Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Dokumenter i saken: a) Oversendelsesbrev fra Det samfunnsvitenskaplige fakultet b) Søknad om etablering av master i relasjonsbehandling Forslag til vedtak: Styret etablerer eksternt finansiert erfaringsbasert master i relasjonsbehandling med oppstart høsten Stavanger, John B. Møst universitstedirektør 1

2 US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Hva saken gjelder Styret skal ta stilling til søknad om etablering av eksternt finanisert erfaringsbasert master i relasjonsbehandling med oppstart høsten Bakgrunn Det samfunnsvitskaplige fakultet har søkt om akkreditering og etablering av erfaringsbasert master i relasjonsbehandling med fordypning i miljøterapi eller individualterapi, 90 studiepoeng. Studiet skal finansieres eksternt gjennom UiS EVU og oppstart er planlagt høsten Det ble gitt utredningstillatelse på rektors fullmakt 25. april Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger pkt 6 gir rom for å søke om etablering utenom ordinære frister for eksternt finansierte studier: «Vedtak om fastsetting av studieplan og etablering av eksternt finansierte studier må gjøres slik at studieplaner/emnebeskrivelser for alle eksternt finansierte studier foreligger senest tre måneder før studiet skal igangsettes.» Det ligger til Utdanningsutvalgets myndighet å akkreditere studiet. Styret skal ta stilling til om studiet kan etableres og tilbys for søkere. Behandling i institusjonen Etableringssøknad for studiet ble behandlet i styret ved Institutt for helsefag i sak IS-IH 24/14, med følgende vedtak: «Instituttstyret godkjenner søknad om etablering av mastergradsstudium i relasjonsbehandling med fordypning i miljøterapi eller individualterapi». Søknaden ble deretter behandlet i fakultetsstyret i sak FS SV 13/15, med følgende vedtak: «Fakultetsstyret slutter seg til at søknad om etablering av erfaringsbasert mastergrad i relasjonsbehandling (90 sp) oversendes fra dekan til universitetsdirektøren. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å følge opp og innarbeide eventuelle merknader fra styret i søknaden». I møte 25. mars i år gjorde Utdanningsutvalget følgende vedtak (UU 17/15): a) Utdanningsutvalget akkrediterer Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling med fordypning i miljøterapi eller individualterapi, 90 studiepoeng. Signert utvekslingsavtale må være på plass før studiestart. b) Utdanningsutvalget anbefaler styret å etablere studiet med oppstart høsten Om søknaden og studiet Søknaden er satt opp etter Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved Universitetet i Stavanger, vedtatt av Utdanningsutvalget 17. september Søknaden inneholder utredning i samsvar med Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved Universitetet i Stavanger, del 1. Her blir det gjort rede for nasjonalt og regionalt behov for studiet, strategisk begrunnelse og dimensjonering og studieplasser. Videre inneholder søknaden redegjørelse for grunnleggende forutsetninger for akkreditering og etablering, plan for studiet og beskrivelse av fagmiljø knyttet til studiet med vedlegg, samt program- og emnebeskrivelser. Bakgrunnen for søknaden er et initiativ fra Helse Stavanger, som ønsket å oppgradere sin eksisterende internutdanning i relasjonsbehandling til en masterutdanning ved UiS. Studiet vil ha et nært forhold til praksis, da det er en forutsetning at studentene må være i et arbeidsforhold med tilgang til relevant praksis gjennom hele studietiden. Studiet vil ifølge søknaden bidra til å styrke kompetansen på feltet både regionalt og nasjonalt. Selv om det har skjedd betydelige endringer i behandling og forståelse av mennesker med psykiske lidelser i løpet av det siste tiåret, har det ifølge søknaden likevel manglet en dypere forståelse av pasientens utfordringer på det individuelle plan. Studiet er et erfaringsbasert masterprogram som gir 90 studiepoeng, jfr. Forskrift om krav til mastergrad, 5. På grunn av at det skal tilbys søkere som er i et ansettelsesforhold innenfor feltet, vil det ha 50 % progresjon, dvs at det vil gå over tre år. Minimum antall studenter for oppstart er 25 studenter. 2

3 Søknaden gir følgende begrunnelse for valg av navn på studiet: Relasjonsbehandling er hovedtema for utdanningen, for begge fordypningsområdene. Begrepet relasjonsbehandling er nært knyttet til den psykodynamiske forståelsen av psykiske lidelser. Begrepet psykodynamisk er ikke med i studiets navn for å unngå at tittelen blir for lang og komplisert. Imidlertid vil betydningen av psykodynamisk forståelse gå tydelig fram av beskrivelsen av studiet som helhet og i tittelen på emne 1 (Psykodynamisk tenkning og forståelse). Det finnes ifølge søknaden ikke andre, tilsvarende studier i Norge. Studiet er utviklet og vil bli gjennomført i tett samarbeid med Helse Stavanger og kommunehelsetjenesten, i første rekke Stavanger og Sandnes kommuner. Det blir vist til den vedlagte søknaden. Universitetsdirektørens vurdering I det følgende vil universitetsdirektøren gi en vurdering av søknaden i henhold til kriteriene som er gitt i gjeldende regelverk. Fakultetet har gjort en grundig utredning av studiet i henhold til krav i universitetets retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid og mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium. Det er gitt utredningstillatelse etter regelverket som gjaldt før siste revisjon av retningslinjene høsten 2014, da slik søknad ble behandlet av styret, eller i dette tilfellet av rektor på fullmakt. Grunnlaget for utredningssøknaden er også tatt med i denne søknaden (del 1), som er satt opp etter malen som ble vedtatt av Utdanningsutvalget høsten Universitetsdirektøren vurderer at det er gjort godt rede for nasjonalt og regionalt behov for studiet og gitt en god strategisk begrunnelse med henvisning til universitetets og fakultetets strategi- og handlingsplaner, samt at det er vist til nasjonale politiske vedtak og føringer. Studieplanen er blitt til i et samarbeid mellom universitetet og sentrale aktører i regionen. Universitetsdirektøren ser at studiet bidrar til å oppfylle overordnede mål i universitetets strategi, særlig kan her nevnes å øke rekrutteringen til masterstudier og å ha tett samarbeid med samfunnet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studiet skal finansieres eksternt gjennom UiS EVU. Universitetsdirektøren ser at dermed er det tilfredsstillende redegjort for hvor studieplasser er planlagt hentet fra, som skal være enten gjennom omdisponering av studieplasser fra andre studieprogram, ekstern finansiering eller nye studieplasser tildelt fra institusjonen/departementet. Fristen i Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger, pkt 6, som sier at vedtak om fastsetting av studieplan og etablering av eksternt finansierte studier må gjøres slik at studieplaner/emne-beskrivelser for alle eksternt finansierte studier foreligger senest tre måneder før studiet skal igangsettes vil være overholdt ved etablering i styret 23. april. I følge fakultetet har instituttet et langsiktig ønske om å få statlig finansiering til studiet. Studiet vil bli lyst ut hvert tredje år, da det pr i dag ikke er ressurser til å drive flere kull samtidig. Universitetsdirektøren ser positivt på at fakultetet vil søke å sikre en langsiktig finansiering av studiet. Universitetsdirektøren ser at Utdanningsutvalget har vurdert søknaden i henhold til Studietilsynsforskriften, Mastergradsforskriften og universitetets sine egne regler for akkreditering av studieprogram og funnet programmet verdig for akkreditering, og har ingen ytterlige merknader til dette. Forslag til vedtak: Styret etablerer eksternt finansiert erfaringsbasert master i relasjonsbehandling med oppstart høsten Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Bjarte Hoem fungerende utdanningsdirektør Saksbehandler: Eilef Johan Gard, seniorrådgiver 3

4 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Søknad om akkreditering og etablering av studium ved Universitetet i Stavanger Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling 90 studiepoeng 12. februar 2015

5 Generelt om studiet Om studiet Navn: Master i relasjonsbehandling Dersom omarbeiding av eksisterende studium, oppgi tidligere navn på studiet: n/a Tidspunkt for oppstart studiet: Høst 2015 Type studium (kryss av) Bachelorgradsstudium x Masterstudium Ph.d. Videreutdanning Årsstudium Annet (spesifiser) Studiet skal tilbys som (kryss av) x Campus /stedbasert studium Samlingsbasert studium Desentralisert studium ved annet studiested, oppgi studiested Nettstudium Nettstudium med fysiske samlinger Studiet skal tilbys som (kryss av) Heltidsstudium x Deltidsstudium Behandling i institutt og fakultet (det som er relevant) Vedtak fra instituttstyre Vedlegg: Vedtak fra kvalitetsutvalg Vedlegg: n/a Vedtak fra fakultetsstyre Vedlegg: Kommer 1

6 Del 1 Utredning av studium Nasjonalt og regionalt behov for studiet Gi en vurdering av regionalt og nasjonalt behov for studiet I løpet av det siste tiåret har det skjedd betydelige endringer i behandling og forståelse av mennesker med psykiske lidelser. En bredere tilnærming til pasientenes behov for behandling og omsorg gir grunnlag for ny optimisme med hensyn til rehabilitering og mulighet for et verdig og godt liv. Psykoterapi, medikamentell behandling, en sosial tilnærming som favner arbeid, bolig og skole, sosial ferdighetstrening, mestringsstrategier og familiearbeid er solide grunnsteiner i moderne psykisk helsearbeid. Struktur og tverrfaglig samarbeid er styrket. Likevel har noe manglet: en dypere forståelse av pasientens utfordringer på det individuelle plan. I flere tiår har den biologisk orienterte psykiatrien gjort fremskritt og vunnet terreng på bekostning av humanistiske verdier i behandlingen. Symptomdemping har ofte gått foran en dypere psykologisk endringsprosess med varig bedring som mål. I dag ser vi klarere hvor viktig det er å forstå affekt og følelser i sykdomsbildet. Alvorlig psykisk syke personers forsøk på tilpasning, er ofte preget av vedkommendes kognitive utrustning og mestringsevne. Dette gjelder både i møte med andre mennesker og utfordringer i arbeid, skole og fritid. Med begrepet relasjonell behandling har den humanistiske psykiatrien fått et gjennombrudd nettopp på et relasjonelt nivå. Lars Thorgaards og Eivind Hagas arbeid og bøker om emnet har gitt oss både metode og teori som har stor verdi i arbeidet med pasienter som hemmes av sviktende evne til kommunikasjon og kontakt med andre mennesker. Gjennom mange års klinisk erfaring med deres metoder, har relasjonell behandling nå blitt en viktig del av det psykiske fagfeltet. I «Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013)» står begrepet «psykodynamisk» sentralt, og her understrekes det aktive samspillet mellom individet og det fysiske og psykologiske miljøet. Psykodynamisk psykoterapi gjør forholdet mellom individet og miljøet til hovedsak i behandlingsprosessen. Den psykodynamiske forståelsen omfatter derfor både kunnskap om personlig sårbarhet og beskyttende faktorer. Psykodynamisk psykoterapi fokuserer på evnen til å regulere følelser, forstå sårbare relasjonelle erfaringer og å gi innsikt i utfordrende relasjonelle mønstre. En psykodynamisk forståelse er viktig for å etablere et godt fungerende samarbeidsforhold både med pasient og pårørende. Terapeuten må, basert på psykodynamisk teori, kunne håndtere negative reaksjoner, overføringsreaksjoner og sine egne følelser. Psykodynamisk baserte terapeutiske samtaler kan være viktig når en skal følge en pasient med alvorlig psykisk lidelse i det totale behandlingsopplegget. Samtalene vektlegger relasjonsbygging og prøver å hjelpe pasienten til å mestre stress bedre. Med utgangspunkt i dette etablerte Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon, 2 interne utdanninger i samarbeid med kommunehelsetjenesten; Relasjonsutdanning for miljøterapeuter og Utdanning i individualterapi. Disse utdanningene er nå videreutviklet i samarbeid med Institutt for helsefag med sikte på å tilby en studiepoenggivende erfaringsbasert mastergrad ved UiS. Den erfaringsbaserte kunnskapen som tilegnes gjennom den kliniske praksis har lett for å forbli «taus kunnskap» hos den enkelte terapeut. Å bringe den erfaringsbaserte kunnskapen fram i en tilgjengelig form har derfor vært hovedfokuset i utviklingsarbeidet med dette studiet. 2

7 Lag en oversikt over tilsvarende studier ved andre institusjoner Det finnes p.t. ikke andre, tilsvarende studier i Norge. Det som ligger nærmest er «SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram for behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser» (se utdanningsprogram/). Dette er en toårig, tverrfaglig videreutdanning for ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten som har behandlings/oppfølgingsansvar overfor mennesker med psykoseproblematikk/alvorlige psykiske lidelser. Målgruppen for dette studiet er personer med bachelorgrad eller tilsvarende innen helse og sosialfag, pedagogiske fag eller andre relevante fagområder. Etter sluttført, godkjent utdanning kan den enkelte på bakgrunn av formal studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, avlegge hjemmeeksamen (Høgskolen i Hedmark) og få godkjent 60 studiepoeng. Disse studiepoengene er imidlertid ikke knyttet opp mot noe masterløp. Gjøre rede for hvordan studenter og relevante aktører i arbeidslivet skal involveres i utarbeidelsen av studiet Nettverk for medisinske vitenskaper (UiS/Helse Stavanger HF) ved blant annet førsteamanuensis Inge Joa og professor Jan Olav Johannessen har vært initiativtakere til dette masterprogrammet. Studiet er utviklet med fundament i to internutdanninger som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon og kommunehelsetjenesten, i første rekke Stavanger og Sandnes kommune. Både kommunehelsetjenesten og brukerorganisasjoner har også vært representert i referansegruppe og styringsgruppe for utdanningene. SUS vil levere lærerkrefter, veiledere og studenter til studiet. Strategisk begrunnelse Beskriv hvordan studiet er forankret i universitetets og fakultetets strategi og handlingsplaner I universitetets strategi for perioden fremholdes helsefag som et av områdene som skal videreutvikles. Et masterprogram i relasjonsbehandling vil være et innovativt studium med høy arbeidslivsrelevans, og det har blitt utviklet i tett samarbeid med aktører som tilhører universitetets prioriterte institusjonelle relasjoner. Studiet er ikke eksplisitt omtalt i strategidokumenter på institutt, fakultets eller institusjonsnivåene, men både institutt og fakultet har i sine strategiplaner for årene tydelig uttrykt et mål om å arbeide for at det etableres et helsefakultet ved UiS. For å nå dette målet, er det avgjørende å opprette flere studietilbud innen det helsefaglige området. Beskriv hvordan studiet er forankret i nasjonale politiske handlingsplaner, stortingsmeldinger og/eller andre føringer på nasjonalt nivå Denne erfaringsbaserte masterutdanningen om relasjonsarbeid har sin forankring i nasjonale politiske signaler gitt gjennom ulike nasjonale høringer og dokumenter som gjelder både kompetanseutvikling, forskning og rekruttering av helsepersonell til psykisk helsevern. Spesielt kan man vise til Stortingsmelding 25 ( ) Åpenhet og Helhet, og til Samhandlingsreformen, ny Lov om kommunale helse og omsorgstjenester og den nye Folkehelseloven m.fl. 3

8 Det bærende element i all behandling og omsorg av mennesker som har en psykisk lidelse er en god relasjon. En god relasjon, viser forskningen, har kurativ effekt og styrker virkningen av terapi, farmakologisk behandling og sosial ferdighetstrening. Mer enn 1000 psykoterapistudier viser at dersom pasienten føler at terapeut og helsearbeidere forstår ham/henne innenfor rammene av meningsfull relasjon, blir forløpet av mange psykiske lidelser bedre. Etablering av relasjoner som varer over tid, er med andre ord de sterkeste virkemidler vi har i psykisk helsevern. Evidensbasert kunnskap og metoder i relasjonsbehandling, er helt nødvendige forutsetninger som grunnlag for riktig og god behandling av psykiske lidelser som det ellers er i behandlingen av somatiske lidelser. Gi en vurdering av hvordan studiet forholder seg til fakultetets og universitetets øvrige studieportefølje Studiet er et unikt nytt utdanningstilbud som i svært liten grad overlapper med eksisterende studier ved UiS. Den helsefaglige studieporteføljen styrkes ytterligere ved en etablering, og den eksternt finansierte aktiviteten ved UiS vil også øke som følge av etableringen. Dimensjonering og studieplasser Angi antall studieplasser Minimum antall studenter for oppstart er 25 studenter, med minimum 7 på hver av de to fordypningene i miljøterapi og individualterapi. Gjør rede for hvor studieplasser er planlagt hentet fra Studiet er eksternt finansiert, så studieplassene vil ikke bli hentet fra andre program. Del 2 Akkreditering og etablering av studiet 1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering og etablering Beskriv hvordan relevante forskrifter og eventuell rammeplan, er oppfylt Oppfyllelsen av studietilsynsforskriften og forskrift om krav til mastergrad fremgår av den videre redegjørelse i søknaden. Studiet og dets gjennomføring vil være underlagt bestemmelsene i Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger. Studiet har ikke rammeplan. Beskriv opptakskravene til studiet. Dersom studiet retter seg mot en spesiell målgruppe og dette får konsekvenser for opptakskravene, skal dette beskrives og begrunnes. For å bli opptatt til studiet må søker tilfredsstille kravene i 2a i Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS. Dette innebærer oppnådd bachelorgrad, cand.mag. grad, annen grad 4

9 eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning i helse /sosialfag. Det stilles videre krav til at søkere har minimum 3 års relevant klinisk erfaring. Det generelle kravet (ihht 2e i Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS) er 2 års relevant yrkespraksis for opptak til erfaringsbasert master, men ettersom den kliniske erfaring vil ha en så sentral plass i studiet har man valgt å øke kravet til 3 år. Det forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis under hele utdanningen, enten individualterapeutisk eller miljøterapeutisk ut fra studieretning som velges. Garanti fra arbeidssted om relevant praksis må legges ved søknaden. Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende er ønskelig. Beskriv rangeringsregler der dette er aktuelt Ved for mange kvalifiserte søkere i henhold til opptakskravene, vil opptakskomiteen vurdere og rangere søknader på bakgrunn av særskilt vurdering (jfr 3, Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS) ut fra følgende kriterier: 1. Inntil 60 % av studieplassene reserveres Helse Stavanger HF. Resterende plasser kan fordeles til søkere fra kommunehelsetjenesten og andre helseforetak. 2. Det må være minimum 7 studenter i den enkelte fordypning for å sikre et studiemiljø som kan tåle evt. frafall. Utover dette vil fordelingen av studenter mellom de to fordypningene styres ut fra at veiledningsgruppene må ha minimum 6 8 deltakere. 3. Når fordelingen av studenter ihht pkt 1 og 2 er gjort vil søkere med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende prioriteres foran de uten slik videreutdanning og deretter vil søkere med relevant klinisk erfaring lengre enn opptakskravet på 3 år prioriteres. Begrunnelsen for unntaket fra de eksisterende rangeringsreglene i 5 i Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS er at karakternivå/eksamensresultater for gjennomført bachelorgrad ikke vurderes som et viktig kriterium for opptak til denne masteren. Sammensetningen av læringsmiljøet i studiet samt den erfaring og forkunnskaper den enkelte student tar med seg inn i studiet, vil bety mer for læringsutbyttet enn karakternivået for bachelorgraden. Hvis relevant, beskriv hvordan sertifisering skal oppnås og hvem som er sertifiseringsmyndighet Ikke relevant. 1.1 Vitnemål og Diploma Supplement Det skal legges ved mal for vitnemål og Diploma Supplement for det aktuelle studiet. Mal for vitnemål og Diploma Supplement Se vedlegg. 5

10 1.2 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. Begrunn hvilket studenttall som vil gi et tilfredsstillende læringsmiljø for det aktuelle studiet 25 studenter totalt for studiet vil være minimum for å sikre at budsjettet går i balanse. Det må være minimum 7 studenter i den enkelte fordypning med tanke på etablering av veiledningsgrupper. Beskriv tiltak for studentrekruttering og hvordan disse vil sikre det ønskede studenttallet Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon har relasjonsbehandling og kompetanseheving i miljøterapi og individualterapi som et satsingsområde, og divisjonsledelsen vil prioritere avsetning av midler for å legge til rette for studentrekruttering fra divisjonen. For Institutt for helsefag er dette også et strategisk satsingsområde. Kommunene har signalisert at de ønsker denne satsingen, og FoU enheten ved Psykiatrisk divisjon har hatt henvendelser fra andre steder i landet med spørsmål om oppstart av utdanningen. Ettersom antall miljøterapeuter er langt større enn antallet individualterapeuter både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten vil rekrutteringspotensialet over tid være størst til fordypningen i miljøterapi. Samhandlingsreformens intensjoner vil over tid kunne medføre økt behov for kompetanseheving både innen miljøterapi og individualterapi også i kommunehelsetjenesten. Angi forventet gjennomføringsgrad i løpet av studiet og hvordan sikre denne Forventet gjennomføringsgrad er %. Ettersom dette er et studium som arbeidsgiverne (sykehuset og kommunene i første rekke) investerer mye i, vil det være naturlig med en tett oppfølging av egne studenter for å sikre at flest mulig gjennomfører. Gi en risikovurdering av kritiske forhold som vil kunne få betydning for å etablere og opprettholde et stabilt studium Studentrekruttering: Risikoen knyttet til studentrekruttering vurderes i utgangspunktet som relativt liten, ettersom fagfeltet selv (Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon i samarbeid med kommunehelsetjenesten) har tatt initiativet til å gjøre om 2 eksisterende internutdanninger med god deltakelse, til et masterforløp. I tillegg til et uttalt behov for denne kompetansen i Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon og tilhørende kommuner, har andre helseforetak i landet også vist interesse. Økonomi: Ettersom utdanningen vil være eksternt finansiert via UiS EVU, vil den største risikoen ifht rekruttering være økonomi. Det vil i hovedsak være sykehuset og kommunene som arbeidsgivere som betaler for dette. 6

11 Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon jobber sammen med kommunene for å finne gode løsninger på finansiering. Målet er å finne løsninger som gjør at både sykehuset og evt. også noen av kommunene kan gi garantier for et visst antall deltakere. Faglig fokus i utdanningen Det er viktig for rekrutteringen at det kliniske/erfaringsbaserte fokuset videreføres i det foreslåtte masterstudiet. Dette var utgangspunktet når Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon sammen med Stavanger og Sandnes kommune arrangerte dette som internutdanninger, og det har vært framholdt av deltakerne som noe av det mest verdifulle med utdanningene slik de har vært. For å sikre det kliniske, erfaringsbaserte fokuset er det viktig at foreleserne i utdanningen er klinikere med lang erfaring. For å sikre det kliniske, erfaringsbaserte fokuset i utdanningen er det viktig med et tett samarbeid mellom UiS på den ene siden, og Helse Stavanger HF og kommunehelsetjenesten som oppdragsgivere på den andre siden. Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon stiller også til rådighet administrativ koordinator tilsvarende 20 % stilling for hvert av fordypningsløpene, og disse vil kunne bistå de emneansvarlige for å sikre dette. Risiko for frafall underveis i utdanningen: I et lengre utdanningsløp som dette vil risikoen for frafall underveis være reell. Denne utdanningen er også lagt opp til å følge et bestemt forløp. Kontinuiteten og rekkefølgen i emnekursene er essensiell for den læringsprosessen man ønsker å få til, særlig ifht det å utvikle den kliniske kompetansen. Denne strukturen gjør imidlertid utdanningen sårbar for frafall underveis. Det er derfor viktig ikke å gjøre dette for rigid, slik at man kan ha mulighet til å fortsette i studieforløpet selv om ikke alle krav bestås/gjennomføres innen gitte tidsfrister. Behov for praksisplasser: Utdanningen organiseres som et deltidsstudium hvor det er krav om at deltakerne er i relevant klinisk praksis ved sitt arbeidssted i løpet av utdanningen. Det er derfor ikke lagt opp til egne praksisperioder og dermed er det heller ikke behov for å organisere praksisplasser. Forskningsaktivitet og rekruttering av vitenskapelig personale:**** Det er et stort framtidig potensiale knyttet til forskning innenfor disse områdene. I tillegg til de eksisterende forskningsnettverkene (TIPS Regionalt nettverk for klinisk Psykoseforskning, SESAM Senter for eldremedisin og samhandling og KORFOR Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) er Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon i ferd med å etablere et forskningsnettverk ifht miljøterapi og FAST et for affektive lidelser. Det ligger godt til rette for framtidig forskningssamarbeid med UiS. Nettverk for medisinske vitenskaper ved Institutt for helsefag vil her være en viktig samarbeidsarena. 1.3 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene. Beskriv hvordan fakultetet legger til rette for og sikrer gjennomføring av praksis 7

12 Det legges ikke opp til at praksis i studiet skjer i universitetets regi. Det forutsettes imidlertid at studentene under hele studiet skal arbeide klinisk med pasienter/klienter med psykiske lidelser i egen arbeidspraksis. Det legges opp til at UiS og studentenes arbeidsgiver må inngå en avtale, som må signeres av begge parter før studenten begynner. Hensikten med en slik avtale er å sikre at arbeidsgiver bekrefter at studenten har tilgang til praksis gjennom hele studiet, samt at det også sikres at arbeidsgiver samtykker i at studenten kan benytte sine erfaringer fra praksis inn i studiet. Begrunn hvorfor praksis er hensiktsmessig for studiet Praksiserfaring vil være sentralt i studiet og brukes aktivt ved bl.a kasusfremlegg i undervisningen og veiledningen. Ettersom dette er et erfaringsbasert studium vil manglende praksis bety at man ikke er i stand til å oppnå læringsmålene for studiet. Dersom arbeidssituasjon endres underveis i studiet, vil konsekvensen av dette måtte vurderes på individuelt grunnlag. Vedlegg til Grunnleggende forutsetninger for akkreditering Vedlegg nr. Mal for vitnemål og Diploma Supplement for studiet 1 Praksisavtaler og intensjonsavtaler 2 Skjema for innhenting av ressursinformasjon ifbm søknad om etablering av nye studieprogram (tabell 3) Inngår i søknaden 2 Plan for studiet 2.1 Studiet skal ha et dekkende navn. Det norske navnet på studiet Master i relasjonsbehandling med fordypning i miljøterapi eller individualterapi. Det engelske navnet på studiet Master in Relational Treatment with Specialization in Milieu Therapy or Individual Therapy. Begrunn hvordan studiets navn er dekkende for studiets profil og nivå Relasjonsbehandling er hovedtema for utdanningen, for begge fordypningsområdene. Begrepet relasjonsbehandling er nært knyttet til den psykodynamiske forståelse av psykiske lidelser. Begrepet psykodynamisk er ikke med i studiets navn for å unngå at tittel blir for lang og komplisert. Imidlertid vil betydningen av psykodynamisk forståelse gå tydelig fram av beskrivelsen av studiet som helhet og i tittelen på emnekurs 1 (Psykodynamisk tenkning og forståelse). 2.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 8

13 Beskriv læringsutbyttet for studiet, formulert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Utdanningen gir grundig innføring i relasjonell behandling av personer med psykisk lidelse ut fra en psykodynamisk forståelse. Mål for utdanningen er at den enkelte terapeut skal bli en mer bevisst og reflektert fagperson som er i stand til å møte dagens og framtidens behov for erfarings og forskningsbasert kunnskap om relasjonsbehandling. Det forventes at studenten etter fullført studieprogram skal: Kunnskaper ha dybdekunnskap om relasjonens betydning for psykisk helse i et psykodynamisk perspektiv ha avansert forståelse av hva som skjer i relasjonen, samt i valg av behovstilpasset tilnærming ha avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor relasjonsbehandling herunder brukermedvirkning, pårørendes rolle og samhandling mellom behandlingsnivåer ha inngående kunnskap om faktorer som hemmer eller fremmer bedringsprosesser ha kunnskap om vitenskapelig tankesett Ferdigheter kunne oppdage og forstå overføring og motoverføring kunne gjenkjenne og forstå egne reaksjoner i møtet med pasient/bruker og familie/nettverk kunne anvende den terapeutiske relasjonen som verktøy til bedringsprosesser kunne reflektere rundt egen rolle og betydningen av denne i møte med pasienten kunne etablere og fastholde den terapeutiske relasjonen kunne anvende vitenskapelig tankesett til å forstå og forklare Generell kompetanse kompetanse til å begrunne egne valg ut fra kunnskapsbasert praksis kunne bruke kompetansen til å bære håp og livsmot i den terapeutiske relasjon være bevisst egen atferd, holdninger og verdier evne til selvstendig kritisk/etisk refleksjon kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter i utvikling av kvalitet og brukermedvirkning i tjenestetilbudet ha etisk og moralsk forankring som sikrer menneskeverdet har forståelse for, og kunne anvende, flerfaglig og tverretatlig samhandling Hvis studiet er påbygning eller spesialisering som fører fram til en grad, må læringsutbyttet for både spesialiseringen det søkes akkreditering for og studiet som helhet komme fram Ikke aktuelt Gjør rede for hvordan en meningsfull sammenheng er sikret i studiet Sammenhengen i studiet sikres i første rekke ved at emnekursene bygger på hverandre, og at alle studentene følger samme progresjon i studiet. Emnekurs 1 er felles, og gir en grunnleggende innføring som er nødvendig for forståelse og gjennomføring av emnekursene 2a c (fordypning innen miljøterapi eller individualterapi). Emnekurs 3 bruker kunnskapen fra tidligere emnekurs og ser dette i en større sammenheng. Arbeidsformene som benyttes i studiet vil også være med å gi en meningsfull sammenheng i studiet: 9

14 Veiledningen vil gå kontinuerlig med faste veiledningsgrupper gjennom emnekurs 1 3, og vil ha en viktig rolle i å knytte teori og praksis sammen og skape en sammenheng i studiet. Veiledningen skal gi rom for refleksjon rundt dynamikken i terapeut pasient forholdet og vil ha fokus på selvrefleksjon og relasjonell forståelse i miljøterapeutisk/individualterapeutisk arbeid. Relasjonsbehandling skjer i en prosess som krever tid og veiledningen må gjenspeile dette. Veiledningen skal være en bevisstgjøringsprosess som bidrar til økt personlig og faglig utvikling. I fellesundervisning/samlinger vil aktiv studentdeltagelse, dialog og egen refleksjon vektlegges. Undervisningen knyttes opp til både teori og praksis, slik at det blir en faglig og pedagogisk sammenheng mellom bidragene fra de ulike foreleserne. Personer med pasient, bruker og pårørendeerfaring vil også bidra med sin erfaringskompetanse i undervisningen. Det forutsettes at deltakerne under hele studiet skal arbeide klinisk med pasienter/klienter med psykiske lidelser i egen arbeidspraksis. Erfaringer fra klinisk praksis vil være sentrale i studiet og brukes aktivt ved blant annet kasusfremlegg i undervisning og veiledning. 2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås. Gi en oversikt over hvilke emner studiet består av per semester, samt antall studiepoeng per emne 10

15 Gjør rede for hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie Alle emner er obligatoriske og tas i den rekkefølge som modellen viser. 2.4 Arbeids og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. 11

16 Beskriv studentens arbeidsomfang per semester Studiet tilrettelegges som deltidsstudium hvor det forutsettes at studentene er i relevant klinisk arbeid gjennom hele studiet. Ihht beskrevet oppbygning vil utdanningen innebære 15 studiepoeng pr semester hvilket er minimum for å kunne søke støtte fra Statens lånekasse. 15 studiepoeng innebærer 6 7 dager undervisning og 20 timer veiledning i gruppe. I tillegg kommer egenarbeid ifht litteratur og hjemmeeksamen. 2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. Gi en oversikt over hvilke eksamensordninger og vurderingsformer studiet tar i bruk Hjemmeeksamen over 3 dager benyttes i emnekurs 1 og 3. Vurderes med karakter A F. Individuell fordypningsoppgave benyttes i emnekurs 2a og 2b. Vurderes med karakter A F. Skoleeksamen på 4 timer benyttes i emnekurs 2c. Vurderes med karakter A F. Refleksjonsnotat som obligatorisk arbeidskrav benyttes for emnekurs 2a og 3. Vurderes til bestått/ikke bestått. Masteroppgave utformet enten som monografi eller i artikkelformat benyttes i emnekurs 4. Vurderes med karakter A F. 2.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. Beskriv studiets relevans for arbeidsliv og videre studier I løpet av det siste tiåret har det skjedd betydelige endringer i behandling og forståelse av mennesker med psykiske lidelser. En bredere tilnærming til pasientenes behov for behandling og omsorg gir grunnlag for ny optimisme med hensyn til rehabilitering og mulighet for et verdig og godt liv. Psykoterapi, medikamentell behandling, en sosial tilnærming som favner arbeid, bolig og skole, sosial ferdighetstrening, mestringsstrategier og familiearbeid er solide grunnsteiner i moderne psykisk helsearbeid. Struktur og tverrfaglig samarbeid er styrket. Likevel har noe manglet; en dypere forståelse av pasientens utfordringer på det individuelle plan. I flere tiår har den biologisk orienterte psykiatrien gjort fremskritt og vunnet terreng på bekostning av humanistiske verdier i behandlingen. Symptomdemping har ofte gått foran en dypere psykologisk endringsprosess med varig bedring som mål. I dag ser vi klarere hvor viktig det er å forstå affekt og følelser i sykdomsbildet. Alvorlig psykisk syke personers forsøk på tilpasning er ofte preget av vedkommendes kognitive utrustning og mestringsevne. Dette gjelder både i møte med andre mennesker og utfordringer i arbeid, skole og fritid. 12

17 Med begrepet relasjonell behandling har den humanistiske psykiatrien fått et gjennombrudd nettopp på et relasjonelt nivå. Lars Thorgaards og Eivind Hagas arbeid og bøker om emnet har gitt oss både metode og teori som har stor verdi i arbeidet med pasienter som hemmes av sviktende evne til kommunikasjon og kontakt med andre mennesker. Gjennom mange års klinisk erfaring med deres metoder, har relasjonell behandling nå blitt en viktig del av det psykiske fagfeltet. I den nye «Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013)» står begrepet «psykodynamisk» sentralt, og her understrekes det aktive samspillet mellom individet og det fysiske og psykologiske miljøet. Psykodynamisk psykoterapi gjør forholdet mellom individet og miljøet til hovedsak i behandlingsprosessen. Den psykodynamiske forståelsen omfatter derfor både kunnskap om personlig sårbarhet og beskyttende faktorer. Psykodynamisk psykoterapi fokuserer på evnen til å regulere følelser, forstå sårbare relasjonelle erfaringer og å gi innsikt i utfordrende relasjonelle mønstre. En psykodynamisk forståelse er viktig for å etablere et godt fungerende samarbeidsforhold både med pasient og pårørende. Terapeuten må, basert på psykodynamisk teori, kunne håndtere negative reaksjoner, overføringsreaksjoner og sine egne følelser. Psykodynamisk baserte terapeutiske samtaler kan være viktig når en skal følge en pasient med alvorlig psykisk lidelse i det totale behandlingsopplegget. Samtalene vektlegger relasjonsbygging og prøver å hjelpe pasienten til å mestre stress bedre. Den erfaringsbaserte kunnskapen som tilegnes gjennom den kliniske praksis har lett for å forbli «taus kunnskap» hos den enkelte terapeut. Å bringe den erfaringsbaserte kunnskapen fram i en tilgjengelig form blir derfor et hovedfokus i en slik erfaringsbasert master. 2.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Beskriv hvordan studentene vil møte forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid i selve studiet Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon har en stor forsknings og fagutviklingsaktivitet, både i de kliniske avdelingene i divisjonen og gjennom de ulike kompetansenettverkene/forskningsgruppene som er knyttet til divisjonen. Studentene vil (uavhengig av arbeidssted) bli oppfordret til å koble seg på relevante forsknings /fagutviklingsprosjekter og kompetansegrupper i divisjonen. Et av de prioriterte satsingsområdene i Psykiatrisk divisjon fremover vil være miljøterapi. Dette fagområdet representerer den største yrkesgruppen i Psykiatrisk divisjon som har behov for en mer spesialisert dybdekunnskap som denne erfaringsbaserte masten vil kunne ivareta. En erfaringsbasert master i relasjonsbehandling vil gi den enkelte student grunnlag til å igangsette og bidra til fagutviklingsog forskningsprosjekter i miljøterapi. Det er særlig innen to hovedområder divisjonen fremover planlegger å starte fagutviklings og forskningsprosjekter. Det ene er innenfor WAS (Ward Atmosphere Scale) og det andre er i TMA (Terapeutisk Mestring av Aggresjonsproblematikk). Divisjonen innehar mye pasientnære erfaringer og kliniske relevante data innenfor disse to temaene, og kommer i nær framtid til å igangsette forskning og bidra til PhD finansiering for noen av våre miljøterapeuter. Relevante forskningsområder ved Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon: 13

18 TIPS. Nettverk for klinisk psykoseforskning I løpet av det siste tiåret er det startet flere prosjekter internasjonalt med tidlig oppdagelse av psykose som siktemål. Prosjektene kan deles inn i to grupper; de som retter seg mot reduksjon av VUP (sekundærforebygging), og de som har primær forebygging av psykose som mål. Forskningsmiljøet i Helse Stavanger HF har de siste 15 årene drevet prosjekter med vekt på helsetjenesteutvikling og forebygging innen begge disse områdene, og har derfor en unik posisjon både teoretisk og klinisk for å etablere et nasjonalt kompetanse senter. Miljøet i Stavanger utgjør et av få ledende internasjonale sentre innen denne delen av både forsknings og helsetjenesteutvikling, og innehar mulighet til å rekruttere nye forskere og PhD stipendiater i årene som kommer. Gjennom forskningsarbeidet i TIPSstudiene (1997 ) har Stavanger miljøet vist at det er mulig å organisere helsetjenestene på en slik måte at tidlig intervensjon ved psykose er gjennomførbart. For å kunne sikre en kortest mulig VUP, må et slikt program tilby både systematiske informasjonskampanjer samt et system for lavterskel oppdagelse. Tidlig intervensjonsarbeidet ved psykiatrisk divisjon har medført at en systematisk siden 1997 har arbeidet med å endre den hjelpsøkende atferden hos personer med første episode psykose, samt om mulig å redusere VUP. To viktige deler har inngått i dette programmet: Innføring av systematiske, multi fasetterte informasjonskampanjer om tidlige tegn og hjelp. Etablering av lavterskel oppdagelsesteam som kan kontaktes av alle, og som har 24 timers utredningsgaranti. Fag/forskermiljøet ved Helse Stavanger, psykiatrisk divisjon, spesialavdeling voksne, og TIPS Psykosenettverk ble valuert av Norges Forskningråd november, Panel 6, fra denne; s.87» Scientific quality: Over the period, the unit has published 151 articles in peer reviewed journals, several of them in top quality journals. They have also published 10 articles in Norwegian journals and five book chapters. The work on early detection and early treatment of schizophrenia is of high international standard and has also contributed to the development of this field in an international perspective. Grading: Very Good Videre er miljøet evaluert i saksfremlegg til det regionale Samarbeidsorganet i sak 36/2012 der det bla. skrives; «Den strategiske forskningssatsingen innen psykisk helse er forankret i sak 24/2006, som ble behandlet i Det regionale samarbeidsorganet 13. september Helse Vest har siden 2006 årlig bevilget omlag NOK 10 mill. til den strategiske forskningssatsingen innen psykisk helse. Midlene er øremerket prosjekter innen klinisk, pasientnær forskning og til de tre forskningsnettverkene innen psykose, angst og stemningslidelser. Evalueringskomiteen har bestået af: Professor, Gregers Wegener, MD, PhD, DSc(med), (komitéleder) Aarhus Universitetshospital Risskov, Aarhus, Danmark Professor, Vidje Hansen, MD, PhD Universitetssykehuset Nord Norge/Universitetet i Tromsø, Norge Senior Researcher, Bjørn H. Ebdrup, MD, PhD Glostrup Hospital, Københavns Universitet, Danmark Om REGIONALT FORSKNINGSNETTVERK INNEN KLINISK PSYKOSEFORSKNING: Baseret på netværksmidlerne (NOK 7.8 mill; omkring NOK 1.6 mill per år har psykose netværket etableret et bredt og effektivt netværk. Der er opbygget et finmasket og effektivt net der på fornem vis inkluderer alle patienter med første psykotiske episode i hele regionen. Dermed får alle patienter tilbudt en specialiseret behandling meget tidligt i forløbet. Den tilbudte klinisk 14

19 behandling er på et meget højt niveau, der tager udgangspunkt i nuværende videnskabelige evidens. Dermed skønnes patienternes prognose at blive optimeret. Herudover indhentes systematisk kliniske data, der danner basis for yderligere viden om samt forfining af behandlingen. Videre; Med det nyopstartede POP studie bliver der sat fokus på neuropsykaitrien og translationel forskning i form af studier der fokuserer på effekten af omega 3 kostttilskud, genetiske data, kognitive tests og funktionelle magnetisk resonans scanninger (fmri). Hvor logistikken omkring klinisk opsporing og udreding af psykose er prisværdig og i absolut international topklasse, er introduktionen af de teknisk udfordrende MR scanninger nye for netværket. "EVALUERING Samlet er vurderingen at netværket for psykose på fornem vis har gennemført de konkrete målsætninger som forudsat. Det er klart indtrykket at netværket for psykose udgør et solidt udgangspunkt for fortsat patientsnær forskning på højt internationalt niveau, og at dette i vid udstrækning er opnået ved en klar linje og stringens i de hidtil gennemførte projekter.» TIPS, Nettverk for klinisk psykoseforskning i Stavanger ble i 2013 tildelt Helse Vests kvalitetspris for arbeidet med å bedre helsetjenestetilbudet for psykoser og psykosenære tilstander, for sin klinisk integrerte og viktige forskning, og for arbeidet med å implementere disse aspektene i det kliniske tjenestetilbudet. Vi vil også trekke frem at i april nummeret av American Journal of Psychiatry 2013, ble TIPS 10 års studien publisert som hovedartikkel (med bilde fra våre informasjonskampanjer på forsiden!). I januar 2013 ble Wenche ten Velden Hegelstad og TIPS prosjektet tildelt Forskningsrådets pris for beste artikkel 2012 innen forskning på psykisk helse, prisen var på , ?WT.mc_id=nyhetsbrev ForskningsradetNorsk TIPS er også blitt presentert i NRKs helseprogram PULS sendt 26/ og på Dagsrevyen. TIPS 1 studien har, foruten å være et helsetjenesteutviklingsarbeid med et sterkt klinisk fokus med vekt på tilpasset psykosebehandling bestående av psykodynamisk psykoterapi, fler familiegrupper og medikamentell behandling, også vært et stort multi senter forskningssamarbeid. I perioden samtykket 301 pasienter til deltakelse i studien. Alle pasienter fikk tilbud om re oppfølging ved en, to og fem år. Videre ble pasientene som kom til 5 års oppfølging spurt om å delta i en 10 års oppfølging. Fra studien er det nå publisert over nærmere 100 artikler og bokkapitler (www.tipsifo.com). TIPS 2 studien: Våren 2003 startet det såkalte TIPS 2 prosjektet som er finansiert ved midler fra Helse Vest som støtte til et regionale forsknings og utviklingstiltak". Inklusjon i TIPS prosjektet var avsluttet, men oppdagelsesteamet var integrert som en del av den nyetablerte akuttenheten ved sykehuset. Det ble ikke lenger drevet intensiv markedesføring av prosjektet mot befolkningen, skolene eller førstelinjetjenesten. TIPS 2 er en studie på første gangs psykoser i Rogaland (opptaksområdet til psykiatrisk klinikk) i etterkant av TIPS prosjektet. TIPS II kohorten inngår som hovedstudie ved TIPS regionalt nettverk klinisk psykoseforskning. Pr er det nå publisert over 30 artikler med adresse nettverket, 2 PhD grader er ferdigstilt. Siden august 2007 har en også inkludert pasienter med rusutløst psykose i studien. En vil undersøke diagnostisk stabilitet og studere stoffindusert psykosebegrepets kliniske validitet. Det er startet et PhD arbeid på dette materialet. Prosjektet er en prospektiv studie på førstegangs psykoser i de opptaksområder i Helse Vest som inngår i studien (Helse Fonna HF, Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF). Pasientene inngår i en naturalistisk oppfølgingsstudie over 1,2 og 5 år. For tiden er 2 PhD kandidater (UiS) knyttet til delstudier i studie, og flere mastergradstudenter fra UiS har skrevet sin mastergradsoppgave på klinikknære studier. 15

20 16 Vedlegg US 48/15 b) Videre pågår en rekke del studier, artikkelarbeid ved TIPS 2 studien, både internt ved SUS og i samarbeid med både nasjonale og internasjonale partnere. Både kvalitative og kvantitative delstudier blir gjennomført. Vi nevner samarbeid med NTNU om psykose og tvangslidelse, med UiB i prosjektet Amfetaminpsykose og nevrokognisjon. Samarbeid med UiO i PhD arbeid på temaet tvangsbehandling av rusmisbrukere. I samarbeid med Jæren Distriktssykiatriske Senter (JDPS) har 20 pasienter i TIPS 2 studien deltatt i kvalitativ delstudie (PhD prosjekt) med tittel «Spiritualitet og eksistensielle tema i psykose. Åndelige erfaringer, religiøsitet og livssyn relatert til psykosebehandling». Artikkel er innsendt til fagfelle vurdering. I samarbeid med NTNU inngår kliniske funn fra TIPS 2 studien i en delundersøkelse i et pågående PhD arbeid med fokus på co morbid tvangslidelse og første episode psykose. En artikkel er publisert I samarbeid med Nordlandsykehuset Bodø, er Professor Tor Ketil Larsen engasjert som bi veileder for PhD stipendiat som gjennomfører en studie på reduksjon av varighet av ubehandlet psykose i Nordland. TIPS Stavanger har våren 2012 inngått som deltakende senter i Studien Bergen Psykoseprosjekt 2 (BP2). Forskningsmedarbeider 50 % er ansatt og finansiert av Helse Bergen HF fra og med september Fra og med er det ansatt 50 % PhD stipendiat i Stavanger knyttet til studien. BP2 ledes av Dr. Erik Johnsen, og inngår som Helse Vest sin del av NASAT satsingen «How do genetic, clinical and treatment factors affect outcome in severe mental disorders?» ved Prof. Ole A. Andreassen, UiO, og har blitt tildelt millioner de kommende 4 år fra Norges Forskningsråd. BP2 er både et klinisk og translasjonsforskningsprosjekt med internasjonalt anerkjente basalforskere som prosjektmedlemmer/samarbeidspartnere. Disse er blant andre professor Vidar M. Steen (genetikk), professor Ole A. Andreassen (genetikk), professor Kenneth Hugdahl (funksjonell og strukturell hjerneavbildning), professor Einar K. Kristoffersen (immunologi), førsteamanuensis Solveig Klæbo Reitan (immunologi, inflammasjon). Bergen psykoseprosjekt 2, har etablert et samarbeid med prof. W. Wolfgang Fleischhacker og førsteamanuensis Maria Rettenbacher ved Medizinische Universität, Innsbruck. Denne forskergruppen er ledende i Europa innen kliniske antipsykotikastudier, og vil inngå som en egen site i BP2 studien. I samarbeid med professor Ole Andreassen, UiO, inngår materiale fra pågående studier i Stavanger i biobank til hørende TOP (Tematisk Område Psykose). Ved Helse Stavanger HF har man tilgang på en egen forskningslab, ved Stavanger Helseforskning som bistår i praktisk gjennomføring av blodprøver. Medarbeidere i Stavanger er blant annet medforfatter på publisert artikkel i Nature Psykosenettverket i Stavanger har også tilknyttet gjesteforsker, Dr. Helen Stain, fra Mental Health Research for the Young (MeHRY) Initiative, Durham University, School of Medicine, Pharmacy and Health, England. Dette samarbeidet har ledet frem til at artikkelen; «The relationship of verbal learning and verbal fluency with written story production: Implications for social functioning in first episode psychosis» er publisert 2012 i Schizophrenia Research. Studien er basert på et materiale fra TIPS 2 studien. Dr Stain er ansvarlig koordinator for innsendt søknad der Helse StavangerHF er deltakende partner i EU, Horizon2020 søknad, denne gikk i august 2014 til stage2 vurdering. Oversikt over hovedprosjekter: TIPS 10 års studien ( ) 301 pasienter inngår. TIPS 2 Studien. ( se ovenfor) Professor Jan Olav Johannessen hovedansvarlig. Primærforebygging av psykose studien (POP) Professor Jan Olav Johannessen er hovedansvarlig for studien. I studien vil en gjennom tidlig oppdagelse identifisere og tilby behandling til personer som en antar vil ha en høy risiko for å utvikle en psykoselidelse. Høsten 2013,våren 2014 skrev en mastergradstudent UiS sin masteroppgave fra denne studien. Ved nettverk for klinisk psykoseforskning er det i 2014 ansatt PostDoc 80 % stilling (finansiert fra strategiske midler psykiatri, Helse Vest). Post Doc stipendiaten har siden 2012 hatt et særlig ansvar for å

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Medarbeidere med egenerfaring for økt brukermedvirkning -

Medarbeidere med egenerfaring for økt brukermedvirkning - Master i Kvalitet og Ledelse i social- og Sundhedssektoren SYDDANSK UNIVERSITET Masterprojekt: Medarbeidere med egenerfaring for økt brukermedvirkning - En beskrivelse av erfaringskonsulenter ved en klinikk

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer