun, Fjøsangerveien 171 Tilstandsgrad: 3 Kostnad: Søknadssum: Industrianlegg med i alt 14 bygningar: reiparbane, fabrikkbygningar, kontor og støttefunksjonar. Anlegget vart teke i bruk i 1869 og vidare utbygd m.a. tidleg på 1900 talet. Produksjon fram til Sjølve reiparbanen er ein 300 m lang trebygning, som opphavleg stod på Sukkerhusengen i Bergen. Bygningane utgjer eit samla miljø, bygd opp rundt ein intern gate, Drenering på oppsida, istandsetting av ramme og bæreelement, reparasjon av tak. Reperbanen på Fjøsanger er eit viktig, og godt synleg, kulturminne i Bergen. et, slik det er beskrive i søknaden, viser at det skal gjennomførast i tråd med prinsipp for antikvarisk istandsetting. Kr for 2013, kr i førehandstilsegn for Tilsaman Kronstad Hovedgård Askeladden ID: Eigar: Stiftelsen Krigsveteranenes Minne v/ Forum Arkitekter A/S, Damsgårdsveien 16 Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Herskapsvilla i empirestil. Garden høyrde i si tid til Nonneseter Kloster, og var næraste nabo til kongsgarden Alrekstad. Anlegget er frå 1700 talet og omfattar 5 bygningar: hovudhus, mellombygning, paktarbustad, stall og uthus. Bygningen vart vedtaksfreda etter bygningsfredingslova av Istandsetting av vegg mot nord, inkludert søyler og takutstikk, altan og vindauge samt vindauge i 1.etg. Verdifullt kulturminne, viktig med vidareføring av restaureringsarbeidet. Kr for 2013, rentemidlar 2013 kr Tilsamam

6 7. Kjøttbasaren Askeladden ID: Eigar: Kjøttbasaren, Byens Basar A/S Tilstandsgrad: 2 (yttervegg) Kostnad: Søknadssum: Kjøttbasaren vart bygd i midten av 1870 åra og teikna av arkitekt von der Lippe, som eit moderne og hygienisk lokale for omsetning av slaktarvarer. Det er ein frittliggande monumentalbygning i nyromansk stil, med veggflater av tegl, arkadar med granittsøyler, og smijernsdekor. Kjøttbasaren huser i dag matforretningar og restaurantar. Fasade og takrehabilitering, gangbro, rekkverk og lyktestolper. Monumentalbygning i sentrum av Bergen. Viktig med oppfølging av restaureringsarbeid. Kr for 2013, kr i førehandstilsegn for 2014, Tilsaman Kr , 8. Villa, Kalfarlien 18, Schou Askeladden ID: Eigar: Edvard Sundby, Kalfarlien 18, 5022 Bergen Tilstandsgrad: 1,2,3 Kostnad: Søknadssum: Bustadhus/ villa som er teikna av arkitekt Einar Oscar Schou i Den framstår i dag som original og berre mindre endringar er gjort. Det vart løyvd midlar til eit forprosjekt som er ferdig, og hovudprosjektet starta opp i Eit omfattande tiltak som krev store investeringar. Skadesikring, restaurering samt bevaring av og tilbakeføring til tidstypisk og opphaveleg stand Mangler finansieringsplan, kostnadsoverslag. Avslag 5

7 9. St. Jørgens Hospital, Bryggerhuset Askeladden ID: Eigar: Bymuseet i Bergen, P.boks 4052, 8835 Bergen Tilstandsgrad: Fleire bygningar Kostnad: Søknadssum: St. Jørgens hospital er eit spedalsksjukehus med røter attende til 1400 talet. Det noverande anlegget skriv seg i hovudsak frå 1700 talet, og består av i alt ni trebygningar, mellom dei kyrkje, hovudbygning, prestebustad og uthus; ein usedvanleg intakt sosial institusjon frå førmoderne tid. Bryggerhuset er eit av dei mindre husa i anlegget, og ligg i den skjerma hagen bak hovudbygningen. 1. Forprosjekt. Dette var en søknad som kom inn ved ordinær søknadsfrist. 2. Kostnader til restaurering som følge av brannen i april Dei ordinære skadane vert dekka av forsikringa. Forsikringsselskapet og Bergen bymuseum gjer merksam på at skadar som var der før brannen, men som vert avdekka i samband med brannen må utbetrast når «såret» vert opna. Arbeid som må utførast så snart det er mogleg. Viktig sosialhistorisk anlegg med høgt formidlingspotensiale. Kr , til forprosjeket og kr ( førehandstilsegn for 2014) til skader etter brannen 10. Drengestova til Hellandshuset Askeladden ID: Eigar: Åse Lill Lundberg, Nyhauglia Paradis Tilstandsgrad: 3 Kostnad: Søknadssum: Drengestova er ein del av den freda eigedomen i Nyhauglia 1 i Bergen. Eigedomen ligg ved Fjøsangerbukta og Gamlehaugen. Hovudhuset er seinempire og har svartglassert pannetekt valmtak. Hovudfasaden er prega av eit enkelt tempelfrontmotiv med to doriske søyler. Skipsreiar Peter Helland kjøpte huset i 1889, då huset fekk sitt noverande namn. Anlegget vart freda i Restaurering av murverk tørrmur og fuging med kalkmørtel Viktig sikrings og strakstiltak. kr

8 11. Bergen barneasyl Askeladden ID: Eigar:Stiftelsen Seminarium Fredericianum, Asylplass Bergen Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Lafta bygning frå 1752, truleg den største attverande bygning frå 1700 talet i Bergen. Bergen barneasyl var initiert av biskop Erik Pontoppidan. Bygningen vart freda i Bygningen fungerer i dag som barnehage. Det er ei stifting som eig anlegget. Omlegging av tak og sikring av lafta del som har sige ut. Viktig sikringstiltak både for bygning og forbipasserande. Kr for 2013, førehandstilsegn kr for Tilsaman kr Mesterhuset og Tjærehuset Askeladden ID: Eigar: Sandviksveien 60 og 62 A/S, Postboks Bergen Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Sandviksveien er eit godt bevart reiparbaneanlegg med røter tilbake til 1600 talet. Hovudbygning, tjørehus og sjølve reiparbana er freda. Hovudbygningen, «Mesterhuset» vart bygd i 1808 som eit stort bustadhus med symmetrisk fasade, engelske skyvevindauge og rike snikkardetaljar både ut og innvendes. Tjørehuset har underetasje av mur og overetasje av tre, og er første gong nemnt i Sette i stand vindu, tak, kledning, mur/puss på piper på Mesterhuset og Tjærehuset Dette er det eldste reparbaneanlegget i Bergen. Viktig med oppfølging av større restaureringsprosjekt. Kr

9 13. Ystås, Lemstove Askeladden ID: Kommune: Granvin Eigar: Aslaug Jorunn Nestås, Garvergt Bergen Tilstandsgrad: Ikkje ferdig Kostnad: Søknadssum: Våningshus på eit av dei tre bruka i klyngetunet på Ystås. Tunet har i dag 13 hus og er eit av dei mest intakte av dei klyngetuna som er att. Tømmerhus i halvannan etasje med midtarker og fleire tilbygg. Huset kan vera frå seint på 1800 talet, men rommar to lafta kjernar (opphavleg stove og bu) som er langt eldre. Tunet er under freding. Reparasjon av tak og 2 vindauge. Skifte ut tre vindauge. Lemstova er ein viktig del av det intakte klyngetunet på Ystås. Kr Ystås, bustadhus Askeladden ID: Kommune: Granvin Eigar: Aslaug Jorunn Nestås, Garvergt Bergen Tilstandsgrad: ikkje ferdig Kostnad: Søknadssum: Bustadhus, opphavleg glasstove (gjestehus) på bruk 2 i klyngetunet på Ystås. Tunet har i dag 13 hus og er eit av dei mest intakte av dei klyngetuna som er att. Tømmerhus i halvannan etasje av tradisjonell, enkel vestlandstype, med supanel, krysspostvindauge og tak tekt med lappskifer. Gråsteinskjellar under huset. Skal vere bygd i 1881, og i hovudtrekka lite endra sidan. Godt bevarte interiør. Tunet er under freding. Restaurering av 5 vindauge samt utskifting av roten kledning. Huset er ein viktig del av det intakte klyngetunet på Ystås. Kr i førehandstilsegn for 2013, ( unytta midla frå 2012) 8

10 15. Ystås, løe Askeladden ID: Kommune: Granvin Eigar: Aslaug Jorunn Nestås, Garvergt Bergen Tilstandsgrad: ikkje ferdig Kostnad: Søknadssum: Løebygning i klyngetunet på Ystås. Tunet har i dag 13 hus og er eit av dei mest intakte av dei klyngetuna som er att. Løa er tømra, ein type som i Hordaland er mindre vanleg enn grindløene, og står på ein kjellar av gråsteinsmur. Taket har dels heller, dels bølgjeblekk. Ei innskrift daterer bygningen til Tunet er under freding. Reparasjon av kledning på gavlvegg. Løa er ein viktig del av det intakte klyngetunet på Ystås. Kr , 16. Oppgangssaga på Herand Askeladden ID: Kommune: Jondal Eigar: Marine Harvest/Stiftinga Herand Aktiesagbrug 5628 Herand Tilstandsgrad: vasshjul og slåk Kostnad: Søknadssum: Herand sag er ei oppgangssag med tradisjon tilbake til ca. år Bygningen har eit overbygg i stavkonstruksjon på ein høg tørrmur, to vasshjul og ei fleirblada sag frå Saga er ei relativt stor og uvanleg komplett representant for det siste utviklingstrinnet til dei vassdrivne sagene, og den siste vassdrivne oppgangssaga som har vore i regulær drift. I dag vert det skore material her til m.a. restaureringa på Bryggen. Sette i stand vasshjul, slåk samt ny bom. Oppgangssaga er ei av dei få som er i drift i Hordaland og vert og nytta til saging av material til viktige restaureringsprosjekt. Kr , 9

11 17. Vikøy Prestegard, Borgstova Askeladden ID: Kommune: Kvam Eigar: Kvam Herad, Grovagjelet 16 Tilstandsgrad: ikkje ferdig Kostnad: ( tiltak 1+2) Søknadssum: Vikøy prestegard er ein av få prestegardar som har behalde eit alderdommeleg tunpreg, og ni hus, det eldste med delar frå 1600 talet, er freda. Borgstova er ei røykstove bygd i 1815, med eit stort stoverom av ovaltelgja tømmer, kove og sval. Målaren Adolph Tidemand brukte stova som modell for det kjende målarstykket «Haugianarane». Sprøyte mot mit på tømmer og kledning. Vøle vindauge og male kledning. Vøle helletak og legge ny never og torv. Av vedtektene for den statlege stønadsordninga går det fram at eigedom som har offentleg eigarskap ikkje kan få tilskot. Avslag 18.Fjelberg prestegard, hovedhus og Bispestova Askeladden ID: ,02 Kommune: Kvinnherad Eigar: Stiftelsen Fjelberg prestegard, 5459 Fjelberg Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Prestegarden ligg attmed tømmerkyrkja i Fjelberg, og husa skriv seg frå første del av 1700 talet og frametter. Saman med kyrkja dannar prestegarden ein uvanleg verdifull heilskap, arkitektonisk og kulturhistorisk. Hovudbygningen, ein lafta bygning i ein etasje, vart reist i 1818 med bruk av to eldre bygningar. Bispestova er en toetasjes laftebygning frå åra. Båe har liggande panel, saltak med raud tegl og verdifulle interiør. Omlegging av tak på Bispestova samt restaurering av vindauge. Tak og vindauger er viktig del av fasaden og for heilskapen i det kulturhistoriske tunet. Kr

12 19. Nicollhuset, Presthus Askeladden ID: Kommune: Kvinnherad Eigar: Margareth Susann Gravdal, Ølvesvegen 745, 5637 Ølve Tilstandsgrad: 3 Kostnad: Søknadssum: Tømmerhus i ein etasje, kvitmåla liggande panel og saltak med skifer. Huset, som kan vera bygd kring år 1800, var hovudhus på garden Presthus. Garden ligg like ved kyrkja i Ølve og var ofte brukt som presteenkjebustad. Interiøret har symmetrisk plan og er svært lite endra i nyare tid, med mykje av gamle detaljar bevart. Totalrenovering og istandsetting; dvs setningsskader, berande konstruksjonar, tak, undertak, bjelkelag, golv, vindauge og dører. Verdifult kulturminne, viktig med støtte Kr Kalksteinsilo, importkai, Odda smelteverk Askeladden ID: Kommune: Odda Eigar: Odda kommune Tilstandsgrad: ikkje registrert Kostnad: Søknadssum: Kalksteinsiloen ligg på importkaia, lengst nord i smelteverksanlegget. Siloen er ein betongkonstruksjon bygd på 1950 talet, og det er det austlege og nyaste av to byggjetrinn som er freda. Kalksteinsiloen er også utgangspunktet for taubana som frakta råmateriale til smelteverket. Sikring av primærkonstruksjon, tak, vindu, dører og utvendige trapper. Av vedtektene for den statlege stønadsordninga går det fram at eigedom som har offentleg eigarskap ikkje kan få tilskot. Avslag 11

13 21. Odda smelteverk, Oddasmio Askeladden ID: Kommune: Odda Eigar: Norsk Vasskraft og Industristadmuseum Tilstandsgrad: ikkje ferdigregistrert Kostnad: Søknadssum: Smie, røyr og motorverkstad som inngår i fredningssaka for Odda smelteverk. Smia og bygget er restaurert, eit tiltak som har fått stor merksemd. Verkstaddelen av bygget er teken i bruk som lager og verkstad. Smia var ein viktig støttefunksjon ved Odda smelteverk. Ho vart reist i 1907, som del av den første utbygginga av verket, og er ein teglsteinsbygning i ein etasje, med saltak tekt med bølgjeblekk. Sjølve smia, i den nordlege delen av bygget, er ein komplett industrismie der både fast utstyr og lause reiskapar er bevart. Reparere tak, fasadar, tilrettelegge for bruk som museumslager. Godt tiltak. Den delen av søknaden som gjeld restaureringstiltak fell innafor stønadsordninga, medan ein lyt søkje midlar til tilrettelegginga som museumslager frå andre stønadsordningar. Kr Odda smelteverk, Lindehuset Askeladden ID: Kommune: Odda Eigar: Odda kommune Tilstandsgrad: ikkje ferdigregistrert Kostnad: Søknadssum: Lindehuset er ein del av anlegget for produksjon av cyanamid på Smelteverket, og husa framstilling av nitrogen. Bygningen er mellom dei eldste på Smelteverket, bygd i 1906 og utvida i Det er ein stålkonstruksjon kledd med yttervegger i teglstein og tak forma som ein serie parallelle saltak. Produksjonsutstyret er bevart slik det stod etter ei fornying i 1940 åra. Reparasjon og forsterking av tak, takvindu, nedløpsrør og beslag. Av vedtektene for den statlege stønadsordninga går det fram at eigedom som har offentleg eigarskap ikkje kan få tilskot. Avslag 12

14 23. Havråtunet, Andersbruket, kårhus, Askeladden ID: Kommune: Osterøy Eigar: Leif Havre, Oppetveiten 25, 5265 Arnatveit Tilstandsgrad: ikkje ferdigregistrert Kostnad: Søknadssum: På Andersbruket på Havrå, Gnr og 11 er det to våningshus i tunet, Andershuset, som er ei lemstove frå 1800 talet og Kårhuset åt Andersane som er ei tømmerstove frå 1800 talet. I tillegg er det i tunet ei grindbygd løe (1800 talet), ein del av eit grindbygd tørkehus og ein mura smaleflor. Tørkehuset og smalefloren er automatisk freda og er frå før Tilbakeføring av taktekking; dvs fjerning av eternitt og legging av teglpanner. Arbeidet allereie utført. Avslag. 24. Agatunet, Isakstabburet Askeladden ID: Kommune: Ullensvang Eigar: Stiftinga Agatunet Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Stabbur med lem ståande på høge stabber i skrånande terreng, med ei elv rennande under huset. I front ein mur mellom stabbane. Sval på begge langsidene, utvendig liggande kledning. På taket heller og never og torv. Kan vera bygd på 1800 talet. Tilskotet skal nyttast til å vøle mur og steinstabbar under stabburet og murvangar i bekk under huset. I tillegg skal helletaket på sørsida vølast. Stabburet er viktig for heilskapen i det freda klyngetunet. Kr

15 Kap.1429 post Havråtunet, Hevlestova Askeladden ID: Kommune: Osterøy Eigar: Geir Sundal Tilstandsgrad: ikkje ferdigregistrert Kostnad: Søknadssum: Også kalla Litlestova. Liten 1800 tals stovebygning som består av eit lafta stoverom og eit forrom i reisverk. Liggande panel og saltak tekt med dels tegl, dels skifer. Ligg i den øvre delen av Havråtunet. Reparere grunnmur som følgje av setningsskader. Heving av bygg under reparasjon og skifte kledning. Grunnmuren sig pga setningsskader og har behov for å bli sikra /reparert. Grunnmuren ligg inntil muren til Guleksbuæ som er automatisk freda. Riksantikvaren ber om at tiltaka på bygningane vert kvalitetsikra av Hordaland fylkeskommune. Dette gjeld oppfølging av kva tiltak som skal gjennomførast, dokumentasjon av tiltaka underveis, bruk av kvalifiserte handverkarar og oppfølging/rapportering i etterkant.hordaland fylkeskommune vil be om møte og synfaring med eigar/tiltakshavar og handverkar før tiltaket vert sett i gong. Kr , 26. Havråtunet, Smålandsløa Askeladden ID: Kommune: Osterøy Eigar: Kåre Havre, Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Grindløe med brakekledning og tak av store heller. Ligg med gavlen mot fjorden, med flor av gråsteinsmur under. Kan vera bygd på 1800 talet. Reparere tak med hardingaheller, oppretting av bygg. Riksantikvaren ber om at tiltaka på bygningane vert kvalitetsikra av Hordaland fylkeskommune. Dette gjeld oppfølging av kva tiltak som skal gjennomførast, dokumentasjon av tiltaka underveis, bruk av kvalifiserte handverkarar og oppfølging/rapportering i etterkant.hordaland fylkeskommune vil be om møte og synfaring med eigar/tiltakshavar og handverkar før tiltaket vert sett i gong. Kr

16 27. Lyngheiane på Lygra, Lyngheisenteret Askeladden ID: Kommune: Lindås Eigar/ søkjar: Museumssenteret i Hordaland Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Lyngheisenteret er eit informasjonssenter om kystlandskapet med lyngheiar, eit særmerkt landskap som har prega heile den europeiske Atlanterhavskysten, men som no er i ferd med å forsvinne. Senteret er etablert i nært samarbeid med dei lokale grunneigarane, som held kulturlandskapet i hevd gjennom aktiv gardsdrift på tradisjonelt vis. Skjøtsel av kulturlandskap/kystlynghei Jfr. tildelingsbrev frå Riksantikvaren øyremerka tilskot, kr Havråtunet, kulturlandskap Askeladden ID: K12 Kommune: Osterøy Eigar: Geir Sundal Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Havrå er det første av til no åtte freda kulturmiljø i landet, og fredinga omfattar heile gardsområdet med tun, inn og utmark, i alt ca dekar. Både klyngetunet og den gamle teigdelinga er intakt, og Havrå er eit unikt minne om tradisjonell vestnorsk gardsdrift. Skjøtsel av kulturlandskap. Jfr tildelingsbrev frå Riksantikvaren. Midlane til skjøtselstiltak i landskapet frå Riksantikvaren er øyremerkte til Museumssenteret i Nordhordland. Avslag. 15

17 29. Havråtunet Askeladden ID: Kommune: Osterøy Eigar/ søkjar: Museumssenteret i Salhus Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Skjøtselstiltak i landskapet Jfr tildelingsbrev frå Riksantikvaren øyremerka tilskot, kr Buførevegen, Reiseter Bottsvatn Askeladden ID: Kommune: Ullensvang Eigar/ søkjar: Folgefonna Nasjonalparksenter, Kvinnherad kommune Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Buførevegen vart nytta av bønder langs vestsida av Sørfjorden, som hadde stølsrettar på andre sida av Folgefonnhalvøya. Den siste buføringa var i 1957, og sidan då har vegen forfalle. Murar og vardar har rasa saman, og stien er dels grodd att. Sette i stand og tilrettelegge vegen slik at den kan nyttast i samband med turisme. Jfr. tildelingsbrev frå Riksantikvaren øyremerka tilskot, kr

18 Kap.1429 post Sandviksbod 19 Askeladden ID: Eigar:John Audun Hauge,Sandviksbod 19, 5035 Bergen Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Sandviksbod 19 er del av bygningsgruppen Sandviksboder 15 24, som er det største miljøet av bevarte sjøhus i Sandviken. Dei fleste bygningane er eigd av kommunen og rommar kystkultursenter og fiskerimuseum, men nr. 19 er i privat eige. Bod 19 består eigentleg av to bygningar ein sjøbod i to etasjar og eit naust, begge truleg frå 1700 talet. Brannsikring Det er ikkje løyvd statlege midlar til brannsikring i år. 32. Fjelberg prestegard, Hovedhus, Bispestova Askeladden ID: ,02 Kommune: Kvinnherad Eigar: Stiftelsen Fjelberg prestegård Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Prestegarden ligg attmed tømmerkyrkja i Fjelberg, og husa skriv seg frå første del av 1700 talet og frametter. Saman med kyrkja dannar prestegarden ein uvanleg verdifull heilskap, arkitektonisk og kulturhistorisk. Hovudbygningen, ein lafta bygning i ein etasje, vart reist i 1818 med bruk av to eldre bygningar. Bispestova er en toetasjes laftebygning frå åra. Båe har liggande panel, saltak med raud tegl og verdifulle interiør. Brannsikring Det er ikkje løyvd statlege midlar til brannsikring i år. 17

19 33. Lyse kloster kapell Askeladden ID: Kommune: Os Eigar: Christa H. Von Erpecom Tilstandsgrad: Kostnad: / Søknadssum: / Kapellet vart bygd i 1663 som privatkapell for Lyse kloster hovudgard, og ligg like nedanfor staden der hovudbygningen på herregarden låg. Det er ei lita trekyrkje beståande av tårn, skip, kor og eit tilbygd gravkapell, med kvitmåla panel og raude pannetak. Kapellet er usedvanleg godt bevart og har også eit rikt inventar. Brannsikring Det er ikkje løyvd statlege midlar til brannsikring i år. 34. Jacobstova og Haldorstova Askeladden ID: Kommune: Ullensvang Eigar: Stiftinga Agatunet, Hardanger Museum Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Dei to bygningane høyrer til våningshusa i Agatunet, det største av dei bevarte klyngetuna i fylket. Jacobstova framtrer i dag som eit stort sveitsarstilshus frå rundt år 1900, men delar av bygningen er minst hundre år eldre. Haldorstova er også i sveitsarstil, bygd i Ho ligg vegg i vegg med den mellomalderske Lagmannstova. Brannsikring Det er ikkje løyvd statlege midlar til brannsikring i år. 18

T lskot vern og vøl ing 2011

T lskot vern og vøl ing 2011 T lskot vern og vøl ing 2011 Nr. I Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instilline Askøy Karstein Ingbjørn 310.000 150.000 Brattestig 5306 Erdal Gammalt våningshus, Svaene gnr.4 bnr. l6 Gamalt våningshus

Detaljer

DYKKAR DATO VÅR DATO 2 5 SEPT 2006

DYKKAR DATO VÅR DATO 2 5 SEPT 2006 SAKSHANDSAMAR INNVALSTELEFON seniorkonsulent Siv Leden Nytrøen 22 94 04 00 DYKKAR REF. DYKKAR DATO TELEFAKS 22 94 04 04 VÅR REF. 06/1385 s1n Ark. Bf-260 VÅR DATO 2 5 SEPT 2006 Anne-Margrethe Konow Lund

Detaljer

Kulturminneplan 2011-2021. urm

Kulturminneplan 2011-2021. urm Kulturminneplan 2011-2021 urm Innhald Forord Del 1 Plangrunnlag 1.1. Kulturminne og kulturminnevern 1.1.1 Kva er eit kulturminne? 1.1.2 Kvifor kulturminnevern? 1.1.3 Lovverk og juridiske dokument 1.1.4

Detaljer

Omtale av SMIL-søknader våren 2012

Omtale av SMIL-søknader våren 2012 Omtale av SMIL-søknader våren 2012 Rydding av gamal beitemark i Engjadalen 12/690 Anders Olav Ekrene Oppgjeven kostnad Ikkje oppgjeve Omsøkt tilskot Ikkje oppgjeve Framlegg til løyving 45 000,- Beskriving

Detaljer

Forord. Erling Bjørnetun

Forord. Erling Bjørnetun Forord Luster kommune har gjennom sin kulturplan (1990-2002) trekt opp hovudlinjene for arbeidet innan kultursektoren. Ein av "hjørnesteinane" i den lokale kulturpolitikken er å gi gode vokstervilkår for

Detaljer

Restaureringsprosjekt for Sanda gardsnummer 75, bruk nummer 4 og 8 i Gaular Kommune

Restaureringsprosjekt for Sanda gardsnummer 75, bruk nummer 4 og 8 i Gaular Kommune Restaureringsprosjekt for Sanda gardsnummer 75, bruk nummer 4 og 8 i Gaular Kommune Joar Sande Sunde, 6800 FØRDE 414 40 591 Olav Sande 6973 SANDE Innleiing Garden Sanda i Gaular, gardsnummer 75, har 5

Detaljer

Kommunedelplan for. Stord kommune

Kommunedelplan for. Stord kommune Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø Stord kommune Vedteken 26.11.2009 I arbeidsgruppa som har arbeidd med kulturminneplan for kulturminne og kulutmiljø med bygningsvernplan har desse vore med:

Detaljer

RÅD OM ISTANDSETTING AV ELDRE HUS

RÅD OM ISTANDSETTING AV ELDRE HUS , RÅD OM ISTANDSETTING AV ELDRE HUS Informasjon utarbeidd av fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal Informasjonsmateriellet bygger på erfaringar med rådgiving til eigarar av eldre trehus i fylket. Utvalde

Detaljer

Kulturminneplan. Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025

Kulturminneplan. Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025 Kulturminneplan Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025 Innhald 1 INNLEIING OG BAKGRUNN FOR PLANEN... 3 2 TILTAK... 5 3 HISTORISK TEMADEL... 7 FITJAR SI HISTORIE MED UTVIKLINGSTREKK... 7 FREDA KULTURMINNE...

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009

Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009 Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009 Innhald: 1. Bakgrunn. 2. Klokkargarden og Prestegardsstabburet Historie 3. Eksisterande bygg. Tilstandsvurdering. 4. Plan for restaurering og ny bruk. 5. Klokkartunet

Detaljer

Det er vår første riksantikvar, HARRY

Det er vår første riksantikvar, HARRY NILS GEORG BREKKE FRÅ MONUMENTVERN TIL MILJØVERN «Over den gamle Vossevangen ligger Mølster gamle ættegaard. Den ligger på et høidedrag som en ættegaard skal ligge. Det er som tilfældet har villet gjøre

Detaljer

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering.

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. I det store bokverket Norske bygder, bnd. 4 fra 1937, skriver Gisle Midtun i artikkelen Sognahus: No er det snautt att eit einaste urupla stort tun.. [i Sogn].

Detaljer

Rapport Finse 1222 Ulvik Herad Landskap Kulturminne og kulturmiljø

Rapport Finse 1222 Ulvik Herad Landskap Kulturminne og kulturmiljø PLAN VEST BERGEN AS 2009 Rapport Finse 1222 Ulvik Herad Landskap Kulturminne og kulturmiljø 24.04.09 1 av 18 Oppdragsgjevar: Finse 1222. Utarbeidd av og produsert av Plan Vest Bergen As, Domkirkegaten

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013. Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og. Rapportnr : 2013/02

DOKUMENTINFORMASJON. kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013. Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og. Rapportnr : 2013/02 DOKUMENTINFORMASJON Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013 Forfattar: Ørjan Engedal Rapportnr : 2013/02 Referanse: Engedal, Ø.2013: Konsekvensutgreiing

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGEN

FORTIDSMINNEFORENINGEN FORTIDSMINNEFORENINGEN SPARBYGGJA FORTIDSMINNELAG Ikkje riv LYNUMHUSET Furuskogvegen 3 Steinkjer Sparbyggja fortidsminnelag er foreningens lokallag for Verran, Snåsa og Steinkjer. Laget er stifta i 2012

Detaljer

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Nordplan side 2 Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Innhald: side 1 Forord 4 2 Målsetting 4 3 Prosesseen 4 4 Deltakarar i

Detaljer

Førde Sentralsjukehus (kompleksdel)

Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Ærbødig for vern toleevne for utvikling FORVALTNINGSPLAN Helse Førde Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Forvaltningsplan for freda og / eller verneverdige bygningar og utomhusanlegg Bilde: Foto Helse

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 29. mai 2013 201112246-28/015.T14/ABJO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 29. mai 2013 201112246-28/015.T14/ABJO HORDALAND FYLKESKOMM Kultur- og ressursutvalet Medlemene i Kultur- og ressursutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 29. mai 2013 201112246-28/015.T14/ABJO Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22.

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Rogaland Fylkeskommune Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Januar 2013 2013-02-01 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. 2a til 22. 21.02.2013 08.02.2013

Detaljer

VURDERING AV KULTURMILJØET

VURDERING AV KULTURMILJØET Foto: Ann Steindal DEL 2 VURDERING AV KULTURMILJØET 2:1 VERDIAR MÅLSETTING Følgjande kapittel skal definere dei særtrekk og verdiar som gjev verdskulturminnet Bryggen universell verdi. Ei slik vurdering

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Førmålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus Bustad

Detaljer

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Kommentar: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Etne Sogelag Tusenårsprosjektet på Stødle Plan & utredning Forprosjekt

Detaljer

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro!

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! 1 Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! Utne 25. mars 2010 God lesnad! 2 3 Innhald Hardanger og Voss museum...3 Styret...4 Rådet...5 Personalet, HMT...6 Økonomi...6 Museumsfagleg

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Forstudie. Levert Bergen Kommune

Forstudie. Levert Bergen Kommune 1 Forstudie Levert Bergen Kommune v/ Gunnar Bakke, byråd for kultur, næring, idrett og kirke og Dag Inge Ulstein byråd for sosial, bolig og områdesatsing 27. mars 2014 Innhold Referansegruppe for forstudien:

Detaljer

Registrering av kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger. Veileder til bruk i pilotstudien

Registrering av kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger. Veileder til bruk i pilotstudien Registrering av kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger Veileder til bruk i pilotstudien Forord Denne veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet innenfor

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum ÅRBOK FOR nordmøne museum 2003 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 2003 Innhold Marit Mehlum Side Forord: Et "hamskifte" for museene på Nordmøre 4 Per Helge Malvik Et nytt regionmuseum for hele Nordmøre

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer