TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ. Statsbudsjettet 2013 Kap.1429, post 72 og 73

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ. Statsbudsjettet 2013 Kap.1429, post 72 og 73"

Transkript

1 TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ Statsbudsjettet 2013 Kap.1429, post 72 og 73 1

2

3 Kap.1429 Post Thomas Erichsens Minde Askeladden ID: Eigar: Tore Frugård, Statsminister Michelsensvei Paradis Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Thomas Erichsens Minde, hovudbygningen på garden Hop, er bygd i 1790 åra og er ein av dei største og mest særprega lyststadsbygningane i Bergensområdet. Det er eit einetasjes trehus med søylegang langs tre av fasadane, svært godt bevart. Rundt huset er mykje av det gamle hageanlegget bevart. Restaurering av originale engelske skyvevinduer med originalt glass. Vindauga er ein viktig del av fasada og heilskapen til dette kulturminnet. Istandsetting av vindu i tråd med antikvariske prinsipp or istandsetting. Kr Krossøy, sjøbu Askeladden ID: Kommune: Austrheim Eigar: Jan H. Krossøy, Krossøyveien Austrheim Tilstandsgrad: 1 Kostnad: Søknadssum: Sjøbua utgjer ein del av eit freda miljø med i alt ti bygningar naust, sjøbuer og torvhus som ligg tett samla rundt ei lita bukt. Det er eit av dei best bevarte sjøbruksmiljøa i fylket. Sjøbua er bygd på 1800 talet og har ein etasje med panelvegger, pannetak og vindeark i gavlen. Skifte kledning Vanlig vedlikehold. Avslag 2

4 3. Christinegaard Hovedgaard Askeladden ID: Eigar: Karina Herteig, Formannsvei 3, 5037Bergen Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Christinegård er ein tildlegare lystgård i Formannsvei. Hovudbygningen er frå Det freda anlegget omfattar og ein tenarbustad og fjøs/stall som er eldre enn hovudhuset. Hagen på anlegget er terrasseforma og skjerma av høge, kvitkalka murar. Legge om skifertak Uklar søknad og uklart anbud. (glaserte panner/skifer?) Manglar dokumentasjon og foto av skader. Manglar finansieringsplan. Avslag. 4. Møllersalen Askeladden ID: Eigar: Jørgen Jørgensen, Sandviksveien 77a Tilstandsgrad: 2 (på pipa) Kostnad: Søknadssum: Lafta bygning frå 1740, tidlegare traktørstad, no bustad. Eit av i alt 10 gjestehus som tidlegare var i Sandviken. Det var gjestgjevararstader for handverkarar, sjøfolk og andre arbeidarar. Møllersalen ligg nær sjøen og like ved den Trondhjemske postveg som var hovudvegen frå Bergen mot nord. Istandsetting av teglsteinspiper, montering av innvendige stålforingar og utskifting av blybeslag rundt pipe. Eit viktig tiltak for å hindre større skadeomfang og for å minske brannfaren. Kr

5 5. Repslageriet på Fjøsanger Askeladden ID: Eigar: Gerdt Meyer Brun, Fjøsangerveien 171 Tilstandsgrad: 3 Kostnad: Søknadssum: Industrianlegg med i alt 14 bygningar: reiparbane, fabrikkbygningar, kontor og støttefunksjonar. Anlegget vart teke i bruk i 1869 og vidare utbygd m.a. tidleg på 1900 talet. Produksjon fram til Sjølve reiparbanen er ein 300 m lang trebygning, som opphavleg stod på Sukkerhusengen i Bergen. Bygningane utgjer eit samla miljø, bygd opp rundt ein intern gate, Drenering på oppsida, istandsetting av ramme og bæreelement, reparasjon av tak. Reperbanen på Fjøsanger er eit viktig, og godt synleg, kulturminne i Bergen. et, slik det er beskrive i søknaden, viser at det skal gjennomførast i tråd med prinsipp for antikvarisk istandsetting. Kr for 2013, kr i førehandstilsegn for Tilsaman Kronstad Hovedgård Askeladden ID: Eigar: Stiftelsen Krigsveteranenes Minne v/ Forum Arkitekter A/S, Damsgårdsveien 16 Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Herskapsvilla i empirestil. Garden høyrde i si tid til Nonneseter Kloster, og var næraste nabo til kongsgarden Alrekstad. Anlegget er frå 1700 talet og omfattar 5 bygningar: hovudhus, mellombygning, paktarbustad, stall og uthus. Bygningen vart vedtaksfreda etter bygningsfredingslova av Istandsetting av vegg mot nord, inkludert søyler og takutstikk, altan og vindauge samt vindauge i 1.etg. Verdifullt kulturminne, viktig med vidareføring av restaureringsarbeidet. Kr for 2013, rentemidlar 2013 kr Tilsamam

6 7. Kjøttbasaren Askeladden ID: Eigar: Kjøttbasaren, Byens Basar A/S Tilstandsgrad: 2 (yttervegg) Kostnad: Søknadssum: Kjøttbasaren vart bygd i midten av 1870 åra og teikna av arkitekt von der Lippe, som eit moderne og hygienisk lokale for omsetning av slaktarvarer. Det er ein frittliggande monumentalbygning i nyromansk stil, med veggflater av tegl, arkadar med granittsøyler, og smijernsdekor. Kjøttbasaren huser i dag matforretningar og restaurantar. Fasade og takrehabilitering, gangbro, rekkverk og lyktestolper. Monumentalbygning i sentrum av Bergen. Viktig med oppfølging av restaureringsarbeid. Kr for 2013, kr i førehandstilsegn for 2014, Tilsaman Kr , 8. Villa, Kalfarlien 18, Schou Askeladden ID: Eigar: Edvard Sundby, Kalfarlien 18, 5022 Bergen Tilstandsgrad: 1,2,3 Kostnad: Søknadssum: Bustadhus/ villa som er teikna av arkitekt Einar Oscar Schou i Den framstår i dag som original og berre mindre endringar er gjort. Det vart løyvd midlar til eit forprosjekt som er ferdig, og hovudprosjektet starta opp i Eit omfattande tiltak som krev store investeringar. Skadesikring, restaurering samt bevaring av og tilbakeføring til tidstypisk og opphaveleg stand Mangler finansieringsplan, kostnadsoverslag. Avslag 5

7 9. St. Jørgens Hospital, Bryggerhuset Askeladden ID: Eigar: Bymuseet i Bergen, P.boks 4052, 8835 Bergen Tilstandsgrad: Fleire bygningar Kostnad: Søknadssum: St. Jørgens hospital er eit spedalsksjukehus med røter attende til 1400 talet. Det noverande anlegget skriv seg i hovudsak frå 1700 talet, og består av i alt ni trebygningar, mellom dei kyrkje, hovudbygning, prestebustad og uthus; ein usedvanleg intakt sosial institusjon frå førmoderne tid. Bryggerhuset er eit av dei mindre husa i anlegget, og ligg i den skjerma hagen bak hovudbygningen. 1. Forprosjekt. Dette var en søknad som kom inn ved ordinær søknadsfrist. 2. Kostnader til restaurering som følge av brannen i april Dei ordinære skadane vert dekka av forsikringa. Forsikringsselskapet og Bergen bymuseum gjer merksam på at skadar som var der før brannen, men som vert avdekka i samband med brannen må utbetrast når «såret» vert opna. Arbeid som må utførast så snart det er mogleg. Viktig sosialhistorisk anlegg med høgt formidlingspotensiale. Kr , til forprosjeket og kr ( førehandstilsegn for 2014) til skader etter brannen 10. Drengestova til Hellandshuset Askeladden ID: Eigar: Åse Lill Lundberg, Nyhauglia Paradis Tilstandsgrad: 3 Kostnad: Søknadssum: Drengestova er ein del av den freda eigedomen i Nyhauglia 1 i Bergen. Eigedomen ligg ved Fjøsangerbukta og Gamlehaugen. Hovudhuset er seinempire og har svartglassert pannetekt valmtak. Hovudfasaden er prega av eit enkelt tempelfrontmotiv med to doriske søyler. Skipsreiar Peter Helland kjøpte huset i 1889, då huset fekk sitt noverande namn. Anlegget vart freda i Restaurering av murverk tørrmur og fuging med kalkmørtel Viktig sikrings og strakstiltak. kr

8 11. Bergen barneasyl Askeladden ID: Eigar:Stiftelsen Seminarium Fredericianum, Asylplass Bergen Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Lafta bygning frå 1752, truleg den største attverande bygning frå 1700 talet i Bergen. Bergen barneasyl var initiert av biskop Erik Pontoppidan. Bygningen vart freda i Bygningen fungerer i dag som barnehage. Det er ei stifting som eig anlegget. Omlegging av tak og sikring av lafta del som har sige ut. Viktig sikringstiltak både for bygning og forbipasserande. Kr for 2013, førehandstilsegn kr for Tilsaman kr Mesterhuset og Tjærehuset Askeladden ID: Eigar: Sandviksveien 60 og 62 A/S, Postboks Bergen Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Sandviksveien er eit godt bevart reiparbaneanlegg med røter tilbake til 1600 talet. Hovudbygning, tjørehus og sjølve reiparbana er freda. Hovudbygningen, «Mesterhuset» vart bygd i 1808 som eit stort bustadhus med symmetrisk fasade, engelske skyvevindauge og rike snikkardetaljar både ut og innvendes. Tjørehuset har underetasje av mur og overetasje av tre, og er første gong nemnt i Sette i stand vindu, tak, kledning, mur/puss på piper på Mesterhuset og Tjærehuset Dette er det eldste reparbaneanlegget i Bergen. Viktig med oppfølging av større restaureringsprosjekt. Kr

9 13. Ystås, Lemstove Askeladden ID: Kommune: Granvin Eigar: Aslaug Jorunn Nestås, Garvergt Bergen Tilstandsgrad: Ikkje ferdig Kostnad: Søknadssum: Våningshus på eit av dei tre bruka i klyngetunet på Ystås. Tunet har i dag 13 hus og er eit av dei mest intakte av dei klyngetuna som er att. Tømmerhus i halvannan etasje med midtarker og fleire tilbygg. Huset kan vera frå seint på 1800 talet, men rommar to lafta kjernar (opphavleg stove og bu) som er langt eldre. Tunet er under freding. Reparasjon av tak og 2 vindauge. Skifte ut tre vindauge. Lemstova er ein viktig del av det intakte klyngetunet på Ystås. Kr Ystås, bustadhus Askeladden ID: Kommune: Granvin Eigar: Aslaug Jorunn Nestås, Garvergt Bergen Tilstandsgrad: ikkje ferdig Kostnad: Søknadssum: Bustadhus, opphavleg glasstove (gjestehus) på bruk 2 i klyngetunet på Ystås. Tunet har i dag 13 hus og er eit av dei mest intakte av dei klyngetuna som er att. Tømmerhus i halvannan etasje av tradisjonell, enkel vestlandstype, med supanel, krysspostvindauge og tak tekt med lappskifer. Gråsteinskjellar under huset. Skal vere bygd i 1881, og i hovudtrekka lite endra sidan. Godt bevarte interiør. Tunet er under freding. Restaurering av 5 vindauge samt utskifting av roten kledning. Huset er ein viktig del av det intakte klyngetunet på Ystås. Kr i førehandstilsegn for 2013, ( unytta midla frå 2012) 8

10 15. Ystås, løe Askeladden ID: Kommune: Granvin Eigar: Aslaug Jorunn Nestås, Garvergt Bergen Tilstandsgrad: ikkje ferdig Kostnad: Søknadssum: Løebygning i klyngetunet på Ystås. Tunet har i dag 13 hus og er eit av dei mest intakte av dei klyngetuna som er att. Løa er tømra, ein type som i Hordaland er mindre vanleg enn grindløene, og står på ein kjellar av gråsteinsmur. Taket har dels heller, dels bølgjeblekk. Ei innskrift daterer bygningen til Tunet er under freding. Reparasjon av kledning på gavlvegg. Løa er ein viktig del av det intakte klyngetunet på Ystås. Kr , 16. Oppgangssaga på Herand Askeladden ID: Kommune: Jondal Eigar: Marine Harvest/Stiftinga Herand Aktiesagbrug 5628 Herand Tilstandsgrad: vasshjul og slåk Kostnad: Søknadssum: Herand sag er ei oppgangssag med tradisjon tilbake til ca. år Bygningen har eit overbygg i stavkonstruksjon på ein høg tørrmur, to vasshjul og ei fleirblada sag frå Saga er ei relativt stor og uvanleg komplett representant for det siste utviklingstrinnet til dei vassdrivne sagene, og den siste vassdrivne oppgangssaga som har vore i regulær drift. I dag vert det skore material her til m.a. restaureringa på Bryggen. Sette i stand vasshjul, slåk samt ny bom. Oppgangssaga er ei av dei få som er i drift i Hordaland og vert og nytta til saging av material til viktige restaureringsprosjekt. Kr , 9

11 17. Vikøy Prestegard, Borgstova Askeladden ID: Kommune: Kvam Eigar: Kvam Herad, Grovagjelet 16 Tilstandsgrad: ikkje ferdig Kostnad: ( tiltak 1+2) Søknadssum: Vikøy prestegard er ein av få prestegardar som har behalde eit alderdommeleg tunpreg, og ni hus, det eldste med delar frå 1600 talet, er freda. Borgstova er ei røykstove bygd i 1815, med eit stort stoverom av ovaltelgja tømmer, kove og sval. Målaren Adolph Tidemand brukte stova som modell for det kjende målarstykket «Haugianarane». Sprøyte mot mit på tømmer og kledning. Vøle vindauge og male kledning. Vøle helletak og legge ny never og torv. Av vedtektene for den statlege stønadsordninga går det fram at eigedom som har offentleg eigarskap ikkje kan få tilskot. Avslag 18.Fjelberg prestegard, hovedhus og Bispestova Askeladden ID: ,02 Kommune: Kvinnherad Eigar: Stiftelsen Fjelberg prestegard, 5459 Fjelberg Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Prestegarden ligg attmed tømmerkyrkja i Fjelberg, og husa skriv seg frå første del av 1700 talet og frametter. Saman med kyrkja dannar prestegarden ein uvanleg verdifull heilskap, arkitektonisk og kulturhistorisk. Hovudbygningen, ein lafta bygning i ein etasje, vart reist i 1818 med bruk av to eldre bygningar. Bispestova er en toetasjes laftebygning frå åra. Båe har liggande panel, saltak med raud tegl og verdifulle interiør. Omlegging av tak på Bispestova samt restaurering av vindauge. Tak og vindauger er viktig del av fasaden og for heilskapen i det kulturhistoriske tunet. Kr

12 19. Nicollhuset, Presthus Askeladden ID: Kommune: Kvinnherad Eigar: Margareth Susann Gravdal, Ølvesvegen 745, 5637 Ølve Tilstandsgrad: 3 Kostnad: Søknadssum: Tømmerhus i ein etasje, kvitmåla liggande panel og saltak med skifer. Huset, som kan vera bygd kring år 1800, var hovudhus på garden Presthus. Garden ligg like ved kyrkja i Ølve og var ofte brukt som presteenkjebustad. Interiøret har symmetrisk plan og er svært lite endra i nyare tid, med mykje av gamle detaljar bevart. Totalrenovering og istandsetting; dvs setningsskader, berande konstruksjonar, tak, undertak, bjelkelag, golv, vindauge og dører. Verdifult kulturminne, viktig med støtte Kr Kalksteinsilo, importkai, Odda smelteverk Askeladden ID: Kommune: Odda Eigar: Odda kommune Tilstandsgrad: ikkje registrert Kostnad: Søknadssum: Kalksteinsiloen ligg på importkaia, lengst nord i smelteverksanlegget. Siloen er ein betongkonstruksjon bygd på 1950 talet, og det er det austlege og nyaste av to byggjetrinn som er freda. Kalksteinsiloen er også utgangspunktet for taubana som frakta råmateriale til smelteverket. Sikring av primærkonstruksjon, tak, vindu, dører og utvendige trapper. Av vedtektene for den statlege stønadsordninga går det fram at eigedom som har offentleg eigarskap ikkje kan få tilskot. Avslag 11

13 21. Odda smelteverk, Oddasmio Askeladden ID: Kommune: Odda Eigar: Norsk Vasskraft og Industristadmuseum Tilstandsgrad: ikkje ferdigregistrert Kostnad: Søknadssum: Smie, røyr og motorverkstad som inngår i fredningssaka for Odda smelteverk. Smia og bygget er restaurert, eit tiltak som har fått stor merksemd. Verkstaddelen av bygget er teken i bruk som lager og verkstad. Smia var ein viktig støttefunksjon ved Odda smelteverk. Ho vart reist i 1907, som del av den første utbygginga av verket, og er ein teglsteinsbygning i ein etasje, med saltak tekt med bølgjeblekk. Sjølve smia, i den nordlege delen av bygget, er ein komplett industrismie der både fast utstyr og lause reiskapar er bevart. Reparere tak, fasadar, tilrettelegge for bruk som museumslager. Godt tiltak. Den delen av søknaden som gjeld restaureringstiltak fell innafor stønadsordninga, medan ein lyt søkje midlar til tilrettelegginga som museumslager frå andre stønadsordningar. Kr Odda smelteverk, Lindehuset Askeladden ID: Kommune: Odda Eigar: Odda kommune Tilstandsgrad: ikkje ferdigregistrert Kostnad: Søknadssum: Lindehuset er ein del av anlegget for produksjon av cyanamid på Smelteverket, og husa framstilling av nitrogen. Bygningen er mellom dei eldste på Smelteverket, bygd i 1906 og utvida i Det er ein stålkonstruksjon kledd med yttervegger i teglstein og tak forma som ein serie parallelle saltak. Produksjonsutstyret er bevart slik det stod etter ei fornying i 1940 åra. Reparasjon og forsterking av tak, takvindu, nedløpsrør og beslag. Av vedtektene for den statlege stønadsordninga går det fram at eigedom som har offentleg eigarskap ikkje kan få tilskot. Avslag 12

14 23. Havråtunet, Andersbruket, kårhus, Askeladden ID: Kommune: Osterøy Eigar: Leif Havre, Oppetveiten 25, 5265 Arnatveit Tilstandsgrad: ikkje ferdigregistrert Kostnad: Søknadssum: På Andersbruket på Havrå, Gnr og 11 er det to våningshus i tunet, Andershuset, som er ei lemstove frå 1800 talet og Kårhuset åt Andersane som er ei tømmerstove frå 1800 talet. I tillegg er det i tunet ei grindbygd løe (1800 talet), ein del av eit grindbygd tørkehus og ein mura smaleflor. Tørkehuset og smalefloren er automatisk freda og er frå før Tilbakeføring av taktekking; dvs fjerning av eternitt og legging av teglpanner. Arbeidet allereie utført. Avslag. 24. Agatunet, Isakstabburet Askeladden ID: Kommune: Ullensvang Eigar: Stiftinga Agatunet Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Stabbur med lem ståande på høge stabber i skrånande terreng, med ei elv rennande under huset. I front ein mur mellom stabbane. Sval på begge langsidene, utvendig liggande kledning. På taket heller og never og torv. Kan vera bygd på 1800 talet. Tilskotet skal nyttast til å vøle mur og steinstabbar under stabburet og murvangar i bekk under huset. I tillegg skal helletaket på sørsida vølast. Stabburet er viktig for heilskapen i det freda klyngetunet. Kr

15 Kap.1429 post Havråtunet, Hevlestova Askeladden ID: Kommune: Osterøy Eigar: Geir Sundal Tilstandsgrad: ikkje ferdigregistrert Kostnad: Søknadssum: Også kalla Litlestova. Liten 1800 tals stovebygning som består av eit lafta stoverom og eit forrom i reisverk. Liggande panel og saltak tekt med dels tegl, dels skifer. Ligg i den øvre delen av Havråtunet. Reparere grunnmur som følgje av setningsskader. Heving av bygg under reparasjon og skifte kledning. Grunnmuren sig pga setningsskader og har behov for å bli sikra /reparert. Grunnmuren ligg inntil muren til Guleksbuæ som er automatisk freda. Riksantikvaren ber om at tiltaka på bygningane vert kvalitetsikra av Hordaland fylkeskommune. Dette gjeld oppfølging av kva tiltak som skal gjennomførast, dokumentasjon av tiltaka underveis, bruk av kvalifiserte handverkarar og oppfølging/rapportering i etterkant.hordaland fylkeskommune vil be om møte og synfaring med eigar/tiltakshavar og handverkar før tiltaket vert sett i gong. Kr , 26. Havråtunet, Smålandsløa Askeladden ID: Kommune: Osterøy Eigar: Kåre Havre, Tilstandsgrad: 2 Kostnad: Søknadssum: Grindløe med brakekledning og tak av store heller. Ligg med gavlen mot fjorden, med flor av gråsteinsmur under. Kan vera bygd på 1800 talet. Reparere tak med hardingaheller, oppretting av bygg. Riksantikvaren ber om at tiltaka på bygningane vert kvalitetsikra av Hordaland fylkeskommune. Dette gjeld oppfølging av kva tiltak som skal gjennomførast, dokumentasjon av tiltaka underveis, bruk av kvalifiserte handverkarar og oppfølging/rapportering i etterkant.hordaland fylkeskommune vil be om møte og synfaring med eigar/tiltakshavar og handverkar før tiltaket vert sett i gong. Kr

16 27. Lyngheiane på Lygra, Lyngheisenteret Askeladden ID: Kommune: Lindås Eigar/ søkjar: Museumssenteret i Hordaland Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Lyngheisenteret er eit informasjonssenter om kystlandskapet med lyngheiar, eit særmerkt landskap som har prega heile den europeiske Atlanterhavskysten, men som no er i ferd med å forsvinne. Senteret er etablert i nært samarbeid med dei lokale grunneigarane, som held kulturlandskapet i hevd gjennom aktiv gardsdrift på tradisjonelt vis. Skjøtsel av kulturlandskap/kystlynghei Jfr. tildelingsbrev frå Riksantikvaren øyremerka tilskot, kr Havråtunet, kulturlandskap Askeladden ID: K12 Kommune: Osterøy Eigar: Geir Sundal Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Havrå er det første av til no åtte freda kulturmiljø i landet, og fredinga omfattar heile gardsområdet med tun, inn og utmark, i alt ca dekar. Både klyngetunet og den gamle teigdelinga er intakt, og Havrå er eit unikt minne om tradisjonell vestnorsk gardsdrift. Skjøtsel av kulturlandskap. Jfr tildelingsbrev frå Riksantikvaren. Midlane til skjøtselstiltak i landskapet frå Riksantikvaren er øyremerkte til Museumssenteret i Nordhordland. Avslag. 15

17 29. Havråtunet Askeladden ID: Kommune: Osterøy Eigar/ søkjar: Museumssenteret i Salhus Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Skjøtselstiltak i landskapet Jfr tildelingsbrev frå Riksantikvaren øyremerka tilskot, kr Buførevegen, Reiseter Bottsvatn Askeladden ID: Kommune: Ullensvang Eigar/ søkjar: Folgefonna Nasjonalparksenter, Kvinnherad kommune Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Buførevegen vart nytta av bønder langs vestsida av Sørfjorden, som hadde stølsrettar på andre sida av Folgefonnhalvøya. Den siste buføringa var i 1957, og sidan då har vegen forfalle. Murar og vardar har rasa saman, og stien er dels grodd att. Sette i stand og tilrettelegge vegen slik at den kan nyttast i samband med turisme. Jfr. tildelingsbrev frå Riksantikvaren øyremerka tilskot, kr

18 Kap.1429 post Sandviksbod 19 Askeladden ID: Eigar:John Audun Hauge,Sandviksbod 19, 5035 Bergen Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Sandviksbod 19 er del av bygningsgruppen Sandviksboder 15 24, som er det største miljøet av bevarte sjøhus i Sandviken. Dei fleste bygningane er eigd av kommunen og rommar kystkultursenter og fiskerimuseum, men nr. 19 er i privat eige. Bod 19 består eigentleg av to bygningar ein sjøbod i to etasjar og eit naust, begge truleg frå 1700 talet. Brannsikring Det er ikkje løyvd statlege midlar til brannsikring i år. 32. Fjelberg prestegard, Hovedhus, Bispestova Askeladden ID: ,02 Kommune: Kvinnherad Eigar: Stiftelsen Fjelberg prestegård Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Prestegarden ligg attmed tømmerkyrkja i Fjelberg, og husa skriv seg frå første del av 1700 talet og frametter. Saman med kyrkja dannar prestegarden ein uvanleg verdifull heilskap, arkitektonisk og kulturhistorisk. Hovudbygningen, ein lafta bygning i ein etasje, vart reist i 1818 med bruk av to eldre bygningar. Bispestova er en toetasjes laftebygning frå åra. Båe har liggande panel, saltak med raud tegl og verdifulle interiør. Brannsikring Det er ikkje løyvd statlege midlar til brannsikring i år. 17

19 33. Lyse kloster kapell Askeladden ID: Kommune: Os Eigar: Christa H. Von Erpecom Tilstandsgrad: Kostnad: / Søknadssum: / Kapellet vart bygd i 1663 som privatkapell for Lyse kloster hovudgard, og ligg like nedanfor staden der hovudbygningen på herregarden låg. Det er ei lita trekyrkje beståande av tårn, skip, kor og eit tilbygd gravkapell, med kvitmåla panel og raude pannetak. Kapellet er usedvanleg godt bevart og har også eit rikt inventar. Brannsikring Det er ikkje løyvd statlege midlar til brannsikring i år. 34. Jacobstova og Haldorstova Askeladden ID: Kommune: Ullensvang Eigar: Stiftinga Agatunet, Hardanger Museum Tilstandsgrad: Kostnad: Søknadssum: Dei to bygningane høyrer til våningshusa i Agatunet, det største av dei bevarte klyngetuna i fylket. Jacobstova framtrer i dag som eit stort sveitsarstilshus frå rundt år 1900, men delar av bygningen er minst hundre år eldre. Haldorstova er også i sveitsarstil, bygd i Ho ligg vegg i vegg med den mellomalderske Lagmannstova. Brannsikring Det er ikkje løyvd statlege midlar til brannsikring i år. 18

Tilskot til freda verneverdige bygningar, anlegg og miljø i Hordaland. Statsbudsjettet 2014. Kap. 1429, post 71 og 73

Tilskot til freda verneverdige bygningar, anlegg og miljø i Hordaland. Statsbudsjettet 2014. Kap. 1429, post 71 og 73 Tilskot til freda verneverdige bygningar, anlegg og miljø i Hordaland Statsbudsjettet 2014. Kap. 1429, post 71 og 73 Kap.1429 Post 71. Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

Detaljer

TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ. Statsbudsjettet 2012 Kap.1429, post 72 og 73.

TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ. Statsbudsjettet 2012 Kap.1429, post 72 og 73. TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ Statsbudsjettet 2012 Kap.1429, post 72 og 73. 1. Reperbanen, Sandviken Askeladden ID: 87154-2 Eigar: Sandviksveien 60 og 62 a/s Postboks 760

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap i Hordaland. Fordeling 2017

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap i Hordaland. Fordeling 2017 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/9012-54 Saksbehandlarar: Roald Landøy, Stein Ottosen, David Aasen Sandved, Erlend Hofstad, Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett

Detaljer

Tilskot til kulturminne i Hordaland

Tilskot til kulturminne i Hordaland Tilskot til kulturminne i Hordaland Post 72.2 Tilskot til freda og verneverdige bygningar Post 72.4 kystkultur Sum omsøkte tiltak: kr 13.766.750 Sum post 72.2 kr 2.534.306 Sum omsøkte tiltak: kr 0 Sum

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland

Statsbudsjettet 2015 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22591-65 Saksbehandlar: Per Morten Ekerhovd, Stein Ottosen, Roald Landøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 16.04.2015 Statsbudsjettet

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland

Statsbudsjettet 2014 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/378-3 Saksbehandlar: Per Morten Ekerhovd, Stein Ottosen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 09.04.2014 Statsbudsjettet 2014 kap

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK ØST, LØKEN Kommune: 544/Øystre Slidre Gnr/bnr: 53/1 34/1 AskeladdenID: 161013 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal kommune

MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal kommune KULTURVERN FOTO - FORMIDLING Ragnhildvegen 23 N 7713 Steinkjer Dato: 9.11.2010 Tlf +4791519620 e-post: kolbein.dahle@ntebb.no Org. nr. 886 222 572 mva Prosjekt ledige landbruksbygg MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal

Detaljer

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Byggjeskikk og istandsetjing Stig Nordrumshaugen, restaureringsleiar i kulturavdelinga INNHALD Kva har vi, og kva er viktig å ta vare på? Eldre ressursbruk i kulturlandskapet

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Tilstandsrapport for enkeltminne 87186-8 Objektinformasjon Askeladden ID 87186-8 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Freda bygningar og anlegg. Arlen Bidne rådgjevar

Freda bygningar og anlegg. Arlen Bidne rådgjevar Freda bygningar og anlegg Arlen Bidne rådgjevar Kvifor fredar me bygningar? Kjelde til kunnskap Identitetsskapande Opplevingsressurs Bruksressurs Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

Detaljer

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Formålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet

Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 26.04.2013 26841/2013 Silje Svinsaas Holiløkk Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 08.05.2013 Statstilskot for 2013 frå Kap 1429 post 72.2

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Objektinformasjon Askeladden ID 87186-10 Lokalitet FJELBERG PRESTEGÅRD Bruksnavn på eiendom NORDLI Bygningens egenavn naust Bygningsart/bygningstype Naust - båthus Kommunenr, kommune og fylke 1224 Kvinnherad,

Detaljer

NOTAT AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE. Aurland kommune Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: Oppdrag: Aurland barnehage

NOTAT AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE. Aurland kommune Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: Oppdrag: Aurland barnehage Til: Aurland kommune Frå: Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: 2016-05-10 Oppdrag: 605659 Aurland barnehage AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE Alternativa for ny barnehage i Aurland ligg på matrikkelgardane

Detaljer

FORSKRIFT OM FREDING AV TINFOS KULTURMILJØ NOTODDEN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM FREDING AV TINFOS KULTURMILJØ NOTODDEN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM FREDING AV TINFOS KULTURMILJØ NOTODDEN KOMMUNE, TELEMARK Fastsett ved Kongelig resolusjon av 20. juni 2014 med heimel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne 20 og 15, jf. 22 DEL 1 AVGRENSING

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Eidegrend klyngjetun

Eidegrend klyngjetun Eidegrend klyngjetun og sentrum Faktaark Korleis blir eit bygdesentrum til? Utgangspunktet er gjerne geografi, naturtilhøve og kommunikasjonar. Der vegar (vassvegar og landevegar) kryssar kvarandre, veks

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Sendt: :47:38 Emne: SV: Hansaløa. Vedlegg: Hei.

Sendt: :47:38 Emne: SV: Hansaløa. Vedlegg: Hei. Fra: [birger.nedberge@spv.no] Til: Stig Andreas Nordrumshaugen [Stig.Andreas.Nordrumshaugen@sfj.no]; Arlen Synnøve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj.no] Kopi: Sendt: 1 0.04.201 7 1 1 :47:38 Emne: SV: Hansaløa.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Stabbursberging på Åsen Bygdemuseum

Stabbursberging på Åsen Bygdemuseum Stabbursberging på Åsen Bygdemuseum På Åsen Bygdemuseum har ein i løpet av mange års museumsverksemd samla gjenstandar og bygningar som fortel om levesett og tradisjonar i vårt eige nærmiljø gjennom tidene.

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

DIVE-analyse som nytt verkty i tettstadplanlegging. Inger Lena Gåsemyr, Kultur- og idrettsavdelinga

DIVE-analyse som nytt verkty i tettstadplanlegging. Inger Lena Gåsemyr, Kultur- og idrettsavdelinga DIVE-analyse som nytt verkty i tettstadplanlegging Inger Lena Gåsemyr, Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesdelplan for kulturminne og nasjonale mål DIVE-analyse Odda Smelteverk, Odda kommune Valestrand,

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Objektinformasjon Askeladden ID 87186-7 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD FJELBERG eldhus Eldhus-bryggerhus 1224

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2011 KAP 1429 POST 72 - TILDELING AV TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ

STATSBUDSJETTET 2011 KAP 1429 POST 72 - TILDELING AV TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201002984-38 Arkivnr. 146.65 Saksh. Ekerhovd, Per Morten, Ottosen, Stein, Sandved, David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.04.2011

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn Objektinformasjon Askeladden ID 87186-4 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bakeri Eldhus-bryggerhus 1224

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

Kontoret til Indre Hordaland jordskifterett, Voss Sak nr.: 1230-2008-0012 JØRDRE gnr. 85 i Granvin. Krav om sak etter jordskiftelova 2 b

Kontoret til Indre Hordaland jordskifterett, Voss Sak nr.: 1230-2008-0012 JØRDRE gnr. 85 i Granvin. Krav om sak etter jordskiftelova 2 b RETTSMØTE Rettsmøtedag: 03.06.2009 Stad: Kontoret til Indre Hordaland jordskifterett, Voss Sak nr.: 1230-2008-0012 JØRDRE gnr. 85 i Granvin Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 b Jordskiftedommar:

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningens egenavn Objektinformasjon Askeladden ID 87186-3 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN stabbur Bur-stabbur-loft 1224

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Totalt

Detaljer

Tidsramme / frist Ingen ressursar. Ingen Noko tap av e- skatt

Tidsramme / frist Ingen ressursar. Ingen Noko tap av e- skatt Tiltak formidling og forvaltning Ansvar Ekstra Etablere gode rutinar for sakshandsaming i kulturminnesaker, og for oppfølging av kulturminneplanen Kartfeste og legge inn data i database (Askeladden) Fylkeskonservatoren

Detaljer

Fotodokumentasjon til sak om freding Odda smelteverk

Fotodokumentasjon til sak om freding Odda smelteverk Fotodokumentasjon til sak om freding Odda smelteverk 2010 Odda smelteverk "!39 "!6 "!9 "!8 "!5 07.04.2010 Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgate 5 N HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postadresse: Postboks 7900 5020

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk BIOFORSK JORD OG MILJØ,SVANHOVD

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk BIOFORSK JORD OG MILJØ,SVANHOVD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK JORD OG MILJØ,SVANHOVD Kommune: 2030/Sør-Varanger Gnr/bnr: 20/71 19/1 AskeladdenID: 161012 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

KOMPLEKS 350 SJOGARDEN, LOFTHUS

KOMPLEKS 350 SJOGARDEN, LOFTHUS KOMPLEKS 350 SJOGARDEN, LOFTHUS Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1231/Ullensvang Opprinnelig funksjon: Sorenskrivargard Nåværende funksjon: Bolig og Tingrett Foreslått vernekategori:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEIING 2 FREDA KULTURMINNE KULTURMINNEGRUNNLAG REGULERINGSPLAN GALILEA

NOTAT 1 INNLEIING 2 FREDA KULTURMINNE KULTURMINNEGRUNNLAG REGULERINGSPLAN GALILEA Oppdragsgjevar: Vik kommune Oppdrag: 536248 01 Del: Kultuminnegrunnlag Galilea Grov gnr 40 (Vik Prestegard) Dato: 2015-04-21 Skrive av: Kjell Arne Valvik Kvalitetskontroll: Astrid Storøy KULTURMINNEGRUNNLAG

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: Kl. 15:45 17:10 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Sjur K Jaastad

Detaljer

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Tenesteleiar Einar Nedrelo Eva Nilsen Huke Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato MTR 08/2442 10951/08 21.10.2008 Oversyn over SMIL/NMSK søknader 2. handsaming 2008 Kulturlandskap:

Detaljer

Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1

Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1 Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1 Eksteriør sett frå nordvest, med Fjøsangerveien i forgrunnen. Til høgre Danmarksplass, reist samtidig og teikna av same arkitekt som Forum kino. Fjøsangerveien,

Detaljer

INNVALSTELEFON +47 98202805 DYKKAR DATO V AR DATO 14.4.2008

INNVALSTELEFON +47 98202805 DYKKAR DATO V AR DATO 14.4.2008 SAKSHANDSAMAR Ingunn Holm Olaf Sverre Berntsen Lars Erik Eibak Bru VAR REF. DYKKAR REF. 08/00451-7 Ark. P - Plansaker 249,253_3 54,274 Kvinnherad kom. _ Ho INNVALSTELEFON +47 98202805 DYKKAR DATO V AR

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Foto Beskrivelse Vurdering Reperbaneanlegg med produksjonsbygninger og mesterhus. Eldste datering 1790-årene

Foto Beskrivelse Vurdering Reperbaneanlegg med produksjonsbygninger og mesterhus. Eldste datering 1790-årene SANDVIKENS HISTORIEFORTELLENDE ELEMENTER oversikt Produksjonsanleggene. Reperbaneanlegg med produksjonsbygninger og mesterhus. Eldste datering 1790-årene Intakt. Mesterhus, Sandviksveien Intakt. Selve

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-1 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN prestegård hovedbygning Bolig

Detaljer

Årsmelding 2008 Valestiftinga

Årsmelding 2008 Valestiftinga Årsmelding 2008 Valestiftinga Styret har det siste året vore samansett slik: Even Heimstad, vara Kjell Einar Thorkildsen Synnøve Handeland, vara Karin Harsvik Kristian Bringedal, vara Sissel Årseth Jarle

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Tilskot til freda bygg i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap 2015 Statsbudsjettet - kap post 71

Tilskot til freda bygg i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap 2015 Statsbudsjettet - kap post 71 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Arlen Synnøve Bidne, Kulturavdelinga Sak nr.: 14/6092-9 Tilskot til freda bygg i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap 2015 Statsbudsjettet - kap. 1429 post

Detaljer

Helletekking. helletekking

Helletekking. helletekking Helletekking helletekking SKIFERTEKKING OG SKIFERKLEDN I NG Kart som s)'n~r.trok der helle- og.kifertekking var kj~nd fqr industrialiseringa. etter Arne Berg røysaheller, sjøbu i Øygarden villheller Villheller,

Detaljer

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Utskifting og bevaring - restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Bildet viser hovedbygningen på Aulestad like før restaureringsarbeidet startet i januar 2008. Det var ikke lett å se at noe var alvorlig

Detaljer

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Utdrag frå rundskriv Nr: T:1/15 Tilskot til kulturminnetiltak Tilskot til kulturminnetiltak (Kap. 1429 post 71) Generell omtale Riksantikvaren er

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune. Tilskot til vern og vøling 2010

Hordaland fylkeskommune. Tilskot til vern og vøling 2010 Hordaland fylkeskommune. Tilskot til vern og vøling 2010 Kommune/søkjar Kostnad Sum Instilling Nr. Askøy 1 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø 2 Karstein Ingbjørn Brattestig 5306 Erdal Bergen kringkaster

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK NORD, TJØTTA Kommune: 1820/Alstahaug Gnr/bnr: 84/1 AskeladdenID: 161010 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - BERGENHUS GNR 166 555, 952 - M.FL. OMRÅDET ØST FOR BERGEN JERNBANESTASJON - PLANID 61120000 - MOTSEGN

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - BERGENHUS GNR 166 555, 952 - M.FL. OMRÅDET ØST FOR BERGEN JERNBANESTASJON - PLANID 61120000 - MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911905-11 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Per Morten Ekerhovd, Inger Lena Gåsemyr Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Siljan Gardsnamn: Solvika Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011

D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 April og halve mai var siste periode i dette prosjektet. Søndag 15. mai var det arrangement om bord i samband med

Detaljer

Nytt kapittel i soga om Jomsborg

Nytt kapittel i soga om Jomsborg Nytt kapittel i soga om Jomsborg Jomsborg er eit ikon av eit ungdomshus. Det ligg og tronar på haugen sin mellom furuene slik det, med ymse til- og ombygg, har gjort sidan 1914. Med sitt stemningsfylte

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

VEDLEGG. Statsbudsjettet kapittel 1429, post 72.2, 72.4, 72.5 og 73. Innstilling for 2009 frå Hordaland fylkeskommune. Krohnstad Hovedgård

VEDLEGG. Statsbudsjettet kapittel 1429, post 72.2, 72.4, 72.5 og 73. Innstilling for 2009 frå Hordaland fylkeskommune. Krohnstad Hovedgård VEDLEGG Statsbudsjettet kapittel 1429, post 72.2, 72.4, 72.5 og 73. Innstilling for 2009 frå Hordaland fylkeskommune Krohnstad Hovedgård Post 72.2 Tilskot til freda og verneverdige bygningar 1 Austevoll

Detaljer

67/67 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KRAVET OM ANTALL BYGG PÅ EIGEDOMMEN OG BYGGING AV ANNEKS FRÅ REGULERINGSPLANEN HEMSEDAL SENTRUM, TRØIM.

67/67 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KRAVET OM ANTALL BYGG PÅ EIGEDOMMEN OG BYGGING AV ANNEKS FRÅ REGULERINGSPLANEN HEMSEDAL SENTRUM, TRØIM. Arkivsak-dok. 12/02064-2 Saksbehandler Lars Einar Intelhus Saksgang Hovudutval Plan og Ressurs 67/67 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KRAVET OM ANTALL BYGG PÅ EIGEDOMMEN OG BYGGING AV ANNEKS FRÅ REGULERINGSPLANEN

Detaljer

Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2016

Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2159-59 Saksbehandlar: Stein Ottosen, Roald Landøy, Erlend Hofstad, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og

Detaljer

Søknadsskjema. Grimsøy vestre - eksteriør våningshus. Prosjektnummer Mottatt dato. Dato (dd.mm.yyyy) 1. Prosjektnavn. 2. Søker Eier. Org.nr.

Søknadsskjema. Grimsøy vestre - eksteriør våningshus. Prosjektnummer Mottatt dato. Dato (dd.mm.yyyy) 1. Prosjektnavn. 2. Søker Eier. Org.nr. Søknadsskjema For utfylling av skjemaet, se eget veiledningsdokument Fylles ut av Kulturminnefondet Prosjektnummer Mottatt dato 1. Prosjektnavn Grimsøy vestre - eksteriør våningshus Fylles ut av søker

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Våga gnr. 83 bnr. 2 Sveio kommune Rapport 11

Detaljer

FLORA KOMMUNE. Handlingplan for kulturminne Versjon for vedtak i Bystyret

FLORA KOMMUNE. Handlingplan for kulturminne Versjon for vedtak i Bystyret FLORA KOMMUNE Handlingplan for kulturminne 2016-2020 Versjon for vedtak i Bystyret 20.12.16 1 Innhald 1.0 Innleiing... 2 2.0 Definisjonar... 2 3.0 Nasjonale miljømål for kulturminner og kulturmiljø....

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

FORSLAG OM FREDING MED HEIMEL I LOV OM KULTURMINNE 15 OG 19, jf. 22

FORSLAG OM FREDING MED HEIMEL I LOV OM KULTURMINNE 15 OG 19, jf. 22 Osmundnes gnr. 34, bnr. 1-5 og 7, Gloppen kommune FORSLAG OM FREDING MED HEIMEL I LOV OM KULTURMINNE 15 OG 19, jf. 22 I medhald av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) 15 og 19, fj. 22 foreslår

Detaljer

FLORA KOMMUNE. Handlingplan for kulturminne Versjon for handsaming i Plan- og samfunnsutvalet

FLORA KOMMUNE. Handlingplan for kulturminne Versjon for handsaming i Plan- og samfunnsutvalet FLORA KOMMUNE Handlingplan for kulturminne 2016-2020 Versjon for handsaming i Plan- og samfunnsutvalet 08.03.16 1 Innhald 1.0 Innleiing... 2 2.0 Definisjonar... 2 3.0 Nasjonale miljømål for kulturminner

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: e-post, Fjordsenteret, Aurland Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar deltok: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Kommune: 1231/Ullensvang Gnr/bnr: 73/14 AskeladdenID: 174915 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD

KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1901/Harstad Opprinnelig funksjon: Industri/lager/handel Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

RAPPORT. Øye stavkyrkje. - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet

RAPPORT. Øye stavkyrkje. - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet RAPPORT Øye stavkyrkje - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og fagleg rådgivar for Klima- og miljødepartementet i utviklinga av den statlege kulturminnepolitikken.

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Områdefreding Stødleterrassen

Områdefreding Stødleterrassen Områdefreding Stødleterrassen Deler av gardane Stødle, Sørheim, Austrheim i Etne kommune, Hordaland fylke Kart med avgrensing Forslag til vedtekter 2 Grunnlag for forslag til fredning...3 Geografisk avgrensing

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 13.12.2011 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtestad: Hotel Ullensvang Saksnr.: 025/11-030/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Elisabeth

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer