Strategi for. KFUK-KFUM Global

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015"

Transkript

1 Strategi for KFUK-KFUM Global Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

2 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet KFUK-KFUM Globals visjon og formål KFUK-KFUM Globals bakgrunn og styrker Strategiens funksjon KFUK-KFUM Global: Vår posisjon og målgruppe KFUK-KFUM Global - hvordan vi jobber KFUK-KFUM Global - Tematisk fokus for det vi gjør : Demokratisk borgerskap (democratic citizenship) : Miljørettferdighet (environmental justice) : Økonomisk rettferdighet (economic justice) : Rettferdig fred (just peace) Tverrgående tema : Det hele mennesket : Likestilling : Klima, miljø og bærekraft : Unges deltakelse : Antikorrupsjonsarbeid Geografisk fokus : Kriterier for valg av partnerland : Kriterier for valg av partnere : Sørlige og østlige Afrika : Sør-Asia : Midtøsten : Europa Arbeidsmåter : Partner- og prosjektsamarbeid : Organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging : Rettighetsbasert tilnærming og talerørfunksjon : Nord-Sør informasjonsarbeid og global bevegelsesbygging : Migrantdeltakelse (diasporadeltakelse) : Ungdomsutveksling : Vennskapsforbindelser mellom lokalsamfunn : Frivillig arbeid og lokale grupper Utvikling av organisasjonen og mobilisering av ressurser : Giverrekruttering og giveroppfølging : Innsamlingsaksjoner i eierorganisasjonene : Den økumeniske familie i Norge : Offentlig støtte : Støtte fra private stiftelser/organisasjoner/firma : Frivillige støttespillere og lokale grupper Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

3 1. KFUK-KFUM Global vår identitet 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål KFUK-KFUM Global er en økumenisk og diakonal utviklings- og solidaritetssorganisasjon. Vi er eid av Norges KFUK- KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere og arbeider i partnerskap med søsterorganisasjoner i World alliance of YMCAs (Verdensforbundet av KFUM) og World YWCA (Verdens KFUK). Vi mener at alle mennesker i verden er skapt i Guds bilde med ukrenkelig menneskelig verdighet. Vår globale bevegelse mobiliserer til felles handling for å verne om menneskets verdighet og å fremme global rettferdighet. Vår visjon Sammen løfter vi verden understreker vår tro på at dersom vi løfter sammen kan vi forandre verden. I arbeidet med å realisere denne visjonen er KFUK-KFUM Globals arbeid basert på fem universelle verdier: rettferdighet, menneskerettigheter, barmhjertighet, solidaritet og åpenhet. I KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge vil vi utfordre til internasjonalt engasjement og deltakelse, og sammen med KFUK og KFUM i andre land vil vi bidra til å sikre alle menneskers rettigheter og like muligheter. KFUK-KFUM Globals virksomhet er ledet av troen på Guds omsorg for det hele mennesket. Gjennom vårt diakonale arbeid ønsker vi å gjøre evangeliet i handling og uttrykke dette gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og felles kamp for rettferdighet. Vårt arbeid skal derfor fremme og beskytte menneskerettighetene og være kjennetegnet av kampen mot urettferdighet. Vi vil bidra til å skape trygge fellesskap og gode livsvilkår i et solidarisk samarbeid preget av åpenhet og ærlighet. Ytterligere globalisering og integrering av våre internasjonale KFUK- og KFUM-bevegelser vil styrke den globale folkemakt som disse to verdensorganisasjonene representerer, og øke vår mulighet til å påvirke beslutningstakere fra lokalt til globalt nivå, i retning av økt respekt for menneskerettighetene og rettferdig fordeling av verdens ressurser. KFUK-KFUM Global mener at alle mennesker har rett til et liv uten fattigdom og at fattigdommen kan avskaffes gjennom strukturelle politiske endringer. Med forankring i den kristne tro og med forståelse av mennesker som ånd, sjel og kropp samarbeider KFUK-KFUM Global med partnere internasjonalt i programmer som mobiliserer til lokal deltakelse, viser konkret omsorg for, og gir nye muligheter for barn, ungdom og kvinner, uten hensyn til, tro, etnisitet, nasjonalitet eller politisk oppfatning. 1.2 KFUK-KFUM Globals bakgrunn og styrker KFUK-KFUM Global ble etablert i 2005 som en fusjon av Delta Internasjonalt, Ungdomsmisjonen og Øst-Europa engasjementet i Norges KFUK-KFUM. Det internasjonale engasjementet til KFUK-KFUM bevegelsen i Norge ble dermed samlet i én organisasjon. KFUK-KFUM Global har to eierorganisasjoner, Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere som til sammen har ca medlemmer og driver et utstrakt barne- og ungdomsarbeid i Norge. Medlemsmassen er hovedsakelig i aldersgruppen 8-25 år. KFUK-KFUM Global er del av to verdensomspennende bevegelser og samarbeider med de to verdensorganisasjonene; World YWCA og World Alliance of YMCAs. Til sammen er disse to organisasjonene blant verdens største ungdomsbevegelser, og YWCA alene er verdens største kvinneorganisasjon. For tiden har KFUK-KFUM Global partnere i Afrika (Kenya, Sør-Sudan, Madagaskar og gjennom Afrikaalliansen i Zimbabwe), Asia (Bangladesh og Sri Lanka) og Midtøsten (Det Palestinske Området). Organisasjonen jobber gjennom direkte partnerskap og gir prosjektstøtte til partnere i Sør, med støtte fra Norad, FOKUS og egne innsamlede midler, og driver ungdomsutveksling med støtte fra Fredskorpset, i tillegg til Nord-Sør informasjon i Norge med støtte fra Norad. KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge driver aktiv programvirksomhet overfor sine medlemmer, og disse medlemmene er hovedmålgruppen for KFUK-KFUM Globals Nord-Sør-informasjonsarbeid. Partnerne i Sør er premissleverandører for organisasjonens fokus og prioriteringer i Nord-Sør-informasjonsarbeidet. Det er en styrke at KFUK-KFUM Global kan skape engasjementet i Norge gjennom global bevegelsesbygging og felles beslutningspåvirkende kampanjer med KFUK- og KFUM-medlemmer i Sør. En sterkere integrering av den globale KFUK- og KFUM-bevegelsen gir oss forståelse for hvordan livsvilkår i Sør er påvirket av politikk i Nord. Medlemskapet i verdensorganisasjonene gjør at medlemmene i Norge er del av en global bevegelse og kan forstå seg selv som globale medborgere. Vi har store muligheter til å utnytte disse fortrinnene til å øke den globale bevegelsens påvirkningskraft på global politikk, og skape politiske strukturelle endringer som kan bidra til å avskaffe fattigdom, stabilisere klimaet, styrke demokratiutviklingen og fremme rettferdig fred. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

4 2. Strategiens funksjon Perioden var organisasjonens første strategiplan-periode og hadde fokus på å etablere organisasjonen, skape en forutsigbar økonomi og forutsetning for drift og utarbeide gode rutiner for økonomi- og prosjektforvaltning. Et mål i arbeidet med ny strategi for perioden har vært å spisse organisasjonens profil og tydeliggjøre tematisk fokus og geografisk konsentrasjon for organisasjonens program-portefølje. Strategien bygger videre på organisasjonens basisdokument. Strategien skal være retningsgivende i forhold til å ta valg med hensyn til prioritering av prosjekter og aktiviteter. Siden KFUK-KFUM Global jobber gjennom direkte partnerskap er det en kontinuerlig utfordring å unngå å spre seg for mye geografisk og tematisk. En viktig funksjon for strategien er derfor å definere organisasjonens kjerneområder, gi retning og prioriteringer og sikre at organisasjonen holder seg innenfor dette. Innenfor strategiperioden har organisasjonen som mål å gå fra treårig prosjektavtale til rammeavtale med Norad. Strategien svarer på hva som er KFUK-KFUM Globals særegne kompetanse og identitet og baserer seg på dokumentet Prinsipper for Norads støtte til sivilt samfunn i Sør. I tillegg skal strategien skape stolthet, entusiasme og ansvarsfølelse for KFUK-KFUM Global blant ansatte, frivillige i KFUK-KFUM Global og blant medlemmene i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. 3. KFUK-KFUM Global: Vår posisjon og målgruppe Verden er i stadig endring og dette får store konsekvenser for bistand- og utviklingssektoren i Norge. Norsk utviklingsarbeid har blitt mer spisset om norske komparative fortrinn, og det er et økt fokus på hvordan bistanden kan brukes strategisk med hensyn til utvikling. Det sivile samfunn har vært en sentral bærebjelke i den nordiske modellen og uunnværlig i utviklingen av det moderne norske samfunnet. Et fokus på oppbygging av det sivile samfunn ansees dermed som et av Norges komparative fortrinn innen utvikling. KFUK-KFUM-bevegelsen spiller en viktig rolle med hensyn til å bygge det sivile samfunn i Sør, et sivilt samfunn som vil føre til økt demokratisering og ansvarliggjøring av staten i de gjeldende landene. Målet er demokratisering av maktstrukturer i Sør, der man søker å bidra til å forskyve makt fra etablerte makteliter til den generelle befolkningen, med et spesifikt fokus på underrepresenterte grupper som ungdom. YWCA-YMCA-bevegelsen i Sør har allerede mange unge mennesker involvert i sitt arbeid, men den rettighetsbaserte tilnærmingen der vi utruster og mobiliserer ungdom til å holde egne myndigheter ansvarlig for godt styresett og oppfyllelse av menneskerettighetene, må styrkes. Den globale bevegelsens arbeid med Tusenårsmålene 1 må også forsterkes. Disse utviklingsmålene har global annerkjennelse og danner et naturlig utgangspunkt for utviklingsarbeid. Vi vil jobbe for at Tusenårsmålene videreutvikles i retning av avskaffelse av fattigdom, og med et økt fokus på sosial og økonomisk rettferdighet. KFUK-KFUM Global vil være den norske organisasjonen som gjenkjennes for sin spisskompetanse på ungdom og unge voksne, både i programarbeidet i Sør og i informasjonsarbeidet i Norge. Våre eierorganisasjoner i Norge har en tydelig ungdomsprofil, og KFUK-KFUM Global ønsker å forsterke vår forankring i disse strukturene. At unge mennesker gis en tydeligere stemme og medvirkning i utformingen av utviklingspolitikken, er et mål for KFUK-KFUM Global. Det finnes flere utviklingsorganisasjoner i Norge som har fokus på barn som målgruppe (for eksempel Redd Barna, UNICEF, SOS Barnebyer) og noen som har sitt hovedfokus på kvinner (Care, FOKUS), men få organisasjoner har valgt ungdom som hovedmålgruppe. KFUK-KFUM Global søker å være en dynamisk og lærende organisasjon som våger å teste nye ideer og som er i stadig utvikling. Organisasjonen skal involvere unge mennesker aktivt i utformingen av arbeidet, samtidig som de er primærmålgruppen for organisasjonen. Primærmålgruppen for KFUK-KFUM Globals arbeid i Norge og i prosjektene med partnere i Sør er ungdom og unge voksne i alderen 8-30 år. De tematiske fokusområdene skal være relevante for denne målgruppen. 4. KFUK-KFUM Global - hvordan vi jobber 1 Tusenårsmålene er mål vedtatt av FN om reduksjon av fattigdom innen 2015 ( Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

5 KFUK-KFUM Global representerer broen mellom eierorganisasjonene, Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere på den ene siden, og organisasjonens partnere i Sør på den andre siden. KFUK-KFUM Global skal spre informasjon om problemstillinger som påvirker partnere i Sør med mål om å skape engasjement og handling i Nord, samtidig som organisasjonen skal kanalisere det internasjonale engasjementet, inkludert økonomiske midler, fra Norge til partnere i Sør. I sin relasjon til eierorganisasjonene, Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere, ønsker KFUK-KFUM Global å spre kunnskap og bygge et globalt engasjement for en rettferdig verden blant de medlemmene i Norge. Gjennom samhandling med eierorganisasjonens programarbeid i Norge, vil KFUK-KFUM Global legge til rette for konkrete handlingsalternativer for globalt engasjement. Det er et mål at medlemmene i KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge skal oppleve seg som globale medborgere og handle deretter. I dette arbeidet vil KFUK-KFUM Global samarbeide nært med ansatte og frivillige i de to organisasjonene og først og fremst spille en rolle som tilrettelegger. Vi ønsker også å tilrettelegge for utviklingen av vennskapsforbindelser mellom lokale KM enheter/foreninger i Norge og tilsvarende i våre partnerland. Kommunikasjon, myndiggjøring og beslutningspåvirkning er tre sentrale stikkord når vi skal beskrive hvordan vi jobber. Denne metoden har stort potensial for å kombineres med programarbeidet hos eierorganisasjonene, f.eks. Ten Sing og speiding. I relasjonen til partnerne i Sør, vil KFUK-KFUM Global søke å gjensidig bygge kapasitet, utvikle organisasjonene og bidra til å styrke det sivile samfunn. I tillegg vil KFUK-KFUM Global bistå med å skaffe til veie midler som kan bidra til at partnerne kan skape mer rettferdighet for ungdom i egne land og jobbe sammen med partnerne for å sikre ungdoms rettigheter. En hovedstrategi vil være å myndiggjøre ungdom gjennom å gi kunnskap om deres rettigheter og årsakene til at rettigheter ikke innfris. KFUK-KFUM Global ønsker å bidra med gode analyser og dokumentasjon forøvrig som kan sette unge mennesker, både i Norge og programland, i stand til å utøve sine plikter som globale borgere og bidra i kampen for en rettferdig verden. KFUK-KFUM Global ønsker å støtte prosesser som bygger enheter innenfor det sivile samfunn og setter unge mennesker i stand til å kollektivt, gjennom grupper i YWCA-YMCA bevegelsen, utøve et demokratisk press på både formelle og uformelle pliktbærere og beslutningstakere. I sin relasjon til verdensorganisasjonene, World YWCA og World Alliance of YMCAs, og søskenorganisasjoner innenfor KFUK-KFUM-bevegelsen i Nord, vil KFUK-KFUM Global samordne seg med hensyn til prioriteringer, advocacykampanjer og temaer, koordinere partnerskap og prosjektstøtte, og stå sammen om kapasitetsbygging og organisasjonsutvikling av nasjonale KFUK og KFUM bevegelser i Sør. KFUK-KFUM Global vil oppmuntre de to globale organisasjonene til å styrke sin innsats innenfor global beslutningspåvirkning og innta en posisjon der den globale KFUK-KFUMbevegelsen kan være med å legge premisser for global fordelingspolitikk og annen global politikk som påvirkers ungdommers liv. 5. KFUK-KFUM Global - Tematisk fokus for det vi gjør Følgende vurderinger er vektlagt i valget av tematisk fokus for KFUK-KFUM Global: Tema skal ha et tydelig rettighetsfokus og være koordinert med World YWCA og World Alliance of YMCAs, og partnerne. Tema hvor KFUK- KFUM Global og KFUK-KFUM bevegelsen i Norge har særlige komparative fortrinn og kapasitet til å tilføre en tilleggs verdi ( added-value ), og hvor det sivile samfunn har en spesiell rolle å spille gis prioritet. Tema må være relevante for primærmålgruppen ungdom og gi unge mennesker mulighet til å delta aktivt i utformingen av politikk og oppfyllelsen av Tusenårsmålene. 5.1: Demokratisk borgerskap (democratic citizenship) Utvikle demokratisk forståelse hos unge mennesker og myndiggjøre dem til aktiv demokratisk deltakelse fra lokalt til globalt nivå. Det er stort behov i våre programland for å styrke ungdoms involvering i arbeid knyttet til godt styresett. I tråd med Afrika Alliansen av KFUM sitt arbeid omkring dette ønsker vi å gi ungdom en sterkere stemme, rom for at denne stemmen kan bli hørt i organisasjonen og i samfunnet og skape samfunnsengasjement og deltakelse blant ungdom. Bakgrunnen for dette er at ungdom ofte brukes av politiske krefter til blant annet å skape uro og konflikter, men at de må få muligheten til å være likeverdige samfunnsborgere som kjenner og krever sine rettigheter på lik linje med andre. Samarbeidet med partnerorganisasjoner skal bidra til økt sivil deltakelse, demokratisk styresett, medbestemmelsesrett og åpenhet i forvaltningen. KFUK-KFUM Global ønsker å bidra til at ungdom oppfatter seg som verdensborgere og bruker sine demokratiske rettigheter på ulike nivå. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

6 Fokusområder: - Ledertrening og organisasjonsutvikling. - Ungdom og styresett: Sikre ungdoms-representasjon i besluttende organer innenfor KFUK og KFUM. - Myndiggjøring av ungdom gjennom skolering i rettigheter og beslutningspåvirkning. - Global bevegelsesbygging og utveksling for myndiggjøring og politisk endring. - Myndiggjøring av ungdom i transformativ maskulinitet: fulle rettigheter til kvinner. 5.2: Miljørettferdighet (environmental justice) Unge mennesker er aktive borgere og forandringsagenter i kampen for rettferdig miljø- og klimapolitikk fra lokalt til globalt nivå. I tillegg til å være et tverrgående tema for alt arbeid KFUK-KFUM Global driver, er klima og miljø et eget tematisk fokus for organisasjonen. Ettersom årsakene til klimaproblemene først og fremst ligger i vår forbruksatferd i Nord, vil arbeidet med klima og miljø i stor grad rette seg mot å endre holdninger, skape engasjement og endre handlinger blant de ca medlemmene og deres familier i de to eierorganisasjonene, Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. KFUK-KFUM Global søker å påvirke beslutninger i Norge og skape politisk endring som bidrar til klimarettferdighet. I samarbeidet med partnere i Sør ønsker vi å støtte tiltak som gir effektiv tilpasning til klimaendringer og som kan tilrettelegge for lavutslippssamfunn. Vi ønsker også å støtte tiltak som sikrer miljørettferdighet i lokalsamfunnet. Fokusområder: - Skolere ungdom om klimatilpasning og ulike effektive miljøtiltak i lokalmiljøet. - Rettferdige utslippsbegrensninger på karbongasser gjennom internasjonale avtaler. - Myndiggjøre ungdom om retten til rent vann og trygge sanitærforhold, og utvikle levebrød innenfor fornybar energi og organiske tørr-toaletter. - Bevisstgjøre ungdom om ren energi og utvikle levebrød innenfor fornybar energi. 5.3: Økonomisk rettferdighet (economic justice) Unge mennesker er myndiggjort til å ta kontroll over egen økonomi og skape politisk strukturell endring som sikrer økonomisk rettferdighet. Det er stor arbeidsledighet i mange av våre programland. Ungdom er spesielt utsatt for manglende sysselsetting. Dette skaper utfordringer for unge mennesker og kan føre til store problemer på flere områder. Mange unge mennesker i våre programland lever daglig med situasjoner der staten på lokalsamfunnsnivå ikke leverer rettighetsbaserte grunnleggende tjenester som f.eks. skoletilbud, helsetilbud, vannforsyning og trygge veier. Ofte er det bevilget midler til slike tjenester, men korrupsjon og underfinansiering fører til at tilbudene er utilstrekkelige. Mange av landene vi jobber i er rike på ressurser fra naturens side. Mangel på godt styresett og bl.a. effektiv skattlegging har gjort at staten i disse landene ikke har klart å sikre nok inntekter til å realisere økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Ofte blir svake nasjonale økonomier en sovepute for myndighetene når det gjelder å forbedre velferdstilbudene. Vi ønsker å myndiggjøre unge mennesker med kunnskap om hvilket inntektspotensiale staten har hvis f.eks. korrupsjon, skatteunngåelser, urettferdig handel og illegitim gjeldsbetjening avskaffes. Veldig ofte er disse forholdene knyttet til globale økonomiske strukturer som fordeler ressurser på en urettferdig måte. Vår globale bevegelse av KFUK og KFUM er i en unik posisjon til å bygge globale handlingsfellesskap som krever politisk endring av globale strukturer og at det globale samfunn tar ansvar for innfrielse av sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Fokusområder: - Myndiggjøre ungdom om bærekraftig levebrød og retten til arbeid: låne- og sparegrupper, entreprenørskapsferdigheter, markedsadgang og politiske endringer som kan sikre full sysselsetting av ungdom. - Bevisstgjøre ungdom til å kreve grunnleggende offentlige tjenester: kunnskap og kapasitet knyttet til sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter, offentlig kostnadssporing og inntektsovervåking av staten. - Engasjere ungdom i kampen mot strukturelle årsaker til fattigdom og økonomisk urettferdighet fra lokalt til globalt nivå: gjeld, skatt, handel, decent work/csr, etc. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

7 5.4: Rettferdig fred (just peace) Ungdom er aktivt involvert i rettferdig fredsskaping gjennom inter-religiøst samarbeid. Forsoningsprosesser og fredsbygging er aktuelle tema i alle de landene der KFUK-KFUM Global har partnere. KFUK- KFUM Global ønsker å fokusere på rettferdig fred og inter-religiøst samarbeid. Mange av KFUK-KFUM Globals partnere jobber i en situasjon av konflikt eller post-konflikt. Rettferdig fred må sikre rettferdig fordeling av ressurser og rettigheter til alle borgere. KFUK-KFUM Global ønsker å bygge kunnskap og kapasitet hos partnere og målgruppe om rettferdig fred gjennom inter-religiøs dialog og samarbeid (diapraksis), samt mobilisering av religiøse ledere til beslutningspåvirkende arbeid for å skape rettferdig fred. Fokusområder: - Myndiggjøre ungdom i kampen for å stoppe vold mot kvinner: transformerende og moderne maskulinitet. - Inter-religiøs fredsskaping: bevisstgjøre ungdom og involvere religiøse ledere for å skape rettferdig fred. - FNs resolusjon 1325 om kvinner i krig og konflikt: myndiggjøre ungdom til å kreve implementering av Forsoning og diapraksis: fremme arbeid for rettferdighet som skaper samhandling mellom grupper som trenger forsoning. 6. Tverrgående tema Tverrgående tema skal sikres i alle prosjekter/programmer KFUK-KFUM Global støtter og gjennomfører og utgjør således standarder for alle våre aktiviteter. Disse standarder skal alle prosjekter og all aktivitet vurderes mot, og KFUK-KFUM Global vil bygge egen og partnernes kapasitet innen disse temaene. Innen noen felt vil enkelte partnere allerede ha spisskompetanse og KFUK-KFUM Global vil da søke å bruke disse partnerne til å bygge kapasitet hos de andre partnerne. 6.1: Det hele mennesket Ideologien om det hele mennesket der kropp, sjel og ånd er likeverdige deler av et menneskets liv skal prege alle prosjekter/programmer KFUK-KFUM Global støtter og all aktivitet organisasjonen gjennomfører. Som en kristen utviklingsorganisasjon ønsker KFUK-KFUM Global å framstå med en helstøpt og progressiv teologisk og sosialpolitisk tenkning der menneskets åndelige, sjelelige og legemlige behov er likeverdige dimensjoner som alle knytter an til menneskerettighetene. 6.2: Likestilling Likestilling sikres i alle ledd av KFUK-KFUM Global og i alle prosjekter/programmer som organisasjonen støtter samt at KFUK-KFUM Global jobber målrettet med sine partnere for å sikre likestilling i alle ledd av partnerorganisasjonene. I all aktivitet og i alle prosjekter som støttes av KFUK-KFUM Global er likestilling et krav. For å sikre likestilling i kontekster, strukturer eller aktiviteter som ikke fra før av er likestilte kan det være nødvendig med positiv diskriminering av kvinner og spesifikke tiltak for å sikre kvinners deltakelse. For å sikre likestilling er det også nødvending og ha kjønnsgenererte data for eksempel med hensyn til representasjon og deltakelse av henholdsvis kvinner og menn. Likestilling vil også være et område hvor KFUK-KFUM Global vil fortsette å jobbe målrettet med å bygge partnernes kompetanse. 6.3: Klima, miljø og bærekraft All aktivitet i KFUK-KFUM Global og alle prosjekter/programmer organisasjonen støtter, kvalitetssikres med hensyn til klima, miljø og bærekraft. KFUK-KFUM Global og dets to eierorganisasjoner er alle miljøfyrtårnsertifisert og har etablert rutiner med hensyn til reising, trykksaker, innkjøp etc. for å sikre at driften av organisasjonen har minst mulig negativ påvirkning på miljø og klima. KFUK-KFUM Global skal være pådriver for at Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere sine Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

8 medlemmer og deres nærmeste tar miljøvennlige valg og blir aktive pådrivere i arbeidet for miljø og klima i sine nærmiljøer, ut i fra en global forståelse av klima og miljø. KFUK-KFUM Global skal i tett samarbeid med programarbeidet i eierorganisasjonene sikre at aktiviteter gir kunnskap om sammenhenger mellom lokal handling og globalt klima og miljø. Med hensyn til prosjekt- og partnersamarbeidet i Sør, søker KFUK-KFUM Global at miljø- og klimavennlige valg blir tatt i alle prosjekter. Klima- og miljøvennlighet vil dermed være et av kriteriene som KFUK-KFUM Global vil bruke i sin vurdering av hvilke prosjekter organisasjonen vil støtte og med hensyn til hvordan disse prosjektene blir utformet. KFUK- KFUM Global søker dermed at alle partnerne utvikler kapasitet på klima og miljø. 6.4: Unges deltakelse Unges deltakelse sikres i alle ledd av KFUK-KFUM Global og i alle prosjekter/programmer som organisasjonen støtter samt at KFUK-KFUM Global jobber målrettet med sine partnere for å sikre unges deltakelse i alle ledd av partnerorganisasjonene. KFUK-KFUM Global ønsker at ungdom skal være noe mer enn målgruppen for arbeidet og søker å sikre unges deltakelse i alle ledd av organisasjonen så vel i Norge som hos organisasjonens partnere. Det innebærer at KFUK- KFUM Global vil jobbe målrettet for at unge blir representert i styrene hos partnerorganisasjonene utover minstekravet som alle KFUK- og KFUM-organisasjoner har forpliktet seg til (30% ungdom under 30 år i styrene). Styret i KFUK-KFUM Global skal så snart det er mulig oppfylle kravet om 30 % under 30 år i styrene. Utover dette søker KFUK-KFUM Global aktiv ungdomsdeltakelse i utforming, implementering og monitorering av prosjektene organisasjonen støtter. Her vil det bli fokusert på å sikre likeverdig deltakelse for unge kvinner og menn. 6.5: Antikorrupsjonsarbeid Et målrettet antikorrupsjons-fokus gjennomsyrer alle prosjekter/programmer KFUK-KFUM Global støtter. I 2010 vedtok organisasjonen etiske retningslinjer som gjelder alle ansatte i organisasjonen og alle som representerer KFUK-KFUM Global. De etiske retningslinjene bygger blant annet på, og henviser til, policy dokumentet og retningslinjene for aktivt anti-korrupsjons arbeid som ble vedtatt i Dette dokumentet omhandler både organisasjonens eget arbeid og arbeidet med hensyn til partnerskap og prosjektstøtte til partnere. Policy dokumentet slår fast at organisasjonen har en nulltoleranse med hensyn til korrupsjon, og definerer organisasjonens forståelse av begrepet korrupsjon. Kapasitetsbygging på økonomi, forvaltning og anti-korrupsjonsarbeid vil dermed inngå som en del av alle prosjekter og programmer som KFUK-KFUM Global støtter, med et særlig fokus i de landene hvor partnerne har liten kapasitet på disse områdene. I tillegg til å arbeide målrettet for gode økonomi- og forvaltningssystemer i Norge og hos partnerne i Sør, ønsker KFUK-KFUM Global å være proaktiv og utfordre partnerne på å innta en aktiv rolle med hensyn til å bekjempe korrupsjon i alle former i de landene der partnerne jobber. 7. Geografisk fokus KFUK-KFUM Global har i perioden vært gjennom en periode med spissing av partnerporteføljen og landporteføljen. Fra å ha hatt samarbeidspartnere i 14 land i 2006 har KFUK-KFUM Global per 2010 partnere i 7 land. Som en liten organisasjon har det for KFUK-KFUM Global vært viktig å vektlegge langsiktige partnerskap, og samarbeidet med de fleste partnerne har gått over flere tiår. KFUK-KFUM Global ønsker å fortsette tradisjonen med å fokusere på langvarige partnerskap. 7.1: Kriterier for valg av partnerland Det et mål for KFUK-KFUM Global å ha partnere i land som er i geografisk nærhet av hverandre for enklere å kunne bidra til læring partnerne i mellom og på tvers av landegrenser, og for å kunne sikre kostnadseffektiv monitorering av flere partnere på samme prosjektreiser. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

9 I valg av samarbeidsland bruker KFUK-KFUM Global noen kriterier. Det er ikke alltid mulig at alle kriteriene oppfylles, men kriteriene gir en hovedregel for valg av partnerland. For det første skal landet være blant de minst utviklede landene og være et land som er mottaker av norsk bistand for å sikre at KFUK-KFUM Globals innsats inngår i en helhetlig norsk utviklingsinnsats i landet. I tillegg velges land utfra hvilke land KFUK-KFUM Global allerede har kjennskap til eller relativt enkelt kan bygge opp kjennskap og kapasitet til å jobbe i. 7.2: Kriterier for valg av partnere KFUK-KFUM Global har også som mål å samarbeide både med YWCA og med YMCA i de landene man jobber og inngår i hovedsak partnerskap kun med nasjonale YWCA- og YMCA-organisasjoner. Det er en forutsetning for å starte partnerskap med nye land at KFUK og/eller KFUM i landet ønsker støtte og har, eller relativt enkelt kan bygge opp, kapasitet til å motta og forvalte støtten i henhold til de standarder som kreves. KFUK-KFUM Global ønsker å fokusere på partnerskap med nasjonale KFUK- og KFUM-bevegelser som er prioriterte av verdensorganisasjonene World YWCA og World Alliance of YMCAs. I dette arbeidet vil KFUK-KFUM Global koordinere med verdensbevegelsene og de andre solidaritets- og bistandsorganisasjonene innenfor KFUK- og KFUM-bevegelsen. Partnerne må også ha et rettighetsfokus eller ønske å bevege seg mot et tydeligere rettighetsfokus i sitt arbeid. De må ha et tydelig fokus i sitt arbeid på marginaliserte grupper og på å bekjempe fattigdom/skape utvikling. Partnere som KFUK-KFUM Global allerede jobber med og kjenner, eller partnere som KFUK-KFUM Global relativt enkelt kan bli kjent med, vil prioriteres. 7.3: Sørlige og østlige Afrika fokus på det sørlige (Madagaskar, Zimbabwe, Afrika Alliansen av KFUM) og østlige Afrika (Kenya og Sudan) Per 2010 har KFUK-KFUM Global følgende partnere i denne regionen: Afrika alliansen av KFUM Madagaskar KFUK Madagaskar KFUM Sudan KFUK Kenya KFUK Zimbabwe KFUM 7.4: Sør-Asia fokus på Sør-Asia (Bangladesh og Sri Lanka) Per 2010 har KFUK-KFUM Global følgende partnere i denne regionen: Bangladesh KFUK Bangladesh KFUM Sri Lanka KFUK Sri Lanka KFUM 7.5: Midtøsten fokus på det okkuperte Palestinske området. Per 2010 har KFUK-KFUM Global følgende partnere i denne regionen: Gaza KFUM Øst-Jerusalem KFUM Palestina KFUK Joint Advocacy Initiative (Øst-Jerusalem KFUM og Palestina KFUK) 7.6: Europa. Historisk har KM bevegelsen hatt mye samarbeid og partnerskap med ulike nasjonale bevegelser i Europa. Norges KFUK-KFUM hadde i flere år en egen Europa-desk som håndterte dette, og fokuserte spesielt på medvandring med nye bevegelser i Øst-Europa. Deltakelse i YMCA field-groups og partner-groups har vært en viktig måte å organisere dette Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

10 på og Norge har hatt representanter inn i grupper relatert til Russland, Makedonia, Albania, Ukraina, Georgia og Armenia. I arbeidet med å bygge global bevegelse for rettferdig verden vil det være meget viktig å styrke relasjonene til de nasjonale bevegelsene i Europa, til YMCA Europe og til den regionale kapasiteten i Verdensbevegelsene. KFUK- KFUM Global vil søke å forsterke samarbeidet med våre søsterorganisasjoner i Europa. 8. Arbeidsmåter 8.1: Partner- og prosjektsamarbeid KFUK-KFUM Global driver profesjonell prosjektforvaltning og anerkjennes av partnere og bak-donorer som en profesjonell og pålitelig organisasjon som har kapasitet til å forvalte økte ressurser. KFUK-KFUM Global søker å være en profesjonell bistandsaktør og ha nødvendig kapasitet til å forvalte midler fra det offentlige og fra private givere på en profesjonell og effektiv måte hvor resultatene kan dokumenteres. For å sikre profesjonell prosjektforvaltning, vil organisasjonen med visse mellomrom foreta eksterne gjennomganger/ evalueringer av prosjekter og programmer som organisasjonen støtter. Det er mål om å gjennomføre fire slike gjennomganger i løpet av strategiperioden. Det er også en forutsetning at slike gjennomganger følges opp og at nødvendige justeringer blir gjort fortløpende. Slike gjennomganger vil i tillegg til å profesjonalisere KFUK-KFUM Globals forvaltning bidra til organisasjonsutvikling av partnerne i Sør. KFUK-KFUM Global skal ha en lav administrasjonskostnad og bli opplevd som en attraktiv formidler av midler fra enheter i eierorganisasjonene. 8.2: Organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging Alle prosjekter og partnerskap har et tydelig integrert fokus på organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging. Alt prosjekt- og partnersamarbeid skal ha et integrert fokus på å bygge kapasitet blant ansatte og frivillige i Norge, men først og fremst hos partnerne i Sør. Et prioritert område for kapasitetsbygging er økonomisk forvaltning og prosjektforvaltning hos partnerne. Dette inkluderer emner som aktivt anti-korrupsjonsarbeid og systemer, resultat basert styring (RBM), logisk rammeverk (LFA), monitorering og evaluering. I tillegg vil KFUK-KFUM Global legge til rette for tematisk kapasitetsbygging innenfor de tematiske fokusområdene i denne strategien. Med hensyn til KFUM-partnere vil KFUK-KFUM Global forholde seg til rammeverket som er utarbeidet av Verdensalliansen av KFUM i Global Operating Plan (GOP), og den helhetlige metodikken som denne planen skisserer og bidra aktivt i partnergruppene som Verdensalliansen har etablert for de enkelte partnerlandene. Her vil KFUK-KFUM Global spille på resurser fra verdensorganisasjonene og område-alliansene slik som Afrikaalliansen av KFUM og Asiaog Stillehavsalliansen av KFUM som har som sitt spesifikke formål å drive kapasitetsbygging av de nasjonale KFUM organisasjoner i sine verdensdeler. Med hensyn til KFUK-partnere vil KFUK-KFUM Global spille på ressurser i Verdens KFUK og koordinere med de andre KFUK-organisasjonene som driver partnerskap og organisasjonsutvikling. Generelt vil KFUK-KFUM Global ha et fokus på å fremme utveksling av kunnskap og erfaringer mellom partnerne i Sør og legge til rette for utveksling av personell og gjensidig læring partnerne imellom og med enheter og frivillige i Norge. I tillegg vil KFUK-KFUM Global være åpen og legge til rette for at partnerne har mye å lære organisasjonen i Norge. 8.3: Rettighetsbasert tilnærming og talerørfunksjon Prosjektporteføljen til KFUK-KFUM Global har et tydelig rettighetsfokus. KFUK-KFUM Global vil i alt sitt arbeid ha fokus på å sikre at de grunnleggende menneskerettighetene ivaretas og ha et spesifikt fokus på sårbare grupper, spesielt ungdom. Den rettighetsbaserte tilnærmingen innebærer at alle mennesker er rettighetsholdere og at statene og statsadministrasjonen og det internasjonale samfunnet er de som plikter å ivareta disse rettighetene. Når rettigheter brytes eller ikke ivaretas innebærer rettighetsfokuset å holde staten ansvarlig. Dette innebærer et tydelig talspersons-(advocacy-)fokus. KFUK-KFUM Global vil derfor legge til rette for et talspersonsfokus i alle prosjekter som støttes og bygge kapasitet hos partnerne til å ivareta denne rollen. I tillegg søker KFUK-KFUM Global å ha et fokus på talspersonsarbeidet i Norge og i samarbeid med verdensorganisasjonene også internasjonalt. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

11 Med hensyn til talspersonsarbeidet i Norge er KFUK-KFUM Globals nisje først og fremst den brede involveringen og informasjonsarbeid rettet mot ungdom. 8.4: Nord-Sør informasjonsarbeid og global bevegelsesbygging Medlemmene i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere opplever seg som globale medborgere og engasjerer seg med hensyn til klima, miljø, handel og økonomisk rettferdighet. KFUK-KFUM Global har en egen Nord-Sør informasjonsstrategi som fokuserer på å skape global identitet og sivil deltakelse blant medlemmene i de to eierorganisasjonene i KFUK-KFUM Global. Strategien definerer hvordan KFUK- KFUM Global søker å skape kunnskap, holdninger, engasjement og handling blant medlemmene med hensyn til klima og miljø og handel og økonomisk rettferdighet. Nord-Sør informasjonsarbeidet fokuserer på de grunnleggende og strukturelle årsakene til urettferdig fordeling i verden. Fokuset rettes mot årsakene som ligger i norsk politikk eller internasjonale strukturer og påvirkningsarbeidet har dermed fokus på Norge. Felles programutvikling mellom KFUK-KFUM Global og eierorganisasjonene skal styrkes i perioden og informasjonsstrategien for Nord-Sør-informasjon samordnes og integreres i den strategiske programutviklingen. Viktige kanaler i dette arbeidet er KFUK-KFUM Globals og de to eierorganisasjonenes nettsider, sosiale medier, Søsken Sammen magasinet, ledertreningsinitiativ og arrangementer slik som blant annet Global Week, utveksling og kampanjer. Samarbeid med sør-partnere og internasjonale partnere, nettverksarbeid og kompetanseutvikling er viktige metoder i organisasjonens Nord-Sør informasjonsarbeid. Vi vil fortsette arbeidet med å mobilisere unge mennesker i en folkebevegelse for fred og rettferdighet. Dette arbeidet vil prege både kommunikasjonsarbeidet i Norge og programarbeidet i våre partnerland. Det vil også være et mål å få mobilisert de regionale og globale YWCA- og YMCA-organisasjonene i denne bevegelsesbyggingen. 8.5: Migrantdeltakelse (diasporadeltakelse) Migrantorganisasjoner (diasporaorganisasjoner) fra land der KFUK-KFUM Global har partnere bidrar som frivillige for KFUK-KFUM Global. KFUK-KFUM Global søker å inkludere migrantmiljøer i KFUK-KFUM Globals arbeid gjennom samarbeid med migrantorganisasjoner i Norge, og gjennom å jobbe målrettet med å åpne opp organisasjonen for eksil-miljøer fra de landene der organisasjonen driver arbeid. 8.6: Ungdomsutveksling Medlemmer i eierorganisasjonene og partnerorganisasjoner får internasjonal skolering og erfaring gjennom KFUK-KFUM Globals utvekslingsprogrammer. Til grunn for alt arbeid i KFUK-KFUM Global ligger fokuset på likeverdig partnerskap. For utvekslingsarbeidet vil dette innebære at man alltid søker gjensidig utveksling mellom Nord og Sør og Sør-Sør. Fokuset for KFUK-KFUM Globals utveksling vil være ungdom. KFUK-KFUM Global vil fortsette å gi mulighet for ungdom fra Norge og fra utvalgte partnere til langvarig utveksling gjennom GoCY- Intern programmet. Denne arbeidsmåten vil vektlegge kommunikasjon som bygger forståelse hos ungdom om at alle mennesker er skapt med borgerrettigheter og at vi har rett og plikt til å påvirke samfunnet slik at individets rettigheter respekteres og sikres. På viktige arrangementer i regi av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere, vil KFUK-KFUM Global legge til rette for at ungdom i Norge kan få et møte med ungdom fra Sør. KFUK-KFUM Global vil også fortsette å legge til rette for kortvarige utvekslinger både for enkeltpersoner og grupper/enheter i KFUK-KFUM-bevegelsen. Utvekslingsarbeidet skjer med partnere som en del av et bredere partnerskap for å sikre synergier innenfor prosjektporteføljen og det generelle informasjons- og markedsføringsarbeidet i organisasjonen. 8.7: Vennskapsforbindelser mellom lokalsamfunn. Enheter og foreninger i KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge har etablert langsiktige og likeverdige vennskapsforbindelser med lokale enheter og foreninger av YWCA og YMCA i våre partnerland. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

12 Vi ønsker å legge til rette for etablering og utvikling av langsiktige vennskapsrelasjoner mellom lokale enheter i Norge og lokale enheter innenfor de partnerorganisasjonene som vi samarbeider med. Målet for slikt arbeid vil være å skape personlige og institusjonelle relasjoner på lokalt nivå, slik at dette kan mobilisere til engasjement og handling for vår visjon. Det er et mål at partene i vennskapsarbeidet skal gjennomføre aktiviteter som styrker menneskelig verdighet i den lokale konteksten både i Norge og i partnerlandet. Økonomisk støtte bør i størst mulig grad kanaliseres som frie midler gjennom KFUK-KFUM Global, og de lokale enheter i Norge som mobiliserer ressurser skal kunne ha tillit til at et helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid finansiert av vår organisasjon kommer rettighetshaverne i lokalsamfunnet til gode. 8.8: Frivillig arbeid og lokale grupper. Enheter og foreninger i KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og hos partnere har mobilisert frivillige til å engasjere seg i freds- og rettferdighetsarbeid gjennom lokale grupper knyttet til eksisterende programarbeid i lokale enheter innenfor KFUK-KFUM. KFUK-KFUM Global ønsker å legge til rette for etablering og utvikling av lokale grupper både i Norge og i våre partnerland. Disse gruppene bør ha en felles merkevare og preges av arbeidet med å skape fred basert på rettferdighet og respekt for menneskerettighetene. Alle arbeidsmåtene til KFUK-KFUM Global bør innrettes på å styrke mobiliseringen og myndiggjøringen av de frivillige i vår bevegelse. I Norge skal frivillige og grupper organiseres innenfor eierorganisasjonene. 9. Utvikling av organisasjonen og mobilisering av ressurser I strategiperioden vil KFUK-KFUM Global utvikle sin organisasjon og sitt nettverk slik at realisering av målene i denne strategien gjøres mulig. KFUK-KFUM Global vil styrke både vårt sekretariat, vårt frivillige nettverk, det globale arbeidet i eierorganisasjonene samt den rettighetsbaserte profilen til våre partnere. Vi ønsker å skape en holdning hos våre medlemmer og frivillige som sier at dersom vi løfter sammen, så kan vi skape store positive forandringer i verden. I strategiperioden vil KFUK-KFUM Global forsterke mobiliseringen av menneskelige ressurser i form av engasjerte frivillige som er villige til å bruke fritiden sin til å fremme global rettferdighet. For å realisere mer av potensialet som ligger i den globale YWCA-YMCA-bevegelsen når det gjelder å fremme menneskelig verdighet, vil KFUK-KFUM Global søke å øke betydelig vår organisasjons tilgang på økonomiske midler. Hovedmål: KFUK-KFUM Global har per utgangen av 2015 et årlig budsjett på 28 millioner og tilgang på mange frivillige aktivister som støtter KFUK-KFUM Globals arbeid. Ressursmobilisering gjøres gjennom ulike kanaler, men et viktig premiss er at organisasjonen klarer å få en tydeligere profil og evner å kommunisere resultatene av prosjekter og programmer til givere/donorer etc. Det vil i løpet av våren 2011 utarbeides en egen kommunikasjons- og innsamlingsstrategi som konkretiserer hvordan målene i denne strategien skal nås. 9.1: Giverrekruttering og giveroppfølging KFUK-KFUM Global har økt de faste giverinntektene fra ca. 3 millioner NOK i 2009 til 6 millioner i Per 2010 har KFUK-KFUM Global drøyt 2600 faste givere som gir om lag 3 millioner kroner i året til KFUK-KFUM Globals arbeid. I perioden vil KFUK-KFUM Global søke å doble inntekten gjennom å utfordre den enkelte giver til å gi mer, og gjennom å rekruttere flere faste givere. Målet er å øke med 1000 nye givere i perioden og å øke beløpet hver giver i gjennomsnitt gir fra 1000 til 1500 kr per år. I tillegg vil organisasjonen øke fokuset på effektiv kommunikasjon med giverne. I dette arbeidet vil KFUK-KFUM Global være avhengig av et tettere samarbeid med profesjonelle aktører. KFUK-KFUM Global vil også videreutvikle IT baserte kommunikasjonsformer og styrke vår bruk av sosiale medier, samtidig som vi vedlikeholder kvaliteten og intensiteten i kommunikasjonen med våre eldre givere. 9.2: Innsamlingsaksjoner i eierorganisasjonene Medlemmene i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere føler eierskap til KFUK-KFUM Global som deres solidaritets- og bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global har økt årlige aksjonsinntekter fra ca. 2 millioner i 2009 til 4 millioner i Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

13 For å sikre den fortsatte tilslutningen til KFUK-KFUM Global, vil organisasjonen fortsette å jobbe aktivt for å øke ansvaret og eierskapet til organisasjonen blant medlemmene i de to eierorganisasjonene. Dette vil gjøres både gjennom egne eksisterende informasjons- og markedsføringskanaler, slik som nettsidene, og gjennom medlemsorganisasjonenes informasjonskanaler, slik som deres nettsider, blader og arrangementer. KFUK-KFUM Global har et tett samarbeid med eierorganisasjonene knyttet til programutviklingsarbeidet i Norges KFUK- KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. KFUK-KFUM Global søker i strategiperioden i samarbeid med Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges KFUK-KFUM å videreutvikle og styrke arbeidet med Globalaksjonen med mål om at 80% av alle speidergrupper i Norges KFUK-KFUMspeidere og 80% av alle enheter i Norges KFUK-KFUM deltar i innsamlingsaksjonen i Målet er å øke inntektene fra aksjonen fra ca i 2009 (Julebukkaksjonen og Globalaksjonen i Norges KFUK-KFUM-speidere) til 2 millioner i 2015 (både Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere). I tillegg til Globalaksjonen som den ene store årlige innsamlingsaksjonen i eierorganisasjonene, ønsker KFUK-KFUM Global å fortsette å legge til rette for lokale aksjoner gjennomført av eierorganisasjonene og fortsette å fokusere på innsamlingsaksjoner i tilknytning til arrangementer i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere 9.3: Den økumeniske familie i Norge KFUK-KFUM Global er en kjent aktør blant kristne og samfunnsengasjerte mennesker, og en alliansepartner med anerkjente økumeniske diakonale organisasjoner i Norge. KFUK-KFUM Global vil øke synligheten blant de kirkelige aktørene i Norge, med et særlig fokus på menigheter med aktivt KFUK-KFUM arbeid. Norges KFUK-KFUM er blant oppdragsgiverne til Kirkens Nødhjelp, og KFUK-KFUM Global vil søke å få til mer konkret samarbeid med denne store økumeniske diakonale organisasjonen. Målet med et slikt samarbeid vil være og gjensidig forsterke hverandres virksomhet og utnytte mulige synergier mellom våre to organisasjoner. 9.4: Offentlig støtte KFUK-KFUM Global har økt den årlige offentlige støtten fra ca. 8 millioner i 2009 til 16 millioner i KFUK-KFUM Global vil i løpet av strategiperioden jobbe målrettet mot å inngå rammeavtale med Norad og for å tredoble støtten. Samtidig vil organisasjonen fortsette å jobbe for økt støtte fra FOKUS gjennom KFUK-utvalget til støtte til rene kvinneprosjekter med organisasjonens KFUK-partnere i Sør. KFUK-KFUM Global søker også å videreutvikle samarbeidet og støtten fra Fredskorpset til å drive langvarig utvekslingsarbeid for ungdom. I tillegg vil organisasjonen øke fokuset på å få støtte fra UD til prosjekter som er av særlig utenrikspolitisk interesse i våre programland. 9.5: Støtte fra private stiftelser/organisasjoner/firma KFUK-KFUM Global har etablert kontakt med private stiftelser og selskaper, og mottar årlig støtte på 2 millioner fra disse i KFUK-KFUM Global har så langt i liten grad samarbeidet og hentet ut støtte fra private stiftelser, andre organisasjoner eller næringsdrivende selskaper. Et grunnlagsarbeid med hensyn til å legge forholdene til rette for slik støtte er allerede gjort, men organisasjonen vil øke fokuset på dette og jobbe målrettet mot noen stiftelser/firma. 9.6: Frivillige støttespillere og lokale grupper KFUK-KFUM Global har utviklet et konsept for frivillige og lokale grupper, og har mobilisert 2000 frivillige og 20 lokale grupper innenfor våre eierorganisasjoner i KFUK-KFUM Global har potensiale til å mobilisere mange frivillige innenfor vår bevegelse. Disse bør organiseres i lokale grupper knyttet til våre eierorganisasjoner. Det er ønskelig at medlemmer i våre eierorganisasjoner utvikler en tilleggsidentitet som frivillige for KFUK-KFUM Global. Denne identiteten skal være kompatibel med programarbeidet til våre eiere og bygge videre på identiteten som for eksempel speidere og tensingere. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Strategidokumentet inneholder de strategiske valgene Norsk Nødhjelp har satt for de neste fem årene. Dokumentet gjennomgås årlig. Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Vedtatt av styret i Norsk Nødhjelp 10.02.14

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 1 1. Innledning FOKUS virksomhet skal styrke kvinners tilgang på makt, ressurser og rettigheter globalt gjennom samarbeid mellom partnere i og utenfor Norge. Likestilling mellom

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Norges Handikapforbund. Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid

Norges Handikapforbund. Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid Norges Handikapforbund Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid 2011-2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunnsinformasjon for NHFs internasjonale utviklingsarbeid 2011-2015... 2 Strategi 2011-2015...

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI 1 1. Innledning FOKUS skal gjennom bistands- og prosjektarbeid medvirke til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom I NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom NORADs viktigste oppgave er å bidra i det internasjonale arbeidet for å bekjempe fattigdom. Dette er hovedfokus i NORADs strategi mot år 2005. Regjeringen

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

BASISDOKUMENT FOR STIFTELSEN KARIBU

BASISDOKUMENT FOR STIFTELSEN KARIBU BASISDOKUMENT FOR STIFTELSEN KARIBU Basisdokumentet redegjør for hva Stiftelsen Karibu er (j.f. vedtektene 3). Vår visjon, vår identitet og våre verdier danner til sammen stiftelsens ideologiske plattform

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

BASISDOKUMENT FOR STIFTELSEN KARIBU

BASISDOKUMENT FOR STIFTELSEN KARIBU BASISDOKUMENT FOR STIFTELSEN KARIBU Basisdokumentet redegjør for hva Stiftelsen Karibu er (j.f. vedtektene 3). Vår visjon, vår identitet og våre verdier danner til sammen stiftelsens ideologiske plattform

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet.

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. August 2006 HØRINGSUTTALELSE FRA FOKUS RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 KFUK-KFUM GLOBAL 2013 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN grunnlag og metode i KFUK-KFUM-speiderne Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 post@kmspeider.no

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd MKR 45/10 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 6.-7. sept. 2010 Saksbehandler: Guro Almås Referanser: KISP 04/10 MKR/AU 15/10 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 31.08.2010

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 1 08.11.16 14:41 NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 2 08.11.16 14:41 En invitasjon til fredens og rettferdighetens

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft DEN NORSKE KIRKE KR 06/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Gran, 29.-30. januar 2015 Referanser: KM 4/07, KM 5/08, KM 4/12, KM 12/13 Saksdokumenter: KR 06.1/15 Klimamelding for Den norske

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Strategi for barn og unge i Norden

Strategi for barn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for barn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:709 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2011-5 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Detaljer

Samhandle med lokalsamfunnet

Samhandle med lokalsamfunnet Samhandle med lokalsamfunnet Folkevalgt lederskap av lokalsamfunnet Stille seg i spissen for den lokale utviklingen Men involvere innbyggerne Være åpen for nye løsninger i politikk, organisering og praksis

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Hovedfokus: «FNs barnekonvensjon skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger fra myndighetene.» FNs barnekonvensjon

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget.

Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. Andre skisse kjerneelementer i historie vgo Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere hva som er kjerneelementer

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer